MAISON DE NOUVEAUTÉ „DE EEMLANDER" PRUS DER ADVERIENTIFN BUITENLAND. De nieuwste soorten Kousen in zijde, wol, fil d'ecosse, fil d'ecosse met zijde, Katoen-Zijde. Voorjaarshoeden Lampenkappen Eén maal in Uw leven Gehr. Perzina Pianohandel L. KLEIN KOLONIËN. BINNENLAND. 24e laarpang No. 214 •wramspius-'rïrir'r; per poet It—per weck (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17". afzonderlijke nummert 1 CD5. e AMERSFOORTSCH DAGBLAD Donderdag 11 Maart 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEmsCHe"IoÖrTWAL 8*. POSTREKENING N®. 4791*. TEL. INT 513. van 1 4 rcgcia L04 mei Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb e* dingen en LieJdadi^beids-advc tcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bctaaa xeei vooideelige benalinvren voor het advcriceicn tcne dtcu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. EEttdlc ULAU, VOLKENBOND. DE VOLKENBONDSVERGADERING. De procedure van Duitsch- lands opneming. De sub-commissie der commissie va^ opne- .ming heeft gistermiddag onder voorzitterschap van Chamberlain zonder speciale discussie be sloten de opneming van Duitschland bij de op nemingscommissie aan te bevelen. De sub commissie zal vandaag bij de opnemingscom missie een rapport indienen, waarin zal wor den verklaard, dat de in het Volkenbondspact vervatte- voorwaarden voor de opneming ten aanzien van Duitschland als vervuld kunnen worden beschouwd In tegenstelling met do op- nemingsDrocedure bij Bulgarije, Oostenrijk en Hongarije werd ten aanzien van Duitschland het besluit tot opneming genomen, zonderdot van een Duitsch vertegenwoordiger nog spe- cia'e verklaringen worden geëischt. De commissie van opneming zal reeds he denochtend bijeenkomen om het door do sub commissie ingediende rapport omtrent Duitsch- lands opneming goed te keuren en terstond naar de Assemblee door te zenden. Baldwin optimistisch inzake Duilschlonds toeloting. In antwoord op een vraag in het Lagerhuis betreffende Duitschlonds toetreding tot den Volkenbond verklaarde Baldwin, dat het ge bruikelijke formeele onderzoek, hetwelk de toe- lating van een nieuw lid voorafgaat, aan den gang is. Hij voorziet noch vertraging, noch moeilijkheden. Duitschland heden bondslid Z Genève, 10 Maart. (H.N.) Waarschijn lijk zal de toelating van Duitschland tot den Volkenbond morgen namiddag in de voltal lige vergadering' plaats hebben DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. De officieuse besprekingen. Het onderhoud tusschen dc onderteekennars an het Rijnlandverdrag, waarbij Luther en tresemonn tegenwoordig waren en dot gepre- "deerd werd door Chamberlain, heeft gisteren van half 11 tot 1 uur geduurd. Er is geen en- el officieel communiqué uitgegeven. De ge- dachtenwisscling heeft de aanwezige gedele geerden in staat gesteld bij eenstemmigheid te besluiten, dat reeds des avonds de tien le den zich met de uitbreiding van den Raad ouden bezig houden. Dientengevolge werd overeengekomen, dat de leden von den Rand, individueel en officieus, des middags tegen 3 uur bijeen zouden komen om dit vraagstuk te bespreken. Berlijn, 10 Maart. (H N.) Over de bo- j sprekingen, die vanmorgen te Genève hebben plaats gehad, wordt aan de Berlijnsche bladen geseind, dat in zooverre vorderingen zijn ge maakt, dat de tegenpartij voor de eerste maal heeft erkend, dot Duitschland niet van zijn standpunt kan afwijken. Het bleek, dat Scinloja. het hoofd der Itolioonsche delcgntie, tegenover de aanspraken van Duitschland geen princi- pieele afwijzende houding aanneemt. De be sprekingen, die vanmiddag tusschen de verte genwoordigers der mogendheden, die bij het verdrag van Locarno betrokken zijn plaats hadden duurden ongeveer 2H uur. Men wei- i gerde eenige mrdedeelingen omtrent het ver loop dezer besprekingen te doen, doch Bon cour, die met Loucheur de besprekingen bij woonde, gaf te kennen, dat men wel qenig resultaat heeft bereikt en dot Briand, naar men verwacht, dit resultaat morgen zal beze gelen. Boncour noemde deze bijeenkomst een niet-officieele raadszitting, welke uitdrukking zeer de aandacht trok. Volgens de Deutsche Allgem. Ztg. heeft sir Erick Drummond vanmiddag dpn Duitschen ge delegeerde een lunch aangeboden, terwijl zij vanavond zullen aanzitten bij een door Cham berlain aangeboden diner. Spanje houdt vast aan de on middellijke toewijzing van een vosten zetel. Een telegram van het persagentschap Fabra uit Genève meldt: De Spaansche minister van buitenlandsche zaken, /onguas, verklaarde Dinsdagavond het volgende: Het vraagstuk der uitbreiding van het aantal permanente zetels in den Raad van den Vol kenbond heeft zijn crisispunt bereikt. De toe stand is nog dezelfde en de verschillende standpunten worden onbuigzaam gehandhanid, zonder dat men op het oogenblik dc verzoe ningsformule ziet, welke allen wenschen, die den Volkenbond een goed hart .oedragen en een ernstige crisis in het internationale leven willen vermijden. De tollooze verklaringen, die thans in omloop zijn over de houding, die Spanje zou aannemen ingeval zijn aanspraken worden afgewezen, zijn niet authentiek Moar wij zijn overtuigd van de wettigheid van ons recht en dat de aanwezigheid van ons land in den Raad met een permanenten zetel niet alleen voor Spanje van belang is, maar ook voor den Volkenbond De verlangens van Spanje zullen door den Raad in deze zitting van den Volkenbond behoorlijk moeten worden onder zocht en geen enkel motief kan uitstel tot oen latere bijeenkomst rechfnardigen. De moeilijkheden om een uitweg Ie vinden Gisteren werd uit Berlijn aan het Vad ge meld: De houding van Zweden en van een anderen staat, die niet genoemd wordt, welke zich nog van den Raad van den Volkenbond, maakt het Rtecds blijven verzetten tegen een uitbreiding RFC» AMPS Van 14 rebels 4.05. elke regel meer 1.- lltrechtsche weg 38 - Tele'. 302 Meisjes- en Jongens Sportkousen zeer moeilijk te Genève een uitweg te vinden Men tracht thans Zweden en ook den niet ge noemden staat te bewegen von houding te ver anderen en tot dit doel vond hedenmiddag bij sir Eric Drummond, den secretaris-generaal van den Volkenbond, een thee plaats, waatto© alle leden van den raad, permanente en niet» permanente, werden uitgenoodigd. De Duitsch© gedelegeerden zullen niet tot dc gasten bchoo- ren, maar daarentegen heeft wel de Poolsch© minister-president graaf Skrzynski een uitnoo- diging gekregen, daar men hem in staat wil stellen ook het standpunt van zijn land te ont wikkelen. Loten Zweden en de niet genoemd© staat zich bepraten dan is de kans groot voo» het aanvaarden van het compromisvoorstel van Srioloja. Stresemann zou hedenovond om 8 uur zijn opwachting maken bij Chamberlain, ten cindo te vernemen welk resultaat de bijeenkomst bil sir Eric Drummond heeft opgeleverd. MocH dit resultaat gunstig zijn, don zal men hel einde van de crisis kunnen vieren op een groote ontvangst, die hedenavond, eveneens bij den secretaris-generaal van den Volkenbond, plaats vindt. Dc uitnoodigingen tot deze ontvangst zijn reeds enkele dogen geleden verzonden. De Duitsche gedelegeerden hebben er ook een in hun bezit. Zweden blijft op zijn stuk staan. Genève, Tl Maart. (V D.) Nader wordt bekend, dat de Volkenbondsraadzitting van gisteren zeer stormachtig is geweest. De Zweedsche afgevaardigde Unden verklaarde, terwijl hij met de vuisten op de tafel sloéfc. dat hij onvoorwaardelijk tegen elke verdere uitbreiding van den Rond zou stemmen. Cham- beroil en Boncour moesten tusschcnbcide ko men. Men wacht met spanning op de komsl van Briand Alleen deze is in stoot een verge lijk te vinden. Besprekingen met Skrzynski. Genève, TO Maart. (H N.) De leden van den Raad van den Volkenbond hebben vanmiddag geruimen tijd met Skrzynski, den Poolschen gedelegeerde, onderhandeld, vermoe delijk over het voorstel tot inste'ling van oen commissie, welke het geheele vraagstuk vnn de somenstelling van den Raad van den Volken bond zal onderzoeken. Dc beslissing over dit voorstel zal natuurlijk eerst vallen, als Brinnd teruggekeerd is. De politieke commissie heeft het voorstel van Chamberlain aangenomen om te verklaren, dat Duitschland aan alle voor waarden heeft voldaan, om in den Volkenbond te Worden opgenomen. Een verklaring van Lulhcr. Berlijn, 10 Maart. (H.N.) Volgens een bericht in der Tag heeft de correspondent van de Evening Standard een onderhoud gehad met rijkskanselier Luther, die hem verklaarde, dot hij zoowel als minister Stresemann thans "olkomen overtuigd zijn van de loyaliteit en oprechtheid der collega's van Locarno, doch dat, door hetgeen men een diplomatieke sa menzwering zou kunnen noemen, een toestand is ontstaan, waardoor het toetreden van Duitschland tot den Volkenbond gevaar zou hebben kunnen looprn. De bizondorheden daarover zijn slechts aan een kleinen kring van ingewijden bekend. Echter kon _dr. Luther verklaren, dat deze campagne buiten medewe ien von dc vijf groote naties op touw was gezet. DE ONTWAPENINGS- EN DE ECONOMISCHE CONFERENTIE De correspondent van de Daily Telegraph to Genève meldt, dat dc dota voor de aanstaand© ontwapenings- en economische conferenties do volgende week door den Raad zullen behan deld worden. BELGIË EN HET HAAGSCHE HOP Toetreding tot de verplichte clausule. Vandervelde heeft bij het secretariaat van den Volkenbond de odhaesie-verkloring van België ten aanzien van de verplichte clausul© van het Perm. Hof van Intern. Justitie gede poneerd. Het besluit van België heeft in Vol kenbondskringen een uitstekenden indruk ge maakt. DE KWESTIE-MOSOEL. Turkije's antwoord aan den Volkenbond. Turkije zegt in zijn antwoord aan het secre tariaat van den Volkenbond, dat aan Turkijo een uitnoodiging gezonden had om het debat over de kwestie van Mosoel bij te wonen, dal het pos op 6 Maart de telegrafische uitnoodi ging ontvangen heeft. Daar de tekst van het verdrag tusschen Engeland en Irak, waarvan de toezending aangekondigd was in hetzelfde telegram, nog niet was aangekomen, bleef de inhoud ervan onbekend en daardoor werd een deelnemen van Turkije materieel onmogelijk gemaakt. Het Turksche standpunt inzak Mo soel is duidelijk uiteengezet door de Turksche afvaardiging in de voorgaande zitting van den Volkenbondsraad. De kwestie v/erd bespro ken, maar niet opgelost. Zij is ongewijzigd, naar de Turken meenen, blijven bestaan, daar geen enkel voorstel tot oplossing gedaan is. in pro.ite keuze K.7H 6.50 4.30 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM IANGESfRAAT 16-18 - AMERSFOORT Langestraat 36 Nu de schoonmaak nadert cn wellicht een Uwer vernieuwt moet worden, hevelen wij onze ruime sorteering ten zeijrste aan. Prijsopgave cn ontwerpen zonder eenige verbintenis tot koopëh WS|f 'j slechts een klankvolle olano aan schaffen, kooit dan een Hofleveranciers van H. M. de Koningin Vertegenwoordiger Ulrechtsch^straa* 44. DUITSCHLAND. DE NOODTOESTAND DER WIJNGAARDENIERS. Berlijn, 10 Maart. (H. N.) Een delegatie der wijnbouwers uit het Mosoelgebied zal vol gens een bericht uit Bernkastcl naar Berlijn komen, teneinde den minister van landbouw ncgmools de wenschen van de wijngaardeniers kenbaar te maken, woordoor, naar men hoopt, in den tegenwoordigen noodtoestand zal wor den voorzien HEVIGE STORMEN. Berlijn, TO Maart. (V.D.) Boven het Westelijk gedeelte van de Oostzee woeden zware stormen, gepoard gaande met snee"\r- en regenvlagen. BEï GTE. DE STORM. Ongevallen. Uit Brussel wordt d.d. 10 Moart aon de Tel gemeld De stormwind, die sinds twee dagen over België woed», heeft op verscheidene plantsen ongelukken verzoorznokt Te Limmol werd een grafsteen omvergeworpen. Deze kwom op drie kinderen terecht van wie een werd gedood en de twee andere zwoor gewond werden. Te Genck werden twee boomen ontworteld. Zij vielen op een hoeve, wonr vier inwoners wer den gewond en twee koeien gedood. STORM OP DE SCHELDE. Een hevige storm belette gisteren den hee- len dog dc groote scheepvaart op de Schelde. De schepen konden alleen met de grootste moeite de hoven in- en uitkomen. FRANKRIJK. HET NIEUWE KABINET-BRIAND. Een korte regeeringsvcrkloring. Uit Parijs wordt d.d 10 Moort gemeld De kabinetsraad kwam hedenochtend bijeen voor het aanwijzen van de onderstaatssecreta rissen. De Komers zijn tegen Dinsdag bijeen geroepen. ïn den namiddag zol Brinnd de mi- nisterieele verklaring voorlezen, waarvan de groote lijnen reeds door de ministers bespro ken zijn, die er in toestemden, dot het docu ment zeer kort zal zijn. Raoul Péret, die nieuwe minister van finan ciën, verklaarde van plan te zijn zoo spoedig mogelijk naar Londen te gaan Vanmorgen vertoonden er zich slechts weinig afgevaardig den in het Palais Bourbon, zoodot nog geen prcciese en definitieve meening is te vormen omtrent de ontvangst, die het ministerie zal ten deel vallen. Niettemin blijkt uit enkele be- snreVingcn, die hedenochtend gevoerd zijp, duidelijk, dat men in parlementaire kringen verheugd is over de snelheid, waarmede dc crisis is opgelost. Een nieuwe parlementaire groep. Ruim honderd afgevaardigden, oud-strijders, behoorende tot het linksche cartel, besloten oen parlementaire groep te vormen. De voornemens van Péret. P a r ij s, 10 Maart. (H. N.) Briand ver trekt vanavond naar Genève. Vanmorgen 11 uur is het Fransche kabinet voor het eerst bij eengekomen. De minister van finonciën, Péret, verklaorde, dot hij voorloopig do door kamer en senaat toegestane belastingen wil invoeren, waardoor de ontvangsten van den staat met 3 milliard zullen stijgen, terwijl hij voor de dek king van het verdere tekort on de begrooting nieuwe voorstellen wil uitwencen, wanrmedo nog cenigen tijd gemoeid zal zijn. ZWITSERLAND. SKILOOPERS OMGEKOMEN Bazel, 10 Maart. (H.N.) In het Loof- Kchentol in het Berner Oberland zijn tijdens een sneeuwstorm 4 skiloopcrs, w.o. drie broe ders, om het leven gekomen. ENGELAND. EEN WETSONTWERP TOT BEZUINIGING. Churchill, de kanselier van de schatkist, heeft bij het Lagerhuis formeal een wetsontwerp to» bezuiniging ingediend, volgens hetwelk, naar dc kanselier hoopt, een besparing op de uitga ven van ministens tien milliocn pond sterling, zol worden verkregen. Het wetsontwerp werd in eerste lezing aanvaard. DE STAKING IN BIRMA. De staking van arbeiders op de oliterreinen in Bii ma, die 1 Fcbruori begon, Is, naar uit Rangoon wordt gemeld, vrijwel geëindigd. Het v r gnnt normaal zijn gang, hoewel er van tijd tot tijd melding wordt gemaakt van brand stichting. DE CONFERENTIE INZAKE DEN ARBEIDSTIJD. De Duitsche minister von ar beid confereert met vakver- eenigingsleidcrs. Naar dc Vorwiirts meldt, heeft gisterochtend een conferentie plaats gevonden tusschen ver tegenwoordigers der leidende Duitsche. vok- vcrcenigingen cn den Duitschen minister van arbeid, Brouns. Hierin hebben de vertegen woordigers der arbeidersorganisaties tegen over den minister van arbeid vóór diens ver trek naar Londen, waar Maandag dc conferen tie inzake den arbeidstijd begint, hun opvat tingen ton aanzien der ratificotic der conven tie van Washington uiteengezet. Dc voorzittei van den „Algomcenen Bond van Duitsche Vek- vercenigingen" heeft verklaard, dot de Duit sche vokvercenigingen beslist verlongen, dat bedoelde conventie zal worden geratificeerd. De ber-olingen der conventie, wat betreft dc wettelijke regeling van den arbeidstijd, mo gen echter slechts als minimum-bepalingen gelden. STORM IN ENGELAND. Glasgow geteisterd. Londen, TO Maart. Het heeft vandaag vooral in het Noorden van het land zwaar ge stormd. Glasgow heeft speciaal von het ruwe weer te lijden gehad en is door sneeuwbuien en onweer geteisterd. Dc telefoonverbindingen naar en van Glasgow r zijn gestoord. In Liver pool en andere havens blijven de schepen lig gen, door zij door het slechte weer niet kun nen uitvaren. (Tel.) HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Een nieuwe aanhouding. Te Boedapest heeft de politie een student in dc medicijnen, Wlodislous Szenday, gearres teerd, die in 1923 een pakket in bewaring had gekregen, waarin zich later bleken twee cli- ché's voor bankbiljetten te bevinden. Hij hod dj cliché's toen bij een vriend in dc provincie ir. bewaring gegeven. Hij weigerde dien vriend te noemen. ITALIË. HANDELSBESPREKINGEN MET GRIEKENLAND. Groote Grieksche bestellingen. Rome, 10 Moart. (H. N.) De Gricksch© minister van hot verkeerswezen onderhandelt met Italië over het sluiten van een handels verdrag, waarbij aan Italic belangrijke bestel lingen voor oorlogsmateriaal zullen worden ge daan, doch ook voor spoorwegmateriecl. O.a. zullen 100,000 geweren, vliegtuigen en mate riaal voor oorlog en vloot worden geleverd Deze leveringen zullen worden gefinancierd door een Grieksch-Italiaonsch syndicaat, dat een kapitaal van 300 millioen lire ter beschik king heeft. POLEN. WEER EEN ONTPLOFFING BIJ TRANSPORT VAN HANDGRANATEN. Warschau, 10 Maart (H. N.) Te Siedlic heeft een ongeluk plaats gehad, dat in vele opzichten herinnert aon het ongeluk dat enkele dagen geleden te Praag plaats vond. Ook hier had een ontploffing Von een transport van handgranaten plaats, waarbij 2 soldaten om het leven kwamen, terwijl verschillende anderen min of meer ernstig gekwetst zijn. PORTUGAL. ENGELAND BIEDT KRUISERS TE KOOP AAN. Engeland heeft non Portugal voorgesteld het onder gunstige betalingsvoorwaarden acht krusters te verkoopen. CHINA. DE BURGEROORLOG. Een dreigement der mogendheden. Dc diplomatieke vertegenwoordigers der mo gendheden hebben aan den minister van bui tenlandsche zaken te Peking een krachtig pro test gezonden betreffende den toestand tc Tien test gezonden betreffende den toestand to Tientsin, waarin zij onmiddellijke staking eischcn van de vijandelijkheden der tweo te genover elkaar staande partijen cn zeggen, dat dc tegenwoordige toestond het verkeer met do zee door de Straat von Tnkoc verspert. Zij voegen hicroon toe, dot zij zich het recht voor behouden om medo to werken tot bescher ming von de scheepvaart cn het hondhoven van den vrijen toegang tot dc haven van Tientsin cn dat ingeval dc Chineesche rcgcc- ring niet terstond maatregelen neemt, de mo gendheden zelf in overeenstemming met het protocol von 1901 zullen optreden. Geen mijnen aan den mond van dc Pciho. Uit Tientsin wordt gemeld, dot het beweerde leggen von mijnen aan den mond von de Pciho bluf blijkt te zijn von dc oonhnngers van Fcng. De stad is niet von de zee afgesloten, hoewel schepen gevaar loopen door het in het wild© weg schieten der troepen van dc Kwo Min Tsjocn. DE TOESTAND TE KANTON. Staking in een ziekenhuis. Uit Kanton wordt gemeld, dot dc stoker* het personeel van het ziekenhuis te Kanton dwongen het werk te staken. Politiebescher ming, worom gevraagd werd, werd geweigerd, zoodot 70 patiënten dreigen onverzorgd to blijven. VEREENIGDE STATEN. DE MIJNRAMP TE ECCLES. Von de laatste mannen, die bij dc mijnromp te Ecclcs opgesloten waren, zijn er nog 5 ge red, die 26 uur in een nauwe mijningang be dolven zijn geweest. Drie onderen woren ol dood, zoodat het aantal dooden tot 14 geste gen is. HET PALEIS VAN ROCKEFELLER VERBRAND. B e r 1 ij n, 10 Maori. (V. p.) Het geheel uit marmer opgetrokken poleis te Ncw-Tork van Rockefeller is een prooi der vlammen ge worden. Talrijke kunstwerken zijn vernield. VERSPREFEE Cr"*lCHïf?a« EEN EILAND VERDWENEN Het Duitsche opnemingsvoortuig Meteor, dot uit de Zuidelijke IJszee terugkeerde, deelt, volgens een bericht uit Kaapstod, mede, dot Thompson Island, op 80 mijlen ten N.W. van Bouvet Island, geheel verdwenen is. OosMndië. GEVECHT MET ATJEHSCHE KWAADWILLIGEN. Uit Koetorodja seint Aneta De eerste luit. H. K. van Heerde kwom, potrouilleerende in het Bakongonsche, in aanraking met kwaad willigen, van wie er zes werden neergelegd. Vijf karabijnen werden teruggevonden. Onzer zijds is er een man gesneuveld en zijn er twee gewond, terwijl luit. Van Heerde zelf licht ge wond werd. DE INDISCHE PRINSEN. Een bezoek aan het staldeparte ment van dc Koningin en aon het Roode Kruis. Prins Hendrik heeft gistermiddag, nadat hij de opening van het Oranje-Nossau-museum to Den Haag had bijgewoond met de hier vertoe vende Indische vorstelijke 'personen, benevens den heer Oudemons, oud-resident en mevrouw Oudemons, een bezoek gebracht oon het stal departement van do Koningin oon den Hoogen Wal. Doorno begaven prins Hendrik en de Indi sche prinsen zich nnnr het gebouw var» het Ned. Roode Kruis aan dc Prinsessegracht, waar* het hoofdbestuur, benevens eenige bestuurs leden van de Hoagsche ofd. van het Rood© Kruis vereenigd waren. De Indische vorstelijk© personen werden in kennis gesteld met het vele, dat door het Roode Kruis verricht is in dagen van de ramp, welke de gemeente Bor- culo heeft getroffen en in de tijden van den jongsten watersnood. HET NIEUWE KABINET. De positie van den katholieken minister. In tegenstelling met andersluidende bench© ten kan de Tijd met nadruk verzekeren, dgt de katholiek mr. Waszink in het ministerie-De Geer noch de R. K. Staatspartij noch de R. K. Tweede Kamerfractie vertegenwoordigt,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1