Wollen Tricot Jurkjes, in lila, beige, groen, voor 4 jaar f 3.25. ABQHNEMENISPRIJS 5 ;;or Arac~ DE EEMLANDER PRIJS DER ADVERTEREN met inbegrip van tMk EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langestraat 36 Voorjaarshoeden Willem Groenhuizen Zilveren Vischcouverts iPrincess {Room Eén maal in Uw leven Gehr. Perzina Pianohandei L. KLEIN 24e Jaargang No. 217 loort 110, Idem lianco per po«t f per week (mei qratis verzekering legen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke nummer» CX)5. AMERSFOORTSGH DASBLAD II DIRECTEUR-UITGEVER: J. VAUKHOFF. ^NHEMSCHET'OORTWAU 2 A. POSTREKENING N-. 47819. TEL, UIT. 01S. Maandag 15 Maart 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Lieidadigheids-adve.tentiën voor de Helft der prijs Voor/tiandcl cn bedrijf bestaan xeer voordeclige bepalingen voor het adverleeren ten# circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden VOLKENBOND. DE VOLKENBONDSVERGADERING. Het nieuwe gebouw. De Assemblee van den Volkenbond ging Zoterdag over tot de behandeling van de sup- pletóire begrooting voor 1926. De Assemblee hechtte haar goedkeuring aan een voorstel van de door haar benoemde commissie, belast met de bestudeering van het vraagstuk van den bouw van een nieuwen zetel voor den Volken bond (zittingzalen en sccretarioot op een uitge strekt terrein, gelegen bij het nieuwe paleis van het Internationaal Arbeidsbureau) tot het voteeren van 17 milliocn Zwitsersche francs, waarvan vier millioen moeten worden afge trokken, die den verkoopsprijs van den tegen- woordigen zetel van den Volkenbond vertegen woordigen, een oud hotel, dat aan zijn vroegere bestemming zal worden teruggegeven. Met den bouw zullen ongeveer drie jaarv gemoeid zijn, doch de Volkenbond zal dan een zittingzaal en een secretariaat bezitten, den Bond waardig. Léon Bourgeois herdacht. Genève, 13 Maaft. (V. D.) In de ple naire bijeenkomst van den Volkenbond, welke heden om 10.30 banving, werd allereerst de nagedachtenis van den overleden Franschen Volkcnbondsgcdelegecrde Léon Bourgeois door een aantal sprekers herdacht. Daarna kwam de agenda aan de orde. De tweede begrotingscommissie komt hedenmiddag om drie uur in het secretariaat bijeen. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. De pogingen om tot een oplossing te komen. Geneve, 13 Maart.' (H. N.) Vanmiddag vond bij Briand in het hotel Dos Bergues een bespreking plaats, waaraan zes leden van den raad van den volkenbond, o. a. Scioloju en dr. Bencsj, deelnamen, terwijl Chamberlain tegen het cindó van de conferentie kwam. Daarop be gaf men zich naar het secrctariaot van den volkenbond om een officieuze bespreking te holuden. Er zijn verschillende oplossingen voorgesteld om nog tot overeenstemming tc geraken. Het eerste voorstel is, dot Duitsch- lond een permanenten zetel zal krijgen onder voorwaarde, dot Duitschland zich vcreenigt mrt( ccn beslissing van den raad, die in den vorm van directieven van den road onn dc in tc stellen commissie voor de behandeling van het gehecle raadsvraogstuk zal worden ver strekt. In de kringen van den volkenbond ge looft men in verbond met een artikel, dot dr. Strescmann in het Journal de Genève heeft ge publiceerd, te mogen aannemen, dat de Duit- sche delegatie met dit voorstel accoord zal gaan. Een tweede voorstel, uitgaande van burg- gruafgraaf Ishii, verlangt, dat Duitschland voor zijn toeloting zijn toestemming zal geven voor een beslissing van den raad, dot in dc o.s. herfstzitting een uitfbreiding van den raad voorgesteld zal worden. Aan te nemen is ech ter, dat dit tweede voorstel niet beantwoordt uan het Duitsche standpunt. Een derde moge lijkheid voor een oplossing ligt in de te ver onderstellen bereidwilligheid van enkele niet- permanente leden, om hun zetel ter beschik king te stellen, waardoor een nieuwe verkiezing door de volledige vergadering noodig zou wor den. Over dit laatste voorstel behoeft de Duit sche delegatie zich niet uit tc spreken, aange zien daardoor niet wordt geraakt aan het sta tuut van den volkenbond^ en ook geen ver schuiving binnen den raad daardoor veroor zaakt zou worden, welke in strijd is met de aan Duitschland gedane toezeggingen. In verbond met dit laatste trekt het dc aandacht, dat de gedelegeerde van Uruguay, Guani, vanmiddag een bezoek aan dr. Strescmann bracht, dat ruim een half uur duurde. Het Zweedsche standpunt onge wijzigd. Genève, 13 Maart. (H. N.) De Zweed sche delegatie heeft nieuwe directieven uit Stockholm ontvangen, waarin het standpunt, dat Unden de laatste dagen heeft ingenomen, zonder voorbehoud goedgekeurd wordt. Het Duitsche standpunt toegelicht. Genève, 13 Maart. (H. N.) De Duitsche delegatie heeft thons klaarblijkelijk haar gei serveerde houding loten varen, te oordeelen naar het feit, dat dr. Luther vandaag de buiten- landsche en later nogmaals de Zwitsersche journalisten ontving, om hun opnieuw het standpunt van Duitschland toe te lichten. Ver der heeft dr. Strescmann een artikel in het Journal de Genève gepubliceerd, waarin hij het Duitsche standpunt evepcens toelicht, waarbij hij er op wijst, dat de moeilijkheden, die thans ontstaan zijn, te wijten zijn aan het feit, -dat de atmosfeer van wantrouwen nog niet is verdwenen. Men koestert den orgwaan, dat Duitschland, als het eenmaal zitting heeft in den raad, zich op het standpunt kan stellen, dot het de zaken thons als afgesloten kan be schouwen cn tegen iedere uitbreiding van den raad van zijn veto-recht zou kunnen gebruik maken Formeel is Duitschland daartoe in staat. Dot het daartoe echter niet den wil heeft, heeft Duitschland reeds herhaaldelijk be slis* verklaard H<»t heeft in dp bedoeling van den rijkskanselier gelegen om in zijn rede bij de opneming van Duitschland met nadruk de loyole en objectieve medewerking van Duitsch land ten opzichte van dit vraagstuk toe te zeg gen en Duitschland was bereid er voor op te komen, dat de kwestie in de gewone vergade ring van den volkenbond in den herfst zou worden opgelost. Duitschland heeft door zijn houding geen aanleiding tot wantrouwen gege ven. Ook wijst dr. Stresemann het denkbeeld af, als zoude Duitschlonds houding vooral te gen Polen zijn gericht. Een artikel van Stresemann. In het Journal dc Genève onderwerpt Stre semann den toestand, geschapen door dc jongste gebeurtenissen, aan een onderzoek. Hij herinnert er in de eerste plaats aan, on der welke omstandigheden tot Duitschland's toetreding werd besloten. Men had verwacht, dat de toelating op plechtige wijze zou ge schieden. In plaats daarvan is de wereld ver vuld van oneenigheid, waarbij geen verzoe ning mogelijk schijnt en waarin men het geen mij van groot belang voorkomt Duitschlond zou willen mengen, hoewel dc geschillen een crisis in den boezem van den Bond zelf hebben veroorzaakt en geenszins in de betrekkingen tusschen den Bond cn Duitschlond. Stresemann wijst er op, dat het denkbeeld, om het aantal permanente zetels met drie uit tc breiden, niet uitvoerbaar is, want daartoe zou een unanieme beslissing noodig zijn, die niet was te verkrijgen. Na de bewering te hebben tegengesproken, dot Zweden zich onder politieke voogdijschap van Duitschland zou bevinden, zeide Strese man Er is op Duitschlond een uiterst sterke druk geoefend om, zelfs voordat het lid is van den Volkenbond, zijn goedkeuring te verkrij gen voor het tegelijkertijd toetreden van an dere mogendheden tot den Rood. Dit betee- kent, dat men ons tracht te betrekken in den strijd der meeningen in den boezem van den Bond en men wil ons noodzaken ons, ofschoon geen lid van den Bond, uit te spreken vóór een bepaalde groep en tegen een andere. Stresemann herhaalt, dat Duitschlond niet van het recht zal gebruik maken ofschoon het dit bezit, wanneer het eenmaal lid is om te stemmen tegen elke nieuwe uitbreiding, wonneer het tot den Raad zal zijn toegelaten. Dc opvatting in Duitschlond. Uit Berlijn wordt d.d. 13 Maart gemeld Dc afwijzing door Duitschland van het voor stel een nieuwen niet-permanenten zetel in don Raad te scheppen en de motivecring, dat Duitschland nog heelcmool niet tot den Vol kenbond behoort, hoéft een krachtige propa ganda tcgc-n Duitschlund ontkefend. Men heeft openlijk gepoogd er Duitschland van te betichten, dot het de schuld zou dragen aan n evcntuecle mislukking van de onderhan delingen. Men deelt daaromtrent onn de Ber-' lijnsche avondbladen mee „De z g. Franschc concessies, die voor Duitschlond onvoldoende waren geweest cn waarover Briand had gesproken, zijn in het geheel geen concessies. Het Duitsche stand punt blijft onwrikbaar, dot Duitschland zich niet kan binden voor het lid van den Volken bond is." Dc gevolgen van Duitschlunds wcigérihg. Uit Genève wordt d.d. 13 Maart gemeld van niet-Duitsche zijde Het eerste resultaat van dc verwerping door Duitschland van de vorzocnings voorst ellen van Briand en zijn collega's zou zijn geweest, dat bijna onmiddellijk dc eensgezindheid in den Raad en de vergadering is hersteld om het hoofd te bieden aan het .gevaar van den toe stand. Toen dc eerste verbazing voorbij wnsj hebben de leden van den Raad alle mogelijke gfvolgen van Duitschland's houding overwo gen. Dezen ochtend vereenigden zich dc meest- leden van don Rand (Unden lag ziek te bed) om Briand en Chamberlain en de Raad, di gisteren zóó verdeeld was, vond zijn eensge zindheid terug om den Volkenbond tc. verde digen tegen het gevuar, ontstaan door de hou ding van Duitschland. Do Raad zeg in, dat die genen onder zijn leden, welke het Rijnlandver drag ondertccKend hebben. Vrijdag tot c» uiterste grens der concessies zijn gegaan doei zich, ter wille van Duitschland, het offer tp getroosten om dc onmiddellijke schepping van twee permanente zetels op tc geven. Vervol gens maakte de Raad uit de onverzoenlijke hou ding van Duitschland al dc gevolgtrekkingen, die er uit voortvloeien. Het Duitsche antwoord heeft stellig een nieuwen toestand geschapen. Door zijn toetreding tot den Volkenbond af hankelijk tc maken van een onaannemelijke voorwaarde, heeft Duitschland zijn: mede-on derhandelaars althans ontheven van een ge deelte der beloften, die Duitschland ontvan gen hoeft. Met name de toewijzing van een permanenten r et el in den Raad kan niet meer beschouwd worden als'dc verplichte naleving van één dezer b loften. Daar het rijk voor waarden hecht aan de toetreding, is de Rand gerechtigd om volkomen onafhankelijk ook zijn voorwaarden te stellen Oo'.; is het mogelijk, dat de regeerde, s van Difiïr.chland over enkele uren voor het dilemma geplaatst worden óf de verzoeningsoplossing, die gisteren voorge steld werd, of een andere in denzelfdcn geest, èf uitstel von de oprichting van een nieuwen zetel, permanenten, of niet-permanentén, ten bate van Duitschland. Een derde oplossing zou deze zijn, dat men Duitschland nu reeds tot de vergadering en den Raad zou toelaten en elke andere candidntuur uitstellen tot de raadsvergadering van Juni, maar eerst, nadat de vertegenwoordigers van Duitschland de stellige verzekering gegeven zouden hebben, dat zij dan volmacht zouden hebben om zich uit te spreken over de can- didaturen, waarover geen beslissing gevallen is. Dit zijn ecnige bemiddelingsvoorstellen. In den loop van den dug kunnen er nog andere opduiken. In elk geval komt dc Raad de~en middag in geheime vergadering bijeen om over den toestand te beraadslagen. De geheime raadszitting van Zaterdag. Zaterdag is de Volkenbondsraad om half vijl in geheime vergadering bijeengekomen onder voorzitterschap van Chamberlain om zich bezig te houden met de middelen om een oplossing RECLAMES. Van 1—4 rogcis f 4.05. elke regel meer 1- in f-roite keuze 8.7f> C.50 4 90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM lANGESfRAAT 16-18 - AMERSFOORT Coud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 Reparatie-inrichting voor Uurwerken. Geschikte gelegenheid voor winkeliers vergaderingen en Sportvereenigingen Wi|t gi] slechts een klankvolle plano aan schaffen, koopt dan een Hofleveranciers van H. M. tle"Konirigin Vertegenwoordiger Utrechischestraat 44. van dc crisis te bereiken. Chamberlain heeft het noenmaal gebruikt in het hotel der Duit sche delegatie met Luther en Stresemann. Het onderhoud duurde tot luat in den -middag. In de wandelgangen van het Volkenbondsg?bouw heerschte een minder verwarde stemming dan Vrijdagavond. Men verzekerde, dut de D »- schers het met Chamberlain eens geworAn zijn om een laatste poging tc doen om de moeilijkheden op tc lossen. Later werd gemeld, dat de Zaterdag is ver- loopen, zonderdot de crisis opgelost werd. De leden van den raad hebben in een vergadering van 3 uur aan de hand van twee of drie teksten een oplossing besproken, maar alle pogingen, om .het laatste verzet van Duitsche en Zwccd- séhe zijde te overwinnen, bleven vruchteloos. Under deze voorwaarden heeft de Raad te gen Dinsdag de vergadering in pleno bijeen geroepen om haar het voorstel tot opneming, van Duitschland voor te leggen. Indiert Duitsch land vóórDinsdag zich niet vercenigcn kan met een bemiddelingsvoorstel, dot tevens alle stemmen in den Ruad zou verwerven, zou uitspraak der vergadering niet voldoende zijn om het den zetel tc verzekeren, dien het cischt en het is waarschijnlijk, dat het onder deze omstandigheden zijn toelating als van nul cn gcener fvaar'dc zou beschouwen. Een uiteenzetting van Vondcrvelde. Vanderveldè heeft in een interview geweigerd een mcdedeeling te verstrekken over de voor stellen, die hij gedaan heeft en de oplossingen, die z. i. nog in aanmerking komen. Ik kan u, aldus Vandervclde, slechts verklaren, dat ik, in volledige overeenstemming met de Bel gische regeering, dc bezwaren meegedeeld heb, die wij hebben tegen de toewijzing van nieuwe permanente zetels aon staten van ge ringer politieke beteekenis dan de tegenwoor dige raadsleden. Ik tracht overigens de ver schillende delegaties en Duitschland te doen inzien, hoe wenschclijk het is in het belang van den vrede, om alle andere kwesties uit te stellen en aan eèn commissie van deskundigen toe tc vertrouwen en Polen onmiddellijk een tijdclijken zetel in den Raad te laten innemen. Ik kon niet gelooven, dat de betrokken partijen geen middel zouden vinden om de tegenwoor dige moeilijkheden te overwinnen, teneinde de voortzetting van 't werk van pacificatie, dat te Locarno begonnen is,mogelijk te maken. De meening in Italië. Naar d.d. 13 Maart -wordt gemeid uit Rome, volgt de openbare mecning met de \olmaok- ste koelbloedigheid de gebeurtenissen, die zich thons te Genève afwikkelen. Mussolini, zoo merkt men op, is er in geslaagd aan de heele buitenlandsche politiek van Italië een zóó strenge eenheid van inzicht, een zóó krochti- gen impuls tcg even, dut de schommelingen un tegenstrijdigheden in de internationale de batten, hoe die ook zijn, nauwelijks eenigen School- en Kerknifeuws. invloed op dcre politiek kunnen hebben. E)e publieke meening spreekt algemeen in gemu- tigdc bewoordingen over do houding van Duitschland, muar men moet cr rekening mede houden, dat zij zich nooit een oögenblik erg worm heeft gemaakt voor Locarno of Genèvek Daarenboven, zoo merkt men verder op, is het deze toestand, die aan de Italiaansche diplo matic veroorlooft van een volstrekte vrijheid von geest tc genieten cn te Genève doeltref fender op te treden dan wie ook te midden van dc grootc belangen ten behoeve van den Euro- pceschen vrede. Nog steeds geen vergelijk. Briand heeft zich gisterenavond onderhou den met Luther en Stresemann. Een communi qué werd gepubliceerd, waarin verklaard wordt, dot de toestand ongewijzigd is cn dat de besprekingen voortduren Mcrvolgcns ontving Briand Quinones de Léon, Skrzvnski, Vnndcrvelde. Men gelooft, dot in geval van een mislukking der besprekingen, zoodut de Volkenbond zelf deze kwestie te be handelen zal krijgen, voorgesteld zal worden alle candidal uren, Duitschland inbegrepen, in behandeling te .nemen in de September zit ting Dc Volkenbondsraad komt hedenvoormiddag bijeen. I.uthcr, Stresemann cn Undeq hebben samen gedineerd Hieruit blijkt dus, dat de Zweedsche afgevaardigde voldoende hersteld is- i DUITSCHLAND. DE HONGERKUNST. Een toenemend aantal beoefenaren. Berlijn, 13 Maart. (Hbld.) Dc prc-sidint van politic alhier hoeft een verordening uitge vaardigd, inhoudende, dut in het vervolg geen nieuwe vergunningen oon z.g. hongerkunste naars worden verstrekt. Aanleiding-, hiertoe is het feit, dat hun aantol mot den dag toe neemt. Dagelijks worden gcmiddold tien ver gunningen oin als hongerkunstenaar op te tre den aangevraagd. POGING TOT ROOFMOORD IN EEN TREIN. Kassei, 13 Maart. (H. N.) Gisteravond heeft een poging tot roofmoord plaats gehud in den trein van Kassei naar Frankfort. Een spoorwegambtenaar werd in een coupé 2c klasse door een medereiziger aangevallen, die hem met revolverschoten in het hoofd en in zijn rug trof. Hoewel de aangevallene 57 cn zijn aanvullen 25 jaur oud was cn ondanks de ernstige verwondingen, wist dc aangevallene toch aan de noodrem tc trekken en zijn «on voller zoolang vast te houden, totdot de trein lot stilstand kwam en hulp toesnelde. De doder is aan de politie overgeleverd, terwijl dc aan gevallene naar een ziekenhuis werd overge bracht, waar hij terstond geopereerd werd. MIJNONGELUK. Beuthen, 13 Maart. (H. N.) In de mijn Karsten-Zentrum heeft een instorting pluats gehad, die zoo hevig was, dat men eerst oon een aardbeving dacht. Volgens de voorloopigc berichten zijn 30 a 34 mijnwerkers ingesloten. Op tc makei). uit de signalen, die men heeft kunnen hooren, zijn tenminste 13 mijnwerkers ongedeerd gebleven, terwijl cr 3 bedolven zijn. Over het lot der overigen kon nog niets met zekerheid worden gemeld. Het reddingswerk- is in vollen gang. (Andere berichten reppen van 2 dooden). FRANKRIJK. SPOORVi'EGONGEVAL. Volgens dc bladen is een losse locomotief nabij het station Sucy Bonneuil, op 15 K.M. af stand van Parijs in botsing gekomen met con personentrein. Er zijn 36 gewonden, woorOndcr vier ernstig. ITALIË. EEN ONTPLOFFING OP EEN TORPEDOJAGER. Volgens een bericht uit Spezzia aan de Tri bune is bij het houden van oefeningen in oen konon van den destroyer een projectiel ge sprongen, tengevolge waarvan twee matrozen werden gedood en drie gewond. VERSPREIDE BERICHTEN. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK. Talrijko dooden cn gewonden. Uit New York wordt gemeld, dat een trein met vacentiereizigcrs nobij Son Josc (Costo- Ricu) gederailleerd is Drie rijtuigen zijn in dc rivier gestort. Het aantol dooden bedro&gt 178, het aantal gewonden 75 DE ZAAK GEELKERKEN. De kennisgeving der Synode nun Dr. Geelkerken. Om half twee Zaterdag heeft dr. Geelkerken de kennisgeving van de Synode ontvangen Dit was een persoonlijke mcdedeeling, niet voor den kerkernad bestemdverwacht werd, dat deze denzelfdcn dog nog van het besluit der Synode verwittigd zou worden. Nieuwe bctoogingdr. Geel kerken trod Zondag op. De do Gerard Brondtstrnnt tc Amsterdam woren Zaterdagavond oen 700 o 800 menschen aanwezig, tegen den tijd, 8 uur, dat de Kcrkc- ruadszitting zou beginnen. Ds. Geelkerken was niet ter vergadering ge komen, opdat de kerkerood vrijer zou staan in zijn beslissing. Met enkele stemmen tegen heeft de kerko- ruud, die uit ongeveer 50 leden bestaat, togen elf uur ren besluit genomen van deze strek king, dat dr. Geelkerken Zondagmorgen in de Parkkerk zou optreden. Voorts besloot do Rand, een diaken af tc vaardigen om dr. Geel kerken ter vergadering uit te noodigen. Toen deze per auto arriveerde klonk uit de dichte menschen menigte, die nog steeds geduldig stond tc wachten, een krachtig gejuich en wer den hoeden gezwaaid. Men hoorde stemmen uit de menigte als „dr. Geelkerken, hou zee l Op de stoep der kerk werd dc predikant door verschillende ouderlingen en diakenen be groet. Om ongeveer kwart voor twualf trad een ouderling, naar buiten en sprnk ongeveer als volgt tot de nog steeds wachtende menigte Broeders cn zusters 1' Ik heb de oer, aon da verzamolde broeders* on zusters mede tc dea len, dot do Ktrkcraad bijna eenparig heeft besloten dr. Geelkerken Zondng tc doen op treden, en met Gods hulp achter dr. Geelker ken zul blijven* staan". Opnieuw klonk hoerageroep en „Leve dr. Geelkerken Daarop ging de menigte kalm huiswaarts Oon woord von 'oelichting. waarschuwing cn bestuur doo» dc Synode gericht tot de die naren des woords. Het woord, dut de Generale Synode van As sen npn de kerken richtte en gister zou wor den voorgelezen, Itjidt volgens dc Standaard Geliefden In den Heere Jezus Christus! De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, op 26 Januari en vol- jende dagen te Assen vergaderd, heeft zich geroepen goncht, aun de kerken in het alge meen en nan de dienoren des Woords cn do opzieners in het bijzonder, het navolgende op het hart tc binden Gelijk u bekend is, had dc Synode te han delen over een geval van leertucht, waarin op den voorgrond stond dc vraag, of in onze kerken toelaatbaar zouworden geacht, dat over het Schrift verhaal aangaande dc eerste ongehoorzaamheid des menschen een beschou wing werd gegeven, volgens welke het twijfel achtig zou zijn, of er in het Paradijs wel in den eigenlijken zin des Woords een boom dei kennis des goeds en des kwaads cn een boom des levens hebben gestaan, zoodat we dus ook aangaande den inhoud van het proefgebod feitelijk onkundig zouden zijn terwijl dczelfdo onzekerheid zou hcerschcn ten aanzien van do vraag, of het woord der verleiding tot Eva kwam uit den mond eenor slang. Dc Synode heeft dicnaangnonde geoordeeld, dat bovengenoemde voorstelling met den klanrblijkclijken zin van het Schriftverhaal niet in overeenstemming is, en daarom met terdaad twijfelachtig stelt wat ons door de Heilige Schrift duidelijk wordt geleerd. Zij weet zich hiermede in overeenstemming met wat ol de eeuwen door in heel de Christelijke kerk het gevoelen der meest uitnemende go^i- gciev-rden is geweest, cn inzonderheid in dc G'.-reformeerde kerken met eenparigheid is geleerd, niet nlleen door dc Hervormers cn dc na hen komenden, maar ook door de grooto theologen, die in den nieuweren tijd door God ann onze kerken zijn geschonken, en wier na men onder ons nog algemeen bekend zijn. Dienovereenkomstig wekt de Synode al dc gemeenten ernstig op, in dezen niet of te wij ken von de eenvoudigheid des gcloofs. Zij richt deze opwekking inzonderheid tot de die naren des Woords, hen cr tevens op wijzende, dat door deze beslissing nog te duidelijker is in het licht gesteld wat ook van te voren reeds ann geen rechtmotigen twijfel onderhevig kon zijn dat n.l. een ieder, die een voorstelling als bovengenoemde zou voorstaan, daardoor in strijd zou komen met het gezag der Heiligo Schrift, zooals dat door onze kerken met name in art. 4 en 5 van onze Ncderlandsche Ge loofsbelijdenis wordt beleden. De synode mag niet nalaten, hierbij ook in meer nlgemeenen zin te wijzen op de noodza kelijkheid om vast tc houden aan de Heilige Schrift als het Woord Gods en dus ook aan heel de heilige geschiedenis, zooals deze ons in deze Schrift wordt beschreven en medege deeld. Inzonderheid hebben de dienaren des Woords niet alleen bij het bovengenoemde, maar ook bij olie andere onderdeden der heilige geschie denis zich ten zeerste te wachten voor elke be schouwing, die onder den .schijn van de Schrift te verklaren in werkelijkheid de mede- deelingen der Schrift ter zijde stelt. Het is be kend, dot er vun oude dagen af zijn geweest, die dit hebben gedaan, soms zeker met de be doeling, de Schrift meer aannemelijk te ma ken voor velen, maar steeds met het gevolg, dat het gezag der Heilige Schrift grootelijks schade leed. In verband met dit alles is er naar het oor deel der synode ook reden om een ernstige waarschuwing tc doen uitgaan, dat niet het gezag van cenige wetenschap boven dat von de Heilige Schrift worde gesteld. Hoezeer ook dankbaar va)t te waordeeren alle nieuw, door

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1