MAISON DE NOUVEAUTÉ DE EEMLANDER" BUITENLAND. Zijden Dameskousen met naad, FEUILLETON. He! ondergrondsche Syndicaat, HONNEMÜITSPRDS j TTtT T EERSTE BLAD. Onderkleeding in diverse soorten en kleuren in Zephir, Satinet, Fil d'Ecosse, Zijde en Katoen. Lange|traat 23 A. VAN DE WEG Telef. 217 Voorjaarshoeden Langestraat 36 Kindervesten, 24e Jaarr/ang No. 218 tooct 2-10, Idem lianco per poel l-, per week (mei cratis rerreker B^ tegen ongelukken) 0.17* alxondolijkc nunmtrv CX)5. AMERSFQORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR-UITQEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2A. POCTRMENINa N*. 4TM*. TEL INT 111. Dinsdag 16 Maart 1926 P8US DER AOYEHEMIfN mei inbegrip vaa eem bewijsnummer, eHce regel meer 0 25, dicnsUanb<e- dingcn en Licldadighcid>advc tentiën voor de kalft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan acci vooideenge bepalingen voor het adrcrteeicn kene ciicu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIB DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. De raadszittingen. De officieuse raadszitting duurde gisteren tot kwart over één. Om zes uur hebben de leden van den raad hun officieuze besprekingen voortgezet, die om tien minuten voor half negen afgeloopen waren. Formeelc verklarin gen zijn niet aan de bladen verstrekt, maar ver scheidene raadsleden verklaarden, dat geen re sultaat bereikt was en dat men nog altijd ge vaar liep te stranden De zitting der Assemblée verdaagd. De voor vandaag vastgestelde bijeenkomst van ac .nsscuiLlée is uitgesteld tot mo.gcn. Mello Franco vraagt nieuwe in structies van zijn regcering. Terwij! Mello Franco, de vertegenwoordigd van Brazilië gisteren nogmaals te kennen heeft gegeven, dat het zijn verzet tegen Duitschla'nc zal volhouden, als het niet gelijktijdig een vas ten raadszetcl krijgt, heeft hij nochtans op aan dringen van zijn collega's in den Raad toege stemd in het vragen van nieuwe instructies aun zijn regeering. De stop van den Braziliaanschen vertegen woordiger, die opnieuw de candidatinir van zijn land stelde, bracht gisteren aanvankelijk* zoo- als te begrijpen is, grootc beroering in den Raad teweeg, die in twee olficieuzc vergade ringen getracht had de Bruziliaonsche delega tie tc bewegen niet op het laatste oogenblik de vrucht van nijvere onderhandelingen te storen Het aanhouden bij Mello Franco heeft echter, zooals men boven ziet, tenslotte resultaat op geleverd. Zweden zou van zijn rpadszctel afzien. Unden zou volgens sommige berichten van zijn regeering reeds machtiging hebben ont vangen om ontslag te nemen als lid van den Rand, teneinde een verkiezing voor den Rood noodzakelijk te maken. Unden zou daarbij geen condidaot zijn, hetgeen het verkrijgen van een zetel voor Polen mogelijk zou maken. Anderzijd» wordt verklaard, dat, ter voldoe ning aan de bepalingen der grondwet, de Zwecdschc regeering de commissie van buiten- londschc zaken zou hebben bijeen geroepen. De beschikbaarstelling van den "Zwccdschen zetel. G qrvè v e, 15 Maart. (H. N.) De toestand wordt, na de besprekingen, die gistermiddag en gisteravond tusschen de verschillende staats lieden hebben plaats gehad, thans optimisti scher beoordeeld. Het schijnt, dat door de be middeling van Zweden een nieuw compromis voorstel in den maak is, waarvan men aan neemt, dat het de goedkeuring van Duitsch- hnd heeft. Daarbij wordt het niet onmogelijk geacht, dat Zweden, hetwelk den niet-perma- nenten zetel in den Raad thans reeds 4 jaar be kleed, dezen zetel eventueel ter beschikking van den VolkcnDond zal stellen, uitgaande van de overweging, dat een termijn van 3 jaar voor het bekleeden van een niet-permanenten zetc' als regel moet worden beschouwd. Het is dar de vraag, of Zweden terstond of eerst voor la ter zijn zetel ter beschikking zal stellen. Ook Tsjccno-Slowakije zou bereid zijn zijn zetel te laten schieten. Om mede te werken aan het doel, dat dc Zweedsche vertegenwoorniger door zijn aftre den zou trachten te bereiken', zal Benesj, vol gens een bericht uit Genève, tegelijkertijd ont slag nemen, zoodat de Assemblée zou moeten Overgaan tot twee verkiezingen ter toewijzing van twee niet-permanentc raadszctels. M Van 1—4 rogcis 4.05, elke regel meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Tele 302 Srhnnnmaalrartilrolon Meubalwas- VloerzIJ'enwas in alle kleuren. Ga- OMIUUIiinaaivarilKEISn. schaafde Was, Terpenlijn, Sponsen, Zeemen, Dweilen, Borstelwerk, Ver) in bussen. Nadere bizonderheden over dc houding van Unden en Benesj. Genève, 15 Maait. (H. N.) Bij de be sprekingen van hedenmorgen heeft de Duitsche delegatie te kennen gegeven, dat zij voor een ruil, waarbij de permanente zetel, die thans door Zweden wordt bekleed, aan Polen wordt toegekend, slechts zeer weinig gevoelt. Daarom wordt thans getracht de volgende oplossing te bewerkstelligen. Zweden en Tsjecho-Slowakije zullen beide afstand van hun niet-permanente zetels doen, teneinde de ver gadering van den volkenbond gelegenheid te geven den zetel van Zweden aan Nederland en die van Tsjecho-Slowakije aan Polen toe te kennen. Naar het heet, wacht Benesj in dit ver band op nieuwe instructies uit Praag, over welker inhoud nog niets met zekerheid is te zeggen. Benesj zelf is, wat het beschikbaar stellen van den Tsjecho-SlowakischcR zetel be treft, niet al te optimistisch gestemd cn zelf gevoelt hij daarvoor niet veel. Zou de regce ring te Praag op dit voorstel afwijzend beschik ken, dan verwacht men, dat België inplaots von Tsjecho-Slownkijc afstond van zijn zetel zal doen. Vanmiddag verluidde, dat de Zweedsche re geering-Unden haar toestemming had gegeven om den Zwcedschen roadszetel ter beschikking avn den volkenbond te stellen: Intusschen blijft het de vraag, of dit voorstel in overeenstemming is met het Duitsche stand punt cn ook in dit geval is de oplossing toch niet in alle deelen bevredigend, aangezien Duitschlond in Zweden den eenigen vriend in den rood zal verliezen, waarop het stcedf kan rekenen bij moeilijke situaties, die zich in de toekomst ongetwijfeld nog voldoende zullen voordoen. Volgens een bericht van Fransche zijde heeft Unden reeds definitieve instructies van zijn regeering ontvangen, om den niet-permnnenten zetel beschikbaar te stellen. Een bevestiging hiervan blijft echter af te wachten, aangezien de Zweedsche parlementscommissie voor bui- tenlandsche zaken eerst vanmiddag bijeen zal komen. Gooit Roemenië roet in 't eten Uit Genève wordt d.d. 15 Maart aan de Msb. geseind: Vanavond om holf negen eerst was de offi cieuse bespreking onder de leden van den vol- kenbondsraad ten einde. De raadsleden kwa men weder met erg neergedrukte stemming uit sir Eric Drummonds kamer. De meesten zei den niets, doch Benesj verklaarde, dat het slecht ging. Groote teleurstelling hecrschte hierover on der de internationale pers, die juist vertrou wensvol geworden was, dat de oplossing einde lijk gevonden was. Het heette, dat Unden en Benesj beiden hun ontslag als niet-permanente raadsleden zouden nemen en dat Polen dan één der zetels zou verkrijgen. Men sprak algemeen er von, dat Nederland dan den tweeden nieuwen zetel bekomen zou. Dit gcheele plan, dat ook de Duitsche in stemming verkregen had, is thans afgestuit op den onwil van weder een anderen staat, die het algemeen belang blijkbaar aan bekrom pen eigenbelang wil ondergeschikt maken. Roe menië heeft geweigerd aan Benesj toestem ming te geven zijn ontslag te nemen en Benesj meent dit niet te kunnen doen zonder goed keuring der kleine Entente. Zuid-Slavië was 'n «ro ire keuze 8.7s fi.ün 4 nn Afelier voor haf Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN „L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM UNGESHAAT 18-18 - AMERSFOORT moderne kleuren f 1.45. moderne kleuren f4.25. bereid geweest hierin toe te stemmen, doch de Roemenen vreozen, dot daardoor de zetel der kleine entente voor goed verloren zou gaan. Men is thans dus opnieuw rodeloos gewor den. DU1TSCHLAND. HET PROCES-BOTHMER De gravin veroordeeld tot 2 XA maand gevangenisstraf ei. M. 300 boete De officier von justitie bij de rechtbank to Potsdam eischte gisteren tegen gravin Bothmor een gevangenisstraf van negen maanden als mede een geldboete van 300 mark. Een later bericht houdt in, dat de gravin wegens volschhcid in geschrifte en bedrog, tweemaal gepleegd, tot een gevangenisstraf van twee maanden cn veertien dogen is veroordeeld. V/»n de overige beschuldigingen werd zij vnjge- sproken. SCHIP VERMIST. Het stoomschip Arabia von de Hamburg- Rhein Linie, dat door de Siemcns-Schuckert- werke gecharterd is, van deze firma dc vlag voert en met leding onderweg is, heeft zijn be stemmingshaven Limerick (Ierland) niet be reikt. Gevreesd wordt, dat het schip als verlo ren moet worden beschouwd. BELGIE. DE BELGISCHE FRANC. Londen, T5 Maart. (H. N.) Op de Lon- denschc wisselmarkt trok vandaag dc Belgische franc, die sedert geruimen tijd steeds ongeveer 107 noteerde, zeer de aandacht, daar hij in den loop vnn den morgen tot 121 steeg om daarna weer iets terug tc loopen. Men brengt deze koersbeweging in verbond met de gebeur tenissen te Genève, terwijl volgens sommigen waarschijnlijk zich ook moeilijkheden hebben voorgedaan bij de onderhandelingen over een Engelsch-Ameriknansche leening aan België ter stabiliseering van den franc. DE OPVOLGER VAN* KARDINAAL MERCIER. Mgr. Von Roey, vicoris-gcncraal, is tot aarts bisschop van Mechelen benoemd. ENGELAND. DE OORLOGSSCHULD VAN ITALIË. Een bedrog van 2 milliocn pond, zijnde dc cersto holfjoarlijksche termijn van betaling der Italiaanschc schuld ingevolge de overeenkomst tusschen Churchill en Volpi, is gisteren op re kening der Britsche schatkist gestort. MIJNONGELUK. Vermoedelijk zes dooden. In een nieuwe mijnschacht nabij Doncoster is een stelling ingestort, waarvan, naar men vreest, zes personen het slachtoffor zijn gewor den. ZWEDEN. EEN ZONDERLING ONGELUK. Te Stockholm is, naar de N. R. C. meldt, een zonderling ongeluk gebeurd. Een ontploffing heeft een auto vernield en de passagier, een koopman, is daarbij om het leven gekomen, terwijl de chauffeur als door een wonder on gedeerd bleef. Een natnl huizen is door dc ontploffing beschadigd. Bij het onderzoek is gebleken, dot in de automobiel een paar pond dynamiet ontploft zijn. Men vermoedt, dot een misdaad in het spel is. Twee compagnons van den koopman zijn in hechtenis genomen Zij hadden de auto besteld. Een hunner was in het bezit van een polis van een levensver zekering op naam van het slachtoffer. NOORWEGEN. BEZUINIGING De regecringverklaring zal heden in het Stor ting worden behandeld. Volgens het orgaan der boerenpartij is de regeering van plan een bezuinigingscommissie te benoemen om voor stellen te doen tot verlaging der bcgrooting. ITALIË. DE ZAAK-MATTEOm Een brief van de weduwe. Het proces een schijnvertooning. Men meldt uit Wecncn aan de N. R. C: De weduwe cn de zoon van Mattcotti heb ben een brief gezonden aan den voorzitter van de jury te Chieti, waarvan de publicatie in Italië verboden is. De Wecnsche Arbeiterzei- tung bevat echter een Duitsche vertaling van den brief, welke zegt, dat de weduwe vap Mat- totti gehoopt had, dot de roep om gerechtig heid niet onverhoord zou blijven. Het proces is thans echter slechts een schijnvertooning. De menschen hebben de gerechtigheid gewei gerd, die zij thans van de geschiedenis en van God verwacht. Zij verzocht de jury zich bui ten het proces te mogen houden. Zij zal voort aan leven om haar zoon op te voeden tot een trotsch en moedig man als zijn vermoorde vader was. Zij ziet thans van het proces, dot slechts een vertooning is, af, doch behoudt zich een nieuwe aanklacht voor, zoodra dc toestan den veranderd zullen zijn en een vonnis be reikbaar is, dat thans nog onmogelijk is. De Arbeiterzeitung geeft op dezen brief een uitvoerige toelichting. GRIEKENLAND. DE VERKIEZINGEN VOOR HET PRESIDENTSCHAP. Vcnizclos jnog zich niet cait* didaot stellen. Naar uit Athene wordt gemeld, heeft gene raal Pongolos een verordening onderteekend, waarbij het aan Venizelos en aan leden von de vroegere dynastie wordt verboden zich enndi- daot te stellen bij dc verkiezingen voor het presidentschap von Griekenland. CHINA. DE STRUBBELINGEN IN CHINA. Een dreigend ultimatum der gTOOtc mogendheden? Londen, 15 Maort. (V. D.) Naor verluidt zouden dc ambassadeurs der gioote mogend heden tc Peking een ultimatum overhandigd hebben, waarin gcëischt wordt volledige zuive ring van het Tokoe-kanaol von alle hindernis sen vódr Maandag o.s. Indien hieraan geen ge volg wordt gegeven, zouden de oorlogssche pen der eischendo mogendheden zonder verwijl een uonvong maken met de bcschifeting van de Takoc-forten cn hiermee voortgaan, totdat de versterkingen aan dc Pciho-monding volledig verwoest zullen zijn. Deze nieuwe nota moet een gevolg zijn van dc beschieting van de Ja- ponschc destroyers en practisch als een laat ste poging der grootc mogendheden beschouwd worden. HET INCIDENT MET JAPAN. Een stop van Tokio. Het Japonschc kabinet heeft zijn beslissing nopens <lc cischen, non China tc stellen met betrekking tot het beschieten von dc Jopon- sche torpedoboot jagers tc Tokoc, uitgesteld. Naar verluidt zal het kabinet onafhankelijk hier van een vriendschnppclijkcn stap bij China doen om bestraffing van de verantwoordelijken, schadeloosstelling voor de slachtoffers en de belofte, dat do incidenten niet zullon worden herhaald, tc vragen. Tokio stuurt oorlogsschepen naar Takoc. Draadloos wordt uit Tientsin gemeld, dat twee Japonsche destroyers te Tokoe zijn oon- gekomen en dat dc scheepvaart voortgang heeft, moor dat de schepen nog steeds onder worpen zijn non onderzoek. De door de mo gendheden voorgenomen actie is opgeschort DE BURGEROORLOG. De mogendheden en de blok kade van Tientsin. Na bespreking van de blokkade van Tientsin door dc Chinoeschc troepen te Takoc hebb n Engeland, Amerika, Frankrijk, Jdpan cn Italic hun vlootvoogden tc Tientsin opdracht gege ven aan de bevelhebbers over dc forten te Ta- koe mede te doelen, dat, als de riviermijncn niet worden opgeruimd en de verhindering van dc buitenlondschc scheepvaart njot ophoudt binnen drie dagen, zij zich hun recht ven de noodige actie voorbehouden. Von Britsche officieele zijde wil men niet aandringen op een strikte naleving von het protocol van 1900, maar geeft men de voor keur aan een toegeeflijke politiek. HEROPENING VAN MIJNEN. Woe Pei Foe heeft zijn generaals op het front in Honan bevel gegeven zich naar Chiaotse te begeven en maatregelen tc nemen voor het heropenen van de mijnen van het Peking-syndicate. MIDDEN-AMERIKA. HET SPOORWEGONGELUK IN COSTA RJCA. Bijna 250 dooden en ongeveer 100 gewonden. Een telegram uit Costo Rica meldt, dat bij het spoorwegongeluk in dc buurt van San José Het is minder gevaarlijk uit te glijden met den voet dan met de tong. Dooi Mrs. C N. WILLIAMSON. Nederlandsche vertaling van Ada von Arkel 29 Lady Marsden had ten slotte toch gewonnen. Opeens werd het hanr duidelijk dat de oudere vrouw haar dc vriendelijkheid en vporkomend- heid,-waarmede mr. Carringion haar behandeld had, niet kon vergeven. Van het begin af aan, toen ze gedwongen was geweest plaats te nemen in de coupé óie lady Marsden voor zichzelf en 'haar gezelschap had willen reser veeren, had ze ongemotiveerd een heke] aan haar gehs<L' De vriendelijkheid van Carrington voor haar als zijn secretaresse en haar be ker, led met kapitein Derby hadden dat ge voel versterkt, maar d° climax was vor/nn'- gekomen met de uitnoodiging van mr. Carring ton om in zijn auto uit te gaan als zijn en lady Viola's gelijke. Dat had haar op een ander standpunt gesteld. Ze was nu niet langer al leen maar de secretaresse, ze was ook de vriendin en lady Morsden had voor niets te ruggedeinsd om haar kwijt tc raken. In zekeren zin was de vijandschap van een rrouw van de wereld tegen een eenvoudig ma- chineschrijfstertje een compliment, maar Sheila was niet. in de stemming om de zaak uit dat oogpunt te beschouwen. Ze was ddep onge lukkig, hevig vernederd en durfde de toekomst niet onder de oogen zien. Mr. McKinnon was zoo hoffelijk geweest haar toe te staan haar ontslag te vragen, maar het was bijna even erg alsoi ze na één proef- week in het Glentorly-hotel w>as ontslagen, want na al wat er gebeurd was zou de direc.eur haar zeker geen onverdeeld gunstig getuig schrift geven. Morgen zou hij waarschijnlijk naur het agent - schrijven en zeggen dat juffrouw Douglas voldaan had en vragen iemand anders in haar plaats te willen sturen. Wat een tegenstelling met haar hooggespan nen verwachtingen en de bemoedigende opinie, die juffrouw Brown over haar bekwaamheden had gehad. Het is waar, men had haar gezegd dot ze te jong was, maar ze was van plan ge weest te toonen, dat dde meening een vergis sing was. O, ze had zoo haar best willen d~en en ze geloofde, dat ze slaagde. Ze had zich zoo dapper gehouden als ze kon, ondanks alle vreemde en akelige ondervindingen, in de hoop het succes te behalen, waarnaar ze streefde, en nu was dit haar belooning voor alles. Al deze gedachten gingen haar door het hoofd, toen ze de kamer van mr. McKinnon verliet. Ze liep met gebogen hoofd in de hoop niemand te zullen zien die ze kende en snelde de hall door, die nu bijna leeg was, daar men zich voor het diner aan het kleeden was. Plot seling, toen ze een van de vele gangen in sloeg, botste ze tegen iemand op, die juist de trap afkwam, die zij wilde opgaan. „Pardon" zei zc haastig en keek onwillekeurig op. Deze gong was half verlicht, maar aan de voet van de trap stond een bronzen beeld in wapenrusting, dat een lamp vasthield en het lichtvan dra lamp viel op het gezicht van den persoon tegen wie ze was aangeloopcn. Met een lichte kreet deinsde Sheiia terug, want het gelaat was hetzelfde dat zij in haar kamer had gezien, in de glans van het geheimzinnige maanlicht. Een seconde keken de oogen, de tè schitte rende oogen, in de haren met een scherpen en eigenaardig doordringenden, bijna verschrikten blik. Toen boog de lange man vluchtig, mom pelde iets in antwoord op haar excuur en ging voorbij. Sheiia stond stil, holf cn half geneigd hem te volgen, maar het toch niet durvend; want er was geen twijfel aan of dit was een man van vleesch en bloed, en geen geest. Hij was modern gekleed en verdween niet als of hij door den muur gleed, maar wandelde rustig, al was het wat vlug, de gang door. De trekken geleken evenveel als vroeger op d:e van kapitein Derby, maar nu ze die bij beter licht gez:en had, moest Sheiia zichzelf bekennen, dat het moei'ijk aan te nemen was, det deze man een vermomming droeg. De korte puntbaard leek absoluut echt en het ge zicht was veel ouder dan dat van kapitein Derby. „Wie kan het zijn vroeg zij zich af. „Ts het een gast uit het hotel Dan is het al heel merkwaardig, dat ik zijn gezicht nooit eerder heb gezien bijna onmogelijk. Toch moet hij al eenigen tijd in huis zijn geweest of dicht erbij, want het is bijna een week geleden dat Kij uit den muur in mijn kamer kwam. Nu ik hem weer gezien heb want hij moet dezelfde zijn, ik kon me niet vergissen wordt die verschijning nog geheimzinniger. Be moet er achter komen wie het is". Langzaam ging het meisje naar haar eigen kamer, zich afvragende hoe ze dat zou klaar spelen, nu ze niet langer op vriendschappelij- ken voet was met mr. McKinnon en haar eigen aardige vriendschap met nvr. Munro aan zijn eind was gekomen. Plotseling dacht ze echter aan juffrouw Ritchie, de huishoudster. Mis schien zou de oude vrouw, als zij den man be schreef (ze was niet van plan over ós vreemde ontmoeting te spreken) wel weten of er zulk een gast in het hotel verblijf hield. Ze keerde daarom terug cn ging naar de kamer van de huishoudster, die zc al een of twee keer bezocht had. Juffrouw Ritchie was daar en daar ze van het ongeluk gehoord had moest Sheiia haar eerst alles ervan vertellen vóór ze over een ander onderwerp kon beginnen. De oude huis houdster verbeeldde zich inderdaad dat Sheiia alleen naar haar kamei was gekomen om haar alle bijzonderheden te komen vertellen. Sheiia maakte dit op uit de naieve dankbetuigingen van juffrouw Ritchie en ze vond het niet noo- d'g haar gevoelens te kwetsen door haar die overtuiging te ontnemen. Het meisje sprak haar daarom niet tegen, maar zei alleen„A propos, ik ontmoette daar juist in de hall een man van middelbaren leeftijd met een korte grijzende baard, eigenaardig schitterende oogen en die sprekend op kapitein Derby leek. Ik had hem nog nooit gezien en ik zou wel eens willen weten of hii in het hotel logeeTt. Kunt u uit de beschrijving opmaken wie het is Juffrouw Ritchie keek verwonderd cn schud de het hoofd. „Dat kan ik heusch niet, juf frouw. „Er zijn zooveel heeren in het hotel met een korte grijzende baard, maar ik herinneT me niemand met bijzonder schitterende oogen". „U zoudt het wel weten, als u de zijne gezien hal", viel Sheiia haar in de reden. „Misschien wel", -ei juffrouw Ritchie. „Maar wat zijn gelijkenis met kapitein Derby betreft. ik geloof niet, dat ik dien jongeman ooit gezien heb, hoewel ik genoeg van hem gehoord hoh"< „U moet hem stellig wel eens gezien hebben. Hij is buitengewoon knap". „Don weet ik zeker dat ik hem niet gezien heb. Dc vind niemand van de heeren in het hotel bijzonder knap, al zijn er wel bij, die er niet kwaad uitzien. Maar kapitein Derby kwam eerst een paar dogen voor u kwam, juf frouw, cn heeft bijna aldoor zijn kamer moe ten houden of was in de suite van mr. Car rington, behalve als mr. Carrington hem mee uitnam in dc auto. Ik was toevallig nooit er gens in dc buurt als hij langs kwam en ik bon er ook niet erg nieuwsgierig naar geweest Hoe» wel zc in de bediendenkamer er over pro ten dot hij zoo smoorverliefd is op die mooie da me. de dochter van gravin Marsden". „Dan vrees ik, dot u me niets kunt vertellen over die geheimzinnige nieuweling", zei Sheiia teleurgesteld, „want de eenige manier waarop ik hem nauwkeurig beschrijven kan is, te zeg gen, dat hij sprekend op kapitein Derby lijkt, zooals die er vijf en twintig of dertig jaar ge leden moet hebben uitgezien". Ze stond op cn juffrouw Ritchie, die haar graag nog wat gehouden had voor een gezel lig babbeltje, kon haar niet overhalen te blij ven. Dien avond leek de torenkamer wel buiten gewoon somber, erger dan ooit te voren, ge durende de spookavonturen, die Sheila's zenu wen zoo op den proef hadden gesteld. Hij zoo nog maar veertien dagen von haar zijn. Zij moest gaan en ze wist niet waarheen. No al haar strijd, al hoor hoop, was de teleurstelling te bitterder, (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1