BERG HOTEL Thé Dansant Jazzband Jajagethé" Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langestraat 36 Regenmantels, -Lodenmantels, Capes, Lederolmantels, op beiden zijden te dragen f 16,75, Voorjaarshoedera N.V. MIDDENSTANDS-BANK Lips Safe-Loketten Zondag 21 Maart a.s. FEUILLETON. Het ondergrondsche Syndicaat. 24e Jaargang No. 221 per maande* voor Amen» loort 2.101 idem liane* per poet f It-v per week (mei eratis venrekcrag tegen ongelukken) f 0.17* alxonderlijkc nu 1 CJO5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD n DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTRMENINO N*. 4T*1». TEL. INT. tl». Vrijdag 19 Maart 1926 PRUS DER ADVEiTEIIlFN met inbegrip van aca bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbw dingen ea Ucidadighetdwdve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijl bestaan uti vooideeiige beralincen voor het advcriccien ten dicuiaire, bevattende de voorwaarde* woedt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. NA DE MISLUKTE CONFERENTIE TE GENEVE. De commissie der bestudcering van de kwestie der roadszetels. Londen, 18 Maart. (H. N.) Aan de aan kondiging, gisteren in de vergadering van den volkenbond geduan door burggraaf Ishii, dat !hij zou voorstellen een commissie te benoe men om het heele vraagstuk van de samenstelling van den raad te bcstudeeren, is vandaag gevolg gegeven. De raad benoemde een commissie, welke op 10 Mei te Genève zal vergaderen. Deze com missie zal samengesteld zijn uit vertegenwoor digers van de 10 staten, die een zetel in den raad hebben en vertegenwoordigers von Duitschland, Zwitserland, Polen, Argentinië en Chili. Zij zal voor September verslag aan den raad van den volkenbond uitbrengen- Het Duitsche kabinet keurt de houding van Luther en Strese- mann goed. De Duitsche ministerraad onder voorzitter schap van den rijkskanselier heeft gisterenmid dag de onderhandelingen te Genève behan deld, waarbij Luther en Stresemann hun schrif telijke raoportën met mondelinge uiteenzet tingen hebben aangevuld. Het kabinet heeft met algemeene stemmen de houding van de Duitsche afgevaardigde goedgekeurd cn nam er met name met genoegen kennis van, dat door de afspraken, die te Genève getroffen zijn, de voortzetting van de politiek von Lo carno is verzekerd Hindenburg door Luther inge licht. De rijkskanselier heeft gisterenmiddag, spoe- 1 dig na zijn terugkeer te Berlijn, den rijkspresi dent uitvoerig ingelicht over de gebeurtenissen te Genève. Een interview met Stresemann. Londen, 18 Maart. (H. N.) De corres pondent van de Daily News had gisteren kort voor het vertrek der Duitsche delegatie een interview met Stresemann die hem o.a. zeidc, dat het mislukken der onderhandelingen over de toelating van Duitschland beteekent, dat een groot deel van den arbeid der-lnatstc zes maan den tevergcefsch is geweest. De mogelijkheid bestaat, dat do Duitsche delegatie bij haar te rugkomst zal bevinden, dat de geestdrift voor den volkenbond voor een groot deel is ver dwenen. De arbeid, die thans vernield is, zal opnieuw moeten worden aangevangen. Toch is het verblijf der Duitsche delegatie te Genève niet geheel zonder vrucht geweest. Nieuwe re laties en wellicht niet te zeggen vriendschaps banden zijn aangeknoopt. Verklaringen van Vondervelde. Bij zijn terugkeer uit Genève heeft Vander- velde aan journalisten een overzicht gegeven van de onderhandelingen te Genève. Hij merk te op, dat het feit, dat Duitschlands verzoek om opneming in den volkenbondsraad moest worden uitgesteld, bij iedereen groote leur- stelling heeft gewekt. Briand wierp het denk beeld op van een herziening der constitutie van den Volkenbondsraad» maar er is in het pact een bepaling, welker revisie moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk is Het stelsel der vaste zetels is van algemeen belang. Als men het opheft, weet men niet, waar het eind zal zijn. De crisis te Genève leidde tot een échec, niet tot een catastrofe en het is te hopen, dat de Raad dit échec voor September te boven zal zijn gekomen. Alle gedelegeerden waren eenparig van oordeel, dat België in den Raad moet blij ven en van zijn uittreden is dan ook geen sprake. Bovendien zijn Frankrijk en Duitsch land overeengekomen, dat België in den Raad zal blijven. Vanderveldc verklaarde ten slotte, dat hij, ofschoon tegenstander van uitbreiding van den Raad, van meening was, dot de permonento zetels aan de groote mogendheden behoorden te blijven, moor dat, indien het denkbeeld van nieuwe permanente zetels vasten vorm zou aannemen, hij ook België's talrijke aanspraken op een permanenten zetel zou doen gelden. DE INDRUK IN POLEN. Een verklaring van Skrzynski. Warschau, 18 Maart. (V. D.) Skrzynski heeft tegenover de journalisten verklaard, det Polen het resultaat van Genève ten zeerste be treurt, omdat dit een negatief resultaat is. Polen heeft in ieder geval het moreel succes behaald, dat iedereen begrepen hecfL dot dit land tege lijk met Duitschland een roadszetel moet krij gen. De bladen geven nog niet veel commentaar op de gebeurtenissen te Genève, doch in ieder geval achten rij den toestand in Europa nog niet stabiel. Weinig belangstelling te Rome. Rome, 18 Maart. (V. D.) Het falen den Volkenbond om de kwestio van Duitsch lands toetreden te regelen, heeft hier geen ver rassing gewekt. De besprekingen te Genève zijn hier met weinig belangstelling gevolgd. Het falen van den Volkenbond wordt toegeschreven aan het feit, dat deze organisatie niet in staar is ernstige zaken onder de oogen te zien De Tribuna vergelijkt den Volkenbond met een internationaal parlement, dat evenals der gelijke andere organisaties momenteel in ver val is. Het blad bepleit een onmiddellijke ont binding van den Volkenbond, aangezien „deze hclsche machine anders nieuwe oorlogen zal voorbereiden". De indrukte Amerika B e r 1 ij n, T 8 Maart. (V. D.) Naar uit New-York bericht wordt, is bii een bespreking van Coo'idge met Kellogg en HougKon ovci Ion toestand in Eu? opa v«slges;-Id, dat te Genève het bewijs >s geleverd, dat Europa ook thans noer uit twee vijandelijke kampen bestaat waarom Washington het 't beste acht zich mei den Volkenbond niet meer in te laten. Frank rijk, Italië en Japon vormen zelfs een blok te gen de ontwapening. Volgens de meening van Houghton «s de érnstige Europecsche crisis niet te wijten aan hft geheel ontwapende Duitschland. maar in de eerste plaats aan de tot de tanden gewapen de geallieerden. Discussies in het Britschc La gerhuis. Het debat in het Lagerhuis over de bespre kingen te Genève is definitief op aanstaanden Dinsdag bepaald. ZITTING VAN DEN VÖLKENBONDSRAAD De kwestie van het Saargc- bied. Een Grieksch-Turksch geschil. Genève, 18 Maart. (H. N.) De raad van den volkenbond heeft vanmorgen In openbare ritting twee rapporten omtrent het Saargebicd behandeld. Het eerste rapport heeft betrekking op het bewaren van documenten en ander ma teriaal betreffende de volksstemming tn hel Saorgebied, terwijl het tweede rapport zich bezig houdt met het vroagstuk der plaatselijke gendarmerie en de Fransche troepen, die zich nog in het Saargebicd bevinden. Scioloja, de rapporteur, gaf te kennen, dat dc plaatselijke gendarmerie voldoende is voor het handhaven van de orde, zoodat dc verdere aanwezigheid van Fransche troepen overbodig is. Voorgesteld wordt om met ingang van 31 Mei een bataljon jagers te doen terugtrekken en de verdere Fransche troepen, bestaande uit een regiment ruiterij en een regiment infanterie, eveneens ge leidelijk terug tc trekken, waarbij echter geen bepaalde data worden genoemd. De raad ver- RECLAMES. Van 1I roeels 1 4.05. elko regel meer 1.— in'nroite keuze 8/75 6.50 4.90 Atelier voor het Modsrnlseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM LANGESTRAAT 16-18 AMERSFOORT voor Amorstoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 Telefoon 304 ccnigde zich met dit rapport. Vanmiddag zal in geheime ritting een nieuwe voorzitter voor de Saarcommissie worden benoemd. Het staat reeds vast, dat inplaats van den aftredenden Franschmon Raoult dc Conodecs Stephens zal worden benoemd. Voorts hield dc raad zich nog bezig met het vraagstuk dor vaststelling van de grenzen tusschen Turkije en Griekenland in de Moritza- delto. Ropporteur hierover was de Brezilioan- sche gedelegeerde Mello Franco. De raad be sloot, dat de hiervoor benoemde commissie hoor werkzoamheden zal voortzetten en ondei medewerking van beide regeeringen een rege ling tot stand zal brengen. Op voorstel van Chamberlain werd voorts nog besloten ook de behandeling van het besluit van den Ameri- kaanschen senaat betreffende het toetreden der Ver. Staten tot het internationale gerechtshof op de agenda voor deze zitting te brengen. DE VOORBEREIDENDE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Bijeenkomst op 17 Mei. De Raad van den Volkenbond heeft beslo ten, dot de voorbereidende ontwapening^ *on- fercntic 17 Mei te Genève zal bijeenkomen Voorwaardelijke deelneming van Ruslnd. Berlijn, 18 Moort. (V.D.) In de vcrceni- ging der Engelsch-Amerikoanschc pers to Pa rijs verklaarde dc sovjet-gezant Rakofski, dot Rusland aan de ontwapeningsconferentie zal deelnemen, wanneer deze niet in Zwitserland plaats heeft, tusschen welk land en Rusland nog geschillen bestaan. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. In de gisteren gehouden niet openbare zit ting van den Volkenbondsroad werd besloten dc voorbereidende commissie voor dc econo mische wereldconferentie tegen 26 April te Genève bijeen te roepen. De nieuwbenoemde commissie bestaat uit elf leden, waaronder drie Duitschers, n.l. Lammers, bestuurslid van den rijksbond der Duitsche industrie, staatssecre taris Trendelenburg en Egbert, voorzitter van den Alg. Duitschen Vakvcreenigingsbond. Een twaalfde lid zol nog worden benoemd als ver tegenwoordiger der Ver. Staten. Owen Young cn Barnes hebben voor de desbetreffende uit- noodiging bedankt. DE TOETREDING VAN AMERIKA TOT HEI INTERN. GERECHTSHOF. Een conferentie te Genève op 1 September. Daar dc Vex. Staten besloten hebben om zich aan tc sluiten bij het statuut van het In ternationaal gerechtshof in den Haag met it- serves, die door alle staten, welke lid von lie» hof zijn, aanvaard moeten worden, zal dc raad van den Volkenbond, om een algemeene ovei- ccnstemming over dit onderwerp te bevorde ren, aan dc Ver. Stoten voorstellen om een conferentie van alle staten, die lid vnn het hof zijn, tegen 1 Septembei tc Geneve bijeen tc roepen in de tegenwoordigheid der Ameri- kaanschc gedelegeerden. - DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. Het referendum. Te Berlijn hebben in het geheel 1,584.082 kiezers de referendumlijsten getcekend. Dit zijn 53.4 pCt. von het kiezerscorps.. Het beoogde resultaat is in alle geval be reikt, aangezien in de steden Berlijn, Hamburg, Leipzig, Chemnitz, Dresden, Hannover, Keulen, Frankfort, Dusseldorf, Breslau, Stuttgart, Neu renberg, Munchen, Mannheim, Stettin, Dort mund, Brunswijk, Halle, Cossel en Koningsber gen samen reeds meer don 4 millioen stemmen werden uitgebracht. Men schat, dot in het ge heel ruim 10 millioen kiezers de lijsten hebben geteekend. De eigenlijke volksstemming zol nu vermoe delijk in Maart plaats hebben. DE MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN MINISTER KÜLZ VERWORPEN Berlijn, 18 Maart. (VD.) De rijksdog heeft heden het votum van wantrouwen de» Duitsch-nationalen tegen den rijksminister van binnenlondsche zaken met 252 tegen 57 stem men verworpen 41 leden onthielden zich van stemming.. BELGIE. BORMS OM GEZONDHEIDSREDENEN IN VRIJHEID? f Brussel, 18 Maart. H«t Gentsche blad La Flandre Libérolo zegt vernomen fte hebben, dat aan een commissie van ortsen verzocht zou zijn Borms te onderzoeken Het bind voegt hieraan too „Dc gezondhcldstoesfbnd van den verrader zou veel te slecht zijn trenoemd dan dat hij longer het gevangenisregiem zon kun nen verdrogen, ondanks de voorrechten, dl» hij er geniet. Hij zou don ook in vrijheid wor* den gesteld." (Tel.) FRANKRIJK. HET NIEUWE KABINET-BRIAND. Dc regecringsvcrkloring. De rcgecringverkloring, gisteren in de Ka mer voorgelezen, zegt, dot dc regeering, even als de voorafgaande regecringcn, den gebie denden plecht heeft het volledig en waarach tig evenwicht van de begrooting te verzekeren. Indien zij kan rekenen op do ecticve en vast besloten mcdeweiking der twee Kamers, zal het land, en ook zij, zonder ongerustheid de moeilijkheden kunnen trotseeren, die gopaotd gaan met het finoncieel herstel, dot in het midden staat van olie krachtinspanningen der icgeering. De regeering verzoekt het parle ment om nog vóór het parlementair recès de maatregelen goed te keuren, waarronder het onmogelijk wordt den terugkeer tot een nor maal regime te verzekeren, alsmede de begroo- tingsmaatregelen, die dc regcering zich haast voor tc stellen ten behoeve van het werk dr.r nationale gezondmaking, waaraan alle richt snoeren von hoor politiek ondergeschikt moe ten zijn. De regeeringsverkloring zegt voorts, dot de regecring, teneinde een volkomen even wicht van de bcgrooting te verzekeren, bereid is rekening te houden met het geheel der mnoi- icgelen, die roeds toegestaan oi goedgckcuid zijn. Dc regeering zol krachtig de pogingen voortzetten om een doeltieffend occoord tot stond tc brengen bij de oongeknoopte onder handelingen over de intergealleerdc schulden. De verklaring verzekert vervolgens, dat de politiek der internationale verdrogen, waaraan het parlement reeds rijn goedkeuring heeft ge hecht, die der regecring zal blijven De ver klaring drukt spijt uit over het feit, dat het ongelukkigerwijze nog niet mogelijk is geble ken te Genève de toeloting tot den Volkenbond von Duitschland te verwezenlijken, maor zegt, dot het uitstel, hetwelk heeft plaats gehad, on der dc onderteekenaors van het protocol vun Locarno geenszins verdeeldheid heeft gebracht, waarvan zij in een openbere verklaring hebben doen blijken en hetgeen zich plechtig manifes teert door den wil orrt het pact te handhaven en den geest daarvan verder te ontwikkelen. De economische en financieele moeilijkheden, waarmede de landen te kompen hebben, de verschillen in belang en aspiraties, die zich monifestceren en moeten worden verzoend om denvrede definitief te verzekeren, dringen zich meer dan ooit aan het parlement op. De regecringsvcrkloring noodigt het parle ment uit om in den kortst mogclijkcn tijd te- rug te kecren tot het orrondissementskiesstel- sel. Zij wijst er op, dot het land en dc arbeid behoefte heeft aan rust en stabiliteit en doet een beroep op het porlement tot innige sa menwerking en het betoonen van een verzoe- ningsgezinden geest, die beide onontbeerlijk rijn ter beveiliging van de notionale belangen. De verklaring zegt nog, dot de regcering vastbcslooten is tot het inlossen von de vroe ger aangegane verbintenissen der re'gecring op militair, onderwijs-, administratief en sociaal terrein. Het voorlezen der regecringsvcrklering in de Kamer werd herhaaldelijk onderbroken dopr uitingen van instemming, hetzij van rechts, hetzij van links, al naar gelang van dc passa ges. Het slot der verklaring werd door een gedeelte ven links en het centrum toegejuicht. Dc voorlezing von de regeeringsverklaring in <Jen Senaat werd onder applaus von links aangehoord, moor rechts lachte weer enkele keorèn hoonend. De passage nopens het arron dissementskiesstelsel kreeg eenstemmig bijval. De Senaat hici vervolgens de zitting op. Alle omstandigheden van het leven zijn ge schikt om ons wijsheid te leeren. Mare. Aurelius. Dooi Mrs. C N. WILLIAMSON. Nederlandsche vertaling von Ada van Arkel 32 Onderwijl was ze weer terug gekomen in de groote hall. Een snelle blik verzekerde haar, dat noch de grm-in, noch ladv Ethington daar was. maai mr. Franklin, die klaarblijkelijk op haar terugkeer 1\ad gewacht, kwam haar tege- mo<' „Ik denk, dal lady Viola wel niet meer lastig gevallen zal worden." zei hij, en Sheila zag, dat hij heel bleek was „Heeft u beiden overgehaald niets te doen?" vrCrz-2 ze „Ik heb de gravin overgehaald en zoover als ik uit alles op kan maken ging lady Ethington af op de bewijzen, die de gTavin geven kon. Zonder haai kpn zij geen kwaad, behalve mis schien dooi ho*i hatelijk geklets." „Weet u zeker, dat de gTavin haar niet op de eew of andere manier in het geheim zal hel pen „Zeker," zei Franklin grimmig. Sherpa was gerustgesteld, maar nog niet hee- lemaal tevreden. „Zij hebben mr McKinnon hun vermoedens verteld, weet u dat-wel?" her innerde ze hem. „Ja, maar ik heb met mr. McKinnon gespro ken. Ik heb hem gezegd, dat gravin Karovski toch niet P'°n w»s lady Viola's naam in de zaak te betrekken; dat zij bij nader inzien toch geloofde, dot ze zich in haar vermoedens vergist had. Ik zei, dat er in het geheel geen bewijzen tegen lady Viola waren cn dot, als lady Ethington bij hoor beschuldigingen bleef, hij er naderhand ontzettenden spijt van zou hebben, dat hij er aandacht aan had geschon ken." „Ik weet zeker, dat voor hem een heeler opluchting zal zijn geweest, toen hij dat hoor de." „Ik geloof het wel." „Maar ik geloof, dat er al een detective in huis is of gauw zal komen. Verbeeldt u, dat lady Ethington eens zijn aandacht vestigde op lady Viola?" „Dat zal ze voorloopig niet doen. Lady Vio la is voor een paar dagen veilig voor haar. Dat zal langzamerhand misschien anders wor den maor don zal hoop ik de ware dief wel ontdekt zijnen in het ergste geval kon aj toch niets tegen lady Viola bewezen worden, tenzij die vrouwen nog sluwer, dan ik denk, tegen kaar hebben samengezwoïtn. Sheila dacht even na en meende toen dat ze zijn verborgen bedoeling begTeep. Hij hoopte, dot Lady Viola hem zou beloven met hem te trouwen, maar in ieder geval zou het en gagement de eerste dagen nog niet bekend worden en hij was misschien van plan in dien tijd bijzonder attent te zijn jegens lady Ething ton als een soort „omkooperij", zoodat ze lady Viola zou sparen. Dit was duidelijk genoeg, maar het kwam het meisje voor, dat hij veel meer moeilijkheden moest hebben gehad met de gravin, die oen veel gevaarlijker vijandin was dan de opper- I vlokkige* cn aanstellerige lady Ethington. Shei la was voor de gravin bang geweest en toch scheen mr. Franklin met haar al heel makkelijk klaar te zijn gekomen. Ze zou graag meer vragen hebben gedaan, maar Franklin keck op zijn horloge en zei, dot hij goon moest „U heeft nog niet eens ontbeten", zei Shei la. Hij glimlachte flauwtjes. „Werkelijk ik was het vergeten", en zonder een woord te spreken ging hij heen. Er heerschte groote opwinding in het hotel dien morgen, toen het nieuws van do diefstal tot alle gasten was doorgedrongen en iedereen was benieuwd wat er gedaan zou wot den; doch tot groote ergernis van hun vriendinnen ver scheen lady Ethington en gravin Karivski niet alleen niet, maar weigerden ze ook, bij monde von haar kameniers, om bezoeken te ontvan gen. Als Sheila nog in dezelfde verhouding tot John Munro had gestaan zou ze waarschijnlijk van hem wel gehoord hebben, wat er ge beurde of de politie iemand verdacht en of eT een vermomde detective in huis aan het werk was. Maar nu hield hij zijn geheimen, zoo hij die bezat, voor zich, al keek hij haar van tijd tot tijd ernstig aan alsof hij hoopte, dat ze nog van idee zou veranderen. Het meisje bedacht, dat als ze het geheim, dat ze besloten was op te lossen, wilde irit- vorschen, ze niets beters kon doen, dan John Munro vertellen, dot ze rich toch maor met hem zou verloven en hem zou helpen op de manier die hij verlangde. Hij zou dan zijn hort aan haar uitstorten cn het kon best zijn, dat ze door zijn mededeeiingen de aanwijzingen zou krij gen, die ze noodig had. Maar Sheila kon niet tot zoo iets komen. Ze was hoogstens maar een amateur-detective en kon geen dingen doen, die een beroeps-detec tive zonder cenige gemoedsbezwaren zou heb ben gedaan om zijn doel te bereiken. Ze moest alléén weiken, want al wilde ze John Munro niet in haar vertrouwen nemen, zc wilde hem toch ook niet bedriegen. Laat in den middag sprak Munro voor het eerst dien dag over iets anders dan de corres pondentie met haar. „Mr. Mc. Kinnon heeft mc gevraagd u te zeggen", zei hij, „dat hij een heel goed aanbod heeft voor uw kamer en u dus zult moeten ver huizen naar een andere. De bedienden zullen u helpen, maor misschien wilt u er liever bij zijn". „Wanneer moet ik verhuizen?" vroeg Sheila. „Direct, als 't u blieft. U moet naar no. 139 op de derde verdieping gaan in den westelijken vleugel. U doet beter met nu naar uw kamer te gaan en toe te zien hoe de bedienden uw bagage bij clkaaT pakken. Dit is uw vrije uur." „Heel goed", zei het meisje, haar emotie ver bergend; moor in werkelijkheid was ze even opgewonden als verrast. Ze was er van over- tuiga, dat er in de kamer waar rij uit verbon nen werd iets zou gebeuren iets dat verband hield met de geheimzinnige gezichten en gelui den die haar wakker hadden gehouden in zoo menigen angstnacht. „Wie krijgt mijn kamer?" vroeg ze met een onverschillig gezicht. „Lord Glentorly, geloof ik", antwoordde Munro op denzelfden toon. HOOFDSTUK XII. Een amateur-detective. Nummer 139 was een kleine, heel gewone kamer, zooals men gewoonlijk aan een kamenier gaf, en Sheilo dacht, toen ze hoor zag, dot mr. Mc Kinnon haai die niet zou hebben aange boden, ols ze niet zijn dienst zou gaan verlaten. Nu kon het hem niet schelen of zc tevreden was op Glentorly-kasteel of niet, zo zou haar veertien dagen uitblijven en dan zou een ander meisje haar plaats komen innemen cn met de zelfde vriendelijkheid cn voorkomendheid wor den behandeld, die eerst haar deel waren ge weest. Maar ten slotte beteekenden zulke onbelong- rijke dingen nu even weinig voor liaar als voor mijnheeT Mc. Kinnon. Ze was zoo bedroefd voor haar zelf en voor lady Viola Rayne, dat kleine détails van physiek gemak te onbeduidend leken om er tweemaal over te denken. Ze voelde zich ellendig, omdat ze weer op nieuw de wereld in moest gaan, waar zc nog slechter af zou zijn don vroeger, omdat ze nu niet geslaagd was of, als ze al niet werkelijk mislukt wos, was het toch hetzelfde of zc het wel was. Ze voelde zich ongelukkig, omdat ze wist, dat ze dwaas genoeg was geweest een man lief te krijgen, die even ver van haar verwijderd was als de hemel van de aarde een man» die aan haar dacht, (zoo hij al aan haar dacht) als aan een bij-de-h-nd kind uit een heel andere levensklasse dan hij zelf, een ermklein schepsel, tegen wie je vriendelijk moest rijn alleen al uit medelijden met haar eenzaamheid. Zc voelde zich ongelukkig, omdat die man misschien met lady Marsden zou trouwen, die olies in het werk stelde om hem in te palmen en die als ze slaagde hoar geliefde zou overhalen te ge- looven, dot de jonge stenogTafe een leelijko kleine avonturierster was. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1