AMEBSFGGRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJSv°°r Aro"v „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTENTlEN mei inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Zijden tricot Japonnen f5.90 Blouses -2.85 Langestraat 36 Directoirs-2.45 Voorjaarshoeden 24e 'aer«am No. 223 loort 2 10, idem tianco per posi S.per week (mei cratis verzeker n$ Wgen once ukken) 0.176, aizondei lijke nummoi CJD5. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU' ARNHEMSCHE FOOR TWAL 2 A. POSTAEKENINO N' 47SIV. TEL INT 513. Mi»pnda« 22 Waart 1P26 bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, d'enstaanD e- dtngen en Licldadichcids-adve tentiën voor de helft dei prijs Voor handel in oedriit öe taan zec< voo. dec 'ge bc ->alin en voor het ad ver ccicn fcene chcu are, bevallende de voorwaar Jen wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLANU. DUITSCHLANl) EN DE JONGSTE ONDER HANDELINGEN TE GENEVE. Besprekingen (c Berlijn. B c r I ij n. 2 0 Maait (H N.) Vanmorgen hebben rijkskanselier Luther en dr Strese- mann in de rijksknnselnrij de leiders dei groo- te oppositiepartijen, n.l. van de Duitsrh-nntio- nalen graaf Wesfnrp en von de socinnl-demo- croten Hermann Muller, en \Vels ontvangen, la ter ook nog den afgevaardigde DrewitZ van de economische vereeniging, Over de gebeurte nissen te Genèvo zal geen verslag worden ge geven in de rijksdngcommissift von buiten- landsche'zaken, doch deze aangelegenheid zal Maandag a s. Terstond in de nlgemeenc vergo- dering.van den rij'sdag worden bespraken. Berlijn, 20 Mnart (H N.) In het ge bouw van den rijksdag hebben vanmiddag ver trouwelijke besprekingen plaats gehad tus- schen den rii'"«uarisr1ier. den minister van fi nanciën en dien voor de volksvoeding en dc leiders der regeerip.gsnij'rtijen. waarin de ge beurtenissen te Gonève en voorts vooral vraagstukken betreffende de belastingen en dc schadeloosstelling der vroegere Duitsche vor stenhuizen besproken zijn. BEVRIJDINGSFEESTEN TE KEULEN De Pruisische minister van binnen!undsch< zaken. Severing, is Zotei dagmiddag te Kedlet aangekomen om deel te nemen eun het br vrijdingsleest dn* gisteren te Keulen zou wor den gevierd en waaraan ook rijkspresideni Hindenhtt'g zou Heel-»#»rnen VALSCHE MUNTERS NIET VERVOLGD. Opzienbarende onthullingen uit Münchcn. Uit Berlijn wordt d.d. 21 Maart aan de Cour geseind: Uit München wordt aan de Montagmorgci het volgende opzienbarende bericht geméld: Enkele dagen geleden heelt het orgaan dei Münchener communisten, de Ne'ue Zcitunu, be richt, dat in den zomer van 1924 te MLirw hen op dezelfde wijze als te Boedapest door zie Völ' ischen vnlsrhe Irancs-biljclicn zijn vei von. - digd, waarbij ook de vroegere orgunisatie- Rcssbach betrokken was. De handelsrcizigei Ludwig Meyer bezat tr- lichfingen hierover en langs een omweg waren deze in het bezit gekomen van de redactie va. het communistische blad. Deze Mever heeft zich thans gemeld en deelt mede. dat hij indertijd aan het hoofdbureau van politie te München alles had gezegd, wat hij van de zaak wist. Door de politi^-ambtenwen werd hem echter geantwoord, dat men m-t alles reeds lang bekend was en de »nnk dus als afgedaan beschouwd kon worden De cli- ché's waren vernietigd en val«=che biljetten wa ren nooit in omloop geweest. Hiermede s'aai dus als een feit vast, dat de beweringen "nn de Neue Zoitung tuist zijn. Von een vervolging der valsche munters JS tot dusver echter niets bekend. FRANKRIJK. DE COMMISSIE VAN HERSTEL. P a r ij s, 2 0 M a a. r t (H N.) De commissi' COP herstal ^oeft Louis Bnrf^e»« 'Fritp'*ri:M tr haar voorzitter gekozen en Salvago Raggi (Italië) toi ondervoorzitter RUSSISCH VLOOTBEZOEK TE VER \V ACHTEN Parijs, 20 Maart (H N.) Naa- verluidt zal binnenkort een Russische vlootafdceling een bezoek aan Marseille brengen. DE MOEILIJKHEDEN DF.R FRANSCHEN IN SYRIË De Volksruad kondigt dc onaf hankelijkheid af De volksraad te Alexandretn heeft-de onof- hankelijkheio van den staat afgekondigd er. een grondwet uangenomen Als president hec. zij voorgesteld Durieux, den Fronschen gedele geerde te Alexandrette. De Raad, van oordee- dat alleen een Fransch president het land nóu een nieuwe toekomst kon leiden, heeft boven vermeld voorstel aan de Jouvenel ter goedkeu ring voorgelegd. Verliezen der Druscn. De bende Drusen. die bij de hoogte van Ne- doha een Fransche tirnilleurafdeeling in een hinderlaag heelt gelokt, verloor, naar gemeld wordt, zelf 50 dooden. ENGELAND. MACDONALD OVER DE MISLUKTE CONFERENTIE VAN GENEVE. Een lelie kritiek ln een te Blackburn gehouden rede zeide Macdonald, dat men in Genève getuige was geweest van eer. der droevigste mislukkingen var de Britsche diplomatie Het land verwacht te, dat Chamberlain Dinsdag de geheele his torie in het Lagerhuis zou mededeelen De in trigues der geheime diplomatie hadden don Volkenbond een ernstigon slag toegebracht. Men had hier met een noodlottigen misslag te doen en spreker vreesde, dat de Bond hier den genadestoot had ontvangen. HET PARLEMENT "^FT EEN DRUKKE WEEK. Eelangrijke onderwerpen aan de orde. Deze week zullen drie ^onderwerpen van bui tengewoon belang behandeld worden, n.l. de gebeurtenissen van Gcnève, het rapport der kolencommissie en het rijks-electriciteitswcts- ontwerp. De debatten betreffende Genèvc zul len morgen plaats vinden, wanneer Austen Chamberlain verslag zal uitbrengen over Gc nève Woensdag zal dc prerwier de vertegen woordigers von %de mijneigenaren en dc mijn werkers ontvangen om het rapport der kolen- commissie aan een bespreking te crdcrwerpen Donderdag zullen do partijen weer bij elknndn komen en deze bijeenkomst zal in nauw ver band staand met hetgeen den vorigen dog met d»-n premier besDiokon is. Op het oogenhlik heeft geen der partijen eenice hopnnM® conchi«ié irrriom°n. Het voor naamste punt vormt natuurlijk de loonsverlo* •ring. De rwj«{rri Nortf» rr(T>i--T >nr>g nange- den van den 33 pet minimum toeslag van het s'nndnard'onn en ook een v',rl FtnvnU°ncli ^«rzjoninpr von hr« di*-»nV»'-,i-)n. De kwestie van direct be'ong<; is de subsidie, KOUDE EN SNEEUW. De laatste dag van den officieelcn winter heeft 7ich in Engplond cn aan de kust van het Kanaal geducht doen gevoelen. Te Londen viel om 3 uur een ff'sche sneeuwbui en bünn overal woei er een ijzïf-koude Oostenwind In Schotland heeft het op verschillende plaatsen in de dnlcn gevroren en men ver wacht, dat de koude nog eenige dagen zal aan houden. EEN OVERVAL IN BRITSCH-INDIK Gemeld wordt, dot gewapende Dacoits (Brits'-h-Indische bandieten) een politie-pcst ten N van Rangoon hebben aangevallen cn hierbij zeven personen gedood. DENEMARKEN. DE KONINGIN-MOEDER OVERLEDEN Naar uit Kopenhagen d.d. 20 Maart wordt g' meld, is de koningin-moeder overleden. SPANJE. DE GEARRESTEERDE ADVOCATEN De Vrijdag te Barcelona gearresteerde leden ion den ontbonden raad van advocaten zullen uit de stad worden verbannen. ITAUE. HET PRCCES-MATTLGi Het verhoor van Vrijdag en Zaterdag In het proces-Motteotti is Vrijdag, nuar oan dp N R Ct word» gemold, de foscistische pu blicist Suckeit als getuige gehoord Te Pnr >s heeft SurkpM in opdracht van de fascistisch" partij toestanden in de Italinandsc'ir kolonie in de Fransche hooldstad bestudeerd Hij ver zekert. dat in Itnlinansch° kringen a'^anr een plan was gesm« cd om Mussolini uit den weg te ruimen. Musso'ini vns op dp hoogte van dit plan Daags na dpn dood van IVJnttPOtri hre!t getuige te Müa^n brHnngd" Dur*ini ontrroi t Deze verte'de hem. dat Metfpotti was ontvocd en dat hii in de auto plotseling aan ccn bloed spuwing was overleden. Op pen vraug van Fnrinncci of Maiteo'tj op een socialistisch congres te Brussel hewe d had, dat het fascisme een pat rij van gewold1 en op een congres te Rnmo zou hebben tl curd, dat neg geen communist d~n mo rl gfhnd Musso'ini uit don weg te ruimen, ant woordde getuige bevestigend Op het eind1 vun de zhfing stelde Furioacc- voor den soci°'ister afgevaardigde Mnd'glinai als getuige t«- d «g\ den Modig!i"ni was eet vriend van Muteotti cn is thans de ndvocnat van jrliens inmi'ie en de leider van het persbu rean chr opposirie ,Wiï zijn niet hevreesd d erklaringen v*<n McdigKuni non te hoóren' voegde Farinacci er aan toe De rechtbank bp- rioot echter den scciolistischcn leider niet t" dagvaarden. Het grootste deel van de zitting von Zater dag in hpt Marirotti-proces is, naar nog ui» Pome aan de Cour wordt bericht, ingen ime" door dp besnr eking v»»n hel onderzoek van d- auto, waai in, naar verondersteld wordt, d" moord heeft plan'< gehad Voorts door hei onderzoek van het jasje ion d>n vermoord^ afgevaardigd' pit van andere voorwerpen, di met de misdaad verband houden. Het voornaamste resultaat van het ondcr- -r,pk was. dat bierdoor de feiten bevestigd wer den, die reeds bekend waren, namelijk, der Dumini en Volpi vinger-afdrukken hcbb°o '•btorgplnten op ren der ruiten vnn de auto Geen verder licht is geworpen op de aan wezigheid van b t met hloed ber~ "f'r» op de plaats, waar dit gevonden is cn waai Dumini ontken." de jas te hebben achtergela ten. Do laatst getuige, door de verd< diging opge roepen, was de socialistische afgevaardigd' Cassinelli De mededeelingen van d— n g— tuige waren van belang, omdat hij de een"1 van de in het proces gehooid»1 getuigen is, di- in staat was het karakter von Mntteotti te ver- drdigen, over wien hij sprok als een von de beste en sterkste genc^n ven de socialistisch' oartii Getuige geloofde, dat Mattootli is aan bevallen, omdat hij een van de sterkste anti fascisten was. De rest van het getuigenverhoifr werd irge- nomen door oen verhaal von de geschi "'■mis van den beklaagd- Viola, die deserteur bleek te zijn. Morgen zal het requisitoir voor de ver volging worden voorgelezen. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Huiszoeking bij Mcszaros. Naar d.d 20 Maart uit Boedapest wordt b:- richt, heeft de Honguaische politi- dc woning van prof Meszoros doorzocht De Fransche delegeerden werden, ondanks hun aandringen, niet uitgenoodigd daarbij tegenwoordig te v:j-v Het onderzoek zou tot positieve uitkomsten heb ben geleid, voor zoover de sokolvcrvalsching betreft, maar had geen resultaat, wat de zaek der valsche francs aangaat. KLCLAMLS. Van 1i roaels 1 4 05 elko reccl meer f 1.— ii •n "IO »[p I rllJO R.7S C.VI 4 fltl UleEer woor he1 Modern sneren van oud" Hoeden '"ODE MAGAZIJM ,,L' KIROJD^LL'" W. K. VAN ROSSUM 1 AMGFS fRAAT 16-11 - A'EKSFOO.":! CHINA. HET KABINET BESLUIT AF TE TREDEN Dc president der repel'ic!; dring: op aanblijven aan. De president dei Chinecsche republiek, Toe- in-Tsji-jooi, heeft de ministers, die Zaterdag zijn afgetreden, verzocht hun om.bt te blijven beklceden. Feng Yoc Hsiung criliscert den premier. In oen buitengewone zitting van het kubin« it1 Peking werd een telegram van Fcrg Yc Hsiung besproken, waarin hij den premier lan' wegens zijn in gebreke blijven om de op'' ie handhaven en wegens het bloedvergieten alsmede de verloren gegane menschcnlevens •m de studonfenbetooeing Besloten werd, dat het kabinet onmiddel'i' ijn ontslag zou indict.::t bij het hoofd van het uitvoerend bewind. EEN VERWARDE TOESTAND TE KANTON l e Knnton hebber, politici roepen de hoof kwartieren der stakers omsingeld in het Oos elijk gedeelte van de *;tnd, blijkbaar om d- boeken te on Verzoeken. FENG NAAR RUSLAND? Londen, 20 Mum. (LI. N.) Uit Peking wordt gemeld, dat generaal Feng volgens ont vangen berichtenover Ti..-in naar Oerga is vertrokken. Hij mankt de reis met 7i»n gevo'c in een stoel van 27 automobielen. Men vei- moedt, dat hij naa» Rusland gaat. DE ONRUST TO PEKING. Londen 20 Maait (H N Volgens een bericht uit Peking is aldaar de kleine stnnt van beleg afgekondigd De -i geering heeft ge last, dot de coiTimunislische raddraaiers en verschillende professoren van de universiteit in hcchienis moeten worden genomen. Velen hunner zijn ieeds gevlucht. De binden zijn on der ccnscuur gesteld Naai hel heet. is de toe stand in de stad op het oogerJblik rustig cn zijn dc troer-en betrouwbaar. DE TOESTAND IN ZUID-CHIN'A. Een tegen de vreemdelingen gerichte gezindheid. Naar uit Hongï"ong wordt gemeld, zijn dc troebelen, die te Pakhoi (Zuid-China, ij dr grens van Tonkin) waren uitgebroken ve-e. gerd Aansporingen om de buitenlanders u1 le roeien zijn op alle hoeken van de stra.cn aangeplakt Groepen postende boycotiers ne men de goederen in beslag, die dc zee-douanen zijn gepasseerd. VERESNrr>-DF. S^ATFN. AMERIKA EN HET INTERNATIONAAL GERECHTSHOP. Ameriko heeft geen bezwaar tcg: deelneming oon de voorgesteld conferentie te Genèvc. Aangezien de voorgestelde conferentie te Go nève over het Ameriluansche voorbehoud t aanzien van het Internationaal Gerechtshof n een beperkt zal worden tot de staten, die L at hof zijn aangesloten en geen actie door ci Volkenbond als zoodanig met zich znl breng.-- neelt de Ameriknansche regeering te kenne- gegeven, dat zij daartegen geen bezwaar zo maken. Nader verluidt uit Washington, dot, als Ame rika aim de bovenbedoelde conferentie zo< deelnemen, dit alleen zou geschieden, indien hr> o'oel eener dergelijke conferentie niet was eoni ger wijziging of interpretatie der door den Se nnat goedgekeurde reserves te overwegen. DE E1SCH TOI SCHADEVERGOEDING TEGEN ENGELAND. Uit Washington wordt aan de New-York Times gemeld, dut Kellogg, de staatssecretaris van buitenlondsche zaken, aan senator Bornh. den voorzitter van de senaatscommissie vooi juitenlnndsche zaken, zou hebben verzocht het erzoek om inlichtingen nopens de eischen var Amerika wegens de verliezen, voortspruiten «rit de Engelsche blokkade, vóórdat Ameri! aan den oorlog deelnam, op te schorten. HET RAPPol?T VAN HOUGHTON EN GIBSON. De indruk in Frankrijk. Parijs, 2 0 Maart (H N.) Klaarblü'r-lü' om den slechten indruk weg te nemen, dien de berichten omtrent het rapport van Houghton en Gibson gemaakt hebben, nubliceert het Amrrikaansche gezantschap te Pariis een com muniqué, volgens hetwelk het departement van buitenlandsche zaken te Washington ver jaart, dot noch Houghton noch Gibson aon iemand eenigo mededeelingen hebben gedaan ovei den inhoud van de rapporten, welke zij aan president Coolidge en staatssecretaris i.iJlog hebben uitgebracht. Naar aanleiding van dit communiqué merkt de Temps op, dot de vraag bliift bestaan, of in het bericht ion de Times de inhoud dezer rapporten juist is weergegeven H-'t Journal des Débnts richt een hevigen aanval op Houghton, die zonder on derschei J alle mogendheden aanvalt, welke het gewaagd hebben de ontwapening tc land met dip ter zee in verband tc brengen Tevens richt het bind nog en' ele hatelijkheden tot de Ame- knnnsche politici, die aan deze zijde van den oceaan kolonies trachten te stichten in den vorm van finnncieclc leenstaten. DE ANTÏ-ALCOHOLWET. Wijziging overwogen. Berlijn, 20 Maart. (H. N.) Volgens een telegram uit New York non de B. Z. heeft het sub-comité van de juridische commissie van den senaat met 4 tegen 1 stemmen besloten, dut de commissie een aanvang zal maken niet de o* '-nhaie b^nn-'Hirg van hot voorstel tot wijziging van de onti-nlcoholwct. Aan voor- en tegenstanders zul dan ieder een week worden toegestaan, om hun zaak in liet openbaar voor dc commis:;.-'1 Ie bef!-riten. Dn kwestie van bet onderzoek der Fransclio schepen. P a r ij s21 Maart. (V D Teneinde een nauwgezette controle over d~n smokkelhandel in sterken drank te kunnen uitoefenen, heeft de legeering der Vereenigdc Stalen voorgesteld een overeenkomst ann te gaan, waarbij oan de Ame-i'aanscho beambten dc bevoegdheid wordt gegeven om Fransche schepen in open zee te onderzoeken. De parlementaire commissie voor buiten landsche aangelegenheden bestudeert het voor stel, waartegen in het land sterke oppositie be staat. ONTPLOFFING IN EEN STAALGIETERIJ. Verscheidene dooden. Tc Birmingham, in clcn Amerikaanscchen staat Alabama, heeft Zaterdagochtend in ccn staa'gieterij een hevige ontploffing paots ge had. Dientengevolge werden 9 arbeiders ge dood, terwijl verscheidene anderen verwondin gen. opliepen Door de dichte, van het gesmol ten metaal opstijgende, dampen was hot den slachtoffers onmogelijk te ontkomen. Een ur.ucr bericht rept van 21 dooden. DE POOLEXPEDITIE VAN WILKINS UITGESTELD. Uit Foirbonks (Alaska) wordt d.d.d 29 Manrt gemeld, dat de Poolexpeditie van Wilkins had gehoopt gisteren van Point Barrow nour de Pool te vertrokken, maar een kort uitst - is noodzakelijk gev/orc' n door een ongeluk nvt het derde vliegtuig. De overige twee vliegtui gen ivoren reeds vroeger beschadigd. Kunst en Wetenschan. HET CANISIUS-MCNUMENT TE NIJMEGEN De uitvoering opgedragen aan Toon Dupuis. De jury vnn de prijsvraag voor een stand beeld voor den H Canisius, dat tc Nijmegen zal worden opgericht, heeft de uitvoering van het standbeeld opgedragen ann Toon Dupuis tc 's-Gravenhuge. Diens ontwerp kreeg den eersten prijs. De tweede prijs werd toegekend aan hot ontwerp vnn den beeldhouwer Aug. Falise, tc Wagcningen. Dc derde en vierde prijzen wer den gesplitst en toegekend aun Jos. Bekkers, architect cn C van Mcchclen, beeldhouwer, beiden te Amsterdam. JOHAN SOUTENDIJK. f Te Nijmegen is overleden de baszanger, de heer Johan C. L. Soutendijk Hij had zich, zoo meldt het Hbldreeds lang uit het openbare leven teruggetrokken, doch leeft ongetwijfeld nog in veler herinnering uls muzikaul zanger en uitnemend paedogoog. Luchtvaart EEN NIEUW OORLOGSVLIEGTUIG, Aangenaam kennis tc maken De Scandinaafsche correspondent van het Hbld. bericht De „Zweedsche Vlicgindustrie" te Limhamn, die, evenals de Rohrbach-febriek te Kopen hagen, de grootc- vliegmachines van Junkers maakt, welke, ingevolge het tractaat van Ver sailles, in Duitschland zelf niet gefabriceerd mogen worden, heeft in olie stilte een nieuw type oorlogsvlicgtuig gemaakt, waarvan zes groote exemplaren dezer dagen een proef tocht deden ten aonschouwe van Zweedsche cn Deenschc militaire autoriteiten. Het nieuwe type is geconstrueerd door prof. Junkets en voorzien van drie Jankers-motoren von verbeterd type, die de zware machines e^n vaart geven van 195 K.M. in het uur. Het zijn de eerste groote oorlogsvliegtuigen, die sinds 1918 gebouwd zijn. Dc bestuurder is gewa pend niet ccn revolver, do observator achter hem bedient twee machinegeweren, evenals een derde mon, die wee achter den tweede zit. Onder in het gepantserde lichunni vnn de ma chine is plants voor twee of drie bommenwer pers. Verder is er ccn kleine toren in, die olectrisch onder de machine naar beneden ge laten kan wordn. De man in dien toren zit midden tusschcn machinegeweren cn kon zoo wel naar olie kanten nis noor beneden schie ten, waartoe vroeger geen oorlogsvlicger in Staat was De zes groote machines ziin, volgens Natio nal Tidende, reeds verkocht oan een Zirid- Amciiknonsrhe mogendheid, terwijl van ccn kleiner model er reeds tochtig besteld zouden yijn door één enkelen staat. Die kleinere ma chines zijn voorzien ënn een 300 P.K. Junkers- motor en kunnen 215 K.M. in het uur maken er wordt echter overwogen dezen motor tc vervangen door een Engelsrhen 400 P.K Ju- rit'T'-motor, waarmee 240 K.M. te halen zou den zijn. DE VLUCHT KOPENHAGEN—TOKIO. De twee Deenschc militaire vliegers hebben Vrüdng het tra reet Lemherg—Constuntinopel in een goeden tijd afgelegd. Pad on euws. PROGRAMMA VOOR DINSDAG 23 MAART. Doventry, 1G00 M. 10.50 Tijds.cn, weerbericht. 11.201.20 Concert rudiokwartct. Contra- cll. tenor en viool. 7.50 Svmphonieconccrt. Orkest cn cello. 10.45 Weerbericht voor schepen. Londu n, 3G5 M. I.20—2.20 Tijdsein, lunchmuziek. 3.35 Lezing Elementary music. 4.20 Tijdsein. 4.357.20 Programma van de Ideal home exhibition in Olympic W. Ajcllo, sopraan. Het wit elesskoor. Het wireless kwartet. 5.35 Kinderuurtie. 6.29 Dansmuziek door de Radio-dunsband 7.20 Tijdsein Big Ben, weerber., nieuws. 7.45 Preludes 13—16 van op. 28 van Cho pin, door Nicdzielski. 8 Frunsdhc lezing l'Etui dc Nacre. 8.20 De novelty minstrels, muziek eb zang. 9.15 From my window, causerie. 9.20 Concert door het versterkte Savoy- symphonieorkest. 10.20 Tijdsein, weerber., nieuws. Lezing: M 'm and the ordinary listcrncr. 10.50-12.20 Dansmuziek van het Carlton hotel. Radio-Parijs, 1750 M. II.Nieuwsbericht. 12.50 Concert Luclcn Paris 2.05 Nieuws. 2.10 en 4.50 Koersen en Havaspersber. 5.05 Solistcnconcert. 6.05 Koersen eó Havaspersber. 8.35 Engelsche les. Koersen cn Havospcrs- bcr. 9.05—11.20 Concert Art Pcnsée Toulouse, 430 JVI. 1.05 Concert. 6.05 Lezing Le blé et le parlement. 8.50 Nieuwsber. 9.20 Technische lezing voro landbouwers. 9.40 Modenieuws. 9.50 „La Lanaritoinc" fragmenten von Ros tand. L'Bvangile, fragmenten van Rostand. Brussel, 262 M. 5.20 Orkestconcert. 6.20 Nieuwsber. 8.20 Frofmenten van La Mascotte met medew. van de dames Angèle van Loo, Delia, Lcvcvre, Geodel, Morclli en Laforgc. Na do le acte: Causerie: La littèraturc beige do lön- gue fruncuise (Les poètes contemporains), door den heer G. Rcncy, letterkundige. 9.20 Nieuws. 9.30 Hervatting van de Moscottv 10.29 Nieuwsber. Hilversum, 1050 M. 12.— en 7.30 Politicber. 6.307.30 Engelsche les door Fred. Fry v. d. A.B.C.-schooI te Amsterdam. 8.10 R.-K. Radio-omroep. Vanwege dc St. Bonifütiusvcr. SprekerDr. G. Brom, hoog- lecraar aan de Universiteit tc Nijmegen. Onder werp Bonifatius. Met medew. van gemengd koor (dames cn hecrcn) o. 1. v. den heer C. Heymans, organist en kocrdirecteur tc Utrecht, en het H.D.O.-orkcst o. 1. v. Fr. Lupgens. 1. Orkest 2. Introitus u. d. Bonifatius-Mis (Gregoriaansch). 3. Kyrie (4-stemmig) u. d. Missa Cual donna, v. Orlando Lassus. 4. Gloria (dezelfde mis) .5. Orkest. 6. Rede van Prof. Dr. G. Brom. 7. Orkest. 8. Gradule u. d. Boni fatius-Mis (Gregoriaansch). 9. Sanctus (Cual Donna), Orlando Lassus. 10. Benedictus (Cuol Donna), Orlando Lassus. 11. Orkest. 7.45 en 10.— Persberichten. Berlijn, 513 M. en 571 M. (Königs- wusterhauscn, 1300 M.) 3.05 Boekvoorlezing. Russische schrijvers o. a. Dostojewski en Polstoi. 3.50 Concert. 4 20—5.20 Orkestconcert. 7.20 Joseph in Acgyptcn, opera. Daarna nieuws. 9.50—11.20 Dansmuziek. Mönstc r, 410 M. 12.35—T.59 Orkestconcert. 5.59—6 20 Lezing Psychoanalyse. 7.20 Spannsche les. 8.05 Werken van Bach. Orkest, sopraan en bariton. RADIONIEUWS. Do Motthaeus Passion op Palm zondag. De uitvoering van de Matthaeus-passion in het Concertgebouw te Amsterdam op Palm- Zor.deg, onder leiding van Willem Mengel berg, zal niet per radio worden uitgezonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1