ABONN£M£MTSPRUS r J ""Tfr .7°'A™ „DE EEMLANDER" PRIJS OER ADVERIENTIFII mei inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langestraat 36 Staande Lamp, eiken met kleed en kap, 118 75 Willem Groenhuizen Zilveren Rijstlepels. BINNENLAND. 24a laaruanq No. 225 toort 110, Idem uaaco per poet 1-, per week (met cratii Ttrrekern* tegen ongelukken) 0.17*. aUoodeilijkc nummeri 1 1.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR-UITSEVER: J. WALKHOFF. 1D„ui;Uor0ucRpnnDr^., ARNHEMSCHE ROORTWAL 2 A. POSTREKENING N 47919. TEL INT 919. Woensdai 24 Maart 1926 bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, d'enMaanb e- dingen en Ucldadieheids-adve tentiën voor de hclh der prijs Voor handel m oedri|t he>taan xec. voo.uce 'ge her>alin en voor het advcr ceicn bene ciicu aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Dc Amcrikoanschc delegatie. Coolidge heeft Gibson, den Amerikaansch.cn gezant te Bern, tot voorzitter der Amerikaan- sche delegatie naar de voorbereidende ontwe- peningconferentie te Genèvc benoemd. DUITSCHLAND. DE GEBEURTENISSEN TE GENèVE IN DEN RIJKSDAG. Het beleid der regeering goed gekeurd. Bij de gisteren gehouden stemming In den rijksdag werd op de eerste plaats bij eenvou dige stemming het communistische votum van wantrouwen tegen de heele rijksregeering ver worpen. Vóór stemden de Duitsch-nationalen, de communisten en de Völkischen. De motie van wantrouwen der Duitsch-na tionalen tegen Stresemann en Luther werd met 259 tegen 141 stemmen verworpen. De motie van goedkeuring, door de regec- ringspartijen ingediend, werd bij eenvoudige stemming. Ook de soc. dem. stemden hieivoor alsmede een deel der economische partij. BELGIE. INSTEMMING MET DE BELGISCHE POLITIEK TE GENEVE In de Kamercommissie voor buitenlandsche aangelegenheden bleek men olgemeen de po litiek goed te kruien, die te Genèvc door Bel gië gevolgd is, nadat Vanderveldc aan dc com missie een z-^er uitvoerige uiteenzetting had gegeven van het verloop der gebeurtenissen, alsmede van alle kwesties, die in September a.s. ter tafel zullen komen. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. No afloop van een vergadering van de so- dalistisch-radicalc Kamerclub begaf Cazals, de voorzitter, zich naar den minister van finan ciën om hem mede te deelen, dat de dub, hoewel zij vost besloten is dc regecring niet in moeilijkheden te brengen, tegen verhooging van de belasting op den omzet is. Hij ver zocht den minister een compromis te zoeken Op verzoek van den minister van financiën heeft de financieele Kamercommissie een voor stel verworpen, strekkende tot opneming, on der de ontvangsten van dc begrooting, van de opbrengst der toepassing von het plan-Dawes. De Kamer heeft de bespreking van dc finan cieele wet voortgezet. Zij heeft me» 319 tegen 235 stemmen het artikel nopens de ambte naarssalarissen aangenomen. Nadat den minister van financiën de afloop vnn de besprekingen van de socialistisch-radi- cale Kamerclub, ten aanzien van de verhooging van de belasting op den omzet, was mpc^- deeld, sprak Pérct zijn verlangen uit om rret de groepen van de meerderheid samen te wer ken. In parlementaire kringen is men olgemeen van oordeel, dat er een compromis tot stand zol komen, voordat de financieele Kamercom missie een begin maakt met dc bespreking ven h^t nieuwe fiscale ontwerp. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN SYRIË Rebellen in actie. Van Fransche zijde wordt uit Beiroet ge meld, dat de rebellen een aanval deden op Ka- tana Zij doodden den commandant der gen darmerie, maakten gevangenen en verbrandden het serail. ONTPLOFFING IN EEN FABRIEK. Maandag had in de Rhonc-fabrieken te St. Fons een ontploffing plaats, die, naar men zegt, werd veroorzaakt door aetherdampen. Een deel der fabriek is ingestort. Er zijn een 15-tal gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Nader wordt gemeld uit Lyon, dat één man is gedood, maar men weet niet, of er zich ver dere slachtoffers onder het puin bevinden Be halve de reeds gemelde 15 gewonden zijn er nog 4 licht-gewonden, die naar huis konden gaan. Een 20-tal werden ter plaatse geholpen. Het groote aantal gewonden is toe te schrijven aan het instorten van een muur door het ge weld der ontploffing. ENGELAND. HET BRITSCHE LAGERHUIS EN DE GEBEURTENISSEN TE GENEVE. Chamberlain's instructies. Chamberlain heeft in het Lagerhuis meege deeld, wat zijn instructies zijn geweest. „Ter wijl het aan mijn discretie werd overgelaten de beste regeSng te treffen, die ik bereiken kon in verband niet den gang van zaken, zou onze politiek gegTond zijn op de volgende be ginselen Geen wijziging in den raad kan worden ge>- oorloofd, die Duitschlands toetreding zou be letten of uitstellen. Het beste zou zijn, dat Duitschland als raads lid de volle verantwoordelijkheid zou dragen voor alle verdere wijzigingen in den raad, be houdens zijn eigen toelating. De regel, dat alleen groote mogendheden een vosten raadszctel bezetten, zou in begin sel worden gehandhaafd. Spanje bevindt zich in een bizondere positie en kan aanspraak maken op een buitgewone behandeling. Noch Polen, noch Brazilië zouden thans een vasten zetel krijgen, doch Polen zou zoo spoe dig mogelijk een lossen zetel krijgen". Chamberlain ging ten volle met deze in structies accoord. Zijn eerste handeling te Ge neve was het bijeenroepen van de onderteeke naars van Locorno voor een bespreking. Deze besprekingen zijn meegedeeld aan den raad en tengevolge veilde besprekingen in den road is Zwedens spontane aanbod gekomen om zijn raadszctel beschikbonr te stellen, teneinde uit dc moeilijkheden tc komen. Niemond heeft te dier zake druk op Zweden uitgeoefend. Wel was van den kant van de ondcrtcekcnoors van Locorno het denkbeeld opgeworpen, dat één hunner zou aftreden om plaats te maken voor Polen, maar het denkbeeld, dat Zweden zou aftreden, js niet van hen afkomstig geweest en zij zouden ook nimmer een dergelijk voorstel aan Zweden gedaan hebben. „Ik beken, dat ik niet verwacht had, dat, toen- alle overigen het eens geworden waren, Brazilië, hetwelk ver of stoat van de gevaren, die wij trachten te vermijden voor Europa, tc voorschijn zou komen met een eigen eisch, welke de verwezenlijking van het olgemeen verlangen zou beletten". Chamberlain wees er nog op, dat buiten Bro- zilië en Duitschland geen enkel land iets had afgeweten van Brazilië's antwoord op Duitsch lands verzoek van September 1924, voordo! dit te Genève werd voorgelezen. Het houden van particuliere besprekingen en de weg, die over het algemeen te Genève be wandeld is, was de eenige methode om Duitschlands eergevoel niet te kwetsen Een openbare behandeling van de zaak over het heele aardrijk zou Duitschlands positie onmo gelijk gemaakt hebben. De aanval von Macdonald. Ramsay Macdbnald beschuldigde Chamber lain, ervan, dot hij dwars tegen de Britsche openbare mccning in is ingegaan. Hij heeft verwachtingen helpen wekken, die hef doel in zake Duitschland in gevoar brachten. Macdonald stelde het denkbeeld aan de kaak, dot drie of vier mogendheden, door het on der elkaar eens te worden, zouden kunnen uit maken wat de beslissing van den Volkenbond ten aanzien van een of andere speciale kwestie zou zijn. De heele aangelegenheid had open lijk in den Volkenbond behooren tc worden gebracht. Macdonald meende, dut Chamberlain's hou ding geleid heeft tot de ergste mislukking der Engolsche diplomatie in lange jaren. Dit land hèeft zich laten betrekken in een diplomatieke actie, die vijandig gezind is jegens den Vol kenbond zelf en wij hebben de vergadering ver loten te midden van verwarring en neerslach tigheid, terwijl er in Europa een egoïsme heerscht, zooals sedert den oorlog niemand gekend heeft. Verdere sprekers aan het woord. Sir John Simon (liberaal) vroeg dc verze kering, dot men de Volkenbondsmachinc in het vervolg de gelegenheid zou geven in werking te treden en dat men hoar niet zou verlammen door de gedachte, dat dc besprekingen te Lo carno of geheime discussies tusschcn de mo gendheden een beter middel waren om tot een resultaat te komen. Verscheidene andere sprekers voerden nog het woord. Verschillende conservatieven waren van gevoelen, dat de Volkenbond weinig ge leden heeft van wat in hun oog een geringe achteruitgang is en dat de Bond zal blijven groeien en steeds krachtiger zal worden. Thomas, de oud-minister van de arbeiders partij, gispte de achterdocht en dc intrigues, die tot de mislukking geleid hebben. Hij ver klaarde, dat, als de Volkenbond mocht falen, de arbeiderspartij een werktuig zou smeden om den internationalen vrede tc verzekeren. De opvotting van den premier. Baldwin, de premier, die de sprekers beant woordde, keurde het of, dat men de volle blaam, voor hetgeen te Genève geschied is, legt op de Engelsche afgevoarr'igden. Wat zich de laatste veertien dagen heeft af gespeeld, kan ten slotte leiden tot verster king van den Volkenbond. De bond is een zeer menschelijke instelling en is er nog niet in geslaagd den menschelijken aard te verande ren. Wat nu gebeurd is, is dat de menschelijke aard zich van een niet al te gelukkige zijde heeft leeren kennen De Volkenbond zal dc heele kwestie echter opnieuw overwegen in September. Baldwin be tuigde het vertrouwen der regcering in Cham berlain, die zich door moeilijkheden en be proevingen heeft moeten heenwerken en het beste gedaan heeft, wat er onder deze om standigheden te doen was. Hij zal binnen en kele maanden dc vruchten zijner inspanning zien rijpen. De commissie, die de samenstelling vori den Volkcnbondsroad moet overwegen, zal zich voor een nieuwen toestond bevinden, vrij van alle verplichtingen Duitschland is verzocht zit ting te nemen in deze commissie, op een voet van gelijkheid met dc andere leden, wat be voegdheid tot spreken en stemmen aangaat. Baldwin hoopte, dat Duitschland zol toestem men. Een motie van wontrouwen tegen Chamberlain verwor pen. Chamberlain verklaarde, dat hij aftreden zou, indien er. een motie tegen hem werd aange nomen. De motie van Lloyd George, die het op treden van Chamberlain te Genève laakt, werd daarop verworpen 325 tegen 136 stemmen. ZWARE ZEEËN IN HET KANAAL. De dienst Folkestone—Boulogne tijdelijk gestaakt. Londen, 23 Maart. In het Kanaal woedde den ganschen nacht en ook vandaag een storm, die het ontschepen der passagiers van de Kanoalbooten in Dover zeer bemoei lijkt heeft. De dienst Folkestone-Boulogne is tijdelijk gestaakt met het oog oo de zware zeeën. (Tel.) RECLAMES Van 1—4 reads i 4 06 elke reitel meer 1 1.— B3133jjgdheden voor he! vervaardigen van Lampenkappen in de meest uitge breide sortee ing. Eigen atolier. Nieuwe ontwer en, Vakkun ige be diening. Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 Reparatie- nr'chfinn voor Uurwerkin. WOLLEN HOEDEN- EN PEIGNOIRS DIRECTOIRS VESTEN KOUSEN MANTELMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM 16-18 LANQESrUAT - AMERSFOORT HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Hel rapport der commissie van onderzoek door dc Nat. Verg. goedgekeurd. Dc nationale vergadering heeft gisteren met een groote meerderheid het rapport der com missie van onderzoek naar dc francsverval- schingen goedgekeurd. Tegen het einde van het debat zeide de minister-president Bcthlen: Het verwijt, dot de regcering met een ze kere oppervlakkigheid en lichtzinnigheid op getreden zou zijn, toen zij die eerste berichten over de vervalschingen niet ernstig opnam, houdt geen steek. Een gewichtiger argument te gen dc regeering is waarom zij niet het kwaad bij den wortel heeft aangc-tost De wortel ech ter ligt in het verdrag von Trionon en zijn gevolgen den zcdelijken en culturcclen onder gong van Hongarije. ROEMENIE. AVARESCU. Dc nieuwe premier van Roemenië Zoo voor en na hebben al verscheidene be richten het nis waarschijnlijk voorgesteld, dat Biatianu en dc liberale partij in Roemenië hebben afgedaan. Het behoort geenszins lot de onmogelijkheden, dot het volgende kabinet zol worden gevormd door generaol Avarescu, die reeds in 1920—T921 minister-president is geweest. CHINA. DE BURGEROORLOG. De toestand te Peking. Londen, 23 Maart. (H. N.) Volgens be richten uit Peking is de toestand in de hoofd stad zeer critiek, hoewel het in de stad zelf nog rustig is. Alle nationalistische leiders zijn op het oogenblik te Peking bijeen. De stad wordt echter reeds door de troepen der tegen standers bedreigd en de minister van buiten landsche zaken is, naar verluidt, in de Euro- peesche wijk gevlucht. Feng te Oergo Blijkens mededeeling van het agentschap Toss te Moskou is de Chineesche maarschalk Feng Joe Hsiong eergisteren met zijn familio te Oerga in Mongolië aangekomen Tweede Kamer. Aon den heer Oud wordt in de zitting van Dinsdag verlof verleend om den Minister van Marine te intcrpelleeren over de ramp van den loodsschoener „Terschelling II" op 25 Novem ber 1.1. Aangenomen zonder debat of h.st. verscliil- lende kleinere wetsontwerpen en conclusies van verslagen. Aan de orde is de begrooting van Binnen- landsche Zaken en Landbouw. De heer L. de Visser verzoekt dc Kamer de post tot verhooging der salarissen der mi nisters te verwerpen. De heer Braat steunt dit. Bij hem gaet het niet om de personen van de ministers. De heer J. Ter Laan is voor de herziening van de ambtenaarssalarissen. Minister Kan verdedigt de verhooging van de ministerssalarissen. Inzake het verbroken contact kan spr. zich thans niet uitlaten. Een amendement-D e Visser om het ministers- tractement terug te brer.gen op 15000 wordt niet ondersteund. Een desbetreffend ar tikel wordt aangenomen met 78 tegen 2 stem men. De heeren Braat en L. de Visser be strijden de regeling inzake verloftraktemcnten van Kamerleden; deze wordt verdedigd door den Minister. De heer Schaper keurt het optreden van de heeren Braat en De Visser af. Stemming vragen kost het land geld, ook den kleinen boertjes. Het ortikcl wordt oangenomen met 80 tegen één stem. I Dc heer Schaper betoogt dat do toestand in Drenthe zeer ernstig is. Dc heer Snocck Hcnkemans bepleit aanleg van een kanaal Buinen—Schuinoord. Dc Minister zegt, dat de zaak onder de oogen zol worden gezien. Het betreffend artikel wordt z. h. st. aangeno men. De heer L o v i n k dringt aan op benoeming van een Dircctcur-Gcncraol von den Landbouw. Dc heer E b e I s betoogt, dot dc Londbouw- Hoogcschool tc Wageningen tc zwoor door be zuiniging wordt getroffen. De Minister ontkent dit. De heer Van Voorst tot Voorst be treurt de leidolijkc afschaffing van toelage voor de akte Land- en Tuinbouw-ondcrwijs, de heer Weilkomp evenzoo. Dc heer B u 1 k o r s (r.k.) wil zelfs uitbrei ding der toelagen. Dc Minister zal met de opmerkingen ver- dor rekening houden. Verschillende andere landbouwbelangen worden besproken, wnorno de begrooting z.h.st. is aangenomen. Alleen de heer De Visser (c.p.) deelde mede als dat hij als tegenstander wil Je worden beschouwd. Dc Marinebegrooting is no ccnig debat aan genomen met 45 tegen 23 stemmen, die van de soc. dem., vrijz. dem., L. dc Visser (c.p.), Braat (plattel.) en Bcumer (a.r.). Aan de orde is dc Justitie-begrooting. Mevrouw BokkerNort dringt oon op een centraal politic-laboratorium en opleiding gevangenispersoneel. De Minister zul zulks overwegen. Dc Justitie-begrooting wordt z. h. st. aange nomen. Berichten. HET ONAANNEMELIJK TRACTAAT. Het Haagsche comité van Actie. Het voorloopig Comité tot vorming van een afdecling 's-Grnvcnhagc ven het Nationaal Co mité van Actie tot wijziging varr het Verdrag met België bestaat uit dc heeren Mr. Aug. Philips, voorzitter, Mr. Dr. P. A. Roeper Bosch, secretaris, Mr. Dr. F. Donker Aertips, L. R. Doorman, Mr. S. J Hogcrzril, Prof. Dr. E. Mo- icsco, Ir. J. G. Ramacr, A. G. Verbeek, It. P. J. van Voort Voder en W. C. J. J. boron van Voorst tot Voorst. In een lezing, te houden Dinsdag 30 Maart, 8 uur in Pulchri Studio zol prof. dr. Moresro de nadeelen van het verdrag uiteenzetten. REORGANISATIE ONZER MARINE. Het rapport der vlootcommissic. Verschenen is het rapport van dc Staats commissie, ingesteld bij K. B van 24 Jon inri 1922 (Vlootcommissie), houdend beschouwin gen en ccrr'usies over de pionnen tot reorga nisatie van het beheer der marine. De commissie is met de regeering van oor deel, dat een organisatie, als thans bestaande, wijziging behoeft. Zij verschilt echter met haar van mccning, in zake de wijze, waai op in dezen een betere regeling ware te verkrijgen. De beschouwingen der Vlootcommissic h fa- ben geleid tot de volgende conclusies I Reorganisatie van het marine-person-el is noodzokelijk mei het oog op de omstandig heid, dat het grootste deel der vloot in Ne- deilondsch-Indië, het kleinste in Nederland aanwezig is, en tot bevordering van een ruimer gebruik van dienstplichtigen en reserveperso- neel. II. Bij deze reorganisatie mag hef begrip „één onverdeelde Nederlandsche Marine" niet worden losgelaten. El. Dc evolutie, welke Indië doormaakt, en de ontwikkeling der inzichten betreffende ont wapening, mede door recht enz nopen bij die reorganisatie tot groote voorzichtigheid ten aanzien van het treffen van maatregelen, waur- van de draagwijdte niet onmiddellijk is te over zien. IV Om die reorganisatie tot stand te bren gen, is de splitsing der Marine, zooals die in uitricht wordt gesteld, geen vereisrhte V Ter inleiding van die reorganisatie is het gewenscht in het algemeen den detachcerings- termijn in Oost-Indië vnn twee op drir jaar brengen, met gelegenheid zich te verbinden voor een langer verblijf. VI. De opleiding der inlanders voor de ver schillende diensten bij de Marine moet krach tig worden voortgezet. VIL Het is mogelijk voor het Europeesche personeel tot bezuiniging te komen, door 'iet vinden van de juiste verhouding tusschen de in Indië en in Nederland bcnoodigde personeol- sterkten en de verblijftijden van het personeel aldaar, zij het ook dat deze verhouding voor eenigo categorieën van het personeel bezwa ren medebrengt. VTII De bezuiniging, welke m$n zich voor stelt bij de splitsing der Marine te verkrijgen en die afhankelijk is van de personeelsorgani satie, is dus ook bij een ongesplitste marina voor een goed <Ieel te bereiken. IX. Indien bij een gesplitste marine voor hel in Indië verblijf houdend personeel de voor waarden worden vastgesteld, zooals de split singscommissie die aanneemt, dan is het aan ernstigen twijfel ondi rhevig, of zich voldoendo Europeesch personeel voor den dienst zal aan melden. Bij verbetering der voorwaarden zal dc be zuiniging uiteraard een minder gunstig beeld vertoonen. Wanneer wordt overgegaan tot splitsing der Marino, die toch slechts zeer geleidelijk zou kunnen tot stand komen, is het logisch, de uit voering van een zoo ingrijpenden mootregel loc tc vertrouwen oon het departement van Marine. Opheffing van dit orgaan gedurende het voorbereiden en het tot stond brengen van dezen mootregel zou niet raadzaam zijn. XI. Bij niet splitsing der marine knn v«n opheffing von het departement van Marine al lerminst sprake zijn. XII. Samenvoeging van daarvoor in aan merking komende diensten van zee- en land macht ware tc overwegen. HET VERBLUF VAN MARINEPERSONEEL IN DE TROPEN. Vragen von het Komcrlid Brouligom. Door den heer Broutigom zijn oon den Mi nister van Morine o. i. de volgende vragen gesteld 1. Is het juist, dot bij den Minister van Ma rine ad interim met betrekking tot het mili taire personeel der zeemacht plannen in over weging zijn van dc navolgende strekking o. in het algemeen zol het verblijf in Neder land telkens niet korter duren dan drie jaren in Indië drie jaren zonder cn vier jaren met gezin voor hen, onn wie het medenemen van het gezin kan worden toegestaan b. uitsluitend voor hen, die in dienst komen om tot matroos tc worden opgeleid, zal dc duur vnn dc eerste uitzending naar Indië vier jaren kunnen bedragen 2. Indien vrnng 1 bevestigend wordt beant woord, wil dc minister dan mededcelon, om welke redenen van den thons geldenden tijds duur van verblijf in dc tropen ten nadccle van het personeel wordt afgeweken, zoomede of ter zake von deze zeer ingrijpende wijriglng het ndivcs van den geneeskundigen dienst der zeemacht is ingewonnen 3 Indien het ad\ies, in vraag 2 bedoeld, niet is ingewonnen, is de minister dan bereid, dit alsnog te doen en dot advies oon de Komer over tc leggen 4. Indien tot invoering van dc plannen, onder vraag I bedoeld, mocht worden besloten, wil dc minister dan de uitvoering er van ojïschot- ten, totdat dc Kamer gelegenheid zol hebben gehad, omtrent de voorgenomen verlenging van het verplichte verblijf in do tropen von het marinepersoneel der Regcering haar in zichten kenbaar te maken DERDE INTERNATIONAAL CONGRES VOOR REDDINGWEZEN FN EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN TE AMSTERDAM 7-H SEPTEMBER 1026. Reeds veel belangstelling uit het buitenland. Dc afdec- lingcn van het congres Het aanstaande congres wekt in het buiten land reeds veel belangstelling. De Regceringen on België, Denemorken, Duitschland, Enge land, Frankrijk, Monuco, Noorwegen, Oosten rijk, Spanje, Turkije cn Chili hebben reeds kennis gegeven dat zij zich door grootore of kleinere deputaties zullen loten vertegenwoordi gen, evenzoo do Volkenbond, de „Liguc des Sociétcs de la Croix Rouge", en het „Comité International de la Croix-Rouge" Nationale Comitc's zijn of worden reeds gevormd in België, Denemarken, Duitschland, Engeland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Noorwegen, Oostenrijk en Tschccho Slowakije on uit vo'e londcn ontvingen wij een voorloopig bericht, dat onze desbetreffende uitnoodigingen in overweging genomen worden. Het Congres zal uit de volgende afdeclingen bestaan Afdecling 1 Eerste geneeskundige hulp bij ongovallen Afdeeling II. Opleiding van leeken in Eerste hulp bij ongelukken Afdeeling III Reddingwezen cn Eerste hulp bii ongelukken in steden en op het platteland Afdeeling IV. Rfeddingwezen en Eerste hulp bij ongelukken bij het verkeer te land Afdeeling V Redding- wezen en Eerste hulp bij ongelukken op zee, aan de kust. op rivieren en binnenwateren Afdec!ing VI Reddingwezen en Eeiste hulp Hij ongelukk°n bij het luchtverkeer Afdeeling VU Reddingwezen cn Eerste hulp bij ongelukken i mijnen en aanverwante bedrijvenAfdeelinij VIII. Reddingwezen cn eerste hulp bij onge lukken bij de Brandweer; Afdecling IX. Red dingwezen en eerste hulp bij ongelukken in het gebergte Afdeeling X Eerste hulp bij onge lukken en sport Afdeeling XIHet voorkomen von ongelukken in direct verband met Redding- wezen en Eerste hulp bij ongelukken. De meest belangrijke en octucele onderwer pen op het gebied van reddingwezen cn eerste hulp bij ongelukken in het geheel 30 h 40 zul len door mannen van groote ervaring uit de oude en de nieuwe wereld ingeleid worden \v ij noemen siechts: de beceekcnis van eerste hulp voor de sociale verzekering, het verband tusschen alcohol en ongevol, de opleiding van medische studenten in eerste hulp bij ongeluk ken, eerste hulp bij ongelukken en electriciteit, het onderwijs in eerste hulp bij ongelukken op scholen, de organisatie der eerste hulp bij on gelukken in steden, op het platte land, in fa brieken, en bedrijven, de organisatie der eersta hulp-verleening bij spoorwegongelukken, do beste maatregelen tegen het voorkomen van verkeersongelukken door automobielen, voor zorgsmaatregelen tegen ongelukken bij baden en zwemmen aan de kust, eerste hulp door luchtvaartuigen, maatregelen tot "bevordering van de veiligheid van de inzittenden van lucht vaartuigen, de hulpverleening bij ongelukken in de mijnen, het reddingswerk von de brand weer, de eerste hulp-verleenmg bii de georga niseerde sportbeoefening, veiligheidsmaatre gelen bij het omgaan met vuur, gas, electrici teit, enz. enz.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1