AMEBSFOGRTSCH DAGBLAD RADIO BERG HOTEL Thé Dansant Jazzband „Majagethé" Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van L. KLEIN ABONNEMENTSPRIJS 1 ,7°r Amer- „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langesfraat 36 Wollen Damesvesten f 4.75 Kinrferveslen - 3.50 Kinderjurkjes 3.75 N.V. MIDDENSTANDS-BANK Lips Safe - Loketten Het betere adres voor Zondag 28 Maart a.s. BINNENLAND. 24e Jaaryam No. 227 loort 2-1Q, idem Utsco per post 1 Xper week (met cratis rerreker ng tegen ongelukken) 0.17* alzondctUjke nummert 1 Cj05. DIRECTEUR-UITGEVER' J VALKHOFF BUREAU Cucu.DMI.»t«. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINQ M». 4791». TEU INT 81». Vrijdag 26 Maart 1926 PRIJS DER ADVERTENTIE mei inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, d'cnstaanb e- dtngen en Ucldjdisheidwdw tentiën voor de helft der prijs Voor handel in t>edrijl beslaan xco voo.dec'igc betvilin en voor het adveneeicn fcene ciicu a<re, bevattende de voorwaar Jen wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE REORGANISATIE VAN DEN VOLKENBONDSRAAD. Op 10 Mei bijeenkomst der ondcrzocks-commissie. Londen, 25 Maorr (H. N.) Naar vernomen wordt, zal de eerste zitting- van de commissie van den raad van den volkenbond, die be noemd is om het vraagstuk omtrent do toe komstige samenstelling van den rood te bestu- deeren, op 10 Mei Ic Geneve plants hebben. De commissie zal bestaan uit 10 leden, die staten, welke zitting in den rne.d hebben, ver tegenwoordigen en 5 leden, die Argentinië, Duitschland, China, Polen en Zwitserland ver tegenwoordigen. HET BRAZILIAANSCHE VETO TE GENcVE. Een officicuse Duitsche eenzetting. uit- In verband met de rede van den Britschen minister van buitcnlandsche zaken Chamber lain ovei de houding van Duitschland, dat ge zwegen zou hebben over de antwoordnota van Brazilië van 1 Dec '24 op Duitschlnnds me morandum aan de Raodmogendheden over zijn toetreding, wordt van Duitsche zijde de Braziliaonsche nota gepubliceerd en een offi cieus commentaar daaraan vastgeknoopt In antwoord op Chamberlain's woorden, dat in die Braziliaonsche nota een waarschuwing zou hebben gelegen, zoodot Duitschland op zijn hoede had moeten zijn, wijst men van Duitsche zijde erop, dat van een dergelijke waarschu wing geen sprake kan zijn blijkens de nota. Als bewijs van de juistheid van dit Duitsche stand punt wordt o.a. aangevoerd, dot de Duitsche regeering, no ontvangst van alle antwoorden op haai rondvraag, op 12 Dec. '24 een nota gezonden heeft aan het secretnrionl-gcneroal te Genève en dot in die nota is vastgesteld, dot de tien raadsmogendheden in den Duitschcn wensch toestemden. Tegen die constateering is in het antwoord van den Volkenbondsraad op 13 Maart, waaraan zoowel Brazilië als Engeland als raadsmogendheden medewerkten, geen te genspraak gerezen. Het commentoar besluit met de vaststelling, dat de opneming van Duitschland vóór princi- pieele veranderingen in den Rond van zelf sprak. Voor de onderstelling, dat zulk een wij ziging wns voorgenomen, was niet de gering ste aanleiding. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Londen, 25 Maart. H.N De eerste ver gadering van de commissie ter voorbereiding van de ontwapening, waarin Engeland door lord Cecil vertegenwoordigd is, zal op 18 Mei plaats hebben KINDERBESCHERMING. Dc Volkenbondscommissv '"take de be scherming der jeugd heef' hua' vijfde fitting beëindigd en een rappori opgesteld, da; aan den volkenbondsraad zal worden voorgelegd. DUITSCHLAND. EEN JUBILEUM VAN HINDENBURG. B e r 1 ij n, 25 Maart (V D.). De Rijkspresi dent viert op 7 April het 60-jarig jubileum van zijn intrede in het leger als luitenant bij het derde garde-regiment De rijksweerminis- ter zal hem op dien dag de gelukwenschen van leger en vloot overbrengen. EEN MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN DE PRUISISCHE REGOERING. Ternauwernood verworpen. In de gisteren gehouden zitting van den Prui- sischen landdag werd een communistische mo tie van wantrouwen tegen het staatsministerie met 106 tegen 183 stemmen en 4 onthoudin gen verworpen. Voor de motie stemden ook de Duitsch-nutionolcn, de Völkischen en een deel der Duitsche volkspartij. EEN NAKLANK DER ZAAK-BARMAT- KUT1SKER. Uitlevering van Holzmonn door België. De Duitsche bloden vernemen uit Brussel, dat de naar België gevluchte en te Brussel ge arresteerde Holzmann, die voor 't begin van zijn proces uit een sanatorium vluchtte en de Belgische grens overschreed, te Aken aan de Duitsche justitie zal worden uitgeleverd. DE WERKLOOSHEID. Volgens de Voss Ztg. is de werkloosheid in het rijk in de eerste helft van Maart naar schat ting met omstreeks 5 afgenomen. In het oosten en in Beieren is de vermindering nog aanzienlijke!, in het westen echter werd hier en daar nog een toeneming geconstateerd. DE MIJNRAMP TE OBERHAUSEN. Nadere bijzonderheden. Naar het Pruisische departement van hen del en nijverheid, afdeeling mijnveiligheids- dienst, laat medrdeelen, zijn bij de romp in de mijn Oberhausen zes mijnwerkers gedood, dertien zwaar en achttien licht gewond. Alle personen, met uitzondering van vier der ge- dooden zijn boven gebracht De Pruisische minister-president Braun heeft naar aanleiding van de ramp een in har telijke bewoordingen gesteld telegram van deelneming verzonden aan de bedrijfscommis- 6ie der mijn Oberhausen. FRANKRIJK. DE WET OP DE MIDDELEN DOOR DE KAMER AANGENOMEN. Nog geen begTootingscvenwicht. De houding der socialisten. De Kamer heeft met 415 tegen 128 stemmen de financioelc wetten in hun geheel aangeno men, waardoor het totaal dei credictcn, het welk het ministerie ter beschikking wordt ge steld, in ronde cijfers 36.451 millioen be draagt, waarvan 20.249 millioen bestemd is voor delging van de openbare schuld. Hierbij komen nog de credictcn, die uit de aonvullings- bcgrooting voortvloeien en 6685 millioen be dragen. Dc minister en de voorzitter van de commissie van financiën stelden Hroor, dot de begrooting nog niet in evenwicht is gebracht en deelden mede, dat de commissie, terwijl dc wetten bij den Senaat in behandeling zijn, zal trachten de noodigc nieuwe mi/Jdi len tc vinden en tc laten goedkeuren voor dc nog vcrcisrhfc 1500 millioen Dc commissie zou gistermiddag al met dit werk beginnen. De socialistische Knmcrclub heeft gisteroch tend vergaderd en besloten buiten dc plannen der regeering om te zoeken naar middelen om de bcgrooting in evenwicht te brengen Zij zal zich in ieder geval verzetten tegen elke vf- hooging der omzetbelasting. Renoudel heeft nn afloop van d^ bijeenkomst der socialisten verklaard, dat dit besluit hetee- kent, dat de leden der club in de commissie van financiën cn in de Kamer het ontwerp vun minister Péret zullen bestrijden. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN STRIK. Roovers gedood. iUt Beiroet wordt d.d. 25 Maart van Fran- sche zijde gemeld, dot ten Z. von Damascus een eskadron Tsjerkessen een gevecht met ban dieten heeft geleverd, van wie 8 werden ge dood. Het eskadron leed geen verliezen. DUBBELE MOORD EN ZELFMOORD. Te Boulogne a Zee is een door zijn vrouw verloten arbeider naar haar woning gegaan, heft vier revolverschoten op haar gelost en ,haor vervolgens geheel naakt door het raam naar buiten geworpen Toen de man on de trap den huiseigenaar ontmoette, verwondde hij de zen doodclijk met twee revolverschoten Daar na schoot hij zichzelf dood. De jonge vrouw is eveneens bezweken. ENGELAND. EEN NIEUWE REDE VAN CHAMBERLAIN. Beschouwingen over Locarno cn Genève. Den minister van buitcnlandsche zaken, sir Austen Chamberlain, is gisteren in dc Guildhall het eereburgerschap van Londen aangeboJr-n. Dank zeggend voor de hom door den lotd- moyor en den Raad bewezen eer sprak Cham berlain uitvoerig over zijn werk te Locarno en Genève. Hij zeide, dat het verdrag van Locarno niet te danken was aan écn bepaolde natie. Het w£s het resultaat van daad werkelijke samenwerking van vele incnschen en vele naties. Men diende zich te herinneren, dat dc eerste stap op den weg, die hierheen leidde, ge zet werd door twee groote cn ver vooruitzien de Duitsche staatslieden cn tot rijpheid werd gebracht door de edelmoedige, brer.de politiek van een groot Franschmnn. Het is waar, zoo ging Chamberlain voort, dat in de vorige week een wolk voorbij de zon van Locurno is getrokken. Er rezen te Genève moeilijkheden, onverwachte moeilijkheden, bij de voltooiing van ons werk. De steikte dej grondslagen ervan en de realiteit van het doel werden plotseling ernstig op de proef gesteld. Het geeft ecnige troost te bedenken, du' het werk niet alleen ongedeerd, maar versterkt rr uit te voorschijn kwam, dat het gevoel, dot ons noar Locarno gebracht had en onze be sprekingen daar beïnvloedde, juist versterkt werd door de hinderpulcn, die wij ontmoetten en dut ols er iets duidelijk bleek als resultaat von de geheime of openbare besprekingen te Genève, het dit was, dat de zeven groote naties, die het vredespact hadden bezegeld, vast besloten waren haar woord te houden, haar politkk voort te zetten en niet zouden gedoo- gen. dat een onverwachte onderbreking het goede werk, waarmede zij bezig waren, zou belemmeren. Toen alle onderlinge moeilijkheden uit den weg waren geruimd, toen wij het eens waren geworden over het voornemen onze vreedzame politiek te verwezenlijken en toen wij nochtans niet in stoot waren die eenstemmigheid in den Raad te bereiken, die de fundnmentcele gtond- slog is voor het leven van den Volkenbond, heb ik in de eerste bitterheid mijner teleurstel ling uitgeroepen, dot het een trogedie was Ik geloof, dot ik overdreven taal heb gebezigd, ik heb tp veel vertrouwen in do kracht van den Volkenbond en van de wuardcering voor *ijn doel in de heele wereld om mij te loten ont moedigen door een dergelijk beletsel. Dc Vol kenbond is in zijn kinderjaren en het verwon derlijke was niet, dat bij deze gelegenheid geen eenstemmigheid werd bereikt, maar dat dit de eerste maal in zijn korte geschiedenis wns, dat meeningsverschil zijn werk hod be lemmerd. Chamberlain legde er den nadruk op, dot dc Volkenbond 50 leden telde, die allen gelijk waren en dot de geest van den Bond het com promis moet zijn De Bond is geen super staat en ieder, die zou trachten er een super staat van te maken, zou hem vernietigen Spr twijfelde ér niet aan, dot mettertijd de tegen woordige moeilijkheden zouden worden opge lost Met goeden wil zal men deze en andere moeilijkheden tc boven komen. Wij moeten vermijden om aan den eencn of den andoren kant slogboomen op te werpen in den vorm vun overeenkomsten, vóór wij tc Genève ver gaderen. Dp minister besloot met de hoop uit te spreken, dat hij, als zijn werk afgeloopcn was. RECl.AMLS. Van 1—4 rebels f 4 05 elke regel meer 1 L— Wij ontvingen deze artikelen In de nleuws'e modekleuren. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Pianohandel WOLLEN PEIGNOIRS DIPECTOIRS VESTEN I KOUSEN HOEDEN- EN MANTELMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM 16-18 lANGESfrtAAT - AMERSFOORT zou worden beoordeeld naar dc twee groote pogingen om vrede te brengen, waaraan hij heeft deelgenomen en naar de rol, die hij ge speeld had om twee groote internationale krochten met elkaar te verzoenen. NOG EEN BUITEN AFGEBRAND. Medal Greon Cottage, op zeven mijl afstonds von Hastings gelegen, een fraaie oude buiten plaats is gister voor tweederde in de asch ge legd Toen de brendweer uit Hastings verscheer, was het oude deel van het heerenhuis niet meer te redden en slechts een in aanbouw zijnde nieuwe vleugel kon behouden blijven. NOORWEGEN. STAKING IN DE METAALNIJVERHEID. Een bemiddelingspoging in het loonconflicl bij de metaalindustrie is mislukt Het werk zal einde Maart worden neeigriegd. Bij de staking zijn 12.000 arbeiders betrokken. ITALIË. VERDUISTERINGEN OP GROOTE SCHAAL Rome, 25 Maart. (V. D.) De hoofdamb tenaar van het belastingkantoor te Venetië is sedert eenigen tijd voortvluchtig. Thans is aan het licht gekomen, dat hij verduisteringen nceft gepleegd tot een bedrag van 20 millioen lire Deze som heeft hij voor het grootste ge deelte aan de speeltafel te Monte Carlo en bij loterij-ondernemingen verloren. EEN VULCANISCHE UITBARSTING OP RHODES? Boven de Catnclamasi, een uitgedoofde vul- caan op Rhodes, heeft men roodachtige rook pluimen waargenomen. Men krijgt den indruk van een werkelijke vulcenische uitbarsting, ge lijk aan die, welke 50 jaar geleden plaats had. HONGARIJE. TREINONGEVAL. Gewonden en dooden bij een dc-j raillcmènt tc Boedapest. Boedapest, 25 Maart. Aan het sta tion Aranyos-Geyres is heden een sneltrein ontspoord, tengevolge waarvan talrijke passa giers werden verwond. De ramp werd veroor zaakt door verkeerde samenstelling van een trein. Tussohen twee Pullman-cars had men namelijk een lichten personenwagen gekop peld. Deze werd bij een wissel door den druk der twee Pullman-cars opgetild cn uit dc rails geworpen. In den personen-wogen bevonden zich on geveer vijftig reizigers, die allen verwondingen opliepen. Dertig hunner werden ernstig ge wond, van wie vier inmiddels aan de bekomen kwetsuren zijn overleden. (Tel.) TURKIJE. ENGELSCHE SCHOOL TE CONST ANTINOPEL. Heropening. Daar de directie der Engclsche school te Constontinopel heeft medegedeeld, dat zij be reid is Turksche leerkrachten tot het onderwijs toe te laten, is machtiging gegeven de school te heropenen. GRIEKENLAND. DE VERKIF.7ING VAN EEN NIEUWEN STAATSPRESIDENT. Pongnlos tegen de candidatuur van Demertzis. Generaal Pangolos heeft verklaard, dot de keus van Demertzis tot enndidaet voor het pre sidentschap geen volledige waarborgen biedt voor een waarachtige verzoening, zoodat hij zich ten slotte genoopt zal zien zijn eigen can didatuur te stellen De regeering zal dienaan gaande einde der week een beslissing nemen EGYPTE. HET GRAF VAN TOET-ANK-AMEN. Een onderzoeker plotseling gestorven. Cairo, 24 Mnort. (VD.). Uit Luxor wordt gemeld, dot aldaor de leider van het Louvte- museum, die aan den wetenschappelijken ar beid in het graf von Toet-Ank-Amen een werkzaam aandeel heeft genomen, plotseling is overleden. Dit is het derde geval, waarin een geleerde, die door zijn onderzoekingen met het graf von Toet-Ank-Amen in aanraking kwam, plotseling overleed. CHINA. DE BURGEROORLOG. De strijd om Peking. Londen, 25 Maart. (V. D.) Uit Peking wordt gemeld, dot de troepen van Feng maat regelen treffen om Peking te verdedigen. Uit Peking wordt nog gemeld, dat de genc- raois Loc Tsjoeng Lin en Li Ming Tsjoeng het bevel op zich genomen hebben over het ver flagen nationale leger, dat onlangs uit Tientsin werd verdreven. DE TOESTAND TE KANTON. Oneenighcid onder de communisten. Volgens telegrammen uit Kanton bestaat er tweedracht tusschcn de communisten. Den 23sten is er een conflict uitgebroken tusschen de partijgongers van generaal Tsjiang-kai- sjek en dc Chincesche en Russische commu nisten. Telegrammen uit Peking zeggen, dat Tsjiang met andere Chincesche leiders een staatsgreep te Kanton heeft uitgevoerd en dat Russische en Chincesche communisten gevangen zijn ge zet. Er zouden verschillende Russen gedood zijn. ZUID-AMERIKA. DE STAD MANIZALES DOOR BRAND GETEISTERD. Volgens telegrammen uit Manizales in Co lumbia is een deel der stad, waaronder de kathedraal, door brand vernield. VERSPREIDE BERICHTEN. ARRESTATIES VAN COMMUNISTEN TE KATTOW1TZ. B e r 1 ij n, 2 5 Maart. (V. D.) Te Katto- witz zijn 15 leden van de communistische cen trale gearrestceid, die ervan beschuldigd wor den in Opper-Silezië, voornamelijk onder de werkloozen, propaganda gemaakt te hebben. HET VREDESPALEIS. De openstelling voor het publiek. Het Vredespaleis is tot nader aankondiging voor publieke bezichtiging opengesteld de eer ste vijf werkdagen van de week en den tweeden en vierden Zaterdag van de maand telkens van 1—2% uur namiddag, voorts den eersten en derden Zondag von de maand van 2—4 uur na middag. "-s. Mr. TR B. PLEYTE. f Ned. gezant tc Madrid cn oud- Minister von Koloniën. Te 's-Grovcnhage is op 61-jarigen leeftijd overleden Mr Th B Pleyte, NederInnds-rhe ge zant tc Madrid, vroeger in Broziüë, en oud- Minister van Koloniën in het kabinet Cort von dei .Linden. VAN T HOFF FONDS. Stipcndio voor 1926. Uit het Van 't Hoff-fonds zijn voor het jaar 1926 aan een aantol scheikundigen stipendia toegekend tot steun voor hun wetenschappe lijke onderzoekingen en wel oon dr. H J. Choufoer Den Haagprof dr C. Drucker, Leipzig; dr A. \V. van der Hoor, Utrecht; prof F Hcnrich. Erlangen; prof P Groth, Budapest dr F Krans, Braunschweigprof. F Kailan, Weenenprof G. Schmidt, Mün* sterprof. L. Zechmcistcr, Pees. ONZE SCHEEPSBOUW. Een nieuw schip van dc „IJsel* werf. Gister werd met goed gevolg van de werf der N.V. „ÏJselwerf" te Gorinchem te water ge laten een Rijn Hcmekoneolschip afm. 67 X 8.20 y 2.35 M. in aanbouw voor buitcnland sche rekening. ,,DE BIJENKORF". Het nieuwe gebouw te Den Hoog. Men meldt ons uit Den Haag d.d. 25 dezer: Eenige uren vóór het Hoogschc gebouw „Dc Bijenkorf" voor het publiek zou worden open gesteld, heeft dc directie een aantal journa listen uit alle deelen des lands en technische medewerkers in het gebouw ontvangen en rondgeleid. Bij die gelegenheid zijn de direc teuren, de hceren Isaac, Goudsmit cn Kauffmann, toegesproken door den chef van het personeel, den heer v. d. Veen, die met de totstandkoming van dit waren-poleis de directeuren gelukwenschte. De heer v. d. Veen herinnerde daarbij aan het begin der zaken van „de Bijenkorf" in een kleine zaak op den Nicuwendijk tc Amsterdam, gesticht door wij len den heer S. P. Goudsmit, van wien spre ker de directie een geschilderd portret aan bood, vervaardigd door den schilder Prins Hierbij deed hij de gelukwenschen van het personeel vergezeld gaan. Het oudste lid der directie, dc heer Arthur Isoqc, bracht het personeel dank voor deze attentie. Het lag aanvankelijk in de bedoeling al dus de heer Isnuc, de op-rung van het ge bouw met cenigcn luister tc doen plaats heb ben. Dit pion heeft men laten varen, waarvan de oorzaak is gelegen in het feit, dat de werk zaamheden zeer vertraagd zijn door stakin gen. Alle krachten moesten worden ingespon nen om den verloicn tijd in te halen. De tijd om feestelijkheden voor tc bereiden, heeft daardoor ontbroken. Gaarne bracht de heer Isaac 'hulde aan den architect. Piet Kramer en zijn staf, die alle krochten inspanden om tijdig met het werk gereed te komen. Hierna had een rondgang plaats. Het gebouw staat uit een hoog sousterroin en 5 verdiepingen. Over den nieuwen ver keersweg en Wogenstraot zijn de hoofdingan gen en twee dienst-ingongen verdeeld, waar van die oon den verkeersweg tevens dient bij brand-alorm voor in- en uitrij van de brand weer. Achter het gebouw bevindt zich een ruim binnenhof, van waaruit de expeditie van goederen plaats vindt. Het sousterrcin dient voor alle technische diensten van het bedrijf, tevens een groot gedeelte voor opslag van goederen. De Ic, 2c, 3e en 4e etage bevatten de 72 verkoopofdeelingen. De speciaal ingerichte of- deelingen zijn een damessalon, dameshoeden salon, lunchroom, tearoom, friscersolon, radio zaaltje, reisbureau, post- cn telegraafkantoor, gramofoonzaal en levcnsmiddclenafdeeling, Oostersche topijtzaol, kunstzoal en nog eenige lokaliteiten, waarvan de bestemming nog niet wordt bekend gemaakt. De 5c verdieping bevat o.n. ateliers, goede renopslag, administratieve ruimten, personcel- cantine en keukens. Een gedeelte van het dak is ingedeeld voor tuin. De daktuin wordt nog niet voor het publiek geopend. Toen de aanwezigen waren gekomen aan de z.g. roltrap, de eerste van dien aard, die in Nederland wordt toegepast, werd door den vervaardiger, den heer Stieltjes uit Amster dam, een uiteenzetting gegeven van dit mecha nisme, dat door den heer Isaac toen in wer king werd gesteld. De trap kan 4000 perso nen per uur vervoeren. Het hoofdtroppenhuis is betimmerd in En- gelsch-Indisch hardhout, z.g. Padox van Ba- roda. De damessalon is in ehornhout met ebben versierd, de domeshóedensalon is ge politoerd Italiaansch noten, de tearoom is eb benhout, de friseersolon is slijplak, de radio- zaal, het reisbureau en het postkantoor is eikenhout, het gramofoonzaoltje is gepolitoerd mahonie, de levensmiddelenafdeeling in licht zeegroen, slijplak met marmeren tafels, df Costersche topijtzaa! is eiken met ebbenhout, de kunstzoal is gepolitoerd Tebasco-mahonie Vanmorgen was het geheele personeel op zijn post. Hier en daar moest nog gerangschikt en schoongemaakt worden. Verwacht werd dat alles op zijn plaats zou staon ols hedenmid- dag half drie de deuren voor het publiek zou den worden opengezet. Tegen het openingsuur vort het gebouw van De Bijenkorf' hadden zich vanmiddag lange fil^s nieuwsgierigen gevormd, die allen tot dc eerste bezoekers vnn het nieuwe warenhuis wilden bebooren. Politie te paard en te voet zorgde ervoor, onder leiding van den hoofd- nspecteur Snethlage, dat de orde gehandhaafd bleef en niemand vóór zijn beurt zou binnen-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1