Crêpe de Chine Sjaals „DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS ?"j T* PRIJS DER ADVERTENTIÊN met inbegrip van een EERSTE BLAD. Langestraat 36 met en zonder franje, schitterende kleuren, prijzen vanaf f 3.95. ^Princess PRoom} KOLONIËN. BINNENLAND. 24e Jaargang No. 229 toort 2.IQ, idem ütnco per poet Xper week (met eratis verzekering legen ongelukken) 0.17* afzonderlijke nue 1 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING N-. 47919. TEL. INT B13. Maandag 29 Maart 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve tenticn voor de helit der prijs- Voor handcJ cn bcdnjt bestaan zeci vooidecitgc bcpalinv.cn voor bet advcriceicn tene circuiaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DUITSCHLAND EN DE COMMISSIE VOOR DE REORGANISATIE VAN DEN BOND. B e r 1 ij n, 2 7 Maart. (H. N.) Het aige- mcene secretariaat van den Volkenbond he«ft thans aan het Duitsche ministerie van buitcn- landschc zaken de officieelc medcdeeling om trent dc instelling van dc commissie, die het vraagstuk van dc reorganisatie van den Raad van den Volkenbond zal bestudeeren, doen toe komen. Tevens wordt de Duitsche rcgccring uitgenoodigd aan den secretaris-generaal be kend tc maken, welke vertegenwoordiger» Duitschlond in deze commissie zal benoemen, die haar werkzaamheden op 10 Mei te Geneva zal aanvangen. DE WRIJVING TUSSCHEN RUSLAND EN ZWITSERLAND. Nan sen bemiddelaar. G e nè v e, 29 Maart. (V. D.) Nonscn heeft opdracht gekregen tusschen Rusland en Zwit serland bemiddelend op te treden teneinde het mogelijk te maken dat Rusland aan de voor bereidende ontwapeningsconferentie deelneemt POLEN BLIJRT STAAN OP EEN VOLKENBONDSZETEL. Na kennisname van Skrzynski's verslag over de assemblee te Genève nam de commissie voor buitenlandsche zaken met 25 tegen I stem ccn motie aan, dat Polen zal voortgaan ccn permanenten zetel in den Volkenbonds raad tc eischcn. DUITSCHLAND. VERHOOGING DER HUISHUREN. B c r 1 ij n, 2 7 Maart. (H. N.) Volgens de B. Z. zullen dc huishuren met ingang van April verhoogd worden tot 94 van het bedrag de» huren in vredestijd. Voor huurders die zelf de reparatiekosten dragen, wordt het percentage 90 UITGEBREIDE ACCIJNSONTDUIKING TE HAMBURG. 30 personen gearresteerd. De douane tc Hamburg, is op het spoor ge komen van omvangrijke ontduikingen van den den suikeraccijns. Naar dc Hamburger Nach- richten mededeelt, is een Hamburgsche zwen- delfirma hierbij betrokken. Reeds zijn do meesten der ongeveer 30 persoonlijk betrok kenen gearresteerd. De staat is in dezen vooi ongeveer een - millioen mark benadeeld. DE VEEMMOORDEN. B e r 1 ij n, 2 7 Maart. (H. N.) De Berlijnsche politic verzoekt inlichtingen omtrent het vroe gere lid van de zwarte rijksweer Otto Schulz, die einde 1922 op het fort Saetpzig bij Kuestrin heeft gediend en van wien men aan neemt, dat hij het slachtoffer, van een veem moord is geworden. DUBBELE MOORD TE BERLIJN. B c r 1 ij n, 2 7 Maart. (H. N.) Uit Allcnstein wordt gemeld, dat gisteravond in de buurt van Arys een dubbele moord heeft plaats gehad, waaraan een vroegere politic-inspecteur en een rentmeester ten offer zijn gevallen. BELGIE. HET GROOT-NEDERLANDSCH STUDENCONGRES TE GENT. Zaterdag was dc eerste dag van het Groot- Nederlandsch Studentencongres te Gent. De deelnemers uit het buitenland, Brussel en Leu ven werden door de Gentsche studenten aan het station afgehaald en vandaar met ruiters voorop, die de Vlaamsche-, Zuid-A frik aan sche en Nederlandsche kleuren droegen, trokken ruim vijf honderd studenten, met twee muziek korpsen naar de zaal „Apollo waar de ont vangst geschiedde. Onder de aanwezigen be vonden zich vier professoren, n.l. de hoog leeraren Vercouillic en Franssen, van de Gent sche Universiteit, en dc paters Callewaert en Van Winckel. De voorzitter van de commissie van voorbe reiding verwelkomde de congressisten. Hi) wees er op, dot de Groot-Nederlondsche con gressen cultureele en geen politieke samen komsten zijn. Spr. stelde dit congres in het tee- ken van den nog steeds durenden strijd om de totale vervlaamsching van de Gentsche Uni versiteit. Namens de Nederlandsche studenten sprak de heer Van Soest, die, naor de Tel. meldt, het vraagstuk der uitwisseling van Nederland sche en Belgische leerkrachten behandelde. De samenwerking van Frankrijk en Belgic komt op dat gebied hoofdzakelijk den Franschsprc- kenden ten goede, derhalve moet de Nedcr- landsch-Belgische uitwisseling z. i. vooral de Vlamingen op het oog houden, waarbij reke ning dient te worden gehouden met de hou ding van de Vlaamsche studenten aan d» Universiteiten. Van een Groot-Nederlondsch standpunt in Nederland is, ging spreker voort, het verzet tegen het verdrag met België algemeen, wat niet zijn oorsprong vindt uitsluitend in de vrees van Rotterdamsche handelskringen, voor scherper concurrentie van Antwerpen. Het uit gangspunt moet z. i. zijn het gelijk belang van Nederland en Vloanderen, de gelijke liefde voor Rotterdam en Antwerpen. Vermeden moet worden, zeide spreker, do» dc Nederlanders het gevoel zouden hebben „bekocht te zijn." In dat geval ware volgens hem te vreezen, dat geen voldoende onder scheid wordt gemaakttusschen België en Vloanderen en dat de Vlamingen eveneens in misnoegen zouden declen, wat de Dietsche be langen schaden zou. Derhalve hebben de Diet sche vcreenigingen dezelfde verzoenende rol voor zich als de sociaal-democraten en de vre delievende Noordelijke- en Zuidelijke vereeni- gingen, die onderhandelingen voerden. (Ap plaus). Vervolgens werd nog gesproken namens de Zuid-Afrikaansche studenten door den heer Bosman en de Vlaamsche door den heer Muys. Ten slotte hield prof. Franssen een rede, die enthousiast ontvangen werd, waarna een voan- dcluitreiking plaats l^ed. FRANKRIJK. DE FINANC1EELE CRISIS Het kabinet besluit tot krach tige maatregelen. P a r ij s, 27 Maart .(V. D.) Briand presi deerde hedenmorgen den ministerraad, die zich bezighield met de tegcn-voorstellcn van de bc- grootingscommissie. Na afloop der zitting verklaarde de minister van financien Péret, dat de toestond zeer kri tiek is. De kleinste blunder kan een catastrofe ten gevolge hebben. Het kabinet besloot met algemeenc stemmen tot ernstige maatregelen om den franc van de ineenstorting te redden De regeering zal in dc Kemer de kwestie van vertrouwen stellen. Péret ziet af van verhooging der omzetbelasting. Import-mono polies von suiker en petroleum. De financiecle commissie van de Fronsche Kemer heeft tegen de olgemeene verwachting in, de verdere behandeling van het financieel ontwerp van Péret, cn met name dc beslissing over de verhooging van de omzetbelasting, tot Maandagochtend uitgesteld. In dit uitstel wordt, naar de Parijsche correspondent van de Tel. meldt, een gunstig voortecken ge zien, dat men tusschen de regecring en de meerderheid von de financiecle commissie tot overeenstemming zal komen. Deze plotselinge ommekeer in den politiekcn toestond moet in hoofdzaak toegeschreven worden aan de verzoeningsgezindheid von Péret, die verklaarde bereid tc zijn van do vermeerdering der omzetbelasting of te zien en deze tc willen vervangen door verhoogingen van verschillende indirecte belastingen en zc- gelbelastingen Men meent, dat Pcret met name zal voorstellen, een consumptie-belasting van 5 centimes op eiken liter bier, wijn en cider te heffen, en verder de rechten ven overdracht van huizen of handelszaken te verhoogen van 7.60 pet. tot 12 pet. Loucheur, aan wien Péret het eerst dit voor nemen bekend gemaakt had. bracht deze woor den van Péret over in de bijeenkomst van ge delegeerden der groepen van het Cartel en het linksche centrum, waarop de socialistische gedelegeerden verklaarden, dot hun fractie be reid is tot elke compromis-oplossing mede te werken onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de regeering afstapt van elke verhooging der omzetbelasting. Toen de financiecle commissie, die te zelfder tijd vergaderde, hoorde, dat minister Péret niet op de verhooging van de omzetbelasting bleef staan en van minister Péret bevestiging van dit bericht kreeg, besloot zij, haar verdere be raadslagingen op te schorten en eerst Péret*» nieuwe voorstellen of te wachten. Voordien had de financieele commissie met 15 tegen 7 stemmen cn 5 onthoudingen een amendement van Margaine aangenomen tot het instellen van een import-monopolie van petroleum, en daarop met 15 tegen 11 stem men en 1 onthouding een amendement tot he» instellen van een import-monopolie van suiker. De ministerraad heeft zich in zijn zitting van Zaterdagmorgen voornamelijk met den finan- cieelcn en politieken toestand bezig gehouden Na afloop van de zitting bevestigde Péret, dat hij hoopt, met de financieele commissie tot overeenstemming te komen. Hij zal eischen, dat zijn voorstellen vóór 31 Maart worden aangenomen,- zoodat op dien datum het evenwicht van de begrooting ver kregen zou zijn. Indien dit niet het geval is, aldus vervolgde Péret, staat hij niet meer voor den toestand in. Het uur is bijzonder ernstig, zoodat de bestaande toestand niet kan voort duren. Er is niet veel meer noodig of hij is alarmeerend. De regeering zal, zooals reeds gemeld, op de urgente aanneming der financieele voorstellen de vertrouwenskwestie stellen. Eens te meer zal dus dc Kamer het mes op de keel gezet worden. TUSSCHENTIJDSCHE VERKIEZING. •Par ij s29 Maart. Gisteren had de tusschentijdscho verkiezing plaats in den twee den sector von Parijs voor twee kamerzetels Zooals gemeld, had de verkiezing voor 14 dagen een herstemming noodzakelijk gemaakt. De uitslag luidtdc communisten Duclo en Fourner kregen resp. 63,247 cn 63,139 stem men, terwijl op de twee candidaten van het Nationale bloc Raynauk en de Kérilis resp. 61,703 cn 61,533 stemmen werden uitge bracht. Dc communisten zijn dus gekozen. HERTOG FHILIPS VAN ORLEANS, f De hertog van Orleans is te Palermo over leden. (Prins Louis Philippe Robert, hertog van Or leans, werd 6 Februari 1869 geboren te Twic kenham als zoon van prins Louis Philippe, graaf van Parijs. Op 5 November 1896 huwde hij te Weeacn met de keizerlijke prinses cp aartshertogin van Oostenrijk Motje Dorothee Amelie. Hij wos hoofd van het Fronsche huis, cere- baljuw en ridder grootkruis van dc orde van Malta, ridder van het Gulden .Vlies enz.) RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05. elke regel meer I.-— Geschikte gelegenheidvoorwinkeliers vergaderingen en Sportvereenigingen WOLLEN PEIGNOIRS DIRECTOIRS VESTEN KOUSEN HOEDEN- EN MANTELMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM 16-18 LANGESfRAAT - AMERSFOORT ENGELAND. TUSSCHENTIJDSCHE VERIOEZING. Geen verandering in dc partij verhouding. Dc uitslag der tusschentijdsche verkiezing voor het Lagerhuis voor Bothwell (Lanark shire), noodig geworden door het overlijden van het lid der Arbeiderspartij Robertson, is, dat Sullivan (Arbeiderspartij) gekozen werd met 14480 stemmen. De conservatief Mackay kreeg 8740, dc liberaal Young 1276 stemmen. Er is derhalve geen wijziging gekomen in de partijverhouding. DRIE RUSSISCHE COMMUNISTEN VERMIST. Dc DaMy Mail meldt, dat drie leden der In ternationale van Moskou pp weg naar het congreste Liverpool sinds zij Donderdag Ber lijn verlieten, niets meer van zich lieten hooren. Er zijn dringende berichten naor Amsterdam, Parijs en Brussel gezonden, om tc onderzoe ken wat hen is overkomen. ITALIË. DE ZEVENDE VERJAARDAG VAN HET FASCISME. De zevende verjaardag der stichting van hc*« fascisme is in geheel Italië gevierd met feeste lijkheden, waaraan dc autoriteiten en een on telbare menigte deelnamen. V crschil lende herdenkingsredevoeringer* werden gehouden in de steden. Te Rome trok ken fascistische optochten door de bevlagd* straten naar het Hippodroom, waar Mussolini, luidruchtig toegejuicht door dc menigte, eer. rede hield. DOOR EEN TIJGER GEDOOD. B e r 1 ij n, 2 7 Maart. (H. N.) Uit Rome wordt gemeld dat de Duitsche dierentemmer Uettcrshogen, die in de diergaarde te Rome als oppasser werkzaam was, door een tijger, dien hij van den eenen naar een anderen kooi wilde* laten gaan, aangevallen is. Hij liep zulke ver wondingen op, dat hij tijdens zijn overbren ging naar het ziekenhuis stierf. ROEMENIE. MINISTERCRISIS IN ROEMENIE. Brotianu neemt definitief ontslag. De Roemeensche minister-president Bratianu heeft Zaterdagmiddag op het aangekondigde tijdstip in de Kamer de boodschap voorge lezen. waarmee de parlementszitting gesloten wordt Daarna heeft hij den koning het ont slag van het ministerie aangeboden CORRUPTIE IN ROEMENIË. B e r I ij n, 2 8 Maart. (V. D.)*Naar uit Boe karest gemeld wordt, is de directeur-gencraai van de afdeeling comptabiliteit van het minis- terig van buitenlandsche zaken Stefan Popescu terzake van onregelmatigheden ten bedrage van drie millioen lei gearresteerd. RUSLAND. DE VERKIEZINGEN IN RUSLAND Sinovjef niet herkozen Bij de verkiezingen in sovjet-Rusland werd Sinovjef niet herkozen. TURKIJE. NATIONALISEERING DER PEROLEUM- BEDDINGEN. P a r ij s, 2 7 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit Angora heeft de nationale vergade ring besloten alle petroleumbeddingen te na- tionaliseeren, zoodat het particuliere maatschap pijen, hetzij Turksche, hetzij buitenlandsche niet meer geoorloofd is boringen uit te voe ren. NOQRD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Het bombardement van Tetoean door dc rebellen hervat. Het bombardement van Tetoean door het kanon der rebellen, opgesteld op de hoogten van Jarguist, is in dc laatste dagen hervat. Een mcedecling von Païnlevc in do commissie van financiën uit da Fronsche Kamer. Painlevé heeft in de commissie van finan ciën uit do Franscho Kamer gezegd, dat do Fronschen bij dc jongste gevechten in Marok ko belangrijke vorderingen gemaakt hebben met onbeteckende verliezen. Dc regecring» is bereid te onderhandelen zoodra de omstan digheden zulks toe zullen laten, maar men moet den toestand beoordeelen zooals die nu eenmaal is. Zij zal het Marokknanschc vraag stuk in volledig overleg met Spanje op vreed zame wijze oplossen, doch het staat aan den vijand Frankrijk cn Spanje vun zijn bereidwil ligheid tot den vrede kennis tc geven. ABESSINIE. HET VERDRAG VAN 1906 BETREFFENDE ABESS/NIE, Italië vraagt concessie voor een spoorweg. Tusschen do rcgceringen te Londen en Roma zifn op het oogenblik besprekingen gaande in zake het verdrag van 1906 betreffende Abes- sinië. Dit verdrag is geteekend door Engeland, Italië en Frankrijk, zoodot ook de Franscho regecring in de besprekingen moet worden ge kend. Tc Ropallo heeft Mussolini met Chamberlain dit verdrag ter sprake gebracht, waarbij men overeen is gekomen, dot dc departementen van buitenlandsche zaken van beide landen d«* kwestie nader zouden onderzoeken. Italië verlangt een concessie voor het aan leggen van een spoorwc-r van een vaj<i zijn koloniale havens, waarschijnlijk van Mossoco in Italiaonsch Eritrea, naor de hoofdstad von Abessinië, Addis Abbcbo. Op het oogenblik loopt er reeds ccn spoorweg von Djibouti, de hoven in Fronsch Somaliland, naar Addis Ab- beba cn Italië zou zijrt handel in dit gebied von deze Fronsche lijn onafhankelijk willen maken Engeland is alleen bij de kwestie geïnteres seerd wegens zijn overeenkomst met Abessinië nopens dc bcvlociing van den Soedan» CHINA. DE BURGEROORLOG. Retirerende Russen. Een groot aantal niet-officieele bewoners van dc Russische ambassade, waaronder vertegen woordigers van de Tsjeka, zijn volgens een Engclsch bericht uit Peking, Vrijdag, nne* Kalgon vertrokken, waarheen de verslagen CKinccschc bolsjewistische generaal Feng Yoo Hsiang zich reeds heeft begeven. Tsjong-Tsoc-Lin rukt met 50.000 man tegen Peking op. Londen, 27 Maart. (H. N.) Volgens be richten uit Peking hebben er tot nu toe geen gevechten in dc buurt van deze stad plaat» gehad, hoewel deze ieder oogenblik worden ver wacht. Er zijn nog 20.000 man van het Koeo mingsjocn-lcger ten Zuid-Westen van Peking samengetrokken, doch het is dc vraag of deze troepen betrouwbaar zijn. Tsjang-Tso-Lin rukt met een mocht van 50.000 man tegen Peking op, terwijl hij nog 40.000 man in reserve heeft Het leger van Woc-Pci-Foc trekt langzaam in Noordelijke richting. Echter vinden er tevens vredesonderhandelingen plaats, waarvan dc uit komst intusschcn nog onzeker is. MEXICO. EEN VERTOOG VAN DE VER. STATEN Uit Washington wordt gemeldNaar ver luidt overhandigde de Amcrikaonsche gezant aan de Mexicaansche regeering een nota. waarin wordt aangedrongen op een spoedige bestraffing der bandieten, die den Amerikaan- schen mijningenieur in Durango beroofden Weliswaar hadden in den jongsten tijd her- haaldelijk andere anti-Amerikaansche voor vallen in Mexico plaats, maar de regeering de» Vereenigde Stoten besloot deze gevallen te beschouwen'als van dien aard, dat daarvoor dc Mexicaansche regeering niet strikt geno men aansprakelijk kan worden gesteld ZUID-AMERIKA. DE KWÈSTIE VAN TACNA EN ARICA. De inschrijving der kiezers be gonnen. Ofschoon Chili en Pexu overeengekomen wa ren het plebisciet uit te stel'en, hangende de poging om door ondcrhundeling tot een rege ling te komen, is volgens een bericht uit Arica. daar dc inschrijving der kiezers begonnen Al leen Chilecnsche en Amcrikaonsche ambtena ren namen aan dc werkzaamheden, deel; de Peruanen onthielden zich. Er hadden geen wan ordelijkheden plaats. Oost-Indië. JHR. MR. A. C. D. DE GRAEFF, Neder- landsch gezant te Washington, benoemd tot gouverneur-generaal van Ncd.-Indiè. Dc mccning der Indische pcra- Ancta seint ons uit Batavia Het Nieuws von den Dag van Ncd.-lndi£ schrijft dat dc heer Dc Groeff als oud-Indisch ambtenaor cn oud-president von den Raad van Ned.-Indië de behandeling von de Indische staatsmachine verstoot. Als beklcedcr von tweo voorname gczontschopsposten in de beide het Pacif-problccm bchecrschende landen is hij do aangewezen man, om Indiö's belangen in in ternationaal verbond met grootc kennis van zaken te behartigen. Het blad verwacht ten aan zien van dc revolutionaire actie ccn krachtige voortzetting von het regime Fock. De Java-bode zegt, dnt de benoeming van den heer De Gracff bewijst, dot in ieder geval de periode von strenge finonciecle soinrering is afgcloopcn. Bij dc benoeming is het oog ge richt op dc internationale positie in vei bond met de binnen eenigc jaren ofloopendc garan ties van Washington. Dc heer Dc Gracff is ccn in alle opzichten internationaal georiënteerd man, die een buitengewoon prctligen indruk in Indië heeft achtergelaten. Het Bat. Nieuwsblad zegt, dat dc keuze over het algemeen gelukkig kon worden genoemd. Do hoer Dc Gfaoff nonvonrdt het bewind on der heel wot minder moeilijke omstandighe den don zijn voorganger en zal dnordoor meer don deze zich kunnen geven aan het voor naamste deel van zijn taak, do leiding en ver dere ontwikkeling dezer gewesten onder dc nieuwe bestuursvormen. DE POLITIEKE TOESTAND. Rcchtschc samenwerking gcwcnscht Voor dc ofdceling Middelburg von de Ch:.- Hist. partij hield Vrijdagavond het Tweede Kamerlid jhr. mr Rutgers van Rozenburg ccn lezing over bovenstaand onderwerp. No ccn kort historisch overzicht te hebben gcgevcn% van dc samenwerking van R.-K cn liberalen en later met de A.R., cn vun dc goede recht- sche samenwerking van 1901 tot 1925, schet ste Spr. hoe verschillend dc* opvatting van dc christelijke partijen en dc vrijzinnige is op he: gebied von gezag en vrijheid, en hij kwam tol de conclusie, dat de samenwerking tusschen de partijen, zich stellende op het standpunt var de christelijke staatkunde, ten spoedigste moes', worden hersteld. Op een desbetreffende vraag zeide Spr. dc* het niet waar was, dat de R.K. de eenige parti; was, die garen had gesponnen bij de coalitie, integendeelhet zijn juist de R.-K., die d meeste offers moesten brengennu pos nog door het verzoek van mr. Merchant om samen werking af te wijzen. DE HUURCOMMISSIEWEt. Opgeheven De parlementsredocteur van „Het Volk' schrijft „Ons bereikt het gerucht, volgens hetwcll een olgemeene ma^cgel van bestuur tot op heffing van de Huurcommissiewet het Deporte ment van Arbeid heeft verlaten en om advic- nanr den Raad van State is gegaan. Volgen een bepaljng van de huurwetten, vervallen z zes maanden no den dog, die door de Kroo-1 den Raad van State gehoord zal zijn bepaald- Volgens het gerucht, dat ons bereikte, zou i genoemden bestuursmaatregel de datum va. één April zijn genoemd, zoodat de Huurwet ten I October zouden komen tc vervallen. „Wij hebben den directeur-generaal von d< Volksgezondheid, mr. Lietoert Peerbolte, naa aanleiding van bovenstaand gerucht inlichtin gen gevraagd. Hij antwoordde niet gerechtigd te zijn ons in positieven of in negatieven zi. een informatie tc geven". LEGAAT. Wijlen de heer H. Hartogs te Nijmege heeft 2000 gelegateerd aan het Centr. Is: Wees- en Doorgangshuis te Leiden. UIT DE METAALINDUSTRIE. De syndicalisten bij den hec: Zaalberg. Het bestuur van dc Synd. Federatie v Metaalbewerkers heeft Donderdag een bespr< _king gehad met den heer Zaalberg, en daarl

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1