AMERSFOORTSCH DAGBLAD MAISON DE NOUVEAUTÉ szs DE EEMLANDER" BUITENLAND. De nieuwste dessins in iaponstoffen Kinderhoeden Bobyhoeden Willem Groenhuizen Voor Gramafooniiefhebbers. Pianohandel LOUIS KLEIN ABONNEMENTSPRIJS5 ;;°r PRIJS DER ADVERTENTIEN EERSTE BLAD. Langestraat 36 Geheel nieuwe sorteering ont vangen. Iedere Woensdag en Zaterdag ballons voor Uw kinderen 24e 'aargang No. 231 toort 210, idem ütnco per poet I-, per week (mei eTatis verzekering tegen ongelukken) 0.17& aUondeiiijke nummert CD5. Woensdag 31 Mar 't 19~6 s> DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT SIS. van 1 rege t LOf mei -grip v*n bewijsnummer, elke tegel meer d'cnMaano e- dtngen co Licldadieheids-adve tcntien toor de Mft det prijs. Voor handel to bedrijf bei taan sect voo.aec'ipc benalln f n voor het ad ver ecien tene ciicu a're, bevattende de voorwaarden wordt .op aanvraag toccczonden. VOLKENBOND. BRAZILIË EN DE VOLKENBONDSKWESTIE. Een nota oan Duitschlancl Berlijn, 30 Maart. (V. D.) Naar een te» Icgraaf-agentschop uit Rio verneemt, heeft do Braziliaansche minister van Buitenl. Zaken in een schrijven aan de Duitschc regeering ver klaard, dat Brazilië er niet van afziet, het toe treden van Duitschland tot den Volkenbond to steunen. Het zal de gerechtigde Duitschc aan spraken op een permanenten Raadszctel steu nen, zoodra de stolling is opgegeven, dot tege lijk met Duitschland geen ander land een per manenten zetel mag bekomen. ARGENTINIË EN DE VOLKENBOND. Te Gcnève is van particuliere zijde bericht uit Buenos Aires ontvungen, dnt het door eer» samenloop van omstandigheden nog niet mo gelijk is geweest dc vorige weck een beslis sing van het Argentijnschc parlement te ver krijgen, dat Argentinië weder ten volle aan de Volkenbondswerkzaamheden zal deelnemen. Daar in dezo week van het Pnaschfeest geen parlementszittingen plaats vinden zol de ge hoopte beslissing eerst de volgende week kun nen genomen worden. In dc Argentijnschc re» gaeringskringen is men echter 9Vertuigd, dot het parlement het regeeringsvoorstcl zal aan nemen, waardoor de volledige terugkeer van Argentinië tot den Volkenbond een feit zal zijn geworden. Dc ONTWAPENLNGS-CONFERENTIE. Vragen in het Lagerhuis. Londen, 30 Maart. (V. D.) Lockei Lampson, onderstaatssecretaris bij hot depan- tement ven buitenkndschc zaken, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat cr gcenc besprekin gen met de Franschc regeering hebben plaats gehad, welke dit land verplichten tot eenige beperkingen of concessies in verband met dc aanstaande ontwapeningsconferentie. Dc Amcrikaunschc delegatie nacr Gcnève. Geneve, 30 Maart. (V.D.) De delega tie der Vereenigdc Stalen van Amerika naai dc bijeenkomstvan de commissie tot voorbe reiding van een ontwapeningsconferentie, be staat uit den gezant te Bern Gibson, jegatie- rdad Dulles,' generanl-majoor Nolan, brigade generaal Smith, majoor Strong, schout-bij-nacht Jones, schout-bij-nucht Long, eri kapitein An drews. VOLKENBOND EN KINDERBESCHERMING. De Vclkenbondscommissie voor kinderbe scherming heeft vandaag het verslag goedge keurd der subcommissie, die opdracht had om een plan van actie op te stellen voor de wet geving betreffende de vroegste jaren.. DUITSCHLAND. ROTORSCHEPEN. Een rotorschip naar Amerika Berl ij n, 3 0 Maart. (V.D.) Volgens dc bladen zal het intusschen in „Boden-Baden" omgedoopte rotorschip „Buckou" Woensdag van uit Kiel met eên lading hout de reis nuar Amerika aanvangen. Men verwacht, dat de overtocht 18 a 20 dagen zal duren. BELGIE. DE BELGISCHE SOCL\LISTEN EN DE KW EST.E DER SPOOR WEGRE^C De aïgcmecne raad der arbeiderspartij er» het nationaal comité van den Belgischen Vak bond, hebben dc kwestie besproken eener autonome regie der spoorwegen en eener to- riefverhooging van 5 a 10 Uit deze be spreking blijkt, dot men het erover eens is, dat de spoorwegen het eigendom van den Staat moeten blijven en aan dc greep ont trokken worden van het buitenlündschc kapi taal. Er is een commissie benoemd, die he; regie-ontwerp zal overwegen, dat binnenkort bij dc Kamer zol worden ingediend. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE DEBATTEN' IN DE KAMER. Briand heeft kans op ccr» meerderheid. F Parijs, 30 Maart (H. N.) De beslissende debatten in de Kamer zijn vanmiddag begon nen. Reeds terstpnd bleek, dat dc meerderheid van dc oppositie geen minister-crisis wonscht, zoodat Briand waarschijnlijk een meerderheid bij de stemming over de motie van vertrouwen zal krijgen- Bij de beraadslagingen over de financieele voorstellen in de Kamer verklaarde Péret, dat hij de financieele reorganisatie, een werk van langen duur, slechts zal aanvatten als het pro bleem van de schatkist opgelost en het bc- grootingsevienwicht hersteld is. Voor het amortisatieprobleem zol hij do grootste krachtsinspanning van het verworven kapitaal vragien door middel van een nationale bijdrage. Bij de behandeling der intcrgcalliecidc schulden zal hij het beginsel bandhaven, dat dc schuldeischers aan Frankrijk de clausule- moeten toestenn, dat Frankrijk in geen geval meer behoeft te betalen, dan het van Duitsch land zal ontvangen. Het toestaan der gevraagde inkomsten zal Van 1—4 i ogcls 4.05.' elke regel meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Tele in Wol - Katoen - Zijde en Kunstzijde. 30? Billijke prijzen. het land in staat stellen al zijn verplichtingen te voldoen. Er bestaat zelfs kans op een batig saldo van 62 milliocn. De Kamer -heeft verscheidene tegenvoorstel len op zijde geschoven, welke cr op gericht waren om de taxe civiquc door andere belas tingen tc vervangen. Hedenochtend worden dc debatten voortge zet. Bij de ontvangst van een delegatie der rnd:- caal-socialistische groep dropg Herrit cr met alle kracht op aan Om alle voorstellen der regecring te aanvaarden. Hij ried dc tegenstanders aan niet tegen te stemmen, maar zich bij de stemming over d»' verhooging- van de omzetbelasting te onthou den. Een stormachtige zitting der Franschc Kamer. P a i ij s, 30 Maar t. (V. D.) In de Kamei kwam het hedenmiddag bij het verschijnen der beide ineuw-gekozen communistische afgevaar digden tot stormachtige tooncelen. Een deel der rechterzijde begroette deze afgevaardigden met hoongelach en allerlei opmerkingen, wel ke door de communisten beantwoord werden Door d? rechterzijde werd daarop groot lavnoi gemaakt waarbij alle communisten zich als één man van hunne zetels verhieven cn de „Inter nationale" inzetten, waarmede door een dec! von de bezoekers op dc openbare tribune werd ingestemd. Er weerklonk geroep „Leve Sovjet Ruslund 1" Op de tribune kwam het tussè.h-",'> communisten cn nndersdepkei-.de aanwezigen tot een botsing, zoodat de president zich genoodzaakt zag dc zitting tc onderbreken. Na heropening der zitting voerde dc comnvi nistische afgevaardigd Cnchery het woord tc gen de financieele voorstellen. Dc rapporten van dc financieele commissie, die eerst gesp-o- ken had, bezwoer dc Kumer dringend de fi nancieel c voorstellen aan 'te nemen. Allereerst de gelijkmaking vun dc begrooting, daarna z«ó men over dc amortisatie cn saneering kunne» spreken. Men mag zeidc spr. niet longen fwipeleo iyipt het nemen vop,cei\ beslujj. De. Minister" van Financiën verklaarde, en trachtte dit tevens te bewijzen, dat geen andoro oplossing dan de door hem voorgestelde mo gelijk ral zijn. Men mag zich zcide Spr. niet verhelen, dst de eer van Frankrijk en zijn crediet oq het spel staan cn dc afgevaardigden dior.en zich bewust tc wordep, dat dc blikken van heel dc wereld op Frankrijk gericht zijn. GEEN VROUWELIJKE R^AT-' EDEN. Een uitspraak van den Raad van State. Verleden jaar Mei is te Malakoff, een voor stad van Parijs, een vrouw, mevrouw Variot, gekozen tot lid van den gemeenteraad. D«- prefect verzette zich tegen deze verkiezing cn de prefectuurraad verklaarde ze ongeldig Mevrouw Variot wendde zich daarop tot den Raad van State, waardoor zij voorloopig aur» de beraadslagingen van den gemeenteraad 1 oi» deelnemen. Voor den Raad van State beriep het vrouwelijk raadslid cr zich op, dat de wet van 5 April 1884 dc vrouwen niet van ver kiesbaarheid uitsluit, zoodot het soeverein* kiezersvolk zelf heeft uit tc maken of het zich door een vrouw wil loten vertegenwoordigen De Raad heeft evenwel het beroep van me vrouw Variot verworpen uit overweging, d'U geen enkele wet vrouwen verkiesbaar verklaart voor den gemeenteraad, zoodat de prefectuur haar verkiezing terecht ongeldig had verklaard DE BEGRAFENIS VAN DEN FRANSCHEN KROONPRETENDENT. Waar zal zc plaats hebben De Franschc nationalistische pers bespreekt de vroeg", wat er zol gebeuren met het stoffelijk overschot van den hertog van Orléans, die tc Palermo overleden is. Tc Palermo zelf zol ccr» plechtige lijkdienst plaats hebben, doch de hertog heeft herhaaldelijk den wensch te ken nen gegeven, èn mondeling èn schriftelijk, om begraven te worden te - midden van de leden van het Koninklijk huis, in de Koninklijke Ka pel van den H. Lodewijk te Dreux. In dc eerste plaats echter vraagt men zich af, of de Fran schc regcering toestemming hiervoor zal ver kenen Bovendien is er neg êên kwestie. De vader van den thans overleden hertog Philips, dc graaf van Parijs, ligt met zijn echtgenoote in een voorloopig graf te Wcybridgc in En geland begraven. De prins had inderdaad in zijn testament bepaald, dat zijn stoffelijk over schot eerst naar Frankrijk overgebracht mocht worden, wanneer het hoofd van zijn huis zijn lijkkist volgen kon. En in 1894, toen de graaf van Parijs overleed, verbood de wet van 1886 aan zijn zoon, den thuns overleden hertog, om het Fransche grondgebied te betreden. Geldt dit voorbehoed van den gruaf van Parijs nu ook voor zijn zoon en kan het stoffelijk over schot van den hertog 'van Orleans niet naar Frankrijk worden overgebracht,, indien de her tog van Guise, de nieuwe pretendent, niet meer op Fransch grondgebied wordt toegelaten 2 Daar de hertog" van Guise geen rechtstrech- schc afstammeling van den graaf van Parijs» echter is, zou het kunnen, dat de Franschc re gecring er geen bezwaar tegen heeft, dat hij het grondgebied.opnieuw betreedt cn moet dan. met het stoffelijk overschot van den hertog van Orleans ook dot van den Graaf van Parijs uit Weybridgc worden overgebracht? PEIGNOIRS WOLLEN 5!:cxcI10,RS I VESTEN KOUSEN HOEDEN- EN MANTELMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM j 16-18 LANGESTRAAT - AMERSFOORT Langestraat 43 - Tel. 852 - Am3!S'o:it. Groo e sorteering Hangklokken, Schoorsteenk ckken en Wekkers Reparatle-iorlcl.Ung aan huis voor gewone cn gecompliceerde uu w iken. Edison-p'aten his Master's Voice-p'alen Favorite-platen B.K.. platen Odéon-platen Parlofon-plalcr. ILrech'.schec'.raat 44 Ues de advertentie Ce ac Y.erpaj iu van Oonaeida 1 April Een bericht gisteren uit Palermo meldt: De bepalingen van het testament van den hertcg van Orléans zullen morgen bekend worden na dc aankomst van den hertog van Guise. Men verzekert dat de lijkkist over enkele maanden naar de Koninklijke Kopcl tc Drcux zal wor den overgebracht. Dc correspondent tc Brussel der N. R. Ct. meldt: In dc meeste berichten betreffende het over lijden van Philips, hertog van Orleans, tc Pa lermo, is niet eenmaal vermeld, dat dc preten dent naar de Fransche kroon Sedert circa 30 jaren te Brussel, of juister tc Stokkel, nabij ce bekende Tervucrenschc laan verbleef en in zijn kasteel, door zijn vrienden met den weirl- schcn naam van „Manoir d'Anjou" betiteld, meestal dc helft van het ianr doorbracht. Dc- hertog reisde veel en vertoefde vaak, naar men weet, in Italic en Engeland, maar Brussel was en bleef steeds zijn voornaamste residentie. Een lastige gast was hij voor dc Belgische regec ring, die hem. onder koning Leopold II, vrien delijk verzocht een einde tc stcilen oon de bijeenkomsten met zijne aanhangers in het Hctel dc Flandre, sedert lang niet meer. Dl prins hield zoo trouw zijn woord dnt men van zijn verblijf in België nauwelijks af en toe nog iets hoorde. Men zog hem schier nooit in de salons van de Brussclsche aristocratie en slechts zelden eens in een schouwburg. Bij dc bevol Hng was hij totaal onbekend. Een vijfticnia' jaren geleden viel hij in het Palais dc Giure en verwondde zich daarbij vrij ernstig; vóél 'net ongeval had niemand onder de schaatsen rijders hem herkend. HET BLOEDIGE VERKIEZINGS INCIDENT. Een vraag van Taittinger in dc Kamer. Dc Kamer heeft beraadslaagd over de vraag van Taittinger omtrent het gebeurde met dm jeugdigen bctooger. Leval sprak namens dc regecring zijn leedwezen uit en beloofde het onderzoek voort te zetten. Het incident v/cs hiermede gesloten. ENGELAND. PRINSES VICTORIA EN DE PRINS VAN WALES. Een gistermiddag uitgegeven medisch bulle tin deelt mede, dat dc krachten van prinses Victoria niet zijn afgenomen, en hare borst ziekte niet is verergerd. Naar verder officieel bericht wordt, heeft dc prins van Wales een goeden nacht doorge bracht, en blijft zijn toestand op bevredigende wijze vooruitgaan. DE LUCHTVLOOT. Vijf nieuwe vliegtuigen gedoopt. Een vloot van vijf vliegtuigen werd gisteren op het luchtstation te Croydon gedoopt dooi lady Maud Hoare, de echtgenoote van sir Samuel Hoarc, den minister van luchtvaart. Vier der machines zijn voorzien van 2 Napicr- Lion motoren van 450 puurdcnkrachten, ter wijl de vijfde een Jnguar-mctor heeft aan elke zijde cn een aan hi t vooreinde. Zij zijn ge bouwd voor de rijksluchtvaartmaatschappij, die' dc Lichtdiensten leidt naar het vasteland, cn aan welke de nieuwe luchtdienst van Coïro naar Karachi zol worden opgedragen. Op den lunch, die na dc doopplechtigheid plaats had, zeide sir Eric Geddes, de. voorzittei der Mij., dot dc Britschc luchtvaart, al mocht zij klein zijn, toch geen onaanzienlijk lid was van de wercldfamilic van luchtlijnen. De toe voeging" der machines, welke pas gedoopt waren, duidde een tijdperk aan, waorin machi nes met I motor voor ultijd hadden afgedaan. Wanneer 12 maanden na heden dc dienst van Caïro naar Karachi zou worden geopend met 14-daagschc reizen, zouden daarvoor vliegtui gen met 3 motoren worden gebezigd. Voortgaande, zeidc sir Eric, dat gedurende de laatste 2 jaren, waarin de rijksluchtvaart maatschappij bestaan had, I V\ milliocn mijier» weren gevlogen cn 23.000 passagiers waren vervoerd lusschen Engeland en het vasteland. Hij deed de belangwekkend mededeeling, dat dames veel meer naor Parijs vliegen den hcc- DE ELECTRICITEITSWET. Het Logcrhuis neemt de wet in tweede lezing aan. Sprekende in het Lagerhuis over dc tweede lezing van het electriciteits-ontwerp zeide mi nister Ashley, dat naar incn raamde, het ont werp tengevolge zou hebben, dat het verbruik per hoofd zou toenemen tot 5G0 eenheden, cn 'ut in 1940 dc juarlijkschc besparing voo: •t verbruikende publick de som van 44 mil lioen pond zou bereiken. De regcering verlangde zich niet men te mengen in eigendomsrecht cn bestuur dan noodzakelijk was. De clectricitcits-commissie v/ns feitelijk een organisecrend lichaam. De r gccring had haar ontwerp gebaseerd op bet kcginsël, dat het niet hare taak was om do maatschappijen tc cxploitccren. Het kopitnnl- Lcdrag", noodig om het ontwerp tc financieren, zcu 33]A milliocn pond zijn. Een Lobcur-nmendcmcnt. waarin dc verwe»> ping der clcctriciteitswct werd voorgesteld, is met 325 tegen 127 stemmen verworpen. De wet werd daarna in tweede lezing aan genomen. DE ONDERHANDELINGEN OVER DE TURKSCH-IRAKSCHE GRENS. Een vraag in het Lagerhuis. Cp een vraag in het Lagerhuis heeft Locker mpson inzake dc onderhandelingen met rkijc over dc grens van Irak medegedeeld, i' t sir Ronald Lindsay, dc Engcbchc gezant in urkijc, thons in Engeland vertoeft en overleg met de regeering heeft gepleegd. Zoodra zijn '^.structies zijn opgesteld, vertrekt hij weer naai .ngcra om dc onderhandelingen voort te zet ten. DE WERKLOOSHEID. Een aanmerkelijke vermindering waargenomen. Eenc afname van 31.443 in het aantal werk» Iconen wordt door het jongste wekelijksche ver slag aangewezen. Men gevoelt grootc voldoe ning over het feit, dat het totale cijfer dei werkloozen thans slechts iets meer dan 1 ir.il- licen bedraogt. Het is inderdaad 1.059.400. Op 4 Jan. was het T.25I.900. Gedurende de laatst-» 3 jaren schommelde het om dit cijfer van l'A millioen cn dc vermindering tot onder het mil liocn zal ccne belangrijke gebeurtenis zijn. WERKLOOZENBETÖOGING. Ongeveer driehonderd werkloozen trokken gisteren in een stoet naar het Hyde-park, waai redevoeringen werden gehouden, in welke de vrijlating van een gevangen communist ge» eisckt werd. Nadat de betoogers het park verlötcn hadden, pccgden zij zich weer op te stellen, doch werden door dc politie uiteen gedreven. TSJECHO-SLOWAKIJE. DG OOSTENRDKSCHG BONDSKANS1ELIER RAMEK TE PRAAG. Redevoeringen van Benes en Ramck. Praag, 50 Maart. (H. N.) De ontvangst i an den Ocstenrijkschen bondskanselier Ramek l eeft een bifitengewoon hortelijk karakter ge dragen. Vanavond had een diner plaats waarbij dr. Benes uit neam van de Tsjechische regeering den eeregast begroette en de hcop uitsprak, dat de vriendschappelijke betrekkingen tus-, schen beide landen steeds inniger mogen wor den. Dr. Ramek beantwoordde dc toespraak ml denzelfdcn zin. Tijdens zijn verblijf te Prang ontving d Oostcnrykschc bondskanselier ook de verte genwoordigers van dc pers, cn wees hij er in zijn toespraak op, dot hoewel zijn verblijf tc Praag slechts van korten duur is, toch daarbij d.- go<idc en hartelijke betrekkingen tusschen Oostenrijk cn Tsjccho-Slowokie gebleken zijn. Reeds tc Wecncn is over dc handelspolitieke betrekkingen gesproken, welke besprekingen te Gcnève zijn voortgezet. Binnenkort zullen ^ircctc onderhandelingen tusschen Oostenrijk Qn Tsjecho-Slowokijc beginnen. Het orbritugc verdrag tusschen Oostenrijk I tri Tschecho-Slowakijc zol wellicht het begin iijjn van een reeks von arbritogc-verdrogcn, je een vredelievende ontwikkeling zullen waar- bprgen. OOSTENRIJK. ITALIË EN OOSTENRIJK. Tegenspraak van alormcercnde berichten. strijd met ondcrsluidendc berichten ver nemen de bladen, dat non dc Oostenrijkscho j ffrènr. ge.en versterking der Itolioansche gar nizoenen plaats heeft gehad cn dat er geen versterking in uitzicht gesteld is. Ook van Itclioansche manoeuvres bij dc Oostenrijkscho grtjns is geen sprake. GRIEKENLAND. DE PRESIDENTSVERKIEZING Pnngalos werpt zich op als candidaat. Nnar uit Athene bericht wordt, heeft ger.t- rnalPongolos officieel verklaord, dat hij als enndjdaat voor dc Griekschc presidentsverkie zingen zol optreden. ARABIE. DE JOUVENEL TE JERUZALEM. Vijandelijke Joodsche bctoogingen. P a r ij s, 3 0 M a n r t. (H. N.) Het bezoek van dc Jouvencl non Jeruzalem heeft aonlei- ding gegeven tot vijandelijke bctoogingen der jo'/dsche partijen vnn alle richtingen. Dc Jouve ncl wordt vcrontwoordelijk gesteld voor het bloedvergieten in Syrië cn wordt in ortikclcn als dc vertegenwoordiger van het imperialisme genoemd. Er zijn omvangrijke voorzorgsmaatregelen voor zijn veiligheid getroffen. CHINA. DE BURGEROORLOG. Generaal Feng weer te Peking. B e r 1 ij n, 30 Monrt. (V. D.) Volgens be- ticht uit Peking heeft maorscholk Feng Peking weer doen bezetten om deze stad ols pand to behouden. Een Jopansch schip beschoten. Uit Hankow werdt gemeld De Jopansche stoomboot „Yucnkiong" is öl- liïcr von Jangtse met elf gewonde Chincesch» matrozen aan boord aangekomen. Het schip wos door Chinccschc troepen ge bombardeerd onder voorwendsel, dot het mi litaire leiders der tegenpartij vervoerde Dc buitcn'andschc gezontcn be talen soldijen. Een bericht uit Peking" luidt Dc vreemde gezanten te Peking hebben aar» het staatshoofd een som van een half millioen dollar overhandigd, om dc salarissen von do politie cn van de lijfgarde van het staatshoofd te betalen eveneens om de soldaten van he» derde Koeomintsjoe-lcger, die zonder officier rn in dc omstreken van Peking rondzwerven, ie onlsloon. VEREENIGDE STATEN. DE SCHULDENREGELING MET ITALIË. Een campagne van dc Ku-KIux-Klan. De Ku Klux Klon is een heftige campagne tegen dc schuldcnregeling met Italië *^<ron- GEEN HANDDRUKKEN. Een afgeschafte traditie. Naar uit Washington bericht wordt, heeft Coolidge het gebruik afgeschaft, dat de pre sident der Vereenigdc Staten met alle vreem de bezoekers van het Witte Huis met Poscher handdrukken wisselt, nadat verscheidene reis- bureaux dit als eenc bizondcrc attractie hunne reclamebiljetten vermeld 'hadden. ZUID-AMERIKA. KRIJGT BOLIVIA TACNA-AR1CA? Naar de Vossischc Zcitung uit New-York voet te melden, is door uit Washington be richt gekomen, dot Peru cn Chili het Amerl- koansch compromis-voorstel ihcbben aanvaard, volgens hetwelk het betwiste gebied van Tac- nn-Arica aan Bolivia zou worden gegeven, welk land daardoor een toegang tot de zee (Stille Oceaan) zal krijgen. SPOORWEGONGELUK IN COLUMBIA. Tien dooden. 10 personen,werden gedood en 20 gewond bij de botsing van een sneltrein van Bogota r.aar Garhdot en een goederentrein. De eerste 2 wagons vielen in den stroom.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1