MAISON DE NOUVEAUTÉ BERG HOTEL Thé Dansant Jazzbani „Majagethé" „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Handschoenen en Kousen. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS pv3 m"ad~ '°°r EERSTE BLAD. MAANDAG 5 APRIL Langestraat 36 onze sorteeridg kousen onze prijzen zijn zeer concurreerend 24e 'aargang No. 233 ioort f 2.10, idem liaoco per p«t f S.per week (met gratis verzekering; teg«i ongelukken) f 0.176, alzondeilijkc nummers CJ)5. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERfJOORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL.IHT 5I3. Zaterdag 3 April 1926 PRIJS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadighcids-advctcntiën voorde helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xeer vooideclige bepalingen voor het advcrtceren Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUiTSCHLAND. DE RIJNSCHEEPVAART. Het conflict nog niet opgelost. Daar de onderhandelingen tusschen de werk gevers- en te pcisonecloiganisaties der Duit- sche Rijnscheepvaart geen resultaten hebben opgeleverd, heeft het rijksdepartement van erbtid de tc Keulen gevelde arbitrale uitspraak bindend verklaard Volgens deze blijven de thans geldende loon- en arbeidsvoorwaarden bestaan Naar verluidt zullen dc werkgevers de uit spraak verwerpen BELGIE. DE FINANCIEELE TOESTAND VAN BELGIE. Verklaringen van den minister van Financiën. De minister van Financiën ontving gisteren vóór zijn vertrek naar Londen- de journalisten, wien hij verklaarde dat de alarmeerendc ge ruchten betreffende de papiercirculatic cn Me schatkistobligaties op geen enkelen grond be rustten. Sedert een jaar had het voorschot van de Nationale Bank aan den Stunt geen er- hoóging ondergaan. De tegenwaarde in Belgi sche franken van een deel van het ruilcrediot was intact. De Nationale Bank had een speciale rekening, dië nooit het voorwerp was geweest van overboeking ten gunste van de schatkist De regecring had nog nog nooit Saai toe vlucht geóomen tot inflatie. Dc minister toonde uit de cijfers aan, dat het grootc publiek ver trouwen had in dc kleine coupures der.schut- kistoblignties De minister voegde hieraan toe, dat door de tegenwoordige regecring sedert 30 Juni geen enkele nieuwe leening was aange gaan en zij zich had bepaald lot het hernieu wen en het aflossen van de vervallende schot- kistobligaties, waardoor zij erin was geslaagd aan alle schatkistuitgaven uit dc normale be- grootingson'.vangsten het hoofd ie bieden. De schatkist moest een groot bedrag aan groote coupures, in handen vyn finnncie lc instellin gen, aflossen. Deze instellingen hadden om af lossing gevraagd tengevolge van de .ermin- deririg hunner gelden sedert het begin van de daling van den Franschen franc, teneinde het hoefd te biede aan aanzienlijke betalingen. De regecring had de helft der noodige kapitalen in het buitenland gekregen, De minister verklaarde, dat het evenwichl van de" schatkist voor een groot deel tc dan ken was aaft achterstallige belastingen. De regeering moest een stabilisatie lot standbren- gen om het evenwicht ean de begrooting te handhaven. Er was nog niets essentieels over eengekomen wat betreft het sluiten van een buitenlandsche leening. De regeering zou eerst op de markt intervenieeren, wanneer een bui tenlandsche leening zou zijn gesloten, waai na de stabilisatie, die België wenscht, zoo spbeiiig mogelijk zou kunnen plaats hebben. De tegen woordige wisselkoersen waren buitensporige koersen Dc minister verklaarde, dot hij naar Londen ging om de onderhandelingen voort te zetten en voor enkele andere financieele operatics, zooals de consolidatie van de Belgische schuld aan Engeland. De minister voegde hieraan toe. dut men zich geen illusies moest maken, daar hij niet zou terugkeeren met een geteckende overeenkomst. Hij zou trachten de standpunten tot elkaar te brengen. De Belgen moesten aan het buitenland toonen, dat zij elkaar de hond reikten, daar pessimisme geen nut had. België was niet arm, het bezat een rijk gebied De- minister verklaarde, dat bij zijn besprekingen en onderhandelingen met de Duiteniondsche kapitalisten nooit sproke is geweest van den Kongo. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE PLANNEN Dc minister van landbouw heeft bij den Se naat een wetsontwerp ingediend strekkende om nieuwe fiscale bronnen aan te boren. Ghé- ron, de rapporteur-generaal, heeft een blanco rapport over het ontwerp uitgebracht. De Kamer heeft het wetsontwerp bespro ken tot wijziging van het percentage der re gistratie- en douanerechten. Falco, rapporteur over de douane-tarieven, verklaarde, dot het ontwerp bedoelt verbete ring tc brengen in de tarieven, welke onvol doende waren tengevolge van de devalorisn- tie van den franc Volgens hem konden de landen, waarmede Frankrijk handélsrelatics onderhield, geen bezwaren maken. De rapporteur deelde vervolgens mede, wel ke tarieven voor verhooging in aanmerking kwamen en wees er op, dat twee uitzonderin gen waren gemaakt, n.l. voor tebak en kranten papier. t)e Kamer heeft met 311 tegen 39 stemmen het ontwerp tot verhooging der douanerechten met 30 pet. op (uitgezonderd tabak en kran tenpapier) graan, suiker, koffie, cacao en land bouwwerktuigen oangenomen DE FINANCIEELE VOORSTELLEN IN DEN SENAAT. P a r ij s2 April. (V D.) De Senaatscom missie van Financiën is begonnen met de be spreking van de financieele voorstellen Men verwacht de financieele voorstellen morgen ochtend in den Senaat in bespreking te kun nen brengen. REC' A MÉS. Van 1—4 tegels 4.05, elke regel meer 1.- Utrechtsche weg 38 - Tele". 302 Groote verscheidenheid in Speciale Paaschaanbieding. METAALBEWERKERSSTAKING. Parijs, 2 April. (V. D.) Een derde ge deelte der metaalbewerkers heeft gisteren deel genomen aan de staking van i?cn halven dag, welke georganiseerd was door het Commu nistisch syndicaat. ENGELAND. HET ONTWAPENINGSDEBAT IN HET LAGERHUIS Nog eenigc uitingen van Ponsonby. Londen, 2 April. (H. N.) Bij het debat over .het onlwapeningsvraagstuk, dot gisteren in het Lagerhuis heeft plaats gehad, uitte Ponsonby, de onderstaatssecretaris voor bui tenlandsche zaken in het kabinet Mac Donald, zijn bezorgdheid over de mogelijkheid, dat de voorbereidende ontwapeningsconferentie wel licht een negotieven uitslag zal hebben. Voorts wees hij er op, dat ondanks alle gepraat over ontwapening, de uitgaven voor de bewapening thans 10 pet. hooger zijn dun in 1913 en dat, niettegenstaande Duitschlnnd ontwapend is. Het is dus geen vonder, dat men de Euro- peesche staatslieden als onverbeterlijke huichelaars betiteld. tSJECHG-SLOWAKIJE. 1 SJECHO-SI.OW AKIJE EN POLEN. Belangrijke overeenkomsten. Naar verluidt zal de Poolschc minister van buitenlandsche zaken tusschen 10 cn 20 April een bezoek aan Praag brengen In officieele en politieke kringen alhier wordt nan dat bezoek grootc politieke beteekenis gehecht. Men verwacht dat bij dez gelegenheid ver-strekkende politieke overeenkomsten ge sloten zullen worden. POLEN. DE RELLETJES TE STR7I. Het aantal slachtoffers tot 9 ge stegen. Warschau, 2 April. (V. D.) Te Stryi is het thans weer rustig. Het aantal slachtoffer;', it tot 9 gestegënè De politic arresteerde 17 communisten cn waaronder drie buitenlanders. ROEMENIE. HET NIEUWE KABINET. Een oproep van Avcrcscu. De Roemeensche minister-president Ave- rescu heeft een oproep tot de vredelievende bevolking van Roemenië gericht, waarin hij deze verzoekt hem te ondersteunen. Hij verklaart, dat hij er niet aan denkt diep gaande wijzigingen in de wetgeving non te brengen, hij zal slechts eenige veranderingen invoeren, welke blijkens dc ervaring noodzake lijk rijn. Hij besluit met het verzoek oppositie niet met wanorde te verwarren. De minister van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat de buitenlandsche politiek de» nieuwe regeering dezelfde richting zal blijven ingaan, welke door de vorige regeeringen ge wezen is. De richting der hartelijke, vredelievende be trekkingen met sovjet-Rusland zal de regec ring door een politiek van vredelievende toe nadering voortzetten, zonder zich met onder handelingen over de grenzen in te laten. De regeering zal de overeenkomst met de kleine entente handhaven en verbreeden ZUID-SLA VIE. VERZOENING TUSSCHEN RADITSJ EN PASJ1TSJ. Nog geen r. Jnistercrisis. Belgrado, 2 April. (V. D.) Het bericht dat het kobinet-Pösjits reeds zou zijn afgetreden is onjuist. Er worden krachtige pogingen ge daan om Pasitsj cn Raditsj te verzoenen. GRIEKENLAND. DE PRESIDENTSVERKIEZING. Sinds twee dagen is de campagne voor de presidentsverkiezing in vollen gang. De politieke partijen hebben Donderdag avond vergaderingen gehouden, Michalocopoc- los, generaal Metaxtcjaldaris en de candidaat Dcmizuris hebben redevoeringen gehouden, waarin zij hun program uiteenzetten. Tengevolge van technische moeilijkheden zal de presidentsverkiezing in de deportemen» ten tot 11 April uitgesteld worden. AZIE. BOTSINGEN TE CALCUTTA. Er hebben te Calcutta ernstige botsingen tusschen Mohammedanen en Hindoes voor de moskee plaats gehad. Noor verluidt, zijn cr honderd gewonden. SYRIË. DE JOUVENEL NAAR SYRIË. Dc Jouvenel, de hooge Fransche commissa ris, die een bezoek aan lord Plumer gebracht heeft, is van Jeruzalem naar Syrië vertrokken. (2« Faaschdag) is overweldigend Voor ale on e kwaliteiten nemen wij-elke garantie HET OFFENSIEF TEGEN DE DRUZEN. B e i r o u t h 2 April. (V. D.) Bevestigd wordt dot het offensief tegen de Druzen met succes wordt voortgezet. Dc verliezen van den vijand zijn groot. CHINA. DE BURGEROORLOG. Vrijdagmorgen heeft een Mantsjocrijsch vliegtuig twee bommen buiten Peking gewor pen, bij een vruchteloozc poging om den spoorweg onbruikbaar .tc moken. Een Ohinee- sche vrouw werd gewond. De vredespogingen worden voortgezet, of schoon de Manlsjoereezen nog steeds opruk ken. Overigens is de toestond onveranderd. MEXICO. DE NIEUWE LANDWETTEN Geen terugwerkende kracht. Het Mexicaanschc gezantschap te New York maakt bekend dat noch de nieuwe Mexicaan schc landwetten, noch de daarop* betrekking hebbende regelingen terugwerkende krocht zullen hebben. ZUID-AMERIKA. JAPANNERS IN MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA Opschudding in dc Verecnigde Staten De Petit Parisien verneemt uit Londen dat een bericht, volgens hetwelk de Mexikaonsche regeering aan een Jnpansch syndikaat een ter rein van 800,000 H.A langs de Mogdalena- baai (Neder-Californië) zou hebben toegewezen voor het verbouwen van rubber en verfhout in officieele kringen tc Washington opschudding verwerkt heeft. Senator Borah is de eerste geweest om ovei deze nieuwe penetratie van Japanners in Ame rika alarm te slaan. De commissie voor buitenlundsche aange legenheden zou zich met de zaak bezig hou den. De Times heeft een bericht van haren cor respondent te Tokio, meldende, dot de Konc- gafoelsjc-katoenspinnerij (een van de grootste ondernemingen van dien aard in Japan, een bedrag van 80,000 yen heeft uitgetrokken, ten einde een commissie uit te zenden tot onder zoek van een ontzaglijk gebied aan den boven loop van de Amazone dut Brazilië beschikbani wil stellen voor Japanschc kolonisatie. Er zijn reeds verschillende bloeiende Japansche kolo nies in Brazilië. Het Brazilinansche klimaat is geschikter voor Japanners, dan dat van Mont- sjoerije, hetwelk thans, behalve Korea en For mosa die tot het Japansche rijk behooren, vrij wel hun eenige expansiegebied is Het plan zou zijn in het beschikbaar gestelde gebied rub ber en kotoen te verbouwen. RJKSBEMIDDELING IN ARBEIDS GESCHILLEN. Verslag over 1925. Verschenen is het verslag van de werkzaam heden van de rijksbemiddelaars gedurende 1925 In den loop van het jaar 1925 hebben de Rijksbemiddelaars kennis genomen van 95 dreigende of reeds uitgebroken arbeidsgeschil len. In 36 van deze gevallen hebben zij op grond van artikel 3 van de Arbcidsgeschillcnwet be richt ontvangen van een burgemeester, dnt in zijn gefneentc een stoking of een uitsluiting wus ontstaan. In 45 gevollcn hebben de Rijksbe middelaars uit eigen initiatief nadat zij van het conflict hadden kennis genomen, hetzij uit dc dagblodcn, hetzij op andere nict-officieclc wijze een burgemeester inlichtingen betref fende een uitgebroken conflict gevraagd. In 2 gevallen werd van werkgeverszijde tusschen» komst gevraagd. In 4 gevallen werd er van arbeiderszijde de aandacht op gevestigd, dat een conflict dreigde. In 2 gevallen heeft een rijksbemiddclaor op gemeenschappelijk verzoek van werkgevers- en arbeidersorganisaties par tijen bijgestaan in het bereiken van overeen stemming ten aanzien van eenige geschilpun ten. In de overige 6 gevallen hebben de Rijks bemiddelaars zich bepaald tot het bijeenbren gen van gegevens, omdat een conflict dreigde. RAAD VAN ARBEID EN ZEGELPLAKKER. Eenzijdige informutie. Een onzer lezers, zoo meldt het Gron. Land bouwblad, ontving van den Raad van Arbeid te Heerenvecn een navordering wegens niet plakken van zegels voor een Fries, die bij hem vlas had getrokken. Hij schreef aan genoemden raad, dnt die per soon niet bij hem had gewerkt. De raad ant woordde, zonder dot bij den werkgever zelf was geïnformeerd, dat volgens verstrekte in lichtingen dc verzekerde wel bij hem had ge werkt en dat daarom de navordering bleef jjgo- handhnafd Toen daarop dc werkgever dc premie niet betaalde, werd deze bij dwangbevel geïnd. Een beroep, daarop bij den Raad van Beroep in gediend, werd afgewezen, als zijnde niet tijdig gedaan, nl. binnen een maand na den dag waarop dc beslissing is genomen waartegen het beroep is gericht. Inmiddels was gebleken, dat gemelde arbei der bij een naamgenoot van genoemden werk gever had gewerkt. Had de Raad van Arbeid ook bij den werkgever geïnformeerd, dnn was zulks waarschijnlijk aonstonds aan het licht ge komen. Deze eenzijdige wijze van informceren is o.i. niet te verdedigen. Er valt echter niets meer aan te- doen. Men zij dus gewaarschuwd als men een uit spraak van den Road van Arbeid naast zjch neerlegt en afwacht of men ook een dwang bevel zal ontvangen, geeft men al zijn rechten prijs, aangezien beroep binnen een maand moet worden ingesteld. DE VALSCHE FRANSCHE BANKBILJETTEN. Geen hooger beroep In dc zaok van de volsche Fransche bank biljetten, waarin dc Haagsche rechtbank drie Hongaren heeft veroordeeld tot 3, 2 cn 2 jaar gevangenisstraf, hebben in den daarvoor gf- steiden termijn, die gisteren verloopen is, noch de veroordeelden, noch het O. M., dat, zooels men zich herinneren zal, 9, 7 en 7 jaar gc- eischt had, hooger beroep aangetoekend. MOORD TE HAARLEM. 8 joar gfeëischt. Voor dc rechtbank tc Haarlem is behandeld de zaak tegen den 51-jorigen metselaar H M B. te Haarlem, die in den avond van 4 Februari zijn vrouw in de echtelijke woning oan de Ro- zenprieelstraat vermoord heeft. Verdachte werd ten loste gelegd Ie. moord, 2e. zware mishandeling den dood tengevolge hebbend. Er was veel belangstelling. Verdachte deelde mede, dat hij al 29 jaar met zijn vrouw gehuwd was, en dot zijn vrouw hem had medegedeeld, dat zij het al vijf jaar hield met een zekeren O. Hij hod hoar ge vraagd niet meer naar dien man toe te gaan, maar zij had aon dien wenk geen gevolg ge geven. Op een dag had verdachte een paar messen gekocht. Ja dat deed ik, aldus ver dachte, daar ik er handel in dreef. Ik kccht z» voor den handel. De presidentU gaf indertijd voor den rechter-commissaris een andere verklaring. Verdachte Ja, dot deed ik om mijzelf te bezwaren. Ik wilde maar liefst zoo lang moge lijk in de gevangenis. PresidentEn u kwam met de messen thuis? Verdachte Ja, en aan mijn vrouw verzocht ik de betrekking met O. af te breken, en hem te laten loopen Zij zeidc dot niet te willen doen, want, zoo verklaarde zij, voor O. gevoel ik tenminste nog wat, maar voor jou in het geheel nie;t. Toen lachte zij mij nog uit. Daar na heb ik haar met een mes gestoken. PresidentWelke bedoeling hadt u daar mee Verdachte Ik had er geen bedoeling mede. PresidentEn u verklaarde wat anders voor den rechter-commissaris. Verdachte Dat deed ik om mij te verzwo ren. President Hadt u de bedoeling hoar te doo» den Verdachte Ik heb door nimmer over ge- prakkizeerd. Ik wou dot ik haar nog had. PresidentHebt u uw vrouw met een mes krachtig in dc borst gestoken VerdachteIk heb daar geen weet van. Ik was door het dolle heen. Maar ik zal het wel gedaan hebben. Daarna had een worsteling plaats, nadat mijn vrouw naar mij was toege komen. Ik deed de deur dicht, hoorde een slag en do'n liep ik nnar de politie. Tevoren hnd mijn vrouw nog moord geroepen. Nadat aan den verdachte de verklaringen eerder door hem afgelegd, zijn voorgelezen, bel ,-nt hij dot hij zijn vrouw met een mes krachtig in dc borst heeft gestoken. De presidentDeedt u dit onder het uiten van dc woorden don gun ik haar aan ccn an der ook niet Verdachte Neen. Verdachte zegt nog, dot hij maar eenmaal heeft gestoken. Verder werden verschillende getuigen ge hoord. De verdediger hod de dochters van den ver dachte als getuigen gedogvqard. Zij verklaar den, dat hun moeder indertijd bekend had, dat zij met een anderen mun omgnng hnd, geld en geschenken van hem kreeg en niet van plan was om de betrekking te verbreken. Het O.M. zegt, dat verdachte nu een. andero houding annnccmt don voor den rechter-com missaris cn voor de politie. Hij deed toen een breedvoerig relaas wat gebeurde. Omdot hij bang was voor verdenking hud hij aon getuige S. gezegd, dnt hij een mes voor ren cadeautje noodig hnd. Uit alles leidde het O. M. nf, dat hier sproke is van een poging tot moord cn niet van doodslag. Wat de straf nangnot, do misdaad is verschrikkelijk, maar het gedrag van de vrouw liet veel te wcnschcn. Het O. M. cischtc 8 jaar met aftrek van dc voorloopige hechtenis. De verdediger, mr. ten Bokkcl, zet uiteen, dat verdachte feitelijk nimmer een gelukkig leven hud, door hij zijn vrouw niet vertrouwde dot hij een man was, die ordelijk en netjes leefde, maar de vrouw iemand, die hoor man snrdc en die, wanneer hij in den Bijbel los. dc gramo- foon liet draaien. Pleiter achtte den voorbe dachten rade niet aanwezig cn pleitte clcmen- EEN VELDWACHTER VOOR DE RECHTBANK. Was hij dronken Voor de rechtbank tc Arnhem stond terecht J. R. W., thons wonende te Zeddam, veld wachter der gemeente Bergh, die in appèl is gekomen vnn een vonnis von den kantonrech ter te Terborg, van 3 dagen hechtenis terzake openbare dronkenschap. De chcf-veldv.'ocKtcr te 's-Hccrcnbcrg heeft geconstateerd, dat \V. op den weg tusschen Dengcl en Zeddam in stoot van dronkenschap verkeerde en wartaal uitsloeg. Getuige heeft den burgemeester rapport uit gebracht, later is op instructie van den burge meester proces-verbaal opgemaakt. Get. deelt mede, dot bekl. een drankzuchtig mensch is. Na de eerste bekeuring heeft bekl. een half jaar goed opgepast, toen ging het weer mis. Een onder rijksveldwachter verklaart, dnt bekl. slingerend met de fiets over den weg reed, hoofdschuddend ols een dronken man. Een ander getuige V. heeft verklaard „Ik heb W. vaak dronken gezien, maar zoo dron ken als nu nog nooit." Get. verklaart thans, dat de veldwachter D. hem en zijn schoonzuster gedrongen heeft te Zeggen, dat W. „zat" was Het O. M., waargenomen door mr. Lasonder, aagt proces-verbaal van de afwijkende ver klaringen, omdat hij getuige V. van meineed verdenkt. Als getuige h décharge wordt gehoord dc buitengewoon gemeente-veldwachter R. uit s-Hecrénberg Deze heeft vnn dronkenschap von W niet gehneikthij heeft wel met W. gepraatget. heeft bekl. nog nooit dronken gezien. Dc verdediger, mr. Laman Trip, vraagt of get. wil mededeclen wat hem zoo juist op het parket von den procureur-generffnl is over komen. De president mr. Fockcma„Ik kan die vraag niet toestaan 1" De verdediger„Alles wijst er op. dat er pressie in een bepaalde richting is uitge oefend." Dc president „De rechtbank heeft er niets mee te moken, wat er op het parket van den procureur gebeurt I" Dr. K. uit 's-Hecrenbcrg verklaart, dat W. zeker geen hobitueele dronkaard is, en hij hem nooit dronken heeft gezien. Getuige zegt, dat in 's-Heerenberg een kliek- geest heerschtspr. is protestant en men wil hem zijn patiënten afnemen voor den R.-K. dokter. Daarna gaat de rechtbank in raadkamer, om over de meincedskwcstie te beraden. Daarna wordt V. binnengeleid. De recht bank vindt geen termen om te onderzoeken of V ccn meineed heeft gedaan. Bekl. verklaart alleen een borrel en ccn glas bier gedronken te hebben. Het O. M., waargenomen door Mr. Lason- dter, meent dut een dronken politieman zwaar gestraft cn ontslagen moet worden. De verklaringen van V. en zijn vrouw, die de kroegen houden, waar W. vertoefd heeft, acht spr. niet vnn belang, omdat ze von be langhebbenden zijn. De verdediger, mr. Loman Trip, wijst er op, dot er pressie is uitgeoefendgetuige D. is vanmorgen bij den procureur gaan klagen, dat R. een volsche verklaring zou afleggen. Dc procureur-generaal heeft beiden weggestuurd, want hij wjldc er natuurlijk niet mee te maken hebben. En wot de getuige L. betreft, deze man is dc meest onbetrouwbare man van 's-Heeren berg. Dc president„Dat kan ik niet toelaten." Getuige L. (met horde stem): „Moet ik mij hier laten belecdigen Mr. Fockema herhaalt zijn vorige opmer king en zegt, dat als de verdediger, iets bewe ren wil, hij met bewijzen moet kom a, en niet met kwalificotie's. Getuige L. stoot op „Ik ga weg, ik kan die leugens niet langer hooren I" De president „Daar is niets tegen, u kunt wel vertrekken." Het gaat hier, uldus vervolgt de verdediger, niet om 3 dagen hechtenis, maar om zijn broodwinning. Spr. vraagt vrijspraak. Nadat de rechtbank in raadkamer is gc* weest. deelt de Dresident mede- Hn» rer.htj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1