MAISON DE NOUVEAUTÉ DE EEMLANDER" BUITENLAND. Handschoenen en Kousen. Zijden tricot Directoire f 2,45 Zijden tricotOnderjaponnenf2.9U BINNENLAND. 24e Jaargang No. 234 EERSTE BLAD. Dinsdag 6 April 1926 PRIJS DER ADVERIENTlEN met Inbegrip van ets Langesfraat 36 KOLONIËN. fcT poet f I-, per week (met gratis verzekering togen ongelukken) f 0.17s, afzonderlijke nummer» C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD M DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. „NHEMSCHE^ORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT SIS. VOLKENBOND. DE UNIE VAN VOLKENBONDS- VEREENIGINGEN. De bijeenkomst te Brussel. De Unie van Volk<?nbondsvereenigingcn in de verschillende landen, gevestigd te Brussel, heeft een commissie in het leven geroepen, die het vraagstuk der reorganisatie van den Raad van den Volkenbond en alle daaraan ver bonden aangeiege iheden zal bcstudeeren, en eene resolutie ontwerpen, die aan het congres, dat de Unie ook dit jaar houdt, zal worden on* derworpen. In deze commissie, onder leiding van den voorzitter Jer Unie, den Zwitser Dolfus, heeft voor Nederland zitting prof. mr. M. \V. F. Treub. De overige leden zijn: Graaf Berntorf (DuitscMond), Lafontoine (België), prof. Aulard (Frankrijk), prof. Gilbert Mur ray (Engeland), Kawai (Japan), prof. Handels- mann (Polen), prof. Pela (Roemenië) en baron Adelsward (Zweden), terwijl aan de Italioansche verecniging verzocht is, nog een lid aan tc wijzen. De commissie zal voor den eersten keer bijeenkomen te Brussel op Vrijdag 9 April a.s. DUITSCHLAND. DE ECONOMISCHE TOESTAND. Het hoogtepunt der crisis De rijksminister van financiën dr. Rcinhold publiceert in de „Dresd. N. Nachr." een artikel over den cconomischcn toestand van het Duit- sche Rijk, waarin hij o. a. zegt Indien niet alle tcckenen bedriegen, heeft do ernstige crisis haar hoogtepunt bereikt. Ieder deskundige weet, dat het herstel langzaam en moeilijk zal zijn, niaar bij ingespannen arbeid bestaat dc mogelijkheid daartoe. AUGUST THYSSEN. f De groot-industrieel August Thyssen is tc Mülheim overleden. FRANSCH MILITAIR VLIEGTUIG IN DUITSCHLAND GEDAALD. Uit Straatsburg wordt aan de bladen ge meld Een Fransch militair vliegtuig, dat bo ven den Rijn vloog, is tengevolge van een motor-defect te Zëckingen gedaald. Het vlieg tuig is in beslag genomen. De twee vliegers kregen vergunning naar Frankrijk terug tc keeren. FRANKRIJK. DE FINA^CIEELE VOORSTELLEN. De eindstemming. Dc Kamer heeft met 300 tegen 155 stem men het financieel ontwerp definitief aange nomen. De Senaat keurde den transactioneclcn tekst van de Kamer van het artikel inzake het mo nopolie op den invoer van petroleum goed, en nam het gehecle ontwerp met 222 tegen 16 stemmen aan. ENGELAND. EEN BRAND IN DE LONDENSCHE DOKKEN. Enorme schade. Een br?nd heeft Zaterdag een wol-entrcput in de Londensche dokken vernield. SPANJE. DE ZOMERTIJD IN SPANJE. De kabinetsraad besloot, dat de zomertijd zou duren van 17 April tot 2 October. ITALIË. BLOEDIGE BANDIETEN-OVERVAL. Een Itoliaansch station beroofd. Uit Milaan wordt aan dc Tel. geseind Het kleine Italiaansche spoorwegstation Prestranek aan de Joegoslavische grens werd Zaterdagmiddag door drie gewapende bandie ten uitgeplunderd. Een bedrog van een kwart millioen lire werd door hen buitgemaakt. Toen zij bemerkten, dat zij achtervolgd werden, vluchtte een hunner met het geroofde geld, terwijl de beide onderen op de achtervolgers vuurden. De fascistische secretaris van Pres- tanek, twee douanebeambten en een spoorweg arbeider werden gedood. Later werden echter ook de beide bandieten neergeschoten. De roover, die het geld bij zich had, ontsnapte. Men meent evenwel, dat bij de voorberei ding en tenuitvoerlegging van den overval nog meer personen betrokken zijn. Bij den zoon van een rijken boer heeft men een bedrag van 22.000 lire gevonden. Toen hij verhoord werd, bekende hij bij den overval betrokken te zijn geweest. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTENZAAK. Maatregelen tegen tenden- tieuse berichten. Volgens de „Az Est" is bij verordening van het ministerie van binnenlandsche zaken den journalisten de vrije toegang tot de prefectuur van politie verboden. Als reden wordt opge geven, dat er herhaaldelijk tendentieuze be richten nogpens de valsche munterszaak in de bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lief dad ighckls-advei ten tien voor de bdft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan «er voordecligc bepalingen vooc het adverlccren- Eene circulaire, bevattende de voorwaardrn. wordt op aanvraag toegezonden. RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Telef. 302 Groote verscheidenheid in bladen zijn versohenen, welke de belangen van Hongarije hebben benadeeld. Een politie-amb- tenaar is speciaal aangewezen voor het ver strekken van inlichtingen aan de pers. Onder bewaking gesteld. Szcortsey, dc directeur der Nationale Unie, is met het oog op zijn gezondheidstoestand in zijn woning onaer bewaking gesteld. Voor dc kosten daarvan is een cautie van 10 millioen gesteld. ZUID-SLA VIE. DE MINISTERCRISIS. De ontslag-aanvrage van Pasjitsj. Een bericht uit Belgrado d.d. 4 April meldt Pasjitsj heeft den koning het ontslag der re geering aangeboden. De crisis heeft een normaal verloop. De ko ning heeft een aanvang gemaakt met dc con sultaties der politieke leiders. GRIEKENLAND. DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN. Een onvolledige uitspraak. De verkiezing van een president der repu bliek, welke Zondag in 12 departementen plaats vond (in 23 andere departementen zijn ze wegens technische moeilijkheden tot Tl April uitgesteld), geschiedde in de grootste kalmte. Er had geen enkel incident plaats. Dc verkiezing van Pangalos schijnt verzekerd. Het verluidt, dat hij( wanneer hij de functio van president der republiek aanvaardt, die van president van den ministerraad zal behouden. De politieke partijen onthouden zich. Daar dc regeering de voornaamste eischcn der politieke partijen met betrekking tot de procedure der verkiezingen had verworpen, be sloten dc partijen niet aan de verkiezingen deel tc nemen cn eensgezind tc blijven tot aan het herstel van een wctlig regiem. De verkiezing zeker. van Pongalos vri] D.d. Maandag werd gemeld Generaal Pan galos heeft 90 van de stemmen op zich vereenigd in de gisteren gehouden presidents- verkizingen in twaalf departementen. Verklaringen van gencraad Panga los tot dc pers. Generaal Pangalos heeft aan dc pers do volgende verklaringen afgelegd De resultaten van het gisteren gehouden ple bisciet overtreffen mijn verwachtingen. Partijen bestaan niet meer. Er is slechts een volk, bevrijd van partijbanden en slechts vra gend om voorspoed, die dc partijen het wei gerden te schenken. Het plcsbisciet van gisteren, zcide Pangalos beteekent de goedkeuring van mijn program cn volmacht voor de toekomst. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. De vredespogingen. Uit Tanger wordt aan het „Journal" gemeld, dat Caid Haddon Lekhal, die deel uitmaakt van den generalen staf van Abd el Krim, het Rifgebied heeft verlaten met bestemming naar Rabat. Hij zou belast zijn met het openen van vredesonderhandelingen met het departement van den resident-generaal. AZIE. EEN INDISCHE NATIONALISTISCHE PARTIJ. Een congres te Bombay. Een te Bombay gehouden vergadering van vertegenwoordigers van alle partijen' in Indië, behalve de extremisten, heeft Jjcsloten een In dische nationalistische partij te voimen met het doel met alle vreedzame middelen een status binnen het Britsche rijk te erlangen, gelijk de Britsche dominions. NIEUWE ONLUSTEN IN CALCUTTA. Twaolf dooden. Opnieuw hebben te Calcutta ernstige onge regeldheden tusschen Hindoes cn Muselmonnen plaats gehad. De menigte plunderde magazij nen en ontwijdde verschillende moskeeën en tempels. Twaalf personen werden gedood, een hon derdtal gewond. De politie herstelde de orde Dc oorzaak der ongeregeldheden Volgens de „Daily Telegraph" is de botsing de ergste geweest, die sedert jaren in de Indi sche wijk van Calcutta is voorgekomen. Het conflict ontstond naar aanleiding van een pro cessie van Hindoes, welke muziek ten gehoore bracht vlak voor een moskee. Dit wekte toorn bij de Mohammedanen. Het kwam tot een oot- sing en tot straatgevechten, die elke beschi ij- ving te boven gaan. Te middernacht duurd.en de gevechten nog voort, ondanks de aanwezig heid van honderden politiebeambten. De laatste botsing tusschen Hindoes en Mo hammedanen had in Juli 1.1. plaats, toen 38 Möhammedanen werden gewond. De Indische wijk toont den aanblik van ecn^ Voorradig in alle modekleuren. verlaten stad. De politic patrouilleert door de straten. De schouwburgen en Hindoe-winke)s zijn gesloten. Dc Arya Samajisten, wier actie tot de onlustten leidde, vormen een HindoescT>o secte, die dooi Darjonano Sarawastie werd ge sticht. Zij is in voortdurend conflict met de Mohammedanen. DE TOESTAND AANMERKELIJK VERBETERD. D.d. 5 April werd uit Calcutta gemeld, dal de toestand aanmerkelijk verbeterd is. Da aanwezigheid der militairen heeft een heiizamc uitwerking gehad. Dc meeste winkels zijn her opend. Er zijn 44 Mohammedanen gearresteerd we gens het plegen van een aanslag op een politie commissaris, Zondag j.l. Het totaal aantal ar restaties bedraagt nu ongeveer 300. Er rijn nog zes lijken door de politic geborgen Zondag was hier en daar nog gevochten en werden 22 gewonden naar het hospitaal ge transporteerd. Een aantal Mohammcdnansche winkels word geplunderd. Li totaal 23 dooden Tot dusver zijn 23 personen bij dc onge regeldheden gedood, onder wie een Indisch» politie-agent, cn 48 gewond. Zij zijn naar het hospitaal overgebracht. SYRIË. DE STRIJD IN S/RIK. Een succes voor de Ftanschen. De Parijschc bladen publiceeren een telegram uit Beiroet, volgens hetwelk de Fronschc troe pen het dorp Mad Jel Chams, dat sedert ver scheidene maanden een woelig centrum van den opstand was, hebben vermecsterd EGYPTE. ZWARE BRAND. 32 personen gedood Van Zaterdagnacht tot Zondagmoigcn heeft te Kaïro een felle brand in de omgeving van de wijk Tontah gewoed. Tot dusver zijn 32 personen gedood, 612 woningen verwoest, waardoor 4000 menschen dakloos zijn. CHINA. DE BURGEROORLOG. Bommen op Peking. Dc onderhandelingspogingen. Twee viegtuigen uit Mandsjoorijc hebben Maandagmorgen twaalf bommen geworpen in de nabijheid van den Tempel des Hemels to Peking. Er werden geen personen getroffen. Uit betrouwbare bron verluidt, dat generaal Koeng Sji Hsi, die Woe Pci Foe vertegen woordigt, te Peking is aangekomen met vol ledige volmacht om met de Koco Min Tsjoen te onderhandelen. Een nader bericht uit Peking bericht: Ge durende de jongste rustpoos in den strijd zijn er op groote schaal vredesonderhandelin gen op touw gezet. Tsjang-Tso-Lin heeft ge weigerd met de Koeo-min-Tsjoen samen te werken. Er zijn thans definitieve vorderingen gemaakt en Woe-pei-Foe is bereid over vrede te onderhandelen, indien Fang zijn relaties met de Koeo-min-Tsjoen definitief afbreekt. Woc- pei-Foe heeft zijn prestige volkomen herwon nen en bezit in hooger mate dan ecnig ander leider het vertrouwen der bevolking. VEREENIGDE STATEN. HET DROOGGELEGDE AMERIKA. Een officieel onderzoek van regeeringswege. Veran deringen in de wet aanbe volen. Het eerste officieele onderzoek inzake het drankverbod is begonnen. Het geschiedt door een sub-commissie van dc juridische commis sie uit den Senaat, die niet alleen verscheidene maatregelen behandeld heeft, die voorgesteld zijn om verbetering in den huidigen toestand tc brengen door den verkoop van lichte wij nen en bieren toe te staan, maar tevens voor- nbmens is ook het ontwerp tot versterking van de maatregelen om het drankverbod te handhaven tc behandelen. Senator Bruce heeft de verbetering van de huidige wet aanbevolen en noemde het ver bod een aanslag op het menschelijk geluk en een vernedering van de zeden, daar het een misdadigerswereld schept, welke haast even zorgvuldig georganiseerd is als de eerbare wereld erboven, terwijl het ergste is, dat veel tc veel van hen, die met dc handhaving der wet belast zijn, tot corruptie gebracht worden. ZUID-AFRIKA. COMMISSARIS VAN POLITIE VERMOORD. Vermoedelijk een wraakneming van stakers. Een telegram uit Lorenzo Marques meldt, dat kapitein Sousn, dc commissaris van politie aldaar, Zoterdagavond vermoord is. Twee ko gels doorboorden hem hersenen en lichaam. Men denkt te doen te hebben met moord uit wraakzucht, door Sousa bij de langdurige spoorwegarbcidersstaking gedwongen is ge weest hardhandig op tc treden. Dc daders zijn ontkomen, maar" er zijn toch verscheidene lie den aangehouden. Oost-lndië. NIEUWE KLEWANGOVERVAL IN WEST-ATJEH. Aan onze zijde zes dooden cn acht gewonden. Kota Radja, 5 April. Een nieuwe klo wangaonval op de patrouille onder den kapi tein der infanterie J. Paris, had plaats nabij Kampong Sapc, Bovcn-Kandang, in het land schap Kloeët, onderafdcelfhg lapatoeon, W.- kust van Atjch. Gesneuveld zijn kapitein Paris en vijf maréchaussécszwoor gewond werden vijf maréchaussees, een ziekenverpleger en twee dwangarbeiders. Licht gewond werden zes maréchaussées. De vijand had negentien dooden. Er zijn geen karabijnen verloren geraakt. Het stoffe lijk overschot van kapitein Paris is te Topa- tocon begroven. DE PORTUGEESCHE BANKB1LJETTEN- QUAESTIE. Dc gevangenhouding van den heer Morang. Inlichtingen van diens raadsman. Men meldt ons uit den Haag In verband met de verlenging van dc vocr- loopigc gevangenhouding" van den heer Ma- rang van IJsselveere, hebben wij ons tot den verdediger, mr. Rolajrdus Hagedoorn gewend, met het verzoek nadere inlichtingen over deze zaak tc mogen ontvangen. In de eerste plaats kwam ter sproke de vraag voor welk feit de verdachhte gevangen wordt gehouden. Oorspronkelijk heeft de Officier gevangen houding gevraagd ter zake, dat dc verdachte in het jaar 1925, met gebruikmaking van val sche stukken, dc firma Waterlow te Londen heeft doen vervaardigen valsche bankbiljet ten van de Banco de Portugal, met het oog merk om die als echt en onvervalscht te ge bruiken, of te doen gebruiken, terwijl uit dat gebruik eenig nadeel kan ontslcan subsidiair legde het O. M. oplichting van genoemde firma te laste cn in de tweede plaats het op zettelijk uit winstbejag bewaren en verbergen van genoemde biljetten. Dc rechtbank heeft de gevangenhouding op al die gronden bevolen, onder vermelding, dat die feiten strafbaar waren gesteld bij de artt. 226 en 416 W. v. Str. Men heeft dc gevangenhouding bevolen, om dat er ernstige redenen zou zijn om gevaar voor vlucht te duchten wegens de buitcnland- sche relaties en de welgesteldheid van ver dachte, in verbond met de ernstige straf, die bij schuldigbevinding dreigt. Het Hof heeft in Januari in appèl de gevan- genhhouding bevolen, doch de gronden in den zin gewijzigd, dat Marang met behulp van valsche stukken valsch bankpapier zou hebben doen vervaardigen, om het als echt cn on vervalscht uit te geven of te doen uitgeven, en in de tweede plaats, dat hij uit winstbejug de biljetten zou hebben bewaard en verborgen; voor de oplichting werd hij formeel in vrij heid gesteld. Toen in Februari de termijn van 30 dagen, waarvoor de gevangenhouding was gelast, ver streken was, heeft de rechtbank die opnieuw bevolen op dezelfde gronden, waarop dc recht bank die destijds bevolen had, dus zonder eenige nota te nemen van de gewijzigde be schikking van het Hof, hetwelk juist het de lict, waarvan het Morang verdacht, onder do art.. 208 en 416 bracht; het Hof had dus ge vangenhouding bevolen voor het doen maken van valsch bankpapier, terwijl de rechtbank In de feiten had gezien volschheid in authentieke akten, schuldbrieven enz. In Maart bekrachtigde de rechtbank, na ver hoor van den verdachte en den raadsman, dc beschikking tot gevangenhouding, doch thans op de gronden van het Hof; in appèl gelastte het Hof de gevangenhouding op dezelfde gronden, doch vermeldt dan, dat daarbij ge zien zijn zoowel de artikelen van valsche munt, als van valschheid in geschrift (225 en 226) en heling. Een juridisch bezwaar van den raadsman te gen deze omschrijving der feiten is, dat de bankbiljetten tot in de kleinste finesses als echt Men betoogt vanuit Portugal, dat zoowel Reid beschouwd moeten worden; het is vrijwel zeker, dat het contract, op grond waarvan dc firma Waterlow eerst 200.000 en later 380.000 bil jetten van 500 escudo's (I escudo is pi. m. T2 cent) afleverde, valsch is, doch vaststaot, dat dc Biljetten gemaakt zijn van dezelfde grond stoffen en gedrukt zijn met dezelfde matrijzen, welke steeds voor de vroegere biljetten van de Banco der Portugal door Waterlow gebruikt zijn. De biljetten zijn dan ook van Portugce- sche zijde meermalen als coht, doch zeer te recht al onwettig uitgegeven betiteld. Bij het langdurig verhoor, hetwelk sir Wil liam Waterlow bij den rcchter-commissoris al hier 'heeft ondergaan, is gebleken, dat dc con tracten, welke Marang bij zijn bestolling to Londen overlegde en zonder ecnig bezwaar in handen van genoemden getuige achterliet, door laatstgenoemde ter onderzoek zijn gege ven aan zijn advocaat en zijn notaris, die al les volkomen in orde bevonden. Waar Water low reeds jaren long drukker voor dc Banco de Portugal was, (Marang vernam dit van do firma Enschede, die hem een introductie voof Waterlow meegaf cn zich daarbij aanbeval om als intermediair bij de uitgifte te mogen op treden), heeft Marang niet anders verwacht dan dat dc handtcekcningen onder de contrac ten vergeleken zouden worden met al dc vroe gere contracten, welke Waterlow rechtstreeks von dc Banco dc Portugal had orttvangen en waarop diverse handtcekcningen voorkwamen, welke onder de door hem overgelegde con tracten ook geplaatst waren. Als reden waarom dc briefwisseling tusschen de Banco dc Portugal cn Waterlow niet recht streeks mocht worden gevoerd, was opgege ven, dat het hier een geheime emissie betrof ten bate van 'Angolo, waarvan slechts enkeló directeuren (er zijn er 10), von dc B. de P. op de hoogte waren; speciaal moest dit zoo geheimzinnig, omdat, gelijk is komen vost te staan, de Banco ultra Marino het uitsluitend emissierecht voor Angola had, en dc twee bedoelde bonken twee directeuren hebben, wel ke broers van elkaar zijn (de gebrs. Ulrich). Waterlow heeft dit olies volkomen begrijpe lijk gevonden en daarom ook alle correspon dentie over deze opdracht door honden van Marang laten gaan, die dc brieven don weef steeds naar zijn opdrachtgevers doorzond, naai Alvez Ros of José Bandeira. Merit waardig is echter, dot Waterlow ver klaarde na het ontvangen cn aannemen van de opdracht rechtstreeks aan den gouverneur van de Banco de Portugal een dankbetuiging te hebben gezonden voor deze gewichtige op dracht, hem verstrekt; hij verklaarde bij zijn verhoor voor het allereerst van dezen brief melding te maken, zoodat het uitgesloten is, dat derden van dc komst van dien brief, waar op nooit cenig antwoord, nog veel minder eenig tegenbericht is ontvangen, op dc hoogtd waren. Als in het voorjaar van 1925 de eersté 200,000 biljetten aan Morang zijn afgeleverd, die ze op zijn bedrt weer tegen rc^u aan zijn opdrachtgevers had Overgedragen, verschijnt in dc Portugecschc bladen van 6 Mei een be richt van de directie der B. de P., dat de ge ruchten, dot er valsche biljetten van 500 escu do's in omloop zijn, eiken grond missen. Ook tot Waterlow was deze medcdecling doorge drongen, en hij was het ook, die een Engelsche vertaling van dot bericht aan Marang door zond; voor beiden gaf het zekerheid te meer, dat de directie der Bonk, zij het in officicusen vorm, deze emissie bekrachtigde, en medo doordoor zal het ook zijn, dat de nieuwe be stelling van 380,000 biljetten van hetzelfdo type zonder ecnig bezwaar door Marang werd gegeven en door Waterlow werd aanvaard. •Alle biljetten, welke gedrukt zijn, waren voorzien van de beeltenis von Vosco da Goma, waarvan aan elk der contracten er een was gehecht. In December 1925, toen Marong reeds dui zenden van de nieuwe biljetten had afgele verd, doch ook nog vele duizenden onder zijn berusting had, zijn de eerste berichten uit Por tugal gekomen, dat de opdracht tot het druk ken op grond van valsche contracten was ge geven. Marang heeft toen terstond al de !n zijn bezit zijnde biljetten aan de politie willen uitleveren, doch dit is hem uit civielrechtelijk oogpunt door zijn toenmalige raadslieden fen stelligste afgeraden. Dc biljetten, welke in 7 koffers verpakt wa ren, zijn toen deels bij eenige bonken, deels bij een expediteursfirma geplaatst, doch do re^u's zijn terstond aan één der genoemde raadslieden overhandigd, om de afgifte, zoodra die gelast werd, te doen plaats Jtcbben. In dien tijd had ook Portugal zelf zijn zaakge lastigde met een raadsman aan het werk gezet, en de toenmalige raadsman van Marang cn die van Portugal waren het er over eens, hoe zij langs civielcn weg de zaak zouden regelen; begonnen zou worden met een verzoekschrift tot'den president der rechtbank alhier, waar bij de benoeming werd verzocht van schrift kundigen om de handtcekeningcn onder do bewuste contracten te onderzoeken. Marang is in het einde van 1925 of begin 1926 opgebeld door den vroegeren Portugcc- schen gezant, Antonio de Branc(eiro, die hem de bewuste contracten overhandigd heeft, cn terstond heeft Marang die contracten aan do politie afgegeven. Vlak daarna is het bevel tot inhechtenis neming von Marang gevolgd. Daarna heeft mr. Rolandus Hogedooin het verzoek gekregen als raadsman op te treden en vanaf het eerste onderhoud tot heden too heeft Marang met den mecsten nadruk zijn on schuld volgehouden. De raadsman deelt \ons mede, dat hij in do talloozc uren, door hem met den verdachte doorgebracht, nog nimmer Ge minste aanwij zing heeft gekregen von het bestaan van eeni ge schuld bij den verdachte; deze overtuiging is nog versterkt door het zeer uitgebreide materiaal en correspondentie, enz., waaruit wel blijkt, hoe de verdachte deze zaak steeds zui ver ols een koopmanszaak., heeft behandeld, waarvan het zorgvuldig bewaren van alle af schriften der verzonden brieven cn van allo ontvangen brieven, telegrammen, enz. getui genis afleggen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1