MAISON DE NOUVEAUTÉ BUITENLAND. Handschoenen en Kousen. IBONNEMEIiTSPRIJS 73 .v.°°r *merv EERSTE BLAD. „DE EEMLANDER" Langestraat 36 LAMPEKAPPEN 24e Jaargang No. 236 foort 210, idem liaoco per post f 3.—per week (met cratii Terrekcr.njr legen ongelukken) f 0.17& afzonderlijke nummers 1 Cj05, DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. DUITSCHLAND. HET JUBILEUM VAN HINDENBURG. Een rede van den rijksweerminis- ler Gessier, beantwoord door Hindenburg. Bij de viering, gisteren, van het 60-jarig jubileum in militairen dienst van den rijkspre sident Hindenburg, waarbij de jubilaris in de uniform van veldmaarschalk gekleed was, heeft naar een Wolffbcricht meldt, de rijks- weerminister Gessier een rede gehouden, waarin hij namens dc jonge weermaent von het rijk den opperbevelhebber huldigde, wiens leven de belichaming was van de hoogste mi litaire deugden. In zijn antwoord verklaarde Hindenburg met groote voldoening de verzekering vernomen te hebben, dat de rijksweer zich dc erfgename gevoelt der hooge traditie van het oude leger. Gij zult het (aldus de rijkspresident), mij, den oud-soldaat, niet euvel duiden, dat ik heden met deemoedige, smartelijke herinnering aan het oude Duitsche leger denk. Het was een volksleger, dat niet alleen zijn doel, het vader land tc beschermen, eervol heeft vervuld, maar bovendien een opvoedingsinstituut voor ons heele volk was, een hoogeschool van plichts vervulling en vaderlandsliefde. Wat wij aan het leger verloren hebben, kunnen wij in zijn vollen omvang eerst thans gevoelen, nu het er niet meer is. Doordat de nieuwe weermaoht vasthoudt aan de groote traditie van ons mili tair verleden, is ook zij een schot van nationale kracht cn een waarborg voor de handhaving der soldateske eigenschoppen bij ons volk. Niet op een dwaalspoor gebracht door het lawaai van den tegenwoordigen tijd, zal zij zich alleen laten leiden door toegewijde vaderlands liefde en door de overtuiging, dat haar on baatzuchtige arbeid voor het Duitsche volk van het allergrootste nut is. Hindenburg besloot met een hoera op het geliefde, dierbare vaderland. De vaandel-inspectie. B e r 1 ij n, 6 A p r i 1. (H. N.) Het hoogtepunt in de viering van het jubileum van rijkspresi dent von Hindenburg was de inspectie van de vaandelcompagnie door den rijkspresident. Do muziek speelde daarbij een marsch en vervol gens het Duitschlandlied, dat door de ontzag lijke menigte geestdriftig werd meegezongen. Daarop schreed von Hindenburg nogmaals langs de compagnie, schudde een ouden gene raal de hand en ging vervolgens weer terug in zijn plaats, waar om 12 uur de groote re ceptie begon. Hier bood de rijksweerminister dr. Gessier het eerst zijn gelukwenschen aan Vervolgens kwamen tal van deputaties van regimenten, bonden van oud-strijders enz. hun gelukwenschen aanbieden. Vanavond om 6 uur vindt een diner plaats, waarbij tal van genoodigden voojol uit mili taire kringen, zullen aanzitten. Gelukwenschen. B e r 1 ij n, 7 April. (V. D.) t)e Engelscha gezant te Berlijn bracht rijkspresident von Hindenburg hedenochtend de gelukwenschen over van het diplomatieke korps met zijn 60- jarig officiersjubileum. Namens de rijlksregeering wenschte de rijks kanselier den rijkspresident geluk. Voorts ontving Hindenburg o.a. schriftelijk* of telegrafische gelukwenschen van verschil lende leden der voormalige vorstenhuizen, van Duitsche legeraanvoerders in den wereldoor log, van alle Duitsche landen, van de burge meester van bijna alle Duitsche groote ste den, van leidende personen op allerlei gebied, fractie- en partijleiders, nuntius Pacelli en de rcgecringén van bijna alle natiën ter wereld. BEGRAFENIS VAN" A. THYSSEN. Het stoffelijk overschot van 'A. Thyssen is gisteren om 3 uur op het slot Landsberg bij Kettwig door kardinaal Sohulte plechtig inge zegend0. Alle fabrieken van Thyssen legden ten teeken van rouw het werk gedurende 5 minu ten volkomen stil. Onder het zingen van een psalm door dc zangverceniging der Thyssen- iabrieken werd dc kist naar den lijkwagen ge bracht; langs den weg naar het kerkhof had den zich de mijnwerkers opgesteld met om floerste mijnlampen. DUITSCHLAND EN DE INTERNATIONALE CONGRESSEN. Voor de eerste maal sedert den oorlog na men weder Ehritsche vertegenwoordigers deel aan de jaarlijksche conferentie der internatio nale leeroarsvereeniging te Londen. EEN NAAMSVERANDERING. De „Konigsplatz" veranderd in „Platz der Rcpublik". Dc magistraat van Berlijn heeft in zijn zit ting van heden het besluit van den gemeente raad goedgekeurd om de „Koenigsplotz in „Platz der Rcpublik" om te doopen. CORRUPTIE BIJ DE RIJKSSPOORWEGEN. Zestig hooge ambtenaren er bjj betrokken. De vorige week werd bericht, dat een hoog geplaatst spoorwegambtenaar te Frankfort a. d. Oder zelfmoord had gepleegd, daar was uitgekomen, dat hij het rijk voor ruim een mil- lioen mark had opgelicht. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat hij niet dc ccnige schuldige is geweest. Volgens de Voss. Ztg." worden niet minder dan 60 hooge en minder hooggeplaatste ambtenaren der spoorwegdirectie in Oost-Duitschland be schuldigd zich te hebben laten omkoopen. Voorts zullen eenige groote aannemers wor den aangeklaagd, daar zij den fiscus voor vele millioenen marken men spreekt van 15 h 20 millioen hebben benadeeld. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. REC' POSTREKENING N#. 4791©. TEL INT. 513. Dontierd&g 3 April 1926 PRIIS DER ADVERTENTIE met inbegrip van «en bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbie dingen cn Licidadigheids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xeei voordccligc bepalingen voor het advcriecten- fcene ciicuunrc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Van 14 regels 4.05, elke regel meer L— Utrechtsche weg 38 - Telef. 302 Groote verscheidenheid in Het schijnt, dat zeer hooggeplaatste ambte naren van de rijksspoorwegdirectie in het oosten hebben getracht dc zaak nog zooveel mogelijk te sussen. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Dc uitsproak in het proces- f Kussmann-Knoll. Gister heeft voor dc jury te Berlijn het pro ces plaats gehad togen den vroegeren Staats- anwaltasscssor dr. Kussman (die het onderzoek in dc zaak Barmat heeft geleid) en den oud kapitein Knoll, die tegenwoordig een Duitsche nationaal persbureau heeft. Naar men weet, zegt het Hbld., werd dezen beiden beklaagden ten laste gelegd, dat zij aan dc Duitsch-natio- nale bladen akten en andere officieele stukken, uit de dossiers, betrekking hebbende op dc af faire Barmat, ter beschikking hebben gesteld, teneinde dezen bladen dc gelegenheid tc ge ven een perscampangc tegen het Pruisische ministerie van justitie tc beginnen. Beide be klaagden ontkenden dit. Niettemin achtte de officier van justitie het ten laste gelegde be wezen. Hij eischte tegen dr. Kussmann twee maanden, tegen Knoll twee maanden en twee weken gevangenisstraf. Beiden moesten echter wegens gebrek aan bewijs worden vrijgespro ken. ONTPLOFFING IN EEN CELLULOSE- FABRIEK. Tot dusver 7 'dooden. Berlijn, 6 April. (H. N.)) Uit Heidenau wordt gemeld, dat vanmorgen om half TO een ernstige ontploffing in de celluscfabrielc van Hoesch en Co. heeft plaats gehad, waarbij voor zoover op het oogenblik bekend 7 personen gedood en 20 min of meer ernstig gewond zijn. Men vreest echter dat er onder de puinhoopen ven het ingestorte ketelhuis zich nog ondcre slachtoffers bevinden. De ontploffing ontstond doordien een kookketel uit elkaar vloog. BELGIE. DE JAARBEURS TE BRUSSEL. De plechtige opening Gisterochtend is dc Zevende international jaarbeurs op plechtige wijze geopend met een bijeenkomst in het ecrc-paviljoen, waar burge meester Max koning Albert, dc leden van net corps diplomatquc, waaronder ook, de Neder- landsche gezant, en andere autoriteiten en tal rijke deelnemers welkom heette. Daarna sprak "de koning, die tusschen bur gemeester Max en den sociaol-democratischen minister van nijverheid en arbeid, Wauters, ge zet was, op zijn beurt een rede uit, waarin hij wees op de veelzijdigheid van België's industrie en handel, welke telkens op dc Brasselschc jaarbeurzen tot uiting kwam. Nadat de koning de jaarbeurs voor geopend had verklaard werd onder grooten toeloop ccn rondgang gemaakt, tijdens welken de vorst herhaaldelijk stands binnen ging en zich met Belgische en buitenlandsche deelnemers aan dc joarbeurs onderhield. OUDE ABDY BIJ LEUVEN VERBRAND. Dinsdag is tc Heverlee bij Leuven een ge deelte der beroemde abdij van het park door brand vernield, welke brand aan kortsluiting was te wijten. De gebouwen van den ingang, behalve die gelijkvloers, waar zich een groote drukkerij bevindt, werden geheel vernield. Deze gebou wen werden in 1572 gebouwd, terwijl dc abclij reeds sedert 1T29 bestaat. Dc aangerichte schade is aanzienlijk. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES. Londen, 7 April. (V. D.) Op raad zijner geneesheeren is de prins van Wales heden van Londen vertrokken, om den eersten tijd na zijn herstel te Sandwich door te brengen. HET CONFLICT IN DE MIJNINDUSTRIE. De mijnwerkers strijdlustig. De afgevaardigden van de mijnwerkersbon den van Lancashire en Cheshire, die ruim 75,000 leden tellen, hebben gisteren te Bolton een groote vergadering met hun leden gehou den van wie er eenige duizenden waren opge komen. Er heerschte een zwakke stemming om nog tot een vergelijk te komen, maar in ieder geval tot een ander vergelijk dan door de eigenaars wordt voorgeslagen, maar de ovcr- heerschende stemming getuigde van strijdlust en den vasten wil om de eigenaars niet veidcx tegemoet te komen. Een scherpe resolutie is tenslotte aangenomen, waarin de twee voor naamste eischen der werklieden nog eens on derstreept werden: geert erlenging van den arbeidstijd en een stand-lardloon in evenredig heid met het i-.dexcijfcr van de kosten vcor levensonderhoud. ITALIË. EEN AANSLAG OP MUSSOLINI. Een schot uit dc menigte. B e r 1 ij n, 7 April. (V. D.) Uit Rome wordt gesc-indToen hedenmorgen Mussolini het artsen-congres had geopend en hij in zijn auto wilde plaats nemen, werd uit dc menigte een Alle benoodigdheden voor het vervaar* digen van in de meest uitgebreide keuze. Eigen atelier - Nieuwe ontwerpen - Vakkundige bediening schot gelost. Mussolini zou licht aan het neus been zijn gewond. Het bleek dot het schot ge lost was door een vrouw. Fascisten wilden haar le lijf gaan, doch werden daarin door Carabi nieri verhinderd. Mussolini die zeer rustig bleef nam onmiddellijk maatregelen om ordeversto ringen tc voorkomen. De vrouw is gearresteerd De aanrandster een Engclsche. Uit nadere berichten blijkt, dat Mussolini gisteren het internationaal chirurgisch congres op het Kapitool had geopend en zich naar zijn auto wilde begeven, toen er een vrouw zich naar voren drong en a bout portant een revol verschot op hem loste. Dc kogel doorboorde Mussolini's neus en beschadigde het neusbeen, vermelde een ruit van de auto en schampte daarna op een of ander hard deel van de carosserie af. Een commissaris van politie greep de vtouw bij den pols en richtte de hand, waarin zij de revolver had, naar boven, zoodat het tweede schot in de lucht afge vuurd werd. Een seconde later had men zich van de daderes meester gemaakt. Mussolini is op het Kapitool door een der vele aanwezige chirurgen behandeld cn na een half uur kon hij zich naar zijn woning be geven. De aanrandster van Mussolini Keet Miss Gibson en is de derde dochter van wijlen lord Ashbourne, vroeger lord-kanselier van Ierland. Zij moet een excentriek temperament hebben. Zij is geboren te Dalkey bij Dublin in 1876 en is een zuster van den tegenwoordigen lord Ashbourne, die in Frankrijk woont. Over den aanslag op Mussolini worden nog de volgende bijzonderheden uit Rome aan dc Vossischo Zeitung geseind: De vrouw die den aanslag pleegde, had haar revolver met ccn zakdoek aan haar hand vast gebonden. In dc andere hand hield zij een fkleschjc met iodiumtinctuur. Vermoedelijk wilde zij zich na het plegen van den aanslag vergiftigen. Na haar arrestatie was zij geweldig de kluts kwijt en kon geruimen tijd geen woord spreken. Zij was overigens door de me nigte nogal erg toegetakeld en half bewuste loos toen zij in een zool van het Kapitoof werd 'binnengebracht. Zij had op een afstand van nauwelijks drie meter het schot op Mussolini gelost. Mussolini bedekte onmiddellijk zijn gelaat, waardoor zijn hand geheel bebloed werd. Hij stelde de menigte zelf nog gerust en beweerde dat het een „kleinigheid" was. Het vertrek van Mussolini naar Tripoli, dat voor morgen is bepaald, werd niet uitgesteld. Gisternamiddag zou hij ook nog deelnemen aan de plechtig heid ter cere van de benoeming van het nieuwe directorium van de fascistische partij. Musso lini is dus klaarblijkelijk slechts zeer licht ge wond. Mussolini heeft Turati, den nieuwen se cretaris der fascistische partij, bevel gegeven ervoor te zorgen dot olie represailles worden verhinderd. Turati heeft daarop onmiddellijk aan alle ofdcelingen telegrafische instructies doen toekomen. Heel Rome vlagt. Fascistische bctoogingen. Het bericht van den aanslag op Mussolini had zich met geweldige snelheid door de ge- hccle stad verspreid. Dc bladen kregen eerst instructie geen woord over den aanslag te reppen. Dichte drommen fascisten trokken ech ter weldra met hun vaandels door de straten. Bij het Russische gezantschap werden eenige ruiten ingeworpen. Het redactiebureou en de drukkerij van de Mondo werden geheel ver nield cn in brand gestoken. Dc opgewonden heid in de stad is zeer groot. Het nieuws van den aanslag heeft in geheel Italië een geweldigen indruk gemaakt. Overal hebben betoogingen plaats gehad om blijk te geven van verknochtheid aan Mussolini en af schuw voor den aanslag. De chirurg omschrijft de wonde van Musso lini als volgt: „wonde door een vuurwapen ver oorzaakt, doorboring der neusvleugels; niets ernstigs." Om 4 uur ging Mussolini naar het Palazzo Vittorio om dc plechtigheid voor te zitten van de voorstelling der provinciale secretarissen aan het nieuwe fascistische directoire. De bladen zeggen, dat dc indruk in het Vaticaon zeer groot was. De Paus betuigde zijn innige tevredenheid toen hij vernam dat Mussolini door een wonder aan den aanslag was ontsnapt. De menigte toesprekend van het balkon van het Palazzo Chigi betuigde Mussolini haar zijn dank voor dc liefderijke blijken harer toe wijding. Hij maande tot kalmte aan. Hij voeg de er bij, dot niets of niemand den onweer- staenbaren vooruitgong van het fascisme zal kunnen tegenhouden. Toen Mussolini zeide: „Geen gevaar bedreigt het regime", klonk een stem uit de menigte: „Jawel I Het buitenland I" „Het buitenland zullen wij trotsccren I" antwoordde Mussolini „En indien dit het woord is dot gij van mij verwacht, ik heb het uitgesproken 1" Belangstelling uit tal vnn kringen Onder de persoonlijkheden, die Mussolini in zijn woning opzochten, noemt men den hertog van Aosta, die zijn groote verontwaardiging over den aanslag betuigde. Mussolini telegra feerde aan den koning om hem gerust te stel len over zijn gezondheidstoestand. Tegen den middog ontving Mussolini den procureur-gene raal en den rechter van instructie, die hem verscheidene vragen stelden met het oog op het onderzoek. Een groote menigte heeft post gevat voor Mussolini's paleis. De beide regis ters, die bij den portier zijn neergelegd, zijn vol handteekeningen. Dc dndcrcs ccn overspanncne De daderes heeft op 27 Februari 1925 ge tracht zelfmoord tc plegen in ceh pension te Rome door een revolverschot in de borst. Zij verklaarde zelfmoord te hebben willen ple gen ter cere van God. Nadere bizorderheden. De opwinding te Rome. Rome, 6 April. (H. N.) Omtrent den aanslag op Mussolini worden nog de volgen de bizonderheden gemeld De aanslag had plaats op het plein voor het kapitool, nadat Mussolini na de opening van het internationale geneeskundige congres het Palazzo Littorio had verlaten. Dc trottoirs waren door politie afgezet. Op het midden var. 'het plein stonden fascistische studenten, die Mussolini een lied toezongen Na dc eerste woorden van het lied klonk plotseling een schot. Mussolini tastte naar zijn neus, die bloedde. Hij hief zijn linkerarm op, en riep uitHet is niets. Ik gelast, dat men ten strengste dc orde handhaaft. Het schot werd ofgevuurd door een vrouw op leeftijd, in het zwart gekleed, die zidh ech ter een lantaarn verborg. Zij werd gegrepen en naar het paleis gebracht, waarheen Musso lini haar volgde. Mussolini verscheen echter weer spoedig en werd stormachtig toegejuicht, waarna hij opnieuw de menigte aanspoorde, de orde te bewaren. Daarop reed hij in zijn auto weg. Voordat bekend was, dat de daderes een buitenlandsche. Miss Gibson, was, verspreid de zich het gerucht, dat dc daderes van Sla vische afkomst was. Daarop trok een troep studenten naar het Russische gezantschap, om dit tc bestormen, doch een afdeeling carabi nieri was tijdig genoeg ter plaatse, om dit tc verhinderen. Ook bij dc overige gezantschappen, waar men misschien zou betoogen, werden wachten geplaatst. OUD-MINISTER AMENDOLA. f Vermoedelijk gestorven tenge volge van mishandelingen door fascisten. Uit Cannes wordt geseind, dot de Italiaan- sche oud-minister en aanvoerder der oppositie, Amendola, daar op 44-jarigcn leeftijd is ge storven. Amendola, zoo teckcnt de Tel. hierbij aan, die reeds tweemaal door fascisten gemolesteerd werd, kwam cenigen tijd geleden te Montc Catini, in Toscane, aan, voor een kuur. De plaatselijke fascisten omsingelden het hotel cn protesteerden tegen zijn verblijf in dc stad. Amendola besloot daarop naar Pistoia te gaan. Onderweg echter werd hij, hoewel onder bc- soherming van carabinieri reizende, door fas cisten overvallen cn met knuppels geslagen. Drie ribben waren gebroken en zijn toestand werd allengs slechter. Eenige maanden gele* den vertrok hij naar Cannes. POLEN. NIEUWE RELLETJES TE LUBLIN. Te Lublin hebben dc betoogingen der werk* loozen zich gister herhaald. Een menigte, die zich naar het stadhuis wilde begeven om er tc betoogen, werd door de bereden politie terug geslagen. Er zijn tal van betoogers gearres teerd. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBIUETTENZAAK. Tegen den veldbisschop Stefan Zadravecz en den chef eener afdeeling van het ministcri van ecredienst cn onderwijs, is een onderzoo gelast als inleiding tot disciplinaire maatre gelen. ZUID-SLAVIE. DE KABINETSCRISIS Raditsj wil het met Pasjitsj nog eens probeeren I Raditsj heeft weliswaar herhaaldelijk te ken nen gegeven niet meer in eenzelfde kabine» met Pasjitsj tc willen zetelen, me ar hij schijnt, nadat hij gisteren door den kom j in audiën tie is ontvangen, van mecning te zijn veran derd Volgens don correspondent van het Ber liner Togoblatt heeft Raditsj na dc audiëntie verklaard, dat hij Pasjitsj nogmaals zou uit- noodigen het parlement voor 8 dagen bijpen te roepen om dan de corruptieaffaire, waarin de zoon van Pasjitsj betrokken is, te bespre ken Indien Pasjitsj dit voorstel aanvaardt, zou de oude coalitie Pasiitsj Raditsj weer worden hersteld. N OORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO Fransch-Spannschc besprekingen inzake den vrede. De Temps zegt, dat er zeer druk' van ge dachten gewisseld wordt tusschen do kabinet ten van Parijs en Madrid. Briond, die gisteren den Spaanschcn gezant ontvangen heeft, deel de hem dc mecning der Fronschc regeering moe over do doeltreffende waarborgen van een duurzamen vrede in Marokko. Een belangrijke persoonlijkheid uit de resi dentie Rabat heeft verklaard dat de geruchten, volgens welke gezaghebbende afgezanten uit dc omgeving van Abdel Krim tc Rubat aan gekomen zouden zijn, ongegrond zijn. Geschil tusschen Krim en zijn broeder? Volgens berichten uit inboorlingen-bron zou er, bij een vergadering der opstandige aan voerders, een ernstig geschil uitgebroken zijn tusschen Abdel Krim cn zijn broeder, die do eigenlijke leider is der militaire actie. Het ge schil zou zijn oorsprong hebben in het afval len van enkele stommen, die den 6trijd drei gen op te geven. De krijgsgevongenen in Marokko. Met 'Abdel Krim gevoerde besprekingen heb" ben tot resultaat gehad, dot er een sanitaire missie naar het Rif zal gaan. Het doel dei missie, aan welker hoofd Gabriel, controleur bij het burgerlijk bestuur en dr. Goult staan, is Fronschcn en Spaanschen krijgsgevongenen hulp te vcrleenen. SYRIË. DE FRANSCHE OPERATIES IN S/RIE. Een door dc Franschen her overde plaats. Twee Fransohe kolonnes, die In het Hcrmon- gebergte opereeren, hebben Bayos opnieuw ge nomen. De Druscn hebben een toevlucht ge zocht in Palestina, waar zij ontwapend zijn Do Fronschcn hadden één doodc en 4 ge wonden, de vijand,liet 204 dooden en 250 gewonden op het terrein achter* AZIE. ERNSTIGE ONLUSTEN BIJ CALCUTTA. Koeliemishnndelïng de aan leiding. Dc toestand is ernstig te Gouripore, bij Cal cutta, waar duizenden katoenarbeiders in sta king gegaan zijn wegens de mishandeling van een koelie door Europeanen. De koelie is kort daarna bezweken. Dc stakers hebben de Euro peanen aangevallen, van wie* er 4 gewond zijn. De gendarmerie cn de troepen handhavende rust. JAPAN. JAPANSCHE VISSCHERSSLOEPEN GEZONKEN. 80 vfsschers vermist. Tien visschcrsbooten zijn gisteren gekapt sijsd, met het gevolg, dat cr meer dan 80 vis- schers vermist worden. CHINA. DE BURGEROORLOG. Nog geen offensief tegen Peking. Het offensief tegen Peking, dat men ver wachtte, is nog niet begonnen. Men gelooft, dat de geallieerde generaal Li sjing lin den uitslag afwacht van de onderhandelingen tus schen den anderen geallieerden generaal Woe pei foe en de leiders van het nationale leger* VEREENIGDE STATEN. AMERIKA EN QE WERELDVREDE. B e r 1 ij n, 6 April. (H. N.) Uit New York wordt aan de B. Z. gemeld, dat op den 9den verjaardag van Amerika's deelneming aan den wereldoorlog in den senaat een motie is inge diend, waarin de president der Ver. Staten uit* genoodigd wordt, om ter vermijding van oor* logen in de toekomst, olie beschaafde naties uit te noodigen tot een in Amerika te houden conferentie ter codificatie van het internatio nale recht. Senator Borah, de voorzitter der senaatscommissie, voor buitenlandsche za- Jcen, steunt deze motie. REUSACHTIGE PETROLEUM BRAND IN CALIFORNIË. Schade TO millioen dollar. Te San Louis-Obispo in Coliforniê vatten gisterochtend 4 petroleum-tanks, toebehooren- de aan de Union Oil Cy. en bevattende 3.700.000 vaten die door den bliksem werden getroffen, vlam en ontploften. Honderden man nen togen aan het werk om dijken op te wer pen, om de vlammen te beletten vijftig klei nere reservoirs te bereiken, die zich in de om geving bevinden. De ontploffing heeft hon derden ruiten verbrijzeld en de heele stad doen schudden. Dc brand is de vreeselijkstc dien de petroleurageschiedenis hier kent. De schade wordt op TO millioen dollar ge schat. -•"9

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1