MAISON DE NOUVEAUTÉ murnrnzirSZ^ De modernste stoffen voor The Holeproof Garantie Kousen, DE EEML.ANDER EERSTE BLAD. BUITENLAND. rec» belgie. frankrijk. Langestraat 36 zwitserland. engeland. jtaljf. polen. zuid-slavie. FEUILLETON, Een Liefdesdroom. 24e Jaargang No. 246 per post f Ik—, per week (met crati» TtrrekeriBK tegen ongelukken) f 0.17', atlondcilijke nummert 1 C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD j» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT 613. Disndag 20 April 1926 PRIJS DER ADVERIENTIfjl mei inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dienstaanbie dingen cn Licidadigheids-advc tentiën voor de helft der prijs. V oor handel cn bedrijf bestaan xeei vooi deciigc bcpalin.en voor het advcriecicn bene ciicu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden DU1TSCHLAND. VAN DER VELDE OVER DE DUIÏSCH- RUSSISCHE BESPREKINGEN. Bij zijn gewone uiteenzetthing over de bui- tenlandrrhe politieke aangelegenheden in een kabinetsraad, heeft de Belgische minister van buitenlandsche zaken v. d. Velde, zich bezig gehouden met het Duitsch-Russische ontwerp verdrag, waarvan de Duitsche gezant hem den inhoud medegedeeld heeft. TSJECHO-SLOVAKIJE, POLEN EN DE DUITSCH-RUSSISCHE ONDERHANDELIN GEN. In strijd met de berichten in de pers over een stap van Tsjecho-Slovakye en Polen in do kwestie der Duitsch-Russische besprekingen, wordt aan de Berlijnschc avondbladen meege deeld, dat de minister van buitenlandsche za ken dr. Benes geen nota aan dc Duitsche re geering gezonden heeft. Geen Engclschc nota. De Times had beweerd, dat de Engelsche regeering een bijzondere nota aan de rijksre- geering heeft gericht om haar tevredenheid uit tc drukken over de loyale wijze, waarop de Berlijnsche regeering zich ten opzichte van de mededeelingcn aangaande de Duitsch-Russi sche onderhandelingen heeft gedragen. Dit is naar uit Berlijn wordt bericht, onjuist. Men acht het daar natuurlijk dot de regeering van Londen de openhnrtiglfceid van de Duitsche buitenlandsche politiek apprecieert, maar van een bijzondere nota is hier niets bekend. TEGENSPRAAK VAN PUTSCHGERUCH TEN. De Münchener Post berichtte gister op eene in het oog loopende plaats, dat de voorstan ders van een Voelkische dictatuur cn de heet gebakerde monarchisten tegen Mei ren Putsch in het schild voerden Het zou niet alleen om de volgelingen van Hitier gaan, doch ook om andere groepen der uiterste rechterzijde. Men zou de poging van I Mei" T923 met meer kan sen op succes herhalen. Naar dc landsdienst van het Zuid-Duitsche correspondcntiebureau verneemt, heeft de regcering geen aanwijzingen over Putsch-plannen. Er bestaat dus geen en kele reden tot ongerustheid. HET KUTISKER-PROCES. Berlijn, 19 April (H. N.) Vandaag is het Kutiskerproces voortgezet. Ivan Kutisker werd door drie geneesheeren bijgestaan de zaal binnengeleid. Op een vraag van den voorzitter of hij in staat was de verhandelingen te volgen, ant woordde hij dat hij zou zien. De volgende da gen zullen de verhooren vroeger beginnen, daar Kutisker zich in de ochtenduren beteT gevoelt DE VEEMMOORDEN. Het vroegere lid der zwarte rijksweer, dc eerste luitenant Fuhrmann, die behoort tot de door de politie gezochte personen in vprband met den aanslag op den Feldwebel Wilms, heeft zich ter beschikking gesteld van den rechter van instructie van Moabit, die hem in hechtenis nam. BRAND IN EEN CHEMISCHE FABRIEK De grootste gclntincfabrick van Duitschland. Te Calbe aan de Saaie is gisterochtend om half twee brand uitgebroken in de chemische fabriek Calbe. die door het vuur vrijwel geheel werd verwoest. Men vermoedt dat kortsluiting de oorzaak van den brand is. De brandweei had een uiterst moeilijke taak, aangezien eer. groote hoeveelheid brandende gelatine eer» Van 1—4 rebels f 4.05. elke regel meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Tele*. 302 onverdragelijke hitte verspreidde, zoodat geen brandweerman het langer dan een halve mi nuut bij het vuur kon uithouden. Verschillende hunner werden overigens zwaar gewond. De schade wordt op Ik» millioen mark geschat. 250 arbeiders zullen ten gevolge van deze ramp geruimen tijd werkloos zijn. In het geheel zijn 70.000 K.G. gelatine en 700.000 K.G, grondstoffen voor de fobrikatie van gelatine verbrand, De fabriek te Calbe was de grootste gelatine fabriek van geheel Duitschland, GEEN I MEI VACANTIE TE BRUSSEL. De gemeenteraad van Brussel heeft in een vrij woelige vergadering twee socialistische voorstellen, om op .1 Mei het stadspersoneel en de gemeentescholen vrijaf te geven, met 28 tegen TI stemmen verworpen EEN REDE VAN PÉRET. Nadert het einde der valuta crisis Het woord voerend op den feestmaaltijd van de internationale hotelconferentie heeft Pérei. minister van financiën, gewezen op dc pogin gen van Frankrijk om zijn bogrooting in even wicht te brengen Hij betoogde, dat dc ont vangsten de openbare uitgaven ruim dekken, die oen totaal vertegenwoordigen van 37'A milliard. De ontvangsten van het eerste kwar taal 1926 overtreffen de ramingen. De Fran- schc schatkist beschikt ook nog over reserves, die aanzienlijke bedragen kunnen opleveren, cn die met opzet buiten dc begrooting zijn ge houden. Hij voegde er bij, dat het overschot op gebracht door het plan-Dnv/es, d.i. co. 500 milicen, aangewend zal worden voor de beta ling der schulden aan Amerika en Engeland, aan welke Frankrijk zich nooit heeft willen onttrekken. Péret zette uiteen, dat Frankrijk jaarlijks aan zijn schuldeischers cn. 130 millioen dollai betaalt. Het zal de intergcallieerde schulden in olie oprechtheid bespreken, een inzicht geven in zijn betalingsvermogen en geen verplichting op zich nemen, die hot niet kan uitvoeren. Het zal loyaal en geheel alle verplichtingen nale ven, die het op zich neemt, doch vragen dat zijn stortingen beperkt zullen worden, voor het geval dat Duitschland hot plnn-Dnwes niet uit voeren zou. Péret hoopt, dnt de Vereenigdc Stoten en Engeland aan Frankrijk voorwoorden zullen toestaan, die vereenigboar zijn met 'ijn moeilijken toestond. Hij hoopte, dat de rege ling der intergeollieerde schulden den Fran- schen financieelen toestond zal ophelderen en het vertrouwen herstellen. Hij stelt vost. dot de marge, waarover de Fransche Bank beschikt, ruim is. Defensie bons worden grif opgenomen. De vervaldag van 20 Mei zal geen moeilijkheden opleveren Het einde van de valutacrisis nadert. TEGEN DE VALUTASPECULATIE. Nieuwe maatregelen der regecrir.g. Dc regeering heeft besloten nieuwe maatre gelen te treffen om dc speculatie op den wis selkoers te bestrijden, zonder inbreuk te ma- en op de vrijheid, die dc* kooplieden genieten Deze maatregelen leggen aan de exporthande- Inors de verplichting cp om binnen dc zes maanden hun kanitnal te rcpotriecren en ran de importeurs die om een vergunning aan te vragen bij de Kamer van Koophandel. De nieu we artikelen zullen slechts de wissclagenten betreffen. Alleenverkoop voor Amersfoort. Voor elk paar van deze kousen geven wij volle garanlie gedu rende 3 maanden. DE FRANSCHE SCHULD AAN AMERIKA. Het Fransche gezantschap te Washington bericht, dot de gezant Bérengcr gemachtigd is om de onderhandelingen te voeren over de re geling der Fransche schuld en dnt Péret niet naar de Vereenigde Stoten gaan zol. PAUL BONCOUR NOG EENS OVER POLEN P a r ij s, 19 April. Paul Boncour heeft r.a zijn terugkeer verschillende vertegenwoordigers van de Fransche pers enkele mededeelingcn omtrent zijn reis naar Polen gedaan Tegenover een redacteur van het blad L'Oeuvre verklaar de hij o a. dat Polen oen vooruitgeschoven r-est van Europa is Daarom moet Polen wor den gesteund, opdat hot zich tot een een heidsstaat kan ronsolideeren Duitschland heeft in Polen reeds voel georganiseerd, dorh was -en harde meester, teiwijl het Tsaristische Rusland den ondergang van Polen wilde Bon- cour rekende op den steun van den Volken bond en van de Duitsche socialisten om Polen zijn plaats onder de Euro»r e.sche mogendhe den te doen innemen. Om deze reden heeft hij ook Berlijn bezocht, teneinde aldaar overleg te plegen mof ziin partijvrienden Boncour was overtuigd, dnt de Duitsche socialisten bereid zifn om betrekkingen met hun Poolsche pariij- genooten aan tc knoopen, teneinde de Poolsche sociaal-democraten bij dit werk te steunen. COMMUNISTEN VóóR DEN RECHTER. Dc moorden in de rue Dn., ré- mOnt. Het proces tegen ^e communisten Clerc en Domrémout, beiden beschuldigd van moord met voorbedachten rode bii de inciJ"nten in dc rue Dnmrémout. waar 3 nationalisten ge dood zijn. is voor de assizes van de Seine be gonnen. Er zijn meer dan TOO getuigen. Het proces zal 13 zittingen in beslag nemen. ZWITSERSCH—TURKTHE HANDELS OVEREENKOMST. Zwitserland en Turkije hebben ccn voorloopi- ge handelsovereenkomst gesloten. DE RATIFICATIE VAN LOCARNO. Verklaringen van Austin Chamberlain. Sir Austin Chamberlain heeft in het Lager huis, in antwoord op een vraag, verklaard dat geen der betrokken partijen tot dusver haar ra tificaties van het verdrag van Locarno bij den Volkenbond te Genève heeft gedeponeerd Een Labour-afgevaordigde vroeg of er twij fel bestaat dot een of andere regeering het verdrag niet ratificeert. Chamberlain ant woordde „Stellig niet, hieromtrent bestaat geen twijfel". HET ENGELSCHE BEZUINIGENGS- ONTWERP. Een hevig verzet te wachten In het Lagerhuis wordt nog steeds zeer druk gedebatteerd over het bezuinigingsontwerp. D> bespreking in comité zah hedenavond o Woensdagochtend afgeloopcn zijn. Macdonald de leider der arbeiderspartij, zal den aanval openen tegen het ontwerp in derde lezing Donderdag a.s. Er schijnt een hevig verzet te gen het ontwerp te bestaan èn bij de libera len èn bij de arbeiderspartij. ENGELAND EN HET AMERIKAANSCHF DRANKVERBOD. Britsche faciliteiten Londen, 19 April. (V. D.) Naar men verneemt, is ccne memorie gezonden naar hei Amcrikaanschc ministerie van buitenlondschr zuken, waarin de verschillende maatregelen zi:n uiteengezet, welke door de Britsche over heden zijn genomen, om het nakomen der Ame- rikoansche drankwetten te vergemakkelijken Deze omvatten het geven van vergunning aan Ameriknnnsche douane-kotters, om na gege ven waarschuwing de Britsche territoriale wa teren der Bahama-eilanden in tc varen, on voortuigen tc onderzoeken, die trachten d<- Amerikaansche wetten tc ontduiken. HET CONFLICT IN DE MMNINDUSTRIE. Nieuwe bemiddelingspogingen van Baldwin De Britsche premier za! heden een nieuw onderhoud hebben met de Britsche mijneige naren. Doel ervan is, zoo mogelijk uit de im- oasse tc gernken, waarin de besprekingen der betrokken partijen over dc strekking dor na- tionale loonovereenkomsten thans gekozen zijn. De eigenaars hadden verlangd, dat door plaatselijke onderhandelingen in de districten dc bijzonderheden der loonvoorwaarden moes ten worden vastgesteld, nadat de algemeene beginselen der overeenkomst waren vastge steld door nationale onderhandelingen. Ingevolge deze politiek zijn de mijneigenaar?» in verschillende districten begonnen, onderhan delingen te openen, en hebben zij de mijnwer kers uitgenoodigd, met hen samen tc komen, om de loontarieven te bespreken, welke zullen worden toegepast na 1 Mei, den datum, woaroü de subsidie eindigt. Tot heden is er echter geen aanwijzing, dat de mijnwerkers bereid ziin, zoodanige onder- '-endelingeri te voeren. Hun plaatselijke vereenigingen hebben de besluiten dpr jongste nationale gedelegeerden- conferentie gesteund, om zich te verzetten tegen de afwijking van nationale loonovcreen- omsten. tegen het aanvaarden van loonsver mindering of verlenging van den arbeids dag. Zoowel de mijnwerkers als de mijneigenaars verklaren, dat het rapport der kolcncommissw hun houding rerh*"*nrdirrt. Er bataat dui geschil over de uidegging der desbetreffend" passages in het rapport cn dit wordt than* nauwkeurig onderzocht, om de bedoclinge». der commissie vost te stellen Optimistische verwachtingen. Van andere zijde wordt gemeld dat men al gemeen verwacht dat een compromis zal wor den bereikt, te meer daar dc patroons zich be reid hebben verklaard voor het geheele land eenzelfde minimumloon toe tc stoan, waar* mede bij de locale overeenkomsten rekening zol worden gehouden, met dien verstande, dot de mijnwerkers die in mijnen werken, waar oen flinke winst wordt gemaakt, over een hooger Icon kunnen onderhandelen. De locale over eenkomsten zouden dan door dc nationale vak bonden moeten worden goedgekeurd. Natuurlijk stoot niet vast, dat de overeen* stemming juist op deze basis bereikt zol wor den, maar wel mag men aannemen, dot een oplossing in deze richting zal worden gevon den. Woensdag komen de mijneigenoors en do vertegenwoordigers der mijnwerkers bijeen De toestand kan thans reeds ols aanmerkelijk verbeterd worden beschouwd. HET CONFLICT IN DE ENGELSCHE MACHINE-INDUSTRIE. Oen stakings-rcfcrcndum. De commissie, welke de 17 vakbonden van arbeiders in de machine-industrie vertegen woordigt, heeft besloten een referendum over dc staking te houden on-} den eisch tc onder steunen van een salorisvcrhooging van 22 sh. per week. De stembriefjes moeten 21 Mei bin nen zijn. Een officicusc medcdceling von Stcfoni. DE ONDERHANDELINGEN OVER ABYSSINIË Een nota van Stefnni deelt mede, dat do onderhandelingen tusschen Italië en Engeland over Abyssinië slechts ten doel gehad hebben om de ontwikkeling der economisohe belan gen beider londen in Ethicpië in overeenstem ming tc brengen. De Engelsch-Italiaansche entente, welke tot stand zal komen, betreft uitsluitend de concessies van cconomischen aurd, welke sedert ecnigen tijd beide landen nnn Ethiopië gevraagd hebben en die bedoeld zijn in het nccoord van 19C6. Engeland en Italië hebben niet het minste voornemen om buiten de grenzen van dit nccoord te gaar». Het is om deze reden, dat zij zich in verbin ding gesteld hebben met Frankrijk, dat het nccoord van 1906 mede onderteekend heeft. De Engclsch-Italiaonsche besprekingen zijn uit gegaan van de meest volkomen eerbiediging an dc volstrekte souvereinitcit van het Abys- sinische rijk. DE TERUGKEER VAN SKRZ'/NSKJ Een voorgenomen reis naar Rusland. Warschau, 19 April. (V. D.). De nu« nister-president Skrzynski verklaarde zoer te vreden te zijn over het resultaat van zijn reis naar Prang, waar hij gelegenheid heeft gehad met vooraanstaande staatslieden over dc poli tieke cn economische betrekkingen tusschen Polen en Tsjccho-Slowokijc von gcdochter» lo wisselen. Als gevolg van het bezoek zullen ver schillende verdragen worden voorbcieid. Skrzynski deelde nog mede voornemens tc zgn een tegenbezoek te brengen aan Tsjitsjerin to Moskou. SPLITSING IN DE PARTIJ VAN RADITSJ. Bij de dissidente groep van de Kroatische boerenpartij hebben zich nog drie nfgevaarlig- den aangesloten, zoodot deze nu 10 leden telt. AARDSCHOK. Gisterovond is tc Belgrado een hevige aard schok waargenomen. Hen centrum schijnt de berg Abala geweest te zijn. MIJNONGELUK. Acht mijnwerkers verdronken. B e r I ij n, 19 April. (V. D.) Bij eene over- strooming eener kolenmijn te Mostrar tenge volge van de doorbraak van een keerdam zijn, naar uit Belgrado bericht wordt, 8 mijnwer kers omgekomen. Zonder noodzaak moet men nooit treuren. naai het Engo^cb van EMMELINE MORR1SSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. 9 Tremayne trnd nader en legde zijn handen op haar schouders. „Zijn jullie alleen maar vrienden Iris Gedraagt hij zich behoorlijk je gens je Ditmaal gingen haar oog en wijd open van verbazing, en zij antwoordde onschuldig en eer lijk „Natuurlijk." „Hij behandelt je eerbiedig cn is een gent- jeman Natuurlijk. Ik geloof niet, dat Julian iets anders kan zijn, en denkt u, dat ik dan van hem zou houden Hij zag haar aan met een doordringenden blik en liet haar toen los. „Beloof mij, dot je hem niet weer 's avonds zult ontmoeten, dan za| ik niets meer zeggen." Zij glimlachte tegen hem en beloofde het ge willig Het was niet geruststellend, en hij wist niet, of hij ham kon vertrouwen, moar ditmaal kon hij niets meer bereiken. Een week latei kwam een oude vriendin van hem, mevrouw Humphreys, een weduwe, te Siapleton Couit om Iris gezelschap te houden. Tremayne wilde gaarne, dat de Stapletons de Kerstdagen op zijn landgoed, Trelawn, zouden doorbrengen cn mevrouw Humphreys meene men. Hij zou zijn vriend Stapleton met zijn auto laten halen verandering van lucht zou hem misschien goed doen. en het was een excuus om Iris dnar te krijgen. ..Ik wil den negen en twintigsten een partij geven ter eere van haar verjaardag", zeide hij, „en zij zou geen genoegen hebben, ols jij niet tegenwoordig waart Ik zal niet veel mcnschcn uitnoodden, slechts een klein uitgelezen gezel schap O ja. jij meet komen. Jack. cn Iris mee nemen Zii heeft Trelawn nog nooit gezien" Dien avond spraken zii over de toekomst van Iris en den financiëelon achteruitgang van de Stanletons Haar voder was er voor Iris mede te deelen. hoe slecht de zaken stonden, doch Tremayne wilde daarvan niets hooren ..Waarom ter wereld zou Ie dat doen vroeg hij. „Het zou haar maar bezorgd en on gelukkig maken Waarom dat te doen, eer hrt noodzakelijk is Alles is nu in orde. Later zal er nog tijd genoeg voor zijn". „Het drukt mij zoo", antwoordde de zieke afgemat. „Mijn moeder is oud, zie je. en zij kon ook we! niet lang meer leven. En wat moet mijn arme Iris dan beginnen Tremayne legde zijn hand op den schouder van zijn vriend ,.Heb je haar niet aan mij be loofd En weet je dan niet, dat de zorg voo: haar toekomst cp mij rust. en dat ik mijn le ven wil geven om hoar gelukkig te maken? Zij zal alles hebben, wat zii wenscht. Jack, en ik zal voor haar zorgen, als zij miin vrouw is" Het geeft mij een troost te denken, dat dit zal gebeuren", zeide Jack Stapleton op opge wekter toon. ,en ik hoop het te mogen bele ven, maar zij is nu r.og maar zeventien jaar, en Doch Tremayne glimlachte slechts in zich zelf Mevrouw Stapleton was niet zoo gemaklcelïjk over te halen „Iris is nog te jong voor partijen", ver klaarde zij, „en rij heeft geen geschikte klee- ren daarvoor Het zou haar hoofd ook maar op hol brengen. Zij zou later hier niet meer tpvre- drn ziin". Tremayne had veel moeite mevrouw Staple ton te doen begriiocn. dat haar zoon had top- gesfemd, en dat het goed voor Tris zou zijn mensrhen te ontmoeten en wat anders te zien don Hendley. Voor het pleit gewonnen was, kwam Iris zelf binnen en hoorde de laatste woorden. O, grootma, zeg toch, dat wij zullen gaan I" rien zii verrukt uit. ..Ik zou het zoo gaarne willen f En meneer Tremayne zal u afhalen met zijn auto Als vadertje zegt, dat wij mo gen, moeten wij gaan en het zou zoo heerlijk zifn. O. grootma „Maar. mijn beste kind, ja hebt geen ge schikte jurken om daar te dragen", pleitte de Tootmcd-r „Meneer Tremayne zol nog an dere gasten kriigen en dan moet je mooie klep ren hebben". Tremayne fronste de wenkbrauwen, en Iris *ag hem «melend aan Dat zou immers niet hinderen vroeg zij. „Daar zoudt u toch niet om geven Ik zal zelf wel iets maken". „Dat komt er niets op aan", antwoordde hij •"•na^duldig. „Dat weet u heel goéd, mevrouw Stapleton. Fx zou gaarne willen, dat Iris Tre lawn leerde kennen", cn hij zag de oude dame ve-lbeteeker.cnd aan. Zij begreep hem en zuchtte. „Dan moet ik het natuurlijk toeslaan", zeide Toen zij alleen waren, bedankte Iris hem vol blijdschap „Het zol heerlijk ziin in een rijk huis te to- geeren", zeide zij. „Het verveelt mij zoo arm te zijn en geen behoorlijk goed te hebben" Tremayne zag haai glimlachend aan. „Wat zou je willen hebben, Iris? Mooie kleeren „Ja, en parels Ik ben dol op poreis cn zijden kousen cn mooie schoenen, en ik zou gaarne een eigen outo hebben en ze zelf besturen I" „Ik wou, dat ik je dat alles kon g^ven, maar zie je, dat kon ik nu nog niet Eens zal je het krijgen, hoop ik". „Ik denk het niet. Ik zou er echter alles voor willen geven". „Alles Zelfs je zelf Zij lachte zonder hem aan te zien, het was zoo vreemd zoo iets te zeggendoch hij glimlachte zelfs niet en zijn oogen stonden donker en strak „Ik ben niets waard", antwoordde zij, de schouders ophalend, „dat zou dus niet veel helpen". „Je weet nooit, hoe daarover gedacht mag worden", antwoordde hij, maar zij begreep het niet. „Ik denk soms, dat ik er alles voor over zou hebben rijk te zijn en het leven te genieten", zeide zij. „Maar ik weet niet, of het dot waard zou riin. Dat weet men nooit, geloof ik". „Men kan wel rijk en gelukkig beide zijn." glimlachte Trernoyne, tevreden over haar ant woord. Als Tremayne te Stapleton Court was, zag hij Cossillis eiken dagcn het werd een vaste gewoonte, dat Julian minstens één keer me vrouw Stapleton een bezoek ging brengen, ge durende welke bezoeken hij cn Iris het ver- rneden jdkaar ^oon te zien cn nauwelijks met Het was nu een onaangename week ge weest. Tremayne liet zich meer dan gewoon lijk zien, en het gelukte Iris slechts met moei te, een avond na de thee te ontsnappen om Julian te ontmoeten. „En ik durf hiet #ens langer don tien minuten blijven," zeide zij on tevreden, „of de „Groote Turk" zal naar bui ten komen en hemel en narde bewegen I Ik wou, dnt je meeging, don zou het wat vroo- Iijker zijn bij ons. In elk geval, je komt ook te Trelawn, als wij er heen gaan. Dot heeft me* neer Tremavne aan vader verteld." „Ja, daar ben ik blij om," antwoordde Ju lian, want hij was dien dog ook ontevreden gestemd cn hod hoofdpijn, maar hij begreep de oorzaak niet. „Dan zullen wij elkaar altijd zien. Dit wordt tamelijk vervelend." Zij stonden op den drempel van het oude zomerhuisje achter in den tuin, want in den winter waren de weide en de muur te nat Julian verlangde er naar hoor te kussen hij was niet te jong daarvoor maar durfde niet, voornamelijk omdat hij bang was, dot zii hem zou uitlachen; cn Iris, ofschoon zij gaaine in zijn gezelschap was, was een beetje bevreesd hem aan tc moedigen en misschien een hart stocht aan te wakkeren, waarvan zij geen be grip had. Daarom zeiden zij elkaar goeden nacht met neergeslagen oogen, en Julian ging terug naar de pastorie. Na het diner verscheen Tremayne daar en had met Cassill's een lang gesprek over Kerst mis, den eersten stop tot zijn opleiding, enz. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1