BUITENLAND. ABOKNEMfKÏSfSIJS f' m"n^ :d°°r *Tm „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Waterglas voor het inleggen van eieren. A. VAN DE WEG, Langestraat 23. Telef. 217. Willem Groenhuizen 24e laargang No. 247 ioort 210, Idem üanco per post f 3.—. per week (met cratis verzekering togen ongelukken) f 0.17* aizondetlijkc nummer* 1 cjd5. RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTBEKEMINO N*. 4791». TEL. INT. SI*. Woensdag 21 April 1926 PRIJS DER ADVERTENIlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Llcidadigheids-advc.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan xecr vooideclige bepalingen voor het adverteeicn hene ei»cu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE CONFERENTIE OVER AMERIKA'S TOETREDING TOT HET 11NTERNATIONALE HOF. De Belgische minister van buitenlondscho zaken Van der Velde heeft aan den secreta»is van den Volkenbond medegedeeld, dat Belg'e de uitnoodiginó^ aanvaardt om deel te nemen aan de conferentie van 1 Set]) 1926 om de reserves te overwegen van den Amerikaanschen Senaat, betreffende de toetreding van Amerika tot het internationale gerechtshof. DUITSCHLAND. DE DUITSCH-RUSSISCHE ONDERHANDE LÏNGEN. Het Engelschc standpunt. Londen, 20 April. (V.D.) Aangaande de voorgenomen Russisch-Duitschc conventie zijn het Duitschc ministerie van buitcnl. za ken cn de Britschc gezant te Berlijn met el kaar in verbinding -..bleven en de Britschc regeering heeft loten weten, dat zij in begin sel niets heeft af te keuren betreffende de on derhandelingen omtrent een conventie vol gens de door Duitschlond aangegeven lijnen (handhaving Locuino- cn volkcnbonds\ l rdrug). DUITSCHLAND EN SPANJE. De onderhandelingen over het handelsverdrag. Berlijn, 2 0 April. (H. I\T.) Het rijks kabinet heeft vandaag beraadslaagd over dei- stand der onderhandelingen over het handels verdrag met Spanje. Na afloop der beraadsla gingen is besloten een ambtenaar van het rijksministerie van landbouw met een bijzon dere opdracht naar Madrid te zenden om met de Spaansche legeering te onderhandelen over die punten, waarover tot nu toe geen ovei een stemming kon worden bereikt. DE SCHADELOOSSTELLING DER VOORMALIGE VORSTENHUIZEN. Het rijkskabinet met nlgc- meene stemmen voor de hier voor nocdige grondwetswijzi ging. Nadat de rijksverkiezingsleider op 19 dczei aan den minister van hinnenlandsche zaken het resultaat van de volksraadpleging over het referendum, volgens par. 41 der referendum- wet, wettelijk medegedeeld had, heeft dc rijks minister gister aan hot kabinet het voorstel voorgelegd tot indienen van het verlangde wetsontwerp. In strijd met het herhaaldelijk in dc pers opduikende gerucht als zou in de beslissende zitting van het kabinet een ^minderheid der ministers, onder leiding van den minister van hinnenlandsche zaken in de kwestie van de al- of niet-noodzakclijkheid eencr grondwetswijzi ging voor het wetsontwerp over de schadeloos stelling der vroegere vorstenhuizen overstemd zijn geworden, wordt uit Berlijn gemeld, dat het rijkskabinet zich met algemeene stemmen voor grondwetswijziging verklaard heeft. VERDUISTERINGEN BIJ DEN RIJKSBOND DER AUTOMOBIELINDUSTRIE. Vermoedelijk 400000 mark voor den bond verloren. Berlijn, 2 0 April. (H. N.) Bij den rijks - bond der automobielindustrie zijn op omvang rijken schaal verduisteringen gepleegd. Hot be stuur heeft sen commissie van onderzoek be noemd, welke, naar dc B. Z. verneemt, 'den di recteur dr. Sperling schorst te en hem het be treden van het gebouw verbood. Later besloot dc commissie den directeur op staalden voet ti. ontslaan, daar gebleken moet zijn, dot hij be langrijke bedrogen bij een weinig betrouwbare, bankfirma deponeerde en daarvoor een belang rijke provisie opstreek. Bij het onderzoek moei ook aan het licht zijn gekomen, dat twee B<u- lijnsche firma's 50 Steyer auto's hebben in gevoerd, waarvoor geen vergunning was ;c«- leend, doch waarbij dr. Sperling, die vroegei rijkscommissaris voor den in- en uitvoer was, hulp moet hebben geboden. B e r 1 ij n, 2 0 April. (H. N.) Omtrent de verduisteringen bij den rijksbond der automo bielindustrie wordt nog gemeld, dat de voor naamste verduisteringen door een kassiei zijn gepleegd, die gistefen gearresteerd is en feeds bekend heeft, in de laatste jaren een bediug van 70,000 mark te hebben verduisterd. Vv- moedelijk zal dit bedrag wel grooter blijken, daar men aanneemt, dot hij ook verschillende kwitanties ten onrechte heeft geïnd. De di.-eo teur, dr. Sperling, schijnt in den kassier on bepaald vertrouwen te hebben gesteld en heeft zich in dit opzicht aan grove nalatigheid schui- dig gemaakt. Wat het deponecrcn van gelden bif een bankinstelling betreft, blijkt het, dal u* betreffende firma de firma Held en Lang was. die tijdens den inflatietijd is opgericht en on langs in moeilijkheden is geraakt. Indien dezt firma er niel in slaagt haar zaken te rcgcicn zal vermoedelijk een bedrag van mk. 400.CK.0 voor den rijksbond van automobielindustrie verloren zijn. GEVAARLIJKE SPOOR WEGDIEFST ALLEN Maagdeburg, 20 April. (H. N.). De spoorwegdirectie deelt mede, dat op dc spoor lijn Berlijn - Maagdeburg diefstallen zijn vooi- gekomen, die ernstige gevolgen voor het vc keer hadden kunnen hebben, indien de daad niet tijdig was ontdekt. Zondagnacht zijn dicht bij het station Gerwisch belangrijke stukken uil do rails losgeschroefd en weggesleept, terwijl in den afgeloopen nacht ongeveer 800 meter ver der 200 meter bronsdraad van een telefoonlijn langs den spoorweg gestolen is, terwijl een leiding naar een blokhuis stukgesneden was Oj het ontdekken van de daders is een beloonin gesteld. AUTOMOBIELONGELUKKEN. B e r 1 ij n, 2 0 April. (H. N.) Uit verschil lende deelen van het Duitschc rijk worden weet automobielongelukken gemeld. Te Hamburg reed vanmorgen een auto, waarin zich do kamerzangcr Wilhelm Buers bevond, bij bcv uitwijken vooi een tramwagen tegen een nmsv van de electrische leiding, tengevolge waa«\ar* dc auto geheel vernield werd cn de kamci zan ger zoo gewond werd, dat de dood spoedig in- trad. De chauffeur bleef ongedeerd. Tc Br-.slu nam een auto bij het oprijden van de Ratenauu- brug een draai te kort, zoodot zij tegen e?n pilaar opbotste en over den kop sloeg, l'we der inzittenden werden op slag gedood, tciuijï dc chauffeur luter in het ziekenhuis overleed De drie overige inzittenden liepen min of meer ernstige verwondingen op. BELGIE. HET BELGISCHE KAMERLID LOUIS STRAUSS. Dc 80-jarige ligl tc Rapnllo ziek Louis Strauss, het ruim tachtigjarige libe rale Kamerlid voor Antwerpen, is tc Rapnllo, na aan de opening van het Belgische pavil joen op de Jaarbeurs te Milaan tc hebben deelgenomen, ziek geworden. Hij ligt met een zware bronchitis te bed. In verband met zijn hoogen leeftijd, die hem evenwel niet be lette, onlangs nog een reis om dc wereld te ondernemen, baart zijn toestand wel eenige onrust. ENGELAND. UIT HET LAGERHUIS. De schuldenrcgeling met Frankrijk. Kapitein Jones stelde gister, naar uit Londen aan het Hbld. wordt geseind, in het Lagerhuis aan minister Churchill de vraag of de Fran- sche minister van financiën reeds een datum voor zijn komst te Londen heeft vastgesteld, en wat de Britsche minister wil doen om dc onderhandelingen te bespoedigen. Nadat-Churchill had geantwoord dat hij de ze kwestie bij het debat over de begrooting zou behandelen, vroeg Jones of minister Churchill dan ten minste maatregelen wilde nemen om te verhinderen dat Frankrijk inmid dels een intensieve propaganda voert tegen de regeling der schulden aan Engeland. Churchill antwoordde hierop dat niets in de betrekking tot Frankrijk een dergelijken aanval rechtvaardigt. Dc Speaker voegde hier aan toe dat vragen betreffende vreemde mo gendheden vooraf aan zijn goedkeuring dien den tc worden onderworpen en dat hij de vraag van kapitein Jones niet kon toelaten. Dc schorsing der Labour-afgc- vaardigden. De Lagerhuisfractie van de Labour Partij zal een votum van wantrouwen indienen tegen den voorzitter van het Huis, die onlangs 14 Lnbourleden heeft geschorst. Het voorstel is onderteekend door Mac Do nald, Clynes, Thomas en Snowden. LJet debat over dc bczuini- gingswet. Dc artikelsgewijze behandeling van de be- zuinigingswet is gisteravond geëindigd. Er hebben zich gisteren bij de behandeling gec- •rlei bijzonderheden voorgedaan. De wer heeft geen spccicale wijzigingen ondergaan, zoodot er geen nieuw verslag over behoef* te worden uitgebracht en de derde lezing Don* derdag kan geschieden. Dan zal MacDonald zijn voorstel tot verwerping indicnen. EEN BELASTING OP HET WEDDEN Londen, 20 April. (V. D.) De bladen melden, dot het kabinet thans definitief beslo ten heeft tot de invoering van een gewijzigde.^ vorm van belasting op het wedden. Het voor stel voor een dergelijke belasting is gedutenrto de laatste weken druk door dc bladen besp o- ken. LORD READING. Bevorderd tot markkies. De koning heeft aan lord Reading den titel van markies verleend na afloop van zijn schit terenden diensttermijn als vice-koning van Indië. HET ENGELSCHE MIJNCONFLICT. Een concessie der mijneigenaars. Londen, 20 April. (V. D.) De verte genwoordigers der mijneigenaars komen heden te Londen bijeen, om de bizonderheden vast te stellen van hunne voorstellen tot eene nieu we loon-overeenkomst. Naar men verneemt zal in dit ontwerp alles voorkomen, wat de mijn eigenaars mogelijk achten vast te stellen op nationalen grondslag. Deze concessie aan de eischen der mijnwerkers tot ccn nationale overeenkomst is, naar men zegt, gedaan in antwoord op een verzoek van Baldwin, toen hij op het einde der vorige week in het ge schil tusschenbeidc kwam. Naar men ziet, zijn de mijneigenaars dus bereid af te wilken van hun eisch tot districts-regelingen, en toe te geven, betreffende het beginsel eener nationale overeenkomst, op voorwaarde, dot de mijn werkers de „herziening in benedenwaartsche richting" zullen bespreken van het minimum bijslag-percentage, zoonis door de kolencom- mi«^ie in haar rapport is voorgesteld. Blijkbaar is thans het uitzicht cp cene regeling afhan kelijk van de houding der mijnwerkers ten aanzien van de nieuwe voorstellen der mijn eigenaars. Waarschijnlijk zullen deze, nadat zij hun plan morgenmiddag aan Baldwin höbben uiteengezet, later op den dag met de mijnwet - kers bijeenkomen, en wellicht zal Baldwin op deze gemeenschappelijke vergadering tegen woordig zijn. Langesfrsat 36 Onze Collectie Costumes en Blou ses voor dit Seizoen is buiten gewoon mooi en kunnen wij in elk opzicht en aan eiken smaak voldoen. Lannestraat 43 - Te!. 852 - Amersfoort Groo e sorieering Hangklokken, Schoorsteonklokken en Wekkers Reparatie-inrichting aan huis voor gewone cn gecompliceerde uuiwuken. Londen, 20 April. (H.N.) De mijncige- nonrs en de vertegenwoordigers der arbei ders hebben vandaag nog een conferentie voor de op morgen bepaalde officiecle conferentie gehad. Daarbij is gebleken, dot dc mijnwerkers op grond van de untwoorden, uit de verschillende districten ontvangen, beslist tegen loonsverla ging en tegen plaatselijke loonregelingen zijn BIG BEN PROTESTEERT TEGEN DEN ZOMERTIJD. Big Ben, de grocte klok aan het einde van Whitehall, die in den nacht van Zondag met alle stadsklokken een uur was voorgezet, heeft gisteren tegen deze menschelijke interventie op zijn manier geprotesteerd. Zonder eenige reden liet hij om 4 uur vijf slagen hooren, om 5 uur zes, en om zes uur zeven. Toen werd het te dol cn heeft men hem om zeven uur stilgezet, zoodat alle radio-luisteraars tever geefs op zijn sonore stem gewacht hebben. Te gen 8 uur heeft men hem toen zijn vrijheid hergeven. Hij bleek toen van zijn voortvarend heid genezen en liet de vereischte acht slagen hooren. De mecaniciens hebben dc oorzaak nn zijn grap nog niet opgelost, moor Londen wist al dadelijk tc vertellen, dat Big Ben ge protesteerd had tegen dc invoering van den zomertijd. (N. R. Ct.). VERLIES VAN MENSCHENLEVENS OP ZEE. In 1925 1413 Britsche zeelieden cn visschers omgekomen. Sir Philip Cnliffe Lister, dc minister van koophandel, heeft in het Lagerhuis meege deeld, dat het aantal menschcnlevens, dat in 1925 in de koopvaardij door verschillende oorzaken te betreuren viel, voor de schepen, die in Groot-Brittonnië en Noord-Ierlond in geschreven zijn met inbegrip van dc vis- schersvloot 1413 heeft bedrogen. WEER EEN BUITENPLAATS AFGEBRAND. Onvoorzichtigheid van een be diende de oorzaak. Farnborough Hall bij Banbury, een oud bui ten uit den Jacobynschen tijd, is gisteren voor een groot deel door brand verwoest. De brand weer wist een deel van het gebouw, door tij dig ingrijpen, te behouden, maar de groote Hall met een ontick-Italiaansch trappengewelf is geheel uitgebrand. De brand is onsstaan door onvoorzichtigheid van een bediende. PORTUGAL. AARDBEVING OP DE-AZOREN. B e r 1 ij n, 20 April. (V. D.) Naar uit Lis^ sabon gemeld wordt heeft op de Azoren een hevige aardbeving gewoed. Nadere bijzonder heden ontbreken. ITALIË. ITALIAANSCH VLOOTBEZOEK AAN MALTA. De Italiaansche vloot is op Malta aangeko men en werd door de Engelsche vloot begroet De feestelijkheden worden, naar uit Malta wordt bericht, door de grootste geestdrift gekenmerkt EEN BOM ONTPLOFT. B e r 1 ij n, 2 0 April. (V. D.) In een dorp aan de Etsch bij Padua zijn 5 personen gedood en 3 gewond door de ontploffing eener boni, die in eene mijn gebruikt moest worden. POLEN. DE KABINETSCRISIS. In overeenstemming met de Maandag dooi den afgevaardigde Daszynski afgelegde ver klaring, heeft de soc.-dem. club gistermiddag met algemeene stemmen besloten onmiddellijk de soc. ministers uit de regeering terug te trek ken. Aanstonds begaven zich daarop de mi nisters van arbeid en sociale voorzorg en d*? onderminister Hausncr bij den minister-pi esi- dent, dien zij hun verzoek om ontslag over handigden. Er is nog niets positiefs bekend over de verdere ontwikkeling van de crisis, daar er bij de rechterzijde en het ccntiuro krachten aan het werk zijn om den minister president te bewegen aan het hoofd van hol rompkabinet te blijven en na I Mei het kabin-1 naar links uit te breiden. In elk geval verwochi men de definitieve beslissing tegen moigen' middag. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKB1LJETTENZAAK. Beschuldigingen tegen ministci Rakowsky. Onder hevig tumult heeft markies Pallavi- cini gister in de nationale vergadering mi nister Rakowsky van medeplichtigheid aan de bankbiijettenvcrvalsching beschuldigd. Pollavi- cini zeide, dat Rakowsky in 1922, toen hij nog geen minister was de opdracht aanvoard had om de in Stiermarken vervaardigde volschc Tsjecho-Slowaakschc biljetten, met behulp van introducties van het departement van finan ciën, in Tsjccho-Slowükijc in omloop tc bren ger». Later heeft Rakowsky zich wel is waar teruggetrokken, omdat de opdracht hem tc gewaagd leek, maar hij heeft, altijd volgens Pullavicini, van alle vcrvalschingen en schan dalen geweten. De voorzitter eischte, dat Pallovicini zijn bewijzen onmiddellijk zou overleggen, waarop deze antwoordde, dot hij zijn getuigen zou noemen voor de rechtbank, als Rokowsky eerst een aanklacht wegens laster tegen hem zou indienen. Er volgde een hevige scène met onverstaanbare uitroepen en beschuldigingen over en weer totdat Rakowsky aan het woord kwam en zeide, dat de beschuldigingen van markies Pallavicini von a tot z gelogen waren. TURKIJE. TURKIJE EN RUSLAND. Bij gelegenheid der inwijding van het nieuwe sovjetgezantschap, tc Angora hebben dc Rus sische gezant en Tewfik Bey redevoeringen ge houden om de hoop uit te drukken, dot do vriendschap tusschen beide landen zich doge- lijks meer zal ontwikkelen. NOORD-AFRIKA. DE VREDESONDERHANDELINGEN IN MAROKKO. Dc indruk van het Riffijnschc communiqué. Uit Ooedsjda wordt gemeld, dot het Uiffijn- sche communiqué van den vorigen nacht een onzaggelijken indruk gemaakt heeft in de krin gen der conferentie. Generaal Simon verklaarde Wij wei den niet verrast door die communiqué. Wij zouden liver gehad hebben, dat het debat niet ondei de publieke aandacht gebracht werd onder de zen vorm. De bespreking zal niet in een °ven heldere atmosfeer voortgezet kunnen word- n. Wat den inhoud betreft, komt de verklaring von Azor Kane dicht bij de waarheid. Geniaal Simon ontkent, dot er eeri soort ultimatum aan de Riffijnen gesteld zou zijn. Hij betreurt den vorm, waaronder zij hun opvatting hebben uit eengezet, doch ondanks deze kleine onnaige- naomdheid, zullen wij aldus de generaal alles doen om dc onderhandelingen voost te zetten, want wij willen den oorlog slechts her vatten als wij er toe gedwongen worden. Kaid Hoddoe heeft verslag uitgebracht van zijn zending, maar Azer Kane, die nog nieuwe vragen aan Abd el Krim te stellen had, is per vliegtuig vertrokken. Fransc'n-Spaansch overleg. Ponsot heeft overleg gepleegd met Lopez Olivor over de Riffijnsche verklaring. De Fron- sche en de Spaansche delegaties hebben ge confereerd. Een nieuw communique de» Riffijnen. Een tweede communiqué der Riffijnen gis terochtend aan de pers overhandigd zegt, dat zij de opinie van de wereld tot getuige willen nemen van hun werkelijk vreedzame bedoelin gen. Het communiqué geeft nader aan, welke wijzigingen aangebracht zouden moeten worden in de vier hoofdvoorwoorden, indien de regee ringen bereid zijn om den vrede te bespreken en de belangen der stommen te vrijwaren. Het stelt o.a. voor de volgende woorden „erken ning van het wereldlijke en geestelijke gezag van den Sultan" in den tekst te voegen. Wat de verbanning van Abd el Krim betreft, deze zou aanvaard kunnen worden, op voorwaarde, dat zij niet onmiddellijk ingaat en dot men hem toestaat op Islamitisch gebied te blijven Eindelijk zou voor de ontwapening een ver goeding gevonden worden in de oprichting eener administratieve militie der stammen en de uitwisseling der gevangenen zou plaats heb ben na het sluiten van den vrede. Een officieusc Fronsche uiteen zetting. Bevoegde kringen in Parijs doen opmerken, dat dc geschillen bij dc eerste ontmoeting der Fransch-Spaanschc en der Rifgedelegeerden in geen enkel opzicht den grondslag der onder handelingen betroffen, daar het enkel ging om de vaststelling der voorwaarden van den wa penstilstand, die vereischt is vóór dc officiecle onderhandelingen beginnen. Zij meensn, dat Frankrijk geen concessies doen kon inzake de voorwoorden de onmisbaar zijn voor de vesti ging von den vrede in Marokko cn die alleen in staot zijn het te beschermen tegen een her- holing van den opstand, in het bijzonder do verwijdering von Abd el Krim cn de onvoor waardelijke onderwerping aan den Sultan. Frankrijk weigert niet de voorstellen van de te genstanders tc overwegen op voorwaarde, dat zij dc veiligheid der Franschc troepen waar borgen. Frankrijk wil het beschavingswerk in vrede voortzetten. De onderhandelingen zullen bewijzen of dc Riffijncn den vrede willen of niet. Er wordt nog gevochten. Volgens inlichtingen uit inboorlingenbron zijn fracties dor Ghomaro- en Bene Hasson- stommen naar Tctocon om vrede komen vra gen. Men meldt luchtbombardementen in het gebied van Meliilo en eenige schermutselingen bij Ajdir. BRAND TE ALGIERS. Verscheidene dokken vernield. B e r 1 ij n, 20 April. (V.D.) Naar uit Parijs bericht wordt, zijn in Algiers door een brand verscheidene dokk.cn vernield. JAPAN. HANIHARA JAPANSCH GEZANT TE BERLIJN. Uit Tokio wordt gemeld, dat Hanihara 2al benoemd worden tot Jnpnnsch gezant te Ber lijn, als opvolger van Hondo, die zijn ontslag heeft ingediend. Hanihara was gezant te Was hington in 1924, toen hij teruggeroepen werd wegens zijn uitlatingen, die „ernstige gevolgen" meebrachten voor de Amcrikaonschc imrni- grotiewetten. EEN HEVIGE STORM IN JAPAN. Meer don 100 slachtoffers. Meer dan 100 vischers worden vvrmist na den hevigen storm, die Maandag op de ge- heele Westkust van Japan gewoed heeft Tor pedojagers zoeken naar dc overlevenden. De schade is reusachtig groot. Een groote brug is verwoest in de prefectuur Iwote. 200 hui zen staan onder water bij Soppoic Een boot met 7 gasten eener trouwpartij is gekapsijsd bij de Kuril-eilanden. Allen zijn verdronken. CHINA. S DE BURGEROORLOG. Te Peking. Toean tsji joei, de president, is Dinsdag avond in de legaticwijk van Peking torugge keerd cn is gister naar Tientsin vertrokken. VEREENIGDE STATEN. ONTPLOFFING OP EEN DUIKBOOT. Tengevolge eener ontploffing aan boord van dc duikboot S 49, die in dc haven van New- London (Connecticut) log, zijn 12 leden der be manning gewond, eenige van hen ernstig. DE VULKANISCHE UITBARSTING OP HAWAII. De vulkaan tot rust. Na een sensationecle vlucht boven den vul kaan MQena Loo hebben drie militaire vliegers bericht, dot dc vulkaan wederom tot rust k gekomen. DE BUITENLANDSCHE POLITIEK VAN AMERIKA. Een rede van Kellogg. In een rede aan het feestmaal von de As sociated Pres zei Kellogg, dot de Amerikaon- sche regeering met vreugde een regeling zal begroeten, die het werk, in 1921 te Washing ton begonnen, zou voleindigen, aangezien he> gevaar bestaat van een wedstrijd in den bouw van kruisers en andere oorlogsschepen, niet vermeld in de conventie van Washington Iedere werkelijke stap in dc richting van de ontwapening, hoe klein ook, is van grootei waarde voor de bevordering van den wereld vrede dan hoogdravende theoretische plannen De Ver. Stoten hebben vrijwillig hun bewape ning te land tot een minimum beperkt. Wij verheugen ons erin, dot onze toestand ons dit mogelijk maakt, maar wij zijn niet gerech tigd, verschillende vraagstukken over het hoofd te zien, waarmee andere landen hebber- te kampen. Wij zullen iedere stap, door an dere landen gedaan in de richting van de ont wapening te land, met vreugde begroeten. Wat betreft China wil de regeering de be loften aan dc Chineezen, bij de overeenkom* van Washington gedaan, uitvoeren. Zij is nic afgeweken van de traditioneele Amerikoor sche politiek in dc voorgenomen verdrage met Turkije. Kellogg sprak uitvoerig over zijn poging tc arbitrage in het geschil over Tacna en Aric en eindigde met te verklaren dot de buiter landsche politiek van Amerika geen verlongc koestert naar imperialisme, vergrooting ve grondgebied of politieke en economische ove- hcersching, maar alleen wenscht te leven samen te werken op voorwaarde van gelijkhei MEXICO. DE NIEUWE IMMIGRATIE WET. De bepalingen voor de vreemde lingen. De nieuwe immigratiewet, welke gister van kracht werd, verplicht alle buitenlanders om zich te laten inschrijven en belasting te beta len. Zij verbiedt het binnenkomen van buiten landers, die bepaalde, verboden bedrijven uit oefenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1