MAISON OE NOUVEAUTÉ Groote verscheidenheid in Broderiekanten en kragen Lampekap EERSTE BLAD. BUITENLAND, Langestraat 36 BINNENLAND. 24e faa?gang No. 248 Mfl}imi$P8i]$ 3 m;*ï~ :°°T loort f 210, Idem li an co per post f J.'per week (mei gratis eer rek en ng togen ongelukken) f 0.17°, aLzondeilijkc nummers 1 CD5. AMEBSFOGRTSCH DAGBLAD „DE EEMLANDER" DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. .D1JL.c.,0_?,liR|'llioT,.,.. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINQ N*. 47910. TEL INT. 513. Donderdag 22 April 1926 SllS DER ADVÜÏi" met inbegrip van een bewijsnummer, elke ifgel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidechgc bcoalineen voor het advcriecrcn bene circuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. ENGELAND EN DE COMMISSIE TOT REORGANISATIE VAN DEN VOLKENBONDSRAAD Cecil over zijn opdracht. Londen, 21 April. (V.D.). Viscount Ce cil, die Groot-Britnnnië zal vertegenwoordigen in de commissie van den Volkenbond, die de toekomstige samenstelling van den Bondsraad zal bestudceren, antwoordde in het Hoogcrhuis op vragen, in verband met deze zaak door lord Charnwood en lord Parmoor gesteld. Ce cil gaf toe, dar de door den Bond benoemde commissie niet geheel onpartijdig is, daar zij voor het grootste deel bestaat uit vertegen woordigers van naties, die op de vergadering van Maart j.l het meest bij dc geschilpunten waren betrokken. Het zou, zeide hij, wcnsche- lijjc zijn geweest, eenc volkomen onpartijdige commissie te hebben. Het is onjuist te denken, dat de noodzakelijkheid van zulk een com missie slechts uit dc jongste moeielijkheden te Genève is gebleken. Gedurende ecnigc jaren heeft men reeds in dc vergadering van den Bond eene krachtige ontstemming geheerscht ten aanzien van de methode, waarop dc per manente leden van den Raad worden aange wezen; deze heeft haar hoogtepunt bereikt, toen ten slotte eene resolutie werd aangeno men op het systeem van geregelde afwisseling. Cecil twijfelt er niet aan, of de regeering zal hem als haren vertegenwoordiger bepaal de instructies geven. Dit kon niet anders, waar het eene zaak van zooveel belang betreft, en hij zou natuurlijk niet wenschen, naar de com missie te gaan, tenzij hij zeker is, dat hij de inzichten zijner collega's evenzeer vertegen woordigt als zijne eigc-ne. De instructies, aan Sir Austen Chamberlain gegeven, toen hij nnnr Genève ging, leveren een antwoord op vele der gestelde vragen. Dc regcering heeft toen uit eengezet, dat geenc verandering in den Raad kan worden toegelaten, die zou meebrengen, dat het toetreden van Duitschlnnd belet of ver traagd wordt. Dit is nog steeds dc politiek der regcering Deze houdt zich ook aan het be ginsel, dat alleen de groote mogendheden per manente leden van den Raad mogen zijn Ove rigens zullen de Britsche vertegenwoordigers naar de commissie gaan met vrije handen. Of schoon hij om vele redenen wenschen zou, dat zijne handen gebonden zouden zijn, wan neer hij naar Genève gaat, moet er toch ruim te zijn voor vrije bespreking. FRANKRIJK EN DE VOLKENBOND. In de senaatscommissie voor buitenlandsche aangelegenheden heeft Briand uiteengezet, hetgeen in de jongste vergadering te Genève gebeurd is Hij heeft de bewijzen overgelegd, dat Frankrijk zich in de geheele zaak correct gedragen heeft en dat de polemiek in zekere pers tegen Frankrijk gericht, ongegrond is. BELGIË EN DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. De Belgische regeering zal op de aanstaande ontwapeningsconferentie te Genève vertegen woordigd worden door de hecren Melot, chef van den Volkcnbondsdienst aan het depailc- ment van buitenlandsche zaken, senator L de Brouckère en Henri Rolin, kabinetschef van mi nister Vanderveldc. DUITSCHLAND. DE DU1TSCH-RUSSISCHE ONDERHANDELINGEN. Een bespreking in de Rijksdag- commissie. B e r 1 ij n, 21 April. (H. N.) De rijksdag commissie voor buitenlandsche zaken is tegen Maandagmiddag bijeengeroepen ter beraad slaging over de Duitsch-Russischeo nderhan- delingen. Zoo noodig zullen de beraadslagin gen Dinsdag worden voortgezet. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. B e r 1 ij n, 21 April. (H. N.) De juridische commissie van den rijksdag is vandaag be gonnen met de artikelsgewijze behandeling van het compromis inzake dc schadeloosstelling d r vroegere regeerende vorstenhuizen. Op ar tikel 1 zijn verschillende amendementen inge diend, waarvan de belangrijkste neerkomen op een verkiezing van dc rechters van het in te stellen bizonder gerechtshof door den rijks dag. Nieuwe moeilijkheden. De Tag spreekt van nieuwe moeilijkheden in de kwestie van het compromis over de schade loosstelling der vroegere vorsten. De Pruisi sche minister van financiën zou met den steun der democratische rijksdagfractie opnieuw ge- eischt hebben, dat de terugwerkende kracht van de wet uitgebreid zal worden en n.l. tot het jaar 1872, toen er rechterlijke beslissingen gevallen zijn over het bezit der Hohenzollern. De Duitschc volkspartij en het Centrum zou den dezen eisch verworpen hebben. Een tegen gisteravond belegde bespreking van de verte genwoordigers der regeeringspartijen bij jen rijkskanselier, waar ook do Pruisische minister van financiën aanwezig zijn zal, moet de kwestie der terugwerkende kracht oplossen. Ook het kabinet zou zich, volgens hetzelfde blad, nog gister met het compromis bezighou den. DE VALORISATIEKWESTIE. Om allen twijfel te voorkomen, heeft de rijksregecring besloten een wetsontwerp in te dienen, waardoor het duidelijk gemaakt wordt, dat een referendum over die wetsontwerpen, door welke de valorisatie opnieuw geregeld zal worden, slechts door den rijkspresident RECLAMES. Van 1—4 rogcis 4.05. elke regel meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Tele". 302 ASIe naaistersfoumifuren voorgesteld worden kon. Deze regeling heeft niets uit te staan met de kwestie der schade loosstelling der vroegere vorstenhuizen en het daarop betrekking hebbende plebisciet. EEN DUITSCH LANDRAAD TE PARIJS GEARRESTEERD. Te Karlsruhe is een brief aangekomen van den landraad uit het district Karlsruhe, Schaible, die met vacantic naar Parijs gegaan was, dat hij aldaar gearresteerd is. Redenen worden in den brief niet gemeld, maar men vermoedt dat de arrestatie verband houdt met de functie van Schaible als bestuursambtenaar in Vlaanderen tijdens den oorlog. De regec- ring heeft om opheldering verzocht. VERDUISTERINGEN TEN NADEELE VAN BERLIJN. Naar het Berl. Tageblott verneemt, leidt een spoor der twee voortvluchtige stedelijke in specteurs Gei hard en Schulz naar de binnen landen van Zuid-Amerika. Het totnlo bedrag der verduistering bedraagt milliocn rijks- mark. VERDUISTERINGEN BIJ HET THIJSSEN-CONCERN. B e r 1 ij n 21 April. (V. D.) Bij de Thijs- sen-fabrieken te Homborn zijn ernstige malver saties aan het licht gekomen. Het betreft hier verduisteringen, gepleegd door dc employe's van verschillende filialen von het Thijssen- concern. De verduisteringen moeten reeds ge- ruimen tijd gaande zijn en hebben plaats ge had door middel van valsche loonlijsten en on juiste opgave der overwerkuren. Vost is komen te staan, dat in totaal een bedrog van zeker niet minder dan 60.000 Mark verdwenen is. Reeds zijn 10 personen gearresteerd. Ook te Keulen hebben heden 2 arrestaties plaats ge had in verband met deze affaire. BELGIE. MUSSOLINI „IN HFFIGIE" VERBRAND TE LA LOUVRRE. Belgische verontschuldigingen. De Belgische minister von Binnenlandsch* Zaken heeft een onmiddellijk onderzoek gelast naar een incident, dat Dinsdagavond te La Louvière is voorgevallen tijdens een socialis tische demonstratie tegen het fascisme. Na afloop der vergadering werd er een op tocht gehouden; bij het ontbinden van den stoet werd een pop in brand gestoken, Musso lini voorstellend, die door de straten was mee gedragen. De pop was in het zwart gekleed, had een fascistische pet op en een verband Over den neus. La Louvière heeft ccn sociolistischen burge meester; de politie kwam niet tussehenbeiden. Markies Negretto-Combiato, de Italiaansche gezant te Brussel, is dringend naar Rome ge roepen en is reeds daarheen vertrokken. Volgens een bericht uit Brussel heeft de Belgische regeering aan den Italiaanschen ge zant te Brussel haar excuses aangeboden we gens de betooging. FASCISTISCHE BETOOGING OP 1 MEI. Eenige fascistischgezinde organisaties hebben aan burgemeester Max schriftelijk laten weten dat zij van zins zijn, in geval de T-Mei-optocht der sociaal-democraten doorgaat, op den^eif- den dag en hetzelfde uur een tegenbetoogmg te houden. FRANKRIJK. DE SCHULDENREGELING MET DE VEREEN1GDE STATEN. Nog geen overeenstemming bereikt. Uit Washington wordt gemeld, dat de onder staatssecretaris van financiën in Het openbaar met nadruk de berichten uit Parijs heeft legen- gesproken, volgens welke binnenkort een rege ling der Fiansche schulden aan Amerika toi stand zou komen Hij verklaarde, dat deze ge ruchten tendentieus zijn en voegde hieiun toe, dat een overeenkomst niet kan worden gesloten alvorens de quaestic door de Amcri- kaansche schuldencommissic is behandeld. ENGELAND. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES Londen, 21 April. (V. D.) De Prins van Wales is van Biarritz vertrokken en te Pau aangekomen DE MOSOEL-KWESTIE. De Engelsch-Turksche onder handelingen. Volgens een telegram uit Constontinopcl aan dc Daily Telegraph, publiceert het dagblad „Jenisess" de voorstellen, welke de Britsche gezant aan de Turksche regcering tot oplos sing van de Mosoel-kwestie gedaan zou heb ben. Zij omvatten, volgens genoemd blad, dc vol gende acht punten T. De huidige grenslijn zal Zuidwoarts ver legd worden, doch zoodanig dat Mosocl in het Irakgebied blijft 2. Het Mosoelgebied zal gedemilitariseerd worden en onder een bijzonder bestuur wor den gcplaatsjt 1 Indien Uwe vernieuwd moet worden, vraagt dan eerst bij ons prijsopgave. 3. Turkije en Irak zullen met Pcrzië een ver drag sluiten, om wederzijds geen aanvallen te ondernemen 4. Groot-Britannië en Turkije zullen een neutraliteitsverdrag, gelijk aan dat tusschcn Frankrijk en Turkije, sluiten 5. Wanneer op deze voorwaarden tusschcn beide staten overeenstemming bereikt wordt, zal Groot-Britannië Turkije een leening op gunstige basis verstrekken 6. Groot-Britnnnië zal Turkije zekere mi' terieele cn financicelc voordeelen toestaan 7. Na het sluiten van deze overeenkomst zal Turkije tot den volkenbond toetreden 8. Groot-Britannië zal den Volkenbond ver zoeken, deze overeenkomst onmiddellijk tc rn- tificeeren. VERKLARINGEN VAN CHAMBERLAIN Rusland en de ontwapenings conferentie. Dc Duitsch- Russische besprekingen. Londen, 21 April. (V. D.) Sir Austen Chamberlain verklaarde in het Lagerhuis in antwoord op gestelde vragen, dat hij geen voorstel heeft ontvangen tot uitstel der voor bereidende ontwapeningsconferentie, die op 17 Mei te Genève is vastgesteld, cn dat hij niet bereid is, eene andere plaats von bijeenkomst dan Zwitserland voor te stellen voor deze con ferentie, om zulk een uitstel te voorkomen. De weigering van Rusland om dc conferentie bij te wonen, indien zij in Zwitserland wordt ge houden, is niet zeer hoffelijk voor den Bond, of gunstig voor de doeleinden, welke de Bond op het oog heeft. Alle pogingen zijn gedaan, om eene regeling te verkrijgen van dc geschil len, die tusschen de sovjetregeering en Zwit- s rland gerezen zijn, maar deze pogingen wa ren mislukt. Het is onmogelijk, dat de Bond zijn zetel van Zwitserland overbrengt op ver zoek van eene mogendheid, die toevallig me» da. land een diplomatiek geschil heeft. Ten aanzien van het voorgenomen verdrag tusschcn Duitschlond en de Sovjet-Unie, zeide Chamberlain, dat het, naar hij heeft vernomen, nog niet is gesloten. Hij heeft nog van geen der artikelen den tekst gezien, maar de Duit schc regcering heeft de verzekering gegeven, dat het verdrag niets zal bevatten, dat strijdt tegen het Bondsvcrdrag of de overeenkomst van Locarno. Deze verzekering aanvaardende, en aannemende, dat dc definitieve tekst daar aan zal beantwoorden, ziet hij geene reden, om te protesteeren tegen het verdrag. Ten aanzien van de groep van 4 conserva tieve parlementsleden, die thans Rusland be zoeken, verklaarde de minister van buitenland sche zaken, dat deze groep geen officieel of semi-officieel karakter draagt. Zij heeft gccnc officieele opdracht van de regcering ontvan gen, en is (Tcenszhs eene officir-ele de'Watift Geen xan hare leden is door het ministerie van buitenlandsche zaken met diplomatieke oi andere onderzoekingen belasta HET MIJNCONFLICT. Dc toestand hachelijk maar niet hopeloos. Baldwin heeft gistermiddag anderhalf trui met de mijneigenaars in zijn ambtswoning ge confereerd. Er is geen officieel communiqué uitgegeven, maar naar verluidde zouden som mige eigenaars iets gunstiger grstemd zijn je gens het denkbeeld van ccn nationale loonre geling voor alle districten. Dc toestand is ech ter nog zeer hachelijk. Het bestuur van de mijnwerkersbonden heeft eenige uren aan een stuk vergaderd en de re dactie vastgesteld von de nieuwe nationa.'c overeenkomst, zooals die van werknemerszijde gewenscht wordt. Vandaag zal Baldwin de erbeidersleiders ont vangen en er is althans hoop, dat dc partijen daarna weer nieuwe rechtstreeksche onderhan delingen zullen beginnen. PORTUGAL. DE AARDBEVING OP DE AZOREN. De aardbeving van 11 April te Fayol (Azo- ren) heeft geen slachtoffers gejnaakt. Er zijn slechts een tiental huizen verwoest. Uit Horte meldt men, dat dc aardschokken zioh dagelijks herhalen. Er zijn geen slacht offers, doch een paniek heeft zich van de be volking meester gemaakt.v TSJECHO-SLOWAKIJE. DE ONTPLOFFING TE PRAAG. Waorschijniijk misdaad in het spel. Men zal zich herinneren, dot er dc vorige maand groote schade te Praag is aangericht, doordot de inhoud van ccn munitiewagen ont ploft is. De correspondent der N. R. Ct. aldaar seint nu, dat dc commissie van onderzoek in haar rapport over die ontploffing concludeert, dot hierbij waarschijnlijk misdaad in het spel is geweest. POLEN. HET KABINET AFGETREDEN. De staatspresident weigert het ontslag tc aanvaarden. Ministerpresident graaf Skrynski heeft giste ren bij den president der republiek het ontslag van het geheele kabinet ingediend. Dc staatspresident heeft evenwel geweigerd de ontslagaanvrage van het kabinct-Skrzynski te aanvaarden. Groot opzien boorde het in politieke kringen, dat de staatspresident gistermiddag een lang durig onderhoud met maarschalk Pilsocdski heeft gehpd. Men verzekert echter, dat hierbij geen palitiekc doch uitsluitend militaire kwes ties ter sprake zijn gekomen. OOSTENRIJK. BELANGRIJKE ONDERSCHEIDINGEN VOOR MR. ZIMMERMAN. W e e n e n, 21 April. (V. D.) De commis- saris-gencraol van den Volkenbond mr. Z'ru- mermon, die als gast van de regeeringen to Belgrado en Boekarest voordrachten heeft ge houden over het herstel van Oostenrijk, is te Weenen teruggekeerd. De heer Zimmerman is door de koningen van Zuid-Slnvië cn Roemenië in audiëntie ontvongen. Het Roemecnsrho vorstenpaar heeft tc zijner ecre een bonkol aangericht. De koning van Zuid-Slevië leeft hem het grootkruis von dc Savn-ordc verleend, terwijl de koning van Roemenië hem met hot grootkruis der Rocmeensche Kroonorde begif tigde. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILTETTENZAAK. De beschuldigingen van Palla- vicini. In de gisterochtend heropende vergadering van de Nationale Vergadering heeft graaf Bethlen, dc premier, op de Dinsdag geuite be schuldigingen van graof Pollnvicini geant woord. Do minister-president begon met het geval Nadossy cn zeide, dot hij dien hoofdcommis saris van politie onmiddellijk geschorst had, toc-n gebleken was, dot Nadossy met dc val sche munters in betrekking stond. De bewe ring van Pnllavicini, dat Nadossy ook aandeel aan de Sokol-vervolschingen hnd gehad, was niet bewezen, zoomin als de bewering, dat de Tsjechische regeering reeds vroeger verden king tegen Nadossy gekoesterd had en deze verdenking ter kennis van de Hongaarsche regeering gebracht had Uit de rede van minister Bcncsj was der Hongaarsche regeering pos gebleken, dat die verdenking inderdaad bestaan had, maar graaf Bethlen ontkende uitdrukkelijk dat hem do3r- omtrent iets meegedeeld zou zijn. RUSLAND. DE POOLSCH-RUSSISCHE BETREKKINGEN. Volgens een bericht uit Moskou zijn do Poolsch-Russische onderhandelingen over een waarborgverdrn afgebroken, zulks als gevolg van de weigering der sovjet-rcgeering om Po len te steunen in zijn streven het grondgebied van de vrije stad Dantzig tot zich te trekken. ESTLANDSCHE SPIONNEN VOOR HET GERECHT. Leningrad, 21 April. (V. D.) Gisteren is alhier het proces begonnen tegen dc ter zake van spionnage voor Estland gearresteer de 19 personen. De zitting zal drie dagen in beslag nemen. TURKIJE. DE HUWELIJKSWETGEVING IN TURKIJE. De Kamer heeft het verbod afgeschaft vooi de Turksche vrouwen om met Perzen te trou wen. NOORD-AFRIKA. DE VREDESONDERHANDELINGEN IN MAROKKO. Het antMOord van Abd el Krim. Volgens een bericht uit Oedsjda heeft dg Rifdelegatie evTklaard, dat zij Dinsdagmiddag het antwoord van Abd el Krim ontvangen heeft. Dit antwoord is echter in de eerste plaats bestemd voor de Fransch cn Spaansche dele gaties. Volgens de eerste aanwijzingen, zouden de Riffijnen uannomen om de kwestie te bespre ken van de onmiddellijke bezetting van terri toriale penden door de Fransch-Spaanschc troepen, daarbij den opmorsch zooveel moge lijk beperkende. Zij zouden voorstellen do be voorrading der gevangenon te bevorderen dooi de zending van Roodc Kruis-missies tijdens de besprekingen toe te staan. De Fhmsche cn Spoonschc delegatie hebben gisterochtend long overleg gepleegd over de medcdecling van Azerkon, die het antwoord van Abd cl Krim bevat. De bespreking, die te gen 12 uur nfgcloopcn was, eindigde mot een gemeenschappelijk besluit, dat ter ratificatie oon dc ministers van Binncnlandschc Zaken getelegrafeerd werd. Het'was eerst bij het be gin van den middag, dat men vernemen zou, of de door dc Rifs voorgestelde bijeenkomst door gaan zou. Onmiddellijk aoorno zou men hoo- 1 ren vroor zij zal plaats hebben. Nader wordt gemeld: De Fronsche en Spaansche delegaties zouden de Rifs ontmoe ten om 4 uur, tc El Ajoen, halverwege tus schcn Oedsjda en Tooerirt. Het onderhoud zou gisteravond vportgezet worden. De Franschen cn de Spanjaarden waren besloten gisteren do preliminaircn von den wapenstilstand af to handelen. SYRIË. ONDERWERPINGEN IN S7RIË. Verscheidene opstandige stommen uit het ge bied van Aleppo hebben zich, volgens een be richt uit Beyroct, onderworpen tengevolge der bombardementen uit de lucht, waarbij dezo stammen 18 dooden gehad hebben. JAPAN. HET JAPANSCHE VLOOTPROCRAM. Het woord richtend tot dc jaarlljksche con ferentie van gouverneurs, heeft do premier, Wakotsuki, den nadruk gelegd op het belang om de verdediging van Japon ter zee te ont wikkelen, wegens insulaire ligging. Deze zin speling, in verband met andere aanwijzigingen, schijnt te wijzen op het voornemen der regce ring om het vlootprogrom te berde tc brengen, dot het vorige jaar is uitgesteld wegens de noodzakelijkheid van bezuiniging. EEN NTEUWE RAMP. Branden als gevolg von den storm. 26 slachtoffers. Dc storm van Dinsdag heeft talrijke bran den veroorzaakt in midden-Japon. Er zijn 2 fa brieken cn 600 huizen verwoest. Er zijn 26 slachtoffers. De schade te Tokio en Yokohama is aanzienlijk, 60 visschersschcpew worden ver mist. CHINA. DE BURGEROORLOG De veiligheid te Peking. Het hoofd van de politie tc Peking heeft aan den deken van het corps diplomatique medegedeeld, dot de politic alle maatregelen zal treffen om levens en goederen der buitcrw landers te beschermen. VEREENIGDE STATEN. RATIFICATIE DER ITALIAANSCHE SCHULDREGELING. De Senaat heft de regeling der Italiaansche schuld goedgekeurd met 54 stemmen tegen 33. DE VULKANISCHE UITBARSTING OP HAWAÏ Omtrent de eruptie van Mauna Loa wordt nog nader uit Ncw-Tork gemeld, dat er een nieuwe uitstorting von lovn heeft plaats gehad. De lavastroom vloeit thans in de richting van het dorp Kau. Het plaatsje Hoopoeloa is geheel bedolven het lot van zijn honderd inwoners is nog on bekend. Ook het plaatsje Kanna is ten deela verwoest, en men vreest dot velen van de in- londsche inwoners zijn omgekomen. DE MOORD OP DE NOORDERMARKT. SneJdcrs gearresteerd. Hij bekent In het Kleverpork te Haarlem is gisteren aangehouden W. F. Snclders, de rr.on, ver dacht van den moord, in het* volkslogement aan de Noordermarkt gepleegd. Hij was zeer ontdaan en bekende de vrouw, met wie hij heeft samengewoond, van het leven te hebben beroofd. S. verklaarde in blinde drift te hebben ge handeld. Met dc vrouw had hij ccn maand of zes geleden kennis gemaakt in het logement van den Griek te 's-Gravenhage, met -rien ze toen leefde. Ze is toen met hem meegegaan, maar spoedig bleek ze daar spijt van te heb ben, omdat hij het nis vente; maar zeer ar moedig hod. Meermalen zou ze dan ook heb ben gezegd, dat de Griek haar wel zou willen terugnemen en ze het bij dezen veel beter had. Dit had al dikwijls de jalouzie von S. opge wekt. Het was den laatsten tijd vooral, altijd hoogloopendc ruzie, doch hij kon onmogelijk afstond doen van de vrouw. Den noodlottigen dag heeft zij van den Griek een brief ontvan gen, waarin deze mededeelde, haar te zullen komen holen. Deze brief is S. in honden ge komen. De vrouw deelde hem onomwonden mede, dat ze dien dog niet mee ging venten, omdat de Griek zou komen, waarop S. heeft gezegd, dot hij don ook niet ging. Ze bevon den zich teen op hun kamer in het logement. S. zegt, dot er toen ccn hevige wcdrrzijdsche scheldpartij is begonnen, en toen de vrouw hem iets uit zijn vroeger leven verweet, ver hiel hij tot juinde razernij.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1