AMERSFQGRTSCH DAGBLAD MAISON DE NOUVEAUTÉ DE WITTE MONNEMENTSPRUS f"5 7 „DE EEMLANDER" Agent J. J. MOLENAAR Amersfoort Telefoon 805 ¥r@agt vrijblijvend Catalogus Kousen en Handschoenen The White Band. Mansion Polish. PRUS DER ADVERÏEHTIEH 7 «f. EERSTE BLAD. in de nieuwste soorten. Heden en morgenavond 24e Jaargang No. 250 loort 210, idem lianco per post f I-, per week (met eratis verzeker in$ tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke qubdgi 1 CX)5. DlRECTEUR-U1TGEVERJ. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|OORTWAL 2A. P0ST„«EN,N0 N«. 47910. TEL. INT. 513. Zaterdag 24 April 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadieheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalineen voor het adverteeren tene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. RECLAMES. Van 1regels f 4.05, elke regpl meer 1.— VOLKENBOND. HET INTERNATIONALE ARBEIDSBUREAU De raad van beheer van het intern, arbeids bureau heeft na goedkeuring der bcgrooting voor 1927 de zitting gesloten. DUITSCHLAND. HET DUITSCH-RUSSISCHE VERDRAG. Dc ondertcckcning Weldra te wachten. Volgens het Berliner Tagcblatt leun dc onder- tcekening van het Duitsch-Russisch verdrag weldra worden verwacht, daar de laatste moei lijkheden thans uit den weg zijn geruimd. DE SCHADELOOSSTELLING DER GEWEZEN DUITSCHE VORSTEN. Een accoord getroffen met Pruisen. De onderhandelingen met de so- ciual-dcmocratcn en Duitsch-natio- nalen. De besprekingen der vertegenwoordigers van de regeeringspartijen uit den Rijksdag en de vertegenwoordigers der Pruisische regeoiing met den rijkskanselier hebben, inzake de voor stellen betreffende de schadeloosstelling der vorsten tot ovei eenstemming over de Pruisische rischen geleid. Nadat de juridisohe commissie van den Rijksdag verdaagd was, kwumen dc vertegenwoordigers der regeeringspartijen met die der sociaal-democraten bijeen. Voor deze laatsten waren de afgevaardigden dr. Roseufcld, Landsberg en Hoffmann verschenen. De minis ter van Justitie dr. Marx woonde de besprekin gen bij. Nader wórdt gemeld: De besprekingen tusschcn de vertcgonwooi- digers der regeeringspartijen, de vertegenwoor digers der regc-ering en de Duitsch-naiionale afgevaardigden hebben geduurd tot in de late avonduren. De onderhandelingen werden zoo streng vertrouwelijk gehouden, dat er geen bij zonderheden kunnen worden medegedeeld Slechts zooveel kan worden medegedeeld, dut de democraten even goed als de Duitsch-nuüo* nalen wijzigingsvoorstellen voor het compromis voorbereid hebben. Aan de bespiekingen met de sociaal-demo craten hebben, behalve de rijksminister van justitie dr. Marx, de Pruisische minister-presi dent Braun en de Pruisische minister van financiën Hoepker-Anhof deelgenomen. Dr Marx en Hoepker-Anhof nomen ook deel aan dc besprekingen met de Duitsch-nationalen HET DUITSCHE PARTICULIERE EIGEN DOM IN EGYPTE VRIJGEGEVEN. Berlijn, 2 3 April. (V. D.) Naar verno men wordt heeft de beheerder van de vijande lijke eigendommen te Kairo het Duitschc par ticuliere bezit vrijgegeven, voorzoover het al thans niet reeds geliquideerd, verkocht, ver handeld of het onderwerp van een hangende procedure is. BELEEDIGING VAN EBERT. Een disciplinaire actie tegen twee rechters. Tegen Bewersdorff, president, en Schulze, rechter in de rechtbank te Maagdenburg, is een disciplinaire actie ingesteld, omdat zij in een in 1924 gewezen vonnis gezegd hadden, dat Ebcrt's landverraad overtuigend was ge bleken. FRANKRIJK. UIT DE FRANSCHE KAMER De behandeling van dc be groting van buitcnlondsche zaken. Bij de behandeling van de begrooting van buitenlandsche zaken heeft de socialistische afgevaardigde Fontanier over den namaak van Fransch geld in Hongarije en de jongste ver klaring van Mussolini gesproken. Briond heeft geantwoord, dat omtrent de ongeloofelijke in ternationale bandieten-streken op het gebied van het namaken van Fransch geld, alle licht zal worden ontstoken. De regéering zou niet toelaten, dat de justitie in haar taak zou te kort schieten. Wat Italië betreft, Frankrijk onderhoudt met dat land de beste betrekkingen. Het Ita- liaansche volk heeft het bestuur, dat het zich zelf heeft gegeven en dat is zijn zaak. De be sprekingen tus-chen vertegenwoordigers van Frankrijk en Italië zijn van een vreedzamen geest doordrongen. Er bestaat geen onover komelijke tegenstelling van belangen tusschcn Frankrijk en Italië, maar wel opent zich voor beide volken een grootsche toekomst van sa menwerking. Bij den huidigen toestand in Eufopa en in de wereld zal Frankrijk, zonder er van af te zien, een waakzaam oog op dc ge beurtenissen te houden, steeds vredestichter willen zijn. - Utrechtsche weg 38 - Tele 302 De Volkenbondsvergodcring. De sociaal-democratische afgevaardigde Spinasse interpelleerde over de mislukking van de Volkenbondsvergadering te Geneve, waardoor onrust en zelfs vrees onder het vre delievende deel van de bevolkingen van Frankrijk en Europa waren ontstaan. Briand antwoordde„Ik ben vast overtuigd dat de bijeenkomst van den Volkenbond in September tot een oplossing zal komen, waar door alle redenen voor vrees en ongerustheid zullen vervallen". De onderhandelingen in Marokko. In de Kafher zeide Renaudel, dat volgens som mige geruchten de poging om to tvrede te ko men in Marokko niet ernstig bedoeld zou zijn Briand drukte zijn verontwaardiging uit over een dergelijke, voor Frankrijk belcedigen- de, veronderstelling. Briand gaf den raad geen vertrouwen te schenken aan de commentaren van buitenlandsche bladen, die weinig gunstig gezind zijn voor Frankrijk. Wij streven, met Spanje, slechts één enkel doel na: den vrede zonder eenig verlangen naar veroveringen. De Fransche rcgecring hoopt, dat er spoedig een werkelijk einde aan den oorlog zal komen, doch er zijn voorwaarden aan den vrede ver bonden. Briand prees de onderhandelaars en richtte, met ontroering, een groet aan de Fransche soldaten in Marokkohij deelt in de gevoelens van de gezinnen, die een zoon in Marokko hebben. Briand besloot met te zeggen, dat men de actie der gevolmachtigden niet in de war sturen moet door ongepaste dis cussies. In Marokko streven wij een werkelijk heid na met den loyalen en oprechten wensch om tot een stevigen, gewaarborgden vrede te komen. De begrooting van buitenland sche zaken werd aangenomen en de zitting opgeheven. DE DUITSCH-RUSSISCHE BESPREKINGEN. In de commissie van buit. zaken heeft Briond op een vraag, aangaande de Duitsch-Russische besprekingen gezegd, dat hij met aandacht en in overeenstemming met dc bevriende mo gendheden de ontwikkeling der gebeurtenissen volgt ENGELAND. HET CONFLICT IN DE ENGELSCHE MIJNINDUSTRIE. De bemiddeling von Baldwin. Voortzetting der besprekingen door commissies. Bij de mijnen zijn plakkaten aangeslagen met de nieuwe loontarieven, die op I Mei in werking treden. Er blijkt uit, dot er aanmerke lijke verlagingen in alle districten worden inge voerd. Naar verluidt, waren de pogingen van den eerste-minister er gister op gericht verzoening tot stand te brengen in de verschillen over de uitlegging van het overleg der kolencommis- sie op het stuk van nationale en districtsrege lingen. Meuielen en vloeren krijgen zoo vlug en gemakkelijk een buitengewoon mooien glans door het gebruik van Van mijn standpunt beschouwd, is hetgeheel onmogelijk, in ccne vergadering als deze stap pen te doen tot het ontwarren van dien knoop, waarom ik beiden partijen wil verzoeken, zoo goed te willen zijn, zich te verwijderen, en een klein aantal personen te kiezen, die bij mij zullen komen en met mij spreken. Het zou mij zeer aangenaam zijn, indien deze kleine groe pen van vertegenwoordigers zich te mijner beschikking wilden houden, en ik zou gaarne hedenmiddag reeds eene bespreking met hen hebben, om te zien, welk middel er is, om over dc eerste moeilijkheden heen te komen, die zich heden heeft voorgedaan, en wellicht de besprekingen daarheen te leiden, dot het voor ons allen noodig is, opnieuw bijeen te komen." De Premier besloot met de gedelegeerden ei aan te herinneren, dat dc subsidie aan de ko len-industrie op het einde der maand zou ein digen. De tijd is derhalve kostbaar. De subcommissies van de mijneigenaars en de mijnwerkers, die elk uit 9 leden bestond, kwamen gedurende den namiddag afzonderlijk Londen, 23 April. (V. D.) Ofschoon op de conferentie, welke de Premier hedenmorgen hield met de leiders der mijneigenaars en der met den Premier bijeen, mijnwerkers, geene bepaalde vorderingen wer den gemaakt, slaagde de Premier er toch in, de onderhandelingen in een beteren geest te doen verioopen, en op zijn voorstel weiden door bui de partijen subcommissiën benoemd, om de besprekingen voort te zetten. Baldwin wees er dc mijneigenaars en mijn werkers op, dat hij geen van beide partijen. doch slechts het land vertegenwoordigde, dat^len. van veel meer belang dan een der beide par tijen is. Een ander feit, hetwelk in het oog gehouden moet worden, is, zeide hij, dat hetzij het werk werd stopgezet of niet, de partijen te eenigei tijd zullen moeten ondertiandclen, maar de on derhandelingen na de stopzetting zullen niet Dc gehecle vakbeweging ge mobiliseerd. Het bestuur van den mijnwerkersbond heeft een speciale conferentie belegd an gedelegeer den van alle mijndistricten tegn Woensdag a.s., om de politiek der mijnwerkers vast te stel- De commissie, die de mijneigenaars verte genwoordigt, heeft gisteravond één uur lang met Baldwin geconfereerd De commissie, die de mijnwerkers vertegen woordigt, confereerde met Baldwin reeds gis termiddag. De bcsprekinng van het bestuur van den noodzakelijkerwijze sneller verioopen dan daar- mijnwerkersbond met de industrieele commis- voor, en ieder zal alsdan in een slechtcren fi- nancieelen toestand verkeeren. Na zijn leedwezen tb hebben betuigd, dat men op het doode punt was gekomen, verzocht Baldwin aan Evan Willams, dc redenen uiteen te zetten van het standpunt der mijneigenaars, en Herbert Smith, dit te doen van het stand punt der mijnwerkers. Na hunne resp. verkla ringen te hebben gehoord, zeide de-Premier: „Ik geloof, dat het volkomen duidelijk is, dat gij u zelf hebt gebonden met een zeer strakken kneep Wat ik thans moet beproeven te doen is, dien knoop los Ie maken of door te snijden. sie van het vakvereenigingscongrcs duurde verscheidene uren. Daarna werd aangekondigd dot een conferentie van alle bonden, die bij het vakvereenigigscongrcs aangesloten zijn Don derdag zal bijeengeroepen worden om inlich tingen te verschaffen over de kolcncrisis. Dergelijke conferenties worden nooit bijeen geroepen, dan in het geval eeoer crisis en men mag gerust aannemen, dat indien de onder handelingen voor de regeering mislukken, dc conferentie zal besluiten tot een*actic over te gaan, om de mijnwerkers te steunen voor hel geval ecner stopzetting der kolennijverheid. Een waarschuwing- van Baldw Naar verluidt heeft Baldwin herhaaldelijk bij de besprekingen mot de mijnwerkers en dc eigenaars betoogd, dat men geen staat moet maken op een voortzetting der subsidie cn da dc tijdelijke ondersteuning aan de armere mij nen, die de regeering voorwaaidelijk beloofd heeft, streng beperkt zal zijn. NOORWEGEN. NAAR CRCOTE ARBEIDSCONFLICTEN? Heden valt dc beslissing. Oslo, 2 3 April. (V. D.) Gedurende de afgeloopen week heeft een stemming plaats gehad onder de leden der arbeiders- en werk geversorganisaties over de nieuwe loonovcr- eenkomsten, die door dc speciale bemidde lingscommissie, welke door de regeering be noemd is, ^worden voorgesteld. De commissie stelde voor de loonen te verminderen met ongeveer Tö ineens cn een verdere loons verlaging in den herfst, indien het indexcijfer een verdere daling zou aantoonen. Het resul taat van de stemming zal nedennamiddog wor den gepubliceerd. Dc bladen uiten de vrees, dot het voorstel verworpen zal worden door de arbeiders cn eveneens door enkele werk geversorganisotics. De bladen vreezen derhal ve, dat een uitsluiting geproclameerd zal wor den, welke 30,000 arbeiders in ,de ijzer-, tex tiel- en bouwindustrieën zal omvatten. Een nader telegram uit Oslo meldt De werkgeversbond heeft medegedeeld, dat hij het bemiddelingsvoorstel van de officieela arbitragecommissie aanneemt. De vertegen* woordigers der arbeiders verklaarden daaren tegen, dat zij liet oorstel verwerpen. Hedenavond zullen dus 30.000 man tot sto king overgaan. BALTISCHE STATEN. HET ONTSLAG VAN DEN LITAUSCHEN MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN Niet afgezet, doch afgetreden Het Litausche telegroafagcntschap deelt mee, dot prof. Reinys, de minister van buitenland sche zaken, op zijn eigen verzoek ontslag heeft gekrgen. GRIEKENLAND. ONTPLOFFING TE SALONIKI. Een ontploffing in een particuliere fabriek vnn ontploffingsmiddelen te Saloniki heeft 5 personen gecfood. Er zijn verscheidene gewon den. RUSLAND. WIRTH TE MOSKOU. Moskou, 23 April. (H. N.) De vroegere rijkskanselier dr. Wirth is te Moskou aange komen, waar hij gast van de sovjet-rcgeecring is. Hij had een langdurig onderhoud met den volkscommissaris voor buitenlandsche zaken Tsjitsjerin. NOORD-AFRIKA. DE VREDESONDERHANDELINGEN IN MAROKKO. Fransche troepenbewegingen, De „Temps" verneemt uit Oedjde: Het ge rucht heeft hier geloopen, dat de Fransche troepen over een afstand van 15 K.M. opge rukt zijn. In werkelijkheid gaat het om een be weging, die voorzien was: onze troepen heb ben terrein bezet achter de linies der trouw- gcblcven stammen. Na drie kanonschoten met los kruit gelost te hebben, rukten onze troepen op, zonder één schot te lossen en zonder dat er bij de stommen de geringste beweging plaats had. Een pessimistische voorspelling van Primo de Rivera. Aangaande zijn jongste indrukken van de onderhandelingen met de Ritkabylen verklaarde de minister-president Primo de Rivera bij een receptie der journalisten: „De onderhandelingen te Oedjda wekken niet veel hoop op succes. Dc regeering is echter toch op dc onderhandelingen ingegaan, om doordoor te bewijzen dot Spanje geen vorove- rings- of imperialistische plannen koestert." Vnndoag het einde der voor- loopige besprekingen? Hoddoc cn Cheddy, de Riffijnschc gedele geerden, die met AM cl Krim geconfcrceerd hebben, zijn met een vliegtuig te Ain Amnr gearriveerd, vanwaar zij naar Tnocrirt vertrok ken zijn. Hedenochtend zal vermoedelijk de niéuwe ontmoeting met do Rifgcdelegeor.lcn plaats hebben. Men hoopt Zaterdag een einde te maken non de voorbereidende besprekingen. SYRIË. DE STRIJD IN SYRIË. De opmnrsch tier Frnnschen naar Sucido. Donderdag is de beweging der Fransche ko- lonncs naar Sueida begonnen. Dc colonne, die 's ochtends van Ezrao vertrokken was, heeft zonder incidenten Charic bereikt. BARBAARSCHHEDEN. 2 Drusische boden, die brieven brachten aan persoonlijkheden uit de Djebal-Druscn, zijn, volgens een bericht uit Bcyroet, door opstun- dclingen gearresteerd en voor een rechtbank gedaagd, die hun dc handen Tiet afsnijden. J CHINA. DE BURGEROORLOG. Tsjnng voorziet Peking en Tientsin van graan. De Chinecschc commissie voor de openbare veiligheid heeft besloten in functie te blijven totdat de toestand tc Peking stabieler zal zijn De aangekondigde komst van Tsjang-tso- Lin heeft dc bevolking gekalmeerd. Hij heeft een voorraad graan ter waarde van 10 milliocn dollar aan Peking en Tientsin aangeboden, waar dc voedsclschaarschte bezorgdheid wekt. Deze voorraden zullen benoden marktprijzen wor den verkocht. Dc toestond tc Peking. De commissie voor de veiligheid is aanzien lijk versterkt door de opneming van Woe Pel Foc cn generaal Wang Hoeai Tsjing, die gis tel ochtend met 3 brigades uit Tientsin* aange komen is, en generaal Li Tsjing Lin. Beiden zullen te Peking blijven, terwijl generaal Tsjong Soeh Liang, de zoon vnn Tsjang Tso Lin, ca gcnerool Tsmong Tooang Tsjang naor Tientsin zullen gaan, teneinde maatregelen te treffen voor de hervatting der vijandelijkheden met d» nctionole legers. AZIE. DE RELLETJES TE CALCUTTA. Gisteren weer 5 dooden cn 50 gewenden. 49 personen zijn gister naar het ziekenhuis te Calcutta vervoerd en twee zijn er overla den, ten gevolge der gevechten tusscheji Hin does en Mohammedanen, 's Middags zijn Mo- hammednansche bandieten in dc centrale markthallen binnengedrongen en hebben ze d« Kindoesche kooplieden nangevollen, van wie er vier gewond zijn. Een honderdtal Moham medanen hebben een grnnn-rmngazijn geplun derd en den eigenaar, een Hindoe, gewond. Politieposten ^ijn in de wijk van de onlusten uitgezet. Nader wordt gemeld, dat bij de relletjes vnn gister 5 dooden zijn gevallen. Er zijn 50 ge wonden. VEREENIGDE STATEN. DE BOSCHBRANDEN BIJ NEW yORK. Londen, 23 April. (H. N.) De bosch- branden in de buurt van New York duren nog steeds voort. Ook in den staat New Yersey woeden op talrijke plaatsen bronden, waardoor sommige gemeenten reeds evrnicld zijn en andere plaatsen o.a. de vlieghaven van Lake- hurst ernstig bedreigd worden. Dc tot nu toe aangerichte schade wordt op 2 millioen dollar geraamd. ZUID-AMERIKA. HET CONFLICT OVER TACNA-ARICA. Peru vraagi bemiddeling van den den Volkenbond. De president van Peru heelt een mededce- lïng gepubliceerd, die voststelt, dat dc Ver. Staten er niet in geslaagd zijn, ondanks hun goeden wil, om dc kwestie van Tocna Arica op te lossen. Hij stelt daarom voor het beheer op dit gebied uon den Volkenbond toe te vertrou- WC7 om het definitieve plebisciet voor te be« reiden B e r 1 ij n, 23 April. (V. D.) Te Valparaiso werden gisteren groote massa-demonstraties gehouden tegen het voorstel der Vercenigdo Stoten, de betwiste gebieden van Tacno en Arica te ncutroliseeren, om er een afzonder lijken staat uit tc vormen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1