AMERSFOOBTSCH DAGBLAD MAISON DE NOUVEAUTÉ „De Witte" „The White Band" „DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. Een Liefdesdroom. ilOMiEMtlllSPIillS r*1, jn ;eo ;r Amcr> PRIJS DEK ADV£RÏEHTlFM met inbegrip van ccn DAMESMODEARTIKELEN MORGENAVOND Langestraat 36 FEUILLETON. 24e 'aargang No. 254 loon t idem Uanco per post t per week itis verzekering togen ongelukken) f 0.176. aizondeilijkc nummert 1 Cj05. i» DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47»!©. TEL. INT. 61S. Donderdag 29 April 1926 bewijsnummer, elke «egel meer 0 25, d'cnstaanb e- dtngen en Ucldadi^hcidvadve tentien voor de helH der prijs Voor bandcl cn bedrijt bestaan reet vooideeiigc beivalinven voor het advcriecien fccne circulaire, bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toecezondcn. VOLKENBOND. PERZIË E1SCHT EEN PERMANENTEN ZETEL TE GENEVE. B e r 1 ij n, 28 April. (V. D.) De Vossische Zeitung meldt hedenavond uit Londen dat Per* zië in een scherpe nota aan het Volkcnbonds- secretariaat een parmanenten Raadszetel op- cischt indien Duitschland tot den Raad wordt toegelaten. Pergië baseert dezen eisch op het feit dat Perzie 400 milliocn Mohammedanen in den Volkenbond vertegenwoordigt. AMERIKA WEIGERT DEEL TE NEMEN AAN DE PASSENCONFERENTIE. De Amerikaansche regeering weigert liaat vertegenwoordigers bij de V. B. toe tc staan 'om de passenconfercntic dc volgende maand bij te wonen. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING DER GEWEZEN VORSTEN. De besprekingen in den Rijksdag. In den Rijksdag kwam het wetsontwerp tot onteigening zonder schadeloosstelling der vroegere vorsten ter sproke, dat door het volksreferendum naar den Rijksdag werd ver wezen en dat, met den steun van 12k; millioen stemmen, onteigening zonder vergoeding als de beste oplossing voorstelt. Dr. Külz, de minister van binnenlondsche zaken, zette dc uit een vroegere verklaring reeds bekende be zworen der Rijksregeering uiteen. De sprekers der burgerlijke partijen richtten zich ook met min of meer scherpte tegen de onteigenings wet. De democratische spreker kondigde voor de 2e lezing het bekende amendement zijner partij aan. Heden voortzetting van het debat. Dc democratische Rijksdagfractic besloot haar voorstel tot een regeling met dc vorsten welke in hun onderhoud volgens dc eischen van hun stand voorziet, te handhaven Wordt dit verworpen, don zal dc fractie tegen ont eigening stemmen. De fractie der Duitsche volkspartij heeft zich tegen het sociaal-remocratisch-communistische voorstel evenais tegen het democratische amendement verklaard. GEEN PLAATSELIJKE KEUZE IN DUITSCHLAND. De Duitsche Rijksdag heeft, gisteren hei voorstel tot invoering van plaatselijke keuze verworpen. BELGIE. DE MILITAIRE DIENSTTIJD. De Kamer heeft met 103 tegen 61 stemmen de wet aangenomen tot wijziging der militie- wet, waardoor de diensttijd tot 10 maanden tei uggebracht wordt, behalve voor de speciale wapens. DE VIERING VAN DEN T MEI-DAG. Niettegenstaande de bedreiging der fascis ten, dat zij een tegen-demonstratie zullen hou den, wanneer de socialisten op 1 Mei een op tocht zullen houden, is daartoe aan dc socialis ten verlof gegeven. Tc Antwerpen zal het stadhuis, gesloten zijn. Te Gent, te Brugge en in de voornaamste ste den in Wallonië zal de soc.-democratische par tij optochten houden. Het personeel op het departement van bui- tenlandschc zaken krijgt 1 Mei vrijaf. TRAMONGELUK. Uit Antwerpen wordt gemeld, dat tengevol ge van het derailleeren der locomotief van de tramlijn naar Oorderen Polders drie wagons in elkaar geschoven zijn. Er werden ca. 50 werklieden gewond, van wie 15 zwaar. Een der gewonden ic overleden. Garneeting Fournituren Japonstoffen Kousen Tele 302 Handschoenen Wol Garen Band enz. enz, FRANKRIJK. OMGEKOMEN „BLINDE PASSAGIERS.' Reeds 10 lijken gevonden. Men heeft aan boord van het s.s. Sidi Fer- ruet te Marseille de lijken gevonden van 10 Arabieren, die zich te Algiers aan boord ver stopt hadden en die onder dc kolen terecht kwamen in de kolenbunkers. Daar er nog meer inboorlingen verstopt waren, zet men het on derzoek voort volgens de ontsnapten moe ten er 20 u 25 Arabieren vermist zijn. TIEN PERSONEN VERGIFTIGD. Uit vreugd tot dooden.. P a r ij s, 2 8 April (V. D.) De jury te Nimes heeft een veertigjarige vrouw ter dood veroordeeld. De vrouw hod uit louter vreugde tot dooden in de laatste vijf jaren 10 personen vergiftigd. Zij lokte vriendinnen en kinderen in haar woning en deed vergift in hun dran ken. Daarna verheugde zij zich in den dood strijd harer slachtoffers. ENGELAND. HET ENGELSCH MUNCONFLICT. Conferenties over cn weer. Londen, 28 April. (V. D.) De onder handelingen in het kolen-gschil werden he den- hervat. In den ochtend heeft een confe rentie der mijnwerkers-gedelegeerden plaats gehad. Deze werd in kennis gesteld vnn den huidigon toestand, en werd vervolgens ver daagd, om het resultaat of tc wachten van de nieuwe gemeenschappelijke bijeenkomst van dc subcommissies der mijnwerkers en mijneige naars, welke in den namiddag order voorzitter schap van Baldwin zou worden gehouden. De ze gemeenschappelijke bijeenkomst duurde den gehcelen middag, en werd meermolen afzon derlijk over verschillende punten zouden kun nen beraadslagen. De conferentie der mijnwerkers-gedelegeer den kwam om 6 uur weder bijeen, als wan neer werd medegedeeld, dat dc onderhande lingen nog steeds voortduurden, weshalve zij tot morgen werd verdaagd. Naar men verneemt, wordt in' de gemeen schappelijke vergadering der sub-commissiën dc economische positie der verschillende mij nen besproken, en hopen de mijneigenaars, do» het resultaat daarvan zal zijn, dnt de mijn werkers toestemmen in onderhandelingen over de looncn en werkuren. Na de verdaging der gemeenschappelijke conferentie met de mijnwerkers heeft Baldwin een reeds besprekingen gevoerd met beide partijen. Om half elf gistcrovond had hij twee maal geconfereerd met de mijneigenaars, twee maal met de vertegenwoordigers van het vnk- vercenigingscongres, cn eenmaal met dc mijn werkers. Vóór middernacht zou hij nogmaals met dc mijnwerkers confereeren. Naar nader verluidt is er geen definitieve grondslag gevonden voor de oplossing van hot mijnconflict. Doch er zijn verdere conferenties belegd voor heden. GEBOORTEBEPERKING IN ENGELAND. Lord Buckmastcr (lib.) heeft in het Hooger- huis een motie ingediend om dè welvaart-com missies toe te staan aan getrouwde vrouwen inlichtingen te verschaffen om haar in staat te stellen de gezinnen te beperken. Ondanks de. oppositie van Salisbury en den lord-kanselier namens dc regeering, weid de motie aangeno men met 57 stemmen tegen 44. Alle benoodigheden voor het ver vaardigen van LAMPEKAPPEN in de meest uitgebreide keuze. Eigen atelier. Nieuwe ontwerpen. Vakkundige bediening NOORD-AFRIKA. DE VREDESONDERHANDELINGEN IN MAROKKO. De vrcdesdelegaties zijn gistermorgen in nieuwe zitting te Oedsjda bijeengekomen. Dc zitting der conferentie, die om 9 uur be gon, werd tot T0.40 geschorst om aan de Riffi toe te staan om overleg te plegen. De zitting was afgeloopen om kwart vóór 12. De bespre king* liep hoofdzakelijk over de inrichting van het bestuur van het Rif in overeenstemming met de internationale verdragen. Dc volgende zitting begon om 4.30 uur. Versterkt Abdel Krim zijn stellingen Op het Westelijke Spaansche front zendt, volgens een bericht uit Tenger, Abdel Krim talrijke troepen om zijn stellingen te versterken vooral yóór Tetoean. AZIE. DE ONLUSTEN IN CALCUTTA. Een nieuw gevaar. Voor het eerst sedert het begin der onlus ten is het gisteren in de Hindoewijk tc Cal cutta rustig geweest, doch alle winkels der Hindoes blijven gesloten. Sedert 23 April zijn er 45 dooden cn 375 gewonden. De overheden staan nu voor een nieuw pro bleem, n.I. het straatvuil op te ruimen, dat zich opgehoopt heeft en waaruit bij de tegen woordige tropische hitte makkelijk epidemi sche ziekten zouden kunnen ontstaan. JAPAN. MAARSCHALK KAWAMOERA. f Het overlijden wordt gemeld van Maarschalk burggraaf Kageokira Kawamoern. Kawamoero onderscheidde zich in den Russisch-Japanschen oorlog. SCHEEPSRAMP. Meer dan 200 opvarenden ver mist. Londen, 28 April. (V. D.) Volgens telegrammen uit Tokio is het Japansche stoomschip „Chicibu Maroe" is het Japansche hiro tijdens een hevigen storm vergaan. Meer dan 200 opvarenden worden vermist. VEREENIGDE STATEN. DE ITALIAANSCHE SCHULD AAN AMERIKA. Coolidgc heeft de Itoliaansche schuldrege ling onderteekend. DE NIEUWE AMERIKAANSCHE IMMI- GRATIEWET. B e r 1 ij n, 28 April. (V. D.) De nieuwe Amerikaansche immigratiewet bevat een clau sule, volgens welke butcnlunders, die tot meer dan 1 jaar gevangenisstrof veroordeeld zijn geweest, niet kunnen worden toegelaten. 1509 POND DYNAMIET ONTPLOFT. Vier dooden N c w-Y o r k, 2 8 April. (V. D.) Uit Oakland wordt een zware ontploffing gemeld. 1500 pond dynamiet ontplofte, waardoor vier arbeiders gedood werden. ZUID-AMERIKA. TMi'EE AMERIKANEN VERMOORD IN ARGENTINIË. Dinsdag zijn door onbekenden 2 Amerikaan sche burgers vermoord bij de Boliviaanschc grens. Hun chauffeur ook werd gedood. Giste1 ren werden de lijken gevonden in een auto, die door kogels doorzeefd was. De Amerikanen waren op inspectie voor de Standard Oil. De politie spoort de daders op. Men gelooft dat diefstal de beweegreden van den moord is ge weest. VERSPREIDE BERICHTEN. EEN ZEER GROOTE DIAMANT GEVONDEN. 110 karaat gToot. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat de Rio de Carcos door een delver een diamant is gevonden met een gewicht van 110 karaat. Experts schatten dc waarde op 3Jó millioen lire. Dc steen is van een -"•achtige zuiverto. Eerste Kamer. Door den Voorzitter wordt medegedeeld dol de Bioscoopwet Dinsdag II Mei in openbare behandeling komt in de Eerste Kamer. Aon de orde is de begrooting van Binnen londsche Zaken en Landbouw. De heer Van Embdcn bepleit verbetering van dc regeling der verkiezing van Eerste Kamerleden. De heer Hermans wenscht voor werkver schaffing subsidiccring van noodlijdende ge meenten en acht subsidieering van Burgerwach ten onnoodig. De heer Westerdijk wenscht spoedige Ivoorziening in de vacature van Directcur- I Generaal van den Landbouw. Minister Kan meent, dqt een wijziging der provinciale 'wet als door den heer Van Embden 'bedoeld wordt, tot de verre consequenties zou kunnen leiden. Subsidies aan Burgerwachten jcht hij nuttig. De Minister herinnert eraan, lat onder Minister Ruys het Directeur-Gene- aalschap van den Landbouw is afgeschaft. De thans overleden Dr. van Hoek achtte zelf en opvolger onnoodig. Dc brgrooting wordt onder stemming aangenomen. Aan de orde is de Ondcrwijsbogrooting. Dc heer D c Zeeuw waarschuwt tegen ver- lfcging van het onderwijspcil bij bezuinigings- pegingen. Dc heer Verkouteren wenscht meer steun nan arme kunstenaars en lieden van talent. Dc heer H n z e v o c t bepleit subsidiccring van het bijzonder onderwijs aan zwakzinnigen cn doofstommen De heer S m e e n g e wenscht verbetering van de positie der Nijverheidsonderwijzers. De ondcrwijs-bcgrooting wordt z.h.s. aan- genomen. De marincbegrooting wordt aangenomen met 179 stemmen. De oorlogsbegrooting wordt aangenomen met 19—9 stemmen. De woterstaatsbegrooting wordt aangeno men evenals de postbegrooting. Bij dc arbcidsbcgrooting bepleit de heer A m e 1 i n k toepassing der arbeidswet voor kantoor- cn verplegend personeel. De Minister betoogt, dat de toepassing der orbeidswet op verplegend personeel nog moeilijkheid vindt in verband met ort. 63 der wet (diaconessen en religicusen vallen buiten dc wet). Dc zaak is bij den Minister in onder zoek. Tweede Kamer. Den heer Heemskerk wordt verlof verleend tot het houden vnn een interpellatie inzake af treding van den heer v. Royen en het optreden van den heer Lombooy als minister van oorlog en marine a.i. De motic-Joekes betreffende pensioenen der vóór 1920 gepensionnccrdc Indische militairdn boven 60 joar wordt aangenomen met 74 tegen 7 stemmen. Hoofdstuk I der Indische bcgrooting wordt aangenomen met 60 tegen 20 stemmen (s.-d_ cn L. de Visser). Hiermede is de Indische begrooting afge handeld. Aon de orde is de Surinaamschc begrooting. Dc heer Van Rappnrd wil maatregelen op het particuliere kapitaal, dot zich voor Suri name met zijn productieven bodem interes seert. Spr. bepleit de bclongen van dc verschillen de cultures. De heer Boon bespreekt de positie van de leden vnn de rechterlijke mocht. Spr. dient een motie in betreffende de positie van den voor zitter en de leden van het Hof. De heer Llzermon bepleit maatregelen voor de volkswelvaart en gezondheid. Dc heer Droogleevcr Fortuijn be spreekt de quaestie van de grensscheiding tusschcn Suriname cn Britsch Guyana. De heer Van Vuurcn (R.-K.) wil de ver houding tusschen Gouverneur en Stoten van Suriname doen nagaan, en betere uitvoering der gelijkstelling ap onderwijsgebied. De heer Van Gijn (V.-B.) dringt aan op hervorming vnn het financiewezen in Suriname. De heer Van Boetzclacr van Dub beldam (C.-H.) wil t.o.. Suriname voortgaan op den ingeslagen wegde patiënt heeft rust noodig. De heer Scheurcr (A.-R.) dringt aan op bestrijding der volksziekten en bestrijdt den sluitpost der begrooting. De Minister van Koloniën zal wijzi ging van het rcgceringsreglcmcnt overwegen. De belangstelling voor Suriname neemt den toetsten tijd toe. De volksgezondheid heeft spr.'s volle aandacht. In de avondvergadering Is behandeld de bc grooting van Justitie. Berichten. KON. BESLUITEN. Benoemd tot lid der Staatscommissie betref fende dè wettelijke regels, die t. a. v. het waterstaotsbestuur behooren te worden gesteld Ir. M. C. E. Bongaerts, oud-minister van Waterstaat; toegekend de bronzen eere-medoillo der Oranje Nossau-orde aan B. Sloep, instrument maker bij de firma W. J. Wcisenou te Amster dam toegekend het Dc Ruyter-eeretceken, inge steld 23 Maart 1907, in goud aan W. Bokker, oud-gezagoerder der Koopvaardij te 's Graven- hage; J. Soudrainc, oud-machinist der Koop vaardij te Amsterdam; H. Sluiter, oud-gezag voerder der Koopvaardij te 's Gravenhage; R- De toetssteen van volkomen zelfbeheer- sching is daar, waar men gestoord wordt in 2ijn werk. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. 17 „Leg je werk een oogenblik neer. Iris, ik wensch met je te spreken," zeide hij, en toen, geprikkeld door haar blijkbare vrees, „o, mijn beste kind, maak toch geen boeman van mij en wees niet plotseling zoo bang. Ik zal nu nog nergens over spreken, maar ik wil alleen weten of je vader je mijn wenschen heeft duidelijk gemaakt „Ja," antwoordde Iris, haar hoofd over het werk buigend alsof zij nergens anders belang in stelde. „En je hebt het begr-epen „Ja, maar praat er als 't u blieft nu niet meer over tegen mij Geef mij een beetje tijd." Tremayne raakte haar hand nan. Zij was ijskoud en trilde bij zijn aanraking. „Je kunt hier niet goed zien te naaien," zei- de hij, „en het is hier erg koud. Waarmee ben je bezig? een japon te maken O. die dwaze vormen I En ik zou alles vooi je kunnen koo- pen, wat je maar noodig had. Ik zou je zulk werk niet laten doen. Iris." Nog altijd sprak zij niet en keek hem ook niet aan, en met een zucht stond hij op. „Ik vertrek in den morgen," zeide hij. .,Je zu't hier nog twee maanden blijven Dan gaan jij en je grootmoeder naar Bournemouth, cn dit huis wordt verhuurd. Ik kan niet verhinderen, dat je het huis moet verinten, zoonis de zaken nu staan ik wou, dat ik het kon maar ik hoop. dat het niet voor long zal zijn. Ik zal weer terug wezen, eer je verhuist, en in den tus- schentijd. Iris, zou ik gaarne willen, dat je dacht over wat je vader je vertelde, en je me dan je antwoord gaf. Wil je dat. Iris?" Zij zag op en ontmoette zijn oogen. Zij wa ren vriendelijk, donker, rustig cn helder. Zij begreep in haar onschuld niet, wat er achter die schijnbare kalmte was verborgen, maar was wijs genoeg om te begrijpen, dat zij nu geen poging kon doen, hem te ontsnappen, en dat hij oen vriend was, die haar wilde bijstaan La ter kt zij hem alles vertellen en om hulp vragen. Zij uitte een paar woorden van dank met een zachte stem, en niet meer. Het was een zonnige Novemberdag, toen hij terugkeerde. Iris vergat het nooit; de'warme, zonnige tuin, waardoor zij naar den vijver met de waterlelies liepen de bloembedden met de laatste bloeiende asters, de laatste roos aan den muur en den grijzen nevel over de heuvels. Het bleef haar het geheele leven bij. Tremayne ging recht op zijn doel af. Hij was den vorigen avond aangekomen, en vroeg haar in den morgen een wandeling met hem te ma ken door de tuinen. Zij zouden het oude huis over eenige dagen verlaten en. het was de Lat. ste maal, dat hij het zou zien, in vele jaren mis schien. Toen zij bij den vijver met de waterlelies kwamen, hield hij haar staande en vroeg haar „Nu, welk antwoord zal je mij geven Iris zag er doodelijk verschrikt uit. „O, als 't u blieft, laten we daar niet over spreken I" zeide zij smeekend „Ik wou, dat u het niet deed, en het helpt toch niet." „Wat ter wereld bedoel je met „het helpt toch niet?" Hij zag haar een oogenblik streng aan „Bedoel jq», dot je niet met mij wilt trou wen? Je vader heeft je immers verteld, dat ik dat wen-c'.ie Zij zeide„Ja. Maar ik kon het niat gelooven. Ik geloof het nog niet. U hebt nooit gezin speeld op zoo iets." „En is dat een reden voor je, om te kijken als een verschrikt kind Ik bedoel ook niet, dat je mor "en reeds met mij zult trouwen met een bijzondere huwelijksvergunning" Iris huiverde bij die herinnering „en evenmin dit jaar. Maar den een of anderen tijd, niet waar Je trilt immers later wel trouwen Je behoeft dus niet te kijken, alsof ik van plan was je het hoofd of te hokken." Iris trachtte te glimlachen, trachtte al stot terend uit te leggen, dat zij niet trouwen wilde en de voorkeur gaf aan haar tegenwoordig le ven. Hij hoorde haar glimlachend aan. ^Je vader wenschte, dat je met mij zoudt trouwen. En je zult als mijn vrouw een veel prettiger leven hebben dan nu. Be kon je heel gelukkig maken. Iris Je houdt van mooie dingen en van weel de. Je zoudt gaarne reizen, nietwaar, en een eigen auto hebben en mooie kleeren en ju- weelen Je hebt mij eens verteld, herinner je je dat niet, dat je alles zoudt willen geven, zelfs jezelf, voor die dingen, en die zal je alle hebben, als je mijn vrouw wilt worden Zij lachte even. Het was erg verleid Jijk. en zir was heel jong. „Verbeeld je, dat u dien onzin nog hebt ont houden Natuurlijk zou ik dot alles gaarno willen hebben, maar „Maar wat Ik zou je het alleen kunnen ge ven, als je mijn vrouw waart." „Dc wilde zeggen, lijkt het er niet erg op. of u mij wilt koopen Tremayne fronste de wenkbrauwen dat deed hem pijn. „Misschien wel, maar ik wensch je niet fó koopen Kan je mij niets daarvoor terugge ven zou je niet een beetje van mij kunnen houden „Ik houd heel veel van u, maar dat is toch niet hetzelfde. Zoudt u tevreden zijn met wat ik u zou kunnen geven „Ik zou hopen later meer te krijgen, als het niet voldoende was. Denk je, dat je gelukkig zoudt zijn met mij te Trelown in de kamer1 die ik je heb loten zien Iris zag hem aan met een vragenden blik. „De kamers van uw moeder. Zou ik die krij gen En hebt l daarom het paielsnoer gege- ver. „Niet precies. Ik zou je misschien toch wel een parelsnoer hebben gegeven, maar niet dat van mijn moeder. Ik zou de wereld met je rondreizen Iris, als je dot wilde En mij in Londen laten wonen „Het halve jaar, als je dat verkiest." Zij ging zitten op den marir. en rand van den vijver en keek in het wa Hij brachi haar in verzoeking, en zij durfde hem ook niet ronduit weigeren. Dan zou ze m de reden moeten noemen, en dat durfde j nfet Maar o, als er geen ander was gew st, een geen herinneringen „V >r u weet, c-at getrouwde lieden zoo iets niet doen," zeide zij, zonder op te zien „Ze blijven altijd maar thuis cn krijgen hoo- pen kinderen, dunkt mij. Ik wil geen kinderen hebben, ik heb er een hekel aan I" Op Tremayne's gelaat was de ergernis t« lezen, die hij gevoelde. „Beste kind, praat geen onzin," antwoordde hij haastig. „Je bent zelf nog weinig meeT don een kind en je weet niets van die dingen. Ik wil je een prettig leven bezorgen, met je op reis gaon cn je alles geven, wat je hebt ont beerd. Komaan nu, zeg ja, en laat mij weten, waaraan ik toe ben." Toen zag zij hem aan met een vreemden blik. „Wilt u mij werkelijk hebben, meneer Tre mayne of ik u liefheb of niet „Ja, ik zal je in onzen verlovingstijd leerer mij lief te hebben. Ik verlang niet, dot je eer- der met mij trouwt dan den volgenden zomer. Ik wensch alleen, dot je toestemt in onzv* ver loving, en verder zal ik het er op wagen Zij wendde zich weer naar het wc ter haaT gedachten vertoefden veT weg, in Rome. Zij dacht aan Cassillis, aan zirn onstuimige liefde Hij had niet kunnen wachten en „het c op wagen" hij had haar tc begeerd, om ker van hoor te zijn, en zij God helpe hoe 'ij had het begrepen. Moor dat was geen lief de, niet wat haar oangont, dat had zij gewe ten van dien nacht af Het was hartstocht en jeugd, nie» onders. Cassillis was een jongen. Tr<*mi»vne s pen man twintig iaat oudeT dan zij, en een man van de wereld. Was hij, ?oo vroeg zij zich af, zulk een goed mensch, dat zij hom naar hnnr hand kon zetten en zich zelf en haar geheim beschreven Er was geen kans te ontsnappen. Zij durfd® niet biechten en alleen met de waarheid zou hij genoegen neinen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1