Princess Sloom ABQNNEMENISPXIIS r-rjT 7' 7~ „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Langestraat 36 Thee-tafelkleeden nieuwe soorten fl 1.95 Theewarmers moderne Dessins fl 1.65 Waschechte Tafelkleeden 100 cM. fl 1.85 Gebatikte Kleedjes, mooie patronen 85 cent BINNENLAND. FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e 'aargang No. 263 foort 2.10, idem üanco per poet 1per week (met cratis verzekering tegen ongelukken) 0.17* aizondtrlijke nummert Gj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^RNHEMSCH'E'pOORTWAL 2IL POSTREKENINGN*.47914. TEUINT.SIS. Maandag 10 Mei 1926 PRIJS DER ADVERïENTIEN mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstjuint»e» dingen eo Licidadlgheids-adve.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan zeer vooideclige beoalincen voor het advertecien bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. ENGELAND. DE ALGEMEENE STAKING. Een algemeen overzicht Zaterdagavond werd gemeld dat de ingeko men berichten er op wijzen, dat de toestand in het land, in het algemeen gesproken, bevre digend is behoudens op zichzelf staande wan ordelijkheden door benden gepeupel uitgelokt De verkeersdiensten worden beter, vrijwil ligers bieden zich in groote getale aan. Dé bevolking is kalm en houdt zich aan dc wet. De houding der mijnwerkers blijft voor beeldig. Alleen de stokende transportarbeiders treden hier en door hinderlijk op. De postdienst wordt op bevredigende wijze gehandhaafdvoor de voornaamste routes wordt de post per trein vervoerd. De voedselvoorziening des lands is over het geheel normaal. Nergens is sprake van kolen- gebrek. Het departement van binncnlandsche zaken deelt mede dat er geïsoleerde aanvallen heb ben plaats gehad op transporten langs den weg, maar tegen al deze gevallen werd door de politie opgetreden. Hervatting van werk op de spoorwegen. Dl Southern Railway kondigt aan, dat I20I4 man van zijn personeel aan het werk zijn ge bleven of gegaan. De London, Midland and Scottish Railway deelt mede, dat de stationschefs, controleurs, ambtenaren, inspecteurs, seinwachters en on der rangen weer aan het werk gaan. Er wor den in grooten getale vrijwilligers aangeno men zij worden in verschillende centra opge leid. Er liepen Zaterdag 850 personentreinen, terwijl er ook veel goederenvervoer was. Dei- gelij Ec berichten komen van andere spoorweg maatschappijen. Het uiterlijk van de Londensche City had Zaterdagmorgen het karakter van een Zondag morgen. Vele kantoren en winkels waren ge sloten met de bedoeling hun employe's extra rus» tc geven. Vijdag reden vier treinen over langen op stand in het geheel reden 2574 trei nen 13e „North Eastern" liet Zaterdag eet. vei beier den dicnst loopen met 760 treinen. De „Great "Western" meldt, dat vele stakers zich hebben rmngomeM tot hervatting van het werk De mugis traten Edinburg gaven last tot het sluiten van de tele'5 ie drie uur 's mid dags. Offiirieel wordt gemeld, dat Londen en de aangrenzende graafschappen in het alge meen rustig: zijn. De Iersche mailboot vertrok Vhijdagavond voor den eersten keer sedert Maandag uit Holyhead. Een torpedojager had voordien de post vervoerd. Zondag zouden geen personentreinen loopen bchth-e cp de Londensche ondergrondsctv- spoorwegen. Het autoverke De Londensche buscombinatie kondigde Za terdag aan, dot er thans 300 bussen loopen. In en om de hoofdstad neemt het onder- en bovengrondscbe verkeer geleidelijk toe. Ei rijden steeds meer bussen en ook particuliere auto's die zakertmenschen naar en uit de bin nenstad vervccLfen. Oischoor de bestuu «i- s van au:o's tot dnsver uit e.gen beweging tel van Voetgangers laten meerijden is thans et?n organisatie gevormd om stelselmatig te voor zien in de behoefet van hen, die hun gewone vervoermiddel missen. Voor dat doel is een groot auto-park bijeengebracht op de Horse Guards Paiade, waar zij die auto's beschikbaar stellen langs telefonischen en anderen weg hooren waar hun diensten gewcnscht zijn. De voedselvoorziening. In de haven van Liverpool werken thans 3500 man bij het lossen van levensmiddelen vit 25 stoomschepen. Van de 305 sluiswach ters in de haven zijn er 240 weer aan het werk gegaan. Er is een torpedojager naar Manchester ge zonden, waar twee schepen met levensmidde* lennict kunnen worden geloster wordt door motorbooten der marine gepatrouilleerd. Te Barrow weigerde het personeel de haven sluizen te openen, waarop vrijwilligers uit Li verpool derwaarts werden gezonden. Te Grimsby hebben Vrijdag 80 treilers visch aangebracht. Tengevolge van de vijandige houding det stakers te Huil kon de geloste visch niet wor den vervoerd. Volgens een Zondagmiddag uitgegeven re- gccringsmedcdceling is er geen verandering in den toestand gekomen. Te Londen en in de graafschappen wordt het voedsclvraagstuk moeilijker. Twee bataljons cavalerie, gewapende poli tiemannen in automobielen en een groot aan tal vrijwilligers hebben Zaterdag deelgenomen aan het vervoeren van graan van de Victoria- dokken aan het Hyde-park. Er vielen hierbij geen incidenten voor. Ook Zondag is men voortgegaan met het ner lossie transporteeren van graan naar hei Hyde-park. Verschepingen van Ierland naar Engeland door' het T. U. C. verboden. Het T. U. C. (dc Raad van het Vakverbond) heeft aan de vakvcrcenigingcn meegedeeld, dat de verschepingen van Ierland naar Engeland dienen te eindigen. De relletjes. Er blijken pogingen te zijn gedaan om aan vallen te doen op de benzine-dépots. De politie te Huil voerde verschillende char ges met den stok uit, daar do stakers met stcenen wierpen noor de tramwagens. Een agent werd gewond. Er hadden verscheiden aanhoudingen plaats. Dc tram- cn busdiensten worden met vrijwilligcr-bcstuurders voortge zet. In het Harrow Road-district te Londen heb ben Zaterdagavond relletjes plaats gehad door dot stakers het autotransport verhinderden. De politie voerde een charge uit op de menigte. Achttien personen werden gearresteerd. Te New-Castle, Glascow cn Huil hebben Za terdagavond onlusten plaats gehad. De politie voerde een charge uit en vcrdrccl de menigte. Verscheidene personen, waaron der enkele politiemannen werden gewond. En kele arrestaties werden uitgevoerd. Een me nigte van 4000 mon trachtten Zoterdag het preston-politicbureau te bestormen om een man te bevrijden, die gearresteerd was we gens het werpen van stecnen. De politic deed met gummistokken een uitval cn arresteerde zes personen. Londen, 8 M c i. (H.N.) Het aantal relletjes in verband met de stoking schijnt in omvang cn scherpte toe te nemen, wot ook in het re- geeringsbulletin wordt erkend. Dit bulletin ver klaart echter, dot cze relletjes in de meeste gevallen uitgelokt worden door kwajongens en niet door stakers. De bewaking door militairen neemt toe. In de grootcre steden zijn arresta ties van 2030 man aan dc orde van den dag. Een speciaal politiecorps Er is, naar een officieel bericht meldt, een nieuw hulpcorps gevormd om de Londensche politie te helpen in noodgevallen bij de sta king, genaamd de „civil constabulary reserve". Het bestaat uit speqale rustbewaarders, geor ganiseerd in afdcelingen, die burgcrklcediny dragen en voorzien worden van herkennings- teekens op dc mouw, stalen helmen en gum mistokken. Alleen oud-strijders kunnen daartoe worden gekozen. Een waarschuwing tegen ge welddadigheden. In een brief von Robert Mc Neill, financieel secretaris der schatkist, welke voorgelezen werd op een vergadering in Canterbury, wordt gezegd, dat iedere dag, dat het conflict lan ger duurt, het gevaar moet vergrootcn van het uitbreken van gewelddadigheden, waar tegen zou moeten worden opgetreden door het gebruik maken van de gewapende macht RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05. elke regel meer 1.— Geschikte gelegenheid voor winelie rs vergaderingen en Sportvereenigingen der Kroon. De gevolgen daarvan kunnen to taal onmogelijk worden voorspeld. Er is een zeer wezenlijk gevaor, vandaar de noodzake lijkheid dat het publiek kalm blijft en al zijn hulpmiddelen ter, beschikking van dc regec- ring stelt. Geld uit Moskou teruggezonden. De Raad van het Vakverbond beeft aan de Russische vakvereenigingen medegedeeld niet in staat te zijn den aangeboden steun voor de algemeene stoking tc aanvaarden cn heeft derhalve een chèque ten bedrage van eenigc duizenden ponden sterling teruggezonden. Een heffing voor de stokings- fondsen. De Raad van het Vakverbond heeft bepaald, dat allen, die nog aan den arbeid zijn 5 van hun loon moeten afdrogen als heffing voor de stakingsfondscn. Een vei klaring von Cook. De mijnwerkcrsleidcr Cook verklaarde Za terdagmiddag, dot de toestand ongewijzigd was en dat er geen tcckcnen waren van ceni- gcrlei stappen om tot vrede tc komen. Ecn> goede verhouding tusschen politie en stakers. Een voet balwedstrijd! Londen, 9 Mei. (V. D.) Over het alge meen is cr in den toestond weinig verandering ingetreden." De werkzaamheden in de haven kunnen ongestoord voortgang vinden. Hei loden en lossen dor schepen door vrijwilligers gaat gewoon door en dc omstandigheden ver beteren gestadig. De situatie in alle havens is aanzienlijk beter don in dc afgeloopen week De Cunard-lijn deed mcdcdccling van het feit, dat gisteren 16 schepen de haven von Liver pool in en uit zijn gegaan. Ook dc toestand in Schotland is verbeterd. De kerken waren vandaag buitengewoon druk bezocht en vele stakers woonden de godsdienstoefeningen bij. Speciale gebeden werden uitgesproken in verbond met de crisis. Slechts een gering aantal stokers is betrok ken geweest in ongeregeldheden, doch in vele gevallen was hun optreden voorbeeldig. Vooial hun verhouding tot dc politie is van den meest vriendschappclijkcn aard. In Plymouth heeft gisteren een voetbalmatch plaats geh*d tusschen politic en stokers. De eohtgenoote van den „chief constable" trapte efl Te Lewes hebben politie- en stakersteams een biljard- wedstrijd gespeeld. In Forest of Dean hebben de stakers zich ter beschikking van de polit'c gesteld om dc orde te hondhaven en in Ham mersmith hebben de stokende autobuschauf- fcurs hun meer oproerige collega's ervan weer houden om autobussen, die door vrijwilligers werden bestuurd, tc beschadigen. Dc Zcndagsche meetings der stakers. Londen, 9 Mei. (V. D.) In Kings Hall heeft hedenmiddag de mon der spoorwegar beiders, J. H. Thomas, een groot publiek toe gesproken namens het T. U. C. Hij zcido o.m. dat hij nimmer voorstanders was van een algemeene staking. Doch nu zij cr was deed hij een beroep op allen, die daarbij betrokken zjjn, om den moed niet te laten zakken. Hij verklaarde dot de solidariteit en het verant woordelijkheidsgevoel bij de stakers bewonde renswaardig mochten heeten. Spr. zeido dat het verkeerd en zelfs gevaarlijk is de cons'.i- tutioneele kwestie ter sproke te brengen. Wat wij ook zeggen of doen, zeide hij, wij bestrij den de constitutie niet. Zij, die zoo praten over onze acties, spelen met vuur. De overige massa-betoogingen van de zijde der arbeiders, welke te Londen plaats vonden, verliepen alle lustig. Een groote menigte luis terde o.o. in Claphom Common naor de gloed volle, doch gematigde redevoeringen van de Labour-spickers. Het publick behoorde groo- tendcels tot den middenstand. Vele mannen hadden hun honden en vele moeders hun baby's meegenomen, die in hun kinderwagen tjes rustig sliepen tijdens de meeting. Eon twaalftal extra politic-beambten zat op de banken en maakte grappen. Een concert var» het Leger des Heils cn een spiritist-evangelist deden aan dc stakingsmccting heel wat af breuk. Bussen en tramwagens bekogeld. Achttien personen zijn hedenmorgen gear resteerd, toen zij poogden in Harrow Ronl c^n bus tegen te houden. Op verschillende plaat sen te Londen werden bussen en tramwagens met stecnen bekogeld. Intcrnotionale mijnwerkers ci» transportarbeiders-congressen tc Ostendc. In dc Zaterdag te Ostcndc gehouden verga dering van het Internationaal Mijnwerkersco mité brachten de afgevaardigden der verschil lende vertegenwoordigde landen verslag uit, nopens de uitvoering der besluiten genomen op de onlangs te Brussel gehouden conferen tie, welke besluiten strekken tot verhindering van ieder kolentransport van het vasteland naar Engeland. Volgens de rapporten der gedelegeerden werden in alle landen de besluiten van Brussel met groote discipline nageleefd. Nederland was vertegenwoordigd door den heer Van der Bilt. Dc secretarissen der Inter nationale van Amsterdam, Oudcgccst cn Brown waren tegenwoordig. De internationale transportarbeidersconfe rentie, dc I.T.C. te Ostcndc vergaderd besloot haar resolutie te handhaven, waarbij alle toe voer van steenkool uit dc Europccsche havens naar Engeland wordt stopgezet. Dc conferen tie onderzocht nog de kwestie of men steen kool zou leveren aan Engelsche schepen om het vervoer van levensmiddelen naar Enge land te beletten. DUITSCHLAND. DE VLAGGENKWEST1E. Onderhandelingen over ccn compromis. Berlijn, 8 Mei. (H. N.) Vanmiddag heb ben er tusschen de rcgcering, vertegenwoor digd door dr. Stresemann en dr. Braun en eV leiders der Diritsche volkspartij, het Centrum, der democraten en van de Beicrsche volkspar tij onderhandelingen plaats gehad over de mo gelijkheid van een compromis inzake het vlag genvraagstuk. De onderhandelingen zullen mor* g en in de rijkskanselarij worden voortgezet. Vermoedelijk zal dan ook de rijkskanselier daaraan deelnemen, die reeds Zaterdagavond uit Dusseldorf naar Berlijn vertrekt. BELGIE. DE CRISIS IN HET MINISTERIE Het ontslag van het kabinet aangeboden Poullet heeft Zaterdag den koning verslag uitgebracht over zijn besprekingen. Vander- velde werd vervolgens door den koning ont- vongen. In politieke kringen meent men, dat Poul let den koning het ontslag van het kabinet heeft- aangeboden. De (socialistische) Kamervoorzitter Brunet is Zaterdagavond bij den koning geroepen. Het wordt mogelijk geacht, dat Brunet zou kunnen worden uitgenoodigd ccn nieuw kabinet t« vormen. FRANKRIJK. DE MIJNEN IN NOORD-FRANKRIIJK. Een loonsverhooging aan dé mijnwerkers. Tijdens een onderhoud met afgevaardigden der arbeiders hebben de vertegenwoordigers der mijneigenaars van Noord-Frankrijk aan de mijnwerkers een loonsverhooging van TO tot 15 toegekend, als zijnde noodzakelijk in verband met het dure levensonderhoud. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Hervatting der vijandelijkheden. Een bericht uit Rabat d.d. 8 Mei meldt De Fransche artillerie bombardeerde c*p doeltreffende wijze de werken, welke dc Rif fijnen, gebruik makend von den wapenstil stand, hadden aangelegd. Gisternacht hebben de Frcnschen bil Adrnr Tcrriol RiffijnscV wer ken genomen; zij rukten ten N. van Sidi Boe- rokba (ten Z. von Adjdir) op en sloegen des morgens de Riffijnschc aanvallen of. SYRIË. DE STRIJD IN SYRIË- Parijs, 8 Mei. (V. D.) De Petit Parisieft rr.cldt uit Bcyroet, dat de Fransche troepen nê een hevig artillerievuur de opstandelingen uit een voorstad van Damascus hebben verdreven* •_>e opstandelingen hebben groote verliezen ge» leden. VEREENIGDE STATEN. EEN CYCLOON IN OKLAHAMA. 12 dorpen verwoest 3 doo» den en 60 gewonden. Aan de Parijsche edtie van de New-York Ha rold wordt uit Okmulgee in den staat Okla homa geseind, dat die staat door een cycloon is geteisterd. Twaalf dorpen werden verwoest. Drie personen werden gedood en 60 gewond. KON. BESLUITEN Benoemd bij den generalen staf tot luite nant-generaal de generaal-majoor P. J. H. van der Palm, chef van dien stof benoemd tot reserve-officier van gezond heid 2de klasse F. H. van Lent, arts verlengd voor vijf jaar de termijn van benoe ming van den reserve-lste luitenant M. M. E. van de Ven van het reg. Genietroepen op verzoek eervol ontslagen de rescrve-Tste luit. C. B. van Nes van het 10de reg. infan terie op verzoek eervol ontslagen D. G. Westra als notaris te Dokkum, J. H. van der Touk als notaris te Hoogevcen - Men behoeft een belcediging niet te beant woorden met een uitdaging. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M*. Hellcma. 26 Doch er gebeurde niets bijzonders, en na «en paar dagen verlieten zij Rome. In het begin van October gingen zij naai Juris, naar Treinwn. Het zuiden van Engeland prijkte met een mantel van geel en bruin, en ei was nog een schat van bloemen in de tuinen. Chrysanten stonden in vollen bloei, dahlia's verhieven hun trotsche hoofden van alle kleur, en in den rozentuin bloeiden de laatste zomer rozen nog in weligen overvloed. „Hoe mooi," merkte Iris op, toen zij de lange oprijlaan opreden. „Ik ben blij, dat wij thuis zijn." „Je eigen huis," antwoordde hij. „Jij bent meesteres over alles." Zij gingen de hal binnen, waar de huishoud ster en alle bedienden hen opwachtten, maar Tremayne was er op gesteld zelf zijn jonge vrouw near haar kamers te brengen, dezelfde kamers, die hij haar bijna drie jaar geleden had laten zien. „Nu ben je werkelijk thuis," zeide hij, toen zij naar binnen gingen. „Niemand, geen andere vrouw heeft deze kamers ooit gehad of er ge slapen dan de meesteres von Trelawn, de vrouw van den eigenaar. Kom binnen." Zij ging hem voorbij de kamer in. Het was er licht en warm. Overal stonden bloemen, en de laatste stralen der zon vielen door de wes telijke vensters Hij volgde haar en sloot de deur achter hen. „Ik hoop, dot je hier gelukkig zult zijn. Iris," zeide hij zacht, „en dat je huis je bevalt. Het zal je eerst wat stil voorkomen, maar,wij zul len later bezoek genoeg krijgen Je zult trach ten hier gelukkig te zijn, nietwaar Iris stond stil cn zag rond „Het is heel mooi," zeide zij met een trillende stem. „Veel te goed voor mij. Ik zou al heel slecht zijn, als ik hier niet gelukkig wasZij ging naar het venster en keek naar buiten, terwijl hi] nog op de witte vacht voor den haard stond te wachten. Zij wist, waarop hij wachtte, maai er was een srhim in Trelawn, een schim, die een heelen tijd rustig was geweest, ma3r die nu terugkwam om haat te bespotten. Zij sloot de oogen en hurverde, zijn blik voelende, die verwijtend op haai scheen tc branden tot zij het niet langer kon uithouden. Zij opei\dc haar oogen en wierp zich in de armen, welke naar haar werden uitgestoken. „Je bent veel te goed voor mij," fluisterde zij. „Maar ik zal mijn best doen I" Tremayne ant woordde niet Hij drukte haar aan zijn borst cn kuste haai iippen weer en telkens weer, evenals hij haar dien avond in Parijs had ge kust, maar al wat hij zeide, was „Mijn vrouw!" En nu was het laat in den avond. Ze had den samen gedineerd in een eetzaal, zoo groot, dat de helft in dc schaduw bleef, met de waakzame oogen van den hofmeester op haar gerichten daarna hodden zij koffie gedron ken in de roode zitkamer. Iris lag in het satijnhoutcn bed onder liet roze satijnen gordijn te kijken noar het zachte clectrische licht, dat op het mooie wit me: groene behangsel, de met rozen doorweven gordijnen voor de vensters en dc blinkende meubels neerviel. Haar kamenier had haar toiletbcnoodigd- heden uitgepakt. Het waren geschenken van Tremayne, in schildpad cn zilver, en zij lagen op de tafel naast het parelsnoer, dat hij haar had gegeven en dot zij op het laatste oogen- blik nog had vergeten Terwijl zij er bewonderend naar keek, kwam het haar voor als een sterk touw, dat haar voor altijd aan den gever bond. In deze kamers had hij het voor het cers» om haar hals gedaan. Het was in Trelawn, dat Julian haar voor het eerst had gekust, haar had gezegd, dat hij haar liefhad en had gevraagd op hem te wachten Zij wendde haar gelaat af en verborg het in het licht gepai fumeerde linnen. O, waarom wilde die schim niet weggaan, waarom moest die haar dezen avond kwellen, alsof hij het wist Zij verlangde zoozeer alles te vertellen en dan te vergeten, eer Julian terugkwam en wat wel niets anders kon in Trelawn logeerde. Toen kwam Tremayne binnen. Hij zag er zoo goed, sterk enedel uit en zij dacht aan haar eigen zwakheid, en zweeg. HOOFDSTUK XVH. Het laatste jaar, dat Cassillis in Weenen wos, bracht zijn groot talpnt tot volle ont wikkeling en besliste voor zijn verdere loop baan. Hij kwam in eanraking met vele musici cn was in staat zijn eigen studie te regelen, en het resultaat was, dat hij de classieke muziek verwaarloosde en zich meer en meer tot het tooneel voelde aangetrokken. Toen zijn meester dit bemerkte en zag, hoe uitstekend geschikt hij daarvoor zou zijn, lief hij hem zijn gang gaan en Wagncr zingen en de meer moderne componisten. Tremayne zou met afschuw zijn vervuld, maar hij wist het niet. Misschien zou hij Wag ner hebben geduld en oratoriums, mogelijk ook Puccini, maar Strauss en dergelijke com ponisten lieten hem niet slechts koud. doch wekten zijn woede op. Hij wilde, dat Julian tegen Kerstmis naar Londen zou terugkceren om daar zijn laatste jaar te studeeren. Maar men had Cassillis een plaats aangeboden in ccn repertoire-gezel schap in de Opera, welke hij wenschte aan te nemen en te blijven, waar hij was. Op rife wijze zou hij zich zelf en Iris den dwang be sparen, welke onvermijdelijk was, als hit nnnr huis ging. Hij had minstens nog cén jaar te Weenen willen blijven, maar Trcmavne. di« nu werkelijk achterdocht had opgevat, wild* daarvan niets hooren. Hij beval hem bepaald terug te komen en dc Kerstdagen te Trelawn door de brengen. Dat was verschrikkelijk. Cassillis smeekte in plaats daarvan naar Rome te mogen gaan, en vroeg toen, of hij niet operazanger zou mogen worden. Hij hield het meest van opera's en beloofde hard tc werken en zijn uiterste best te doen, als hij zijn roeping mao» mocht volgen. „Daar valt niet aan te denken," schreef Tre mayne. /om thuis en dan zullen wij er over praten, maar geen mijner beschermelingen ia nog ooit op de planken gegaan, cn ik kan je verzoek niet toestaan." En opnieuw beval hii Julian met Kerstmis te Trelawn te komen. Voor het eerst kwam Cassillis in verzet. Hij ging naar Rome en seinde van daar aan Tre mayne, dat hij in het midden van Januari in Engeland zou komen. Zooveel was hij wel verplicht toe te geven, daar hij nog van Tre mayne afhing. Het was voor zijn jaarlijksch concert in Ja*< naiiri, dat hij zijn protégé terug verlangde, en Cassillis kwam, hoewel met tcgenzirv tijdig over om daarop te zingen. Iris was dien avond onder de toehoorders met Tremayne en mevrouw Humphreys? Lamgley kwam met Cassillis, en na het con cert gingen ze tezamen soupceren. „Je hebt heel goed gezongen," zeide Tre mayne critisch. „Maar je hebt nog wel een jaar studie noodig, voor je een goed concert zanger bent, weet je." „Natuurlijk," antwoordde Cassillis glimla chend. „Ik ben voor het tooneel geboren, dat is mijn schuld niet.*In Weenen en in Rome hebben ze mij dat ook gezegd. Als u mij wil de toestaan aan het tooneel te gaan „Neen, zeker niet," viel Tremayne hem in de rede. „Ik vind het denkbeeld alleen al vree- selijk. Blijf bij je oorspronkelijk plan, om con certzanger te worden, ofschoon ik niet twijfel, dat je aanbiedingen zult krijgen van de rijd» van het tooneel. Daar zullen ze hun best wel doen zich van je meester te maken Cassillis zeide glimlachend, dat dit al wal gebeurd. Een zekere Lady Hammond had hem geschreven en uitgenoodigd in haar huis ken nis te maken met Valentine Calvoy, den pach ter en leider van het Star-theater. Hij be greep in 't geheel niet, hoe zij iets van hem wist, totdat Tremayne hem herinnerde, dat ztf dc dame was, die ze lang geleden bij het uit gaan van den schouwburg hadden ontmoe^ toen hij pas uit Cornwall in Londen was ge komen. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1