AMERSFOORTSCH DAGBLAD MM DE NOUVEAUTÉ Mooie keuze in Zijden Sjaals, Radio - Accu's Lading in abonnement ook voor anode-accu's. Pianohandel L Elloin, DE EEMLANDER UONNIMENISPUJS ZZTÏÏZZtZ Dinsdag 11 Mei 1926 PRUS DER ADVERIENTIEN met inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Utrechtscheweg 38 - Tele .302 f in verschil,ende prijzen. Vraagt onze huurcondities voor anode-accu's. Utrecfotschestraat 44 Larcgestraat 36 Zijden Lampekappen, 74e .'aiycprg Fo. 7f4 per pod f S»—per weck (met gratis ▼errekennf tegen ongelukken) f 0.17* alxondtiiijkc no 1 C.05. tt directeur-UITGEVER: J. valkhoff. arnhemsche"poortwal 2 a. postrekening n*. 47916. TeL. int sis. bewijsnummer, elke regel meer 0.251 dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adve.tcntiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooideclige bepalingen voor het adverieeten hene citcuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DE ALGEMOENE STAKING IN ENGELAND. Het officicelc communiqué van gistermiddag. Londen, 10 Mei. (V. D.) De eerste in druk dien men krijgt van de groote stoking in Engeland is wel de volkomen hondhoving van de orde. Gedurende weekend hebben de sto kers, zoools gemeld, massameetings gehouden in talrijke centra van het land, doch alle bijeenkomsten verliepen zonder ongeregeldhe den. Relletjes van weinig belang kwamen voor in Newcastle, Hull cn Eastend van Glosgow, die echter niet herhaald werden. Gedurende de laatste 48 uur zijn in geheel Britannic slechts een dozijn personen gearresteerd. De stakingsleiders hebben de orbeiders steeds ge waarschuwd de orde te bewaren en provocatie van dien kant als van die der autoriteiten is steds vermeden. De vrijwillige arbeidskrachten en de speciale constables zijn in groote getale ingeschreven, zoodot niet ieder kon worden aangenomen. Het geheele land is zeer rustig. In verscheidene havens worden de schepen gelost deer viijwiü ~rs en dc dokken worden opengehouden doe- de autoriteiten. De voed selvoorziening wijkt niet veel van het norma! of en in dc hotels en restaurants worden dc gewone menu's tegen dc gewone prijzen op gediend. De wankels bedienen hun klanten nor maal. De handelsvcreenigingcn besloten hun prijzen te handhaven cn hoewel dc kosten van het vervoer iets hooger zijn worden geen po gingen gedaan hiervan te profiteeren. Iedere vermeerdering van het aantal per sonen, dot niet aan den arbeid is gegaan, moet geweten worden aan het feit dot vele fabrie ken en werkplaatsen door gebrek aan ruwe materialen hun deuren moesten sluiten of de werkzaamheden moesten beperken. Dit aantal is echter beperkt door de werkhervatting van vele spoorwegarbeiders in vele deelen van het land. Verder is er geen verandering in den toestand ingetreden. Het vervoerwezen toont oen verbeteiing aan De geïmproviseerde diensten worden geleidelijk beter cn de treinen vertrekken van deg tot dag op het' juiste tijd stip. De vrijwillige arbeid met dc meer din 106.000 spoorwegarbeiders, die het werk niet hebben neergelegd of hebben hervat, gaat zeer goed en geen ongeregeldheden worden ge meld. Dc London Suburban Railways hebben hun gewone diensten weer hervat. Hoewel rij minder in aantal ziin dan in gewone tijden gaal het verkeer zijn gewonen gong, terwijl ook de ondergrondschc ertoe bijdraagt de menschen van de straat te houden. Dc busconducteurs cn chauffeur's der taxi's staken nog steeds, doch ook hier worden de vrijwilligers gesteund door de enkelen die het werk hervat hebben. Proctisch zijn alle onafhankelijke bussen in Let verkeer, terwijl de bussen van de General ook in groote getale weer rijden. In de buitenwij ken van Londen kunnen weer verscheidene electrische trams rijden cn in verscheidene groote provincieplaatsen en in de meeste kleine plaatsen rijden dc trams weer normaal De treinen die lange afstonden afleggen too- nen een groote verbetering in den dienst aan. Tevens wordt veel waarde gehecht aan *et feit, dot steeds meer goederentreinen in dienst worden genomen. De „Times"' zegt dat, hoewel dc onveran derlijke houding der rcgcering erkennende, in vloedrijke personen van goeden wil tijdens weekend dc besprekingen gevoerd hebben o:n te onderzoeken op weylke wijze het geschil in de mijnindustrie na het intrekken van het parool van de algcmcenc staking op dc beste wijze kon worden opgelost. (Een in een deel onzer vorige oplage opge nomen bericht omtrent een bemiddelingsvoor stel van Sir Herbert Samuel is onjuist geble ken. Red. U. D.). Dc voornaamste diensten weer op dreef. Londen, 10 Mei. (V. D.). In geen deel van het land heeft een nieuwe ontwikkeling van den toestand plaats gehad. De regelingen tot distributie van melk, levensmiddelen en petro leum hadden meer succes dan op een der vorige stakingsdagen, en er zijn allerlei aan wijzingen, dat zij nog aanhoudend beter zul len worden. Op vele 'plaatsen begint het los sen en transporteeren van levensbenoodigd- heden weder bijna op normale wijze te ge schieden. Inzonderheid is men den toestand in de Londenschohoven en in andere der voornaamste havens volkomen meester. De toevoer van licht en electrische kracht blijft op geheel bevredigende wijze voortgaan, ter wijl dc spoorwegdiensten aanhoudend verbete- ïing toonen. Een vijfde deel van de geregelde slaven der spoorwegmaatschappijen is aan net werk en er is een overvloedige opkomst van vrijwilligers, zoodot heden bijna 4000 treinen hebben gereden. De regeering heeft feitelijk ren uitgebreide, plaatsvervangende machinerie in het leveh geroepen, welke in staat is de noodzakelijke diensen der gemeenschap spoorwegen, electrische kracht, transport, en levensmiddclenaanvoer te handhaven. De vergaderingen der stakers zijn zonde» incident verloopen,^en de toestand te Londen cn in de provinciën is over het algemeen rus tig Waar enkele ongeregeldheden plaats von den, heeft de politie deze met gemak kunnen ondedrukken. De stemming onder dc stakors Hoewel vele mannen in verschillende beroe pen weder aan het werk gaan, is cr geen aan wijzing, dat een algemecne beweging in di' richting geschiedt. Uit berichten van verscnil- Idnde deelen van het land blijkt echter, dat cr toenemende bezorgdheid onder de efdeelingen der stakers bestaat omtrent den einduitslag, en ,dnt vele werklieden gestaakt hebben, vóórdat zij beseften, dat hun handelwijze redelijker wijze kon worden opgevat als een uitdaging tegen de constitutie. Een samenvatting der berichten zou waarschijnlijk wijzen ophet alge meen verlangen, het geschil weder op zuiver industricelen grondslag te stellen. De spoorwegen» Mcdedcclingen, uitgegeven door twee eer voornaamste spoorwegmaatschappijen, geven een beeld van de aanzienlijke mate waarin de stoking is tegengewerkt ten aanzien van he* spoorweg-transport. De London and North-eastern Railway be richt, dot op hare lijnenn thans 1000 treinen loopen, tegen 760 op Zoterdag. Van Zaterdag tot Maandag werden 94 goedcrcntr^'ncn af gezonden, die melk, groenten, vis* vee, vleesch cn algemecne koopwaren vervoerden. De London Midlon 1 and Scottish Railway bericht, dat zij omtrent 10C0 possogierstrci- ncn laat loopen, wolk aantal morgen nog zal worden vermeerderd. Zij hebben zoodanige 1 vorderingen kunnen maken met het weder in die-'rt stellen van passagierstreinen, dat de dici.stcn op dc voornaamste spoorlijnen vol doende zijn om aan de eischcn te beantwoorden. Zij hebben inderdaad een overvloed van sta ven voor passagierstreinen, cn wijden thans hun aandacht non goederentreinen, daar de toestand dit gedoogt. Het autobus- cn tramverkeer. De omnibusdiensten te Londen toonen een toenemende verbetering. Do transportmoeilijk heden in vele provinciesteden beginnen ook aanmerkelijk te verminderen. Te Liverpool is een normale tramdienst en te Edinburg een vrij geregelde omnibus- cn tramdienst. Dc tramconducteurs hebben het werk her vat te Huddersficld, Demsbury, Leeds, Both cn ondcre plaatsen, waar dc tramdiensten thans functionecrcn. Het is opmerkelijk, dat te Bath de mannen getcekend hebben als niot- unionisten. In het Midlandgebied zijn de weg- en trans portwerkers in grootcn getale aan het werk gebleven. De omnibusdiensten geschieden punctueel in alle graafschappen ten zuiden ven den Theems, en het publiek kon reizen van eenige lengte maken, door de aansluitingen te nemen. Tc Liverpool- Van Zaterdag tot heden zijn 26 schepen te Liverpool gekomen om te dokken cn vertrok ken, en heden 30. De reizigers, die aan deze en andere havens aankomen, worden zonder eenige vertraging noor hunne bestemmingen overgebracht, tenzij zij zich naar ver verwij derde plaotsen moeten begeven. Zoo kwamen b.v. dc Caronia en Baltic gisteren van Ncw- York te Liverpool aan. Auto's stonden te wach ten om de reizigers verder te brengen. De Bollarat kwam ven Australië en Zuid-Afrika te Plymouth ncn en haar 460 passagiers ver trokken onmiddellijk met een speciolcn trein naar Londen. Het mclkdcpot van Hyde Park. Het groote mclkdépot, hetwelk de regcering heeft opgericht in Kyde Park, wordt thans zco goed voorzien per spoor, dat men niet meer langs dc wegen laat aanvoeren, en de vracht auto's, welke hiertoe tot heden woren ge bezigd, nu worden aangewend voor het trans port van meel, spek, etc. van de dekken, en voor andere diensten. De vischoonvocr. 200 vaartuigen, die 2000 ton visch aan brachten, kwamen heccn in verschillende ha vens aan. Zeer redelijke prijzen blijven voor visch gelden. Spoorwegongelukken. Drie spoorwegongevellen hadden plaats. Tc Bishops Slatford werd 1 man gedood, tc Edin burg 3, terwijl te Newcastle I man werd ge wond. Een tocht door Londen. Vervolging in rechte van den Road van het T. U. C.i De Londenschc correspondent van het Hbld. meldt vnn Zondagavond Ik ben zoocven van een tocht door Londen teruggekeerd en ben er sterk getroffen dcot dc gewone Zaterdogmiddogdrukt in alle parken juist alsof er niets oen de hand was. Ik heb met tol van menschen gesproken, voorname lijk met de meer eenvoudigen, en den indruk gekregen, dot de algcmcenc volksopinie is, dat de staking bezig is te mislukken cn wel spoe dig uit zal zijn. Een zeer oude omnibus zag ik stilhouden aan den hoek van een straat. „J. A. Cook" stond erop geschilderd en aan de zijden ervan stond gcschrven „Deze omnibus loop» op zijn laatste beenen, daarem hebben ze hem Cook genoemd". Dit was ccn uitdaging. Toen de autobus wegreed, kreeg hij een ovatie van de hcclc menschenmcnigtc. Deze mccning, dat de staking wel spoedig gedaan zal zijn, is des te merkwaardiger, om dat de Labourleidc.rs zich juist veel stugger zijn gaan tocncn dan een poer dagen geleden en men van pogingen tot onderhandelen niets meer bemerkt. Hier en daer keeren reds stakers tot den arbeid terug. Gisteren onderhandelden vele vrachtrijders van het bekende Lor.densche wa renhuis dc Army and Navy Stores, maar daar tegenover tracht men thans andere takken bij de staking te betrekke*», vooral op het gebied van dc voedselvoorziening. Zoo moest thans de bckc-nds firma Lycns het ontgelden. Plotse ling werd bevel gegeven tot staking. In twee uur tijds waren echter alle verlaten plaatsen e'egante modellen - Eerste kvva'lteit jijde - Sehoone tinten - Onberispe lijke afwerking - Grootste sorteering. ol^ weder bezet door vrijwilligers en op dezo manier gaat het overal. Eveneens op het ge bied van de clcctriciteitsprcductie. VierenZr- ventig Londenschc centrales werken naar wcnsch. Slechts vijf in dc socialistische wijken van Oost-Londen werden door den gemeente raad stopgezet, doch ook daar hebben vrij willigers het werk overgenomen, zoodat cr toch een zekere hoeveelheid stroom wordt ge leverd. Thans tracht de T. U. C. een aantal centrales in Noord-Engeland, in Burham en Northumberland stopgezet te krijgen. Doch ook daar zijn dc vrijwilligers den T. U. C reeds voor geweest, In socialistische kringen is men teleurge steld omdot alles niet van leien dakjes gaat, en do daaruit voortvloeiende geprikkeldheid zal misschien nog hier cn daar tot geweldda dige conflicten aanleiding kunnen geven vóór het einde van de staking. Met het oog hierop zijn cr thans 50.C00 vrijwillige politieagenten in Londen aan dc gewone politicmacht toege voegd. Zeker zal de vakbeweging verarmd en machteloos uit den strijd te \roorschijn komen en te ernstiger wordt dit, nu zelfs een liberaal als Sir John Simons in het parlement heeft voorgesteld, de misbruikte mocht der vakorga nisatie in den vervolge sterk te beperken dooi middel der wetgeving. Van conservatieve zijde zal men hierop natuurlijk gaarne ingoon en het zal de publieke opinie cok ten opzichte von Labour niet gunstiger stemmen, dat in hr-t parlement door haar vertegenwoordigers is verklaard, „voor iedere maal, dat men de duim schroeven eenmaal tegen ons gebruikt, zullen wij ht tiemaol doen, v/anncer wij de macht in honden krijgen." Dat wordt gevoeld als een reden, om Labour die mocht niet te geven. Meer cn meer wint inderdaad de voorstelling veld, dat men tot iedcren prijs af moet komen van een machtinstituut als de T. U. C. Dat de leiders danrvon straks in rechte zullen worden aangesproken, stoot vrijwel vost, want ook in vele vakvereenigingen, die mecstokcn, gevoelen vele leden er zich door geprikkeld, dat ze be vel hebben gekregen om te staken, zonder dat dg controctueelc opzeggingstermijn kon afloo- pen en zonder dat ze eerst over het vóór of tegen konden stemmen. Het particularistisch zoowel als het economisch karakter van de Engelsche vnkvereenigingen blijft het politiek syndicalisme in den weg stoon, een stelsel, dat uit den vreemde werd ingevoerd. Reeds heeft de vakvcrceniging van zeelieden, de National Sailors and Firemen's Union hoar secretaris in rechte aangesproken, omdot deze gehoor zaamd had aan het bevel tot uitroepen van staking, dat gegeven werd door den T. U. C-, welke gelijk de rechter constateerde, geen vak- verceniging wos cn dus geen wettig bestaan heeft. Deze zaak komt in het begin der vol gende weck voor. Ilct miltaire vertoon der regeering. Dc medewerker van het Hbld. G. Nijpcls, schrijft o.a.: Zcu dc rcgeciing werkelijk over geheime in lichtingen aangaande dreigend omwentelings gevaar beschikken, dat ze ineens zulk een groot militair vertoon meent te moeten bren gen Of heeft de Zondagavond-editie (klein formaat) von dc „British Worker" gelijk, die zich zeer scherp uitlaat over het convoyeeren van dc vocdseltransporten uit dc dokken naai Hyde Park door twintig pantserauto's, cavale rie, vrachtauto's vel soldoten met stalenhel- men, bereden cn gewone politie, enz. cn o.a. zegt„Het deel ven deze belachelijke, nutte- looze demonstratie was duidelijkhet bestond hierin het publiek bong te maken, om het t» doen gelooven, dat de staking revolutionaire bedoelingen heeft". De „British Worker" beschuldigt de regce ring cr van, kunstmotig een paniekstemming in het leven te roepen. Om elke wrijving met dc soldaten onmogo lijk te maken, heeft het T. U. C. order gege ven aon ol zijn posten om zich uit het gebied der havens, dat door een militair cordon om geven en door soldoten bezet is, terug tc trck« ken. Door kunnen dc werkwillige en vrijwillige dokwerkers thans dus ongestoord en ongecon troleerd booten loden en uit dc opslag].le/.tscn voedsel halen. Het verschil in toon tusschcn do pcrsgc- sprekken, communique's, enz. van rcgcering en stakingslciding wordt steeds opvollendei Bij dc rcgcering gaat alles steeds meer in oorlogsjarcon, spreekt men vnn „convoyce ren" „pantserauto's", „cordons" enz. Bij de T.U.C. hoort men slechts met sympathie over vredespogingen spreken en doet men veel min der strijdlustig. Terwijl de soldaten van dc ro geering stalen helmen op krijgen en een soort van politie-soldoten van territorialen ge vormd wordt tegen het revolutionaire gevaar, kregen gisteren dc T.U.C.-posters, die oud-ge dienden zijn, zelfs dpn road, al hun oorlogs- dccoraties op te spelden, teneinde duidelijk tc loten zien, dat zij in vaderlandsliefde voor nie. mond onderdoen. No het geld van de Russische bolsjewiki is thans ccn soortgelijk aanbod van andere con tinentale communisten geweigerd. Van wie dat kwam, wilde dc stakingsleiding niet zeggen. (Volgens bericht vnn een onderen bericht gever is de steun, door den Rood van het Vak verbond afkomstig vnn dc Duitsche com munisten). Haast met het uur voelt men dc gemoe delijkheid, de onverschilligheid van de eerste stakingsdagen afnemen. Men wordt zenuwach tiger en geprikkelder Het publick begint steeds meer hinder van die stoking te krijgen, cn de stokers zien voor hun oogen dolgene wot be doeld is om hun stoking to doen mislukken motoibussen met politieagenten en jongelui achter het stuurrad (straks misschien net zoo bemande taxis), treinen cn enkele under grounds, die weer loopen, motoromr.ibusscn, die de menschen voor zestig gulden hcclemoal brengen tot Edinburgh (vertrekt 'smorgens ne gen uur, aankomst volgenden dag 's avonds loot), voor 7.50 tot Dover of Folkestone, voo rzes gulden noor Bristol, voer een tientje naar Liverpool. Het zal wel niet lang meer duren of dot geeft herrie. Voorloopig is die nog slechts be perkt tot dc beruchte, steeds rumoerige en op relletjes met de politie beluste buurten in het Oosten vnn Londen, langs Commercial Rood, Fast India Dock Rood, Poplar, en om den Blaokwall Tunnel; maar het zou me niet ver wonderen als teeds meer elementen tegen den geest von het T. U. C. (Trade Unions Con gress) gingen optreden ^gen de stakingbrekers en vrijwilligers. Uit het Lagerhuis. Lansburg (arb.), protesteerde in het Lager huis tegen de „zending van duizenden troepen in het East-End met stolen helmen en de ba jonet op het geweer". Hij zcide, dot cr geen donderbus zelfs ontdekt is I Dc rede van de bekende autoriteit op juri disch gebied sir John Simcn, die beweerd heeft dat de tegenwoordige staking onwettig is en gewezen heeft op de ernstige gevolgen, welke d;t zou kunnen meebrengen voor dc leiders en de orbeiders, lokte een antwoord uit van Sir Henry Slesser, den minister van justitie ondci de vroegere orbeidersregeering, die de con clusies van Simon bestreed. Hij zeide, dat de wet op de industricele geschillen dc immuniteit belooft aon iedereen, die een contractbreuk uit lokt ter bevordering van een industrieel con flict. De aanzetting tot contractbreuk op zich zelf is niet per se een juridische misdaad. Sir Douglas Hogg, antwoordend namens dc regeering, wilde geen definitief oordeel uitspre ken, doch zeide dat Slesser de argumenten van Simon verkeerd begrepen scheen te hebben. Simon heeft als zijn mecning te kennen gege ven, dot dc clgemeene stoking niet als e^en in dustrieel wapen kan worden opgevat, doch een samenzwering is tegen den Stoot, en dus niet volt onder de bescherming van de wet op de industricele geschillen. Dc drong naar een minnelijke schikking. De raad der vakvereenigingen deelt mede, dat het tol van verklaringen ontvangt van ker kelijke en burgerlijke lichamen, waarin de re geering verzocht wordt dc mijneigenoors er to* te brengen den lock out in te trekken, zoodot dc status quo van Vrijdag, 30 April zou her steld zijn cn dc onderhandelingen zouden kun nen hervat worden. Een vredesoproep van Oxford In een manifest, gistermiddag door den raad van het Vakvereenigings Congres uitge geven wordt gezegd dot het stnkersfront ")n- doorbroken blijft. Het congres heeft een tele gram ontvangen van den president van Balive- College en de presidenten van andere institu ten van de universiteit van Oxford waarin ge zegd wordt „Wij hopen ter wille van den vTcde en de eenstemmigheid van het land, dat niets zal na gelaten worden om tc komen tot heropening van de onderhandelingen. In dien zin doen wij ook ccn dringend beroep op U", Het telegram was ondertcekend door 83 „fellows" van dc Oxford University cn 165 „undergraduatics". Dc rolletjes schoorschcr maar T heviger. Over het algemeen is de toestond in het land rustig. Dc onlusten zijn schnarsch, doch schijnen heviger tc worden. Een verklaring von Cook. Na de bijeenkomst van het bestuur der mijn werkersbonden vcrklccdc secretaris Cook da* het volkomen onwaar wos, zoools in min of meer officicelc uitlatingen der regcering voor gesteld werd, dot dc mijnwerkers in grootcn getale een voorwendsel zouden zoeken om hot werk te hervatten. Dc ingekomen rap porten wijzen uit, dat dc solidoriteit onder de mijnwerkers van dog tot dog zoo mogelijk nog toeneemt cn de rapporten van andere vakver eenigingen spreken in dcnzclfden geest. Uitstel van belastingbetaling voor stakors. Gister stonden een groot aantal oproeping gen inzake tc late belastingbetaling in de Gil- denhal op dc rol. De magistraat zcide echter, dot alle wanbetalers, aangezien zij tot de sta kende typografen behoorën, wier zorgen hij voor het oogenblik niet wcnschte te verzworen, ccn algemeen voorloopig uitstel tot 9 Juxi' zouden krijgen. De Lycns restaurants. De bokkers en de andere bedienden in de Lyon's restaurants zijn weer aon het werk ge gaan. Dc stnkingsuitkecring Yorkshire. in De mijnwerkersbond in Yorkshire heeft be sloten Dbndcrdag r.nn zijn 150.000 leden de stakingsuitkccring tc betalen. De mannen ont vangen 20 sh. per weck en 2 sh. voor ieder kind. Een stakingsbevcl tc Htill niet opgevolgd. Tc Huil hebben de bootwerkers het stakings bevel niet opgevolgd. Alle trcilcrs zijn gelost Onderdrukking van den oproep van den aartsbisschop var Canterbury? In het Logcihuis vroeg Lloyd George, waar om de denkbeelden ten gunste van een ver zoening niet worden opgenomen in de British Gazette. Hij wees speciaal op den oproep vnn den nortsbisschop van Canterbury namens dc kerkelijke leiders, waarover Zaterdag bericht is. Lloyd George zeide, dat het niet draad loos verspreid is cn niet opgenomen in de British Gazette. Amman (arb) protesteerde eveneens tegen de beweerde onderdrukking von den oproep der aartsbisschoppen. Vohler (cons.) zeide, dot dc arbeiderspartij dc drukkers slechts naar hun werk terug b«> hoeft tc zenden. Zij kan dan ol de berichter krijgen die zij wenscht. Dc rcgcering requirccrt ol hg' courantenpapier. Ten antwoord op een vraag in het Lager huis zeide Churchill, dat het noodzakelijk ge worden is voorloopig alle beschikbaar papier, dat bruikpsar is voor de persen van het offi- ciccle regeeiingsorgoon, op te vorderen. De Fronsche zeelieden cr bootwerkers. Het nationaal verbond van zeelieden cn var bootwerkers van Frankrijk heeft ol de leder instructies gezonden in overeenstemming met de besluiten, die te Ostende genomen zijn o a betreffende hel verbod om dienst te nemen oan boord van Engelsche schepen en de stop zetting van kolenverzendingen noar Engeland In de hoven von Bordeaux zijn als gevolg von dc voortzetting der olgomeenc stoking in Engeland verscheidene schepen, die mijnhoitf vervoeren, in de haven stilgelegd. 8 Fransclu stoomschepen zijn onttakeld. De toestond in Ierland- Tengevolge van het verzoek van den algo- mecnen raad van het Engelsche vakverbond non dc Iersche vakvereenigingen om het ver voer van levensmiddelen noor Engeland stop te zetten, heerscht er totale werkloosheid it de haven van Dublin. Geen enkel schip zal het konaal von St George oversteken. Dc levcnsmiddelcnconvooicn. 220 vrachtauto's, begeleid door gepantser de o* to's soldaten en politieagenten, hebben gisterochtend een derde lading meel van de dokken naar Hyde Pork overgebracht, de be langrijkste, die tot dusver voervoerd is. In drie dogen tijds zijn nu 48$ nutovrachten overge bracht. De meelvor)r2 icning van Londen if thans ten volle verztke d. De melkaanvocT door de spoorwegen 'kt thans zoo groot, do? men het aantal vrachtauto's voer dit doel heef" kunnen verminderen. Jonge aardappelen in zee ge worpen Volgens een medewerker van de Oeuvre, die naar Boulogne gereisd is om na te gaan wat daar met de groenten gedaan wordt, die nu niet naar Engeland gaan, zijn er verscheidene tonnen jonge aardappelen in zee geworpen. De regeering heeft weliswaar bevel gegeven, dat al het goed, dat kon bederven en nu niet over zee kon verzonden worden, naar Parijs en naar de andere groote centra zou gezonden worden. Dc kooplui vreezen echter een al te erge daling der prijzen en werpen da'arom liever een paar ladingen in zee,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1