MAISON DE NOUVEAUTÉISS». BUITENLAND. ABQNNEMENISPRUS f"5 7?T T' EERSTE BLAD. „DE EEMLANDER" PRIIS DER ADVERTENTiÊH met inbertip van een Langestraat 36 Pinksteraanbieding. FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e 'aargeng No. 2$9 loort f 210, idem lianco per poet f J.per week (met gratis rerrekerng tegen ongelukken) f 0.17&, alzondeiiijkc nummert 0,05. AilRSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ADPJUC„0 ARNHEMSCHE POORTWAL 2a. postrekening n*. 47Ö10. TEL INT 813. Dinsdag 18 Mei 1926 bewijsnummer, elke «egel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadighelds-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooideciigc bepalinv.en voor het advertccicn bene circulaire, bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. T DE KABINETSCRISIS Besprekingen von Dr. Marx met de partijen. Rijkskanselier dr Marx heeft gister in den loop van den middag de partijleiders ontvan gen van alle Rijksdagfracties met uitzondering van de communisten en de volkschen. Het on derwerp der besprekingen was de voorberei ding der regeeringsverklnring, die vermoedelijk Woensdag in de zitting van den Rijksdag afge legd zal worden De zitting van het senioren convent, waarin het tijdstip der aflegging van de regecringsverklaring vastgesteld zal worden zal waarschijnlijk hedenmiddag vóór de voltal lige vergadering plaats hebben. Dc democratische Rijksdagïraclic heeft in haar zitting van gister, in strijd met anderslui dende berichten, vastgesteld dat haar bij de vorming der regeering, geenerlei voorwaarden opgelegd zijn. De Duitsch-nationalc fractie besloot haai houding te laten afhangen van de regecrings verklaring. Onderhandelingen over uitbreiding der regceringsbasis. De rijkskanselier heeft nog gedurende de be sprekingen. welke hij heden hield met de partij leiders over den algemeenen toestond, onder handelingen gevoerd over eventueclc maatre gelen tot latere verbreeding van den regee- ringsgrondslog. DE PUTSCHPLANNEN. Een verklaring von Justizrat Class. De „Justizrat" Class publiceert in de Berliner Korrcsponrlenz een verklaring, waarin hij o.n. zegt Er is mij niemand bekend, die het mogelijk zou achten het vaderland door een Putsch te red den cn zich met Putschplnnncn bezig houdt Bij mijn gesprekken in den laatsten tijd over den economischen nood. gaf ik ols mijn mee ning te kennen, dot de redding slechts krm komen van een regeering, waarin de beste mannen van Duitschlond zitting zouden né men en die een nauwkeurige kpnnis van het bedrijfsleven en -den staat zouden vereenigen met politieken zin en zakelijkheid. In verband met een gesprek met den heet Hugcnberg, heb ik ten slotte tot hem dc vraag gericht, of hij zich ter beschikking stellen zou, indien er een beroet) op hem gedaan werd oih 'n leidend regceringsnmbt te aanvaarden. Hu gcnberg antwoordde mij herhaaldelijk in wei- gerenden zin. Dil brnrht mii ertoe zijn oordeel te vragen over dr. Neumann, dit luidde zee» waardeerend. Class zegt verder, dot hij aan Neumann de zelfde vraag gesteld heeft als aan Hugenberg Ook hij weicrerd^ Nochtans schreef hij aan Neumann te Karlsbed den brief d.d. 23 April, die, openbaar gemankt is Het antwoord von Neumann, d d 25 Atari! werd, aldus Class, door de politie gevonden Het schijnt mij overbodig mii uit te laten over d.e beide brieven, die naar Doorn gezon den zijn. C'ass behoudt zich echter voor vprdore ver klaringen af te leggen, zoodra hij weet wat er behalve 'het gepubliceerde in beslag geno men is. Wapendepot ontdekt. B e r 1 ij n 17 Mei. Te Krummbeck nabi'; Lübeck is een wapendepot ontdekt, waarin 80 machinegeweren waren opgeborgen ONTPLOFFING IN .EEN CHEMISCHE FABRIEK. 42 arLeiders onder puin be dolven. Zes dooden. Berlijn, 17 Mei. (V D.) Uit Boekerest wordt gemeld, dat gisteren nabij Clnusenbuig tengevolge van een te grocte kctelsponning eer- chemische fabriek in de lucht gevlogen is, b<i welke explosie 42 arbeiders onder het puin werden bedolven. Zes hunner zijn gedood. KtLLAMci. Van 1—4 regels 4.05. elke regel meer 1.— Utrechtscheweg 38 - Tele .302 BELC. IE. DE KABINETSCRISIS. Brunei weigert definitief dc op dracht. Jaspar oongcz°cht als Ka binetsformateur. Brunet heeft definitief de opdracht gewei gerd om een kabinet te vormen. Dc koning heeft aan Jaspar, den katholieken minister van Staat opgedragen om het ministerie te vormen Jaspar heeft zijn antwoord voorbehouden. DE FIXANCIEELE NOOD. Een beraadslaging van ministers. Het grootste gedeelte der ministers ,cn mi nisters van staat en de vroegere ministers van financiën, Lcvië, Theunis. Licbaert en Van de Vijvere hebben den financicclen toestand over wogen en dc maatregelen, die aai\ het parle ment voorgesteld moeten worden om de na tionale bank in staat te stellen haar verplich tingen na te komen. FRANKRIJK. DE SCHULDEN-REGELING MET ENGELAND Perot's zending voorloopig niet geslaagd. Londen, 17 Mei (V D.) Raoul Peret, dc Fransche minister van Financiën, heeft, verge zeld van zijn twee finoncicclc deskundigen, he denavond een bijeenkomst gehad met Churchill den Rritschon Kanselier der schatkist in ver band met de regeling der Fransche schuld. Pórct en Churchill hebben dc middelen over wogen om de "besprekingen te hervatten over de vorige voorstallen betreffende de Fransche schuld aan Engeland. Doch Pcrct achtte het niet mogelijk onmiddellijk tot overeenstemming te komen eij kondigde aan, dot hij in Mei of Juni terugkeeren zal. De vertegenwoordigers der bank van Enge land en der bank von Frankrijk zullen leden de overeenkomst tusschen beide banken be spreken. Pérct vertrekt Woensdagechtend uit Londen ENGLAND. NA DE ALGEMEENE STAKING. Financicele gevolgen der staking. Londen, 17 Mei. (V. D.) Churchill, de Kanselier der Schatkist, legde in het Lagerhuis de volgende verklaring of aangaande de finan- cieele uitwerkingen der stoking„Ik kan niet met volkomen nauwkeurigheid schatten, welke uitwerking de olgemeene stoking op^ de sch-V.- l'ist heeft gehad, maar de door dc regeering gedane rechlstrceksche uitgaven zullen waar schijnlijk niet groot zijn geweest. In sommige ^evallen zullen compenseercnde ontvangsten daartegenover staan, cn in andere heeft d^ staking besparing in de normale uitgaven te weeg gebracht. Over het geheel kan ik ver wachten, dat de rechtstreekscho uitgaven n:et meer dan V\ millioen pond zullen bedragen en wellicht nog minder. Wat de inkomsten be treft, zoo kunnen de douane-entvongsten vóór de stoking ruimschoots opwegen tegeh dc verminderingen gedurende dc staking. De uitwerking op de rechtstreeksche beln: ting van het land zal voornamelijk aan den dag treden in de begrooting van het volgende ioar, maar cenig verlies van winsten kan wor den goedgemaakt door in dien tusschentijd toegenomen handel Aangenomen, dat de ko- lènstaking niet long meer duurt, en indien wij spoedig tot normale toestanden terugkeeren, verwacht ik geen gorote verstoring in de op brengst van het lcopende financicele jaar. Ik zie thans geen reden, om eene extra-belasting voor te stellen". Stioohoeden gaboord met lint fi 110 Bobby hoeden, lijne lichte kieuien fl. 1.45 Tricot Jongenspakjes prima wol 03.20 He! verlies aan loonerv. Londen, 17 Mei. (V. D.) Batterton, on derstaatssecretaris bij het dep. van Arbeid, verklaarde in het Lagerhuis, dat het nog niet mogelijk was geweest, materiaal bijeen te brengen om ook maar bij benadering het be drag te schatten, hetwelk in Groot-Britamië aan loonen is verloren gedurende de algemee- ne staking, maar het is duidelijk dat dit bcd.ag in de millioencn zal loopen. Een verklaring van Cramp. Geen algemcene staking mcerï Londen, 17 Mei (V. D.) Cramp, indu strieel secretaris der nutionolc vereeniging van spoorwegarbeiders het woord voorpnde te Ply mouth, zoide dnt het geschil aan de notioiale vereeniging van sncorlieden op een uitgave "an T millioen pand is te staan gekomen. Er zal niet weder een algemeene staking van dien nnrd zijn. Hij gelooft niet, dof een algemcene industrieele stuking orit effectief kan worden doorgevoerd, omdat, intften zij tot hoar log'srh einde werd gebracht, de stakers zouden *cr- hengeren cn zich zelf ver'ammen evenals elk ander De vereenigingen van spoorwegarbei ders hadden hun leven gered, doordat zij met dc spoorwegmaatschappijen een overeenkomst bodden rresloten betreffende het weder in dienst stellen der stakers, moor het zou kunnen zijn, dat sommige vereenigingen en werklieden in eenige industrieën bevinden, dat het zeer moeilijk is, de parities terug te krijgen, waarin zij zich vroeger bevonden. - Hulde aan Baldwin en de rcgccring. Londen, T7 Mei. (V.D.) Sir James Mar tin, voorzitter der Londensche Kamer van Koophandel, heeft tot den premier het volgen de schrijven gericht „Bij den terugkeer tot normale toestanden voel ik mij gedrongen, aan u en de andere leden der regeering na mens 60.000 handelsfirma's en maatschappijen die in den Raad dezer Kamer vertegenwoor digd ziin, de buitengewone waardeering en be wondering te kennen tc geven, welke door al len gevoeld wordt, voor de wijze, waarop de regeering gedurende de verloopen kritieke dagen heeft gefunctioneerd, door de noodzake lijke diensten von het land en den toevoer van levensmiddelen te bnndhoven. Pc vertrouw, dat uw oproep, om een geest van goeden wil in de irdustrie te betooncn, terstond zal worden beantwoord. Dc werkhervatting in de havens. Bcvin, de secretaris der transportarbeiders- bondene heeft verklaard dat het werk behalve tc Manchester en Bristol en in een paar kleine havens overal hervat was. Hij verwachtte dot in de beide groote steden de Londensche over eenkomst nog deze weck wel aangenomen zou worden. Aan all<^ hij een bond aangesloten transportarbeiders heeft Bcvin het verzoek ge richt om, behalve hun gewone contributies, een stuiver per week af staan ten bate van die kameraden, die, volgens de gesloten overeen komst, niet dadelijk aan het werk gezet kun nen worden. Londen, 17 Mei (V. D.). De wedertewerk- stelling der havenarbeiders alhier is heden op ordelijke wijze geschied. Reeds om 7 uur he denmorgen stonden 50.000 arbeiders gereed om aan het werk te gaan. Er konden echter maar 70% der arbeiders worden aangenomen, daar vele vrijwilligers, die voor de staking werkloos waren, hun betrekking wilden behou den en daarom niet ontslagen werden. Strubbelingen te Manchester. Het werk is overal normaal hervat, met in begrip der zeehavens, behalve te Manchester, waar de aangesloten bootwerkers weigeren te werken met de niet-oangeslotenen, welke de overheden weigeren naar huis te zenden Nog enkele incidenten. Ofschoon de hervatting van het werk in het algemeen op normale cn zelfs vlotte wijze heeft plaats gevonden, komen er nog enkele berichten van moeilijkheden en zelfs een van een geregeld gevecht, dat in de dokken van Southampton heeft plaats gehad tusschen oen groep stakers, die zich weer kwamen melden, en een 50 vrijwilligers die hun plaatsen niet af wilden staan. Voor de politie de vechtenden kon scheiden was een vrijwilliger gevaarlijk ge wond en waren aan beide zijden klappen ge vallen. Dc stakers zijn ten slotte op een on der schip te werk gesteld. Te Abertillery in Wales heeft de politie een groep werkloozcn in het holst van den nacht betrapt bij het stelen van steenkolen van een der opslagplaatsen. Van de ongeveer 40 man, die hierbij betrokken waren, zijn er 8 door de politie in hechtenis genomen. Handel cn industrie. Londen, 17 Mei. (V.D.) Uit onderzoekin gen, heden in de winkelcentra van Londen in gesteld, is gebleken dat een spoedig herstel in de zaken verwacht wordt. In de winkels sche nen inderdaad meer zaken te worden gedaan don gewoonlijk, ofschoon dit natuurlijk gedeel telijk wordt veroorzaakt door den 'achterstand in de inkoopen. Er blijven voortdurend berichten inkomen van industrieën,' welke zich gedurende de al gemeene staking hebben gehandhaafd. In de wol-industrie in het westen van Engeland heeft het werk niet stil gestaan, terwijl bij de textiel bedrijven in Nottingham de productie slechts weinig is verminderd. In de machine-bedrijven heeft de productie in het geheel niet geleden. De fabrikanten van gietijzer en metalen keu kengereedschap hebben hunne fabrieken aan het werk gehouden, en andere industrieën te Birmingham hervatten het bedrijf met de grootste snelheid. Alle genoemde industrieën kunnen de uitvoer-orders zonder vertraging ten uitvoer brengen. Dc mijnwerkers en het Russi sche aanbod. Het aanbod van 2.600000 roebel, door het congres der Russische mijnwerkers aan de En- gelsche mijnwerkers gedaan, zal waarschijnlijk Donderdag door de mijnwerkersconferentie be sproken worden. Cook, secretaris van het mijn- werkersverbond, zeide in een interview„In dien er een beroep gedaan wordt op het geld van wien ook en woar ook, zal ik het geld der Russische mijnwerkers even g*aag aanvaarden als het geld van iedereen." Gebrek onder de mijnwerkers. Het algemeen secretariaat van de mijnwer kersbonden heeft een oproep om steun ver spreid ten bate van de vrouwen en kinderen der stakers, die reeds in enkele districten ge brek beginnen tc lijden. Typogrofcn-conflict tc Cardiff. De onderhandelingen tc Cardiff tusschen de drukkerspatroons cn hun ongeveer 900 gezel len zijn afgebroken zonder tot overeenstem ming te hebben geleid. Ze zijn gestrand op punt 2 van het voorloopig landelijk contract, dat de weder indienstneming der stakers naar behoefte cn van dog tot dag regelt. ITALIË. FASCISME EN VAKVEREENIGINGEN. Het einde von den liberalen staat. Cc Tribuna meldt, dat de ministerraad heden dc-n oorspronkclijken tekst der wetten op do vokvercenigingen zol goedkeuren cn zegt, dot Mussolini bij deze gelegenheid een boodschap zol uitvaardigen om het einde van den libera len staat en dc opkomst van het vakvcrecni- gingsfascismc aan te kondigen. GROOTE OVERSTROOMINGEN IN ITALIË. De Adigc buiten dc oevers Vele bruggen verwoest cn bedrijven ge stoord. Rome, 17 Mei. (V. D.) Tengevolge van he vige regens hebben in Noord-Itolio groote overstroomingen plaats. Volgens telegrammen uit Venetië zijn de Adige «n andere rivieren buiten haar oevers getreden Vele bruggen zijn verwoest. De stad Vicenzo staat voor oen groot gedeelte onder water. Ook uit de steden Padun, Piaccnzn, Vcronn, Brcsclnn, Alessan dria, Turijn, cn Bergamo worden overstroomin gen gemeld. Op vele plaatsen is het telefoon- en telc- graofverkeer gestoord In Bergamo cn Brescia zijn de clectrischc centrales overstroomd en is de clcctriciteitsvoorziening gestoord. Dc storm nam in verscheidene plaatsen den aard van een cycloon aan Ook in Rome cn Pa lermo is schade aangericht. De Adige staat bijna 3 meter boven haar hoogwotornivcou. De overstroomingen zijn ern stiger don die van 1882. v Een schade van vele millioenen lire. Duizenden militairen aan het reddingswerk. Rome, T 7 M e i (V. D.) Omtrent de over stroomingen, die in het Noorden van tlolië tengevolge van de hevige regens hebben plaats gehad, kan nog gemeld worden, dat ook de ri vieren Bormidn, Belbo, Orba cn Erro buiten hore oevers getreden zijn. Hot bekken van de Bormida riant geheel onder water. Nadere bij zonderheden omtrent de overstroomingsramp komen schaarsch binnen, daar de telefonische en telegrafische verbinding met de geteisterde streken verbroken is. Duizenden militairen zijn tot het redden van vrouwen en kinderen en het opwerpen van nooddijken aan het werk gezet. Omtrent de schade kon natuurlijk nog niets worden vastgesteld Zeer zeker zol deze vele millioenen lire bedragen. Rome, 17 Mei (V. D.) Nadere berichten uit Alessandria melden, dat het water in den omtrek nog steeds stijgende is. POLEN. DE STAATSGREEP IN POLEN. Er treden weer normale toe standen in. Warschau, 17 Mei. H(.N.) Het spoor wegverkeer is weer geheel normaal De ex- nresstrein Parijs—Warschau kwam gisteren te Warschau met slechts I uur vertraging nan. Het vertrek der treinen heeft geheel volgens dc dienstregeling plaats. Het bedrijf van de Poolsche bank functio neert geheel normooi. naai het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M- Hellema. „Je hebt tijd genoeg. Zelfs als je operazan ger werd, zou ie nog te jong ziin voor de hoofdrollen, en je zoudt te veel vergen van je stem en die bederven Je gezondheid zou cr waarschijnlijk ook onder lijden, omdat het moeilijk we»k is. Wacht nog een tijdje, Julian „Dnt moet ik natuurlijk wel. als u het zegt", zcidc Julian neerslachtig, „ofschoon ik wilde, dat u mij de opërctte wilde laten probeeren. Calvey bood mij een mooie tol nan, als ik bij zijn troep wilde komen, die gaat rondreizen me* „Fancy Fair", zijn nieuwste operette." „Waar heb je Calvey toch ontmoet, om da1 alles te weten?" vroeg Tremnyne wantrou wend. „Je schijnt hem heel goed te kennen „Bij Ladv Hammond. Hij zoide het verleden Zondag tot mij." „Was je verleden Zondag bij de HQn\monds, te St John's Wood „Neen. te Everling. hun buitenplaats." „Je hebt mij nooit verteld, dat je te Ever ling kwam Wanneer is dnt begonnen Julian bloosde eenigszins ..II.' ben er slechts tweemaal geweest Ik geel ut niet veel om, maat zij noodigden mij zoo dikwijls uit zij, be doel ik, en het leek ondankbaar te weigeren." „Hoe ben ie er heengegaan 1 „Calvey nam mij Zondag mee in zijn auto De vorige maal kwam Lady Hammond mij af halen „Ik had liever, dat je in 't geheel niet naar de Hammonds ging, noch in Londen, ncch in Everling," zeide Trcmaync rrret een besliste stem „Dat is niets vooi je, Julian, en ze zijn niet dc soort vrienden, die ik voor je zou kie zen." „Het spijt mij, maar ik moet Zondags er gens heengaan. Langley is altijd in de kerk en „Waarom kom je hier niet?" vroeg hij ver wonderd. „Trelnwn staat voor je open en ik heb je dikwijls uitgenoodigd, mant dnn zeg je, dat je het druk hebt en wilt blijven werken Wnt is nu waar Als je tijd hebt naar Everling te gaan iogeeren, heb je ook tijd hier tc komen, vooiol als je je e-mzaam gevoelt Julian antwoordde niet, hij wist, dat hij zich versproken had en zweeg mnor, om cr nog niet erger in tc roken. Toen zij te Trelawn kwamen, venden zij Iris op het terras op hen wachten. Zij lag lus teloos op een rieten ligstoel vol kussens, in het wit gekleed, met een roede roos in dc cein tuur en een green lint in haar krullen Om dc balustrade van het terras slingerden zich rozen, geraniums en wankleurige fuch sia's in bonte menigte Julian was niet cp zijn gemak te Trelawn en niet zeker van zich zelf. Hij keek naar de bloemen en dc kussens vhn den stoel en vond. dat het geheel een schilderachtig effect maak te, maat hij keek r.iet naar zijn gastvrouw, vreezende. dat zijn oogen hem zouden verra den. als Tremayne naast hem stond. Onder het theedrinken was hij Stil en ze nuwachtig, zoodat zij op haar beuri daaidoor ook stil werd, haar oogen neersloeg en bloos de, zoodot Trcmuyne's achterdocht ontwaakte en hij hen nauwlettend gadesloeg Na de thee ging Julian zich verklceden, maar Trcmaync bleef neg bij Iris zitten „Julian zal hier de geheele weck blijven, li is," zcidc hij „Verwen hem niet, als je blieft Ik weet, dat je von zijn gezelschap houdt, «■n zijn zingen is een genot voor ons beiden, muar ik wensch niet, dnt hij verwaand wordt Iris zug niet op. „Ik vind niet, dat Julian verwaand is en geloof niet, dat hij het ooit zol worden. Hij is bijzonder bescheiden voor ziin groote gaven, maar hij kon het niet helpen, dut hij innemend is," welke opmerking niet diende om Tremnyne gerust te stellen. Iris was nu de zijne, maar hij was nog steeds bang haar te verliezen. Toen Julian voor het diner beneden kwam, was Iris op het terras, gekleed en wel. cn met een opgewekt gelaat. Zij verwelkomde hem met, een betoovcrenden glimlach en bood hem oen rozeknop oan voor zijn knoopsgat. „Ben je nu weer geheel beter?" vroeg hij, om toch iets te zeggen „Je moet een leelijk onge luk met je auto hebben gehad. Je bont immers heel ziek geweest Gelukkig, dat je geen lit tekens hebt overgehouden. Meneer Tremayne v/os zeker erg ongerust?' „Hij was ook erg boos," lachte zij, er luchtig overheen glijdend. „Hij was eenvoudig woedend op mij. Zie je, hij had mij verboden alleen uit te gaan Wnt sodrt roos heb je het liefst? Daar is een mooi rood knopje, dat juist voor je *ou passen. Geoffrey wil geen bloemen dro gen, hij zegt, dot dit verwijfd staat, maar ze passen bij jeu. hoewel ik natuurlijk niet bedoel, dat je verwijfd bent Maar jc- bent een artist." „Noem mij maar een acteur, nu je toch be zig bent." Er lag cenige bitterheid in zijn stem. „Ik zou er gaarne een .ziiru als meneer Trc maync het maar wilde toestaan. Maar hij wil niet. en daar ik nog altijd afhankelijk van hem ben, kon ik niets doen. Ik zou gaarne aan het tooneel gaan." „Geoffrey hoeft een hekel aan het tooneel; ik weet niet waarom. Ik zou denken, dat je pen heel goed acteur zoudt zijn, Julian. Je hebt zoo'n knop voorkomen, van je stem niet eens gesproken." Julian kreeg een kleur, en toch was er geen vleierij of coquctterie in haar toon; het was al leen dc opmerking van een vriendin, die het werkelijk goed met hem meende. Zij keek hem onder het spreken zelfs niet aan, want ze was bezig een bloemknop in zijn knoopsgat te ste ken. Hij zeide: „Donk je," en voegde er bij „Ik moest je eigenlijk mevrouw Tremnyne noe men, geloof ik." „Waarom? Wij hebben elkaar altijd bij onze doopnamen genoemd." „Het is voor jou iels anders. Tremnyne noemt mij Julian, maar ik geloof niet, dnt hij het goed zou vinden, ols ik zijn vrouw Iris noem" „Wees niet dwaosl" zeide zij driftig. „Doe toch je best, dat wij een prettige weck heb ben, Julian. Het ligt geheel aan jou, ik zal ook nlles doen, wat ik kan. Geoffrey heeft je al dikwijls uitgenoodigd, en wilde je gaarne hier hel:ben. Wees nu om mijnentwil aardig jegens hem" Julian staarde naar den grond. „Dat kan jij wel zeggen," zeide hij somber, „maar het is niet zoo gemakkelijk voor mij. Jij geeft er niet om dot heb je nooit gedaan maar ik wel, en voor mij is het een vervloekte zaakl" En toen voegde hij er halfbeschaamd aan toe: Jk vraag je excuus, dat had ik niet moeten zeggen, maar ik kar. bet niet helpen. Ik kpn het niet vergeten -" Hij sprak in afgebroken zinnen, cn hield plotseling op, want er klonk een voetstap achter hem, en Tremayne kwam door de open glazen deur op het terras. „O, ben je daarl" riep hij uit. „De gong heeft geluid en ik zocht naar je Scheelt er iets aan, Julian Hij zag van de een naar de ander. „Je ziet er opgewonden uit. \X?ot is cr „Niets, dank u," antwoordde Julian werk tuigelijk, maar Iris zeide niets. „Welnu, zullen wij don maar gaan dince- ren?" vroeg Tremayne een beetje ongeduldig. „Wij behoeven nergens op te wachten, voor zoover ik weet." Dien nacht kwam de duivel der jaloezie en fluisterde Tremayne weer in het oor: „Wat zeide Julian op het terras tot Iris, en waarom zogen zij er zoo ontsteld uit? Waarom hield hij zoo plotseling op en wat was, een ver vloekte zaak?" En nu begon het zaodje, dot in Februari was gezaaid, te ontkiemen, en het groeide zoo snel, dat Tremayne er zelf van schrikte. Kleinighe den werden breed uitgemeten, cn de cuivel bleef fluisteren, tot hij langzamerhand schakel aan schakel een keten van onbetwistbare be^ wijzen had gesmeed. Hij beminde Iris met zijn gnnschc hart. maar hij was van nature jaloersch en onverdraag zaam Hij vergat nooit, dat hij bijna twintig jèor ouder was don zij, en dat hij genoeg for tuin dat hij in dit geval verwenschie he- zat, om zelfs een goed meisje ir. verzoeking t« brengen. En het leek hem nog steeds onmoge lijk, zelfs met hoar nieuwe tecderheid voor hem, dat zij hem waarlijk liefhad cn dat het niet alleen dankbaarheid was. "y Wordt vervolgd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1