fins dei ««imfi - Uri Pinkster-aanbieding A, VAN DE WEG, Langestraat 23. Telef. 217. Wsüem Groenhuizen „DË EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langestraat 36 Waterglas voor het inleggen van eieren, Amerika per radio F. Si. LOiVSANS FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e .'aargang No 270 töSXNEMENTSPRIJS T 1 T' An"~ loort I 2.11^ idem tianco per post f S.—per week (me* eratis rerrekennn tegen ongelukken) 0.17ö, alzondeilijkc nummert 1 CjOS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR'UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCBHUEW^ORTWAL 2A. POSTREKENINO N*. 479I®. TEL. INT SU. Woensdag 19 Mei 1926 bewijsnummer, elke icgcl neer 0 25, dienstaanb c- dingcn en Licldadigheids-adve (entiën voor de hclél der prijs Voor handel cn bcdrijl beslaan xeei vooideeiigc bepalingen voor het advenecicn tene ciicu aire, bevattende de voorwaaiJea wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDENDE ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Het aantal gedelegeerden. Genève, 18 Mei (H. M.). Dc grootste delegaties op deze co-nferentie zijn die van Duitschland en dc Ver, Stoten, elk met 10 leden. Don volgen Spanje met 8, Italië en Japan elk met 7, Frankrijk met 6 en Engeland en enkele andere staten elk met 5 leden Het aantal diplomatieke deskuntfigen be draagt 75. Wat de instructies betreft, welke aan de gedelegeerden zijn mecgegevon, weet men uit de vroegere berichten dat Frankrijk ook do oorlogsindustrie en transportmiddelen van alle staten tot een voorwerp van bespre king wil maken, terwijl Engeland en d9 Ver Staten besloten schijnen om door practische maatregelef^ tot een beperking van dc eigen lijke bewapening te geraken. Algcmcene beschouwingen. Verklaringen van Cecil en Gibson. G es n v c, 1 8 M c i. (H. N.) In dc namiddag- zittintj der conferentie heeft de voorzitter jhr. Loudcm meegedeeld, dat elk der uitgenoodig- de stetfen in de odviseerende commissie ver tegenwoordigd zal zijn door een deskundige voor ririlitaire-, maritieme en luchtvraagstuk- ken. Daarcrp nam Lord Robert Cecil het woord, om het standpunt van Engeland ten opzichte van de ontwapeningsconferentie uit een te zt'iten. Hij weep er op, dat twee overwegingen daar bij voor ingeland den doorslag zullen geven, n.l. het economische vraagstuk en de kwestie der algemecne veiligheid. Wat het economi sche vraagstuk betreft, verkeert Engeland in denzelfdcn toestand als de overige staten, die den druk der belastingen hebben te dragen. Ook het veiligheidsvraagstuk is voor Engeland van even groot belang als voor de andere staten. Daarna bcspirak Lord Robert Cecil in bij zonderheden de, taak van het Engelsche leger, dat in de eerste plaats voor handhaving van de binnenlandscnc rust en orde heeft tc zor gen. De sterkte van de Engelsche vloot hangt af van de sterkte der vloten van de overige mogendheden. Door dc conferentie van Wash ington zijn reeds belangrijke resultaten ver kregen, doch op dit gebied is nog veel tc doen, in het bij/tonder wat de grootte der slagschepen betreft:. Ook in het vraagstuk der duikbooten is het gewenscht, dat men tot een overeenkomst zal geraken. De grootte van de Engelsche luchtvloot staat in een bepaalde verhouding tot die van dc overige staten. Engeland is bereid om, binnen de grenzen van het bereikbare en het moge lijke, mede te werken aan de algcmcene ont wapening, doch oncku alle omstandigheden moet de veiligheid vaa het land gewaarborgd zijn. Intusschen is het denkbeeld van ontwape ning geen illusie, die niet verwezenlijkt kan worden. Integendeel, irulien alle volken van den ernstigen wil tot ontwapening zijn ver vuld, zullen belangrijke vorderingen op den weg tot ontwapening kunnen worden gemaakt. Daarna verkreeg de Duitsche gedelegeerde, graaf B e r n s t o r f f, het woord. In een uitvoe rige rede wees hij er op, dat Duitschland aan de verplichtingen tot ontwapening, opgelegd door het verdrag van Versailles, tcnvolle heeft voldaan, en thans verwachtte, dat ook andere volken, in overeenstemming met het beginsel van den Volkenbond, tot .ontwape ning zullen overgaan. Vervolgens werd het \yoord gevoerd door den vertegenwoordiger van Amerika, den ge zant Gibson. Deze wees er op, dot de redenen voor het aanvaarden van dc uitnoodi- ging tot deelneming aan dc werkzaamheden van dc conferentie reeds bekend zijn uit dc boodschop van den president, dato 4 Januari 1926. Op deze redenen kan niet genoeg de nadruk worden gelegd. Amcriko is van opvat ting, dat ontwapening vooral noodig is in ver band met den (conomischen toestand van de afzonderlijke volken. Dc Amcrikaanschc re geering heeft dit standpunt reeds bij de con ferentie van Washington doen uitkomen. Dc Ver. Stoten zijn bereid alle pogingen tc steunen, die de elgemeenc ontwapening ten doel hebben. De Amcrikaanschc delegatie is met zeer uitgebreide volmachten naar Genèvc gekomen. Hij hoopte, dnt het bij algemcenen goeden wil mcgclijk zal zijn, om dc werkzaamheden van de conferentie tot een goed einde te brengen. Echter zal daarvoor veel geduld cn veel wils kracht noodig zijn. De toestond in dc afzonderlijke staten zijn zoo verschillend, dat dc Amerikaanschc regee ring van opvulling is, dat het doel gemakke lijker door regionale overeenkomsten zal wor den bereikt, don door een algemeene regeling. Het landleger der Ver. Staten is bij het sluiten van den vrede van vier milliocn tot 100.000 mon verminderd. Toch is Amerika niet zoo kortzichtig, dat het van andere staten hetzelfde verwacht of verlangt, want andere toestanden maken con andere sterkte van het leger noodig. De overeenkomst van Washington heeft vol gens dc opvatting der Ver. Staten reeds goede vruchten gedragen, doch moet nog verder worden uitgebieid, vooral wat betreft oen regeling voor den aanbouw van schepen. Het programma, thans aan de conferentie voorge legd, is zeer omvangrijk cn men zal het best doen met die punten uit te kiezen, die voor een practische oplossing het meest in aanmer king komen. Tenslotte drong Gibson er op aan, dot alle staten zullen meewerken, om den geest --an wantrouwen cn achterdocht te doen verdwij nen en de conferentie te doen slagen. Daarop werden dc algcmcene beschouwin gen gesloten cn met behandeling van de vragenlijst begonnen. Toen het algemeen debat afgeloopcn was, begon de conferentie dc bespreking der eerste kwestie, n.l. de omschrijving der elementen, die de mocht van een land uitmaken in den tijd van oorlog en in tijd van vrede. Lord Cecil acht dc vraag overbodig en meent, dat men eerst de onmiddellijk te mobi- liseeren strijdkrachten van een land meet be perken, zonder na te gaan welke de potentieelc ontwikkelingen van den oorlog zijn. Paul Boncour antwoordde, dat het duide lijk is dot een beperking der bewapeningen slechts mogelijk is voor de bewapeningen van ec-n land in vredestijd, doch men moet om dit te doen, rekening houden met de hulpbronnen van zijn eventucelen tegenstander in tijd van oorlog en don zijn dc beperkingen noodzake lijkerwijze afhankelijk van het economisch en militair bestaan van ccn land in tijd van oorlog. Deze opvatting werd met kracht verdedigd door Italië en Belgic. De Belgische vertegen woordiger stelde voor in dc bewapeningen drie elementen tc onderscheiden T. bewapening in vredestijd, 2. militaire mobilisatie, 3. indus- trieelc mobilisatie. No een korte interventie van Lord Cecil be sloot de conferentie naar de militaire deskun digen de omschrijving der eerste kwestie te verwijzen. Genèvc, 1 8 M e i. (H. N.) In verband met het bijeenkomen van de voorbereidende ont wapeningsconferentie heeft het secretariaat van den Volkenbond een statistiek gepubliceerd omtrent de sterkte van de legers in Europa. DUITSCHLAND. DE NIEUWE REGEERING. Dc houding der partijen nog onbeslist. De regeeringsverkloring die rijkskanselier Marx heden in den Rijksdag afleggen zal, zou gistermiddag aan dc partijen toegezonden worden. Prima Dameskousen, alle modetinten f 0 85 Zijden Dameskousen, soliede kwaliteit f 1.23 Dames handschoenen, mooie kleuren f 0,75 Sportkousen, zuiver wol f 1.10 Eiectro-Technisch - Bureau Utrechtscheslraat 17 - Tel. 483. Lanpestiaat 43 - Tel. 852 - Amcis'ojtl Groo'e scriecring Hangklokken, Schoorsteenklokken en Wekkers Reparatie-inrichting aan huis voor gewone en gecompliceerde uu.vr.iken. De democratische fractie zal haar definitieve houding tegenover de regeering laten afhan gen van dc verwachte rcgecringsvcrklaring. Het staat nog niet vast/ of dc regeerings- partijen Woensdag een gemeenschappelijke verklaring zullen afleggen. DE VLAGGENKWESTIE. Volgens een dagblodbcricht uit Dresden heeft de Saksische regeering aan hoar verte genwoordiger in den Rijksraad opdracht gege ven om zich aan te sluiten bij het Pruisische protest tegen de vlagvcrordcning. Het Berliner Togeblott hecht aan dit besluit een bijzonder belang, omdat deze regccring uit dc 'zoogenaamde grootc coalitie bestaat en dus ook dc Duitsche volkspartij in haar vertegenwoordigd is. DE PUTSCHPLANNEN. Het groote debat over de Putschgeruchten is gisteren in ccn Pruisischen landdag beslo ten. Von Eynern (Duitsche Volkspartij) diende een motie in, die het ministerie verzocht ge noegdoening te geven aan degenen bij wie huiszoeking is gedaan, vcor zoover er klaar blijkelijk geen aanleiding voor de verdenking heeft bestaan. Dit voorstel is met 216 tegen 144 stemmen verworpen BELGIE. DE BELGISCHE KABINETSCRISIS. Jaspar heeft do epdrahet om qen kabinet te vormen, aanvaard. Brussel, 13 Mei. (V. D.) Jaspar heeft aan de journalisten medegedeeld dat zijn pro gramma zal zijn Herstel van den frank on de financiën. Hij heeft zich verzekerd van de me dewerking van Franqui voor de portefeuille van financiën cn hoopt morgenochtend de sa menstelling van zijn kabinet bekend tc maken. Vermoedelijke samenstelling vun het Kabinet. In officieele kringen verwacht men, dat in de nieuwe regeering zitting zullen hebben drie conservatieve katholiekenJaspar, de Broc- quevillc en Houtart, één katholiek Vlanmsch democraat, van Dievoct, vier soc. democraten, Vanderveldc, Huysmons, Ansecle en Wautcrs cn twee liberalen, Huysmans en Franqui. •Jaspar verzoekt de medewer king der sociaal-democraten. Het Volk von gisteravond bevat de volgen de mcdcdeeling van zijn Brussclsch:n corres pondent Jaspar heeft Vanderveldc d^ medewerking van de socialisten verzocht. Hij heeft ver- Haard dat dc regcering van de nationale unie, die hij wil samenstellen, zich uitsluitend zal belasten met het herstel der financiën, doch dot op politiek gebied het democratisch pro gram van de ontworpen rogecring Brunet zal worden overgenomen. Het partijbestuur heeft dit voorstel vanmor gen onderzocht cn besloten dat er geen prin- cipicele oppositie bestaat om met Jnspnr sn- fnen tc werken. Dc pnrlementoirc frnktie zal evenwel nog gevraagd worden vanmiddag hierover te vergaderen Wellicht zal ook nor do olgemeenc rand der partij den toestand morgenochtend ender de ocgen zien. FINANCIEELE MAATREGELEN- Dc Komcr heeft het voorstel aangenomen cm voorloopige crcdietcn op de begrooting tce tc stoan. De liberalen onthielden zich. Het entwero, dat non de Nationale Bank toes'oat schatkistbons te discontecrcn tot een bedrag van I5jO millioen werd met 97 togen 22 stem men en 1 onthouding aangenomen. FRANKRIJK. DE FRANSCHE SCHULD AAN ENGELAND. Londen, 18 Mei. (V. D.) Peret keert morgen naar Parijs terug ter bijwoning van den m'nisterraad, cn denkt zeer spoedig weder in Londen te komen. Intusschen zullen de Fransche deskundigen besprekingen blijven voeren met de ombt?narcn von het Britsche ministerie van Financiën. Van andere zijde werd gisteren gemeld: Tengevolge van het onderhoud van dezen och tend tusschcn Péret cn Churchill is de indruk gunstiger geworden. Dezen middag worden de besprekingen voortgezet. HEVIGE SNEEUWSTORMEN IN FRANKRIJK P a r ij s, 18 Mei (V.D.) In Frankrijk wociftn hevige sneeuwstormen, die groote schade aan den oogst toebrengen. Dc Rhone is buiten hoar oevers getreden en overstroomt het omliggen de land. ENGELAND. HET LAGERHUIS. Londen, 18 Mcl. (V. D.) *Het Lagerhuis zal morgen debat voeren over de tweede lezing van het financieel wetsontwerp, terwijl Don derdagmiddag stemming zal worden gehouden. Donrna zal het Huis worden verdaogd voor het Pinkster-reces, cn op I Juni weder bijeenkomen. HET MIJNCONFLICT. Conferentie tusschcn mijnwerkers- gedelegeerden cn ministers. Londen, 19 Mei. (V. D.) Dc voorstellen der regcering tot regeling dor kolenstaking werden hedenmiddag onderzocht door dc vol tallige uitvoerende commissie der mijnwerkers- federatie na afloop der bijeenkomst hodden dc leden een onderhoud met den eersten minis ter in het Parlementsgebouw Deze was ver gezeld van sir Arthur Steel Muitland, minister von Arbpid, lord Birkenhead, Neville Chamber lain en kolonel Lone Fox, minister der Mijnen. Een algcmcene bespreking had ploots ter ver klaring der voorstellen, die door de regeering waren ingediend. Na afloop der vergadering, welke 2 uren duurde, werd medegedeeld, dot de uitvoerende commissie dor mijnwerkers morgenochtend opnieuw zou1 bijeenkomen. Dc voorstellen bevatten moeilijke tcchnisohe quaestics, en de uitvoerende commissie der mijnwerkers verlangt natuurlijk, het rcgecrings- plen volledig tc kunnen uitcnzcltcn voor de gedelegeerden-conferentie, welke tegen Don- derdog is bijeengeroepen. Dc districts-vcrccnigingen von mijneigenaars beraadslagen eveneens over hunne politiek in het licht van de oanwijzing der regcering, hoe naar hare mcening de loontaiieven behooren tc zijn, cn hoe het mogelijk zou zijn, ccn nieuwe looncommissic samen te stelen, waardoor zou worden gestreefd naar het verzekeren eencr lange periode von vrede in dc kolenindustrie. De hoop, dat een poging tot hervatting der onderhandelingen Donderdag zal oonvongen, is gebaseerd op het feit, dot behalve de confe rentie van mijnwerkers-gedelegeerden ook de centrale commissie der mijnwerkers-organisa tie op dien dog is bijeengeroepen. Dc bladen verwachten, dot een der ministers in nauw con tact zal blijven met beide zijden voor bcmidde- lingsdocleinden, wanneer dc quacstie der loon- tarieven het stadium van rechtstreekschc on derhandelingen bereikt heeft Een grootc mijnwerkcrsvergadcring tc Wigon (bij Manchester) heeft met algcmcene stem men het roorstcl van Baldwin verworpen. Beperking van het spoorweg verkeer. Londen, 18 M i. (V. D.) Heden is het dc 18e dog der kolenstaking, en dc groote con sumenten gevoelen de uitwerking van het ge brek oen voorraden. Deze factor heeft de be weging tot herstel der normale toestonden in vele industrieelc gebieden beperkt, en ofschoon nog aonzienlijkc hoeveelheden brandstof be schikbaar zijn, wordt- toch spoorzoomheid bij het gebruik daarvan betracht. Toen op het einde der vorige weck de spoorwegen de nor male diensten meer of min konden hervatten, hadden de maatschappijen nog over groote voorroden te beschikken. Door den minister van Transport werden echter vei rocken tot hen gericht, hunne voorraden te bewaren cn heden werd bekend gemaakt, dat op het zuidelijk spoorwegnet de diensten tot 30 a 50 pCt. van de normale zullen worden beperkt. De spoorwegdirecteuren werden hedenavond bijeengeroepen om over de quacstie van het bewaren der voorraden tc beraadslagen, cn, naar men bericht, zullen de beperkingen, waar toe men besloten heeft, de intrekking omvatten van faciliteiten tot het i^okcn van uitstapjes gedurende dc Pinksterdagen, zoomede oen nl- gemeenc vermindering van het normale aantal passogierstreinen. K Cook aanvaardt steunt uit Moskou. Volgens het officieele nieuwsbureau tc Mos kou ontving het Russische mijnwerkerscon gres het volgende telegram van Cook, den Wie het werk der natuur verhaast, bederft het. naar hel Engtlsch van EMMELINE MORR1SSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellcma. 83 Het was zeker begonnen in Februnri. mooi nu Hij terugdacht, schoten hem de bijeen komsten van die twee nis jongen en mcisie te Hendlcv weer te binnen de bijeenkomsten cn de brieven, waaraan hij een eind had ge maakt. Hij herinnerde zich. dat zij elkaar in Zwitserland hadden ontmoet en in hetzelfde hotel hadden gelogeerd, toen hij er niet was, en hij had nooit geweten, wat daar was ge beurd; en hij herinnerde zich Cassillis' veran derde houding, toen hij in Londen bij hem kwam. En de iwijfel kankerde voort in zijn geest, of Iris hom ooit anders had beschouwd dnr» als een bron van geld en bescherming, een noodzakelijk kwaad, haar door haar vader op gelegd. Doch zij was zijn vrouw, en Tremayne had haar liever willen dooden dan haar of te staar- aan een anderen man. Cassillis had voor haar gezongen dien ovend in Februari, toen hij onverwacht in de mu ziekkamer kwam; zij waren op dien Zondag middag de herwd weet hoe lang boven in haar zitkamer geweest. En nu werd elke onbeduidende kleinigheid een misdaad Telkens als zij elkaar aanzagen, los hij verstandhouding in hun oogen, en van elk woord, dat zij spraken en dat hij niet dui delijk verstond, mankte hij een geheim. Het was de eerste maal in zijn leven dot hij door jaloezie werd gefolterd, en in deze da gen kon hij zich verplaatsen in de gevoelens van den armen Othello, toen hij zijn schoone Dcsdemonn zog met een jong en knap man. twintig jaar jonger dan hij zelf en geheel on der den invloed van haar jeugd en schoon heid. Een toen hij brieven zat te schrijven, verliet hij zijn studeerkamer om iets te holen ui; ziir» KlnaDkomer, cn op de trap hoorde hij den jon gen Iris roepen Als hij aanwezig was, noemde Julinn haar altijd vormelijk „mevrouw Tremay ne". „Iris, kom buiten om een wandeling te doen toe I" zcide Julian. „Het is een mooi» avond." Vnn de vensters der bibliotheek zag hij hen den tuin ingaan. Zij staken zelfs het grasperk over in 't volle gezicht van het huis, Julian's hand op hanr arm en Tremayne voelde lust den jongen, dien hij toch liefhad, bij de kee» te grijpen. Eens, toen hij onverwacht de kamer binnen kwam, zag hij, dat Julian Iris' hand vasthield. Zij was aan het teekenen, en hij verbeterde haar blijkbaar, maar nu stond hij haastig or» en nam zijn hond weg. „Julian geeft mij een teekenles," zeide Iris vluchtig. „Ik wou, dat ik zoo kon tcekencn al* hij" „Zoo," antwoordde Tremayne drocgjes. „Als je teclcenlessen wenscht te hebben, kan je ze krijger., maar je hebt dien wensch nog nooit geuit; en ik had liever, dat Julinn zich anders bezighield, dan met jou les te geven. Het past niet voor hem daar naast je te zitten en je hand vast te houden: dc bedienden mochten eens binnenkomen en zoo zouden er praatjes ontstaan." Een andermaal betrapte hij Julian, die Iris wel wat al te teerter een manicl hielp aantrek ken op een avond», dnt zij hun gewone wan deling in den tuin gingen doen. Hii nam den mantel van hem over. „Dank ie. Julinn." zeidt hij op denzelfdcn drogen toon, „mijn vrouw heeft een l omenier. en ik ben ook tot hanr dienst." En Cassillis vroeg zich af, wat ter wereld hij toch gedaan had, en waarom Tre mayne plotseling zulk een houding aannam. Die wus geheel ongegrond nu. want noch hiï noch Iris duchten aan iets kwaads. Als ze te zamen waren, spraken zij over muziek, ovei zijn werk en toekomst, zijn droomen cn Tre mayne. Iris was nu vol van Trcmayr.e, en hi) had gerust elk woord kunnen hooren en zou dan beschaamd ziin geweestmaar in plaats daarvan verkoos hij 's avonds druk bezig tc zijn en liet het onn zijn vrouw over zijn gast bezig te houden. Voor het eind der week werd de toestand ondragelijk, en Cassillis ging naai Iris en zci de hanr dot. Zij liepen in den tuin heen en weer en be spraken de zaak openhartig. „Wat scheelt hem toch vroeg hij. „Is hij jaloersch op mij?" „Als dat zoo is, dan is het dwaas van hem. Ik weet niet, wot het is." „Heb je hem iets verteld „Beste Julinn, zou hij je dan hier hebben uitgenoodigd en zoo vriendelijk voor je zijn „Tk weet nil*, wot hij wil, mooi hij ver moedt iets. Hij loert op ons, als een kot op een muis, zoo wos hij vroeger nooit. Dc moet haast wel aannemen, dat hij iets weet." „Maar hoe is dat mogelijk Wie had het hem kunnen vertellen „Ik geloof loch, dot hij jaloersch is. Ik ben geen dwaas ik zie het duidelijk." Er stond een bonk aan Itet eind van het lange pod, waar de rozen groeiden, en Iris ging zitten. „Ik vind het ellendig, zulk een geheim voor Geoffrey te hebben," zeide zij lusteloos. „Hij nooit weer derelfde geweest na mijn ziekte. Hij was vrecsclijk teleurgesteld en boos op mij." „Teleurgesteld I" herhaalde Julian. „Wat be doel je toch Zij bloosde en aarzelde even toen zeide zij pret een beschaamde stem „Ik moest een kindje krijgen en begeerde het niet. Ik wou niet slecht zijn, maar ik kc-n het niet helpen, dat ik veelde, nooit werkelijk jong te zijn ge weest en von mijn jeugd te hebben genoten. En ik verlangde niet mijn geheele leven aan huis tc ziin gebonden en oud te worden Hij zeide niets. Sedert ziin laatste bezoek had hij wel gedocht, dat Tremayne niet dc slaaf was, die zij gemeend had, dat hij zou zijn maar hieraan had hij nooit gedacht. „Ik wou, dot ik hem long geleden alles van ons had verteld," zeide Iris. „Moor nu kon liet niet meer het is te laat." „Laat mij het dan doen." Hij zat op den hoek van het tuintafeltje naast haar, en lette er niet op, dat de vensters der bibliotheek zichtbaar waren. Had hij het geweten, het zou toch geen verschil hebben gemaakt op dat oogenblik, voor zoover het hem betrof. „Laat mij het hem gaan vertellen, dan is het uit," herhaalde hij. ,ik zal het hem wel duidelijk maken, en hij zal het vergeven, als hij je liefheeft. Dat doet een man, die bemint, altijd." Iris schudde het hoofd. „Geoffrey niet. Ik ken hem. Neen, je moogt het hem niet zeg gen, Julian. Het zou mijn hart nu breken als ik niets om hem gaf, zou het iets anders zijn, moor dat doe ik wel." „Natuurlijk zal ik het don niet doen. Dat heb ik beloofd maar ik denk, dot ik naar Londen terugga. Ik kon dit niet langer uithou den." Hij nam haar hand en kuste ze. „Iris, het spijt mij zoo I" „Het is jou schuld niet. Wij konden niet anders. Je belooft dus „Ja, jc kunt mij vertrouwen Hij hield op, wachtte niet op een antwoord, moor ging noar het huis terug. Tremayne stond op Itet terras. „Waar is Iris „Ze is nog in den tuin," antwoordde Julian verlegen. ^Alleen En het is donker." „Ik zal haar goan holen. Wij ik wij dachten, cat u misschien ook zou komen, cn ik kwam u holen om te zien „Donk je." zeide Tremayne beleefd en droog. „Dat is heel vriendelijk." Later op d:cn avond, toen Iris noar hoor ka mer was gegoon, kwam Julian voor den dog met zijn plan om te vertrekken. Tremayne luisterde met een "koelen glimlach. „Zeker niet," zeide hij. „Waarom, zou je we^jaon Je hebt je lessen voor dez^ week afgezegd en hebt niéts in Londen te doen. En Iris vindt het prettig, dot jp hier bent." Hij zog met genoegen, hoeveel pijn hij den jongen deed cn vervolgde „En het is niet beleefd na vijf dagen te willen wegoan, air men voor negen dagen komt. Iris en ik zijn blijde een logé te hebben, zij verveelt zich doodelijk bij mij." Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1