Berg Hotel EU WE LATEN Princess Room ABONNEMEMTSPKUS J"7" DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERlEKTIfK met inbegrip van ota pinkster aanbieo.ng Adviezen voor GeldheSegging Verhuring van Lips Safe -Loketten jazz-Band Majagethé Abonnement EERSTE BLAD. BUITENLAND. duitschland. Langestraat 36 N.V. MIDDENSTANDS-BANK Thé Dansant De beste Charlestons" Utr.straat 49a Tel. 310 belcie. frankrijk. engeland. denemarken. FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e laargang No 272 toort 2. IQ, idem Uanco per pott f IIper week (met cratis Tenrekenng tegen oogelukken) 0.176, alzondexlijkc nnrnrnm i cj05. VOT DE VOORBEREIDENDE ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Kritiek van Von Hoesch. Boncour wil een internationale politiemacht. Bij de besprekingen, gisterochtend over het verband tussrhen veiligheid en ontwapening, bleek dat alle Europcesche Staten als voor afgaande voorwaarde voor de ontwapening de invoering eisrhen van positieve en voldoende veiligheidswna'borgeri. De Ameriknansrhe gedelegeerde zeide dat het uitzicht van het veiligheidsprobleem wis selt met de continenten. De Duitsche gedelegeerde zeide den indruk te hebben, dat de sprekers vooral zoeken naar middelen om aan de ontwapening te ont komen. liever dan bij te dragen tot een ge deeltelijke ontwapening, te beginnen met de afschaffing van den luchtoorlog en het ge bruik van gas De Duitsche gedelegeerde zeide vervolgens, dat het gebruik van gas aan DuitSchlnnd opgedrongen was en bestreed dat een vredesindustric in oorlogsindustrie omge zet zou kunnen worden. Hij betreurde, dot de vragenlijst dei conferentie zwijgt over de zwa re artillerie en het gebruik van koloniale troe pen. Paul Boncour betoogde nog eens, dat het noodzakelijk is veiligheid en ontwapening te verbinden Het pact meet bepalen, ot alle on- derteekenanrs met hun lund-, zee- en lucht strijdkrachten zich tegen den eventueelen aan valler zullen richten. Hij wierp het denkbeeld op om een internationale strijdmacht in dienst van den Volkenbond op te richten Hij ver- kloarde dot een algemeene conventie van vei ligheid en bijstand onmisbaar is voor de alge meene ontwapening. Hij erkent het bestaan in Europa van zekere nieuwe veiligheidswaarbor gen, nl. de overeenkomsten van Locarno. Ook het Volkenbondspact is een waarborg, doch de verplichtingen van het pact moeten nader omschreven worden teneinde den bond tus schen veiligheid en ontwapening nauwer aan te halen Elke ontwapening is moeilijk, zoo niet onmogelijk, indien de veiligheid der Sto ten niet verzekerd is, indien zij geen zeker heid hebben, dot zij niet meer ongestraft aan gevallen zullen worden. Genève, 2 0 Mei. (V.D.) De Fransche regeering heeft bij het secretariaat-generaal van den Volkenbond de ratificatie-oorkonde doen overhandigen van het protocol tot wijzi ging van artikel 4 van het Pact (inzake de verkiezing van niet-permnnente leden van den Raad) waartoe in de tweede zitting van den Volkenbond vnn 1921 werd besloten. DE PUTSCHGERUCHTEN'. Om ongerustheid onder de bevolking te voorkomen, deelt hef officieele persbureau mee. dat ei niets bekend is van de Putsch-toebcreid- selen, waarover Rerlijnsche en buitenlandsche bladen bericht hebben. De „B Z. are Mittag" meldt, dat twee hoog geplaatste ambtenaren van het rijksweerminis- terie op hpt Pruisische ministerie van binnen- landsche 'aken al het in beslag genomen putsch-materiaal ingezien hebben, om na te gaan of een of meer organen der rijksweer te gen de bestaande voorschriften inzake het aan nemen van recruten gehandeld hebben. HET ONDERZOEK NAAR DE VEEMMOORDEN. Opheffing der immuniteit van WuIIc en Kube. In de landdagcommissie voor de veemmoor den heeft een vertegenwoordiger van den mi nister van justitie aangekondigd, dot opheffing der immuniteit van de afgevaardigden Wullc en Kube is «r^vrnagd. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag 21 Mei 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening n*. <791®. tel. int sis. bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handci cn bedriji bestaan T*s*'r vooidecligc bepalincen voor het advcrieeicn fcena circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocqczondcn. Waschechte Kinderjurkjes alle maten fl 1.45 Waschechte Jongenspakjes alle maten tl 1JJ5 Voor Uwe kinderen Ballons Gratis voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Beide Pinksterdagen KLASSIEK MODERN HUMORISTISCH DRAMATISCH DANSMUZIEK Zoo juist ontvangen: aan 2 zijden bespeelbaar BARCELONA (Fox-Trot) VALENCIA (Fox-Trot) WONDERFUL ONE (Wals) J'AIME CA (One step) TEA FOR TWO (Fox-Trot) I WANT TO BE IIAPPY (Fox-Trot) Middagmaaltijd per boekje van 10 stuks a fl.25 per menu Pianohandel L. KLEIN, Utrechtschestraat 44. Tel. 297. ECHTELIJK DRAMA. In de Berlijnschc voorsted Schöneberg vielen een getrouwde vrouw, haar vriend en helper denkoopman Emerich en diens begeleider We gener aan en verwondden s ze zwaar. De toe stand van Emerich is hopeloos. Hij wilde zijn ontrouwe echtgenoote niet meer ondersteunen. Alle drie zijn gearresteerd. KRUITFABRIEK IN DE LUCHT GEVLOGEN. Twintig dooden, tol van gewonden. In het nabij Werfheim a. d. Main gelegen ploutsje Hassloch is gistermorgen een kruitfa briek in de lucht gevlogen. Er zijn minstens 15 a twintig dooden, terwijl het aantal gewonden aanzienlijk hooger is. In het ziekenhuis van Wcrtheim werden aanvankelijk 30 gewonden binnengebracht, waarvan er 3 intusschen over leden zijn. De fabriek is vernield. Een deel der omliggende woningen is zwaar beschadigd. Wertheim, 20 Mei. (V. D.) Omtrent de ontploffing in de kruitfabriek Hassloch wordt nog het volgende gemeld De ontploffing was van zulk een hevigheid, dat in Wertheim deu ren en vensters werden vernield: In Hassloch is bijna geen venster meer heel. Ook verder werd nog groote schade in de gebouwen aangericht. In do fabriek zelve staat bijna geen steen meer op den andere De pannen zijn van het dok geslingerd. Het aantal gewonden neemt steeds toe. Men schat hun aantal op ongeveer 65. Men vermoedt, dat er meer dan 20 personen wer den gedood cn iben denkt nog meer lijken on der de puinhoop te zullen vinden. De brandweer cn de geneeskundige dienst van Wertheim waren terstond ter plaatse om huln te bieden. Met omzichtigheid zet men den arbeid voort, daar nog meerdere ontploffingen worden ge vreesd. HET NIEUWE KABINET. Jospor heeft het volgende kabinet gevormd Jaspar (cons kath.) minister-president en minister van binnenlandsche zaken. Francqui (lib.): minister zonder portefeuill Vandcrvelde (soc.) minister van buitenland sche zaken. Houtart (cons, kath.)minister van financiën en koloniën. Hymans (lib.) minister van justitie. Huysmans (soc.)minister van kunsten en wetenschappen. Anseele (soc.) minister van spoorwegen. Wauters (soc.) minister van arbeid ei'i nij verheid. De Broqueville (cons. dem. kath.;minister van landsverdediging. Boels (Vlaomsch dem. kath.) minister van landbouw en openbare werken. Aan den koning zal het voorstel worden ge daan om Arnold, directeur-generaal van kolo niën aan baron Houtart als onder-administra teur van koloniën toe te voegen. DE FINANCIEELE CRISIS. Het verhandelde in den minister raad. In den ministerraad hebben Briand cn Péret het probleem der valuta uiteengezet. No of- loop verklaarde Péret dat de rood de noodzak kclijkheid erkend heeft om snel cn consequent te handelen. Men was het erover eens dot er eerst tech nische maatregelen getroffen moeten worden om den frank in de hoogte te werken, door de toestand van het land de duling volstrekt niet rechtvaardigt. Men besloot nu reeds alle be schikbare bronnen van het openbaar crediet aan te spreken. De vastgestelde maatregelen zullen onmiddellijk uitgevoerd cn streng voort gezet worden tot cr een bevredigend resultaat bereikt is. Gistermiddag zou Péret een onder houd hebben met den directeur der Parijsche Bank. Het kabinet heeft Péret's houding tc Londen goedgekeurd en verheugde zich erover dat de besprekingen plaats gehad hebben in een Qt- mosfeer van hartelijkheid en verzoening. Péret zeide nog, dot men geen vervroegde bijeenrocping der Kamers overweegt. Alle mi nisters zijn het onderling eens. DE KOSTEN VAN HET LEVENSONDER HOUD. Maatregelen tegen verhooging in voorbereiding. In den ministerraad verklaarde de minister von Lundbouw dat hij zich bezighield met het ontwerpen van een heele reeks maatregelen, bestemd om doeltreffend de terugwerking te bestrijden, die de uitvoer in te groote hoe veelheden vun landbouwproducten en andere voedingsmiddelen op de kosten van het levens onderhoud in Frankrijk zou kunnen hebben. BUITENLANDSCHE ARBEIDERS IN FRANKRIJK. B c r 1 ij n, 20 Mei. (V. D.) Volgens de stati stiek van den Bond von Fransche landbouw- vereenigingen bedroeg dit jaar het aantal d<-r in Frankrijk werkzame buitenlondscho arbei ders 2.845.000. EEN UITSLUITING. Wegens een reeks partieele stakingen in de autofobriek van Billoncourt heeft de directie besloten de uitsluiting af te kondigen. Daar door komen er 25,000 arbeiders zonder werk. NA DE ALGEMEENE STAKING. Het politicfonds van de „Times". Het politiefonds van de „Times" is al tot over de 125.000 pond gestegen. Een veroordceling wegens op ruiende geschriften. George Stewart, de waarnemende algemee ne secretaris der Britsche communistische par tij, die vervolgd werd wegens het in bezit heb ben van opruiende geschriften, is gisteren tot een geldboete van 100 pond en de kosten ver oordeeld. De rechter overwoog, dot de over treding ernstig was en nog verzwaard werd door de omstandigheden, waaronder de ge schriften v/oren verspreid. Daar die omstan digheden (de staking) hodden opgehouden te bestaan, achtte hij het niet noodig gevange nisstraf op te leggen. De Russische opvatting. In een rede te Rostof heeft Boekharirv over de algemeene staking in Engeland verklaard, dat deze gebeurtenis een historische wereldbe- teekenis heeft. De arbeiders zullen spoedig de vijgebladeren van het parlementarisme afruk ken. De linkerzijde der vakvereenigingen zal zich versterken; de gemiddelde arbeider zal na enkele aarzelingen naar links overgaan en de rol der communisten zal aanzienlijk worden, Laat ons kloor staan I HET MIJNCONFUCT. De mijnwerkers aanvoarden geer» loonsvermindering. Londen, 20 Mei. (V. D.) De conferentie der mijnwerkers-gedelegeerden vcrkloordo he den met algcmccnc^tcmmen dat zij het groo- tendeels eens is mot de wetgevende cn admi nistratieve voorstellen, weke door den premier tot reorganisatie der kolen-industrie zijn inge diend, moor dot zij den mijnwerkers niet kon aanbevelen, zijn voorstel tot vermindering der loonen te oonvaorden. Dit besluit wordt ter kennis gebracht von den premier, cn de commissie der mijneige naars zal den premier evenzeer hedenovond van hare beslissing in kennis stellen. Noor men zegt oordeelen de mijneigenaars niet gunstig over ecnige der reorganisatievoorstellen van dei. prinister welke naar hunne mecning do kiemen van nationalisatie inhouden, ofschoon zij de andere dcclen van het ontwerp nonvoor den. Men verwacht, dat de premier, die beslo ten heeft gedurende de Pinksterdagen te Lon den te blijven, vertegenwoordigers von beide partijen zal ontvangen, nadat hii hunne beslui ten heeft vernomen. Fcn kabinetsraad. Een speciale kabinetsraad heeft zich gister avond beziggehouden met het mijnconflict. Duitsche hulp voor de Engclschc staking. Hodges, dc secretaris der international© mijnwerkers-federatie, heeft een telegram ont vangen van den Duitschen mijnwerkersbond, volgens hetwelk een conferentie van mijnwer kers uit al de bondsstaten een motie aange nomen heeft om de Engelschc mijnwerkers te helpen door te weigeren overwerk te verrich ten, den uitvoer von kolen naar Engeland te beletten en zooveel mogelijk bij te drogen tot geldinzameling ten gunste der Engelschc mijn werkers. De brief zegt nog dot de Engelschc strijd een stop vooruit moet zijn in de richting van de internationale controle der mijnr industrie. Dc subsidie van Moskou aan de Britsche mijnwerkers. Londen, 20 Mei. (V. D.) In het Lager huis werd heden dc minister van binnenland sche zaken gevraogd of hij stappen zou onder nemen om de overdracht tc beletten van de 2,500,000 roebels van de Russische mijnwer kersbonden aan dc Britsche mijnwerkers-fede ratie. De minister antwoordde, dat onder de noodmaatregelen eveneens dc bevoegdheid voorkomt om overdrachten van geld uit het buitenland voor het voortduren van de alge meene staking te voorkomen. De overdracht van geld tot steun van de mijnwerkers is ge heel iets anders, en wot ook de motieven mo gen zijn van de gevers of de ontvangers, de regecring acht hier tusschenkomst niet nood zakelijk. INTERPARLEMENTAIRE CONFERENTIE. De interparlementaire conferentie wordt di* joor von 25 tot 29 Mei te Londen gehouden- Parlementsleden uit 40 verschillende landen hebben hun aanwezigheid toegezegd. De koning zal den leden der conference een feestmaal aanbieden op Woensdagavond in de Konings galerij van het Hoogcrhuis, waarbij de Prinr van Wales een der officieele sprekers zal zijn Minister Churchill zal het presidium aan taf^.' EEN KONINKLIJKE TOCHT NAAR IJSLAND Kopenhagen, 20 Mei. (V. D.) Het pro gramma is thans vastgesteld voor het aanstaan de officieele bezoek van hunne majesteiten den koning en de koningin van Denemarken en IJsland naar de Forocr-eilanden en IJsland. Hunne majesteiten zullen reizen aan boord van net oorlogsschip „Niels Jicl", met den kruiser Gejser en het inspectieschip Fylla nis escorte Zij zullen 3 Juni van Kopenhagen vertrekken en Thorshaven op de Foroer-eilanden tot 9 Juni bezoeken, waarna zij IJsland zullen be- roek.»n om op 27 Juni we^r naar Kopenhoger turug te keeren. Zelfvertrouwen is de grondslag van onze onafhankelijkheid naar het Engelscb von EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. '35 „In den Matsten tijd niet; ik geloof eerder. (t*t hij mij haat Ik kan hom niet begrijpen, want jij en ik zijn niets anders dan vrienden, wat we ook zijn geweest, en het is belache lijk." „Misschien wel; maar het is zoo. Ik beweer niet, vriendschap voor je te gevoelen, moor ik ben niet zulk een ploerl om je over liefde te spreken, nu je zijn vrouw bent, het zou ook oneerlrjk zijn tegenover hem; maar ik wil hici niet blijven om telkens te worden overvallen, en kom niet terug eer hij anders is geworden, of je henj de rechte waarheid hebt verteld. Zij antwoordde niet, maat haai tranen be gonnen te vloeien en bedauwden haar wangen. Cossillis zag ze en vloekte Hij ging naast haar zitten en nam haar hon den in de zijne „O. schrei toch niet," smeekte hij „Alles is nu zoo ellendig Ik wou. dat je met mij getrouwd waart, zooals je bad moeten doen Iris. waarom ben je toch niet gekomen? Of waarom heb je het Tremayne niet verteld? Laat mij het doen, maar schrei niet. Ik kan je zoo niet verlaten. Hoor eens, Iris -r:" De woorden bleven hem op de lippen steken, en hii liet plotseling haar handen los en stond op. Op cenigen afstond van hen voor de deur stond Tremavne hen gade te slaan. Instinctmatig hoopte Julian, dot hij alles had gehoord, zoodat er geen nadere verklaring be hoefde le worden gegeven. „Zeei interessant," zeide Tremayne bedaard. „Ik docht wel, dat ik je hier zou vinden." „Hoe long hebt u hier gestaan?" vroeg Julian. „Lang genoeg om alles tc hooren, wat ik wjjdc weten Ik kwam terug om popieren te halen, die ilc had vergeten." „Dat is niet waar. U kwam terug om te zien, wat wij deden Iris sprong op, wit als een doek. Zij zeide „Julian En toen „Julian gaat terug naar de stad, Hij denkt, dat hij hu-.r niet noodig is en kwam vaarwel zeggen, anders niet." „Ik vind, dut het lijd wordt, dat hij weggaat," ontwoordde Tremayne, „ofschoon het wat onge woon is voor een gast het huis te verlaten in de afwezigheid vnn zijn gastheer evenmin is het gebruikelijk, dal de gastvrouw schreit bij zijn weggaan, Hij is echter neg niet weg, en daar wij nu allen hier zijn, zal je mij mis schien wel willen uitleggen, Cassillis, wat je zoo zorgvuldig voor mij verbergt ep waarin je geheim met mijn vrouw bestaat Heeft het be trekking op je gezegde van zooevcn, dat je wilde, dat mijn vrouw met jou was getrouwd?" „Ik sprak niet tot u, meneer Tremayne," zei de Cassillis strak, „en ik heb u niets te zeg- £cn" 7>Je sprak tegen mijn vrouw en ik verlang te weten, wat je bedoelde." „U zult dat niet van mij vernemen. Ik zou naar binnengaan, Iris, als ik je was, en mij het maar laten uitvechten met meneer Trc» mavne Maar Iris was bang. £ij trachtte nog alles goed te praten. „O, Geoffrey, wees toch rede lijk begon zij. „Zwijg I" beval Tremayne streng. „Later zar ik met jou spreken. Ik wensch te hooren, wat Cassillis nu te zeggen heeft. Ga voort „Julian, je moogt niet I" gilde Iris vol vrees „Je hebt het mij beloofd, Julian!" Hij greep de hand, die zij naai hem uitstak. „Natuurlijk zal ik dot niet doen. Wees niet dwaas, en ga naar binnen als een verstandig meisje Tremayne's stem deed hem zwijgen „Het is niet noodig, zooveel drukte te maken. Iris. Ik begrijp nu alles, zonder dat je het mij zegt Je hebt allebei mij bedrogen, en ik ben de dupe geweest Je hebt mij getrouwd om mijn geld en wat ik je kon geven. Iris. Maar dat heb ik altijd geweten. En ik veronderstel, dat je dacht, dat je Julian wel er bij kon krijgen. Ik twijfel er ook niet aan, of hij zal de ge hoorzame slaaf van de een of andere vrouw worden. Zijn type levert altijd goede minnaars op, moor dat verkies ik niet voor mijn vrouw." Iris' gelaat vlamde. „Dot is niet waar, het is nietwaar I" riep zij, maar Cassillis zeide niets, want Tremayne keek hem aan. „Julian, zeg hem, dot het niet waar is I" „Dot kan hij niet zeggen," zeide Tremayne. „Ik heb uw vrouw niet aangeraakt," zeide Cossillis zocht. „Dat is waar." „Ik geloof jf» niet; natuurlijk lieg je." Hij wendde zich tot Iris „Ga naar binnen. Ik zal straks met je komen spreken in je eigen ka mer, maar eerst heb ik iets aan Cassillis tc zeggen onder vier oogen." Zij keek hem voorbij naar den jongen, dien zij eens had liefgehad; zijn oogen ontmoetten de hare. Zij begreep, dut zij hem kon vertrou wen, moor vroeg toch smeekend „Julian „Ga I" herhaalde Tremayne „Tndion er niets te verbergen is, waarom ben je dan bang, Cas sillis met mij alleen te laten houd je me voor een dwaas? Hoor je mij? Ga I" Zij ging zonder zelfs om te kijken. Het zou vele maanden duren, eer zij Cossillis weer zog. „Ga in de bibliotheek," zeide Tremaynp, ei» hij sprak als tegen een man van zijn oigen leeftijd. Zij waren nu gelijken, mededingers naar de gunst van de vrouw, die zij beiden liefhadden. Hij sloot het venster en de deur, en kwam toen terug naar de plaats, waar Cas sillis stond. „Geef mij nu een verklaring," zeide hij „Verbeeld je ie verliefd te zijn op mijn vrouw?" „Dat is een moeilijke vraag om te beant woorden. Ik was het toen ik een jongen was, maar ik heb geen woord van liefde tot hoor gesproken, sedert zij met u getrouwd is." „Ecnige weken geleden, toen jij het laatst hier was, hebben wij, jij en ik, over een vrouw gesproken. Je weet, waarop ik zinspeel? Was die vrouw Iris „Ja. Er is nooit een andere vrouw in mijn leven geweest. Maar daarin was niets ver keerds." „Ik geloof je niet. Ik zag je haar hond kus sen twee avonden geleden in den tuin." „Dan was u ons nagegaan, en in elk geval was het alleen in eerbied cn vriendschap, dat kan ik u zweren „Zweer niet, want ik zou het niet gelooven. Ik donk niet, dat je beter begrip van waarheid hebt dan van eer." „Ik spreek de waarheid. Sedert u met Iris bent getrouwd, heb ik geen woord van liefde tot haar gesproken. Wat er voor dien tijd is gebeurd, is mijn zaak, niet de uwe." Tremay ne lachte spottend, en dat geluid deed Cassil lis' smeulende wrok branden. Voor een oogenblik vergat hij zich zelf. „Zi was toen niet de uwe, zij wos dc mijne," zeide hij. „In elk geval wos zij eerst de mijnel" Tremayne luisterde oplettend. „Ha, dat if het geheim I Wat gebeurde er, voordot zij met mij trouwde? Komaan voor den dog er mee, wat is er gebeurdj" „Niets. Hij herinnerde zich zijn belofte. „Ik was nog maar een jongen en op haar verliefd, meer niet." „Je liegt tegen mij, dat is niet alles!" Dui zend martelende gedachten vlogen door Tre mayne's ziel cn Cassillis kon hem niet aanzien en ronduit antwoorden „Zeg mij dc waarheid zeg mij de geheele waarheid, of ik zal je vermoordcnl" „Ik heb u niets meer te zeggen." Cossillis ging terug naar de tafel en leunde cr tegen, de oogen nog steeds neergeslagen. „Ik kan u niet meer vertellen. U kunt mij vermoorden, ols u wilt, maar ik zal het niet zeggen." Het was ook niet noodig. Tremayne las zijf. schuld even duidelijk, alsof het hem was ge zegd zijn gelaat verried hem en zijn stilzwij gen. „11: zie het," zeide hij. „Ik dacht wel, dot het iets dergelijks was. En je bent hier gekomen jullie beiden hebt tegen mij gelogen en mij voor den gek gehouden Iris mijn vrouw en jij, de jongen, dien ik liefhad, alsof hij mijn eigen zoon was geweest. Jullie belden „O, om Godswil, ga niet verderl" Cassillis verget alius. Hij kon niet meer verdragen. „Ik heb mij zelf verafschuwd. Ik heb het u lang ge leden al willen zeggen, maar ik had hnor be- loc^, - Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1