MAIS0.*i DE NOUVEAUTÉ UONHEMEIilSPRIlSptr""f" T'Amc" PRIJS DEti AÜVtriltfiJlEll "n1 4rcK" „Dt EEMLANDÊR" BUITENLAND. Ontvangen groote partij Kousen, D EM l-SA ISONS. Abonnement Utr.straat 49a Teh 310 FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e Jaargang No 274 (oort 2 10, idem Uanco ^er po«t i per week (mei eratis verzeker n& tegen ongelukken) f 0.176. alzondeilijkc nummert 1 Cj05. Dinsdag 5 (Vlei 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. BUREAU: ARNHEMSCHE FOORTWAL 2A. POST REKENING N*. 47910. TEL. INT 813. LOS mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnsta.wb c- dtngcn en Licldadigheids-adve tentien voor de hclh der prijs Voor handel cn bcdrijl bc taan zeei vooidechgc benalin en voor het advcnecicn bene ciicu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDENDE ONTWAPENINGS- CONFERENTIE. Een voorstel van Boncour inzake het oorlogspotentieel aangenomen. Het comité van reductie der voorbereidende ontwapeningsconferentie aanvaardde na reser ves van lord Cecil de voorstellen van Paul Boncour betreffende de vijfde vraag van het eventucele program der ontwapeningsconfe rentie. Hij verklaarde nl., dat ontwapening niet kan plaats hebben op zuiver mathematische grondslagen. Elk land zal aan de conferentie nauwkeurig geformuleerde en quantitatievc» voorstellen moeten doen toekomen, hetzij tot beperking, hetzij tot vermindering van zijn be wapeningen met do stavingen ten aanzien van de vijfde vraag, het oorlogspotentieel betref fende. En ter appreciate van deze stavingen zal het noodig zijn, aan de technische organi saties van de conferentie de keuze toe te ver trouwen van de nadere vaststelling van de ele menten der vijfde vraag. De delegatie der Vereenigde Staten vroeg alvorens over te g£an tot stemming den noo- digen tijd om de geheele redactie der Fran- schc voorstellen te overwegen. Een nieuw Fransch voorstel. Op de voorbereidende ontwapeningsconfe rentie is een Fransch voorstel ingediend, dat gegrond is op deze gedachte, dat de omvang van de beperking der bewapening waarin een staat kan toestemmen afhankelijk is van den graad-van snelheid, waarmee de hulp, die de staat zou genieten indien hij aangevallen werd, in werking gesteld zou kunnen worden. Frank rijk wil den raad van den Volkenbond voor stellen den raad binnen een zeer korten ter mijn bijeen te laten komen in geval van oor log of bedreiging met oorlog en het opmaken der besluiten te bespoedigen, die de raad moet treffen om de verplichtingen der verdragen uit te voeren. DUITSCHLAND. DE COMMUNISTISCHE PINKSTER- BETOOGINGEN TE BERLIJN. Ofschoon er voor beide Pinksterdagen een groote toevloed van communisten naar Berlijn was, die na optochten door de stad zich naar hun vergaderlokalen begaven, werd dc rust nergens verstoord. 70.000 FRONTSOLDATEN TE DUSSELDORP. Bij gelegenheid van den 7den frontsoldaten- dag te Dusseldorp cn Keulen, waren in Dus- seldorp circa 70.000 vroegere frontsoldaten 'bijeen gekomen. Dc vergaderingen te Dussel dorp cn Keulen verliepen zonder incidenten. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK BIJ MÜNCHEN. Tot dusver 20 dooden. München, 25 Mei (V. D.). Vannacht is de van Rosenheim komende sneltrein door een onveilig signaal gereden en met geweld in een anderen treingestooten, welke trein reeds voor het Oost-station had staan wachten daar hij het station nog niet kon binnengaan. De aan gereden trein vervoerde honderden personen die van de Pinkstervacantie terugkeerden. De meeste wagons werden in elkaar ge schoven, de achtersten totaal vernield. Van- morgenvroeg waren reeds meer dan 20 lijken en tientallen gewonden te voorschijn gehaald. Er liggen nog meerdere lijken onder de ruines. Zo zijn totaal onherkenbaar. t KhLLAMiïi}. Van 1—4 regels 4.05, cflke regel meer 1.— Utrechtscheweg 38 - Tele .302 extra zware kwaliteit in fil d'Ecosse met zijdé, tegen speciaal goedkoope prijzen. Ladderen niets. BELGIE. DE FINANCIEELE CRISIS IN BELGIË. Een brief van den Koning aan Jaspar. De koning heeft Jaspar, den nieuwen pre mier, een brief geschreven, waarin hij hem mcdedecling doet van de overdenkingen, waar toe dc gebeurtenissen, die het land zoo juist heeft doorgemaakt, hem hebben geleid. De ko ning constateert dat men onder den druk van het gevaar spoedig de noodzakelijkheid inzag van een vaderlandslievende eenheid. Pogingen, het financieel herstel ten doel hebbend, acht hij onontbeerlijk. De koning is ervan over tuigd, dat dc regcering niet zal aarzelen om door wijselijk overwogen daden haar wil tc bevestigen, om de ongerustheid tc verdrijven en de groote belangen, die zich bedreigd mochten gevoelen, gerust te stellen. Indien het vertrou wen herleeft, schrijft de koning, indien men zich van alle kanten inspant om het te doen herleven, indien dc Belgen zich met volharding toeleggen op de ontwikkeling van de productie, indien zij zich moedig schikken in een stelsel van strenge bezuinigingen zoowel von public- ken als particulieren aard, zal het land niet dralen zich te bewegen in dc richting van vooruitgang en welvaart, doch om de tegen woordige gevaren te overwinnen moet men tij delijk het stilzwijgen opleggen aan alle on- ccnigheid. EEN AUTOBUS VERONGELUKT. Negen gewonden Een autobus waarmee inwoners van Hosselt, Maaseyck cn Tongeren een uitstapje maakt* was uit Durbay (prov. Luxemburg) vertrokken in de richting Barvoux, toen op een steile hel ling door het springen van een band, de rem- weigerden. In een bocht liep de auto tegen een muur. Er werden 9 menschen gewond, waar van én doodclijk. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE.CRISIS. Dc Amortisatiekas. In dc Stantscïulrfant is een besluit verschenen de regeling behelzende van de publieke admi nistratie, waarbij het reglement van dc auto nome amortisatiekas wordt vastgesteld. Het besluit is ter onderzoek aan den Raad van State voorgelegd. STAKING DER WERFARBEIDERS. De werfarbeiders te St. Nazaire hebben he* werk neergelegd. Er had een kloppartij plaats tusschen de Fronsche arbeiders en builenland- sche arbeiders, waarbij twee Portugeesche ar beiders kneuzingen opliepen. Alle werven zyn geslo^n. VAN DE BEURS GEDRONGEN. Par ij s, 22 Mei (V. D.) Een vertegen woordiger van een groot Amerikaansch ban kiershuis is ernstig mishandeld op de beurs te Parijs eh vervolgens op straat geworpen, omdat hij voor een groot bedrag francs op dc markt bracht. ENGELAND. HET MIJNCONFLICT. Een laatste woord van Baldwin aan beide partijen. Het subsidie houdt I Juni op. Baldwin heeft aan de mijneigenaars geschre ven, dat hij hun onbuigzame houding betreurt, met name de verwerping van het voorstel der KLEERM/WERIJ Fa. E. L. J. LAMMERTS Amersfoort Groningen Utrechtscheweq 36. Tel. 587 Middagmaaltijd per boekje van 10 stuks f 1.25 per menu Langestraat 36 Jumperblouse lichte zomerkleuren f 4.90 Fantasie Costume plooimodel f 7.45 Oames-Coslume prima rips-travers f 11,50 Korte wollen gebreide Sportmanlei f 8,75 regeering, dot de minimumloonen in laatste in stantie bij arbitrage zullen worden vastgesteld. De mijneigenaars, voegt hij er bij, schijnen den aard dor regeeringsvoorstcllen en den ernst van den huidigen toestand niet voldoende tc begrijpen. Tot dc mijnwerkers zegt Baldwin, dat zoo lang zij in hun tegenwoordige houding blijveh volharden door dc weigeren een wijziging der loonen of werkuren in overweging tc nemen, het geen nut heeft met hen te confereeren. Hij is daartoe echter bereid, zoodra hij verneemt, dot zij naar desbetreffende voorstellen willen luisteren. Baldwin voegt er bij, dat de regcering ten gevolge van de stees toenemende lasten, welke aan 's lands financiën door de staking wor den opgelegd, niet in staat is de subsidiena afloop van deze maand nog voort tc zetten. Sir Herbert Somuel's memo randum. Sir Herbert Samuel heeft op een hem door den algemeenen Vakvcreenigingsraad ge stelde vraag geantwoord, dat er geen bespre kingen tusschen Baldwin en hem gevoerd zijn over de voorwaarden van zijn memorandum. Samuel legt er den nadruk op, dat hij, in de conferentie met de vertegenwoordigers van het T.U.C., telkens heeft verzekerd, dat hij in geen enkel opzicht in naam der regeering sprak en da or de regcering weigerde onder handelingen aan te knoopen zoolang de alge- meene staking duurde, was hij niet in de ge legenheid om haar meening in te winnen over het memorandum. Voor zoover hij weet, waren de leden der regeering niet op de hoogte ven den inhoud van het memorandum, of zelfs van het feit, dat een dergelijik memorandum besproken werd, tot hij een afschrift aan Bald win overhandigde in den ochtend van 12 Mei. toen de raad i'an het T.U.C. reeds aanstalten maakte om de algemeene staking in te trek ken. Het standpunt der mijnwerkers. Smith, de voorzitter van den mijnwerkers- bond, verklaarde in een rede, dat hij niet kon toestemmen in verplichte arbitrage of uitbrei ding von het aantal werkuren. „Sluit dc on productieve mijnen, stel don verkoopprijs van 'binnenlandschc steenkool zóó vast, dot zij een economisch loon opbrengt, laat de eigenanrs, dc arbeiders en het algemeen publick een woord meespreken bij het vaststellen van dien prijs en dan, indien er een verlaging van loon moet komen, zal ik den toestand onder dc oogen zien." Nieuwe steun uit Rusland. Cook, dc secretaris van den mijnwerkers- bond, zeidc in een rede, dat bij een telegram ontvangen heeft met dc mcdedecling, dat. de Russische mijnwerkers opnieuw een bedrag bijeengebracht hebben, dat bijna even hoog is als de 274.000 pd. st., die zij reeds gezon den hebben. Er komt hulp van het vasteland en Amerika. Cook viel ook scherp den raad van het T.U.C. aan. ITALIË. MUSSOLINI TE GENUA. Mussolini heeft in het stadhuis van Genua de inhuldiging geleid der nieuwe gemeentelijke vlag. Dc burgemeester bracht hulde aan Mus solini's werk voor het herstel van het vader land. Mussolini verklaarde, dat hij Genua be schouwt als één der steden die dc grootste hoop van het vaderland vertegenwoordigt, het vaderland dat groot is op zee. Ik ben zeker, aldus Mussolini, dot deze vlag, die wij inhuldi gen, slechts tijden van macht cn roem zal ken nen. POLEN. DE BUEENROEPrNG VAN DE NATIONALE VERGADERING. De vrijheid der vergadering ge waarborgd. Zaterdagmiddag verklaarde de maarschalk van den landdag Ratoj, officieel, dat dc natio nale vergadering, die den president der repu bliek kiezen moet, te Warschau bijeengeroepen zal worden op 31 Mei om 10 uur 's morgens. Ik heb van dc regecring waarborgen gekregen, zeide Rataj, dat de vergadering volkomen vrij heid zal genieten. Indien ik op het laatste oogenblik vost zou stellen, dat de vrijheid dei vergadering van welke zijde ook bedreigd wordt, zou ik den datum van bijcenroeping verschuiven of een andere plaats van samen» komst aanwijzen. Ik overweeg de kwestie of do gekozenen den eed moeten afleggen te War schau of misschien te Posen of te Krakau, om aldus de eenheid van den Staat te bevestigen Ik heb te dien aanzien nog geen besluit geno men. Een protest De uiterste rechterzijde van de christelijk- nationole partij protesteert tegen de bijeen roeping der nationale vergadering. Dagorder van Pilsocdski Pilsoedski heeft in een dogorder aan het leger verklaard, dat in de laatste gevechten om Warschau de soldaten aan beide zijden dooi dezelfde vaderlandsliefde bezield waren. Het bloed, dat toen vergoten is, zal alle verdedi gers van het vaderland aanzetten om zich broederlijkcr vercenigd te voelen en steeds be reid om elkander lief te hebben. Alle vijanden van Polen moeten weten, dat zij het land nooi» zonder krachtige verdedigers zullen vinden. Alleen krachtige menschen kunnen anderen tot steun zijn. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellcma. 37 Trcmayne staarde haar aanhij was ver baasd over haar kalmte. „O, neen, dat zal je niet I" zeide hij grim mig. „Je zult mij nu zeker niet verlaten en naar Cassillis gaan, als dat je wensch is. Je hebt mijn vrouw willen worden en alle voor deden daarvan genietenje hebt mij voor den gek gehuuden ter wille van jezelf en Cassillis, maar zoo gemakkelijk zal je- er niet afkomen. Je bent beiden afhankelijk van mij, en ik zal wel zorgen, dat je mij niet verlaat. Je hebt mij wel in stilte voor den gek gehouden, maai je zult. het niet doen voor het oog der wereld." Hij legde zijn handen op haar schouders en staarde haar aan met dichtgeknepen oogen. Hij zeide„Luister nu naar mij ik heb je vader beloofd, dat ik voor je zou zorgen, zoodat je nooit gebrek aan iets zoudt hebben of voor je brood zoudt moeten werken, en wat je gedaan hebt voor of tijdens je huwe lijk, is een zaak tusschen jou en je geweten en je zult er voor moeten boeten maar vooi zooverre het mij betreft, heb ik met je afge daan. Je hebt mij nooit liefgehad, mij nooil begeerd als echtgenoot, nooit een kind gewild Dat zijn vaststaande feiten. Wij zijn twee man nen en een vrouw, en ik heb het onderspit ge dolven. Het is duidelijk, dat je Cassillis lief- hebt. De jongen is een deugniet, en ik ben blij, dat ik hem heb afgeranseld. Waarom kon hij niet bij mij komen en mij vertellen, dat hij wenschte met je te trouwen? Waarom kon hij je niet openlijk het hof maken Je schijnt bet niet te begrijpen en geen van beiden veel zedelijk gevoel te bezitten." ,Ik hoop ook van niet, als het mij zoo on vriendelijk en onbarmhartig zou maken, als het jou schijnt tc hebben gemaakt, Vadertje zou het begrepen hebben." „Je vader is niet hetzelfde als je echtge noot. Geen man van mijn positie zou zoo iets vergeven. Je waaFt jong, maar niet te jong om te weten, dat je mij bedroog. Doch het is nu te laat, en het helpt niet, of wij er over praten. Maar ik wilde jc doen begrijpen, dat ik geen vergevensgezinde natuur heb en er niet op ge steld ben, voor den gek te worden gehouden Ik hield heel veel van je, zooals je weet, maai nu ik alles heb gehoord, doe ik dat niet meei en ik wil niet langer alles geven en er niets voor terugkrijgen. Ik had liever gehad, dat je mij haatte, dan dat je mij duldde en mij be handelde als een blinden dwaas. Ik verlang je gunsten niet meer, hoor je Je zult in mijn huis wonen, aan het hoofd van mijn tafel zit ten, en je fatsoenlijk gedragen, zooals het mijn vrouw en mijn naam past, en den schijn be waren maar cfè overeenkomst, die wij te Parijs sloten, is vervallen I Ik stel jc er vrij van." Hij ging naar dc deur van zijn kamer en trok den sleutel uit het slot. Hij sloot de deur en hield de sleutel omhoog. „Dit zijn jou kamers, en dat zijn de mijne/ zeide hij. „En daar gaat de sleutel," en hij wierp hem door het open raam, terwijl zij hem gadesloeg met een koelen en minachtenden blik. „Begrijp je het nu Je wenschte, dat wij gescheiden zouden leven, en nu zal je je wensch hebben. Ik zal je nooit weer naderen, tenzij je het mij vraagt." „En dat zal ik zeker nooit doen," antwoord de Iris, nu even woedend als hij. „Wij weten het dus, en ik kan zeggen, dat het juist is, wat ik van je hebt verwacht. Ben je nu klaar Hij gaf geen antwoord, maar ging de kamei uit en sloot de deur achter zich. De dag verliep. Iris bleef in haar eigen kamers en Tremayne sloot zich op in de bibliotheek en rookte, maar kon er geen troost in vinden. Buiten scheen de zon heerlijk. Het was een prachtige zomer dag de rozen bloeiden en de bijen gonsden er was een geur van hooi in de warme lucht, cn een slaperige stilte hecrschte alom. Maar in Trelawn was het, alof er iemand was gestorven en de geest was ontvloden. In de muziekkamer lagen nog Julian's liede ren vergeten. De „Rozenkrans" stond nog open op dc piano, zijn stok in de hal, en in Tremayne's bibliotheek was een groot portret van den jongen zelf. Maar de geest was weggevloden. Hij had hem gedood en wist, dat hij nooit zou terug- keeren. Jeugd, hoop, liefde en vreugde waren weg', en niets was hem overgebleven dan geld en zijn naam. Iris had weinig verloren, dacht hij, maar hij zelf alles. Zijn vrouw en de jongen, dien hij had liefgehad, en met hen alle levensver wachtingen. Zoo ging de zon onder. HOOFDSTUK XXIV. Eerst tegen het einde van September kwa men de Tremaynes in Londen na oen reeks van bezoeken te hebben afgelegd, en logeer den weer in Kun oude kamers in het Hotel Cimric Zij waren in Schotland geweest in gezelschop van mevrouw Humphreys. Een depl van do» tijd was Tremayne bij hen gebleven, en eer ander deel waren Iris en haar vriendin alleen geweest. Het waren de langste en vreemdste drie maanden van Iris' leven geweest. Zij en Tre mayne hadden geleefd als vreemden. Zij had den gepraat, als het noodig was, en zelfs ge lachen en geschertst, maar zij hadden elkaur nooit aangekeken, en hadden gezorgd, nooit alleen te blijven. Tc Trelawn hadden zij het niet kunnen uit houden. Zelfs Tremayne vond het er onaange naam, en de muziekkamer was stil als het graf De „Rozenkrans" lag er nog en de kamer werd dagelijks afgestoft door een nieuw diensimois- je, mnar Iris noch Tremayne wilden haar be treden, en zij waren zoodra mogelijk wegge gaan. Iris vond Londen beter dan logeerbezoekvti. Er waren schouwburgen en concerten, men schen en restaurants, en zij kon heen en wen vliegen en doen, alsof zij zich amuseerde. Mevrouw Humphreys wenschte echter zoo als gewoonlijk den winter buitenslands door tc brengen, en Londen was onmogelijk zondci haar. „Ga mee naar Madera," stelde zei Iris voo „Waarom niet Tremayne herhaalde haar woorden. „Waar om niet Ga toch, verandering van lucht en omgeving zal jc goed doen." Arrestaties vun gcncraoh Dc generaals Razkodowski, Zugorski cn Jnzwinski zijn gearresteerd onder de beschul diging van omkoopcrij. Alle andere officieren, die te Wilanof geïnterneerd waren, n.l. gene raal Kukiel, kolonel Paszkicwicz, kolonel Ko- delski, enz. zijn in vrijheid gesteld. Generaal Kierski, Icgerinspecteur in Posen, slaagde ei in de tucht le herstellen onder de Poscnscho en Pommersche korpsen. Pilsocdski cn Frankrijk. Maarschalk Pilso,dski heeft in een interview met dc Echo de Paris gezegd: Het Fronsch- Poolschc verbond is tc Parijs door mij onder- teekend. Ik kon u zeggen, dat dc laatste ge beurtenissen in geen enkel opzicht dc traditio- neelc politiek van Polen zullen wijzigen om met Frankrijk hand in hand te gaan. Pilsoedski stelt zich condidoot. Warschau, 24 Mei (V.D.). Officieel wordt bekend gemaakt dat Pilsoedski op ver langen van ziin aanhangers de candiJatuur voor het presidentschap heeft aanvaard. ZUID-SLAVIE. EEN AANSLAG OP RADITSJ VERIJDELD. Bij een meeting to Starapazova door do Ra- ditsjisten belegd, werd een jonge nationalist, Litisj, gearresteerd op het oogenblik, waarop hij zich op Roditsj wilde werpen. GRIEKENLAND. PANGALOS, DE STRENGE VADER. Athene, 24 Mei (VD.). Naar gemeld wordt, heeft Pangalos zijn zoon van do offi- cierenlijst laten schrappen, omdat deze on danks het vaderlijk bevel, zijn verbannen bruid in Belgrado hod bezocht. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Vele stammen bicden hun on* dcrwerping aan. Een Fransch bericht uit Fez meldt Onze partijgangers, staande onder het bevel van Amar Dhamidoe, kwamen op een tiental kilometers afstand van Targuist aan en bereik ten den djebcl Talma, waardoor zij de vlakto von Ocëdg'his bchcerschen. Zij zetten hun vor deringen voort. Alle stammen tusschen onze linies in den sector ten Oosten van Targuist ko men hun onderwerping aanbieden. Het schijnt, dat alle groepen daar besloten rijn, de wapens neer tc leggen. Dc verdedigingswerken, op last van Abdel Krim aangelegd, zijn verlaten. Do stammen bieden hun diensten oan, zoodra zij ervan verzekerd rijn, dat zc worden aanvaard. In tegenstelling tot wat in den herfst gebeurde, trekken de inwoners bij onze nadering niet te rug, doch blijven zc met Kun kudden en andere have in onze linies. Een officieel Spaansche communiqué omtrent de jongste operaties in Marokko geeft een op somming van een groot aantal onderwerpingen van verschillende stammen, zoodat de Span jaarden o.o. zonder slag of stoot konden op rukken tot de linie Sidi Amara Annoeal, Sidi Bris konden bezetten en ook op andere pun ten van het front aanzienlijke vorderingen maakten. Steeg is te Fez gearriveerd. Onderweg was hij getuige van een groote onderwerpingsbewe ging van de stammen in de omgeving van Wessan, o. a. dc Mestaras, Kaid Hamocn uit de Spaansche zone, die door Krim benoemd was, kwam oan Steeg meedeelen, dat 300 ge zinnen der Ben Ahmed en der Djeballas de partij van Abdel Krim verlaten en rich ter be schikking van Frankrijk stellen. Abr el Krim zou rich willen onderwerpen. In officieelo Parijschc kringen bevestigt men, dat een bloedverwant van Abd cl Krim, dio zich in het Rif bevond met een hygiënische Iris verlangde niet te gaan. Zij wilde bij hem blijven, zelfs in deze omstandigheden en zeide, dat zij liever thuis bleef. „Ik zal het druk hebben," antwoordde hij kortaf. „De winter is het drukste jaargetijde, en ik zal veel te doen krijgen." „En Kerstmis dan Wat wil je dan naar Trelawn gaan „In geen geval. Het zal geen prettig Kerst feest worden voor geen van ons en waarom het nog erger te maken Je deed beter mco te gaan met mevrouw Humphreys." Dus nam Iris het aanbod aan, maar met te genzin. Zij ging naar mevrouw Humphreys om haar dit mede te deelen en met haar te dinecren, en dien avond, toen hij wist, dat zij er niet was, liet Tremayne Langley vragen hem te komen vertellen, wat er van Cassillis was geworden. Langley wus bereid te komen rij hadden eL kaar in langen tijd niet ontmoet, en beiden wa ren bezorgd over den afwezigen Cassillis Zij dineerden in het restaurant en praatten over verschillende onderwerpendaarna gingen zij boven in Tremayne's kamers koffie drinken. „En zeg mij nu, Langley," zeide Tremayne. een sigaar opstekend, „waar Cassillis is. Weet je dat „Ja," antwoordde Langley zonder aarzelen, „Cassillis is aan het tooneek Hij maakt nu een rondreis door de provincie." „Met wie Wat doet hij „Met den troep van Calvey van het Star- theater. Een operette, geloof ik, maar ik heb ze niet gezien.' (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1