ABONNEMENTSPiliJS 3 -?*■ PRIIS DER ADVERÏERTIEN „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Jumperblouse lichte Zomerkieuien Fanlasie Costume plooimoöel Dames-Costume prima rps-lravers Korte wol en gebreide Sportmante! f 4.90 f 7.45 f 11.50 f 8.75 Essences voor limonade per flacon 25 cent. Citroenzuur. A. VAfó DE WEG, Langestraat 23. Tefef. 217. Willem Groenhuizen Amerika per ratio® F. S~30 LOGANS FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e Jaargang No. 275 loort 1.10, idem lianco per post f 5.per week (met gratis yerrekeriDj tegen ongelukken) f 0.17*, afzonderlijke nummert 1 Cj05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU ARNHEMSCHE FOORTWAL 2A. FOSTBEKENINO M*. 47910. TEL INT S13. Woensdag 26 Met 1926 van 1 4 regelt L0§ met inbegrip van een bewijsnummer, eikc regel meer 0.25, dienstaanbie dingen co Ucldadigheids-adve.tentiën voor de helft der prijs Voor handel en bcdrijt bestaan xeei vooideciigc beoalinven voor het advcnecien Kcne ciicuiaire, bevattende de voorwaardra wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. G e n o v e, 25 Mei (V. D.). De redactie commissie van de conferentie tot voorberei ding van de Ontwapeningsconferentie behan delde hedenmorgen punt 7 van de vragenlijst inzake het verband tusschcn de regionale en «Igcmeene ontwapening. Een voorstel van So- kol (Polen) en Gibson (Vcreonigdc Staten) werden naar de sub-commissie verwezen tor bestudcering van de vraag of regionale ont wapening te land, op zee en in de lucht, als een belangrijke stap op den weg naar alge- meeno ontwapening is te beschouwen en wel ke gebieden afzonderlijk beschouwd kunnen worden. Het voorstel van Lord Cecil betreffende het instellen van een onderzoek naar een gas-oor- log en naar de middelen om deze onmogelijk te maken, werd aangenomen. Dc commissie van redactie heeft gisteroch tend het rapport van De Brouckcrc over het o.s program der ontwapeningsconferentie goedgekeurd. Het rapport bevat slechts de be slissingen, die dag aan dog getroffen zijn, en die gepubliceerd zijn. De conferentie is vrijwel afgelcopen. Heden ochtend heeft de laatste voltallige vergadering plaats. DUITSCHLAND. DE SPOORWEGRAMP TE MUNCHEN Tot nog toe 53 dioden en «30 zwaargewonden. Berlijn, 2 5 Mei (V. D.) Bij de trein botsing bij Munchen zijn dc beide eerste wa gons van den aanrijclenden en de twee laatst e wagons van den sfilstoanden trein geheel ver nield. De treinen waren vol personen, die met de Pinksterdagen een uitstapje hadden gemankt en voor het grootste doel tot don kleinen bur ger- of arbeidersstand van Munchen behoordim. Jot heden zijn er 53 dooden en 80 zwan gewonden, benevens een groot aantal licht ge wonden. Dc dooden zijn meestal zoo verminkt, dat hunne identificatie buitengewoon moeilijk Volgens de bladen bedraagt het aantal ge wonden met inbegrip dergenen, die zich na het aanleggen van een noodverband, r.aar kruis be geven konden, 150. Het onderzoek naar d° oorzaak der ramp is nog nmt ufgeloooen He den zal de gemeenteraad een rouwzitting hou den Uit het onderzoek naar het spoorwegongeluk- is reeds gebleken dat de bestuurder van den trein met een snelhid van 60 K M op dn stil- staanden trein reed en het signaal heeft over zien Alle slachtoffers hooren le Munchen en omstreken thuis. Tc Munchen hangt de vlag halfstok van de openbare gebouwen. Nadere bijzonderheden. Een redacteur van de „Münchcner Allgcmci- ne Zeitung", die in trein 814 zut, had, zoo wordt uit Berlijn aan het Hbld. geseind, on middellijk nn de ramp een gesprek met den machinist van dezen trein. De man, die natuur lijk geheel overstuur was, vertelde snikkend, dat hij ten gevolge van de bocht het traject niet had kunnen overzien Beide signalen had den op veilig geslaan, zoodat de trein met vol le vaart door do bocht was gereden. Zoodra de machinist weer vrij uitzicht had, zag hij de lichten van den stilstnaridcn trein. Vol ontzet ting had hij uit alle macht geiemd, maar hei was reeds te laat geweest. Volgens mcdedeelingen van denzelfden re dacteur zijn ook dc reddingsmaatregelen van de directie der spoorwegen absoluut onvol doende geweest De eerste hulptrcin, <lie bo vendien nog niet voldoende was uitgerust, ar riveerde eerst ccn uur na het ongeluk. Er bic ken daarin toen niet eens genoeg lantarens aanwezig tc zijn om het terrein van den ramp oenigszins te verlichten. Ook waren er niet genoot,' draagbaren meegekomen, om de zwaar gewonden te transporteeren. Eerst na gerui- men tijd arriveerde een tweede hulptrcin, die zuurstofapparaten voor het opensnijden der wagons met steekvlammen aanbracht, maar toen was er weer geen personeel, dnt met de- npparaicn kon omgaon. Al dezen tijd had- de^ de ongelukkige passagiers in dc samen geknepen wagons vastgckncld gezeten. Gister middag was men met het reddingswerk zoo ver govoidfid, dat men uilts dooden en gewon den uit de wagonruïncs tc voorschijn had ge haald In de ziekenhuizen zijn een groot aantal dok toren den gcheelen dag bezig geweest, er moesten vele moeilijke operaties worden ver richt, daar de kwetsuren over het algemeen uiterst gecompliceerd zijn. In de operatiezalen hadden meermalen vijf operatics tegelijk plaats. Bij vele gewonden heeft men armen en boe nen moet *n nmputcciin, anderen liggen er met ingedrukte borstkas e.o. inwendige kwet suren. Men vreest, dat velen dezer ongclükki- gen hm verwondingen niet te bovctj zullen komen. BÈRGTOERI5TEN VERONGELUKT- al u n c h e n, 25 Mei. (H.N.) Tijdens de Pink sterdogen is een toerist uit Munchen Rcichel genaamd, bij het beklimmen van den Bencdik- tenwand in de Bcicrsche Alpen naar beneden gestort en zoo ernstig gewond, dat hij spoe dig stierf. Uit Salzburg wordt gemeld, dnt in den Knrkadenklnmm bij Scfnmrach een vrou- wlcijke touristc uit Salzburg naar beneden is gestort. Zij werd zoo ernstig gewond, dat zij tijdens het transport naai het ziekenhuis over leed. VERSCHILLENDE ONGELUKKEN MET DE PINKSTERDAGEN. Berlijn, 25 Mei (HN). Tijdens de Pinkster dagen hebben verschillende ongelukken plaats gehad. Tc Berlijn waren kinderen aan het spe len, op een boot, die zonder toezicht in dc Dahme lag De boot sloeg om met het gevolg, dat twee kinderen van 15 jaar verdronken. De overige kinderen konden worden gered Te Luebbenau maakte een jone echtpaar, c!at pas 2 weken getrouwd was, op Pinkstcrzondug een roeitochtje op de kanalen in de buurt van deze gemeente Het roeibootje kwam te dicht bij een sluis, zoodat, toen het luik in dc sluis opengetrokken werd, het water in de roeiboot stortte en deze in de diepte verdween. Het ge lukte niet de ongclukkigen te redden zoodat beiden verdronken en sledits hls lijk konden worden opgehaald. Uit Constnnz wordt gemeld, dat op het meer vsn Constanz een boot met drie jongelui is omgeslagen. Een hunner kon zich door zwem men redden terwijl de twee anderen verdron ken. BELG IE. DE BELGISCHE REGEERINGSVER!" ARING. De financiecle moeilijkheden. Het verdrag met Nederland. In de gister in de Kamer voorgelezen reg.ee- ringsverklaring wordt o.a. gezegd, dat met het oog op het gevar de drie groote politieke par tijen, in het parlement vertegenwoordigt!,, een wapenstilstand sloten en besloten haar krach ten te vercenigen om hel gevaar te overwin nen. Dc huidige regeering is dc uiting van deze oenheid, dezen wil zij heeft geen ander doel en zal zich terugtrekken nis zij dc/c dringende, gebiedende taak zal hebben verricht. Daar elk der leden zijn eigen overtuiging behoudt, zal de regeering geen enkele wijziging voorstellen van de bestaande sociale of taalwetgeving zij zal waken over de uitvoering er van en den godsdienst- cn den schoolvrcde angstvallig eer- bi edfgen. Op het gebied dc-r buitenlandsche betrokkin gen zal de regeeiing hel vredeswerk hurer voorgangsters aan de zijde d:r groote mogend heden voortzetten, tot waarborging der onaf- hankelijkheid. België zal er naar streven orn aan de verdragen van Locarno binnen het Langestraai 38 Lanqestraat 43 - Te!. £52 - Ameis'orti Groc'e sotleerinr; Hangklokken, Scheorsleenklokken en Vl'ekkers Reparatie-iniIcMiin aan huis voor gewone en Gecompliceerde uu.w «ken. Efsciro Technisch - Bureau Utrechisc'issiraas 17 - Te!. 483. kader van der. Volkenbond volledige uitvoe ring te geven Arbiir.-.gcvcrdrogen, door de zelfde beginselen ingegeven, slaan op het punt gesloten te worden, inet name met Zwitserland. Zweden, Finland cn Denemarken. De regecring zal onmiddellijk dc ontwerpen indienen, welke de opheffing van de verdragen ..van 19 April 1839 constateeren, cn dc Belgi sche vriendschappelijke betrekkingen met Nederland een economische basis geven, welke jvoor beide landen voordcclig is Zij hacpt ze in den loop van deze zitting", geratificeerd te zien. Als gevolg van het acccord te Londen ge troffen tusschcn de ministers van arbeid van Duitschland, België, Frankrijk, Engeland en" Italië* zal de regeering aan de Kamer voorstel len de ccnvi ntie over den werktijd goed te keuren. Wat, het binnenland betreft zal afgezien van eenige wetten, geen enkele principiecle beslis sing worden genomen. De regeering denkt zich geheel tc wijden aan het werk van herstel, dat een reden van haar bestaan is, en is vóór alles vast besloten de kosten der openbare- bestuursinstellingen tot het alleruiterste te beperken. Zij zal alle besluiten nemen, die verëischt zijn om volstrekt Vertrouwen te doen hcor- schen en zal pogen om voor industrie, handel en landbouw de grootste mogelijkheden te scheppen om zich te ontwikkelen Zij zal voort gaan om met alle middelen waarover zij be schikt, 3c uitbreiding der handelstransacties zoowel in het binnen- als met het buitenland te "bevorderen, zoodat allen dc vruchten van hun arbeid kunnen genieten, die in'gevaar zou den ver!, ren, indien de munteenheid langer in gevaar verkeerde. ,,Hct lot van den frank -al het hoofddoel zijn van enzen arbeid. Om dit te verzekeren, zal de rcgccrir.g nvt kracht het herstel van het openbaar crcdiet nostreven cn daarom zal zij bij het parlement belangrijke financiecle voor stellen indienen. Reeds de volgende week znl 2ij o.a. voorstellen een garantie- cn amortisatie- fonds «c stichten, dnt in de eerste plaats cal dienen cm de inflatie tc beperken an nan dc houders van staatsstukken de betaling te waar borgen der bedragen die op korten termijn ge leend zijn. De regecring bevestigt, dot alle verplichtingen, binnen- en buitenlandschc, dooi den steot ne.ngegaan, nagekomen zullen wor den. Het belastingstelsel zal vereenvoudigd worden. Dc ri gering doet een beroep óp het vertrou wen der na'.icn den wil dor burgers om dc overtollige uitgaven in tc krimpen. Overigens staon de ernstige moeilijkheden die ons om ringen, in geen verband met dc nationale eco nomie. Het land produceert, voert uit spaart. België zou een misdaad jegens zich zelf begon, door tc twijfelen nan zijn herstel." De rcgceringsverklaring werd met aandacht door de Kamer aangehoord. Er werd geap plaudisseerd op liberale en R.-K bonken toen Jasper het spreekgestoelte verliet. Hubin (S.-D.) verzocht de bespreking van de verklaring tot heden uit te stellen, om het den leden mogelijk tc maken na te denken over hetgeen gezegd was. Von Cauwclacrt (Dcm. Kathsloot zich daarbij aan. Het voorstel werd toen bij zitten cn opstaan congenomen. FR ankrljk. DE FINANCIEELE CRISIS. Dc rcgccringsmoatrcgclcn. Brinnd er Pret hebben de maatregelen be sprek'» om den koers van den frank steviger te maken en tc verbeteren. Zij besloten een comité van financiecle deskundigen te vormen. DE STEUN AAN DE FRANC Parijs, 25 Mei (V.D.).* Minister Briond heeft in den Ministerraad mededeeling gedaan van dc maatregelen, die in overleg met dc directie van de Fransche Bank zijn genomen, t er verdediging van de franc. Deze maatrege len worden met groote kracht en onverzette lijk doorgevoerd. GEEN ONTSLAG VAN ERIAND. Toen Briand uit het Elysée kwam, heeft hij uitdrukkelijk ontkend van plan te zijn af tc tra der als de Kamers weer bijeen zijn. TE PARIJS unlisemictischc EEN POLITIEKE MOORD Wraak over ^moordpartijen. Gistermiddag heeft in 't Quorticr Latin tc Parijs een Oekraincr 5 revolverschoten ge lost op zijn landgenoot Petlioera, den vroegr- rar. helman. Deze is later overleden. De moordenoor van Petlioera is een Ockraienschc leider, die dc Fransche natura lisatie verworven heeft, genaomd Schwartz- bart. Tijdens den oorlog nam hij dienst in het Franscho leger, waar hij zich buitengewoon onderscheidde. Tijdens den oorlog ook werd hij nour Petrograd gezonden door de Fransche regeering cn het is duar dut hij hoorde spro ken van de moordpartijen onder dc Joden, die door Petlioera bevolen waren, tegen wien hij een feilen haat opvatte cn dien hij zwoer te zullen dooden om zijn gcloofsgcnootcn te wre ken. ENGELAND. NA DE ALGEMEENE STAKING Een scherpe brief van Asquith aan Lloyd George. Groote sensatie is in politieke kring-n ge wekt door een brief dien Lord Asquith, den leider der liberale purtlj, aan Lloyd George, den liberalen leider in het Lagerhuis, gezonden cn waarin hij er zijn beklag over doet dat Lloyd George volstrekt onvoldoende redenen heeft opgegeven voor zijn afwezigheid van dc ver gadering der liberale leiders op 10 Mei, Lloyd George's voornaamste reden zijnde „dat hij zich niet kon verecnigen met dc verklaring, die d<* algemcene staking veroordeelde, terwijl hij zich tevens onthield van kritiek op dc regce- ring, die even, indien niet meer verantwoorde lijk is." Asquith beschouwt het feit dat Lloyd George naliet om op de vergadering te ver schijnen als „een zeer ernstige zaak. Wij had den het meest kritieke stadium van de staking bereikt cn het was de voornaamste plicht von allen, die verantwoordelijk zijn voor do libe rale politiek, en vooral vnn Lloyd George, om bij elkaar te komen om do aangelegenheid vol ledig en in volle vrijheid te bespreken. Uwe weigering is onvercenigbnor met mijn opvatting von de verplichtingen van politieke kameraad schap." Asquith oefent ook kritiek uit op het arti kel, door Lloyd George in tulrijke Amerikaan- sche bladen gepubliceerd, waarin een pessi mistisch, zeer sterk gekleurd beeld vnn de cri sis ontworpen werd cn een lange duur der olgemccne staking voorspeld werd. Asquith betreurt dat „ccn dergelijke voorstelling van het geval aon dc buitenwereld gegeven is op gezag van een vroegcrcn Engelschen premier cn voorzitter der liberale parlementaire partij.' Het antwoord van Lloyd George. Lloyd George heeft geantwoord dat hij ten volle den ernst beseft van den brief van Lord Oxford, waarvoor geen precedent bestaat. De brief van Lloyd George, die in gematigde be woordingen gesteld is, verdedigt zijn houding tijdens de nlgcmecnc stoking. Hij zegt, dat hij de liberale vergadering von 10 Mei niet bijge woond heeft omdat Asquith en andere liberale leiders redevoeringen gehouden hadden, dio een afwijking woren van de liberale politiek. Hij verklaart dat zijn artikel in een Ameri- koonsch blad in Engeland in een verkeerd dag licht is gesteld, ofschoon hij toegeeft, dnt hij zich omtrent den loop dor gebeurtenissen ver gist heeft. Loyd George besluit zijn brief met het voorstel om met Asquith en de andeic liberale leiders een onderhoud te hebben ten einde den toestand te bespreken. Het conflict tusschcn Asquith cn Lloyd George dreigt een nieuwe splitsing in deze partij te verwekken. Het fonds voor dc politie. Londen, 25 Mei (V.D.). Het door de „Ti mes" geopende fonds voor dc politie in ver- bund met hare houding tijdens de staking, is thans gestegen tot meer don 178.000 pond sterling. Gemeld wordt, dut het fonds Zaterdag a.s. zal worden gesloten. MET MIJNCONFLICT. Nog voor twee maanden kolen. Londen, 25 Mei. (V. D.) In het mijn- conflict is geen verandering gekomen. De ver- tegenwoordige! u. der mijnwerkers en mijneige naars zijn uiteengegaan. Het wordt onwaar schijnlijk geacht, dat er eenig nieuw feit zal plaats vinden, alvorens het parlement de'vol- Dc ware welwillendheid kan niet afgemeten worden naar hare werken. naai het Engclsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. £8 „Hoe jammer Ik heb altijd gevreesd, dot hij op de planken zou gaan. Dat wenschtë hij altijd, maar ik wilde het niet toestaan. Is bij daar terstond hcengcg'aon, toon hij Trelawn verliet dezen zomer Langley knikte en zeide „Ja." Hij vertelde Tremayne, dut Cassiliis bij hem was gekomen en hem alles had verteld Hij hod hem aange hoord, en daar hij de geheele waarheid en alle bijzondere omstandigheden kende, had hij zijn handelwijze moeten goedkeuren. „Het is echter jammer, <^pt hij er is heenge gaan, „omdat het niet goed voor hem is. En dc vrouw, die er achter zit „De vróuw?" herhaalde Tremayne. "Welke vrouw „Lady Hammond Zij heeft hem er geïntro duceerd, naar hij mij vertelde, en helpt hem." Tremayne begreep het en zweeg een poos, waarna hij zeide„Ik beg,rijp het nu, ik ken die vrouw, zij heeft het gedaan evenzeer om zich op mij te wreken als om den jongen te helpen. Ik heb getracht hem van de Hommonds en hel tooneel verwijderd tc hou den. Maar ik denk, dut Cassiliis boosN cp mij was en het een goede gelegenheid vond om het mij betaald te zetten en tegelijkertijd zich onafhankelijk te maken. Misschien was ik tc streng dat heb ik soms gedacht. Natuurlijk moest ik in aanmerking hebben genomen, dat hij anders is dan wij, en ik moest hem niet met de gewone maat hebben gemeten. En nu wij er toch over spreken, zou ik gaarne willen weten, waarom jij, in wiens hoede ik Cassiliis jorc.i geleden in Handlcy aanbeval, mij nooit heb. verteld, wat er aan de hand was „Ik kon u niet vertellen, wat ik* niet wist. Ik dacht niet, dat het zoo ernstig was, eer wij ii: Grindelwald waren, en daarna liet zij he: Cassiliis bcLovcn, en toen kon ik het u toch moeilijk gaan vertellen. Ik denk evenals u. df.t Cassiliis niet is als andere menschen. Hij heeft geen evenwicht of zelfbehcersching. Hij is ee»; hoogbegaafd, zenuwachtig artist, en zijn hart liep met hem weg. Als mevrouw Tremayne hem had trachten terug te houden, en ik geloof niet, dat zij dat ooit deed, zou hij niet in staat zijn geweest zoo te handelen vooral op dien leef tijd Hij oordeelde over goed en kwaad, zooaV. kunstenaars doen,'en vroeg alleen, of het na tuurlijk was. Zij zouden den volgenden dag trouwen, en „O God I" zeide Ticmaync, cn hij stond, op met het gezicht van iemand, die gemarteld wordt. „Ik vraag u excuus," z« ide Langley, "laten wij er liever over zwijgen, het helpt toch niet meer of wij er over praten. Maar, hoewel il: een geestelijke ben, kan ik u toch niet alle schuld od Cassiliis laten schuiven, terwijl ik weet, dat hij geen kwaad bedoelde." „Dat begrijp ik, cn ik ben degene, die j«* excuus moest vragen voor mijn woordpn." ant woordde Tremayne bedaard „Ik hoop, 'lat hij gezond is en het hem goed gaat Denk je. dat bvij genoeg geld heef» Hei juergcld, dat voor hem in de bank lag, lig' daar nog onaange roerd sedert Juni" Hij lijkt geheel in orde te zijn cn srhriift zeer opgewekt financieel schijnt het hem ook goed te gaan Ik geloof, dat Lady Hammond heel vriendelijk voor hem is." „Dot za! 7.ij zeker wel, nu zij hem heeft ge kregen." zeide TromavnC droevig „Maar hoe jammer I" Hij ging naar het balkon en liet Langley al leen bij den haard En de geestelijke begreep, misschien beter dan iemand anders, wat de teleurstelling voor hem moest zijn gcv.v.-rt Den volgenden morgen hud Iris berouw over haar besluit, om met mevrouw Humphreys mee te gaan. Zi\ trachtte Tremayne over tc holen, hoor bij hem thuis te laten blijven, maar hij. cpnieuw bittoi jegens hear gestemd, wilde daar niet van hoeren „Als je niet naar Madera gaat, dan zal je naar Trelawn moeten gaan," zeide hij. „Jo kunt niet den gcheelen winter in Londen blij ven; het is slecht vooi je en ik heb het druk." Iris begreep het en bloosde bij zijn icon. „Dat wil zeggen, dat je mij kwijt wilt zijn." „Zco heb ik het niet uitgedrukt. Ik geloof, dat hot beter zou zijn, als je een poesje weg ging, en waarom niet „D«*n vorigen winter begon zij, maar hii viel haar in do rede. „O, laten wij toch geen herinneringen opha len; dat is maar pijnlijk cn dient tot niets Ik stel dit voor ter wille van ons beiden. Ga naar Trelawn, als jc dot liever wilt, maar ik zal niet meegaan, cn je kunt hier ook niet bij mij blij ven Wees verstandig. Iris Ons huwelijk is een vergissing geweest, maar wij zijn nog aan clknar gebonden. Longzomerhand zullen wij wel gewennen en ons loeren schikken in den nieu wen toestand. Als je eerlijk wilde wezen, dan zou je er blij om zijn, dot geloof ik, maar voor mij is hot iets anders, cn van mijn kant heb ik liever dezen winter tenminste, dal je weggaat, en ben ik liever alleen." „Je bent heel onvriendelijk," mompelde Iris, „en heel onrechtvaardig." „Volstrekt niet," antwoordde hij kalm. „Ik ben redelijk cn jij niet. Jc denkt slechts aan jc zelf en wilt alleen maar je grillen bevredigd zien en daar denk ik niet meer aan. Doe daar om, wat je wilt, maar of je gnat of blijft, ik wil dezen winter niet met je onder hetzelfde dak leven." Hij ging de kamer uit en liet haar dnnr al leen Iris docht met verlangen aan Cassiliis en vroeg zich of, waar hij zou zijn. Doch zij ging naar Madera. HOOFDSTUK XXV Tremayne wns'in Manchester cn woonde daar het laatste der vier jaarlijksche concer ten bij, welke in dc wintermaanden werden gegeven Hij had eigenlijk den moigen na het concert r.aor Londen moeten teruggaan om zijn vrouw dien avond van de boot af te Halen Maar met opzet bleef hij dralen, zoodat het daarvoor te lèat was. Hij had alles goed geregeld voor de eerst komende maanden. Tegen Paschen zouden zij met mevrouw Humphreys naar Trelawn goan om daar den zcyncr door tc brenger*; logeer gasten in menigte werden door verwacht, en zij zouden nooit alleen zijn. Dit wns Iris natuurlijk onbekend, toen zij niets vermoedend het Engelsch Kanaal bin nenzeilde, en het was een deel van Tremoyne's plan, dot zij het ook niet zou weten; moar eerst moest de ontmoeting nog komen, cn na ccn scheiding van vier maanden zag Tremayne dnor in stilte tegen op en zocht noor uitstel. Het zou ook gemakkelijker zijn in het Hotel Cimric, waar het altijd druk was, dan aon boord van een schip en hij wilde zich niet blootstellen. De winter was dragelijk geweest, want zijn toorn had hem in staat gesteld hard cn on verzoenlijk te blijvenook luid hij zich druk bezig gehouden met zijn muziek en philon- tropische pionnen ten opzichte van Longley's kerk en andere kerken in de stad. Maar hij zocht niet meer naar altisten, en genieën mochten voor altijd onbekend blijven, voor zoover het hem bctrol Tremayne zou nooit weer iemand loten opleiden, Cassiliis zou do laatste zijn. Hij v/as in het Midland Hotel aangekomen juist tijdig genoeg om zich tc klecden en te dinceren, eer het concert begon op het vroege, landelijke uur van half acht En hij kwam eerst om half elf terug, daar hij vele menschen moest spreken. Toen ging hij naar zijn zitka mer, soupeerde daar cn begaf zich terstond noar bed. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1