Totale Uitverkoop-Confectie „DE EEMLANDER" Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe - Loketten Een Liefdesdroom. IU)QI)li£M£)iISPRUS rr5 ""7ÏÏ ,T EERSTE BLAD. BUITENLAND. Heden is de begonnen. Sensationeele goedkoope prijzen. N.V. MIDDENSTANDS-BANK FEUILLETON, ?4e /aargang No 277 loort f 2.10, idem liane* per pc«t f 5.p'r vree* (met grati* ▼errekeriag togen ongelukken) f C.176, afzonderlijke nu cjo5. AMERSFOORTSCH OAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. .Duuc„c ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. F >STAEKENtNd H 4791 A. TEL. INT 811. Vrijdag 28 Mei 1926 PRIJS DER ADVERTENTIÊN mei inbegrip van «en bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve tenticn voor de bdH der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zcet ▼ooidecligc beoalinccn voor het advcriecién tcoe circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. de ontwapeningsconferentie. Gcnèvc, 27 Mei. (V. D.) Bij het ontvan gen van de persvertegenwoordigers verklaarde Lord Robert Cecil, dat de internationale ont wapeningsconferentie volgens zijn meening niet voor het einde van het volgend jaar kan bijeenkomen. het vervoer van emigranten. De internationale arbeidscommissie heeft met 77 stemmen tegen £3 het voorstel der werkge vers om zich onbevoegd te verklaren inzake liet vervoer van landverhuizers, verworpen. DUITSCHLAND. poolsche schadevergoeding aan duitschland." De Berlijnsche bladen schatten het bedrag, dat Polen op grond van het vonnis van het internationale gerechtshof aan Duitschland ?a) moeten betalen, op 102 millioen Rijksmnrken de spoorwegramp te munchen. De schuldkwestie. Auberle, dc bestuurder van den trein die op tweeden Pinksterdag in het Ost Bahnhof te Munchcn cp een stnanden trein reed, waar door een 50-tal personen om het leven zijn gekomen cn een honderdtal werden gewond is gisteren in hechtenis genomen daar de auto riteiten tot de conclusie zijn gekomen dat hij door ziin nalatigheid verantwoordelijk voor de ramp dient te worden gesteld. Auberle houdt zijn onschuld staande en beweert wel degelijk met alle signalen rekening te hebbfen gehou den. Het laatste signaal stond volgens zijn ver zekering op veilig. De stoker van den trein heeft dit overigens bevestigd. BELGIE. het nieuwe bewind. Een motie van vertrouwen in het kabinet-Jospar. No de prioriteit van een motie van wantrou wen der Vlaamsch-nationalistische fractie bij staan en zitten te hebben verworpen, heeft de Kamer de motie van vertrouwen in het kabinet Jaspar, enderteekend door de Katholieken Vhn- devijvere en Vonncker. den liberaal Masson en den sicialist Hollet, met 126 tegen 8 stemman aangenomen. Do liberaal Buvl onthield zich. Tegen stemmers waren vijf Vlnomsche natio nalisten, twee Brusselsche socialisten en ean communist. FRANKRIJK. UIT DE FRANSCHE KAMER. De onderwerping van Abd el Krim. Dc financieele interpel laties op verlangen van Briond verdaagd. Parijs, 27 Mei (V. D.) In den minister raad heeft Bfiand een uiteenzetting gegeven van den toestand welke ontstaan is door d-» onderwerping van Krim. Hij deelde mede dot de meeste stammen zich onderworpen hebben De ministerraad besloot aan de Kamer de af wijzing te verzoeken van alle interpellaties. Briand deelde voorts mede dat Krim gearri veerd is in de Fransche zone en onmiddellijk naar Tazo zal worden gebracht. De voorzitter der Iegercommissie heeft bij 't begin der zitting aan de Kamer voorgesteld dot men uiting zou geven aan de gevoelens van dankbaarheid, welke de natie heeft, tegen over de troepen in Afrika. Briond sloot zich aan bij dit voorstel en wenschtc dat men even eens dc Spaansche troepen dank zou zeggen- (Algemcene bijval). Daarna las de voorzitter de ingekomen vra gen tot interpellatie voor. Briond vroeg ver daging van dc interpellaties betreffende den financicelen tostand tot .wonneer Péret zijr niei%ve voorstellen bij dc Kamer zou hebben ingediend. Enkele leden drongen aan op onmiddellijk* behandeling. Briand zeide daarop, dat de regeering even zeer het recht heeft als de Kamer om de ge voelens van het land te vertolken. Het land heeft echter "maar één wcnsch: dc overwin ning van den frank. Een debat over die zaak zou thans echter niet bijdragen tot die over winning. De regeering zal trouwens niets doen dat in strijd zou zijn met de rechten von d* Kamer. Briand zeidc ten slotte nog, dot er volstrekt geen druk is uitgeoefend door Engelsche of Ameriknansche financiers op de regeering; de ze laatste is trouwens van meening, dat de op lossing der financieele moeilijkheden niet in het buitenland moet worden gezocht. Vincent Auriol (soc.) drong aan op onmid dellijke interpellatie. Hulen (soc.-rad.) zcide, dat zijne partij gis terenmorgen besloten had de financieele quaestie voor het vraagstuk der kiesrechther vorming te behandelen cn dus nu niet voor een verdaging kon stemmen. Briand kwam daarop nogmaals aan het woord. Hij stelde vast, dat het debat een vol komen politiek karakter had aangenomen en dat de regeering een regeling, als werd voor gesteld, niet kon aanvaarden. Hij herhaalde zijn verzoek tot verdagipg. Te midden van lawaai verklaarde Casals dan in naam der socialistische radicalen, dat die groep aan de regeering geen vernederende voorwaarden wenschtc op te leggen doch al leen goed wilde doen uitkomen, hoe dringend Het financieele vraagstuk is. Daarop werd gestemd over de sluiting van het debat. Enkele radicalen vroegen schorsing der zitting, waartegen de regeering zich ver zette. Briond heeft dc kobinetsquostie gesteld ovei de verdaging dcr interpellaties over den fi- nancieclen toestand. Tot verdaging werd daarop met 522 stemmen tegen 209 besloten DANK AAN DE TROEPEN. De Senaat heeft met algemcene stemmen een motie von dank aan de troepen in Afrika aangenomen. EEN KANTOORLOOPER AANGERAND Drie individuen hebben een looper van het kontoor van den betaalmeester te Troyes aan- gcrond en hem zijn tasch ontrukt, waarna zij met den buit ontkwamen in een auto. De buit was echter slechts gering. Men vermoedt dat zij het op een anderen looper hadden voor zien, die naar het kantoor op weg was mét een bedrog vn 3,000,000 francs. ZWITSERLAND. DE VERHOUDING TOT ITALIË. Beantwoording von Italionnsche vragenlijsten verboden. Bazel, 27 Mei. (V. D.) De regeering van het kanton Tessino heeft de gemeenten Minu- sio en Muralto verboden de door Itoliaansche particulieren cn autoriteiten toegezonden vra genlijsten te beantwoorden, waarbij opgav* wordt verlangd van bet aantul der in die plaat- s%n wonende Italianen cn hun economische om standigheden Hei politieke departement te Bern heeft zich d< svege tot het Italiaanschc gezantschap ge wend. j7Mr«T7it Mtp» DE INTERNATIONALE HANDELS- CONFERENTIE Dc ontvangst op Buckingham Palace. Londen, 27 Mei. (V. D.) De koning ontving in Buckingham Palace heden mot gen de gedelegeerden van dc Intcrnutionnle Parle mentaire Handelsconfercntie, welke thans te Langestraat 36 voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Londen bijeenkomt. In een begroetingstoe spraak herinnerde de koning aan de rede in 1918, toen de conferentie nog midden in den oorlog 'gehouden werd en slechts de afgevaar digden der acht geallieerde noties vertegen woordigd waren. Dit jaar zijn wel 40 naties vertegenwoordigd. Hij beschreef deze bemoedi gende factor ais een aanwijzing van het alge meen verlangen om de handels- en economi sche problemen te bezien vanuit internationaal standpunt. Twee onderwerpen van bespreking, n.l. de productie en distributie xan kolen cn de scheepvaaitwet en douanerechten waren momenteel van vitaal belang voor Groot- Britannië en ongetwijfeld eveneens voor vele andere landen. Aangezien do handel interna tionaal is kon het gewenscht genoemd worden dat de deskundigen der verschillende landen bijeenkomen om hunne standpunten uiteen te zetten. Dc koning sprak de hoop uit dot de discussies niet alleen voordcel zouden geven aan die landen, welke vertegenwoordigers heb ben gezonden, doch voor de geheele wereld DE ENGELSCHE LIBERALEN. Ontslag van /\squith Naar de Manchester Guardian meldt, heeft lord Oxford and Asquith besloten als leider van de liberale partij in het Hoogerhuis af te treden. Hij zal worden opgevolgd door Grey. HET MÏJNCONPLICT. Hoop op een oplossing. De rontsoenccringsmautregelen der regeering. L o n d c n, 2 7 Mei. (V. D.) Hoewel de toe stond in het mijnconflict blifkboor nog niet is veranderd, heeft men toch uit zekere kringen aanwijzingen gekregen, dat er nieuws verwacht wordt vóór het einde dezer maand, wonneer het regeeringsaanbod om 3 millioen pond te verstrekken aan de mijn-industrie als tijdelijke subsidie, zou worden ingetrokken, indien er don geen regeling bereikt is. In sommige bloden worden mededeelingen gedaan, welke neerkomen op een voorstel, vol gens hetwelk nieuwe onderhandelaars, die des kundigen zijn en het vertrouwen genieten zoo wel van de mijneigenaars als van de mijnwer kers, door de regeering zullen worden aange zocht, om tot de oplossing mede te werken. Deze onderhandelaars zouden een ontwerp sa menstellen, hetwelk billijke voorwaarden be vat, en ter goedkeuring aan de mijneigenaars en de mijnwerkers zou worden voorgelegd Stemming door de mijnwerkers te houden, zou een essentieel deel van het plan vormen. Men heeft in officieelc kringen geen beves tiging kunnen ontvangen, dat zulk een voor stel zal worden gedaan. Hedenmiddog echlct legde lord Derby, die, ofschoon thans geen lid der regeering, een hoogc positie in de conser vatieve partij inneemt, een verklaring af, welkt met het oog op deze persberichten von grooi belang is. Het woord voerende op een verga dering der Kamer van Koophandel te Liver pool zeide hij, dot hij hoopte, dat een oplos sing zou worden voorgesteld door een onof- honkelijken buitenstaander, welke <loor toedoen van den premier door het land kon worden gesteund, en zij het ook niet eangoream ten minste aannemelijk zou blijken, zoowel voor de eigenaars als voor de werklieden. Hij hoopte, dat dc laatsten zulk een oplossing zouden aan vaarden, nadat doorovcr behoorlijk was ge stemd. Er kan worden bijgevoegd, dat zich op de effectenbeurs een meer opgewekte stemming ontwikkeld heeft, cn dat de prijzen vaster zijn geworden in afwachting van een gunstige ont wikkeling van den toestond in het mijngeschil. Intusschen neemt de regeering alle mogelijke voorzorgen tegen de uitputting der kolen-voor raden. Heden zijn door kolonel Lane Fox, mi nister der mijnen, regelingen uitgevaardigd betreffende het jontsoeneeren der voorraden Pensionhouders mogen slechts 56 pond per week ontvangen, en moeten daartoe een schriftelijke vergunning hebben van de ploot- selijke overheid. Bedrijven en industrieën moe ten hun wekelijksch kolenverbruik tot de helft van het normale beperken. Deze beperking is eveneens van toepassing op het verbruik van gas en clectriciteit voor den aanvoer van clec- trische kracht. Lichten voor het tentoonstellen van voorwerpen in winkels en ^oor advertcn- tiën zijn absoluut verboden. WARMTE TE LONDEN. Berlijn, 2 7 Mei. (V. D.) Het natte cn koude Mei-weder is ook te Londen door een hittegolf vervangen, waar de temperatuur reeds tot 78 gr. Fahrenheit steeg. POLEN. HET NIEUWE BEWIND. Pilsoedski's kansen voor de presi- sidcntskcuze. Vóór de condMatuur van Pilsoedski voor het presidentschap zijn 259 Kamerleden cn Senatoren van de linkerzijde en van de minder heden, terwijl 209 Kamerleden en Senatoren van dc rechterzijde tegen hem zijn. De houding van de volkspartij staat nog niet vast, doch een deel van deze partij is vóór Pilsoedski. Generaals in de gevangenis. Warschau, 27 Mei. (H. N.) De gene raals Roswndowski, Zagroski en Inzwinski, die aan de zijde van de regeering Witos hebben gestreden, rijn naar de gevangenis te Wilna overgebracht, waar zij voor een krijgsraad te recht zullen staan wegens tekortkomingen, waaraan zij zich, naar beweerd wordt, vroeger schuldig gemaakt zouden hebben RUSLAND. DE PACTPOLIT1EK. Dc Randstaten tot onderhande len bereid. Moskou, 27 Mei. (H. N.) De regeeringen van Finland, Letland en Estland hebben een memorandum tot de sovjetregcering gericht, waarin zij zich bereid verklaren de onderhan delingen met sovjet-Rusland over een veihg- hcidspact voort te zetten. Als voorwaarde wordt gesteld, dat een der gelijk verdrag niet in strijd zal zijn mot de V. 1 plichtinpcn overeenkomstig het verdroe ven Versailles. In politieke kringen te Moskou heelt men .hnns het denkhecld loten voren om met ieder land afzonderlijk tcondcrhondelcn. NOORD-AFRIKA. DE ONDERWERPING VAN ABDEL KRIM. Krim met mi'iloirc eer ontvangen. B e r 1 ij n 2 7 Mei. (V. D.) Noor uit Porijs bericht wordt, hcett de Fronsrhe opperbevel hebber, generanl Boichut, bevel gegeven, Abdel Krim met militaire eerbewijzen te ontvangen. Dc Petit Pnrisien schrijft, dat Abdel Krim, alvorens in ballingschap te gaan, gedwongen zou kunnen worden, tc Fez zijn onderwerping aan den rcchtmotigen sultan tc betuigen. In Fransche kringen houdt men rekening met dc mogelijkheid, dat enkele stammen den strijd op eigen hund zullen blijven voortzetten. Om 5.15 uur gistermorgen is Abdel Krim to Ize Maroccne, ten Noorden von Torgoeist, voor dc Fransche gcvechtslinie verschenen cn heeft hij zich ter beschikking gestold van den commandant dcr Morokkaanschc divisie. Dc leider der rebellen is onmiddellijk noor Rocred gevoerd, waar de militaire route noor Tazo begint. Heden goot hij noor Tazo. Hoe Krim zich overgaf. Eenige bizonderheden omtrent de overgovp zijn thans, naar -dc Tel. meldt, bekend gewor- den Zondag verliet Abd-el.-Krim Snodo, op 8 mijl van de Middcllandschc zee-kust gelegen, en zocht hij een schuilplunts onder de Beni-Hn- roes, die op een paar mijl von dc Fransche Ji- nie waren gelegen.-Toen hij vernam, dot zijn „verhuizing" uon de Franschen bekend was cn zijn verblijfplaats gebombardeerd zou worden, terwijl ook dc stommen zelf meer cn meer on tevreden werden, besloot Klim zich over tc geven. Op den morgen van 25 Mei zond Abd-ol- Krim daarop een schrijven aan de Fronsrhe autoriteiten, waarin hij „oman" vroeg en voor zich, zijn gezin en zijn goederen vrygeleide on bescherming verzocht. Deze brief gewerd den resident-generaal Steeg door tusschenkomst van kolonel Corap. Steeg antwoordde on Krim's schrijven met de mededeelingGeen onderwerping zonder onmiddellijke uitlevering van de gevangenen. Deze waren vercenigd onder geleide van knid Hnddoc te Toefist. Haddoe bood den gevan genen vóór hun vertrek champagne aan en bracht hen on den morgen van den 26en naar de Fransche linies. Gistermorgen vertrokken twee officieren om Abd-cl-Krim te ontmoeten, die onder de bescherming van ziin eigen troe pen 's morgens 5.50 te Torgoeist aankwam, waar hij door generaal Ibos, commandant van dt Marokknonsche divisie en kolonel Corap, commandant van de achtste brigade, werd op gewacht. EGYPTE. EN'GELAND FN DE UITSLAG DER VERKIEZINGEN. De Engelsche hoogc commissaris heeft een lnrg,onderhoud gehad met koning Foead over ^en nieuwen politieken toestand, ontstaan uit het feit, dat Zagloel pasja door den uitslag dcr verkiezingen weer aangewezen is een regeering te vormen. Men verneemt, dat Zagloel met Adley pasja onderhandelt over ^le vorming van een kabi net. SYRJE. GERUCHTEN OVER FEN AANSLAP OP DE JOUVENEL. Krachtige maatregelen, Londen, 27 Mei. (V. D.) Uit Beyrouth wordt gemeld Op het gerucht, dot er een aanslag zou worden gepleegd op den Fronschen hoogen De daad is ten slotte alles, de onuitgevoerde wil niets. naar het Er.gelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M- Hellema. 40 Cassillis glimlachte even. „Waartoe zou dat gediend hebben Wie ben ik Ik zal u iets vertellen, meneer Tremoyne, dat u waarschijn lijk niet weet. Eenige maanden geleden kreeg ik bericht uit Coastcllff van den dood van mijn moedermaar zij was mijn moeder nieten evenmin was mijn zoogenaamde vader eenige familie van mij Ik werd vijf en twintig jaar geleden na de schipbreuk van een boot van Hamburg naar New-York op het strand ge vonden, gebonden aan een most. De eenige aanwijzing was de naam „Julian" en eenige papieren, die bewezen, wie mijn moeder was Zij was niet verdronken bij die schipbreuk, mour in Indië gestorven, waar ik ook ben ge boren, en iemand anders bracht mij naar de Vereenigde Staten. Mijn moeder was actrice haar naam was Julie Lauresque, maai God alleen weet, wie mijn vader wasMisschien ontdek ik dat nog den een of anderen dag, cn dat kan wel geen aangename verrassing voor mij zijn. Hoe kon ik hopen een meisje als Iris of iemand anders van uw stand te huwen Het komt er niet op aan voor een vrouw, maar een man moet' een noom hebben. Ik zal mij er wel een verwerven, maar dat had ik toep nog niet gedaan en wist ook niet, hoe het te doen En Iris zou niet hebben gewacht Natuurlijk zult u zeggen, dnt ik daar toen aan had moeten denken, moor dot deed ik niet. en menschen als u zijn niet bevoegd zulke uls ik te beoordeelen U wist, dot Iris met u zou moeten trouwen, tenzij zij reeds gehuwd was II dacht, dat wij ongelijk hadden, en ik meen, dat u mij geheel verdorven noemde, maar dot was ik niet Ik veilde mij van hoar verzekeren, dat was alles, pn naar mijn mcening was er meer verdorvenheid en onrecht in uw huwelijk, want u kocht haar. Het was waar, en Tremayne wist dat. Hi' zweeg en nntwoorde niet, terwijl de duivel dpr jaloezie weer zijn ziel folterde. Dit was Cassil lis' uur. Hij had het zijne gehad te Trelawn, maar hij had het zelf gewild en verdroeg het met een haast bovenmenschelijke kalmte „Je wilt dus niet met mij lunchen," zeide hij na een poos. „Dat snijt mij Ik had gaarne wat meer gehoord omtrent het tooneel, en ook van het nieuws, dot jc uit Cornwall hoor de." „Het waren slechts eenige brieven, die mij werden gezonden, en een paar portretten. Den een of onderen dag, als ik geld heb verdiend, zal ik er onderzoek naar doen, moor nu heb ik er geen tijd en ook geen lust voor." „En je wilt mij niet komert opzoeken „Liever niet. Het zou niet goed zijn." „Je bent wel onverzoenlijk. Ik heb je mis schien veel te hard behandeld. Iris was mijn' vrouw en ik was jaloersch. Dot wil ik nu wel toegeven Maar wij konden het nu wel verge ten." „Het spijt mij, maar ik denk niet, dat ik het ooit zou kunnen vergeten. Ik ben u dankbaar voor alles, wot u voor mij hebt gedaan, maar nu zou ik liever mijn eigen gang gaan." Tremayne ging naar de deur. „Neem je in acht voor Lady Hammond, Cas sillis," zeide hij. „Ik ken haar, zie je, en zij Is een gevaarlijke vriendin voor den jongmensoh als jij." „Zij is heel vriendelijk voor mij geweest. Zonder haar zou ik het niet zoover hebben gebracht." „Ik kan mij niet voorstellen, dat je van haar of haar soort houdt." „Over smaak valt niet tc twisten." Een oogenblik ontmoetten hun oogen elkaar en Tremayne wendde de zijne het eerst af. „Zij heeft veel vrienden en is heel populair," voeg de Cassillis er bedaard bij. Zij gaven elkaar niet dc hand. Tremayne had een gevoel alsof er een groote slagboom tusschen hen was opgericht, en Cassillis zich aan den anderen kant verdedigde. Hij liet hem gaan, moqr ze zagen elkaar half uitdagend, half smeekend aan en wie er het meest onder leed, was moeilijk te zeggen. HOOFDSTUK XXVI. De begroeting tusschen Iris en Tremayne na hun lange scheiding dezen winter was niet hartelijk. Zij had verwacht, dat hij haar zou komen afhalen, en had zich daar de geheele thuisreis op verheugd, ep nu was zij bitter teleurgesteld en beleedigd. Hij was na zijn ontmoeting met Cassillis neerslachtig en prikkelbaar cn geen van bei den had den onder iets te zeggen. Buiten stroomde de regen neer, en de Maart- sche wind huilde somber en klagend. Het was het begin van een natten, onoangenamen zomer. Zij gingen, zooals was bepaald, naar Tré- lown, vergezeld door dc trouwe mevrouw Humphreys en bicven daar van Paschen tot October. Zij waren nooit zonder logés, tot het Iris vreeselijk begon te vervelen en zij bitter en hopeloos er naar snakte, weer met hem alleen te mogen zijn. Op hun huwelijksreis hadden zij in Italië een ander paar ontmoet, dot ook op hun hu welijksreis was, en zij hodden oppervlakkig kennis met eikoor gemaakt Iris nad mevrouw Mnddison toen heel aardig gevonden, had ge noten van haar levendige verholen en haar rood betreffende kleeding en manieren gaornc aangenomen. Zij wilde de zoogenaamde vriend- schop wel aanhouden en was Olive Maddison een paar maal gaan opzoeken in haar woning te Londen moor nadat de Maddisons ccnigc weken tc Trelawn hadden doorgebracht, had zij een hekel aan hen. Dc Maddisons beviel het wel te Trelawn. Zij hadden weinig vrienden en brachten den winter door met reizen, maar Trelawn en zijn mooie omgeving was geheel iets anders don hun Londenschc woning en zij hadden vol strekt geen haast met weggaan, nu ze cr een maal waren. Langley kwam ook, door Tremayne uitge- noodigd, maar zijn tegenwoordigheid riep bit tere herinneringen bij Iris op en stemde haur onaangenaam. Eens vroeg zij hem, waar Cas sillis was, en hij vertelde haar hetzelfde, dat hij Tremayne ook had medegedeeld. „Het tooneel I" riep Iris „Wat zal Geoffrey dat akelig vinden Hij wilde hem niet daarbij laten gaan,'en ik weet, dat Julian het gaarne wilde. Waar is hij nu „Hij speelt in het Star-theater in Londen." „Ziet u hem wel eens of hoort u soms van hem „Somtijds. Hij is veel veranderd." Iris knikte „Ik wilde, dat ik hem eens weer zag," zcide zij verlengend. Ik hield heel veel van Julian, moor Geoffrey wilde het niet 'be grijpen en wilde niet hebben, dat wij vrienden waren. Het is jammer, omdat wij echte vrienden hadden kunnen zijn, zoo iets nis broeder cn zuster." „Het is zeker jammer," herhoolde Langley, omdat hij de waarheid daarvan inzag. „Maar ik vrees, dat het nu te loot is voor ophelde ringen Cassillis is weggegaan, en zal niet meer bij ons terugkomen." „Weet u ook, of Geoffrey hem wel eens ontmoet of iets van hem hoort Langley schudde het hoofd, hij wist er niets van. Zoo liep Iris rond met een hartzeer, dat dagelijks erger werd in ploots von beter en Tremayne, wiens humeur niet verbeterde door den gesponnen toestond, was koeler en strenger dan ooit jegens haar. Hij wilde boos en onver schillig blijven jegens zijn vrouw, zoonis hij den geheclen winter was geweest, en als- hem dot niet altijd mogelijk was, dan was hij slecht gehumeurd en lastig. Hij ging haar uit den weg, wos heele dogen uit, en onaangenaam als hij thuis was tever geefs trachtende zijn verdriet te verdrijven door genoegens, die geen genoegens voor hem waren. Iris kon dat niet doen. Zij probeerde het zelfs niet, en haar gasten, met inbegrip van mevrouw Humphreys, zogen duidelijk, dot zij niet gelukkig was. Zij kleedde zich prachtig en wos een uitstekende gostvrouw. Zij was ncoit lo'at en scheen nooit moe te zijnzij deed, wat hoor gasten widen en nam overal deel in, maar zonder de minste belangstelling. Wordt vervolgd-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1