Hotel „De Witte „The White Bandop het terras. DE EEMLANDER" 1W0NNEMENISPRUS PRIJS DER ADVERIENTIÊN met inbegrip van een Zaterdagavond Zondagavond EERSTE BLAD. BUITENLAND. 24e 'aargang No 278 food f 2. IQ idem trance *er po«t f 1pet «eek (met gratis verzekering ••pen ongelukken) f 0.17*, aizonderlijke nummert 1 CD5. -• m 9 AMEBSFOGRTSCH DAGBLAD Zaterdag 29 Mei 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A, POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. SIS. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adveitentiën «oor de Mt der prijs Voor handel en bedrijf bestaan xecr vooideclige bcpalinccn voor het advcrtëcien- Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer I.— en VOLKENBOND. DE VOLKENBONDSZITTING. Genève, 8 Mei. (V D.) Op de agenda van de op 7 Juni plaatsvindende Volkenbonds zitting staat Het voorstel van de Honguarsche regeering tot opheffing van de financieele con trole can den Volkenbond. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Londen, 28 Mei (H. N.) Volgens een be richt uit Washington beseft men in de Ver. Staten - de moeilijkheden, waarvoor de voorbe reidende ontwapeningsconferentie zich ziet ge plaatst, doch men hoopt, dat het toch mogelijk zal zijn een oplossing voor de ontwapening te land te vinden. De „New York World" dringt er op aan, dat de Vereenigdc Staten openlijk zullen verklaren welke houding aangenomen zal worden, voor het geval de Volkenbond een blokkade tegen een aanvaller afkondigt. De werkelijke macht van den volkenbond tot handhaving van den vrede hangt af van de blakkade welke slechts afdoend toegepast kan worden door medewer king van de Engclschc vloot en de erkenning daarvan door dc Vereenigdc Staten DUtTSCHL&ND. DE OUDSTE REPUBLIEK IN EUROPA. De oude Hansestad Lübeck zal van 3 tot 6 Juni het zevende eeuwfeest van haar vrijver klaring vieren. In Juni 1226 verleende' keizer Friedrich II de toen reeds machtige handels stad de rijksvrijheid bijeen oorkonde die in hield, dat „Lübeck steeds vrij zal zijn, een stad op zich zelf en deel van het rijk, waarvan zij nooit te scheiden is." Deze oorkonde zal tijdens de feestdagen in het stedelijk archief te bezichtigen zijn. De 700-jarige jubilaresse is waarschijnlijk de oudste republiek van Europa, die in dc 13e I4e en 15e eeuw als leidster van de Hanse steden een groote rol in de geschiedenis heeft gespoeld. Een historische optocht zal daarvan een beeld geven. DUITSCHLAND'S OOSTGRENS. Te Koningsbergen vergadert thans dc Deut sche Ostbund. Devoorzitter noemde in zijn openingsrede Duitschland's Oostgrenzen om- houdbaar en verzekerde dat de bond niet zal ophouden naar hun herziening te streven. „Duitschland's toekomst zal in het oosten be slist worden." FAMILIEDRAMA. Te Hohen Schoenhausen heeft gisternacht bij een echtelijke twist een 34-jarige koopman zijn vrouw en zijn 5-jarigcn zoon door revol verschoten ernstig gewond, en daarna zichzelf een kogel door het hoofd gejaagd. Vader en kind stierven kort nadat zij naar het zieken huis waren overgebracht. De toestand van de vrouw is ernstig. EEN LIEFDESDRAMA. De weduwe van den te Berlijn vroeger zeer bekenden parfumfabrikant Schwarzlose had on langs een 23-jarig student, die geheel onbe- middels was, in huis genomen om hem in staat te stellen, zijn studies voort te zetten. Dc student maakte spoedig het hof aan de eenige dochter van mevrouw Schwarzlose, die echter zijn liefde niet beantwoordde. Uit wan hoop heeft nu de student het 19-jarig meisje !n de gang van de woning doodgeschoten en vervolgens gepoogd zelfmoord te plegen. Hij werd ernstig gewond naar het ziekenhuis ge bracht. Mevrouw Schwarzlose heeft, nadat haar beide zoons in den oorlog waren gevallen, door dit drama haar laatste kind verloren. Haar man is verleden jaar overleden. De student is in het ziekenhuis overleden. HET SPOORWEGONGELUK TE MUNCHEN De begrafenis der slachtoffers- Gisterochtend heeft de begrafenis der slacht offers van hét spoorwegongeluk te München onder buitengewoon groote belangstelling plaats gehad. Aan alle openbare en stedelijke gebouwen woei de vlag halfstok, evenzoo op talrijke particuliere huizen en verder bij alle consi-caten. Bij de godsdienstplechtigheid, welke voor de begrafenis plaats had, waren, behalf de nagelaten betrekkingen ook tal van officieele personen tegenwoordig. In den landdag herdacht de voorzitter van de constitutioneele commissie de slachtoffers van de ramp, waarna de zitting onderbroken werd. Voor de begrafenis vond in de Frauenkirche een plechtig requiem plaats, dat o.a. werd bij gewoond door kardinaal Faulhaber, den aarts bisschop van Munchen De kisten waren in hrt middenschip yan de kerk opgesteld. Agenten van de Beiersche politie hielden de eerewacht. Tot de aanwezigen behoorden o.a. nog de Beiersche minister-president Held en een drie tal leden van zijn kabinetvoorts Königsbauo*-, president van den Beierschen Landdag, met een aantal leden daarvan Schamagel, burgemees ter van de Beiersche hoofdstad, - de Fransche consul-generaal en andere consuls, vertegen woordigers van de rijksv.'ecr, politic, brand weer, spoorwegorganisaties enz. BELGÏE. DE FINANCIEELE CRISIS De regecring stelt ingrijpende bezuinigingen voor. De Belgische minister Francqui en de minis ter van financiën hebben in den ministerraad een uiteenzetting gegeven van den financieelen toestand en de grondslagen der financieele ontwerpen. De ministerraad ging hiermede nc- coord De voorstellen zullen de volgende weck worden ingediend, terwijl de definitieve tekst Maandag zal worden vastgesteld Betreffende de vermindering der openbare uitgaven zijn dc voornaamste maatregelen: de opschorting tol nader order von dc uitvoering van alle openbare werken, waarvoor tot nu toe geen toestemming was gegeven, geen en kele subsidievcrlcening zonder" machtiging var\ de schatkist, ontslag van alle tijdelijke ambte naren aan de departementen, hervorming in dc organisutie en de diensten van de marine, vermindering van de centrale administratie, van de administratieve diensten en van de na tionale verdediging, ontslag met een opzcgtèi- mijn van een maand van 100 stuutscommissa- rissen bij dc rechtbanken voor de oorlogs- schadevergocdingen. De regeering zal spoedige stemming vragen over een voorstel tot spoedige vermindering van het aantal ambtenaren aan de gerechts hoven en bij het gevangeniswezen. FRANKRMK. DE FRANSCHE POLITIEK. De houding der socialistische radicalen. De socialistische radicale Kamerleden heb ben den toestand bespioken, ontstaun door de stemmingen van Donderdag. Zij hebben een motie goedgekeurd, waarin verklaard wordt, dat men den radicalen ministers om een ver klaring betreffende hun houding in dc toekpmst zal verzoeken. De pat dj besluit verder in beginsel, dat er jïen nieuwe interpellatie zal worden ingediend, wanneer de regecring binnen acht dagen haar financieele ontwerpen aan de Kamer niet heeft medegedeeld. BRIAND. Op zijn 64e jaar nog huwelijksbootje. het De Fransche minister-president is, zoonis men weet, nooit getrouwd geweest en nu komt de Daily Express vertellen, dat hij in het na jaar waarschijnlijk zich uit de politiek zal te rug trekken en trouwen mot mevrouw Jour- dain, een knappe weduwe-met-fortuin vai vijf- en-veertig jaar, die aan de Zuidkust van Bre- tagne woont. Zij is, evenals Briond uit Bre- tagne geboortig en zeilen en visschen zijn haar lievelingssporten. Briond is vier-en-zestig jaai oud; zijn plan zou zijn tot September in de politiek te blijven en de vergadering van den Raad van den Volkenbond, die waarschijnlijk Duitschland's toetreden tot den bond zal be vestigen, nog mee te maken Want Briand be schouwt het verdrag van Locarno en Duitsch land's intrede in den Volkenbond als hoogte punten van zijn politieke loopbaan. Moor na September zou de vermoeide staatsman zich met zijn jonge vrouw want, niet waar, aldus de N R. Ct., in onze dagen is een vrouw van vijf-en-veertig jaar héél jong met zijn jonge vrouw dus, terugtrekken in het huis van zijn bruid aan de eenzame kust van de wijde zee BRAND IN DE AUTOFABRrEK VAN RENAULT. Gistermiddag heeft er een zeer hevige brand gewoed in dc automobielfabriek van Renault te Bellancour. De brand begon in het benzine-depót. Het bandenmagazijn is geheel afgebrand. De fabriek was juist gister weer in werking gesteld na een vrij lange staking. Men achte het niet onmogelijk dat er brand stichting heeft plaats gehad. Volgens een later bericht moet de brand aan kortsluiting en niet aan boos opzet zijn te wijten geweest. Eenige arbeiders kregen brandwonden. ENGELAND. HET GESCHIL IN DE ENGELSCHF. LIBERALE PARTIJ. Een rede van burggraaf Grey. Een pleidooi voor deelne ming der werklieden aan het beheer. Londen, 28 Mei. (V. D.) De geschillen welke zijn gerezen tusschen lord Oxford, den leider der liberale partij, en Lloyd George, den voorzitter der liberale partij in het Lager huis, in verband met de houding van laatstge noemde ten opzichte der jongste algemeene staking, werden door burggraaf Grey op het tapijt gebracht op een lunch der nationale li berale partij. Hij zcide „Ik sta naast en achter lord Ox- CrEïYT EEN BUITENGE WOON MOOIEN GLANS AAN VLOEREN EN MEI 13KLEV DOET LINOLEUM GLANZEN EN' IS TEVENS 1IET BEHOUD ERVAN. Overal verkrijgbaar: N V. Han'del-Maatschappij Reckitts. Rotterdam. ford. Aan ieder is het genoegzaam bekend, dat hij in de moeilijkste tijden altijd de geduldig ste en riddcrlijkstc der collega's is geweest, en dat, zoo er in de liberale partij geschillen zijn en geweest zijn, deze niet door hem zijn te weeg gebracht. Diegenen van ons, die nauw met hem verbonden zrjn geweest, gevoelen, dut men zich niet verwonderen moet, dat thans iets heeft plaats gehad, maar dat het nog lang uitgebleven is." Grev critiseerde eenige handelingen, zoowel van de regecring als van het vakvercqnlgings- congrcs in verband met de algemeene staking. Hij verklaarde, dat de les, die men trekken r^ocst uit de algemeene staking en het mijn- geschil, was, dat de betrekkingen tusschen werkgevers en de arbeiders veranderd moesten 'worden. Er was slechts een zaak, welke inder daad goeden wil en gemeenschap tusschen werkgevers en geëmployeerden tot stand kon brengen, n.l. volkomen deelgenootschap in dc industrie. Dit beteekende niet enkel aandeel' in de winst, hetwelk de wereld altijd zou be schouwen als een gift, of een lokaas om dc arbeiders rustig te houden. Het gevoel von gc meenschop kon slechts aanvangen door deel neming aan het bestuur. De moeilijkheden wa ren zeer groot, maar indien zij den goeden wil der werklieden kregen, zou het voordeel, hen aan het bestuur te laten deelnemen, zwaarder wegen den eenige moeilijkheid, welke zou kunnen ontstaan, doordat het bestuur uitge breider werd. Ook moest er verandering ko men in de geestgesteldheid der georganiseerde arbeiders. Hun standpunt moest worden ver plaatst naar het ideaal van samenwerking De industrie zou niet gered kunnen worden, als men den staat de plaats liet innemen van par ticuliere ondernemingen. Londen, 28 M e i. (V. D.) Het geschil tus schen de liberale leiders vormt thans het hoofd onderwerp der politieke besprekingen. Men erkent algemeen, dot de geschillen van neuten aard zijn. Eenige liberale bladen trachten het geschil te verbloemen, maar andere organen zijn van oordeel, dat een definitieve splitsing in de liberale partij plaats vindt. Lloyd George en Asquith zijn thans beide in Londen terug, en verdere ontwikkelingen van den toestand worden met veel belangstelling afgewacht. DE GRIBkSCHE SCHULD AAN ENGEJ.AND. Londen, 28 Mei. (V. D.) Onderhandelin gen zijn gaande tusschen de in Londen vertoe vende delegatie welke de Gricksche regeering vertegenwoordigt en de autoriteiten van het departement van de Schatkist betreffende een regeling van dc Griekschc oorlogsschulden aan Engeland ten bedrage von ongeveer 20 mil- lioen pond. Het aanbod van Venize- los om de Grieksche delegatie te assisteeren is aanvaard door de Grieksche regeering en de Britsche regeering is cr van in kennis ge steld dat hij Tsouderos en Caclamos zal as sisteeren bij de verdere besprekingen DE TUSSCHENTIJDSCHE VERKIEZING IN HAMMERSMITH. Winst voor de Labourpartij. De uitslag van de tusschentijdsche verkiezing in Hammersmith isGardner (labour) 13.095 stemmen, Gluckstein (conservatief) 9484, Mur- sitt (liberaal) 1974 Labour heeft hiermee den zetel veroverd. Bij dc verkiezingen in T924, toen de con servatief gekozen werd, was er geen liberale candidaatgesteld. HET MIJNCONFLICT. Een denkbeeld von een mijnwer- kcrslcidcr tot oplossing von het geschil. De aandacht in Engeland heeft jthuns een ontwerp tot oplossing van het geschil in dc mijnindustrie van Vurley, urbeiderslid van het Lagerhuis cn lid van het bestuur der mijnwer kersfederatie. Ofschoon zijn standpunt zuiver persoonlijk is, is het toch van belong, omdat het verder gaat dan alles wat totnogtoe van mijnwerkerszijde is voorgesteld. Hij geeft in overwegingeen onverwijlde verlaging van het nationaal-vastgestcldc minimum loonpcr- centoge mot'8ka pet. (de regecring stelde 10 pet. voor), doch terwijl de regecring deze loon schaal slechts voor een recks van weken wil de hundha cn, zou hij ze met behulp van een verhoogde subsidie, dfe hij op zes millioen pond schat, tot het einde des jnars willen hand haven. Intusschen zou de reorganisatie der mij nen worden ter hand genomen. Wat de beta ling der subsidie betreft slelt Vorley voor dat dc mijneigenaars afstand doen van hun winsten totdat zij weer de tegenwoordige loonen kun nen betalen, en zij een subsidie ontvangen' al- leoen om hun individueelc verliezen goed te maken. Mijnen die een grootor verlies lijden dan twee shilling per ton, zouden dit uit hun eigen middelen moeten dragen, of de produc tie moeten staken. Het oanbod van het regeeringssubr.idic loopt intus'schen Maandagnacht af. tenzij voordien de'mijneigenaars of mijnwerkers zich met con nieuw voorstel tot den premier wenden. Steun uil het buitenland. De mijnwerkers ontvingen de volgende bij dragen van de Intern. Federatie Duitschland 5000 pond sterling, Tsjecho-Slownkijc 1000, Oostenrijk 145, Nederland Ï00„ België 750, Zuid-Slavië 60. Duitschland beloofde een tweede bedrag van 5000 pond; Nederland be loofde 100 pond per week te zenden gedu rende de staking. ZWEDEN. DREIGENDE KABINETSCRISIS IN ZWEDEN. Stockholm, 29 Mei (V. D.) Als gevolg van het uitbreken concr mijnwerkersstaking in Zweden wordt verwacht dot de regeering zal aftreden. Dc regecring verzet zich tegen het te werkstellen van werklooZen in dc mijnen. NOORWEGEN. KONING HAAKON DOOR EEN HOND GEBETEN. B c r 1 ij n, 28 Mei. (V. D.) Naar uit Oslo bericht wordt, is koning Haakon, toen hij met de beide dwergwindhonden der koningin ging wandelen, bij een aanval van bulldog's op de ze honden, in den arm gebeten, en, naar men zegt, vrij ernstig gewond. PORTUGAL. EEN MILITAIRE PUTSCH IN PORTUGAL? Uit Lissabon wordt gemeld dot een militaire beweging des lands in het Noorden en het Zui* den des lands ingezet. Twee divisies neipen er aan deel. De regeering rekent cr op, deze be weging gemakkelijk meester te worden. Nader wordt gemeld dat het de achtste di visie is, die aan 't muiten gegaan is. De troe pen van Oporto hebben zich bij de beweging aangesloten, alsmede een aantal andere re* gimenten, die den opmarsch naar de hoofd stad meemaken. In het land is alles rustig. Lissabon, 29 Mei. (V. D.) De leiders van de militaire beweging hebben den presi dent der republiek uitgenoodigd een republi- keinsche extra-parlementaire regcering te vor men en de leiders der politieke partijen bijeen te roepen. Dc regeering meldt, dot het land kalm is. De opstand zou zich beperken tot enkele divisies. ITALIË. EEN NIEUWE VLAG VOOR MUSSOLINI. B c r 1 ij n, 28 Mei (V. D.). Naar uit Rome bericht wordt, heeft het Italiaansche ministerie van marine ecne verordening ontworpen, vol gens welke op schepen, waarop zich een re- geeringschef bevindt cene vlug moet worden geheschcn. POLEN. HET NIEUWE KABINET. Generaal Malczewski in de gevangenis. Generaal Malczewski, de minister van oorlog uit het kabinet Wit os, die sinds dagen vermist werd, blijkt thans, naar de bladen te Warschau melden, in de gevangenis aldaar opgesloten te zitten. Tegen Korfanty. De minister-president heeft op grond van h^t in October 1925 bevolen onderzoek in zake de Schlesische Bank, tot Korfanty het verzoek ge richt, zich als voorzitter van den raad van be heer dier bank terug te trekken. OOSTENRIJK. EEN GROOTE PETROLEUMBRON. Berlijn, '28 Mei. (V. D.) Volgons do Wcensche „Reichspost" is bij Wiesolburg in Ncdor-Oostenrijk op 168 Meter diepte een groot petroleumvcld uungeboord. ROEMENIE. DE UITSLAG DER VERKIEZINGEN. Boekarest, 28 Mei. (V.D.) Do vcrkïe- zingen hndden tot resultaat, dot 280 manda ten door dc volkspartij veroverd werden, ter wijl het nationale bocrenblok 80 zetels kreeg, de liberalen 15 cn do christelijke liga 9. Do socialisten en communisten kregen geen zetels. BALTISCFE STATEN. RUSLAND EN LITAUEN. Volgens een telegram uit Moskou aan de Vossischc Zeitung zouden de Russisch-Litau- sclïe onderhandelingen over het sluiten van een neutralitcits- en vriendschapsverdrag reeds zeer ver zijn gevorderd. Bij dc onderhandelin gen dient het nieuwe Duitsch-Russische vo.r- drog tot voorbeeld. Litouen zou zich bij een gemeenschappelijke actie van Polen en de Bal- tischc staten niet willen aansluiten. RUSLAND. GROOTE BRAND. Ren stad bijna geheel ïn d« h gelegd. Moskou, 28 Mei. (H N.) De stad Kotel- nitsj in het gouvernement Wjntko, die voor het grootste gedeelte uit groote huizen be staat, staat seder 3 dogen in brand. Alle ste delijke g' bouwen zijn reeds vernield. De scha de loopt in de inilh'oenen Ruim 7(X) mensphen zijn zonder dok. Of er ook menschcnlevens t« betreuren zijn kon nog niet worden vastgesteld. NOORD-AFRIKA. DE ONDERWERPING VAN ABD-EL-KRIM. Generaal Simon noar Marokko. In verband met de overgave vnn Abd-el* Krim, heeft de regeering generaal Simon met een missie naar Murokko gezonden. De gene- rual zou gisteravond naar Fez vertrekken, waar hij met Steeg en met generaal Borchut zal con- fc-reeren. De Fransche en Spaansche regoeringen heb ben overleg gepleegd over het herstel der vei ligheid in het rif. Abd-cl-Krim's onderhandelingen. De coorrespondent te Tnnger van de Times deelt mede, dat Abd-el-Krim in een jaar tijds twee maal de tusschcnkomst van de Engelsche regeering heeft ingeroepen, n.l. in Juni cn in Juli van het vorige jaar. De correspondent van de Times diende daarbij als tusschenpersoon. De Engclschc regecring weigerde en deed haar tweede weigering' vergezeld gaan van den raad, dat Krim direct met dc Frnnsohen en de Spanjaarden moest onderhandelen. Volgens den Times-correspondent heeft Abd- el-Krim toen in een andere richting pogingen gedaan en van een zijde, die naar alle waar schijnlijkheid binnenkort zal worden bekend gemuakt, de aansporing ontvangen in zijn strijd te volharden en den raad niet met Frankrijk en Spanje te onderhandelen. Abd-el-Krim heeft den strijd voortgezet en de Petit Parisien, die van het telegram van de Times melding maakt, spreekt de meening uit, dat de Fransche en de Spaansche rcgccringcr. goed zullen doen overlegging te eischen van de door Abd-el-Krim met Europeesche staatslie den gevoerde correspondentie. Volgens een telegram, dat op het departe ment van oorlog ontvangen werd, bevindt Abd- el-Krim zich nog steeds te Torqirist, vanwaar hij niet wil vertrekken alvorens zekerheid te hebben van het lot van zijn vrouwen en familie cn von zijn goederen, die daar gisteren zijr aangekomen. Gisteravond zou de plechtige onderwerping plaats hebben aan generaal Bouchut. De Fraosche verliezen. In den loop der laatste gevechten hebben d< Fransche troepen slechts een honderdtal man nen verloren, de inboorlingen inbegrepen. De verdere onderwerping der oproerlingen. Een officieel Spaansch communiqué meldt, dat men met de onderwerping en de -ontwape ning der oproerlingen doorgaat. De Fransche en Spaansche troepen hebben bij Sjekrane een verbinding tot stand ge bracht. Donderdagavond en gisternacht duur den de onderwerpingen in de streek der Berii Zeroeal voort. Drie Rifstammen tusschen Tar- guist en de zee hebben afgevaardigden naar Targuist gezonden, waar Abd el Krim zich thans bevindt, in afwachting van zijn gezin en zijn eigendommen. Verwacht werd, dat de broeder en de oom van Abd el Krim zich gister bii de Fransche linies zouden aanmelden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1