Totale Uitverkoop Dames- en Kinderconfectie. Princess Room Radio Edison-Toestel Abonnement PRIJS DER ADVERTENIlEü „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Pianohandel S. DUYKER Utr.straat 49a Tel. 310 BINNENLAND. 24e Jaargang No. 279 j per 3 maanden voor Amcr» loort f 1 Idem Uanco pis post t 1per week (met cratis rerrekering tegeo ongelukken) f 0.17°. alzonderlijke 1 C.05. ERSFOGRTSCH DAGBLAD Maandag 31 Mei 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^ORTVVAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 513. 4 rege's LOf met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnsta^nb e- dingcn en Licldadighcids-advc tentiën voor de helh der prijs Voor handel cn bcdrijl bestaan cci vooidecltgc bepalingen voor het adverteeren -ene citcuuire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE VAN DIOTSCHLAND'S TOELATING. Brazilië zou zijn bezwaar laten varen. Het „Berl. Tagebl." meldt, dat de Braziliann- sche vertegenwoordiger bij den Volkenbond den Duitschen gezant Von Ho^sch heeft mede gedeeld, dat Brazilië geen bezwaar zal maken tegen de toetreding van Duifcschland tot den Volkenbond De correspondent van de „Temps" te Ge neve meent :e kunnen bevestigen, dot Brazilië er definitief van heeft afgezien gebruik te maken van zijn recht van veto tegen de toe kenning aan Duitschlond van een permanenten zetel in den Raad als Brazilië zelf er een kreeg. Brazilië zou zich, naar de correspondent vor der meldt, aansluiten bij het plan van lord Cecil tot reorganisatie van d«n Raad, dot door de meerderheid van de buitengewone com missie werd goedgekeurd. Aldus zou als onbekende factor alleen over blijven de houding der Spaanschc regeering, die herhaaldelijk heeft verklaard, dot zij niets zou doen waartoe de toetreding van Duitsch- land tot <Icn Volkenbond zou worden belet. Tusscfien verschillende regeeringen en de re geering van Madrid zijn volgens den corres pondent rechtstreeksche onderhandelingen 1c dezer zake aangeknoopt. DUITSCHLAND. HET REFERENDUM OVER DE VROEGERE VORSTENBEZITTINGEN. Economische partij en liberale vereeniging tegen de onteigening Zoowed de economische partij als de UHp- rale ver-reniging hebben zich thans tegen dc onteigening der gewezen regeerende huizen uitgesproken Beide organisaties noodigen hun aanhangers uit aan het aanstaande referen- rum niet deel te nemen. In hoor oproep zegt de economische partii. dnt zij het particulier bezit steeds zal beschermen, omdat zij vreest, dat op een eventueele onteigening der vorsten een onteigening der kerken zou kunnen vol gen. Bovendien is zij van mecning, dat in Duitschlond geen tweeëerlei recht mag bestaan. De oproep van de liberale vereeniging r.ogt, dot een onteigening zonder schadeloosstelling in strijd is met de grondbeginselen van het recht. De vereeniging hoopt, dat de rijksregee- ring en de Rijksdag spoedig door een wer een compromis n*ogelijk zullen maken Deze op roep is o a gieteekend door de gewezen staats ministers Fischbeck en dr von Richter, door prof. Kahl, door de gewezen rijksministers Groene- en Schilfer en door dr Knrl Frjedrich von Siemens, voorzitter van den economischer» rijksraad DE PLATZ DER REPUBLIK. Een naamsverandering- Ingevolge een verordening van het Bcrlijn- sche hoofdcomrriissariaat van politie zal de K8nigsp!atz voortaan den naam Platz der Re- publik dragen. ENVTFI AND. HET A UJNCONFLICT. De uitzonderingstoestand verlengd. In verband met de mijnwerkersstaking is de uitzonderingstoestand, welke op 30 April voor één maand werd uitgevaardigd, verlengd. Een voorstel van Hodgcs. Na het door den Labour-afgevanrdigde Var- ley ontwikkelde denkbeeld voor een oplossing van het conflict in de kolenmijnindu^trie is er thans ook een voorstel gekomen van Frank Hodges, den vroegere*! secretaris van den Britschen mijnwerkersbond Hij wil, dat de re geering de adviezen van de kolencommissie tot uitvoering zal brengen en voor de reconstruc tie van het bedriif de noodige gelden beschik baar zal stellen Voor vijf jaren £ou de huidige loonregeling, ook het nationale minimum Der- centarre van 33 K proc. behouden moeten blij ven. Maar daarentegen zouden de mijnwerkers moeten toestemmen in een verlenging van den arbeidsduur in de mijnen van zeven op zeven en een half uur. met evenredige verlenging van den arbeid voor de arbeiders boven den grond Tegen hef denkbeeld van Varley hebben de leiders der mijnwerkers, als Cook en Smith reeds zich verzet Het is zeker de vraag of het denkbeeld van Hodges wel hun instemming zoude kunnen vinden. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE CRISIS. De maatregelen der regeerïng. Na de tweede kabinetszitting Zaterdag is er een officieel communiqué uitgegeven waarin gezegd wordt, dat de regeering het voor haar plicht houdt zich thans geheel te wijden aan het herstel van den frank. De keuze der leden van de deskundigen commissie, welke Péret gedaan had, werd goedgekeurd Die commissie heeft tot taak het oog te houden op de beweging van den wisselkoers en maatregelen aan de regeering Fransche va- luita kunnen bijdragen. De regeering heeft besloten geen enkele niteuwe belasting te eischen, welke den spaarzin der bevolking zou kunnen ontmoedigen Men zal echter zeer spoedig de grens vaststellen van de lasten welke de ver schillende categorieën van belastingbetalers kunnen opbrengen ulsmede de natuur der be lasting. Aen de Kamer zal een wetsontwrp be treffende het maximum der belastingenx wor den aangeboden. Ook zijn er maatregelen overwogen tot be strijding van de vlucht van het kapitaal en ter verkrijging van den terugkeer van het zich reeds in het buitenland bevindende Fransche vermogen. Er zal geen theoretische belastingpolitiek gevolgd worden ,welke het vertrouwen zou kunnen ondermijnen en het openbare crediet of schrilfken. De regeering wil integendeel het vertrouwen herstellen. Het debat in de Kamer moet verdaagd wor den Het land zal ongetwijfeld alle maatregelen goedkeuren, welke den nood van het oogen- blik kunnen bestrijden. FRANKRIJK EN ZUTD-SLAVIË. Het defensief verbond. Volgens het Parijsche Journal zou de Zuid- Slavische minister van buitenlondsche zaken Nintsjitsj Zondag Parijs verlaten, zonder dat het defensief Fransch-Zuid-Slavisch pact ge- teekend is Er hebben zich geen bijzondere moeilijkheden#voorgcdoon en de teksten zijn gereed, maar men wacht, alvorens de verdra gen te teekenen, een ontwikkeling van de in ternationale situatie af in dien zin, dat iedere mogelijkheid voor misverstond wordt verwij derd. Noch te Parijs noch te Belgrado, wenscht men dat de Fransch-Zuid-Slavische stappen misverstaan zouden kunnen worden, en vooral te Rome mag dat niet het geval zijn. GEEN WERKLOOSHEID. Volgens Excelsior bedraagt het aantal on dersteuning genietende werkeloozen in Frank rijk slechts 409. PORTUGAL. DE OMWENTELINGSPOGING. Uit Lissubon wordt gemeld dat men in ver band met de censuur slechts zeer weinig in lichtingen krijgen kon over de revolutionaire beweging. Dp bladen zijn niet verschenen ten teeken van protest tegen die censuur. Ruiterij trekt dag en nacht door de straten der hoofdstad, waar tot nog toe alles echter volkomen rustig is. Nader wordt gemeld: Een regiment van Brago en een van Eveno rukken op naar de hoofdstad De regeeringstroepen konden ni"t tegen hen oprukken, daar de muitende spoor wegdivisie weigerde ze te vervoeren. Een communiqué der regeering. De regeering heeft Zaterdagochfend het vol gende communiqué gepubliceerd: In het ge- heele land heerscht volkomen rust, de opstand is beperkt lot eenige elementen von de divisie van Braga, onder commando van generaal Gomes Costa In Porto ?ijn twee colonnes in gereedheid gebracht om met de opstandelin gen in Braga of te rekenen. Nadere berichten. De opstandelingen verbraken de spoorweg verbindingen in het noorden des lands en ver hinderen de spoorwegverbinding met Oporto. Het revolutionaire comité verspreidt procla maties, waarin wordt gezegd, dat de beweging een republikeinsche is, geen militair karakter heeft en slechts wenscht een regeering te vor men op democratische beginselen. Het kabinet afgetreden. Het kabinet is afgetreden. Het staatshoofd zal pogen een nationaal ministerie te vormen. Toenemende omvang der re volutionaire beweging. De troepen te Lissabon en te Oporto sloten zich bij de revolutionaire beweging aan, die aldus het karakter aanneemt van een volks beweging Het revolutionaire comité wordt te Lissabon verwacht, waar het staatshoofd een lijst zal overhandigen van de leden der nieuwe régeering. De rcvolutionnairen verzekeren vei ligheid en volkomen kalmte. De beweging heeft zich over geheel Portugal uitgebreid. POLEN. HET NIEUWE BEWIND. Wot Witos doet. Witos, de pas afgetreden premier, is uit Posen te Krakau aangekomen. Hij zal aan de nationale vergadering niet deelnemen. WERKLOOZENRELLETJES. In de Poolsche steden Kielcc en Lodz heb ben werkloozenrelletjes plaats gehad De werkloozen verlangden arbeid en ondersteun ning. Sinds geruimen tijd hebben zij geen on dersteuning meer ontvangen. Te Kielce hebben zij gepoogd fabrieken in brand te steken. NOORD-AFRIKA. DE ONDERWERPING VAN ABD EL KRIM. De aankomst van Abdcl Krim binnen de Fransche linies. Donderdag >in de vroegte is Abdel Krim aan den Franschen post te Imazoeën, 15 kilometer ten noorden van Targwist, zijn oude hoofd kwartier, aangekomen. De nacht was koud ge weest en zoo waren er in het Fransche kamp, op het plateau, dat het diepe dal bohecrscht, waardoor de overwonnene moest komen, groo ts vuren aangestoken. Om vijf uur in den morgen werd de nadering van een ruiterstoet gerapporteerd. Het was Abdel Krim met een escorte van oent -ruiters, onder wie twee Fran sche officieren. Toen het overwonnen hoofd van de Riffijnen van zijn paard gestegen was, stapte hij eerst over een hoopje steenen heen7| RECLAMES. Van I-~4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Langestraat 36 Proiiteertvan deze buitengewone gelegenheid De nieuwste uitvindingen op Radto-gcbied practiscih toegepast KAVK 29 TELFF 773 vraagt Inlichtingen ~~3M Middagmaaltijd per boekje van 10 stuks a fl.25 per menu sprong over een uitgedoofd vuur en begaf zich onmiddellijk naar general Ibos en kolonel Co- rap, die hem afwachtten. Krim begon terstond te spreken over de wijze, Waarop zijn menschen en zijn bezittingen naar de Fransche linie ver voerd zouden worden Hij was gekleed even als dc overige bergbewoners in oen bruine bournoes, wat een der spahi's deed zeggen „ze hadden verteld, dat hij geweldig was, hij is precies als de anderen". Het Riffijnsche hoofd toonde bij zijn aan komst in het Fransche kamp niet de geringste ontroering cn bewaarde volkomen de kalmte van den fatalistischcn muzelman. De toekomstige verblijfplaats van Abdcl Krim. Er zou, naar Excelsior meldt, sprake van zijn Abdel Krim naar Corsica te verbannen. Maar het zou mogelijk zijn dat hij vergunning vroeg om zich in het Zuiden van Frankrijk te vestigen. Uit Rabat wordt gemeld De aankomst van Abdel Krim's familie en van zijn goederen, heeft zonder incidenten en in de beste orde plaats gehad. Dc loatste rebellen. Verbonden stammen en geregelde troepen zijn begonnen met de omsingeling van de Be- nizeroeals. Spanje niet edelmoedig. De Spaansche bladen zijn von meening dat het onzinnig zou zijn Abdel Krim anders dan als een oproerling en een rooverhoofdman te behandelen. Dc Fransche verliezen in M,arokko. De minister van oorlog deelt mede, dat er sinds den aanval van Abdel Krim in April T925 tot en met Mei T926 1926 mannen ge sneuveld zijn in het Fransche leger; 294 wor den er vermist en 582 zijn er in de ziekenhui zen ten gevolge van ziekte gestorven. Een onderhoud met Abdel Krim. Een correspondent van de „Matin" heeft een onderhoud gehad met Abd el Krim, wien hij allereerst heeft gevraagd waarom hij destijds de vredesvoorwaarden van Ocdjsda niet heeft aanvaard. „Ik kon mij niet overgeven", ant woordde hij, „zonder eerst nog te hebben ge streden. Ik wist dat ik zou worden verslagen, maar ik had vooral vertrouwen in de edelmoe digheid van Frankrijk en ik heb mij thans on voorwaardelijk ter beschikking va n den resi dent-generaal gesteld". Op de vraag wie zijn opvolger is, zcide Abd el Krim „Dien heb ik niet". Op een andore vraag wat hij. dacht te doen, verklaarde Krim: ,Jk sta onder bescherming van Frankrijk, welks gevoelens vnor de Mohammedaonsche»bevol- king ik ken." Met betrekking tot het vreemdelingencorps, dat aan zijn zijde streed, zcide Krim dat de Duitscher Klemp bij het behandelen van een granaat zich zelf gewond heeft. De anderen vluchtten in de richting van Tanger. Dc onderwerping der stammen. Steeg ontving de onderwerping van alle Benisg Omal-stammen. De onderwerpingsbeweging blijft langs het gansche front doorgaan. Krim's onderwerping zonder ceremonieel. De officieele onderwerping van Ab-del-Krim. die als krijgsgevangene zal worden bejegend, zal zonder cenig ceremonieel geschieden. Abd-cl-Krim, vergezeld van zijn oom Bogi Bar en zijn neef Simohomed, zijn te Taza aan gekomen. Een rebel, die toen hij poogde te ont vluchten, door een Spaansch schildwacht werd doodgeschoten, zou de vroegere Riffijnsche minister van oorlog zijn. AZIE. CYCLOON BIJ BURMA. Honderden slachtoffers. Door een cycloon, welke dezer dogen de kust van Arakon (Burma) heeft geteisterd, is enorme schade aangericht. De cycloon ging vergezeld van een vloedgolf, welke een groot gebied overstroomde, en vele dorpen verwoest te. Er zijn honderden slachtofferssommige berichten spreken zelfs van T20O dooden, doch de juiste cijfers zijn nog niet bekend. Er is slechts zeer weinig vee overgebleven, en hrt getroffen gebied is zoo goed als verstoken 'van voedingsmiddelen KON. BESLUITEN. Benoemd tot ridder in de Oranje Nossou- ordc O. v. d. Brug, zcndcling-leeraar in Ned. Indië benoemd tot lid van de Rijkscommissie voor Advies inzake het bibliotheekwezen Mr. V. H. Rutgers te -'s-Gravenhoge eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken dc reserve-officieren van gezondheid 2c klasse A. van Doorn cn D. v. d. Berg, beiden van het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht Bij K.B. is opnieuw benoemd tot secretaris van de Algemecne Armencommissie Mr C. W. de Vries, hoogleeroar aan dc Handclshoo- geschool te Rotterdam bij beschikking van -den Minister van Binnen- landsche Zaken en Landbouw is, voor het tijd vak von T Juni T926 tot 1 Juni 1927 benoemd tot plantkundige aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen, Ir. W. Beyerinck, aldaar. HET KONINKLIJK BEZOEK AAN AMSTERDAM. De aankomst aan het Centraalstation. Zaterdagmiddag is het Koninklijk gezin te Amsterdam gearriveerd. Ter begroeting van de Koningin bevond zich op het perron Prins Hendrik, die reeds eerder in de stad was aangekomen. Hij droeg groot tenue admiraalsuniform. De volgende autoriteiten waren voorts aan wezig de burgemeester, de heer W. de Vlugt, de waarnemende commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, jhr. mr. D. E. van Lennep, de kamerheer jhr. mr W. F. Roëll, de opperstalmeester baron Bcntinck, de commandant der marine te Nieuwediep, vicp- admiraal C. Fock, dc generaal-majoor H. C Fortanier,. commandant der 4e devisie, kapi- tein-ter-zee Prillewitz, onder-commondant der marine te Amsterdam, mr. H. van Manen, di recteur der Nederlnndsche Spoorwegen, dc hoofdcommissaris van politie, dc heer A. J. Marcusse, de commissaris de heer Quanjer, de stationschef de heer Muller en hoofdinspecteur C. Bakker. Precies op tijd kwam de gewone trein uit Apeldoorn aan, waarachter het Koninklijk sa lonrijtuig was gehaakt. Zoodra de trein stil stond, begaf de Prins zich naar het bordes van den wagon, om gade en kind te begroeten. Nadat H. M. de Koningin met eenige auto riteiten had gesproken, begaf^ zij zich naar de wachtkamer. Daar bood mejuffrouw Jo von Frijtag Drabbe aan de vorstin een ruiker paarse orchideeën aan mejuffrouw Dora Erftemeyer, de dochter van het raadslid, overhandigde aan prinses Juliana een bouquet kleine, gevlekte or chideeën. Buiten het station werden de vorstelijke gas ten hartelijk toegejuicht. Op den Dam, die op de gewone wijze was afgezet, wachten terwijl het carillon werd be speeld, velen de komst van de Koninklijke fa milie af. De paleiswacht was betrokken door een nfdccling Mariniers onder bevel van kap. baron H v Hemeri tot Dingshof. De stafmuziek van de Mariniers uit Helder speelde het Wilhelmus toen de rijtuigen voor kwamen. Dc Koninklijke Standaard werd geheschen toen de Koningin het paleis binnentrad. De Koninklijkee familie kwam nog even op het balcon, waarvan zij de voor het palcis wach tenden groette. H.M. de Koningin in dc Nieuwe Kerk te Amsterdam. Men meldt ons uit Amsterdam d.d. 30 Mei Wel zeer velen, die ?ich op dezen somberen regenmorgen naar de Nieuwe Kerk op den Dam spoedden, om daar den mnnndelijkschen jeugddienst bij te wonen, waarbij ds. M. J. A de Vrijer voorging, zullen bij zichzelven ge dacht hebben '„Misschien zal de Koningin on der het gehoor zijn I" Want zekerheid daar omtrent bestond slechts bij de enkele ingewij den Ma8r toen om 10 uur ds. de Vrijer den kan sel betrad, deed hij de voor hét talrijke gehoot de verblijdende medcdeeling, welke vooral bij de i ugdige kerkgangers aan alle spanning een einde maakte„dat het de wensch van Hare Majesteit was, dat de dienst onder Hare aan wezigheid den gewonen voortgang zou heb ben Even laler betraden H. M. Koningin Wilhel- mina, Z. K. H. Prins Hendrik en H. K. H. Prin ses Juliana met het gevolg, het imposante kerkgebouw, waar non den ingang het Kerk bestuur zijn opwachting mankte en dc vorste lijke personen naar hunne plaatsen tegenover den kansel geleidde. Onmiddclijk hiennn ving den diepst aan. Onder het gehoor bevonden zich de burge meester, de heer Dc Vlugt en de hoofdcommis saris van politie, de heer Marcusse. Na de zegenbede van den predikant zong de gemeente staande gezang 209: „Wees ge groet, gij eersteling der dagen" en gezang T3 T en 2 „God sprak (men steil' op^ berg en rots Zijn woord in eeuwig schrift No ge bed las daarop de voorganger uit de Heiligo Schrift Johannes TO T-8, waarna de gemeente vers 4 von den moolcn psalm 43 rong „Nu go ik op tot Gods altaren" In zijn eigenlijke prediking over Johannes 10 10b, welke door de vorstelijke personen, die ook dc psalmen en gezangen meezongen, met groote aandacht werd gevolgd, richtte de predikant zich tot „zijne jonge vrienden", wien hij in gloedvolle, van groote bezieling getui gende zinnen uiteenzette dat in' het Christen dom is geen levensnegntie, maar integendeel volheid des levens. De prediking werd onderbroken door het zingen van het toepossclijke gezang T98T, 4 en 5 „De Heer is mijn Herder, Heb al wat mij lust", terwijl aan het slot van de prediking werd gezongen psalm 89 7 en 8 „Hoe zalig is het volk, dnt naai Uw klanken hoort". Daarop ging ds. dc Vrijer over tot gebed waarin hij Gods zegen voor het Koninklijk Huis afsmeekte. Voor de zegenbede, met welke de dienst, waarover kwam het door het vorstelijk ge hoor een bijzondere wijding lag, werd be sloten, zong do gemeente nog gezang 205 6 „Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen" Hare Majesteit de Koningin verliet daarop met Gemaal, Dochter en gevolg het kerkgebouw, om zich te voet naar het Polels te begeven. Een ondanks den regen vrij talrijke mpnigte juichte op dat oogenblik dc vorstelijke perso nen hartelijk toe. De rijtoer wegens den regen afgelost. Voor Zondagmiddag stond op het pro gramma een groote rijtoer door de stad van circa vijf kwartier. De onafgebroken regenval mankte 2ulk een rijtoer echter zeer bezwooi- lijk. De Burgemeester, do heer W. de Vlugt had, nadat hij o.a. van den weerdienst te IJmuiden bericht hod ontvangen, dat cr groote kans be stond, dot de regen zou blijven aanhouden, Hare Majesteit geadviseerd den rijtoer to doen aflosten. Daarop werd. door agenten van de verkeers- brigadc in alle straten, waardoor de Konink lijke stoet zou rijden, aan het wachtend publiek kennis gegeven van het aflesten van den tocht. Het weer was echter zoo slecht, dot er moor weinig publiek op de been wos. Hel bezoek aan het Heimans-dioramn in het Aqnrum kon gelukkig doorgaan. In plaats van in rijtuigen werd om half drie in auto's van het Koninklijk Paleis langs den kortsten weg, door Damstraat, Hoogstraat, St Ant Brec- strnat. Joden Breestrnnt, Muiderstraat en Plant. Middenlaan naar het Aquarium gereden. In de buurt van de Joden Brcestraat scheen men kennis gekregen te hebben van het feit, dot de Koninklijke stoet door deze stront zou gaan, want alleen daar waren vele menschen, die dc Koningin hartelijk toejuichten. Bezoek aan het Hcimon^dioroma. Ter ontvangst van de Koninklijke Familie waren in de vestibule van het Aquarium aan wezig de hperen W. F. van Heukelom, voor zitter van het Koninklijk Zoölogisch Genoot schap „Natura Artis Magistra", dr. C. Kcrbert, directeur van Artis en dr. dc Beaufort, direc teur van het Zoölogisch museum. Door den heer Van Heukelom werden aan de Koningin, den Prins en de Prinses voorge steld het voltallig bestuur van Artis en prof. dr. A. E. H. Swacn. voorzitter von de Heimans stichting Mejuffrouw Nclla de Beaufort bood Hare Majesteit bloemen, aan en Hans de Beaufort de Prinses een bouqupt. De Koninkliike Familie begaf zich onmiddel lijk naar het Heimnns-diorama waar aan Hare Majesteit worden voorgesteld de bestuursle den van de Hoimans-stirhting, dp heeren Prof. dr. Th .J. Stomps, dr. H. W. Heinsius, dr. Jac. P. Thijsse cn H. L. de Leeuw. In het diorama, waarvoor de' Koninklijke gasten groote belangstelling aan den dag leg den, werd de Koningin rondgeleid door den heer Van Heukelom, de Prins door Prof Swaeb en do Prinsos door dr Jac Thijsse. Tijdens de bezichtiging onderhield Hare Majesteit z«ch met de vervaardigers van het diorama, de hoeren P. L. Steenhuizen, praeparateur en W. G. F. Jansen, kunstschilder. De Koninklijke Familie, voor wie in het dio rama thee werd gereserveerd, bleef daar ge- ruimen tijd vertoeven Hare Majesteit sprak hare bewondering uit voor hetgeen men ge wrocht had Door de Koninklijke Familie werd vervolgens een bezoek gebracht aan het Zoölogisch Mu seum en het Aquarium, waarna omstreeks half vier de terugtocht naar het Paleis werd aan vaard. Ook nu weer werd. hoewel het nie1 meer regende, doch de straten er mistroostig uitzagen, Jn afwijking van het programma 'angs een korten weg n.l. door Sornhatistroat, Frederiksplein, Utrochtschestraat, Rembrandt- ulein, Reguliersbreestraot, Muntplein, Rckin, ^oui,, N.Z. Voorburgwal naar het paleis gere den. De stoet ging vrijwel onopgemerkt zijn weg. Alleen op den Dam stoaden eenige honderden personen opgesteld, die Hare Majesteit bij Haar terugkomst ten Paleize toewuifden. De maaltijd. Aan den maaltijd, die 's avonds ten paleize plaats had, zaten o. m. aan: Jhr. Mr. D. C. van Lennep, waarnemend Commissaris der Konin-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1