MAM DE NOUVEAUTÉ Totale Uiiverkoop Dames- en Kinderconfectie. BUITENLAND. FEUILLETON. «fQNNEMENÏSPIUS DE EEMLANDER" WAT IS BEATRIJS? Tennis Pantalons. BINNENLAND. Een Liefdesdroom. 24e .'aargang No. 280 looft 1 2.10, Idea trance per poet 1 1per week (met gratie verrekermf tegen oogelokkca) f 0.17*. eUondetiijkc niieew 1 cjc5. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD DtRECTEUR-UITQEVER: J. VALKHOPF. .Duuc-uc ARNHEMSCHE POOWTWAL 2A. POSTMKENINa N*. «791». TCL.INT. 91*. Dinsdag 1 Juni 1926 PRUS OER ADVERTENIIEN met inbegrip ven een bewijsnummer, elke regel meer 0 25. dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adve tenticn voor de helft der prije Voor handel cn bedrijf bestaan xeei Yooidceltgc bepalingen voor het advcnccicn bene ciicu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocqcxondcn. DUITSCHLAND. DE HERDENKING VAN DEN ZEESLAG BU HET SKAGERAK. Kie 1, 3 1 Mei. (H. N.) Gisteravond is door de marine de verjaerdog van den slag bij het Skogerak herdacht. Hedenmorgen vond op het marine kerkhof een plechtige herdenking der gevallenen van de marine plaats. B e r 1 ij n, 31 MeL (VD.). Volgens een be richt uit Oslo heeft de Duitsche gezant aldaar, ter gelegenheid van den I0en verjaardag van den slag in het Skqgerak in naam van het Rijk al de 28 loopgriaven van Duitsche krij gers, die zich aan de Noorsche kust bevinden, met bloemen laten vereieren. FRANKRIJK. DE FRANSCHE SOCIALISTEN. P a r ij s, 31 Mei. (V. D.) Talrijke vooraan staande socialistische leiders trachten een ver zoening tot stand te brengen tusschen dc meer derheid van de partij en de afgetreden minder heid onder leiding van Renaudel. ENGELAND. HET MIJNCONFLICT. De regeering en het conflict. In een speciale zitting van het kabinet, wel ke gisteravond heeft plaats gehad, heeft Bal dwin volledig verslag uitgebracht over zijn werkzaamheden in verband met de kolen- quaestie. Om middernacht was er nog geen bericht ingekomen over een nieuwe wending in het conflict Londen, 31 Mei (V.D.) Tot hedenavond zijn geon pogingen gedaan om nieuwe onder handelingen in het mijngeschil te krijgen. Om middernacht vervalt het aanbod der regce- ring, om ce,ne subsidie van 3 millioen pond te verstrekken. De Premier is heden te Londen terugge keerd. Het avondblad Star meldt dat Baldwin, hoewel hij de Pinksterdagen op zijn landelijk verblijf The Chequers heeft doorgebracht, niet werkloos is gebleven, maar zich indirect in verbinding heeft gesteld, zoowel met de mijn eigenaars als met dc mijnwerkers. Dc Star oppert de mogelijkheid, dot tenge volge van deze voorloopigc besprekingen be langrijke nieuwe feiten in den toestand zul len plaats vinden. Kolen uit het buitenland. Men deelt mede, dot, indien de mijnwerkers- staking mocht aanhouden, groote hoeveelhe den biritenlondsche kolen ter beschikking der Engclsche importeurs zullen komen, die bij stand van de regeering zullen ontvangen, in dien dit noodzakelijk mocht zijn. Deze voor raden komen, naar men verneemt, uit het Saorbckken, Silezië en Frankrijk. De regeering heeft de verzekering ontvangen, dat door dc spoorlieden geene bezwaren zullen worden ge maakt tegen het vervoeren van kolen, die uit buitcnlandsche landen zijn ingevoerd. Dc federatie der transportarbeiders en de bond van het spoorwegpersoneel hebben be raadslaagd over het verzoek der mijnwerkers om het embargo uit te vaardigen over kolen uit het buitenland en om te weigeren de bui- tenlandsche kolen, welke zich reeds in het land bevinden, verder te behandelen. De quaestie wordt zeerv moeilijk genoemd ln ver band met de onderhandelingen over het terug in dienst nemen van de sommige slachtoffers der staking. NOORWEGEN. KONINGIN MAUD TERUG. Oslo, 31 Mei (V D.) Koningin Maud is hedenmorgen uit Engeland te Oslo terugge keerd. RECLAMES. Van 14 reaels f 4.05. elke regel nieer f 1.— Beatrijs is het merk van een extra solide Utrechtscheweg 38 - Tele".302 kous in fil d' ecosse met zijde. Prijs f 1.90 Langestraat 36 Profileert van deze buitengewone gelegenheid A. H, VAN NlEUWXERX ieroon 543 - Beöedind Makelaar en Taxafeur brandassuranties - PORTUGAL. DE NIEUWE REGEERING. Lissabon, 31 Mei. (V. D.) Cabecodas, die- met de vorming van een nieuw Kabinet be last is, heeft in een interview verklaard, dat het nieuwe Kabinet uit civiele en militaire persoonlijkheden zou bestnan, welke buiten de politieke partijen staan. Zij zullen met volko men overeenstemming van de gedelegeerden der militaire overheid gekozen worden. POLEN. DE PRESIDENTSVERKIEZING. Plsocdski president van Polen. Warschau, 31 Mei. (V. D.) Hedenmor gen om 10 uur is de Nationale Vergadering bijeengekomen voor dc verkiezing van een president van de Poolsche Republiek. Pilsoedski werd tot President von Polen ge kozen. De verkiezing^van den presi dent. De stemmencijfers. Warschau, 3 T Mei. (V.D Bij de eerste stemming verkreeg Pilsoedski 256 stemmen, tegen 191 op graaf Bninski, terwijl 99 blanco stemmen werden afgegeven. Pilsoedski aanvaardt dc be noeming niet. Warschau, 3T Mei. (VD.) Maarschalk Pilsoedski heeft verklaard, dat hij het ambt van president der Poolsche republiek niet aan vaardt als protest tegen het feit, dat het par lement heeft geweigerd hem dc noodzakelijke bevoegdheden te geven. Hij kan geen functie aanvaarden, wanneer hij niet de mocht bezit het parlement in geval van dringende nood zakelijkheid te ontbinden. Waarom Pilsoedski dc benoe ming niet aanneemt. Warschau, 31 Mei. (V. D.) Tot heden morgen vroeg was niet bekend, welke candi- daat tegenover maarschalk Pilsoedski zou wor den gesteld. Op het InBtste moment weïd ech ter grnaf Adolph Beninski door de Christen-De mocraten andidaot gesteld. Bij de stemming kreeg maarschalk Pilsoedski 256 stemmen en graaf Beninski 191 stemmen, terwijl 99 afge vaardigden der Nationale Vergadering zich van stemmen onthielden. Tijdens de verkiezing werd het parlements gebouw streng bewaakt. Alle vonsters waren op last van politie gesloten. Aan de burgerij was geadviseerd tot no de verkiezing binnens huis te blijven. Bovendien waren de straten in de omgeving afgezet. Niemand mocht pnsseeren, behalve de leden van de Nationale Vergadering, de journalisten en zij, die speciale uitnoodigingen hadden ontvangen. Samenscholingen van meer dan drie personen waren verboden. Heden een nieuwe verkiezing. Pilsoedski heeft de weigering, om zijn be noeming tot president te aanvaarden, hiermede gemotiveerd, dat hij in de stemmencijfers voor zijn persoon niet voldoende weervindt den wil tct „zuivering", dien hij voor de aanneming zij ner benoeming had geëischt. De voorrittcr van den Landdag, katoj, deel de om kwart voor één den vertegenwoordigers der pers mede, dot Pilsoeds'j zijn verkiezing nier z6u aannemen en dot zijn besluit her roepelijk wen Daarom heeft Ratnj tegen heden TO uur de Nationale Vergadering opnieuw bij eengeroepen, om een staatspresident te verkie zen. Het besluit van Pilsoedski heeft in politieke kringen enorme opschudding veroorzaakt. De brief van Pilsoedski. Maarschalk Pilsoedski heeft den volgenden brief gezonden aan Ratoj, voorzitter van de na tionale vergadering Mijnheer de president I Ik donk de nationale vergadering, omdat zij mij voor dc tweede maal tot president verkozen heelt. Mijn histo rische daden en werkzaamheden, die vroeger, helaas, veel oppositie verwekten en te weinig sympathie, zijn thans wettig verklaard. Jammer genoeg ben ik niet in staat mij bij den uitslag der stemming neer te leggen. Ik mort er nogmaals op wijzen, dat ik niet in staat ben mij buiten het actieve leven te houden, waartoe de thans van kracht zijnde grondwet den president verplicht. Een zoo passief leven is mij onmogelijk Men moet daartoe een onderen aard hebben Zij. die voor mij gestemd hebben of die, bui ten dc vergadering, hoopten, dat ik president zou geworden zijn, gelieven het mij te ver geven, dot ik thans weiger. Mijn geweten, dat ik in de laatste dagen tel kens geraadpleegd heb, verbiedt mij aan hun verzoek te voldoen. Nogmaals dankend, verzoek ik de nationale vergadering onmiddellijk een nieuwen presi dent der'republiek te kiezen. God zegene u. Op zoek naar oen nieuwen candidaat. Om één uur gistermiddag is Rato] bespre kingen begonnen met de leiders der partijen om een nieuwen candidaat voor het president schap te vinden. Dc 3 partijen van rechts zouden besloten hebben op graaf Beninski te blijven stemmen. Bobrzynski zou een. condidotuur der rechtsche partij geweigerd hebben. OOSTENRIJK. MR. ZIMMERMAN'S PLANNEN. Weencn, 31 Mei. (V. .D.) Mr. Zimmer man vertrekt heden naar Genève alwaar hij officieel van zijn ambt van commissaris-gene raal van den Volkenbond ontheven wordt Ein de Juni verlaat hij Wcenen en vertrekt 20 Juli uit Rotterdam naar Amerika om in verschil lende steden aldaar voordrachten over Oosten rijks herstel te houden. NOORD-AFRIKA. DE ONDERWERPING VAN ABD EL KRIM. Wie krijgt Abd el Krim? De Spanjaarden eischen Krim op, omdat cr 18 officieren gemist worden bij dc terugge keerde krijgsgevangenen en ook omdat Spanje al langer tegen Abd el Krim vecht dan Frank rijk. De Spoansche krijgsgevangenen verkeeren, zoo verluidt een bericht uit Madrid, in een allertreurigst cn toestond Zij beklagen zich zcci ernstig over dc behandeling cn zeggen, dat dc Franschen er veel beter aan toe waren Het Journal meldt de aanstaande komst 'e Parijs van generaal Jordana, die er de proble men komt behandelen, gesteld door de over gave van Abd cl Krim. Het blad doet opmer ken, dot hel vraagstuk der intcmecring "rij samengesteld is, omdat Abd el Krim de leider is van stammen, die in opstand zijn gekomen tegen densultan en de leider van stammen gevestigd in dc Spnonsche zone en zich aan Frankrijk overgaf. Er moet een oplossing wor den gevonden, waarbij deze drie factoren met elkaar in overeenstemming worden gebracht en de noodzakelijke waarborgen aan alle partijen worden gegeven. Ook moet de grens tusschen de Fronschc cn dc Spannschc zone precies worden afgebakend, een quaestie, die alleen Frankrijk cn Spanje aangaat. Ten slotte mort men het lot kennen van die Spannschc gevan genen. die niet vrijgelaten zijn. Indien blijkt, dat Abd el Krim ze heeft doen dooden, zou de positie ten aanzien van Krim aanzienlijk ge wijzigd worden. Nog altijd verzet. De Spoansche troepen hebben Zondag een aanval gedaan op de Boccayu. Op verschil lende punten Lieden de rebellen nog tegen stand. SYRIË. DOODVONNISSEN IN SYRIË. Sultan Attrasj en een aantal andere leiders der rebellen zijn te Damascus bij verstek tor dood veroordeeld. De Franschc troepen zijn zonder incidenten ten Noordon van Sueida opgerukt. VEREENIGDE STATEN. DE ONTWAPENINGSACTIE. Een rede van Coolïdge. President Coolidge heeft een rede gehouden op het kerkhof te Arlington bij het grofmomu- ment der gesneuvelde soldaten. Hij reide te hopen, dat dc Eurcpeesche staten zich aan do zijde van Amerika zouden scharen om tot een verlichting von hun bewapeningslast te komen. Zij zouden daartoe het denkbeeld moeten op geven, dat de oorlog een goed middel is om intornationalo geschillen op te lossen. Verder zeidc Coolidgc nog, dat Amerika zeer zeker rekening moest houden met dc moeilijk heden der Europeesche staten, maar toch ook zijn voorwaarden moet stellen. Er is groote behoefte aan verdere ontwapening. DE FRANSCHE SCHULDEN AAN AMERIKA. De bcgrootingsoommissic van het Huis van Afgevaardigden heeft dc ontworpen regeling der Franschc schuld in een rapport aan het Huis warm tanbevolen. KLEERMAKERIJ Fa. E. L. J. LAMMERTS Amersfoort a",\'T 'Groningen Utrechtschew9i 35 Tel. 587 DE HAMBURG EN HET AMERIKAANSCHE DRANKVERBOD. Berlijn, 31 Mei. (V.D.) De Duitsche kruiser Hamburg heeft de hoven van Son Fran cisco verloten. De commandant heeft bevolen, dot in elle Amcrikaenschc havens aan perso nen, die het schip bezoeken, geene gelegenheid meer mag worden gegeven, bier te koopen of te drinken. EEN BRUTALE BANKROOF TE CHICAGO. Een oontol bandieten gedood. B e r 1 ij n, 31 Mei (V.D Een aantal ban dieten, die nonr de binden melden zich toegang hadden weten te verschaffen tot do ondcrgrondsohc gewelven van dc Marshall- Bank te Chicago en reeds een bedrag van 100.000.^ hadden buitgemaakt, werden bij hun vertrek door de wachters verrast en in een revolvcrgevecht, dat daarop volgde, ge dood. KON. BESLUITEN. Benoemd tot adj.-commies bij het departe ment van financiën Mej. W. C. v. d. Plas, thans klerk bij den Rijksgebouwendienst; toe gekend dc bronzcncercmcdnille dor Oranje Nassau Orde aan M. Rocbbcrs, goudsmid bij de firma Wcyecholt Hussclmon te Deventer. op verzoek eervol ontslagen J. H. Struyk van Bergen als notaris tc Dinteloord benoemd tot lid, tevens voorzitter van den Voogdijraad te Zwolle P. P. Cavoljé, lid van 1 dien Rood Alphabctischc aanbevelingslijst voor Rech ter in de Rechtbank te Dordrecht Mrs. L. van den Bijtel, A J. Paulus, B F. Verveen, allen subsituut-griffier bij Rechtbank, respectieve^ lijk te Dordrecht, 's-Grovenhoge cn Rotterdam; Mr. H. A. J. Reumer, ombtennor Openbare Ministerie bij Kantongerechten, ter stnndplnms Rotterdam is met het lot afgevallen tegen een der bovenvermelde condidatcn. HET KONINKLIJKE BEZOEK AAN DE HOOFDSTAD Rijicer. Terwijl het weer rlen gansehen morgen somber was geweest en zich uit do aaneen gesloten wolkenbanken, die, door een flinke bries gestuwd, in vrij snelle vaart door het luchtruim zweefden, een paar koeren een klein buitje ontlastte, tegen kwart voor 12, het tijdstip waarop dc Koningin zou uitrij den om oen rijtoer door dc stad te maken, kwam het zonnetje tc voorschijn om, ge durende den ganschcn rit weinige, heel wejnlg malen schuil tc gaan achter wat plagende wolken. Welk een tegenstelling' met gisteren, den somheren regen-Zondag! On den Dam was er van de zijde van hot publiek, dat nimmer verzadigd wordt van het opstellen van een kleurigen rijstoet, vrij veel belangstelling. De politie die voor een behoorlijke afzetting had zorg gedragen, was geen zware taak op dc schouders gelegd, want van gedrang of wanordelijkheid was geen sprake. Precies kw^rt voor twaalven formeerdo 7ich de uit een achttal rijtuigen bcstaanden stoet. E<?n detachement soldaten stond voor het Paleis op den Dam opgesteld en presen teerde het geweer, toen IT. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik en II. X. H. Prin ses Juliana uit den Palcis-ingang traden en plaats namen in het voor hen bestemde rij tuig. Op dat oogenblik klonk op den Dam onder de menigte belangstellenden een har telijk gejuich op, dat door de Vorstelijke per- Slecht denken leidt tot slecht handelen. naar hef Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M- Hellema. 43 „Nu, wie was Molly dan?" vroeg zij vervol gens. „U meende, dat Geoffrey met haar ge trouwd was, nietwaar? Ik hoord»» u het gisteren aan hem vragen. Waarom? Was hij op haar verliefd? Ik wis» r.:c., oat hij ooit verliefd was gswY'Jïï op een meisje en nog wel op een mooi meisje, en ik kan het mij niet voorstellen. Hij is Zoo streng". Rutherford glimlachte. „Molly was een jon ge dame, die wij kenden, toen wij beiden jonge mannen waren. Zij was nog een nichtje van mij, dat is alles wat ik u kan vertellen Zij "was actrice, maar of uw echtgenoot ooit op haar verliefd was, zooals u zegt. kan ik niet zeggen Ik ben nooit in zijn vertrouwen geweest, en het is al zooveel jaren geleden, dat hij alles nu wel vergeten zal zijn." „Maar een actrice, op de planken!" her haalde his in oprechte verbazing. „O, maai dat is al te grappig. Geoffrey heeft een hekel aan het tooneel en al wat -er mee in verband Staat." „Mcnschen veranderen", zelde Rutherford bedaard „En uw echtgenoot was toen nog heel jong. Toen ik voor het eerst kennis met hem maakte, was hij pas twintig jaar. Zij was ook jong en ik denk, dat hij de kennismaking niel heeft voortgezet, hij heeft een hekel aan he» tooneel" „Molly Fane. Kent u dien naam?" „Neen, ik heb hem nooit gehoord. Ik weet niets van het tooneel"; maar zij fronste dr wenkbrauwen en dacht na, want de naam kwam haar toch bekend voo' Tremayne zat bij mevrouw Maddison. Ze za- tei dicht naast elkaar en Iris I on hen zien Eens legde zij haar hand op zijn arm om iets met nadruk te betoogen, en Iris vroeg zich af o' hij het prettig vond, evenals hij het lane geleden prettig had gevonden haar dicht bij zich te hebben. Zij waren nu zoo lang vreem delingen voor elkaar geweest, dat zij was be ginnen te denken, d8t hij oud was geworden cn niet meer gaf om zulke dingen. „Had zij lets van mevrouw Maddison?" vroeg zij terloops en wenschte toen, dat zij dit niet had gezegd, want Rutherford rpocht eens denken, dat zij jaloerseh was. „Wel, ja, er is een gelijkenis", antwoordde hij aarzelend, „maar meer ook niet". Zij brachten het overige van den avond te zamen door; maar zij en Olive Maddison waren eenige minuten alleen, toen Iris haar mantel aandeed om naar hun eigen hotel terug te keeren. „Bevalt die man je?" vroeg mevrouw Mad dison met ongeveinsde nieuwsgierigheid. „Ik bedoel dr. Rutherford." ,Heel goed Waarom?" vroeg Iris. ,Mij bevalt hij in 't geheel niet Zijn oogen zijn zoo doordringend en hij weet veel te veel Hij leest in je als in een open boek." Iris glimlachte; zij had Werkelijk datzelfde gevoel gehad „Ik vind hem bizonder aardig" zeide zij luchtig. „En dat is ook maar goed, nu heb ik ook iemand om mee te praten. Jij en mijn echtgenoot kunnen het uitstekend samen vinden, en het is een geluk iemand te ontmoe ten, die het met mijn gezelschap voor lief wil nemen." Mevrouw Maddison glimlachte tegen haai beeld in den spiegel. „Je bent toch niet ja loerseh op mij, wel?" vroeg zij schertsend. „Je begeert het gezelschap van je echtgenoot zelf niet, waarom zou ik er dan niet van genieten?" Iris bloosde en zag haar vroegere vriendin woedend aan. „Neen, ik ben niet jaloerseh", beet zij haar toe. „Er is geen reden om ja loerseh te zijn, maar als jij het gezelschap van mijn echtgenoot geniet, dan is er geen reden, waarom ik dat van een ander niet op prijs zou stellen." Zij ging weg zonder op een antwoord te wachten, en dat was het eind van hun vriend schap, voor zoover het Iris betrof. Zij was niet jaloerseh geweest en had nooit over zoo iets gedacht, maar nu het eenmaal was ge opperd, begreep zij, dat zij het toch wel een beetje was. /v Nog laat dien avond zatenTremayne en Rutherford in hun hotel te praten, en het ge sprek kwam op de vrienden, met wie zij had den gedineerd. „Ik houd niet van uw vriendin, mevrouw Maddison", merkte de dokter op. „Het is een listige en gevaarlijke vtouw." Tremftyne haalde de schouders op. Vrouwen waren nooit gevaarlijk voor hem „Zij is amu sant", antwoordde hij en mevrouw Mad dison zou heel wat minder verwaand zijn ge weest, als ze hem had kunnen hooren. „Zij praat goed en houdt heel veel van muziek, daarotn stel ik belang in haar." „O ja, uw muziek. Dat vergat ik. Zij is ech ter geen vriendin voor uw vtouw. Mevrouw Maddison kan geen vriendin zijn voor een andere vrouw." „Men weet nooit, of vrouwen vriendinnen of vijandinnen zijn, zij zeggen altijd het te genovergestelde van wat zij meenen." „Bewondert u haar „Ik bewonder haar niet en het tegendeel ook nietzij is heel goed, maar ik ben geen eige bewonderaar van vrouwen, zooals gij weet" „En toch zijt gij met een mooi en bekoorlijk exemplaar van die soort getrouwd. Welk een verklaringUw vrouw, mijn waarde Tremay ne, is zoo mooi al® de feeënprinses van een sprookje, of als Koningin Guinevere van Ten nyson." Die vergelijking was ongelukkig. Tremayne had niet vergeten, dot in het verhaal, hetwelk Langley hem had gedaan, dit Cossillis' naam voor Iris was geweest in die vroegere dagen. Hij fronste de wenkbrauwen. „Ik vrees, dot ik niet dichterlijk ben aan gelegd, en ik bewonder de dame in kwestie ook niet, die, als ik mij goed herinner, ta melijk lichtzinnig was." „En het zedelijk gehalte van mevrouw Mad dison lijkt a hooger te staan vroeg Ru therford lachend. „Be zou eerder denken, als ik er over mag oordeelen, dat dit bij haar niet aanwezig was. Zij doet mij denken aan mijn nichtje Molly, dat wij zoo goed kenden. Ik vraag mij af, of daarin haar aantrekkings kracht voor u bestaat" „Zij heeft gioen aantrekkingskracht voor mij", zeide Tremayne kortaf, „en ik heb al die gek heid van uw nichtje al lang geleden vergeten. Molly ging aan het tooneel, zoonis gij weet, en trouwde later met Lord Hammond. Zij is absoluut geen goede vrouw, en ik zou liever hebben, dat gij niet met mijn vrouw over haar wilde spreken. Mevrouw Maddison kent haar overigens ook; zij wilde haar met Iris in ken nis brengen, maar dat wilde ik niet toestaan." JDat was heel dom", zeide Rutherford —f maar hij zeide het tot zich zelf. HOOFDSTUK XXVm. „Ik wil heden avond niet met de Mafldi- sons dineeren", zeide Iris op zekeren dag, teen ze ongeveer een weck in Algiers waren geweest „Wij zijn nu bijna eiken avond se dert wij kwamen in hun gezelschop geweest en ik heb meer dan genoeg van hen." „Onzin", antwoordde Tremayne. „Wat wil je dan met mij alleen clïneeren of met Rutherford. Drie is geen gezelschap, dot weet je wel, ik ben liever met zijn zessen." „Heel goed, dan kan jij naar het Continen tal hotel goon Dc zal in ons hotel blijven. Dr. Rutherford zeide, dat hij mij zou komen halen om te toeren, en als Ik ga, moet ik toch vroeg terug zijn." Zij verlangde niet zoo bijzonder met Ru therford uit te gaan, maar zij had genoeg van mevrouw Maddison en van de minachting die deze haar toonde, omdat zij haar man niet in een goed humeur wist te houden en aan zich te binden. Mevrouw Maddison verheugde zich. dot zij Tremayne nu voor zich alleen had en zijn vrouw elders in beslag werd genomen. Zij was vriendelijk tegen Rutherford, ofschoon zij hem niet mocht lijden, maar liet geen gelegenheid voorbijgaan om Tremayne mede te doelen, wat zij dacht von den man en de vriendschap, welke cr tusschen hem en Iris was ontstaan. (Wordt vervolgd.}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1