AMERSFOGRTSCH DAGBLAD Totale Uitverkoop Dames- en Kinderconfectie Radio Edison-Toestel. „DE EE IV» LAN DER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Willem Groenhuizen Amerika per radio F. H. LOMANS S„ DUYKER BINNENLAND. 24e Jaargang Na. 281 HONNEMEMSPXÜS f" 1 ,7' A"cr> loort 2 10, Idem lianco per poet 1per week (mei rrati* rerreker n^ tegen ongelukken) f 0.176, alxondeilijkc duumti Cj05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POST REKEN I NO N* 47910. TEL. INT. 611. Woensdag 2 Juni 1926 PRUS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van cc« bewijsnummer, elke icgel meer 0 25, dienstaanbie dingen co Licldadighcids-adve tentiën voor de helft der prijs Voor handel co bedrijf bestaan zea. Tooidccligc bepalingen voor het advericcicn bene ciicuiaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET DUITSCHE RIJKSKABINET. B e r l ij n, 1 Juni. (V. D.) Het Rijkskabinet heeft gisteren beraadslaagd over de bezetting der nog vaaantc portefeuilles, en besloot voor- loqpig den huidigen toestand te bestendigen, zoodat de rijkskanselier de zaken van het rijksministerie van justitie en van het minis terie voor de bezette gebieden blijft besturen. DE SPIRITUSZWENDEL TE TILSIT. Tilsit, 1 Juni. (V. D.) Het Hof heeft he den uitspraak gedaan in het spirituszwendel- proces. De hoofdschuldigen werden tot tucht huisstraffen van 4 jaar en geldboeten van 400.000 Mk/veroordeeld. Vijf der verdachten werden vrijgesproken. DIEFSTAL VAN TABAKSBELASTING BANDEROLLES. Voor een waarde van 200,000 Mk. gestolen. Oldenburg, 1 Juni (V. D.) Inbrekers zijn het douanegebouw alhier binnengedrongen en hebben zich meester gemaakt van een hoe veelheid belasting-banderolles voor cigaretien, in totaal ter waarde van 200,000 Mk. BELGIE. DE BELASTINGVOORSTELLEN. 1 milliard aan indirecte belastingen. De financicele voorstellen van de regeering aullen vermoedelijk Donderdag bij de Kamer ingediend worden. Zij betreffen drie soorten belastingenomzetbelasting, grondbelasting, accijnzen, douane- en luxebelastingen. De grondbelasting zal niet verhoogd, maar twee maal geïnd worden. Deze extra-belasting zal in vier termijnen over een periode van vier jaren kannen worden betaald, bij betaling in eens met 10 of zelfs 20 pCt. korting. De mi nister van financiën verwacht van deze belas ting een accret, der inkomsten van 450 mil- lioen frank. Daar de regeering 1500 millioen meer noodig heeft, zal er ruim I milliard moe ten gevonden worden uit indirecte belastingen De geheele opbrengst der nieuwe belastingen is bestemd als fonds voor amortisatie der vlot tende schuld. UIT DEN SENAAT. De Senaat heeft met algemeene stemmen min twee onthoudingen de regccringsverkla- ring goedgekeurd. FRANKRIJK. UIT DE FRANSCHE KAMER. De finoncieele interpellatie met 313 tegen 147 stemmen ver daagd Na afloop van den ministerraad van gisteren bevestigde Briand zijn stellige voornemen om voor het oogenblik de verdaging te vragen van ieder financieel debat daar de regeering besloten heeft alle aandacht te wijden aan den strijd voor het herstel van den franc Wij heb ben geen tijd, zeide hij, daarover een uitge breid debat te beginnen. Een dergelijke discus sie zou de openbare meening slechts zenuw achtig kunnen maken. Dc regeering handhaaft 't standpunt de- vorige week ingenomen. Zij zal ook geen, dpbat over de algemeene politiek aanvaarden, want niets zou kunnen verhinde ren dat het naar ander terrein afdwaalde. Omtrent het Kamerdebat wordt het volgendo gemeld Briand kwam onmiddellijk aan het woorjj. Hij verklaarde, dat dc regeering de financieele in terpellatie thans Voor onmogelijk hield. Alle Franschen moeten thans een dubbelen wapen stilstand sluiten; de politieke part ij geschillen en de persoonlijke kwesties mogen niet langer een rol spelen. Er moet solidariteit zijn en aan eengeslotenheid. Alle krachten van het land moeten samenwerken. Er is thans geen be hoefte aan interpellaties, moar aan onderlinge samenwerking tusschen het parlement en dc regeering. De Kamer, zoo ging de minister-president voort, moet thans onmiddellijk verklaren o\ zi, de regeering vertrouwt. Is er geen ver trouwen, dan zal de regeering zich terugtrek ken. Een regeering, waarvan het bestaan aan een draadje -vu hangen, is niet in .taat de moeilijke problemen, waarvoor wij ons thans gesteld zien, op te lossen. De Kamer heeft met 313 stemmen tegen 147 de verdaging der financieele interpellatie goed gekeurd. Nadere bizonderheden over het debat Parijs, 1 Juni. (H. N.) Voor de kamer zitting van vandaag bestond buitengewone be langstelling van de zijde van het publiek. Er waren verschillende interpellaties ingediend, waarvan het eerst die van den fodiCale socia list Hulin, aan de orde, die er op aandrong, dat terstond een datum voor de beantwoording van zijn interpellatie zou worden vastgesteld. Bri and nam daarop terstond het woord, en ver- Tdaarde dat de regeering evenmin als 8 dagen geleden geen financieel debat wenscht. Het parlement moet zich boven overwegingen van partijpolitiek kunnen stellen. Nationale eenheid is op dit oogenblik noodig en het is de taak der afgevaardigden om zich alp goede Fran schen om de regeering te schoren, zoolang de financieele moeilijkheden niet overwonnen zijn. Eerst als dit het geval is kan de strijd om de politieke leerstellingen weer worden hervat. De regeering heeft thans een stabiele meerderheid noodig. In een zoo'n ernstigen toestand von het land kan een regcering, wier bestaan aan een draad hangt, geen ernstige verantwoorde lijkheid op zich nemen. Indien er geen natio nale eenheid tot stand komt blijft de regecring niets enders over dan af te treden Het ergste voor het kabinet is de tegenwoordige onzeker heid Er is thans een methodische samenwer king tusschen regeering en parlement noodig. Daarna nam Prof. Nogaro, de financieele des kundige der radicaal-socialisten het woord De ze verweet de regeering, dat zij zich te veel tegemoetkomend tegenover de bank van Frank rijk heeft getoond, en tegenover de bank to verregaande verplichtingen heeft aangegaan. Péret, de minister van financiën bestreed deze ODvalting. Vervolgens oefende de socialist Vincent Auricl nog critiek op de samenstel ling van de commissie van deskundigen, waar in de vertegenwoordigers der „haute finano het overwicht hebben De zitting werd daarop geschorst Bij de heropening kwam het regee- ringsvoorstel om dc behandeling der inter pellatie te verdagen in stemming en werd hor regeeringsvoorstcl met 313 tegen 147 stemmen aangenomen. De radicaal-socialisten onthielden zich van stemming behalve 20 afgevaardigd: die voor de regeering stemden Ongeveer T40 afgevaardigden namen aan de stemming geen deel. Het zou onjuist zijn uit dezen uitslag de ge volgtrekking te maken, als zoude er een sta biele meerderheid voor het kabinet zijn De meerderheid is voor een groot gedeelte te dan ken aan den steun van rechts, zoodat de po sitie der radicaal-socialistische leden van hei kabinet er daardoor niet makkelijker op wo^dt. De definitieve beslissing zal dan ook bij hei begin van de eigenlijke finoncieele debatten, die over enkele weken zullen beginnen, vallen. DUITSCHE PARLEMENTSLEDEN TE PARIJS P a r ij s, I Juni (H. N.) Een delegatie van Duitsche parlementsleden, die met een groep Fransche politici over economische vraagstuk ken zal beraadslagen is gisteren te Parijs aan gekomen. Vandaag is de delegatie door Briand .ontvan gen. De besprekingen zullen vooral löopen over dc leveringen in natura. ENGELAND. HET MIJNCONFLICT Een debat in het Lagerhuis. Londen, 1 Juni. (H. N.) In het Lagerhuis heeft Macdonald, dc leider der arbeiderspartij, de vraag gesteld, hoe het thans staat met de subsidie voor de kolennijverheid. De eerste minister verwees daarop naar het schrijven, dat op 22 Mei aan den mijnwerkers- bond is gezonden, waarin verklaard werd, dat het voor de regeering onmogelijk zou zijn, om het aonbod vooi een subsidie van 3 millioen tot na het einde van de maand te handhaven. Baldwin verklaarde, dat, aangezien op dit schrijven geen antwoord is ontvangen, dc re- geering zich volledige vrijheid van handelen moest voorbehouden. Nadat het huis vervolgens in een c^mmissie- ergadering was overgegaan, bracht Macdo nald opnieuw het vraagstuk van het conflict in dc kolennijverheid Ier sprake. In verband met den verlammcnden invloed, welken het stopzetten van dc mijnen op de grootb natio nale takken van nijverheid moet hebben, be toogde hij dat dc regcering zich niet langer afzijdig kan houden. Lloyd George, de leider der liberalen, ver klaarde, dat aan de regcering geen andere keus overbleef dan handelend op te treden. Hij wees naar het schrijven van Herbert Smith, den voorzitter von den mijnwerkers- bond, waarin deze heeft verklaard, dat hij geen loonsverlaging zal aanvaarden, voordat dc kolennijverheid gereorganiseerd is, doch 'lat hij de logische gevolgtrekkingen van deze reorganisatie wilde aanvaarden. Hij wcnschle echter in de eerste plaats zeker te zijn, dat de economische toestanden in dc nijverheid een loonsverlaging noodig maken, voordat hij deze kan aanvaarden. Lloyd George stelde voor, dat de regcering op den grondslag van het verdrag der kolen- commissie handelend zal optreden en een wet zal indienen voor de reorganisatie van -Je kolennijverheid en voorts een loenraad zal in stellen. Lloyd George geloofde, dat op deze wijze een einde aan het treurige conflict kan worden gemaakt. Baldwin zeide in zijn antwoord, dat de foor stellen, welke de regeering voor do regeling van het conflict heeft gedaan en die zoowel door de mijneigenaars als de mijnwerkers ver worpen zijn, een poging waren, om het vraag stuk geheel volgens de lijnen van het verslag der kolencommissie te behandelen. Dc mijn eigenaars weerden zich tegen hetgeen zij poli tieke inmenging noemen. Baldwin zeide, dat hij nooit zijn opvatting heeft verborgen gehouden, dot hoe minder de nijverheid met de regee ring te doen heeft des te beter dit is. Het is echter onmogelijk, zoowel voor de tegenwoor dige als voor iedere andere regeering, zich af zijdig te houden in aangelegenheden van een belangrijke nijverheid, die den grondslag voor andere takken van nijverheid vormt, daar de toestand in deze nijverheid uit den aard der zaak een terugslag op alle andere takken van nenverheid in het land moet hebben. Iedere regecring moet naar alle middelen streven, om de partijen tot rede te brengen en zij moet dit zoo veel mogelijk doen, zonder haar toevlucht tot geweld te nemen iZijn pogingen hebben tot nu toe slechts wei nig succes gehad. Het doode punt bestaat nog steeds, doch Baldwin heeft het contact nog niet verloren en is bereid de onderhandelingen ieder oogenblik weder te hervatten, doch hij is niet bereid, om zich te verbinden, het geld van de belastingbetalers voor onbeperkten tijd beschikbaar le stellen, Jeneinde met deze een industrie te steunen. Evenmin wilde hij door het stopzetten dei- mijnen gedwongen worden om een politieko Langestraat 36 Profiteert van deze buitengewone gelegenheid Lanpestraat 43 - Tel. f52 - Amersfoort Groote sorteering Hangklokken, Schoorsieenklokken en Wekkers Reparatie-inrichtino aan huls voor gewone f gecompliceerde uurwtrken. Electro-Technisch - Bureau Utrechtschestraat 17 - Tel. 483. De nieuwste uitvindingen op Radio-gcbicd practisch toegspest P I AN O HA N DEL HAVIK 29 TELf.F. 773. Vraagt inlichfincten Accu's Iaden per lieer cn bij abonnement. controle over de mijnen te aanvaarden. Een tijdelijke subsidie in een of anderen vorm zal echter noodig zijn. Geen regeering kan de partijen tot ccn regeling dwingen. De mijn eigenaars kunnen yict gedwongen worden de mijnen te doen bc-werken on evenmin kunnen de mijnwerkers gedwongen worden in de mij nen af te dalen. Een motie der arbeiderspartij verworpen. De arbeiderspartij heeft in het Lagerhuis een motie voorgesteld, waarbij het crcdiet voor het departement van Mijnwezen verminderd werd. Dc rfiotic is met 252 tegen 109 stemmen ver worpen. Besprekingen met dc mijn eigenaars. Uit Lohden wordt gemeld: Er hebben in dc laatste 24 uren besprekingen plaats gehad van de regecring met de afgevaardigden der mijneigenaars. Zij hebben echter nog geen definitief resultaat opgeleverd. Men hoopt, dot de onderhandelingen zullen worden voortgezet NA DE ALGEMEENE STAKING. Het leger en de algemeene staking. De minister van Oorlog heeft in het Lager huis verklaard, dat er zich tijdens de algë- meenc- staking geen onkel geval van insubor dinatie heeft voorgedaan. EEN INCIDENT IN HET LAGERHUIS Nadat de socialist Thartle de verklaring van den staatssecretaris voor buitenlondsche zaken omtrent het vonnis tegen de Engelsche spion nen leugenachtig genoemd had en geweigerd had dit woord terug te nemen, heeft de .voor zitter hem verzocht het Huis te verloten. POLEN. DE PRESIDENTSVERKIEZING. Moscicki gekozen. Warschau, I Juni (V. D.) Bij de twee de stemming is Moscicki door de Nationale Vergadering tot president van de Poolsche re publiek gekozen. De nieuwe president. Ignatius Mosciki, de nieuwe president, is in 1867 in het vroeger Russisch-Polen geboren. Zijn vader, een grondbezitter, had deelgeno men aan den opstand van 1863. Nadat hij in Polen zelf middelbaar onderwijs genoten had, ging hij naar de polytechnische school te Riga, Van 1892 tot 1897 was hij te Londen werk zaam. Vandaar ging hij naar Zwitserland, waar hij hoogleeroar werd te Freiburg. Hij heeft, medegewerkt aan de oprichting von een aantal stikstoffabricken. In 1913 werd hij pro fessor te Lemberg. Hij is doctor honoris causa van ccn aantal hoogescholen. De becediging van den nieuwen president zal Vrijdag plaats hebben. Bizonderheden over de stem ming. Uit een telegram uit Warschau aan het Berliner Tageblott blijkt, dot bij de tweede stemming dc geheele linkerzijde en voorts de nationale arbeiderspartij, dc piasten, de Joden en de Duitschers op Moscicki gestemd hebben. De blanco stembiljetten^ zijn vermoedelijk af gegeven door afgevaardigden van dc overige minderheden, enkele piasten en enkele afge vaardigden van de nationale arbeiderspartij. Prof. Moscicki, die democraat is cn nog nim mer een politieke rol in de politiek heeft ge speeld, wordt in kringen van buitenlandsche geleerden zeer gewaardeerd en is zoowel lichamelijk als geestelijk in stoot dc functie van staatspresident met waardigheid te be- Ideeden. Hij is een man van groote energie en karakter, en staat bekend als ccn organi sator van betcckenis. Als de socialisten eerst met een eigen con- dida'et voor den dag zijn gekomen, hebben zij dit niet alleen gedaan om hun prestige te red den. Zij hebben immer aan hun aanhangers voortdurend verteld, dat Pilsocdski de eenige man is, die Polen kan helpen. De pionnen der regcering. Het voorloopige kabinet-Bartel zal dezer dagen ontslag nemen, moor dan vermoedelijk met eenige wijzigingen terugkeeren. President Moscicki is een vriend van Bartcl-Pflsocdski Moscicki en Bartel zullen een soort van drie manschap vormen, dat met stelsclmotigcn, ernstigen arbeid Polen op politiek en econo misch gebied wil doen herworden. De nieuwe regecring zal over twee weken haar nieuwe program aan den Sejm voorleg gen en er in de eerste plaats voor zorgen, dot de begrooting wordt aangenomen. Daarna zal de Sejm voor lange maanden op reces gaan. Men zal het parlement voorloopig nog niet ontbinden, maar eerst dc kieswet wijzi gen en ook de grondwet in dier voege ver anderen, dat de staatspresident in het vervolg over grooterc volmacht zal beschikken. De nieuwe verkiezingen zullen pos oan het einde van het jaar plaats vinden. Het kabinet-Bartel is van plan, dc corruptie krachtig te bestrijden cn alle overbodige amb tenaren te ontslaan. Voorts ligt het in zijn be doeling. nieuwe handelsverdragen te .sluiten en wel in de eerste plaats met Duitschland en Rusland. Een handelsverdrag met Duitsc'nlond zou het einde van den cconomischcn oorlog met dezen staat boteckencn. AFRIKA. NA DE ONDERWERPING VAN ABD EL KRIM Een conferentie over zijn lot P a r ij s, I Juni (H. N.) De correspondent van dc Matin te Fez meldt, dot Abd el Krim te Taza streng wordt bewaakt. Niemand .wordt tot hem toegelaten. In Spaansche kringen dringt men oan op het houden von een con ferentie waarin over het lot van Abd el Krim zal worden beslist. Volgens een bericht uit Madrid komt in verschillende bladen o.a. in de offirieele Gazeta de Madrid de wensch tot uiting, dat hoewel thans aan de voorwaarden an het verdrag van Madrid is voldaan, de samenwerking tusschen Frankrijk cn Spanje zal voortduren. Waarschijnlijk zol een nieuw ver drag worden gesloten om dc verhouding voor de toekomst tc regelen. De vlag van Abd el Krim. B e r 1 ij n, 1 Juni. (V. D.) De Spaansche troepen in Marokko hebben te Basioet, hetwelk zij Maandag vroeg bezetten, o.a. een vlag van Abd el Krim gevonden, die op een rooden grond een groene halve maan met ster droeg. Dc oorlogsbedrijvighcid nog niet geluwd. Volgens berichten uit Marokko is de bedrij vigheid op h°t oorlogstooneel de laatste da gen weer toegenomen. De ontevredenheid -on der de stommen moet in sterke mate zijn toe genomen. Sterke nfdeelingcn Rifftrocpen heb ben onder het opperbevel van den broeder van Abd-el-Krim Tetoean aangevallen en zich van de voorsteden meester gemaakt. Een Duitsche „Kaid" gevangen genomen. Bij de door dc Franschen in Marokko ge maakte krijgsgevangenen, bevindt zich ook een zekere sergeant-majoor Klems, een Duitsch deserteur uit het Spaansche vreemdelingen legioen. Klems was door de Riffi tot Kaid vnh^ Elhaja benoemd. VEREENIGDE STATEN. STOOMBOOT DOOR EEN TANKBOOT GERAMD. De 600 passagiers gered. De stoomboot „Washington Irving", is bij het verlaten der haven van New-York met bestemming naar Albany door een tankboot geramd en gezonken. Alle passagiers, ten ge tale van 600, zijngered. HOTELBRAND TE BROOKL7N. 8 dooden cn 6 vermisten. Berlijn, I Juni. (H. N.) Volgens een be richt uit New-York nan dc Lokalonzeiger is Maondog in het hotel Taft tc Brooklyn een hevige brand uitgebroken. 8 personen z\jn in dc vlammen omgekomen, terwijl er 6 nog ver mist worden. Tweede Kamer. 's-G ravenhage, 1 Juni. Besloten wordt het ontwerp tot goedkeuring van het verdrag met Belgic opnieuw in de afdeclingen tc doen onderzoeken. Zonder stcimming wordt aangenomen het ontwerp tot regeling van hot verkeer met auto bussen. Het Ontwerp Wegenbelasting wordt naar een commissie van voorbereiding gezonden. Z.h.st. wordt aangenomen het ontwerp tot het aangaan van ccn» gcldlecning ten bote von Ned. Indië, nadat minister Koningsberger ge antwoord hecit op ecp klacht van den heer Jockcs, dat dc Volksromd niet gehoord werd, omdat het ongewenscht een lecning zoo long tevoren bekend tc maken- Aan de orde is het orrfwerp tot besteding der gelden van het Nationaal Steuncomité. Verscheidene leden merk.^n op, dot het be drog van 800.000 gulden orwvoldoendc is vooi oud-gepensioneerden cn renrtptrekkers. Dc heer Boon betoogt dot fret hier blijft bij de sympathiebetuiging. Minister de Geer is van moaning dot hier oen middel gevonden is' dat zonder rechten te scheppen, kon dienen, om in den nood tc voor zien. De Minister vult art. 4 oan in dieo zin dat versterking van het fonds kon worden mogelijk gemaakt. Het ontwerp wordt hierna aangeno men. Aon de orde is de motie—v. Rnppard inzake de opheffing van het totnlisotorverbod. De voorsteller betoogt, dot dit verbod groot na deel uitoefent op paardenfokkerij. Het lands- belong vordert een bloeiende warmbloedfoklëe- rij en het publiek dient bescherming tegen dp ongecontroleerde proctijken der bookmakers- Dc heer Van Vuuren acht ieder hazard spel uit den booze en wil het wedden niet in de wet begunstigen. De heer A I b a r d a is tegen dc motie en vreest groote zedelijke gevoren van het wettig toelaten van het wedden voor ons volk. No bestrijding van minister Donner wordt motic-v. Rnppard verworpen met 60 tegen 9 stemmen. Vergadering is uiteengegaan tot 15 Juni. Berichten. DE BELLA-DONNA VERGIFTIGING. Piet Brakkéc veroordeeld. Het Gerechtshof te Amsterdam deed uitspraak in de zaak tegen Piet Brakkéc, die in hoogcr beroep terecht had gestaan ter zake, dat hij in vereeniging met enkelen en anderen, die deswege reeds veroordeeld zijn, in den nacht von 23 op 24 Mei 1919 een bedrag van 400 zou hebben gestolen in een per ceel oan de Lutmostroat ten nadcelc van ze keren H. die te voren was vergiftigd met bel- lo# donna, welk vergift hem opgelost in een wijngrok werd toegediend. De behandeling von deze zaak is langdurig vertraagd, omdat Brakkée kort na zijn arrestatie naar een krank zinnigengesticht was overgebracht. Nadat hij door de Zesde Kamer der Recht bank men nam aan dat Brakkee niet krank zinnig was tot'een gevongenisstraf van 4 jaar was veroordeeld, ging zoowel de beklnog- dc als dc officier von justitie in hoogcr be roep. Het Gerechtshof hod, arrest wijzende, verworpen het beroep van den verdediger op vernietiging van de dagvaarding en wees af het verzoek tot het hooren van den psychia- tor Prof. Winkler. Het Hof had niet de overtuiging dat be klaagde door psychiutische storingen niet toe rekenbaar voor het misdrijf te achten is, ver nietigde het vonnis der rechtbank en veroor deelde Brakkéc opnieuw tot 4 jaren gevan genisstraf. De Advocaat-Generaal Mr. Baron van Harinxmo thoc Slooten had bevestiging van het vonnis in eerste instantie gevraagd. KOtfTE BERICHTEN. Zweefmolen in clkaor gestort. Te Vlagtwcddc (Gron.) is Vrijdag een zweef molen op het kermisterrein in elkaar gestort. Er is groote matcrieclc schado De 100.000. De 100.000 uit de Staatsloterij is ditmaal tc Leiden gevailcn. Een grocpje van 25 brie venbestellers was de gelukkige houder van een half lot, zoodat elk hunner 1700 kreeg uit betaald. Tragisch. In de fabriek van I. Serphos en Co. te En schedé waren Zaterdagochtend twee jeugdige werklieden met elkaar aan 't stoeien. Na het ontvangen van een lichten stoot zakte dc 20- jarige W. d. B. ineen en stierf. Vermoede lijk is een hartgebrek of iets dergelijks oorzaak van den dood geweest, aangezien de stoeipartij zeer onschuldig was. Ongeluk met doodelijken afloop. Tijdens het overbrengen van kisten met ge^ weeronderdeelen van de Artillerie-inrichtinger» van de losplaats te Nieuwe Meer naar het een tiental meters verder gelegen magazijn, heeft een droevig ongeval plaats gehad. Bij het transport wordt gebruik gemaakt van een Ford-truck, waarop dc kisten over dezen klei nen afstand niet vastgebonden worden. Hierom is het het personeel verboden op den wagen plaats te nemen-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1