Edison-Toestel. DE EEMLANDER BUITENLAND. Totale Uitverkoop Damesconfectie. S. DUYKER FEUILLETON. Een Liefdesdroom. IBONNEM EMTSPRIJS ,7r Avondtoiletten van 40 tot 60 Gld. thans ffl 24.-- H. H. WINKELIERS PRINCESS ROOM 2^3 Jaargang No. 285 foort 210, idem iranca per post 5.per week (met pTatis ▼enekenng togen ongelukken) f 0.17* alionderlijkc nu AMERSFOORTSCH DAGBLAO tt a DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. ARMHEMSCHf POORTWAL 2A. P08TR«EH.N« N-ATt... TEL, l*T.818. Maandag 7 Juni 1926 PRIIS DER ADVERIENTIEN met inbegrip van eca bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-advc.tentiën voor de helft der prijs Voor handel cn bcdriji bestaan xcci vooidecligc bepalingen voor hét advcriccren tene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE OPHEFFING DER CONTROLE OVER OOSTENRIJK. Geen nieuwe lecning. Het financieele comité van den Volkenbond heeft in tegenwoordigheid van mr. Zimmerman de Oostcnrijksche kwestie behandeld. De op heffing der controle ontmoette geen enkel be zwaar. Het verzoek om een nieuwe leening werd door het comité niet gunstig beoordeeld. Het restant der eerste leening wordt nog vol doende geacht, zoodat vermoedelijk vooreerst van een nieuwe leening niets komt. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU Opening van het nieuwe gebouw. Zaterdagmorgen had in tegenwoordigheid van e<en talrijke menigte de plechtige openings zitting plaats van het nieuwe gebouw van het internationaal arbeidsbureau te Genève. Behalve de afgevaardigden van de 40 op de arbeidezsconferentie vertegenwoordigde staten, waren ook verscheidene leden van den Volken bondsraad tegenwoordig. Een twintigtal rede voeringen werden gehouden. DE INTERNATIONALE ARBETDS- CONFERENTIE. De zitting gesloten, aan Mgr. Nolens. Hulde Mgr. Nolens sloot Zaterdag de achtste In ternationale Arbeidsconferentie met een kort resumé der resultaten. Naast de conventie in zake de vereenvoudiging der emigranten inspectie oordeele hij het besluit tot instel ling van een commissie uit de conferentie ter bestudeering der jaarlijksche rapporten van de regeeringen over de toepassing der conventies en het verzoek aan den Beheersraad een des kundigencommissie te benoemen, om de aldus verkregen inlichtingen aan te vullen van het meeste belang. Dit laatste en de reglements wijziging zijn een bewijs, dat de organisatie wezenlijk wortel heeft geschoten. Mgr. Nolens wees op het ernstig en hoffe lijk karakter d-er conferentie, die voor menige andere conference tot model kan dienen. Mgr Nolens was overtuigd, dat menig gedelegeerde, die bij het begin pessimistisch en sceptisch gestemd was, thans het nut der organisatie inziet. De heer Nolens eindigde met woorden van groote waardeering voor den directeur van het Arbeidsbureau, Albert Thomas. De Fransche regeeringsafgevaardigde Fon taine en de Engelsche régeeringsgedelegeerde brachten namens de conferentie mgr. Nolens hulde voor de tactvolle leiding en de gewel dige hoeveelheid werk door hem in korten tijd tot stand gebracht. DU1TSCHLAND. GRAVIN BOTHER. Zij tracht zelfmoord te plegen. Gravin Bothmer heeft Zaterdag getracht zelfmoord te plegen. Zij had zich, naar uit Berlijn aan de N. R. Ct. wordt gemeld, in een kamer, die zij in een pension in het westen van Berlijn bewoonde, opgesloten en vermoedelijk veronal ingenomen. Gcruimen tijd nadien ver scheen in het pension een brievenbesteller met een aangeteekenden brief voor de gravin. De man klopte tevergeefs aan de deur. Toen hij en cenige andere bewoners van het pension de gravin hoorde steunen, werd de deur open gebroken. De gravin was werkelijk bewusteloos, maar een arts, die onmiddellijk werd ontbo den, slaagde erin haar weer tot bewustzijn te brengen. De actie, die door haar man tegen haar wordt gevoerd, schijnt de gravin te hebben be wogen, vrijwillig een einde aan haar leven te maken. Zij poogt, naar men weet, sinds eenigen tijd haar brood tc verdienen door als confe- rencière op te treden in een Berlijnsche bios coop. Haar man had stappen gedaan om haar het verdere optreden onder den naam van gravin Bothmer te doen verbieden. Gisteren had hij zelfs door een advocaat laten weten, dat hij haar beide kinderen, die thans bij hun moeder zijn, zou ontnemen, indien zij verder bij de bioscoop bleef optreden. OVERSTROOMINGEN. De overstroomingen en de daardoor veroor zaakte schade hebben in Opper-Zwaben den aard van een catastrofe aangenomen. De Donau is bij Riedlinge buiten zijn oevers getreden. Om het water een uitweg tc verschaffen moesten bruggen en pijlers worden opgeblazen. Te Sulmingen zijn vier mannen bij dit werk door het water meegesleept en omgekomen. De Bodensee is binnen zeer korten tijd 8 c.M. ge stegen tot 4.40. Te Friedrichshafen staat de luchtschiphal onder water. BELGIE. DE FINANCIEELE WETTEN. De Belgische Senaat heeft de financieele wet ten met algemeene stemmen goedgekeurd. DE LEUVENSCHE HOOGESCKOOL. Door mej. de weduwe J. 'A. A. Scrulier te Sint Joost ten Oode is aan de Leuvcische uni versiteit een gift vermaakt van 3,592,000 lrar.cj LUXEMBURG. TEGEN DE REGEERING VAN PRUEM. De 22 Katholieke Kamerleden hebben een open brief aan minister Pruem laten verschij nen, waarin ze verklaren minder dan ooit ver trouwen te kunnen hebben in zijn regeering. Twee andere Kamerleden hebben verklaard, dat zij Pruem niet langer kunnen steunen. Pruem heeft dus tgeen meerderheid meer daar er nu 24 Kamerleden van dc 48 in de op positie zijn. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE CRISIS. Briand heeft Zaterdag langen tijd de finan cieele situatie bestudeerd. Hij heeft een onder houd gehad met den minister van financiën en mt den gouverneur der Bank van Frankrijk. 's Avonds heeft er in de Bank van Frankrijk een zitting plaats gehad van de raad van be heer, waar men den toestand uitvoerig bespro ken heeft. De minister heeft ook nog geconfe reerd met de lieden van den read. UIT DEN MINISTERRAAD. In den ministerraad heeft Pérct een over- zich gegeven van den finoncieelen toestand. Painlevé deelde mede, dat de Fransche troe pen de vesting Salkahd, het centrum van den tegenstand der Droezen, hebben ingenomen. BRtfND NAAR GENEVE. Briand heeft Zaterdagavond Parijs vei laten op v.cg naar Genève. ENGELAND. HET GESCHIL IN DE LIBERALE PARTIJ. Een rede van Lloyd George. Lloyd George heeft te Manchester een groo te rede gehouden. Hij verdedigde zich krach tig tegen dc aanvallen van Asquith en diens Vrienden. De ruzie in de liberale partij, welke men thans beleeft zoo zeide hij is niet waardig aan een groote partij. Het is trouwens geen open strijd maar een listige manoeuvre. Lloyd George sprak beslist tegen, dat hij zijn ontslag als lid der partij had aangeboden. Hij betreurt het ruchtbaar maken van het geschil over de houding, welke de partij, tegenover de staking-moet aannemen. Wanneer men hem wil blijven vervolgen omdat hij een politiek van verzoening tijdens de staking heeft voorge staan, dan aanvaardt hij den strijd tot het ein de (geestdriftige ovatie). Langestraat 36 RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— De nieuwste uitvindingen op Radio-gebied practisch toegepast PIANO HANDEL HAVIt' 29 TEL£F. 773. Vraagt inlichtingen Accu's Iaden per keer en bij abonnement. behartigt Uw belangen en vergader^ daarom niet enkelen per vereeniging, maar allen in de bovenzaal van Rustig en geïsoleerd, De delegatie naar Lord Oxford. De „Evening Standard" meldt dat Walter Runciman geweigerd heeft te voldoen aan he* verzoek, om zitting te nemen in de delegatie die de liberale Lagerhuisfractie naar lord Ox ford heeft afgevaardigd om hem dc tot uiting gekomen gevoelens der fractie bekend te ma ken. CHAMBERLAIN NAAR GENEVE. Sir Austen Chamberlain is 'Zaterdagmorgen, vergezeld van ambtenaren van het departement van Buitenlandsche Zaken, naar Genève ver trokken tot het bijwonen van de zitting van den Raad van den Volkenbond, die, naar men gelooft, den arbeid van de voorbereidende ontwapeningsconferentie zal bespreken. HET MIJNCONFLICT. De bijeenkomst van mijneigenaren en mijnwerkers. Men verwacht, dat Woensdag a.s. een eerste bijeenkomst zal plaats hebben tussehen de mijneigenaren en dc mijnwerkers. Verklaringen van Cook. Secretaris Cook is Zaterdagmiddag laat uit Brussel teruggekomen. Over het daar verhan delde zcide hij niets, maar ten aanzien van de bijeenkomst van Woensdag wilde hij opmer ken, dat de eigenaars die vergadering niet moesten beschouwen ols de voorbereiding tot capitulatie. De arbeiders en hun verantwoorde lijke leiders blijven bereid tot onderhandelen, maar zij zijn tevens bezig met zich gereed te maken voor een longdurigen strijd, omdat 2e ondanks den nood, die hier cn daar inderdaad acuut geworden is, vastbesloten blijven geen loonsvermindering met verlenging van den werktijd te aanvaarden. Reorganisatie van het bedrijf blijft het voornaamste wachtwoord der Arbeiders. Een pion der mijneigenaren. De „Sunday Express" meent tc weten, dat de bond van mijneigenaren een plan heeft ont worpen, dat niets meer of minder behelst dan de ontbinding van den bond, hetgeen in de toekomst nationale discussies tussehen de ver tegenwoordigers der beide partijen zou ver mijden. Beide partijen rullen hun verschillen plaatselijk moeten regelen en volgens de voor waarden, die in ieder district bestaan. Natuurlijk kan dit plan niet worden uitge voerd zonder een voorloopig accoord met de belanghebbenden, d. w. z. de locale federaties van mijnwerkers, daar deze er genoegen mee zullen moeten nemen in dat geval al hun ge schillen te regelen met de eigenoren uit hun district. PORTUGAL. DE NIEUWE REGEERING. Intocht van generaal Costa tc Lissabon. Generaal Gomez Costa zou Zondag om 4 uur te Lissabon aankomen aan het hoofd der troepen. Deze zonder defileeren voor de nieu we regeering. De ministers van landbouw, fi nanciën en handel, die de portefeuilles weiger den te aanvaarden, zijn resp. vervangen door generaal Alver Pcdrosa, generaal Sinel Gordcs en kolonel Adolf Pius. Ontbinding der Kamers. De regeering heeft een decreet onderteekend, waarbij de Kamers en alle porleméntaire cor.- missies worden ontbonden. POLEN. DE EEDSAFLEGGING VAN MOSCICKI. Een der redenen, waarom de socialisten de plechtige beëediging van president Moscicki niet hebben bijgewoond, moet dc omstandig heid zijn, dot de legalisatie der historische dood van Pilsoedski niet in den landdag heeft plaats gevonden. Groote rcgccringswijzigingcn verwacht. De president der republiek heeft dc op dracht tot kabinctsvorming verleend aan Bar tel, die Dinsdag o.s. dc regccring zal samen stellen, no zijn terugkeer uit Lomburg, waar heen hij Zaterdag voor particuliere redenen was vertrokken. Men verwacht tot dc regccring een groote wijziging zal ondergaan. De rcchtsche portijen cischcn ontbinding van den Landdog alleen nadat hierover vooraf ge stemd is, alsmede over wijzigingen in dc Grondwet, de Kieswet, maatregelen om een sluitende begrooting tc verkrijgen en finan cieele sanccting. Dc boerenportijen cn linkerzijde willen on middellijke ontbinding von den Landdog en nieuwe verkiezing in September. DE STAAT VAN BELEG IN WEST-POLEN UITGEVAARDIGD. Berlijn, Juni (V. D.). De Poolsche regcc ring vaardigde een verordening uit, waardoor over West-Polen opnieuw dc staat von beleg werd afgekondidg. Volgens een onder bericht is de staot van be leg alleen voor Pomercllen uitgevaardigd en kreeg de minister van buitenlandsche zaken verlof von den ministerraad om hem, zoo noo- dig, oo kvoor Posen uit te vaordigen. OOSTENRIJK. EEN LIEFDESDRAMA ONDER DE WEENSCHE ARISTOCRATIE Aon de Petit Parisien wordt uit Weenen ge-* scindEen Russisch emigrant prins Ciril Or- loff heeft baron Klingcr, op wiens vrouw hij verliefd was, door een schot in den rug ver raderlijk verwond. De bdron slaagde er echter in door een geweerschot de rechterarm van Orloff te verbrijzelen, waarop deze gearresteerd kon worden. Barones Klinger pleegde hierop zelfmoord. TURKIJE. -2 HET ACCOORD INZAKE MOSOEL. De voornaamste punten. De voornaamste punten van de Mosoelovcr- eenkomst zijn: Beide partijen aanvaarden dc linie van Brussel met een kleine wijziging ten gunste van Turkije in de nabijheid van Alimon; de gedemilitariseerde zone blijft aan beide zijden 75 kilometers van de grens ge handhaafd. De Turksch-Grieksche militaire commissie met den Zwitserschcn president zullen de grens vaststellen. Aan Turkije wordt een tiende van dc vergoedingen toegekend, die de regeering van Irak ten deel vallen uit do olie-exploitatie op het gebied van Irak. NOORD-AFRIKA. IN MAROKKO. Het kamp van Abdel Kxim. Uit Melilla wordt bericht, dat er volkomen rust heersoht in dc Spaansche zone. De ontwa* pening der stammen gaat voort. Generaal Castro Gerona heeft zijn intrek ge nomen in het oude kamp van Abdel Krim waar o.m. een militaire pyrotechnische inrichting en een depot van geweren zijn. Men heeft geweren gevonden van alle soor* ten en van alle landen. Het blijkt dat er een zeer belangrijke smokkelarij heeft bestaan van* uit de Spaansche zone. Dc bladen aldaar drin gen er allen op aan, dat men krachtiger maat* regelen zal nemen tegen het smokkelen van wapens ten einde een herhaling van wat er thans gebeurd is te voorkomen. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. 48 „Contrasten, denk ik." „U moest getrouwd zijn met een musicien ne, niemand, die kon zingen, als u speelde, of vioolspelen" zij speelde viool. „Uw vrouw doet niets aan muziek, wel Zij geeft er ook niet om. Moe jammer I" „Mijn vrouw heeft mij getrouwd om mijn geld," zeide Tremayne norsch „Waarom zegt u dat niet Het is duidelijk genoeg." „Ja natuurlijk, maar waarom is u met haar getrouwd Hij antwoordde niet, en er heerschte een stilzv/ijgen, terwijl zij dicht naast elkaar tegen de balustrade leunden, en de Afrikaansche avond bedwelmde den man en benevelde zijn zinnen. Hij was slechts menschelijk en de vrouw was heel mooi. En zij spande al haar krachten in hem te veroveren. „Mijn vróuw was nog te jong, toen zij trouwde," zeide hij, en hot was, alsof de woorden hem ontwrongen werden. Zijn stem waS veranderd, alsof zijn krachten nu ten einde waren. „Ja?" vroeg zij weer. „Maar waarom u om haar te bekommeren Zij is volmaakt gelukkig met Dr. Rutherford. Zij praat altijd over hem en zij passen zoo goed bij elkaar." Hij antwoordde niet, en een oogenblik later het werd reeds donker legde zij haar hand op zijn arm. Olive Maddison had mooie handen lange, slanke, blanke handen, die er uitzagen, alsof ze nooit eenig werk hadden verricht, geheel anders dan die van Iris, die bruiner en door hét leven op het land, tuin werk en huiselijken arbeid harder waren. Iris was blond, een bloeiende, schoone bloem van het oude Engeland, terwijl mevrouw Maddison de betoovcring van een listige, intrigcerende vrouw uitoefende. Tremayne haatte haar bijna in dit uur, om dat hij nu wel moest inzien, dat Iris gelijk had. Zij begeerde hem en wilde hem verove ren. Zijn instinct zeide hem ook, dat zij op haar wijze verliefd op hem was, en dat maakte hem beschaamd. Doch hij haatte haar vooral, omdat zij het menschelijke verlangen in hem aanwakkerde, weer een vrouw in zijn armen te voelen en te weten, dat hij nog de macht be zat liefde bij iemand op te wekken. Met Iris had hij zoo jammerlijk gefaald dat meende hij tenminste. „Zij moest getrouwd zijn met een jongen man van haar eigen leeftijd," fluisterde de zachte stem, en Tremayne verwijderde zich haastig van haar. „Dat behoeft u mij niet te vertellen, ik weet het. Zouden wij niet liever naar beneden Boven op den toren was slechts een kleine ruimte, want de trap nam het midden geheel in. Er was slechts plaats voor een persoon te gelijk en Tremayne ging naar de deur om ze te openen. Olive Maddison volgde hem en ging hem bij den drempel voorbij om in de duisternis af te dalen. „Ik geloof niet, dat u gebruik maakt van uw kansen," zeide zij, „of tracht gelukkig te worden." „Waar ligt het geluk?" vroeg hij. „Ik vind het niet." Zij antwoordde niet, maar ging dicht langs hem heen in de schaduwrijke schemering en instinctmatig greep hij haar en hield haar vast. „Ik zou het u kunnen geven!" fluisterde zij en haar handen gingen omhoog, als om ze om zijn hols te slaan. Tremayne trad snel terug en liet haar los. „Wilt u het eerst afdalen, mevrouw Maddison, of zal ik het doen Misschien is dat beter, om dat het donker is," en zonder op een antwoord te wachten, zette hij zijn voet op dc trede en ging de trap ak In weerwil van zijn lompheid glimlachte me vrouw Maddison, toen zij hem volgde. Zij had al haar troever nog niet uitgespeeld en kon het zich veroorloven met hem te spelen als een kot met een muis, hem een poosje los te laten, en dan weer te vangen als het haar behaagde (dat dacht zij), en vast te houden. In plaats van druk te babbelen zooals ge woonlijk, was zij dien avond aan het diner stil, en zat daar met neergeslagen oogen als een Oostersche vtouw van het hoofd tot de voeten gehuld in een breede sjaal van zwart met goud, met lange oorringen en prachtige juweelen op de blanke handen, waaraan Tremayne zulk een hekel had Hij en Rutherford praatlen; Iris zat te luis teren, droevig en vermoeid. Maar in de hol teruggekomen met haar herren, rookte Olive Maddison haar eindelooze Oostersche sigaret ten en r.iaakte haar niannen. HOOFDSTUK XXXI Den volgenden morgen vei liet Rutherford Biskra. Het speet Tremayne niet en hij be weerde dat ook niet. Het speet mevrouw Mad dison, omdat zijn vertrek haar plannen dwars boomde, maar het deed haar genoegen een man te zien vertrekken, die te veel wist. Iris betreurde het verlies van een vriend. Er was nog een' Engelschmon in het hotel. Tremayne mocht hem niet lijden en noemde hem een pochhans, ofschoon hij zich voorstel de nis een gepensionneerd officier van het Britschc leger. Hij was den geheelen winter in Biskra ge weest, kende het goed en was een uitstekend ruiter; en dien avond kwam hij in het salon van het hotel en stelde een nachiclijkcn rit in de woestijn voor. Er was juist maneschijn, zoo dat de weg goed zichtbaar was en hij en zijn gids dachten, dat het de dames kon interres- seeren. Mevrouw Maddison nam het voorstel vol geestdrift aan Biskra verveelde haar, evenals haar echtgenoot al lang deed. en zij bleef al leen, omdat Tremayne er was. Dit was ten minste een afwisseling, en misschien nog meer. Iris schudde het hoofd, toen het plan haar werd voorgesteld. Zij vond den man niet aar dig en wilde dien avond niet uitgaan. „Bo vendien zou mijn echtgenoot er niet aan den ken „mij te laten gaan," zeide zij. Zij had gelijk, want toen men Tremayne er over sprak, zeide hij terstond: „Zeker niet. Ik heb nog nooit zoo iets onzinnigs gehoord. Ik ga geen nachtelijken rit maken naar inlandsche dorpen; het zou zeer onveilig zijn. Die stam men houden niet bijzonder ven vreemdelingen, ofschoon zij beweren ons vriendelijk gezind te zijn, en ik vertrouw hen niet, vooral met da mes zooals jij en mevrouw Maddison." „Maar als jij meeging," zeide Ivis, meer om iets te zeggen dan dat zij begeerde te gaan. „Maar ik ga niet," antwoordde hij kortaf. „Ik hcud noch van de nachtlucht der woestijn noch van de nachtelijke zwervers. Al gaan de Maddisons ook, jij gaat niet mee." Zijn loon wekte Iris' verzet op. „Dc zie niet in, waarom ik niet zou gaan. Ik ben geen kind cn evenmin een slavin, waarom zou ik dan niet doen, wat ik wil „Ik verbied je te gaan!" zeide hij streng. „Het is een onmogelijke onderneming en ik wil er niets mee te doen hebben. Vertel het maar aan mevrouw Maddison of laat mij het doencn zwijg er verder over." „Dan is het beter, dat jij het haar zelf ver telt," zeide Iris op sarcastischen toon, terwijl zij de kamer verliet. „Zij zal het plan zeker op geven. als jij het haar vraagt," en zij was in haar binnenste ten volle overtuigd, dat er ei genlijk geen bezwaar bestond, maar hij alleen onaangenaam jegens haar wilde zijn. Zij zeide dus niets, en daar dc Maddisons hadden afgesproken den volgenden avond te gaan, kwam mevrouw Maddison al vroeg ini den morgen aan Iris' deur kloppen, toen zij nog nauwelijks gekleed was. ,Goedcn morgen," zeide de bezoekster, liet zich neerglijden in den schommelstoel die in elke kamer te vinden was en haalde haar sigaretten voor den dag. „Goeden morgen," antwoordde Iris, heel stijf en strak. „Heb je mij noodfè?" „Natuurlijk, lieve. Ik heb zoo juist je heel knappen, maar slechtgehumeurden echtgenoot in de hal ontmoet, en hij zegt, dat hij je heeft verboden heden avond met ons mee te gaan- Maar als ik jou was, zou ik mij niet laten ver bieden, en daarom ben ik hier gekomen om je een raad te geven, als je dien van mij wilt aan nemen. Je bent een lief, klein ding en je vindt mij bemoeiziek, maar werkelijk het spijt on9 allen om je, de manier waarop die man je be handelt en je tiranniseert I" (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1