Totale Uitverkoop Edison-Toestel. s. duyker £B8NM£MEI)TSPRIjS 1 m"*d~w" PRIiS DER ADVERTENTIE)! „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Damesconfecfie. Voile en Mouseline Costumes 7.50 - 6.25 - 4.65. Amerika per radio F. H. LOMANS 24e laargang >'<ïo. 2S7 loort f 210, idem iiacco per posl f 1per week (met eratis Terrekermg tegen oogelukJcco) 0.176, alxonderlijkc nu Cj05. AftititiHJiMSGH DAGBLAD DlReCTHUR-UITQEYER: J. VALKHOPF. ARNHEMSCHERPOORTWAL 2 A. AOSTAEAENINO M*. 47»1». TEL INT 611. Woensdag 9 Juni 1926 van 1 4 regelt LD* met inbcgTip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb>e- dingen en Licldadigheidvadve.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan accr vootdeeiige bepalincen voor het adverteeren tene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. •DE KWESTIE DER RAADSZ'ETELS Sponje's houding". Uit Madrid wordt gemeld, dat Yanguos, de voormalige minister van buitenlandsche zaken, heeft verklaard, dat in verband met de gewij zigde houding van dc andere vertegenwoordi gers in den Raad ten opzichte van Spanje's aanspraak op een permanenten zetel de huidige zitting van den Raad voor zijn land van geen belang is. Ten einde echter te getuigen van zijn loyali teit in elke technische moeilijkheid, welke uit de afwezigheid van Spanje zou kunnen voort vloeien, wordt Spanje door zijn zaakgelastigde te Bern vertegenwoordigd. Dc impasse te Genève. Genève, 8 Juni. (V. D.) De vertegenwoor diger van Spanje in den Volkenbondsraad en zaakgelastigde te Bern heeft heden verklaard niet aan dc besprekingen te zullen deelnemen, daar hij van zijn regeering geen instructies ont vangen heeft. Ook de vertegenwoordiger van Spanje in de voorbereidende ontwapenings conferentie, die tegelijkertijd voorzitter is van de militaire sub-commissie is heden vertrok ken. Men is hier van meening, dat de kwestie van de bezetting der raodszetels nog in het zelfde stadium verkeert als in Maart j.l. Ver schillende leden van den Raad hebben ver klaard, dat zij in dc houding van Spanje en Brazilië een ernstig gevaar zien voor het pres tige van den volkenbond cn zij dringen erop aan, dat indien beide mogendheden voor Sep tember niet van houding veranderd zijn ten behoeve van Duitschland's toetreding twee nieuw niet-permanente leden zullen gefkozen worden. Mello Franco zal een verklaring afleggen. Genève, 8 Juni. (V. D.) Van bevoegde zijde wordt gemeld, dot de vertegenwoordiger van Brazilië Mello Franco morgen de zitting von den Volkenbondsraad wel zal bijwonen oin daar een officieele verklaring af te leggen om trent de houding van Brazilië met betrekking tot dc kwestie van de raadszetels. Er is dus morgen een algeheele opheldering in deze kwestie te verwachten. Volgens de betreffende artikelen van het Volkenbondspact kan Brazilië eerst twee jaar na het besluit tot uittreding in werkelijkheid uit den Volkenbond treden. De opheffing van de Volken bondscontrole over Oosten rijk. G e n v e, 8 J u n i. (V. D.) Het Gosten- rijksch Comitó van den Volkenbond heeft he den officieel de opheffing van de Volkenbonds controle in Oostenrijk tegen het einde von de ze maand aangekondigd. De Volkenbondscom missaris Mr. Zimmerman verlaat deze maand zijn post te Weenen. In de zitting van heden heeft de Bondskanselier Dr. Ramek namens de Oostenrijksche regeering dank gebracht aan den Volkenbondsraad voor zijn steun bij dc saneering van de Oostenrijksche financiën en in het bijzonder aan Mr. Zimmerman voor zijn met succes bekroonden arbeid. DE FINANCIEELE CONSOLE OP HONGARIJE. Geen algeheele opheffing De Volkenbondscommissie weigerde gehoor té geven aan het verzoek van graaf Bethlen tot het opheffen van alle financieele controle van den Volkenbond op Hongarije. Bethlen trekt het Hongaorsche memorandum inzake de ont wapening in. De Temps verneemt uit Genève, dat graal Bethlen formeel het Hongaarsche memoran dum betreffende de ontwapening heeft inge trokken. De Kleine Entente had op verzoek van Engeland en Frankrijk tegen dat memo randum geprotesteerd. FRANKRIJK EN DE HONGAARSCHE VAL- SCHE MUNTERS AFFAIRE. Genève, 8 Juni. (V. D.) Briand heeft den secretaris-generaal van den Volkenbond een schrijven doen overhandigen, waarbij de Vdl- kenbondsraad het voorstel der Fransche rc- g ering ondersteunt om een speciale commis sie te benoemen, welke tot taak zal hebben een ontwerp ter bestrijding van dc muntverval- sching uit te werken DUITSCHLAND. DE ONTEIGENINGEN DER VORSTEN- BEZ1TTINGEN. Hindenburg's meening Over het referendum. President Hindenburg heeft aan den vroege- ren staats-sccretaris von Löbell een schrijven gericht over de onteigening van de bezittingen van de voormalige vorstenhuizen en het aan staand volksreferendum daaromtrent. Dit schrij ven luidt als volgt Zeer geachte Excellentie. Van uw schrij ven van 19 Mei heb ik met levendige belang stelling kennis genomen. Op uw voorstel, dat ik openlijk mijn mcening zou zeggen over het volksreferendum kan ik niet ingaan, zulks om redenen van staatsrcch- telijken aard, die verband houden met dc grondwettelijke functies van den Duitschcn rijkspresident. Ook van het richten van een schrijven aan de rijksregeering moet ik afzien, daar de rc- gecring reeds in haar proclamatie van 21 April klaar en duidelijk aan het Duitsche volk heeft verklaard, dat een onteigening zonder schade loosstelling in strijd is met dc beginselen van een rechtsstaat, welke beginselen den grond' slag voor iedere handeling moeten vormen. De rijksregeering heeft in deze proclamatie cn voorts bij monde van haren minister van Binnenlandsche Zaken in de zitting van den Rijksdag van 28 April verklaard, dat zij het volksreferehdum op den grondslag eener ont eigening zonder schadeloosstelling met de meeste beslistheid verwerpt. De onder Rijkskanselier dr. Marx nieuw* ge vormde rijksregeering heeft in haar verklaring van 19 Mei dit standpunt eveneens uitdrukke lijk ingenomen. In kan derhalve nanemen, dat de rijksre geering, zonder dat mijnerzijds een bijzondere stap noodig is, deze opvattingen over de juri dische strekking cn het gevaar van het aan staan volksrcfercndum deelt. Wat de door u aangeduide beslissingen be treft, die ik bij een verder verloop van zaken moet nemen, moet ik in overeenstemming met de Grondwet wachten, totdat het resultant van het referendum bekend is en totdat het tijdstip voor dc kwestie der tenuitvoerlegging der uit voeringswetten is aangebroken. Ik wil echter niet nalaten, als mijn persoon lijke opvatting mede te deelen dat ik dc door u geuite bezorgdheid ten volle deel; cn dat ik dezelfde bezworen, die gij ontwikkelt van het eerste oogenblik af aan de rijksregee ring te kennen heb gegeven. Dat ik, die mijn leven in den dienst der ko ningen von Pruisen en der keizers van Duitsch- land heb doorgebracht, dit volksreferendum in de allereerste plaots beschouw als een groot onrecht en tevens als een betreurenswaardig gebrek aan eerbied voor traditie en als een groote ondonkbaorheid, behoef ik niet nader uiteen tc zetten. Ik wil mijn best doen, dit referendum niet als een politieke, doch als een moreele en ju ridische aangelegenheid te beschouwen. Het betreft hier een zeer bedenkelijken aan val cp de fundamenten van een rechtsstaat, die opgebouwd is op achting voor de wet en voor den wettelijk erkenden eigendom. Het referendum is in strijd met de beginse len der moraal en van het recht. Indien dit voorstel mocht worden aangeno men, dan zou een der pijlers ineenstorten, waarop de rechtsstaat opgebouwd is en een weg worden geopend, waarop het onherroepe lijk verder omlaag zou gaan, daar het van het toeval eener waarschijnlijk nog door hartstocht opgezweepte volksmassa zou afhangen, den grondwettelijk erkenden eigendom te onder mijnen of te ontnemen. Hieruit toch zou de gedragslijn kunnen ont staan, door opzweeping van de instincten der massa en door uitbuiting van den nood van het volk, met zulke volksstemmingen cp den weg der onteigening voort te gaan en de grondsla gen van het maatschappelijk, economisch en politiek leven te ondermijnen. Ik zie hierin een groot gevaar, dat ons volks leven bedreigt, op een oogenblik, dat de sa menwerking van alle economische en ideëele krochten het meest noodzakelijk is. Terwijl wij een eerste schrede doen op den weg naar herstel, schaadt dit voorstel onze positie in de wereld. Ik ben er van overtuigd, dat in weerwil von de heftige en weinig verkwikkelijke agitatie voor het volksreferendum de gezonde en rus tige opvattingg van het Duitsche volk in mo reele kwesties niet buiten beschouwing zal worden gelaten en bovendien het onafzienbare gevaar voor olie lagen der bevolking door do natie niet vergeten zal worden. Ik hoop daarom niet zonder grond, dat onze burgers bij de stemming op 20 dezer daarmede rekening zullen houden en het gevaar zullerf afwenden voor dc eerste beginselen van lede ren staat: voor het toepossen van recht en gerechtigheid. Met vriendelijke groeten ben ik, (w. g.) Hin denburg. Bovenstaand schrijven aldus dc Tel. is door den president reeds op 22 Mei tot den staatssecretaris gericht. Deze heeft het klaarblijkelijk in petto wilien houden, ten einde er op het laatste oogenblik voor het plaatsvinden van het refe rendum mede voor den dag te komen. Op een dusverre nog niet opgehelderde wijze had het sociaal-democratisch orgaan, de Vorwarts, ech ter kennis van den brief gekregen en in zijn jongste Zondcgochtendblad kwamen reeds en kele uittreksels van het schrijven voor. De ge- heele Duitsche pers bespreekt gisteravond het schrijven en daarom heeft Von Löbell ver vroegd besloten reeds thans tot publicatie over te gaan. Berlijn, 8 Juhi. (V. D.) Het antwoord van den Rijkspresident op het verzoek van Von Loebell inzake hot referendum over de ont eigening der Duitsche vorsten wordt door de geheel pers zeer uitvoerig besproken. De recht staande pers keurt de publicatie van den brief goed terwijl de linksstaande pers het betieurt dat op deze wijze de persoon van den Rijks president in den partijstrijd betrokken wordt. B e r 1 ij n, 8 Juni. (H. N.) Naar aanleiding van het schrijven van den rijkspresident, waar in hij op een aanvraag om in te grijpen in het vraagstuk der schadevergoeding van de vroe gere Duitsche vorstenhuizen, wijst op het con- stitutioneele standpunt, dat de rijkspresident moet innemen, hebben de communisten thans een interpellatie in den rijksdag aangekondigd. Voorts hebben zij een toegelichte motie van wantrouwen tegen de regeering-Marx ingediend in verband met de beraadslagingen over het compromis in de kwestie der regeling met de vroegere vorstenhuizen. 'B e r 1 ij n, 8 Juni. (H. N.) Naar in parle mentaire kringen verluidt, zijn de kansen dat het wetsontwerp inzake de regeling met de vorstenhuizen, door .den rijksdag, nog voordat RECLAMES. Van 1—4 rosols 1 4.05 elke regel meer f l- Langestraat 36 Electro - Technisch - Bureau Utrechtschestraat 17 - Tel. 483. Dc nieuwste uitvindingen *op Radio-gebied pracHsch toegepast Pl&K O SiANDEL HAVII* 29 TELSF. 773. ©SST Vraagt Inlichtingen Accu's laden per keer en bij abonnoment. het referendum zal plaats hebben, zou worden 'behandeld, niet zeer gunstig. Men gelooft niet, dat voor het ontwerp een volstrekte meerder heid te vinden zal zijn, aangezien zoowel de sociaal-democraten als de Duitsch-nationalcn van het wetsontwerp niet willen weten. B e r l ij n, 8 Juni. (H. N.) De centrumsfrac tie heeft vanmiddag beraadslaagd over de volksbeslissing cn het vraagstuk der schade vergoeding van de vorstenhuizen. Daarbij sprak de fractie de hoop uit, dat het wetsontwerp, dat de regeering Marx wil indie nen, zoo spoedig mogelijk naar de juridische commissie zal worden verwezen, opdat het wetsontwerp door den rijksdag nog vóór den 20sten Juni kan worden behandeld. De fractie wijst cr met nadruk op, dot met de volksbesiissing de zaak nog niet uit mag zijn. Het centrum zal er naar streven om het vracgstuk definitief tot oplossing te brengen. De mogelijkheid bestaat reeds om een wets ontwerp, dat met volstrekte meerderheid door den rijksdag is aangenomen, aan een tweede volksbcslissing tc onderwerpen en dit wetsont werp zal, indien de eerste beslissing niet het noodigc aantal stemmen haalt, zeker een vol doende meerderheid vinden. Amcriko's instemming met het gedrag van Hindenburg. Berlijn, 8 Juni. (V. D.) Uit New York wordt gemeld, dat de Amerikaansche bloden bij hei bespreken van den gepubliceerden brief van den Duitschen Rijkspresident het eer lijke karakter van von Hindenburg prijzen. Zij wijzen er verder op, dat ven Hindenburg de kwestie von de onteigening der vorstenhuizen van den moreelen kant beschouwt en dat zijn inzicht juist is, dat Duitschland's wercldcrediet bij eventuecle onteigening ten zeerste in gevaar zou worden gebracht. DE VLAGGENKWESTIE. Dc Berlijnsche blader, vernemen van be voegde zijde, dat de departementen van bui tenlandsche zaken en justitie bezig zijn met het uitwerken der bepalingen die noodig ge worden zijn voor de wettelijke inwerkingtre ding van de verordening van den Rijkspresi dent. De vraag naar de grootte van dc vlag en de grootte van het veld wordt nader onder het oog gezien. De nieuwe verordening, die vóór II Augustus afgekondigd moet worden, zal tijdig aan de gezanten en consuls in het buitenland gezonden worden. Voor dc afkon diging is nog een kabinetsbesluit noodig. Hier omtrent wordt bekend gemaakt, dat de regce ring zich niet gebonden acht door de reeds afgelegde verklaring van ex-rijkskanselier Lu ther. Een te vroegtijdige toepassing der nieuwe vlagverordcning. Bij het bezoek van de Duitsche vloot aan Barcelona (zijw ordt er op 3 Juli verwacht) zal voor het eerst de nieuwe vlagverordening gel den. De Duitsche consul-generaal deelt n.I. mede, dat alle Duitsche consulaten in Spanje naast de rijksvlag de handelsvlag moeten uit steken en hij verzoekt de Duitsdie kolonie to ^Barcelona, desgelijks te doen. De Frankf-Ztg. herinnert in dit verband aan de verklaring von dr. Luther in den Rijksdag, dot de verordening gelijktijdig in de gehecle wereld in werking zou treden. Hij heeft toen als tijdstip einde Juli genoemd. Hoe is daarmee te rijmen, dot ze in Spanje el op 3 Juli zal gelden vraagt het blad. HET GEVAL-LESSING. Nog 250 studenten verwijderd. Het gcval-Lcssing begint steeds ernstiger vormen an tc nemen zoo wordt uit Berlijn aan het Hbld. gemeld. Daar de bestraffing van de tien ergste belhamels met verwijderen vnn de Hoogcschool niet den minsten indruk op do overige studenten heeft gemaakt, en deze in tegendeel Maandag door hun demonstratieve excursie naar Brunswijk nog eens nadrukke lijk hebben geaccentueerd, dat ze er niet aan denken hun campagne tegen prof. Lessing to staken, heeft dc rector van de Hoogeschool zijn toevlucht tot krasser maatregelen genomen. Ruim 250 studenten hebben aanzegging gekre gen, dat de Technische Hoogcschool geen prijs meer stelt op hun aanwezigheid, zoodat er thans in het geheel 260 studenten van de uni- ersiteit zijn verwijderd. Het lijdt geen twijfel, dat het hierbij zal blijven, want alle andere studenten, met uitzondering alleen van het kleine groepje rcpublikeinsche studenten, heb ben zich met dc uitgestootenen solidair ver klaard en zullen dus, als dc rector consequent blijft, wel eveneens dc loon uitgaan. Komt het inderdaad tot een massa-uittocht uit Hannover, dan zal het nog heel wnt voeten in de aarde hebben om ruim 1500 jongelui aan niet-Pruisische hoogescholen onder te brengen. In de eerste plaats komen de technische hooge scholen te München, Brunswijk en Dontzig in aanmerking. Maar het is duidelijk, dot deze drie hoogescholen slechts een gering gedeelte ven de Honnoveraansche studenten kunnen op- Prof. Lessing wil geen aanklacht tegen de studenten indienen. Prof. Lessing heeft in een onderhoud met den officier van justitie te Hannover verklaard, dat hij in geen geval een aanklacht tegen de stu denten zal indienen, of anderszins tot hun be straffing wenscht bij te dragen, daar hij hen niet als de hoofdschuldigen besohouwt. Toen prof. Lessing kort doorop door den rechter van instructie als getuige werd gehoord, weigerde hij een getuigenverklaring of te leggen. „De studenten", zeide hij, „zijn althans in ethisch opzicht slechts betrekkelijk verantwoordelijk voor het gebeurde, daar zij hebben gehandeld onder invloed van een politieke Hetze, die niet in de lactste plaots gebaseerd is op het feit, dat ik op aandringen van den officier van justitie wegens mijn rapport in het proces-Hanrmann tijdelijk geschorst ben. Dc officier van justitie is dus mede verantwoordelijkheid voor de relle tjes, waartoe het thans gekomen is. Ik heb in dertijd tegen eenige studenten, die mij ge dreigd hadden, een aanklacht willen indienen, maar ben toen door den officier van justitie in den steek gelaten." DE LUSTMOORD TE BRESLAU. B r e s 1 a u, 8 Juni. (H. N.) In de zaak der twee vermoorde kinderen is nog niets nader bekend geworden. Wel is opnieuw een pakket ontvangen, waarin zich nog enkele deelen, die tot de twee lijken behoorden ontvangen. Dit pakket was in den brievenbus van het hoofd station te Breslau gepost. Het handschrift van het adres doet vermoeden dat het door een nog jeugdig persoon is geschreven, die weinig ge oefend was. Er waren nog enkele regels aan toegevoegd, waaruit men de gevolgtrekking maakt, 'dat men met een krankzinnige heeft tc doen. Een ambtenaar van de Berlijnsche crimi neele politie is te Breslau aangekomen om dc politie bij haar nasporingen behulzaam te zijn. DE OVERSTROOMINGEN IN BEIEREN. De overstroomingen in het gebied van den bovenloop van de Donau beginnen onrustba rende afmetingen aan te nemen. Op 3 plaat sen is dc groote dijk doorgebroken en zijn enorme gaten geslagen, waardoor het water het omliggend land binnendringt. In Donau- ried staan alle straten blank en dc bewoners zijn naar de zolders gevlucht. De dorpen Lauin- gen, Höchstedt en Gundclfingcn zijn geïso leerd. De schade, die op dc velden aan den oogst is toegebracht, valt nog niet te over zien, maar is in elk geval zeer zwaar. BELG IE. DE FINANCIEELE CRISIS. Een Fronsch-Belgischc actie vooi frank. De Brusselsche Peuple verneemt, dat Van- derVelde en Theunis te Genève een onderhoud hebben gehad met Briand en Loucheur over de mogelijkheid van samenwerking tusschen Parijs en Brussel ter bescherming van den frank. Men is overeengekomen een dergelijke samenwer king misschien ook met Italië er bij te organiseeren. Theunis vertrok naar Parijs om de zaak verder te bespreken. Minister Loucheur heeft gisteravond te Genève in een onderhoud met VanderVelde en Theunis dc mogelijkheid van een gclijkloopcn- de actie van België en van Frankrijk ter verde diging von den frank besproken. Er is echter geen besluit genomen. Eenige weken geleden heeft Mussolini reeds het idee opgeworpen van zulk een somenwer king tusschen Parijs, Rome cn Brussel. Het is echter nog steeds tot geen begin van uitvoe ring gekomen. Een aantal Londenschc financiers, waarmede Froncqui reeds in betrekking stat, hebben laten weten, dat zij naar Brussel zullen komen ten einde een bespreking tc hebben ter voorberei ding van een financieele conferentie, welke do volgende weck in Londen zal plaots hebben. EEN THEATER TE LUTK AFGEBRAND. Brandstichting de oorzaak. Do Trocedero te Luik, waarin het ThéotTC wolion gevestigd is, is tot den grond afgebrand- Er is voor een millioen schade. Een elcctricien heeft erkend, den brand gesticht tc hebben om zich tc wreken op den directeur, die hem werk had opgedragen, dat voor hem geldelijk verr lies meebracht. FRANKRIJK. DE FINANCIEELEN CRISIS. s B c r 1 ij n 8 Juni. (V. D.) Naar uit Parijs bericht wordt, neemt dc onrust toe over de verdere daling van den koers van den franc. Met beslistheid wordt verklaard, dat Briand onvoorwaardelijk Woensdag weder to Parijs zal zijn, aangezien de toestond dit vercischt. Ter stond na zijn terugkeer zal de ministerraad zich opnieuw met de financicclc quncstie bezig houden. Noor verluidt, heeft dc minister van financiën zeer ingrijpende maatregelen ver langd. BEZUINIGINGEN. Dc ministerieele bezuinigingscommïssic heeft besloten dot er geen verder verbod van in- of uitvoer zal worden uitgevaardigd. Ook zijn er geen plannen tot invoering van een rontsoenec- ring zooals in oorlogstijd heeft bestaan. Wel zijn cr een aantal voorstellen goedge keurd, welke zeer belangrijke bezuinigingen zullnn mogelijk maken. DE VERGOEDING DER FRANSCHE KAMERLEDEN. Met 247 tegen 243 heeft dc Kamer een motie verworpen, waorbij voorgesteld werd dc bespreking van een wetsontwerp tot verhooging van de vergoeding der Kamerleden te ver dogen. Volgens het voorstel zal de vergoeding var 27,000 op 42,000 fr. gebracht worden. ENGELAND. HET VERDRAG INZAKE MOSOEL. Dc ratificatie door Angora De nationale vergadering van Angora heeft met 143 tegen 3 stemmen het Engclsch-^Rus- sische verdrag over Mosoel geratificeertj- De leiders der oppositie verklaarden welis waar, dat zij niet zonder zorg waren over de gevolgen van het verdrag; aonvaording er van was echter ook naar hun mcening onvermijde lijk. In een bijlage tot het verdrag wordt bepaald, dat Turkije voor het einde van het volgend jaar het recht heeft kopitaliseering to eischer van haar aandeel in de olie-ondcrncminger van Mosoel tegen 500,000 p. st. SCHEURING IN DE ENGELSCHE LIBERALE PARTIJ.' Lloyd George blijft voorzitter van de Kamerclub. Londen, 8 Juni. (V. D.) Op een verga dering der liberale parlementaire partij is me'. 20 tegep 12 stemmen een motie aangenomen, waarin het voorzitterschap van Lloyd Georg' wordt gesteund. Een motie van afkeuring tcgor lord Oxford. Gisteravond had in het Lagerhuis, onder voorzitterschap van Lloyd George, een bijeen komst plaats van dc liberale Logerhuisfracti^, ten getale van 34 leden. De bijeenkomst nam een resolutie aan, die practisch neerkomt op een motie van afkeuring tegen lord Oxford and Asquith, en wel met twintig stemmen tegen cr vier onthoudingen. v Het gevolg van deze bijeenkomst beteekc.it een definitieve splitsing van de liberale partj in twee deelen, eenerzijds de volgelingen var Lloyd George, anderzijds de aanhangers vai Asquith. HET MIJNCONFLICT. Een nieuwe conferentie. Londen, 8 Juni. (V. D.) De uitvoerend^ commissie der mijnwerkers heeft heden he' voorstel van Evan Williams, den voorzitter de: mijneigenaarsvereeniging, aangenomen, dat be stuursleden van beide partijen zullen bijeenko- fen, om na te gaan, of de onderhandelingen kunnen worden heropend. Herbert Smith er Cook, resp. de president en de secretaris de mijnwerkersfederatie, en twee andere leder werden afgevaardigd, om met^de mijneigenaar te vergaderen. De bijeenkomst had hedenmid dag plaots. De voltallige uitvoerende commis sie der mijnwerkersfederotie komt hedenavorv opnieuw bijeen, om het verslag der onderha» delingen te vernemen. De onderhandelingen mislukt Londen, 8 Juni. (V. D.) Hedenavond if de volgende officieele verklaring uitgevaardigd door de vereeniging van mijneigenaars„In zijn schrijven aan Herbert Smith heeft Evan Williams, de voorzitter der mijneigenaarsver eeniging, de mijnwerkers er op gewezen, dat de stoking in de industrie te eeniger tijd moest

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1