MAISON DE NOUVEAUTÉ Voordeelige Zomerstoffen IBACH ABQKliEMEMTSPfilJS ZJ ;r DE EEMLANDER BUITENLAND. Fa. R. VAN DEN BURG Totale Uitverkoop Damesconfectie BINNENLAND. EERSTE BLAD. 24e Jaargang No. 288 ioort f 2-IQ, idem üanco per poet f i.—per week (mei gratis verreken^ legen ongelukken) f 0.176, alxondetlijke nu ei men Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ii DtRECTEUR-UrniEVER: J. VALKHOrF. .„„.j,-., ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINQ N 47010. TEL INT 811. Donderdag tO Juni 1926 PRIIS DER ADVEMENTIfN mei inbegrip ven cca bewijsnummer, elke icgcl meer 0.25, dicnstaanb e- dingen en Ucldadigheids-advc tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdriji bestaan zeer vooideclige bepalinccn voor het advertceicn bene ctioiiaire. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden RECLAMES. Van 1—4 regels 1 4.05. elke repel meer 1.— VOLKENBOND. DE VOLKENBONDSRAAD. De kwestie van het oantal f aantal raadszetcls. Gisteravond heeft de Raad een zitting ge had met geslotendeuren, waarin de kwestie der reorganisatie en der uitbreiding van der Raad besproken werd. Isjii diende het rapport in over het ontwerp, dat door de commissie ter bestudeering van het raadsvraogstuk is opgemaakt; het zooge naamde ontwerp-Cecil. Volgens dit ontwerp zal het aantal niet-per- manente leden van den Raad op negen worden gebracht, waarvan drie telkens zouden herkies baar zijn. Over de zaak zelf hebben er geen besprekin gen plaats gehad. Chamberlain verklaarde, dat een dergelijke discussie thans niet opportuum was. Het rapport van Isjii zal heden in een open bare zitting worden voorgelezen. Op voorstel van Chamberlain heeft de Raad besloten de kwestie der uitbreiding van den Raad in een openbare zitting te bespreken. De vertegenwoordiger van Brazilië heeft wel iswaar deelgenomen aan de zitting van den Raad, maar geen woord gezegd. Spanje's standpunt B e r 1 ij n, 9 J u nl. (V. D.) In een onder houd met een vertegenwoordiger van dc Daily Telegraph heeft Primo de Rivera laten door schemeren, dat Spanje trit den Volkenbond zal treden, wanneer het geen permanenten zetel bekomt. Een verklaring van Vandervelde. Alvorens Genève tc verlaten heeft Vander velde verklaard, dat hij den indruk had op gedaan, dat Duitschland op de volgende ver gadering tot den Bond zal kunnen toetreden zonder dat er zich nog incidenten voordoen. Hij gelooft niet dat de komst van Duitsch land het uittreden van Spanje en van Brazilië zal tengevolge hebben. Een voorstel van Briand. Genève, 9Juni. (VJ>.) Briand heeft voor zijn vertrek uit Genève aan de Fransche de legatie opgedragen, in verband met de hou ding van Brozilië en Spanje, een voorstel te doen tot bijeenroeping van den raad op een nog nader vast te stellen datum in een bui tengewone zitting, teneinde definitief dc toe treding van Duitschland voor te bereiden. De opheffing der controle over r Oostenrijk. Gelukwenschen L f- en hulde. G e n v e, 9 J u n i. (H. N.) De tweede open bare vergadering van den raad van den vol kenbond begon vanmorgen om kwart voor II. Alle raadsleden waren aanwezig. Ook de roads- zetel van Brazilië bleef, gelijk gemeld, dit maal niet leeg, daar Mello Franco verschenen was. Bij het begin van de zitting verklaarde de voorzitter, dat men het bij de onderhandelin gen van gisteren eens is geworden om de be slissing omtrent het terugtrekken van de geal lieerde troepen uit het Saorgebicd tot de ver gadering van September te verdagen, teneinde Duitschland gelegenheid te geven mee te stemmen, aangezien het hier gaat om een vraagstuk, waarbij Duitschland direct is be trokken. Op de agenda voor de zitting van vandaag stond als eerste punt de behandeling van het rapport omtreht de opheffing van de controle over Oostenrijk. De zitting kreeg het karakter van een plechtige betooging voor Oostenrijk. Alle leden van den raad wenschten achtereen volgens de Oostenrijksche regeering en het Oostenrijkschc volk geluk met de ophelfing van de controle, die thans kan plaats hebben. Als rapporteur van de desbetreffende com missie nam Chamberlain het eerst het woord. Hij wees er op, dat de toestand van Oosten rijk na de débêcle geheel hopeloos was. Indien men vandaag Oostenrijk kan gelukwenschen met de opheffing van de contróle, dan is dit in de eerste plaats aan den volkenbond tc dan ken. Oostenrijk is thans in staat zelf weer dc leiding van zijn financieele aangelegenheden in honden te nemen. Daarop las Chamberlain den tekst van de motie voor, waarin verklaard wordt dat, nu de toestand in Oostenrijk is gestabiliseerd, de werkzaamheid van den commissaris van den volkenbond met 30 Juli eindigt, terwijl aan der. -ommissaris donk voor zijn werkzaamheid wordt betuigd. De motie werd daarop met al- gemeene stemmen aangenomen. Na Chamberlain nam de vertegenwoordiger van Italië Scialoja het woord, om den Oosten- rijkschen bondskanselier Ramek uit naam van de Italiaansche regeering geluk te wenschen. Ook Benesj wenschte de Oostenrijksche regee ring geluk en verklaarde, dat de Tsjccho- Slowekische regeering groote sympathie voor het Oostenrijksche volk koestert. Ramek dankte daarop uit naam van Oosten rijk alle raadsleden voor hun gelukwenschen. Hij betuigde zijn dank aan den volkenbond en den commissaris Zimmerman voor den verleen den steun en verklaarde, dat de dag van heden voor het Oostenrijksche volk van historische beteekenis is. Daarop nam mr. Zimmerman het woord, om zijn rapport over den tcgenwoordigen finanij cieelcn toestand van Oostenrijk uit te brengen, waarbij hij er op wees, dat dit de laatste maal is, dat hij als commissaris van den vol kenbond voor den raad verschijnt. Utrechtscheweg 38 Te,e,. 302 DUITSCHLAND. DE OVEREENKOMST MET DE VROEGERE VORSTEN. Uitstel in den Rijksdag. B e r 1 ij n, 9 Juni (V. D.) De behandeling in derde lezing van het regeeringsvoorstc! be treffende een overeenokmst met de vroegere vstroen, welke heden in den Rijksdag zou plaats hebben, is tot Donderdag uitgesteld. Dc volgende week zullen geen zittingen worden gehouden, om den partijen tijd te geven tot het maken van propaganda voor de volksstem ming. Indien deze geen resultaat oplevert, zal het regecringsvoorstel in elk geval worden afgedaan voor het zomer-reces, hetwelk waar schijnlijk begin Juli aanvangt. Het bestuur der Duitsche sociale partij (een der kleine partijen) heeft zich uitgesproken etgen deelneming aan het referendum over de onteigening der vroegere vorsten. DE VLAGGENKWESTIE. Instructies aan dc buitenland- sche vertegenwoordigers. De vlagverordening van 5 Mei is niet in getrokken cn moet dientengevolge worden toegepast. Builenlandschc zaken heeft het noodige gedaan om dc Duitsche vertegen-( woordigers in het buitenland voor II Augus tus „de verjaardog van de grondwet" de noo dige stoffen voor vervaardiging van dc zwurt wit roode hondelsvlag te doen toekomen Deze vlaggen zullen precies zoo groot moeten zijn als de gebruikelijke zwart rood gouden rijksvlag. In geen geval zal dus naast een groclc hnndelsvlag een kleine rijksvlag mogen worden uitgestoken. De Frankf. Ztg. hoort dot dc linksche partijen deze instructie in den Rijksdag ter sproke zullen brengen. DE DUITSCHE SCHADEVERGOEDING. Volgens de medcdeelingen van het bureau van den agent-generaal over dc schadever goeding is er in liet tweede annuiieitsjoor in 't geheel 930,308,253 goudmarken ontvangen. De betalingen aan verschillende rechthebben de mogendheden bedroegen 746,275.190 goudmarken. HUISZOEKINGEN BIJ COMMUNISTEN. Verscheidene arrestaties. B e r 1 ij n, 9 Juni. (H.N.) Op last van den rechter van instructie heeft dc politie gisteren bij verschillende personen uit communistische kringen huiszoekingen gedaan en ook ver schillende personen in hechtenis genomen. Dit geschiedde naar aanleiding van de versprei ding van de brochure „burgeroorlog", welke brochure reeds eenigen tijd geleden door de politie op last van het O. M. in beslag is ge nomen. Van de 20 leden der communistische partij die gisteren ter Berlijn in hechtenis zijn ge nomen. onder verdenking een plan te heb ben unecd ter bevrijding van politieke ge vangenen, zijn 15 weder in vrijheid gesteld. De 5 andere zullen zich voor de rechtbank te vei antwoorden hebben. VERVOLGING VAN COMMUNISTISCHE AFGEVAARDIGDEN IN BEIEREN. In de huishoudelijke commissie van den Beierschen Landdag werd het voorstel om over te gaan tot arrestatie en strafvervolging van twee communistische afgevaardigden met elf tegen tien stemmen aangenomen. DE VEEMMOORDEN. Opheffing der parlementaire immuniteit, B er lij n, 9 Juni. (V. D.) De regelings- commissic van den Rijksdag besloot met toeslcmming der Völkischcn tot opheffing der immuniteit van den Völkischen rijksdagafge vaardigde Kube, die beschuldigd wordt, tot veemmoord te hebben aangezet. DE LUSTMOORD TE BRESLAU. De gTootvader van de Zondag te Breslau op afschuwelijke wijze vermoorde kinderen heef; gisteren een brief ontvangen, die naar vermoed wordt, door den moordenaar is geschreven. De enveloppe bevatte een klein stukje papier, waarop geschreven stond, dat de dubbele mis daad werd gepleegd door een zwager uit Mun- sterberg. Het handschrift is hetzelfde als dat waarmede het adres geschreven is op het pakje dot gisteren bij den grootvader werd bezorgd en dat lichaamsdeelen zijner kleinkinderen bevatte Bovendien stond in het briefje, dat de moorde naar te Breslau een goejle vriendin heeft, wier naam en adres genoemd werden. Uit het onder zoek is reeds gebleken dat de zwager en .de ge noemde vrouw niets met dc misdaad te ma ken hebben. Men vermoedt, dot de werkelijke dader dc justitie aldus wil trachten te misleiden. Zonderling is wel, dat Denke, dc beruchte moordenaar cn menschencter eveneens uit Munsterberg afkomstig was. De autoriteiten zijn. van mecning dat dc moordenaar zich nog steeds te Breslau schuil houdt en zich daar zeer veilig voelt. Meer dan 100 agenten zijn in de weer en men hoopt het spoor te kunnen vinden. In verband met deze zaak zijn reeds 150 personen door den po litie gehoord a Langestraat 36 Wollen gebreide Sporimanlels fl 695 lange gebreide Mantels fl 11.50 EEN POOLSCHE MOORDENAARSBENDE. Stettin, 9 Juni. (V.D) In den looisten tijd kwamen in de pers vaak berichten voor over een Poolsche moordenaarsbende Thans kan hieromtrent het volgende gemeld worden Het vermoeden bestaat dat reeds 17 moorden door deze bende zijn bedreven. Zij heeft haar werk verricht in Pommeren en het aangren zende Brandenburgsche gebied cn verder in Mecklenburg en de Westelijk daarvan gelegen londstrcken. Een der leden is thuns gearres teerd, waardoor meerdere bijzonderheden de politic bekend zijn geworden. DE OVERSTROOMINCEN IN BEIEREN. Sinds Dinsdag is de Donau tusschen Ulm cn Donouwocrth nnn 't zaken. Uit Neuburg ech ter komt bericht over verdere stijging. Er is voor verscheiden millioenen schade aangericht door de overstrooming. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE CRISIS. Onmiddelijk na de overkomst van Briand heeft er een kabinetsraad plaots gehad. Dc mi nisters begaven zich daarop naar het Elysée, waar zij onder voorzitterschap van Doumergue verder beraadslaagden. Na afloop van den ministerraad verklaarde Durnnd, minister van binnenlondsche zaken, dat de geruchten over een crisis uit de lucht gegrepen zijn. In den ministerraad was er geen sprake geweest van 'ontslag. Pérèt heeft in den kabinetsraad verklaard, dat dc „carnets des coupons" voorloopig bui ten gebruik zal v/orden gesteld. Dc fiscale con trole zal echter versterkt worden. De begrooting voor 1927 is in evenwicht zonder de opbrengst der belastingen-Loucheur; de belasting van het roerend bezit vermindert dus. De ministerraad heeft den minister van land bouw toestemming gegeven tct het indienen zon een wetsontwerp inzake dc terugbetaling van dc douanerechten op het graan. DE SULTAN VAN MAROKKO. Berlijn, 9 Juni. (V. D.) De tweede zoon van den sultan van Marokko is te Parijs aan gekomen om de aankomst zijns vaders ter ge legenheid van het nationale feest voor te be reiden. TRAMSTAKING TE RIJSSEL. Het trampersoneel van Rijssel en omstreken heèft den arbeid gestaakt. Hot eischt een sala- risverhpoging van 31 pCt. terwijl dc maat schappij slechts II a 13 pCt. wil geven. ZWITSERLAND. ZWITSERS IN HET VREEMDEN. LEGIOEN. Bern, O Juni. (V.D) In den Zwitserschen Nationalen Rood heeft Bondsraad Motto oen voorstel ingediend om het werven van militai ren voor vreemde mogendheden in Zwitserland te verbieden, zulks als maatregel tegen het dienen van Zwitsersche militairen m het Fran sche vreemdelingenlegioen. Het 'oorstcl houdt verder nog in, dat aan elk Zwitsersch onder daan zal verboden worden om in het buiten land in militairen dienst te treden. ONTPLOFFING IN EEN MUNITIE FABRIEK. Twee arbeiders gedood cn een twaalftal gewond. Bfj proefnemingen met een chemisch rook- prepornat voor camouflagedoeleinden bij het leger ontstond in de staatsmunitiefabriek te Al- torf bij Luzern een ontploffing, waarbij 2 arbei ders onmiddellijk gedood, twee zwaar en een tiental licht verwond werden. Een deel van het fabrieksgebouw is beschadigd; de ontstane brand kon spoedig gebluscht worden. ENGELAND. HET MIJNCONFLICT. Het mislukken der nieuwe onderhandelingen. Bir kenhead over den Russi- schen steun. Londen, 9 Juni. (H.N.) Algemeen geeft men uiting aan de teleurstelling, dat de niet- officieelc bijeenkomst van de vertegenwoordi gers der mijneigenaars cn der mijnwerkers gisteren geen resultaat heeft opgeleverd. De mededccling, door de mijneigenaars ver strekt, dat dc vertegenwoordigers der mijn werkers niet geneigd waren af te wijken van het standpunt, dat zij den geheelen tijd hebben ingenomen, is beantwoord door Cook, den secretaris van den mijnwerkersbond. Cook ver klaart, dat de mijneigenaars hun houding niet hebben gewijzigd, daar de eenige voorwaarden, welke zij wilden overwegen, de terugkeer tot den 8-urigen arbeidsdag cn de aanvaarding van de overeenkomst van 1921 wuren, welke verlaging van het loon met zich brengt. Hij klaagt over de onverschilligheid van de mijn eigenaars ten opzichte van het vraagstuk der reorganisatie van het bedrijf en verschillende andere punten. Voor het oogenblik is de hoop op een her vatting der onderhandelingen verdwenen. Dc leden der executieve van dc mijnwerkers zijn vandaag in Londen bijeengekomen cn besloten zich aan te sluiten bij dc woorden van Cook om den strijd voor den status quo voort te zetten. De vertegenwoordigers der mijnwerkers besloten Londen tc verlaten. De z.g. kolencommissie van het kabinet heeft vandaag over den toestand beraadslaagd. Naar vernomen wordt, heeft men verschillende mo gelijke gedragslijnen overwogen, doch voor een beslissing wacht men op den terugkeer van Baldwin naar Londen, wat morgen znl plaats hebben. Men verwacht dot dc eerste minister morgen in het lagerhuis een medcdeeling ovpr dit onderwerp zal doen. Lord Birkenhead, de staatssecretaris voor Indië, heeft op de joarlijkschc lunch van den Engclschen rijkshandelsrood over dc kolen- staking gesproken. Hij wees daarbij in het bijzonder op dc ver- Waring van Cook, clöt een bedrag ven 400.000 p. st. ontvangen is, von dc kameraden in de Russische mijnen, om hun Engelsche colle ga's tc steunen. Birkenhead wees er op, dat het overdenking verdient, dat de mijnwerkers in Rusland bereid zijn om 10 uren per dag te werken, opdat hun Engelsche kameraden niet 8 uren zullen behoeven tc werken en dat zij bereid zijn om van hun loon, dat misschien 25 sh. bedraagt, nog af tc staan, opdat hun Engelsche kameraden niet minder dan 40 of 50 sh. zullen ontvangen. Door een persoon, die officieel tc Moskou sprak is echter betoogd, dat dit geld niet door de mijnwerkers van hun klein loon werd opgebracht, doch door dc Russische regeering werd betaald. Het is dc openlijk erkende be doeling van Rusland om de revolutie aan te steken. Dc Engelsche regeering heeft op dit punt nog geen beslissing genomen, doch Bir kenhead ging zoover te zeggen, dot er een werkelijk verschil bestaat tusschen particuliere bijdragen, welke voortspruiten uit een gevoel von algemeene mcnschclijkheid voor de mak van lieden, die onder de ir.dustrieele omstan digheden hebben te lijden en bijdragen, welke stammen van een buitenlandsche regeering voor het genoemde doel. Tot welke gevolg trekkingen de Engelsche regeering ook moge komen, zoo kon er toch geen twijfel bestaan, of dit onderscheid moet in het oog worden gehouden. Een officieel referendum onder dc mijnwerkers. Nog wordt medegedeeld, dat de regeering het plan overweegt tot organisatie van een officieel referendum over het beëindigen der stoking onder de mijnwerkers. ROEMENIE. DE A.S. CONFERENTIE DER KLEINE ENTENTE. Boekarest, 9 Juni. (V.D.) De regeerin gen van de kleine entente treffen thans voor bereidingen voor de conferentie van de kleine entente, welke definitief is vastgesteld op 17, 18 en 19 Juli te Bied in Zuid-Slavië. De agenda voor deze conferentie is zeer omvangrijk en bevat o.m. de volgende punten 1. Onderzoek naar den algemeene polilieken toestand. 2. Onderzoek van alle politieke kwesties binnen de kleine entente en bespreking van de houding der kleine entente ten opzichtG van de algemeene Europeeschc politiek. 3. De politieke strijdvragen tussch ;n de Europeeschc staten cn de kleine entente af zonderlijk. Het belangrijkste punt, nl. de verlenging van de vriendschapsverdragen tusschen Roemenië en Zuid-Slavië, Roemenië en Tsjccho-Slowa- kije en tusschen Zuid-Slavië en Tsjecho-Slo- wakije zal reeds vóór de conferentie besproken en afgehandeld worden. Voorts zal nog een punt van bespreking uit maken de kwestie van dc bcr.cden-Donau. RUSLAND. HOE LANG MEN IN RUSLAND WERKT EN HOE VEEL MEN ER VERDIENT. In het Engelsche Lagerhuis verklaarde Dins dag kolonel Lane-Fox, dat gedurende het eerste kwartaal van het vorig jaar in de Federatie van Russische Sovjetrepublieken 185.300 personen bij de steenkoolproductie betrokken waren. Volgens de verordening was dc werkdag voor ondergrondschc arbeiders 6 uren, terwijl cr wekelijks een onafgebroken rustperiode moest zijn van 42 uur applaus op de labourbanken in feite echter werd vrijwel nergens deze verordening nageleefd cn werkdagen van acht cn zelfs van tien uur waren normaal (gelach bij de conservatieven). Het gemiddcid weekloon von dc mijnoYbei- ders in het Donetzgebied bedroeg 15 in Fe bruari en 16.50 in Moart van dit jaar. Op een viaag van een labour-sociolist waar uit hij zijn kennis putte, antwoordde do kolo nel, dat hij zijn inlichtingen had von de cen trale administratie der Sovjet, den Britschon gezant te Moskou en von het internationaal Arbeidsbureau. GROOTE BRAND TE LENINGRAD. 12 personen verbrand In den nacht von 28 Mei heeft te Leningrad een /wore brand gewoed, waarbij een ge- h »cl blok oibeidcrswoningcn is nfgebrond. De brand Huurde volle acht uren. De bewoners van de bpvenvciiiicpnigcn trochttc zich tc redden door uit dc vensters tc springen, waarbij 12 personen om het leven kwamen. Een arbeiders vrouw is in dc vlammen omgekomen. Tenge volge van den brand zijn 200 personen dok loos geworden. EGYPTE. EEN DOCHTER VAN KONING FOEAD. Cairo, 9 Juni. (V. D.) De gcmoHn van koning Foead heeft het leven geschonken aan een dochter, welke prinses Foiko genaamd is. AZIE. DE MOORD IN DE GEVANGENIS TE TE CALCUTTA. Voor een speciale rechtbank te Calcutta is het proces begonnen tegen tien politieken ge vangenen, die op 28 Mei in dc gevangenis tc Calcutta een aanslag hebben gepleegd op een commissaris van politic, die verschillende po litieke complotten nan het licht zou hebberv ge bracht. CHINA. EEN ZENDELINGSVROUW VERMOORD. Een Chinees heeft met een groot mes de vrouw van den Cunadecschcn zendeling Sibley in dc straten van Sjengtoe vermoord. De aan valler werd gearresteerd. VEREENIGDE STATEN. COOLIDGE'S WONING. Bij 'het congres is een crcdiet aapgevrongd vnn 550,000 dollars voor reparatie aan het dak von het Witte Huis, alsmede 350,000 dol lars voor een tijdelijke woning voor Coolidgc. MEXICO. KERK EN STAAT IN MEXICO. B e r 1 ij n, 9 Juni. (V. D.f Noor uit Ncw-YorV bericht wordt, besloot dc Mexicaansche regee ring, dat het priesterombt nog slechts aan Mexicanen zol worden opgedragen, wanneer zij zich verplichten, zich niet met de politiek in to loten. ZUID-AFRIKA. SPOORWEGRAMP IN ZUID-AFRIKA. Minstens 15 dooden. Te Zoutrivier, op twee mijlen afstand van Koapstad heeft een zeer ernstig spoorwegonge luk plaats gchod. Er zijn tenminste 15 doo den cn een dertigtal ernstig gewonden. Alle verkeer in die richting is stopgezet. Volgens een later bericht is de president van het Hooge Gerechtshof in Kaapstad een der slachtoffers van het spoorweg-ongeluk bij Kaapstad. De trein is letterlijk in tweeën ge broken doordat een der wagons in botsing kwQm met een pijler van een brug. Het aantal gewonden is 40 h 50. DORUS RIJKERS Uit het jaarverslag van het Hel- dcn-der-zce-fonds. Aarr het jaarverslag over 1925 van het Hel den-der-zee-fonds Dorus Rijkers, is het volgen de ontleend Het jaar 1925 is helaas een jaar van natio nale rampen geweest voor ons volk, dat van hoog tot laag naar vermogen heeft geholpen om de geleden ellende te verzachten. De stille ellende, waarin de oude, afgetobde redders van menschenlevens verkeeren, moest wel vanzelf cp den achtergrond geraken cn zoo ontstond cr een groote terugslag op de geldmiddelen van dit foncs. Dit kreeg in 1924 aan giften 12.000, welk bedrag in 1925 daalde tot 8700. Het hoofdbestuur heeft krbchtige middelen aangewend om gelden in te zamelen. Het re sultaat beantwoordde echter niet aan de ver wachting en het is te vrcezen, dat de uitkee- ringen ten hoogste één jaar op denzelfdcn voet kunnen worden voortgezet, wil men in staat zijn, ook in volgende jaren onderstand te ver- leenen. Bij dezen stand van zaken is het duidelijk, dot voorloopig geen nieuwe uitkeeringen kun nen worden toegcken-L Oorspronkelijk meende het hoofdbestuur zoo spoedig mogelijk en zoodanig stamkapitaal te moeten vormen, dat de rente, vermeerderd met de vaste contributies der leden, voldoende zou zijn om 50 mcnschen te ondersteunen met 4 gulden per week- Toen echter bleek, dat meer don 100 oude redders dringend ondersteuning noodig hadden en de mccstcn dezej menschen hoog bejaard waren, heeft het hoofdbestuur

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1