Edison-Toestel. .Auto Slagroomschelpen met Aardbeien. nano DE EEMLANDER" BUITENLAND. S. DUYKER Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten Totale Uitverkoop Strijkmuziek Diotel SHonopole SVlaïson de Jager Zn. FEUILLETON, 24e Jaargang No. 289 IIONNEMEAfSPftUS iIa ldan EERSTE BLAD. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Wordt vertegenwoordigt j voor Amersfoort en omstreken door Fa. R. van den BURGl Arnhemschestraat Damesconfectie Waschzijden Onderjaponnen fl 1.90 Mouseline Peignoirs fl 3.50 Een Liefdesdroom. tooct 2.10» idem 4mm per post f X—per week (met eratis nrrckcnag lagen ongelukken) f 0.17* aUondmlyke nw.ai 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ff DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTRCKEWIMQ N*. 47M». TEC INT 0t». Vrijdag 11 Juni 1926 PRIJS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke, regel meer 0 25, dienstaanb-e- dingen en Licldadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdnjl bestaan xtct vooideeligc bepalinven voor het adverieeicn fccne ciicutaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENEOND. DE VOLKENBONDSRAAD. Brozilic treed uit den Raad. Na afloop van de zitting van den Raad, heeft Melle Franco aan den secretaris-gene raal van den Volkenbond het ontslag van Bra zilië als lid van den Raad oanngeboden. Door dit besluit houdt Brazilië niet op lid te zijn van den Bond. Spanje van zijn kant heeft opnieuw ver klaard, dat het geen belangstelling meer heeft voor de verkiezingen van de Raadsleden, zoo lang het zelf geen permanenten zetel heeft. Het ontslag niet aanvnard. De Volkenbondsraad 'htfeft geweigerd het ontslag van Brazilië te aanvaarden en de zaak naar dc vergadering verwezen. De vele bewijzen der algemecne symnnthie hebben den Braziliannschen gedelegeerde er toe gebracht te verklaren dat hij de mecningur» en de wenschcn van den Raad aan den pre sident van de Braziliaonschc republiek zal be kend maken. DE CONTROLE OVER HONGARIJE. De Volkcnbondsraad heeft het besluit van dc commissie voor Hongarije om de finnncieele controle bijna in haar geheel te verlengen, goedgekeurd. de ontwapeningskwestie. Verklaringen van Lord Cecil. Londen, 10 Juni. (V. D.) Lord Cecil heeft gisterenavond in het Lagerhuis een resumé ge geven van de werkzaamheden van de voorbe reidende commissie voor de ontwapeningscon ferentie waarvan hij Britsch gedelegeerde is. Hij legde den nadruk op het feit dnt de "kwes tie van inkrimping of beperking van de bewa peningen ingewikkeld bleef Hij herinnerde aan de verschillen tusschen defensieve en offen sieve bewapeningen. Cecil verklaarde dat het voornaamste resultaat van Geneve is geweest dat de machine der ontwapening in werking is gebracht. De commissie heeft grootere vorde ringen gemaakt dan hij verwachtte. Dc ontwa pening, hoe moeilijk ook, is geen onoverkome lijke kwestie. VERDAGING DER ONTWAPENINGS KWESTIE. Op verzoek van de Engelschc regeering is de bespreking van het Fransche voorstel tol preciseering van de verplichtingen en de sancties inzake de ontwapening tot de bij eenkomst in September verdaagd. DE INTERNATIONALE BESTRIJDING DER VALSCHE MUNTERS. Het Fransche voorstel tot organisatie van een internotionajen strijd tegen de valsche munters is door den Raad overwogen en zal onmiddellijk onderzocht worden. Paul Boncour heeft het voorstel toegelicht. Hij herinnerde aan de gebeurtenissen in Hon garije en verklaarde dat de openbare meening niet gerust gesteld was door de wijze, waarop de Hongaarsche justitie heeft ingegrepen Volgens het Fransche voorstel zou het internationale gerechtshof te den Haag moe ten waken over de toepassing van de inter nationale conventie. Benesj en Chamberlain ondersteunden het voorstel. het incidenttdejustbethlen. Nader wordt gemeld, dat Ivan Dejust on middellijk na de oorveeg, die hij aan graaf Bethlen heeft toegediend, werd gearresteerd Dejust verklaarde dat hij een misdadiger heeft willen brandmerken, teneinde de aandacht van de wereld op hem te vestigen en Hongarije aan te moedigen, het juk van een gevaarlijken tyran voor het land af te werpen. Het incident veroorzaakte groote opschudding. Sir Eric Drummond, de secretaris-generaal van den Volkenbond, zond graaf Bethlen een brief met betuigingen van leedwezen. DUITSCHLAND. DE OVEREENKOMST MET DE VROEGERE VORSTENHUIZEN. De behandeling in den Rijksdag. B e r 1 ij n, 30 Juni (H.N.) In den rijksdag heeft rijkskanselier Marx het wetsontwerp be treffende de regeling met de vroegere vorsten huizen uitvoerig toegelicht, en er op gewezen, dot dit wetsontwerp rekening'houdt met de al ge meene verarming van het Duitsche volk ver oorzaakt door het verliezen van den oorlog cn de inflatie. De regcering is van oordcel, dot het wetsontwerp een bevredigende oplos* sing aan de hand doet, welke opvatting ook door de regeeringen der landen, die in de eerste plaats bij de oplossing betrokken zijn, in het bijzonder door Pruisen en Thuringcn wordt gedoeld. Marx wees er op, dot volgens de opvatting der rijksregeering de meerder heid van het Duitsche volk dringend wenscht, dat de rijksdag een bevredigende wettelijke oplossing van het vraagstuk zal vinden. Hij drong er op aan, dat de wet, over welker bij zonderheden reeds maanden lang is beraad slaagd thans met alle mogelijken spoed zal worden afgedaan. De rijksregeering wil er geen twijfel over laten bestaan dat het volstrekt verkeerd zou zijn te meenen, dat ook indien dc uitslag van de volksbeslissing in ontken- nenden zin uitvalt, van een wettelijke regeling kan worden afgezien. De regeering zal zoo beslist mogelijk op een wettelijke regeling in den geest van het thans ingediende wetsont werp aandringen, en er niet voor terugschrik ken, dc noodige consequenties te trekken in dien het in den rijksdag definitief onmogelijk zou blijken het desbetreffende wetsontwerp tot stand te doen komen. No Marx nam de Centrumsafgevaardigde Guerard het woord, om namens de tcgccrings- parrijen te verklaren dat deze partijen einde April wel het wetsontwerp omtrent de onteige ning der vorstelijke vermogens, dot thans aan de volksbeslissing wordt onderworpen, een stemmig hebben afgewezen, doch geen twijfel hebben loten bestaan, dat een verstandiger wettelijke regeling der uiteenzetting tusschen de vorstenhuizen en de landen onvoorwaarde lijk noodig is De opvatting der regecrings- partijen is tot uitdrukking gekomen in het wetsontwerp, welks inhoud voor de rijksre geering tot grondslag heeft gediend, voor het wetsontwerp, waarover thans beraadslaagd zal worderj. De brief van Hindenburg. De sociaal-democraat Müller-Franken wil eerst spreken over den brief van den rijksp'e- sident, die door slechte raadgevers er toe ge bracht is partij te kiezen in een zaak, waarbij een strikt neutrale houding van het staats hoofd zijn eenig richtsnoer had moeten zijr. Wij moeten constatcercn dat Hindenburg de hoogheid van zijn ambt en positie niet vol doende begrepen heeft. Als de overleden pro sident Ebert zich in denzelfden vorm over hm referendum zou hebben uitgelaten, maat den in toestemmenden zin, hoe zou hij dan dooi de vertegenwoordigers van rechts door het slijk gehaald en bcleedigd zijn I Hindenburg spreeki in zijn brief over een aanval op recht en mo- raal Bij dit punt punt kan spr. op het inge diende wetsontwerp overgaan. Noemt von Hin denburg het moreel als een hertog Karei var Mecklenburg, die bij het uitbreken van dér» oorlog zijn Duitsche nationaliteit opgeeft, en als Russisch generaal tegen ons gevochten heeft, zich nu het afstand doen van zijn aan spraken op den troon van Mecklenburg me. 5 millioen goudmark wil laten betalen? Is de eisch van prinses Jutta van Montenegro, <1:< \ttiA millioen verlangt, moreel te verantwoor den? Vindt de rijkspresident het van moree standpunt te verdedigen, als het verarmde Duitsche volk een in Engeland geboren hertog van Coburg nog de rijke Schmalkaldiscbe bos- schen moet afkoopen? Moet een keizer, die in Nederland een groot landgoed bezit, rop RECLAMES. Van 11 regels' 4 05. elke regel meer 1— Do nieuwste uitvindingen op Radio-gebied practisch toegepast PIAN O HAN DEL HAVn' 29 TELEF. 773. 14" Vraagt inllch'lngen TW Accu's laden por koez en bij abonnemont. voor Amersioor! an Omstreken AMERSFOORT. Langegracht Mo. 4 - Telefoon 304 Langestra 36 vanaf 13 Juni des Sondags Matinee en Diner Langestraat 56 Chocolaterie Telefoon 115 Confiserie Patisserie aanspraak maken op 300,000 morgen land en 183 millioen in contanten? Spreker protesteert tenslotte met alle kracht tegen het persoonlijk ingrijpen van het hoofd van den staat in een binnenlandsche politieke aangelegenheid en hij spreekt den wensch uit, dot het volk me; groo te meerderheid voor het referendum zal stem men. (Bijvn! Ijpks, lawaai rechts) Rijkskanselier Marx neemt dadelijk het woord om den rijkspresident tegen de aanval len van Müller-Franken te verdedigen Hij zegt, dot de rijkspresident door zijn brief geen en kelen constitutioneelen plicht geschonden heeft, moor dat dc partijen buiten hun boekje gaan als zij van een particulieren brief gebruik moken om hem als een officicelc uitlating von Hindenburg in zijn kwaliteit van rijksp csident uii te bazuinen. Een communist richtte een scherpen aanvat op den rijkspresident en op do regcering cn diende een motie van wantrouwen in. Daarna werd hef wetsontwerp naar do juri dische commissie verwezen. Heden zal er over de communistische .motie van wantrouwen gestemd worden HET DUITSCH-RUSS1SCHE VERDRAG IN I)0N RIJKSDAG. Het verdrag goedgekeurd. Berlijn, 10 Juni. (V. D.) De Rijksdag keurde heden in al de drie lezingen het Duitsch-Russische verdrag van 24 April 1920 goed. De redenaars van alle partijen hadden zich daarvoor verklaard, met uitzondering van den, uit de communistische partij gestopten vrijen communist dr. Korsch Ter vervanging van den rijksminister van buitenlandsche zaken, die ongesteld was, had de rijkskanselier het ontwerp gemotiveerd, en de reeds bekende redenen genoemd, weiko Duitschlnnd bewogen tot het sluiten van net verdrag van Berlijn. Hot# Duitsch-Russische verdrag moest in aansluiting worden gebracht met den nieuwen, door de Locamo-verdrogen in het leven geroepen politieken toestand De Locarno-mogendheden hadden nooit verlangd, dot Duitschlnnd zou toetreden tot een gemeen schappelijk front tegen Rusland. Het samen werken der Locarno-vcrdrogcn en der Bcrlijn- scha verdragen was een belangrijke garantie voor dc vreedzame ontwikkeling van Europa. DE ZAAK-LESSING. Een brief der professoren. De professoren aan de technische hoogc- school te Hannover hebben aan* den minister van eeredienst een brief geschreven, waarin ze zich feitelijk solidair verklaren met dc tegen prof Lessing opponecrendc studenten. Deze brief zal, aldus de Berlijnsche correspondent van het Hbld.; waarschijnlijk niet de gewensch- c uitwerking hebben. Is de corr. wc! 'inge licht, dan denkt de minister er niet aan voor den aondrang van professoren en studenten te zwichten cn prof. Lessing nis zondebok in de woestijn te sturen. Hij is vaster dan ooit besloten, in geen ge val toe te geven. Als de studenten niet tot re den komen en er niet spoedig een einde non dc réiletjes tegen prof. Lessing komt, za! de Hoogeschool worden gesloten. Prof Lessing zelf heeft gisteren opnieuw een verklaring ge publiceerd, waarin hij nog een met ronde voor den zegt, dat hij er niet aan denkt, vrijwillig heen tc gaan, niet omdat hij er zoo op gesteld is, aan de hoogeschool werkzaam te blijven, maar omdat bet voör hem gaat om een prin- cipieele kwestie, namelijk of de leer rijheid in Duitschlnnd door politieke invloeden kan wor den geknot, of dat de overheid die zal hand haven. Heden komt prof. Lessing te Berlijn aan om met den minister van eeredienst een confe rentie te houden. Op het zwarte bo.d van de technische hoogeschool te Berlijn stond giste ren een mcdedeeling, dot prof. Lessing heden in het vroegere heerenhuis een lezing za*. hou den. De Berlijnsche studenten woc'den door hun senaat opgewekt, deze voordracht nio: te bezoeken. VRIJSPRAAK IN HET LUTZOW-PROCES. B e r 1 ij n, 10 Juni. (V. D.) Hedenmiddag is uitspraak gedaan in het proces tegen Frci- Begin steeds met het kleine, indien gij tot het groote komen wilt. naar het Engelsch van EMMELINB MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellemo. 52 Zij brachten haar bruinbrood van Arabisch baksel, zooals op de markten wordt verkocht. Het was wel zuur, maar toch! goed eetbaar en zij dronk met tegenzin de koffie en gcitenmeiK, maar kon de „kous-kous" nic-t aanraken, even min als het in ranzige olie gekookte vleesch, hetgeen alles was, wat hun weid aangeboden. Den tweeden avond, toen de storm was be daard en de zon weer scheen, werd er voor gesteld, dat een der mannen naar Biskra zou rijden om hulp, maar de vraag was wie Er was geen twijfel aan, dot Olive Maddison ziek was, en Iris wenschte, dat Dawson bij haar zou blijven, in geval er iets nuocht gebeuren. Hij was een hulp voor haar, nnaor de jonge, goedaardige doch geheel onervaren Jimmy was van geen nut noch om te Wijven noch om te gaan. Hij was geen goed ruiter, en Biskra was ruim dertig mijlen ver en hij kende den weg niet. En zij konden den gids Gattouchi niet missen, daar hij als tolk fungeerde. Daarom moest het de andere gids zijn, en die wist den weg ook niet en moest dus te voet gaan en iemand meenemen, die wel be- j kend wos in die streek. Dien nacht waakte Iris bij de zieke van zons ondergang tot het aanbreken van den dog. Zij kon niets anders doen dan Olive's hoofd ba den met het lauwe water, dot zij hodden, en haar van tijd tot tijd een teugje brandewijn en geitenmelk geven. Hoar arm deed hevig pijn, want die was slechts ruw verbonden en niet gezet of gezuiverd van het verpletterde been. Zij konden hem niet spalken, want Daw son wos bevreesd haar nog meer kwaad te doen door haar verkeerd te behandelen uit onwetendheid. Eens gingen er eenige Arabische vrouwen voorbij en keken door dc deur. Zij waren on gesluierd, met getatoueerde gezichten, gouden ringen in de ooren en zwartgerande oogenzij wezen met hun roodgeverfde- vingers naar de mooie Engelsche vrouwen en keken vol bewon dering naar haar. r> Er kwamen ook jonge Arabieren voorbij, die vermetele blikken wierpen op Iris' prachtig haar en schoon gelaat. Zij kwamen telkens weer en bleven heen cn weer slenteren en glimlachen, en Dawson was volstrekt niet op zijn gemak en wilde daarom den anderen En- gelschman bij zich houden, want hij wast, dat een tweede ondeugd van het Arabische ras vrouwen betreft, en Iris Tremayne was mooi heel mooi, cn had goud bij zich I Iris was onbewust van al die gevaren. Zij was zoo ellendig en uitgeput naar lichaam en geest door het lange waken en d^ angst om Olive Maddison, dat zij zich nergens om be kommerde en nauwelijks de voorbijgaande menschen bemerkte. Eens toen een oude vrouw bleef staan en naar de bewustclooze vrouw keek cn iets mompelde, wendde zii zich tot I j Gattouchi, die buiten de hut zat neergehurkt, en vroeg hem, wat de vrouw had gezegd. „Zij zegt, dat dc geest der Europeesche vrouw het lichaam gaat verlaten," antwoordde hij onverschillig. Iris huiverde. Zij begon zich af te vragen, of zij Ertgeland en Treinwn ooit zou terugzien. Zij dacht zelfs aan het prettige hotel in Algiers, waar de geduldige flarrod op haar terugkomst wachtte. Wat zou zij nu niet willen geven voor Harrod, voor een bod en schooné kleeren I En o, wat zou zij niet hebben gegeven, als Tre mayne of Rutherford haor had kunnen helpen voor Olive te zorgen en haar ontheffen van die vreeselijke verantwoordelijkheid. Ruther- ford zou den gebroken arm wel hebben gezet en haar hebben bijgestaan, terwijl Tremayne voor hen zou hebben gezorgd en wel een mid del zou hebben gevonden om hen allen terug te brengen naar Biskra. Maar de twee mannen bij haar, hoewel zij vriendelijk waren en onge twijfeld hun best deden, waren hopeloos on geschikt. Eens gedurende den nacht kwam mevrouw Maddison bij kennis en vroeg, waar zij waren en waarom haar orm zooveel pijn deed, maar zij kon zich niet bewegen. Heel spoedig echter werd zij ruSteloos cn begon weer te ijlen, cn sprak herhaaldelijk over Tremayne en vroeg naar hem terwijl zijn vrouw er naar zat te luisteren. Eindelijk, met het aanbreken van den dag, werd zij rustig, en vermoeid van het wakert viel Iris zelf op het stroo bij de deut neer en sliep in, met haar smal gezichtje op haar mantel en het losse haar op haar schoudeis neervallend. Jimmy Hill sliep met het gezicht lr.aar den aarden muur cn alleen Dawson wos jv/akker en stond op den drempel, ongewas- schcn en ongeschoren, om de z£n in al haar wonderbare pracht te zien opgaan over den oostelijken horizon van zand en duinen, toen eindelijk Tremayne, Maddison en zes Spahi's het dorp binnenreden. HOOFDSTUK XXXIII Tremayne, gevolgd dpor Gattouchi, Dawson en Jimmy Hill en de leegloopers, die van zijn komst getuige waren, kwam de hut binnen zonder rechts of links te kijken en ging regel recht naar zijn vrouw. Hij bukte zich en knielde naast haar neer. „Goddank, jij bent veilig, mijn lieveling," zeide hij en kuste haar gouden haar, zonder zich er aan te storen, wie het zag. Iris ontwaakte bij zijn aanraking en sprong op. „O, Geoffrey! ik ben zoo blij je te zien, ik ben blij, dat je er bent I" riep zij uit. „Ilc dacht, dat je nooit zoudt komen." „Ik ben op weg gegaan, zoodra wij van morgen met het aanbreken van den dag de boodschap van den gids kregen. Ben je geheel ongedeerd goed heb je je niet bezeerd?" „O, neen, ik ben ongedeerd zij hield zich aan hem vast, alsof zij hem nooit weer wilde loslaten „maar ik ben zoo moe, en zoo vuil en heb zoo'n honger." Toen herinnerde zij zich alles weer en keerde zich om. „Maar mevrouw Maddison „Wat scheelt haar?" Hij liet haar terstond los en keerde zich ook om „Goede Gcd I zij is toch niet dood?" Olive Maddison opende juist haar oogen en keek hem aan. „Neen, ik ben niet dood; ik kon niet sterven eer ik u had weergezien," zeide zij. Zij was niet geheel bij kennis, maar Iris dacht, dat dat wel het geval was, en al wat zij had gehoord, kwam weer terug in haar herinnering. Zij verwijderde zich van Tremayne, die nog steeds haar hand vasthield, en begon uit tc leggen, wat er was gebeurd, en de twee man nen vulden het verhaal ..aan. „Wij moeten het wagen, haar naar Biskro over tc brengen," zeido Tremayne zich ovei haar heen buigend, terwijl haar echtgenoot naast haar neerknielde. „Ik vrees, dat zij hee! ziek is. Waarom ter wereld is een van jullie mannen niet eerder hulp komen holen voeg de hij er bij met een ernstig, bezorgd gelaat, terwijl hij naar Olive ljeck, die daar uls dood neerlag. Dawson legde den toestand uit. Het was niet erg vleiend voor den jongen Hill, dof men hem niet geschikt vond om te blijver noch om te guan, maar het was zoo „Mevrcfuw Tremavne had den rit kunnen wagen. Zij rijdt goed, maar het zou niet veilig zijn geweest voor een vrouw alleen, vooral zoo jong als zij is „Goede God I wat een idéé," snauwde Tre mayne. „Jullie lijkt wel een paar gekken." Het diende echter nergens toe, dot nu nog te zeggen. Het kwam er nu slechts op aan, zoo snel mogelijk te werk tc gaan, de drie ge zonden voedsel te verschaffen en voor de ge kwetste olies te doen, wat mogelijk was hier voor moest Tremayne echter alleen zorgen, want Maddison was van niet veel meer nut don zijn vriend, en hij wilde hoor niet laten aanraken door Iris of Dawson, omdat hun handen zoo vuil waren niet alleen door het zand, maar door de aanraking met de vuile muren der hut. Hun kle-eren zagen er evenzoo uit. [Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1