MAISON DE NOUVEAUTÉ Voordeelige Zomerstoffen Soiree Dansante MM1EMEMISPUIS rr}lla PRUS DER ADVERTEOTlEH DE EEMLANDER BUITENLAND. Berg-Hotel EERSTE BLAD. Morgen Zondag 13 Juni 24e Jaargang No. 290 toost 2.10, idem imo per post Jl—per week (met grati» ntreiyung tegen ongelukken) f 0.&*. stsondselQke cassn 0j05. AMERSFOOBTSGH DAGBLAD Zaterdag 12 Juni 1926 M DIRECTEUR-UiTQ£VER* i. VU KHOPF BUREAU: mntt.tuK-wisttte. J. WALRHurr. ARNHEMSCHt POORTWAL 2JL POSTHEKEWtMG M*. 4791%. TEL. r i A 4 tegels LOf met inbegrip van «en bewijsnummer. elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en lieidadlgheids-adxci tentién voor de bdtt der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het advcrtecrcn. teoe circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocgcaoodcn. RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05. elke regel meer 1.— VOLKENBOND. SPANJE EN DE VOLKENBOND. Berlijn, 11 Juni. (VD.) In een onder houd met persvertegenwoordigers heeft de Spaansche gezant te Berlijn de Spaanschc aan spraken op een permanenten raadszetel ge grond op het feit. dat Spanje als de eenige groote mogendheid, die in den oorlog neu traal is gebleven, de aangewezen bemiddelaar is, wanneer zich eventueel weder moeilijkhe den tusschen de beide groepen van belangheb benden mochten voordoen DE HOUDING VAN BRAZILIË. Uit den Volkenbond Berlijn, 11 Juni. (V.D.) In een officieels nota aan den Raad van den Volkenbond heeft de Braziliaansche regeering medegedeeld, dat het aan Brazilië, nadat het van deelneming van de werkzaamheden van den Raad heeft afge zien, vrijstaat, te zijner tijd mede te deelen, dat het uit den Volkenbond treedt. De nota wordt gemotiveerd met het feit, dat men in Geneve op het punt staat, een bond van uitsluitend Europeeschc, en niet- Amerikaansche groote mogendheden op te richten. Het telegram van den Braziliaan- schen president aan Mello Franco De gister openbaar gemaakte tekst van het telegram van den Brazilinanschen president aan Mello Franco toont, dot Brazilië niet slechts ontslag neemt als Raadslid doch boven dien dreigt met zich tfrug te trekken uit den Volkenbond, indien er* geen permanente zetei aan een Zuid-Amerikaanschen staat wordt toe gekend. Het telegram van den Braziliaanschcn president is veel' scherper dan de rede van Mello Franco Donderdag en veroordeelt den Volkenbond, omdat deze meer en meer slechts een Europeesche, althans een niet-Anv. rikaan sche Volkenbond wordt De Braziliaansche president verk'acrt, d:n het veto van Maart tegen Duhschland's vasten Raadszetel, slechts een waarschuwing aan den Volkenbond was om de oogen te openen voo< gevaar bij miskenning van Zuid-Amerika Bra zilië is steeds voornemens geweest zijn veto niet te handhaven, indien de waarschuwing i.iet hielp Brazilië trekt zich thans tenia uit den Volkenbondsraad en zal tegelijkertijd ook de mededeeling doen van een zich gehee' 1 mug- trekken uit den Volkenbond Men betreurt hier aldus dc Gen--: fsrhe be richtgever van het Hbld dat de Europeesche Raadsleden Donderdag niet ters on Brazilië s theorie van dc Zuid-Amerika-»nsche misken ning weersproken hebben door te verwijzen naar de eenstemmig" aanbeve'ing door de re- organisatiecommissie uit den Raad, dat Zuid- Amerika voortaan minstens die niet-peima- nente zetels moet hebben Dit stelsel verzekert 't Amerikaansche kontinent een vaste en ruime vertegenwoordiging Dé oneenighrid onder do Zuid-Amerikaansche staten zelf. die weigeren een hunner een bevoorrechte plaats toe te ken nen is hoofdoorzaak, dat geen bepaalde Zuid- Amerikaansche s'aat vast R.-ndsiid wordt en men zich vctc regen moet met een aanbeve ling van s.eeds mmsfens drie niet-voste zetels voor Zuid-Amerika Brazilic's beschuldiging tegen EuTopa is dus onrechtv urdig. DUITSCHLAND. UIT DEN RIJKSDAG De motie van wantrouwen in Hindenburg verworpen. Bij het begin der zitfing van den Rijksdag van gister is de communistische motie van wantrouwen in rijkspresident von Hindenburg in stemming gebracht en verworpen Slechts de communisten stemden voor, maar de so ciaal-democraten leverden allen blanco-biljct- ten in. DE ZAAK-LESSING. Het ontstaan en dc betcekenis der kwestie. De troebelen aan dc Hannoversche Tech nische Hoogeschool trekken meer en meer de aandacht. Naar reeds gemeld werd, denkt de Pruisische minister van onderwijs, dr. Becker, er niet aan, toe te geven aan de terreur der studenten tegen hun lector dr. Lessing, dien zij met alle geweld willen „wegpesten' Tusschen dit conflict tusschen het oude en nieuwe Duitschland, dat van de hoogeschool te Hannover dreigt over te slaan op de ge- heele Duitsche universitaire wereld, en het groote conflict van monarchisten en republi keinen, hetwelk thans bij het naderen van den dag van het beruchte referendum de splitsing van het Duitsche volk in twee groepen meer en meer doet toenemen, bestoat verband, meldt het Hbld. Dr. Lessing toch, die politiek zeer ver links staat, heeft kort vóór Hinden- bu»-g's verkiezing tot rijkspresident een scherp artikel in het „Prager Tagblatt" over den veldmaarschalk geschreven, hetwelk in de stu dentenwereld veel kwaad bloed zette; ook on der de burgerij waren er velen, die zeer ver bolgen waren over dezen uitval tegen hun ver eerden medeburger. Sindsdien betoogden de studenten voortdurend tegen dr Lessing en boycotten zijn colleges. Van den betrokken minister kreeg dr. Lessing een reprimande over zijn wetenschappelijke schrifturen, welke men in zakelijk opzicht en wat den toon betreft afkeurde. (Sterk heeft Lessing de aandacht op zich gevestigd door zijn agitatie tegen het doodvonnis van den bekenden massamoorde naar Haarmann, dien hij niet verantwoordelijk achtte voor zijn doden en opgesloten wenschte te zien in een krankzinnigengesticht). Het ge Sjaals, ceintuurs, kousen, handschoenen. Utrechtscheweg 38 - Telef. 302 Broderie kragen en kanten. volg van een en ander was, dat dr. Lessing eenigen tijd geen college gaf. Toen hij onlangs deze bij den aanvang van het zomersemcstei weer wilde hervatten, hebben de studenten hem dit eenvoudig jnet geweld belet, hetgeen het begin was van het huidige stadium in de zaak- Lessing, waarin ook het anti-simitisme een rol schijnt te spelen. Hoewel de rector in den aanvang tot krach tige maatregeien is overgegaan tegen de bel hamels, hetgeen echter slechts leidde tot een nog feller houding van de rebellcerendc stu denten, schijnt de minister van onderwijs, dr. Becker, die weigert te copituleeren voor de terreur van een groep nationalistische studen ten. thans te staon tegenover hoogleeraren en studcntenkoi ps, waarbij zich nog de belangen doen gelden van dc stad Hannover zelf, waai men bevreesd is voor ernstige benadeeling der gemeentebelangen, indien de hoogeschool mocht worden gesloten en do studenten naai, elders trekken (in den gemeenteraad is Don derdag al aangedrongen op maatregelen om te voorkomen, dat de stad Hannover 'schade zal lijden door het conflict). Voor de rebelleerende studcntenkliek onder leiding van den student Poehlmann, gaat het niet, naar de „Frankf. Ztg opmerkt, om de wetenschappelijke beteekenis van dr. Lessing. Voor hen is deze slechts de vervaardiger van het ongetwijfeld tactloozc artikel tegen Hinden burg; voor hen is hij de linksstaande politicus en de Jood üc-ze politieke achtergrond is de principieele zijde van de geschiedenis. De docent, die socialist en Jood is, moet worden gedwongen tot aftreden. De vraag, waarom het gaat is daarom: moet de toevallige meer derheid van het studentenkorps invloed hebben op de bezetting der leerstoelen; zelfs het recht krijgen een onwelgevnlligen docent te doen verdwijnen? Onder andere omstandigheden, meent de „F. 2.", had men kunnen nagaan, of het niet meer in het belang van de wetenschappelijke belangen van de hoogeschool zou zijn naar een anderen docent om te zien. Maar thans mag niet worden toegegeven aan de geheel onwetenschappelijk bedoelde terreur van de fronde van Poehlmann c.s. Pros. Lessing, de rector en enkele hoog- iceiarén" -jan de technische hoogeschool te Hannover zijn gisteren afzonderlijk ontvangen op het departement van kunsten en weten schappen te Berlijn Minister Becker nam aan de verschillende besprekingen geen deel. Uit Hannover wordt gemeld, dat de nationa listische studenten van plan zijn, tegen Dins dag een algemeene sympathie-staking aan alle Duitsche hoogeschole'n af te kondigen. DE MOORD TE BRESLAU. De hoofdcommissaris van politie te Breslau heeft dc geheele bevolking der stad verzocht alle huizen, tuinen, fabrieken, loodsen, kelders, terreinen enz. te onderzoeken in de hoop aldus het spoor tc vinden van den nog steeds onbe kenden moordenaar die jongstleden Zaterdag twee jonge kinderen om het leven heeft ge bracht. Twee commissarissen der Berlijnschc politic zijn naar Breslau gegaan teneinde hun collega's bij het onderzoek behulpzaam te zijn. In een étalage van een der grootste waren huizen der stad zjjn twee wassen poppen ten toongesteld die de kleeren van de vermoorde kinderen dragen en voorts ook dc kartonnen en papieren waarin de lijkjes der kinderen go- pakt waren. Men hoopt daardoor eenig licht in deze zaak te kunnen brengen OEN DAG VAN ONGELUKKEN TE BERLIJN. Te Berlijn zijn gister een aonta! ernstige on gevallen gebeurd. Bij een ontploffing vond te Schöneberg een behanger den dood. Hij was met een brandende sigaar naar den kelder van een huis waarin hij werkte, gegaan en schijnt daar door onvoorzichtigheid zwavelkoolstof tot ontploffing te hebben gebracht. Nabij den Rijksdag reed gisterochtend een stydent met zijn motorfiets in volle vaart op een auto. Hij vloog van zijn fiets door de ach terste ruit van de auto. Zijn beide halsslagaders werden daarbij doorgesneden. De ongelukkige was terstond dood Elders werd een liftbestuurder tusschen de lift en den muur, doodgedrukt. Een brouwer i Schöneberg werd door een vallendén paal ve:- plctterd en een metselaar die van een stelling viel bezweek eveneens weldra ten gevolge van zijn verwondingen. MIJNONGELUK. In de mijn Graf Schwerin bij Essen zijn gis teren drie mijnwerkers onder rollend gesteente Bedolven. Het reddingswerk gaat zeer moeilijk en er lijkt weinig kans, de ongclukkigen nog levend te vinden. LUXEMBURG. DE POLITIEKE TOESTAND. Priim alleen hcerscher. De regeeringsbladcn in Luxemburg bevatten een verklaring, dat geen enkel minister er aan denkt ontslag te nemen Prüm zal de Kamer op het door bom meest geschikt geachte oogenblik bijeenroepen, opdnt ieder lid naar zijn verantwoordelijkheid kan handelen GEEFT EEN FHACHTIGEN GLANS AAN MEUBELEN, GEVERFDE OF PARKET- VLOEFEN EN LINOLEUM. GEMAKKELIJK EN ECONO MISCH IN HET GEBRUIK. FRANKRIJK. DE POIITIEKE TOESTAND. Een ''y -f' -ig von Brinnd. Ir» de wandelgangen van de Kamer heeft Briand verklaard, dat men geen ministerie van nationale eendracht kan vormen zonder vooraf gaande goedkeuring van do parlementaire groepen. Hij voegde daaraan toe, da,t de finan- cieele wetsontwerpen binnen veertien dogen bij de Kamer zullen worden ingediend. De Kamer zal don de algemeene politiek van het kabinet kunnen bespreken. DE AUTONOMIE BEWEGING IN ELZAS-LOTHARINGEN. Maatregelen van den Fran- schen minister van justitie. De Hcimatbund. vereeniging van Elzas- Lotharingsche autoiiomisten heeft een manifest laten verschijnen. Laval, minister van justitie, heeft onmiddellijk sancties genomen tegen de onderteekenaars, met name tegen eenige ma gistraten, ambtenaren en geestelijken. Laval zal binnenkort zijn plannen bekend maken, waardoor hij een einde hoopt te maken aan een actie, die door de groote meerderheid der bevolking uit de streek wordt afgekeurd. EEN DEBAT OVER MAROKKO IN DE FRANSCHE KAMER. In de Kamer heeft de interpellatie over Ma rokko plaats gehad. Briand heeft daarbij het woord gevoerd. Hij wees er op, dat Marokko thans onder Fronsche heerschappij tot het peil der algemeene beschaving zal opklimmen, waarbij oorlog uitgesloten is. Dorriot, een communist, stelde voor, dat men een algemeene conferentie zou bijeenroepen ter bespreking van de quaestie von Noord-Afrika. Briand antwoordde, dot dit geen nut zou heb ben, Italië is steeds volkomen correct geweest inzake Noord-Afrika. Het debat is tot over een week verdaagd. Het lot cn het vermogen van Abd el Krim. In een officieus Fransch bericht wordt ge zegd, dat niet verwacht kan worden dat Abd-el Krim, die een aanvoerder der opstandelingen is geweest, met dezelfde welwillendheid zal worden behandeld als waarmede de Fransche regeering Moelay Hafid heeft behandeld, wiens waardigheid als sultan gerespecteerd moest wórden. Omtrent het vermogen, dat ann Abd-el Krim zal worden gelaten, is nog geen beslissing ge nomen, doch het is niet onwaarschijnlijk, dat een gedeelte van het vermogen besteed zal wor den om de nagelaten betrekkingen der Spaan sche officieren, die ten gevolge van de slechte behandeling in de gevangenschap overleden zijn, schadeloos te stellen. ENGELAND. HET MIJNCONFLICT Een Engclsche nota aan Rus land inzake den steun aan de stakers. In een nota van de Engelschc regeering aan de sovjet-iegeering worden ophelderingen ge vraagd omtrent de herkomst en de bedoeling van de geldzendingen uit Rusland tijdens de algemeene staking. Dc Engclsche regcering zegt onomwonden, dut zij dc overtuiging heelt, dat de eerste zending die, naar men zich her inneren zal, door het congres van vakverecni- gingen geweigerd is, met dc uitsluitende be doeling gezonden is niet om de stoking of de stakers te helpen, moor om politieke onrust to zaaien, met als einddoel dc omverwerping van dc Engelschc constitutioncclc regcering. Ten aanzien van de tweede zending aan de stakende mijnwerkers heeft de Engclsche re gcering noch de absolute bewijzen, noch de voste overtuiging, dat dit geld voor hetzelfde doel gezonden is, maar zij betwijfelt zeer sterk, of dc Russische vnkvcrcenigingen zonder staatshulp in staat zouden geweest zijn, een bedrog van 350.000 tot steun voor de sto kers af te zonderen. Dc nota, die overigens in hoffelijke termen gesteld is, vraagt niettemin nadrukkelijk ophel dering omtrent beide puntent Nader verluidt, dot de regcering in haar nota protesteert tegen de niet tc verontschuldigen inmenging van Rusland in dc binncnlandschc zaken. Dc rcgecring'Hs vnn mecning, dat de al gemeene staking geen industrieel conflict is geweest, maur een poging om den regeerings- vorm van het land te veranderen. In goed-ingelichte kringen te Londen is men van meening, dat de hervatting van dc onder handelingen door zekere hangende kwesties moeilijk is geworden. De Russische zaakgelastigde te Londen, die gedurende de afwezigheid van Rakowsky, den gezant, de zaken waurneemt, heeft gistermid dag na het bekend worden van de Engelschc nota, een officieele verklaring gepubliceerd, waarin hij met den mccsten nadruk opkomt te-» gen de beschuldigingen aan het adres van de sowjet-regcering, in de Engclsche nota ver meld, cn dan verklaart „dot aan geen enkele Engclsche vakvereeniging noch aan eenig be staand fonds een stuiver Russisch staatsgeld is gezonden, noch voor, noch tijdens, noch na de staking". Sprekende over den inhoud van de Engel schc nota heeft Clynes, de oud-minister uit het kobinet-MacDonald, gisteren gezegd, dot de Engelsche regcering spoken zag als zij ver wachtte, dat een annvol op de Engelsche con stitutie van Potersburg uit ondernomen zou worden of ol ondernomen was. De sovjet*.e- geering wist evengoed als ieder Engelschman, dat een verandering van het Engclsche regecr- stelsel nooit een politieke beweegreden zou kunnen hebben, maar slechts zou kunnen plaats grijpen door verandering van de economische machtsverhoudingen von binnen, dus van En geland zelf, uit. Uit Petersburg werd gisteren gemeld In verband met de bekendmaking van het feit. dat dc Engelsche regeering een nota tot de Russische regcering gericht heeft, deelt het centraal bestuur van de unie van Russische vakvereenigingen officieel mede, dat het een bedrag van drie millioen zes honderd zes en twintig duizend goudroebel tot steun der En gelsche mijnwerkers gezonden heeft. Opnieuw 500000 roebel uit Rusland De centrale commissie van de vakbonden der sovjet-unie heeft gister voor de vijfde maal een steungeld naar dc -Engelsche mijnwerkers- federatie gezonden en wel 300,000 roebel. In 't geheel is cr nu "reeds 3,627,000 roebel ge zonden. Een manifest der mijnwerkers. De mijn werkersbon d heeft een manifest uit gevaardigd, waarin er op gewezen wordt, dat de „uitsluiting" der mijnwerkers thans de ze vende weck ingaat. De eenig mogelijke grond slag voor een regeling is volgens het mani fest een handhaving der loonen, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden op het peil van vóór den oorlog, handhaving der loon-ovcr- eenkomst op nationalen grondslag en een on- middelijke reorganisatie der industrie, teneinde de verspilling en de ondoelmatigheid te ver wijderen, welke uit herhaalde enquêtes naar den toestand der industrie gebleken zijn. Wij willen een regeling, aldus het monifest, en beseffen, dat het voor ons onmogelijk is om met de mijneigenaars tot een regeling te kómen. Dc regcering zol derhalve genoopt zijn om zich er mee te bemoeien, niet om de mijn eigenaars te steunen, maar om „fair play" en bescherming voor de mijnwerkers in hun strijd te steunen Hoe spoediger het publiek en de regeering dit feit erkennen, des te eerder zal men tot een regeling komen, daar er geen hoop op, of waarborg voot een vrede in het mijnbedrijf in de toekomst kan zijn, als de ar beiders tot onderwerping worden gedwongen. Wij willen een loonregeling, die ons economi sche zekerheid zal geven en behoorlijke waar borgen en een regeling verschaft, waardoo» de arbeiders hun loonen geregeld en hun ar beidsvoorwaarden gewaarborgd kunnen krijgen zonder voortdurend nieuwe beroeringen. Een referendum De regeering heeft, volgens de „Evening Standard", verzoeken ontvangen om over te gaan tot een geheim referendum in de ver schillende mijndistricten, alleen loopende over de quaestie van den arbeidstijd. De premier zou daarvoor echter eerst de medewerking wil len hebben van vertegenwoordigers van mijn werkers en -eigenaars ten aanzien van de be woordingen der te stellen vraag of vragen. Als tot een dergelijk geheim referendum wordt besloten, zou een wetsontwerp noodig zijn en de regeering zou geneigd zijn te bevorderen dat dit spoedig afgehandeld werd. HET OVERLIJDEN VAN EMIL7 HOBHOUSE, Een sympathieke herdenking in dc Manchester Guardian. De „Manchester Guardian" wijdt een waart dcerend artikel aan dc overlcdêh Emily Hob* house en haar „nobel werk in Zuid-Afrika". Hef blad herinnert er aan hoe zij, die den Boeren* oorlog onrechtvaardig achtte, met Lloyd George op hetzelfde podium tegen dien oorlog het woord voerde. Zij deelde ten volle de verontwaardiging in breeden kring tegen het stelsel van vert branden van boerderijen in Transvaal cn den' Oranje-Vrijstaat, welk stelsel dadelijk de vraag aan de orde stelde wat er gedaan moest worn den met de vrouwen cn kinderen, die hun wo* ningen boven hun hoofd zagen verbranden ert zonder eenig bezit op het veld geworpen wcw den. Het denkbeeld om ze van gebrek tc laten' omkomen, (aldus de M. G.) hoewel oonbcvolept door verschillende imperialistische journalisten in Engeland, werd toch een wel tc onmens schelijke „methode van barbonrschheid" ge* acht, zelfs bij dc oorlogszuchtige gesteldheid von het Lagerhuis en de music-halls. Uitvoerig herinnert het radicale Engelsche blad aan het werk van Emily Hobhouse ten nonzien der conccntrotie-kempen. In den herfst van T900 begonnen geruchten over dc groote sterfte in die kampen Engeland tc bereiken, ondanks de controle op dc dagbladcorrespon denten en de post. Emily Hobhouse zette tc Londen een steunfonds op, ondnnks het krach tig verzet der imperialisten, die betoogden, dat genade, aan vrouwen en kinderen betoond, den oorlog slechts verlengde. In December besloot ze er zelf heen te gnon cn bezocht een groot nontul der ongeveer dertig kampen. Overal vond zij - zoo vertelt de M. G. slecht voed sel, slechte dekking, vuil, onvoldoende sanitaire maatregelen en het maken vnn een schandelijk onderscheid in de rantsoenen voor dc gezinnen der boeren, die zich hadden overgegeven cn van die* van boeren, die nog onder de wape nen waren. Hoewel de officieren ter plaatse haar eerst hielpen, begonnen dc hoogcre auto riteiten op een afstand spoedig haar werk to belemmeren op den grond, dot zij „persoon lijke sympathie" toonde. In Engeland terugge keerd, legde zij haar zonk aan het Lagerhuis voor, na bij de regcering geen steun te hebben gevonden, mnar in het „Huis werd denge nen, die menschlievendheid bepleitten, het spreken onmogelijk gemankt. Zij werd in het Lagerhuis door Cnmpbell-Bonncrmon (den la- teren premier) en Lloyd George gesteund en er buiten door eenige andere bekende mannen, dio als „pro-Boeren" gebrandmerkt werden, maar overal in het land werd zij uitgejouwd ën be lasterd. Dc rogeering weigerde haar vergunning te verleenen om naar de kampen terug te kee- ren zij werd zorgvuldig buiten het dames-co mité gehouden, dat door de regcering werd uitgezonden om een onderzoek in te stellen. Toen zij in den herfst van 190T naar Zuid* Afrika vertrok, met het doel, niet om naar de kampen tc gaan, maar om de vrouwelijke vluchtelingen aan de kust tc helpen, werd haar aan land gaan te Kaapstad met geweld van hoogerhand beletzij werd vijf dagen onder arrest gesteld en met het volgende schip te ruggezonden. Maar haar verontwaardiging had reeds uitwerking gehod cr kwam verbetering in den toestand der kampen, waaromtrent het rapport van het dames-comité de bevindingen van juffrouw Hobhouse in de hoofdzaken be vestigde. De „Manchester Guardian" brengt ten slotte nog in herinnering, hoe zij in 1913 door ziekte verhinderd was tegenwoordig te zijn bij de ont hulling van een monument, bij Bloemfontein, voor de in de kampen gestorven vrouwen en kinderen. Er werd evenwel een toespraak van haar voorgelezen, waarin een beroep werd ge daan op alle Zuid-Afrikoanders om het bittere van het verleden te vergeten en eendrachtig naar het gemeenschappelijke welzijn te stre ven zonder acht te slaan op de „patriotten en parasieten", die van, maar niet in het land leven. Mejuffrouw Hobhouse bood ons de gelegen heid, zoo doet het Engelsche blad ten slotte nog opmerken, om, ol$ men triomfeerde over het aan de kaak stellen onzer hypocrisie, op haar te wijzen als een bewijs, dat alle Britsche gevoel voor eer en menschelijkheid nog niet verloren was gegaan. PORTUGAL. DE JONGSTE OMWENTELING. De betcekenis der omwenteling. De omwentek'ng, welke zich zoo Juist in Por tugal heeft voltrokken en die generaal Gomez Costa en majoor Cobecadas aan het bewind heeft gebracht, wordt beschouwd als dc be langrijkste revolutionnaire beweging sedert de republiek in Portugal bestaat. Er is echter geen enkel monarchistisch element in de actie der beide militairen, die do sympathie der be volking zouden hebben. Het feit reeds, dat generaal Gomez Costa in staat was 30,000 man troepen met munitie en kanonnen onge stoord van Brago naar Lissabon te vervoeren, zou bewijzen dat de spoorwegorbeides aan zijn zijde staon. .Tijdens de wapenschouw, welke hij deze week heeft gehouden, waren de vertegen woordigers van alle buitcnlandsohe mogendhe den vertegenwoordigd. De opstond, die een rechtsch karakter draagt, is gelukt omdat de leiders besloten de opera ties von het noorden uit te beginnen, waar de bevolking conservatiever is dan in het zuiden en in Lissabon, en waar tot dusver nog geen revolutionnaire bpwegïngen hadden plo«i*6 ge had. De democraten waren sedert de vestiging der republiek aan het bewind en zij waren er van verzekerd de mocht nog langen tijd te zul len behouden. Bij de laatste verkiezingen - zoo vertelt de „Times"-correspondent wer den tal van onrechtmatigheden gepleegd, dui zenden kiezers, met inbegrip van legerofficie ren en „intellectueelen" werden eenvoudig van de kieslijsten gschrapt. Zoo zou dus het par lement geenszins de openbare meening hebben vertegenwoordigd, hetgeen bij de jongste be«

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1