MAISON DE NOUVEAUTÉ UQMIEMÜilSPjlUS f"5 EERSTE BLAD. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. Aanstaande Zaterdag 1|2 9 precies begint onze Teiet. 302 Groote Zomer-Uitverkoop. DE SCHOENPOLISH VAN KWALITEIT EN SCHITTERENDEN GLANS 'HO,. N.V. Handel Maatschappij Reckits ZOMER-UITVERKOOP. Lingerie Ondertailies 24e laargang No. 294 toort 2 10, idem It an co ftr post ip«r weck (met gratis rerrckcr ng lagen ongelukken) 0.17* itxondciiijke nuaaaan 1 Cj05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DUITSCHLAND. HET KOMENDE REFERENDUM. Botsingen. Gisternacht is het te Stambom tot een bot sing gekomen tusschen stahlhelmtroepen en communisten, die propagandawerk voor en te gen het referendum verrichtten. Het kwam tot een formeel gevecht, waarbij een twaalftal schoten gelost werden. Een communist is ern stig gewond. Verscheidene personen hebben lichte verwondingen opgedaan. DE ZAAK-LESSING. Dc studentenstoking te Hannover jeëindigd. Uit Hannover wordt gemeld, dat de colleges aan de technische hoogeschool gisteren op de daarvoor vastgestelde uren volledig zijn her vat. Incidenten hadden nergens plaats. Becker, de Pruisische minister van kunsten en wetenschappen, heeft prof. Lessing gisteren ontvangen. Er zijn geen bijzonderheden over dit onderhoud bekend gemaakt. Zooals wij reeds meldden, heeft prof. Lessing verklaard, dat hij zich niét kon vereenigen met het protocol, dat over zijn onderhoud met Menge den burgemeester van Hannover, is op gesteld. Thans heeft Menge een dringend tele gram aan den- minister van kunsten en weten schappen gezonden, waarin hij zegt dat hij be reid is onder cede te verklaren, dat het proto col met de waarheid overeenkomt. ONGELUK OP DE WANN SEE. Een rampspoedige oefening van het Roode Kruis. Groote ver ontwaardiging. Bij een oefening van het Roode Kruis op de Wann See nabij Berlijn, waaraan circa 1000 Roode Kruismanschappen en Roode Kruiszus- ters deelnamen, moesten 15 schoolkinderen van een stoomboot in water springen. Zij zouden dan door het Roode Kruis- persóneel gered worden. Tengevolge van het stormachtige weer en 'den iwaren golfslag kon écn der kinderen, een twaalfjarig knaapje, zich niet boven water houden, verdween in de diepte en verdronk voor de oogen van het Roode Kruispcrsoneel en van de vele gasten, die! de oefeningen bijwoonden, onder wie de voorzitter van het Roode Kruis, generaal von Winterfeld en prinses Henriëttc van fruisen. Ondanks alle pogingen van de waterpolitic is men er tot dusver nog niet in geslaagd het lijkje van den jongen te vinden. Het feit, dat het Roode Kruis voor een dergelijke oefening het leven van 15 school kinderen in de waagschaal stelt, heeft, aldus de Berlijnsche correspondent van het Hbld., na tuurlijk ollerwege geweldige verontwaardiging gewekt, en in de commentaren van de bladen wordt dan ook het hoofdbestuur van het Roo de Kruis ten scherpste aangevallen. Het Roode Kruis poogt de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven door in een gistermiddag ge publiceerde verklaring het ongeluk toe te schrijven aan een samenloop van noodlottige omstandigheden. Maar dit excuus wordt door niemand aanvaard. Terecht wijzen do bladen er op dat het onverantwoordelijk is schoolkin deren, die nog te jong zijn om het gevaar in te zien geheel gekleed, maar zonder r-daings- goidels of zwemvesten op 200 M. van den oever over boord te laten springen, alleen om ear- te toonen hoe voortreffelijk de RooJe Kruismanschappen de kunst verstaan drenke lingen te redden. De bladen van links laten in hun commentaren uitkomen, dat de geheele demonstratie een uitgesproken militair karakter droeg ,en noemen de oefening een „Parade und Manege Schaustück." Alles ging op comman do, geen van de Roode Kruismanschappen mocht zonder nodrukkelijk bevel een vin ver roeren en voor het begin van dc oefening in specteerde prinses Henriëtte de in een breed front opgestelde Roode Kruistroepen. Naar alle waarschijnlijkheid zal tegen de organisatoren von do oefening een vervolging wegens het veroorzaken van dood door schuld worden ingesteld. Het onderzoek van politie en justitie is reeds in vollen gang. HOOGWATER IN DUITSCHLAND. Uit Keulen wordt gister gemeld Van den boven-, zoowel als van den bene den-Rijn wordt verder stijgen van het water gemeld. BELGIE. DE FINANCIEELE TOESTAND VAN BELGIE. Francqui uit Londen terug. Brussel, 16 Juni. (V. D.) Francqui heeft bij zijn terugkeer uit Londen verklaard, vol daan te zijn over de resultaten van zijn be sprekingen aldaar met betrekking tot de cre- dieten. Hiermede zal, volgens zijn meening, de publieke opinie, ten aanzien van de hervor mingen, wel gerust gesteld zijn. Deze hervormingen zouden inhouden het in voeren van nieuwe belastingen en de vereen voudiging van bestaande belastingen. Francqui is voornemens belangrijke bezuini gingen in te voeren en het budget over 1927 te herzien. Pe economische toestand is gun- söger dan in i9I3. Als hoofdoorzaak van den val van den Belgischen franac wordt b'cschouwd het feit, dat de Belgische kapitalen, afkomstig van den export,, niet in België zijn gekomen. Hij eindigde met het vertrouwen in de vader landslievendheid van het Belgische volk uk tc spreken. DIRECTEUR-UITGEVERJ. VALKHOPF. ARNHËMSCHE^OORTWAL 2A. KLCLAMfcS. Vim 1—4 riwcls I 4 05. elke reccl meer 11.— POSTREKENINQ N*. 47SI». TEL INT 811. Donderdag 17 Juni 1926 PRUS DER ADVERIENTIFN mei Inbegrip van aea bewijsnummer, clfcc regel meer 0 25, dienstajtib la dingen cn Ltcldjdi>heids*adve tentiën voor de helft der prijs. Vcor handel cd bcdriji bestaan zcci vooidccugc bcojlur.cn voor het advcricertn Lena circulaire, bevattende dc voorwaarden wordt of aanvraag toegezonden. Utrechtscheweg 38 MOORD EN DUBBELE ZELFMOORD. Te Maurage, in de provincie Henegouwen, drongen, naar men aan de N. R. Ct. uit Brus sel meldt, in den nacht van Zondag op Maan dag, twee kerels in een huis nabij het station, schoten dc vrouw neer, brachten den man een doodelijke wonde toe en verdwenen toen, na echter eerst nog een som van 14,000 frank te hebben medegenomen. Twee Fransche mijnwerkers, de gebroeders Lambert, die met de vermoorde vrouw in on min leefden, werden al dadelijk van deze mis daad verdacht en door de gendarmerie opge spoord. Maandagochtend vond men, op een der oevers van het kanaal, nabij Mons, ver scheidene kleedingstukken, waarin zich nog voor 12,000 frank bankbiljetten en een briefje bevonden, door de gebroeders Lambert onder- teckend en waarbij zij bekenden de misdaad te hebben gepleegd. Tegen den middag dregde men do beide lijken op. FRANKRIJK. DE MINISTERCRISIS. Briand kabinetsformateur. Briand heeft dc opdracht tot formatie van een nieuw kabinet aanvaard. Hij heeft verklaard een ministerie te willen vormen op den breedst mogelijken grondslag en met de meest kundige mannen. Er moet een sterke parlementaire meerderheid zijn. De politieke twisten dienen thans vergeten tc wor den en men mag nog alleen denken aan het finoncieele herstel. Briand houdt het voor mo gelijk een dergelijk kabinet te vormen. ZWITSERLAND. TYPHUS IN EEN KRANKZINNIGEN GESTICHT. B c r 1 ij n, 16 Juni. (V. D.) In het Zwit- scrsche krankzinnigengesticht tc Köningsfeld zijn volgens de bladen, 40 patiënten door den typhus aangetast. ENGELAND. UITSTEL VAN DOUMERGUE S BEZOEK AAN LONDEN. Londen, 16 Juni. (H. N. Draadloos). Officieel wordt meegedeeld, dat dc Engclscho en Fransche rcgccring overeengekomen zijn om onder de tegenwoordige omstandigheden het bezoek uit te stellen, dot de president der Fransche republiek voornemens was dc vol gende week aan den koning van Engeland te brengen. De koning hoopt zijn uitnoodiging op een gunstiger tijdstip te herhalen DE TOESTAND VAN ASQU1TH. Londe, 16 Juni .(V. D.) Heden wordt be richt, dat dc graaf von Oxford en Asquith een vrij goeden nacht heeft doorgebracht cn be gint te herstellen. Dc geneesheer is tevreden over zijn vooruitgang, maar heeft voorgeschro- ven, dat hij nog rust moet houden. HET MIJNCONFLICT. Het wetsontwerp inzake den 8- urigen arbeidsdag. Londen, 16 Juni. (V. D.) De regeering is voornemens, de volgende week haar wetsont werp in te dienen, volgens hetwelk de 8-urige werkdag in de kolenmijnen wordt vergund. Het wet worden von het ontwerp zal zooveel mo gelijk worden bespoedigd. Naar men verneemt zal het een korte maatregel van bestuur zijn, die slechts uit eene clausule bestaat, en gedu rende een tijdperk van 3 jaren van kracht zal zijn. De leden der arbeiderspartij hebben heden verklaard, dat zij het ontwerp met alle macht zullen bestrijden. In regeeringskringen is men van meening dat na publicatie der loontarie- ven, welke de mijneigenaars zich bereid heb ben verklaard te betalen op grondslag van don 8-urigen werkdag, de mijnwerkers genegen zullep zijn, dien te aanvaarden. Naar de pre mier gisteravond verklaarde, hebben de mijn eigenaars positieve verzekeringen gegeven, dat op den grondslag van den 8-urigen werkdag over bijna het halve land aan de mijnwerkers de handhaving der bestaande loonen zal wor den aangeboden over Juli, Augustus en Sep tember. Voor meer dan de hellt van bet ove rige deel van het land zou de loonsverminde ring, indien zij moest plaats hebben, minder dan 10 pet. bedrogen. Deze loonen 2ullen worden gewaarborgd voor drie maanden, gedurende welken tijd de regeering spoed zal betrachten met haar wet gevend programma, om dc adviezen der l:o- lencommissie in werking te doen treden. Na drie maanden zullen de loonen gebaseerd wor den op de winsten der industrie, nadat men die heeft nagegaan, en men kon redelijkerwijze verwachten, dat over een groot deel der mijn- velden het bedrag gehandhaafd en zelfs ver meerderd zol worden. Men beweert, dat met het oog op deze „waarborgen" het geschil be treffende de vermindering der loonen veel van zijn gewicht zal verliezen, en men betwist, dat dit geschil ten slotte in het oog der mijnwer kers van meer belang is, dan dat aangaande het grocter aatal werkuren. Dc ontwikkeling van den toestond wordt met veel belangstelling afgewacht. Over averkrijgbaar Rotterdam. Langesfraat 36 prachl kwaliteiten, vroeger f 2.25 tot f5,75 thans voor 95 cent uitzoeken, Het standpunt der mijnwerkers. Omtrent de voorstellen van Baldwin heeft Cook gisteren te Londen gezegd, dat de eerste minister, in stede van den olijftak des vredes, de definitieve oorlogsverklaring- gebracht had. In één opzicht viel dit toe te juichen, n.l inzoover de arbeiders nu tenminste wisten, waar ze aan toe waren. Dit kon hij echter wel uit hun naam zeggen, dat zelfs uithongering de monncn niet lot overgave zou dwingen, en de regeering moest maar zien, hoe zij door papie ren wetten de arbeiders weer in dc mijnen zou krijgen. Dc pesitie was, in enkele woorden ge schetst, aldus: vrijwillig zouden dc arbeiders de voorstellen der regccring niet aanvaarden en tot dwang bezat dc regeering dc macht, noch de middelen. Arthur Henderson heeft in den namiddag een lang onderhoud met Cook gehad, waarvan nog goen bijzonderheden bekend zijn. Dc Russische steungelden. Moskou, 1 6 J u n i. (H. N.) Dc Russische vakvereenigingen hebben besloten door te gaan met het overmaken van gelden naar Engeland, totdat deze in beslag genomen zullen worden De executieve der derde internationale heeft deze gedrogshjn goedgekeurd. De Engelsche missie, die op het oogenblik in Rusland ver toeft, heeft echter tegen dit besluit geprotes teerd. ITALIË. BALCON INGESTORT TE NAPELS. Er is te Napels een balcon van een vierde verdieping ingestort, waarop zich dc vroegere fascistische leider Padovini en een aantal zij ner vrienden bevonden. Padovini en een paar anderen zijn overleden og voor zij in het zie kenhuis aariveerden. Anderen zijn zwaar ge wond. ITALIAANSCH LUCHTSCHIP VERBRAND. Te Ge$mtino is een luchtschip in brand ge vlogen en geheel in vlammen opgegaan. Het behoort tot hetzelfde type als het luchtschip waarmede Amundsen naar de Noordpool is gereisd. OOSTENRIJK. HOOGWATER. Uit Weenen werd gister bericht Tengevolge von den sterken regen zijn do Donau en zijn zijrivieren verder sterk geste gen. Men gelooft, dat de waterstand van den Donau morgen vroeg tot 4 M. 10 zal stijgen, waardoor'ook de rechter Donau-oover over stroomd zal worden. DORP AFGEBRAND. Naar uit Wcencn gemeld wordt, is in het dorp Diendorf bij Aigen (Oppcr-Oostenrijk) een groote brand uitgebroken, die, aangewak kerd door een hevigen storm, het heele dorp verwoest heeft. Uit Linz werd een militaire trein tot het verleencn van hulp afgezonden. Het personeel der brandspuiten uit dc omgeving werd bij het blusschingswerk krachtig door de militairen gesteund RUSLAND. DE ARBEIDSDAG IN, DE SOVJET REPUBLIEK. Berlijn, 16 Juni. (V. D.) Naar uit Rige bericht wordt, is de arbeidstijd der Russische land- en boscharbeiders door de sovjet-regee ring op 10 UTen vastgesteld, daar anders de loonen niet verhoogd zouden kunnen worden JAPAN. EEN SCHIPBREUK Een Britsch vrachtschip, de „Gty of Na ples", heeft van Kobe komende met bestem ming naar Yokohama, schipbreuk geleden ten gevolge van het feit, dta het schip gedurende een storm op een onder water gelegen rif stiet. Het stoomschip „Chefoe Maroe" is dc „City of Naplesr te* hulp gekomen en heeft vijftien man der équipage gered, die zich in sloepen bevonden. Ongeveer vijftien anderen bevinden zich nog aan boord van het schip, dot ten halve onder water ligt, doch een Ja- pansche destroyer, die zich'in dc nabijheid ophoudt, hoopt hen te redden. CHINA. ONTSLAGAANVRAGE VAN DEN MINIS TER-PRESIDENT ZONDER MINISTERS. Yen, dc Chineesche minister-president heeft ontslag genomen na 5 weken lang tevergeefs tc hebben getracht een kabinet somen te stel» lcn. VEREENIGDE STATEN. EEN TEGENSPRAAK. Londen, 16 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit Washington heeft de Amerikaan- schc gezant te Rio de Janeiro in een telegram aan het ministerie van buitenlandsche zaken een bericht tegengesproken, als zoude hij den president Bernördes geluk hebben gewcnschf naar aanleiding van het uittreden van Brazilië uit den Volkenbond. De „Associated Press" voegt hieraan nog toe, da Kellogg en andere ambtenaren van het ministerie van buitenlandsche zaken het over bodig achtten de geruchten tegen te spreken, volgens welke dc regeering te Washington op Brazilië in deze kwestie invloed zou hebben geoefend. DE SCHULDENREGELING MEI* FRANKRIJK. P a r ij s1 6 J u n i. (H. N.) Volgens een be< richt uit Washington aan de bladen zou do Amcrikahnsche senaat besloten hebben, zijn zit ting langer te doen duren, teneinde Frankrijk gelegenheid te geven, de schuldcnregeling als nog te ratifiecren. De senaat heeft voorts ecir motie van sena tor Mackellar aangenomen, waarin do schul dencommissie uitgenoodigd wordt, een onder zoek in te stellen of Frankrijk onderhandelt over het sluiten van particuliere leeningen in Amerika, waarvan het tot stand komen af zal hangen van de ratificatie der schuldovereen komst.' ZUID-AMERIKA. '■•V- HET TACNA—ARICA-GESCHIL. Zal Chili het gebied bezetten Volgens berichten van welingelichte zijde is de regeering van Chili voornemens het gebied te bezetten. Chili meent de souvereiniteit over het gebied te bezetten zoolang de volksstem ming niet heeft plaats gehad. ZUID-AFRIKA. DE VLAGGENKWESTIE. Johannesburg, 16 Juni. (V. D.) De commissie van vooraanstaande nationalisten, te Pretoria bijeen, heeft zich uitgesproken voor het nieuwe regeeringsvoorstel inzake de vlag. DE NIEUWE BESTUURSREGELING VAN ZUID-W EST-AFRIK A. Te Windhoek is gisteren de eerste gekozen wetgevende vergadering van Zuid-West-Afrika geopend door den administrateur Worth met het schitterende ceremonieel, gewoonlijk aan de opening van een parlement verbonden. Alle hooge regeeringsautoriteiten en vooraanstaan de burgers waren getuigen ven de plechtig heid. Werth legde den nadruk op de verant woordelijkheid, welke op de leden rustte, om de grondwettige toekomst des lands te maken of te breken. Gij zijt niet langer onmondig, zoo betoogde hij gij wordt de vennooten van de Unie van Zuid-AÏrika bij het besturen van dit land. IN EEN SALON-AUTOMOBIEL 5 JAAR EN ROUTE. Moderne reis om dc wereld. Een Amsterdammer, de heer E. Tosi Facino, wil in een salon-automobiel een reis om de wereld maken, welke 5 jaar duren zal, en waar op hij verplicht is, |0,000 steden te bezoeken- DE MELKVOORZIENING VAN AMSTERDAM. Een melkcontrolc-steüon. Om te komen tot een betere mclkvooizie- ning van de hoofdstad is in April door do be langhebbende groepen oit den melkhandel to Amsterdam opgericht ccn Verccniging tot op richting cn instondhouding van het Mclkcon- troleburcau Amsterdam, waarin vcreenigd zijn do grootero melkinrichtingen, dc coöperatieve fabrieken van-melkslijters, dc melkslijtersver- eenigingen en do melkgroothandclaren. De Verccniging heeft ten doel te bevorderen, dot de afnemers van de melk harer leden zoo veel mogelijk zekerheid verkrijgen voor het ontvangen van melk, welke in allo opzichten aan hoogo cischen voldoet. Do leiding van het bureau is onder toezicht van het bestuur opgedragen aan een directeur, die tevens adviseerend lid van het bestuur is en in geregeld overleg met den directeur van den Keuringsdienst van Woren te Amsterdam sa menwerkt De beambten van het controlebureau zijn bevoegd de bedrijven van de aangeslotenen te controlecrcn en monsters voor onderzoek te nemen. Het Melkcontrolestation zal geleid worden door den heer R. H. van Gelder, dierenarts, ter wijl dr. A. C. Pliester, voorloopig zijn laborato rium ter beschikking der Vereeniging van den Amsterdnmschen Melkhandel gesteld heeft en mot de leiding van het Mclkcontrolcbureau zal worden bclost. WATERSNOOD. Weer een bedrog van 20.000. Het Hoofdbestuur van het Ncdcrlondsche Roode Kruis heeft weder een bedrag ad 20.000 overgemaakt aan de Algemcene Ver- eenigde Commissie tot Leniging van Rampen door Watersnood in Nederland. OPGRAVINGEN OP DE LAARDER HEIDE. Onder leiding van Dr. Holwcrdo. Een drietal oude grafheuvels geopend. Onder leiding van Dr Holwerda, directeur von het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zijn op de heide tusschen Hilversum en Laren ten Zuiden van het St. Janskerkhof de verleden juor aangevangen oudheidkundige opgravingen hervat. Reeds zijn een drietal oude grafheuvels geopend die thafts nauwkeurig worden onder zocht. Het onderzoek zol nog eenigen tijd wor den voortgezet* en zal zich vermoedelijk tot meerdere in de nabijheid gelegen grafheuvels uitstrekken DRUKKE LOODSDIENST. 84 schepen bcloodst in ééne week. Dc voorgaats van IJmuiden kruisende Stoom- loodsboot No. II, welke de vorige week den buitendienst had, beloodste in die week niet minder dan 84 schepen, waarrflede het hoog ste aantal in ééne week beloodste schepen be reikt werd. HET N. V. V. EN DE ENGELSCHE STAKING. Het N. V. V. zal voor een kwart millioen deelnemen oan de leening van het Engelsch Vokverbond. Naar „Het Volk" verneemt, zal het bonds- bestuur van het Ned. Verbtmd van Vakveree nigingen aan de hoofdbesturenvergadering voorstellen, in de lecning van het Engelsche Vokverbond deel te nemen tot ccn bedrag van een kwart millioen. Daarvan zol een ton wor den geput uit het stakingsfonds von het N.V. V., terwijl de rest zal moeten worden bijeen gebracht door de aangesloten vakorganisaties PERSONEELRAAD NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN. Verschillende onderwerpen aan de orde. Dinsdag 15 Juni vergaderde de Personeel- raad der Ncderlandsche Spoorwegen. Verschillende bij den Raad aanhangig ge maakte zaken, o.a. betreffende toelage aan bureau-referenten, verstrekking van markt- kaarten, klein overleg bij de Centrale Werk plaatsen, positie afgekeurd locomotief-perso neel, toepassing Art. 86 A.R.D./A.R.D.L., wer den behandeld, en zullen, voor zoover geen nader onderzoek vcrcischt wordt, bij de Di rectie worden ingediend. Omtrent een twee tal voorstellen, behelzende een betere regeling der bevordering van de onder-mochinisten en leerlingen-machinist resp. een gunstiger pro motie-regeling voor de conducteurs, alsmede indeeling van het treinpersoneel in een hoo- gere loonschaal, besloot de Raad deze voor stellen niet terug tc wijzen, maar deze, over tuigd van de in de voorstellen belichaamde en reedt vroeger meermalen bij d" Directie verdedigde aanspraken der betrokken groe pen, at>n te houden tot een meer gunstig tijd stip. Den 6en Juli zal de Raad van verschillende aangelegenheden een bespreking met de Dw rectie der N. S. hebben. RUSSISCHE KROONJUWEELEN. Procedure tegen een diamant slijperij om f 24.000. Naar de Tel. verneemt, zal binnenkort te Amsterdam een proces gevoerd worden, in za ke de Russische kroonjuweelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1