DE EEMLANDER" BUITENLAND. EERSTE BLAD. M.V. Handel Maatschappij Reckits 24e Jaargang No. 296 tooit f 2.1CC per poet 1 I-, per «eek (met gratit kpi <«efti«kk«^ au* 1 CjOSw AMERSFOORTSCH DAGBLAD M DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. postftekenins n*. 4791». tel int. 911. Zaterdag 19 Juni 1926 mmFaIöS met inbegrip van tem bewijsnummer, tike regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Liefdadlgheids-adveitenticn toot de lalt der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan nrrr voordecligc bepalingen vooc het adverlccrcn Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden VOLKENBONf DE INTERNATIONALE ARBEEDS- CONÏFERENT1E. De arbeidsdag bij de koop- vaardij. G e n v e, 17 Juni (H. N.) Dc internationale erbeidsconferentie heeft vandaag een openbare vergadering gehouden. Er ontspon zich een levendig debat over het voorstel van dc Bi 1- gische delegatie om de kwestie van den 8- urigen arbeidsdag bij do koopvaardij op de agenda te brengen van de conferentie, die in 1928 zal worden bijeengeroepen Het voorstel werd door de vertegenwoordigers der werk gevers bestreden °venzoo door den vertegen woordiger van Engeland, die er op wees, dat de tijd voor de invoering van den 8-urigen werkdag bij de koopvaardij niet geschikt is. Het voorstel werd tenslotte met 67 tegen 26 stemmen aangenomen. DUITSCHLAND. DE ZAAK-LESSING OPGELOST. Het volgend studiejaar zal prof. Lessing geen college meer geven. Het conflict-Lessing is bijgelegd Zes prp- fessoren, onder wie de rector van de Tech nische Hoogeschool te Berlijn, dc rector van de Universiteit te Halle, het Rijksdaglid prof. dr. Kahl en prof Nernst hebben met beide partijen de studenten en prof Lessing contact gezocht en zijn er *in geslaagd een compromis tot stand te brengen De studen ten hebben toegegeven, dot de relletjes in strijd zijn geweest met het recht cn dc aca demische orde, en de leiders van de protest beweging tegen piof Lessing hebben zich ver plicht cr zorg voor te drogen, dat de colleges van prof Lessing in hef vervolg niet meer gestoord worden Anderzijds heeft prol. Lessing zich bereid verklaard collegiaal mee te werken tot dc pacificatie aan dc hoogeschool Hij zal (lit semester zijn college's nog voortzetten, maar ze in de komende herfst staken Hij blijft pro fessor aan de hoogeschool te Honnover, zal echter geen college's meer geven, doch krijgt van het Pruisisch ministerie van ceredicnst een permanente studie-opdracht HET DRAMA OP DE WANN SEE. De toedracht. De schuldvraag. Over het drama op de Wann See meldt do ,Voss. Zt nog, dat de oefeningen, welke Dins dagmiddag in het kader van de Roodc Kruis- week voor het „Freibad Wann Sec" gehouden werden, behoorden tot de grootste, welke toJ dusver te Berlijn werden gehouden. Honderden leden van het Roode Kruis en pleegzuster» woonden onder leiding van talrijke doktoren de oefeningen bij De rcddingsafdeeling zelf was aanwezig mot drie ziekenauto's, terwijl ook sterke afdeelingen van dc motorpolitie pre sent waren De veronderstelling van de grootsch opgezet te oefening, was de redding van passagiers van een in gevaar verkeerend schip door mannen van het R K. Daa'toe werd op een 200 M. van de kust een stoomboot geplaatst, waarop te gen halfk acht 's avonds z.g. een ketelontplof fing zou plaats vinden. Op de stoomboot bevonden zich talrijke scho'ieren van T2 tof 14 jaar, onder leiding van h'-» onderwijzer. Op het oogenblik van «N -Herstelde ketelontploffing werden van het stoomschip lichtraketten opgelaten om alarm te maken onder een groot aantal R.-K. mannen, die verondersteld werden aan den oever een feest te vieren. Terwijl dit personeel in booten en zwemmend te hulp ijlde, sprong een be paald aantal dor schoolkinderen volgens het program, gekleed te water. Het gelukte den redders allen te redden en dc aan boord gc- blevenen te bergen. Twee knapen echter, die bij het onstuimige weer zich niet zwemmende boven konden houden, zonken. Een beambte van de watcrpolitic wist cr nog juist bijtijds te grijpen na een uur toepassing van kunst matige ademhaling bleek de drenkeling gered. D« 12-jarige Jönke echter verdronk. Zooals de Berliinsche correspondent van het Hbld. reeds meldde worden den leiding van het Roode Kruis heftige verwijten gedaan naar aanleiding van het gebeurde De bladen melden, da reeds vroeger op den dog het voorstel was gedaan de oefening, we gens het stormachtige weer niet te laten door gaan, vooral ook. omdat zij niet het minste nut had Aan dot denkbeeld is echter geen gevolg gegeven; aan de scholieren, die in het water zouden springen, is geen tegenbevel gegeven. Het ongelooflijkste is echter, dat na afloop van de oefening een groot défilé plaats had van de R. K kolonnen met volle muziek. Ter wijl een ieder onder het publiek vol ontzetting was over het gebomde, wist de leiding van het ongeluk niets. Er was slechts een bericht ingekomen, dat een zwemmer bij het duiken niet was boven gekomen. Door het bestuur van het R. K. is meege deeld, dat de kinderen, die aan de oefening zouden meedoen, geoefende zwemmers moes ten zijn en schriftelijke vergunning van hun ouders moesten hebben. Aan deze bepalingen had ook Jauke voldaan. Bovendien, aldus het R. K., waren aan de kinderen volwassen zwem mers toegevoegd. De leerlingen bevonden zich onder leiding en toezicht van den zwemmeester van hun school aan boord van het „zinkende schip; de man had bovendien nog twee be proefde zwemmers tot zijn hulp. Wegens het slechte weer had de hoofdlei ding van de oefening gelast, dat de kinderen niet over boord zouden springen, maar dit bevel heeft het schip niet bereikt Bedoeling was, dat de knapen in groepen van twee of drie in het water zouden springen cn opgepikt zouden worden door de al eerder over boord gesprongen volwassen zwemmers Jauke ech ter had het bevel niet afgewacht en sprong on gezien over boord. De tc hulp geschoten boo ten en zwemmers kwamen te laat. Een medewerker van het „Bcrl Tag.", die ooggetuige was van het drama, meldt, dat de hccle oefening niets anders war. dan een mili taire paradestuk. De opzet was zinloos cn zon der eenige samenhang. Als ooit in de praktijk bij een ongeluk op het meer juist toevallig vlak aan den oever honderden R. K. mannen, voorzien van elk mogelijke materiaal, aan het feestvieren zouden zijn Voor het begin van de oefening had een inspectie door de eerc- gasten plaats van du stramstaandc „manschap pen". In hetzelfde blad maakt een geneesheer dc scherpe opmerking, dat, rocn de deelnemers met volle muziek afmarcheerden, men zeker vergeten was, dat zooevcn een jong leven ver loren was gegnon; een menschenlevcn, waar van men wilde demonstreeren, hoe accuraat een organisatie werkt, die met voorliefde dc aandacht vestigt op haar quoliteiten, en thans werkte onder de oogen van hooggeplaatste personen. De dokter vraagt, waarom zulk oen oefening gemaakt moet worden tot schouw- toonecl dit herinnert aan een operatic, die een völkische professor aan een hoogeschool deed, teneinde vorstelijke nieuwsgierigheid tc bevredigen. Tenslotte constateert hij, dat de oefening blijkbaar "cn voorbeeld is geweest van de wijze, waarop zooiets niet behoort te worden behandeld en hij stelt de vraag, of de schul dige organisatie niet van top tot teen dient te worden gereorganiseerd. HET DRAMA TE DORTMUND Dortmund, T8 Juni (V.D.) Mevrouw Liliecki, die door den moordeneer Blaschkovski zwaar verwond werd, is in het ziekenhuis aan de bekomen verwondingen bezweken EEN DRONKEN CHAUFFEUR. Te Charlottenburg reed gisternacht een dron ken chauffeur met zijn auto in een groep i.r- beider», die aldaar don straatweg aan het her stellen waren. Een der arbeiders werd gedood, een tweede zwaar gewond. Dc auto reed ver> volgens tegen een schutting op, waardoor do twee dames, die er in zaten, eveneens vrij ern stig gewond werden. De chauffeur poogde nu tc ontkomen, werd echter door dc collega's der verongelukte arbeiders ingehaald en ge ducht afgeranseld. Hij is daarop in hechtenis genomen. DE OVERSTROOMINGEN IN RATIBOR. n tb o 18 Juni. (V.D.) De Zondag onverwacht begonnen regenval, gevolgd door herige wolkbreuken en hagelbuien, heeft in het district Ratibor dc vlakten geheel geïnundeerd. Gisteren stonden er niet minder dan 7000 morgen land onder water. Het grootste deel van den roanoogst is verloren gegaan Het gebrek aan voedsel doet zich algemeen gevoelen cn dc landbouw staat voor een groote catastrophe. Het wegzinken van het water wordt door den nog steeds aan houdenden regenval belangrijk vertraagd. OVERSTROOMINGEN NABIJ CONSTANZ. Berlijn, T8 Juni. (V.D.) Naar gemeld wordt heeft het water gisteren de hoogte van 5 Meter van het peil van het meer van Con- stantz overschreden. Een groot aantal straten in de onmiddellijke nabijheid van het meer staan reeds onder water. Dc schuitenhuizen zijn niet meer terug te vinden en het scheep vaartverkeer vanuit het meer naar de om liggende gebieden ondervindt ernstige storing. HET HOOGE WATER Het Spreewald staat geheel blank. De scha de is niet te overzien. Het water dringt hui zen cn kelders binnen. DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. In het dorpje Hoetzeneck bij Schaerding (Beieren) is de bliksem ingeslagen in het huis van een grondbezitter. Twee personen, die er zich op bezoek bevonden, werden door den bliksem getroffen en konden nog slechts in stervenden toestand uit het in vlammen op gaande huis worden gebracht. In Lauenburg aan dc Elbe werden gisteren twee risschcrs op de Elbe door den bliksem getroffen. FRANKRIJK. DE KABINETSCRISIS. Herriot aanvaardt in beginsel de opdracht tot kabinetsfor matie. Herriot heeft zich in beginsel bereid ver klaard een kabinet te vormen. Hij ontving René Renoult, Maurice Surraut, Malvy cn Chautemps cn bracht een bezoek aan den voorzitter van den Senaat. Hcrriot's weigering om met Briand mede tc werken. De radicale cn radicaal-socialistische Ka merfractie was van oordeel, dat het in het landsbelang de voorkeur vei diende, dat Her riot het voorstel van Briand afsloeg om in het kabinet zitting te nemen. De fractie sprak vervolgens haar vertrouwen uit in een politiek van republikeinsche een heid der linkerzijde, teneinde den financieelen toestand gezond te maken door maatregelen, ingegeven door een oprecht en beslist demo- cratischen geest. Herriot begaf zich daarom naar Briand om hem zijn weigering mee te deelen. Tevoren had Poincaré aan Briand beves tigd, dat hij bereid was bijn medewerking te verleenen, maar wegens Herriot's weigering be schouwde Briand zijn besprekingen als afgc- loppen. RECLAMES Van 1—I rebels 4.05. elke rc.ee] meer gemakkelijk en economisch in 1 gebruik geeft MANSION POLISH f.en '.machtigen glans vn vloeren' en meu belen f.n bi houdt het Linoleum Overal verkrijgbaar Rotterdam. Men verwacht van Herriot geen succes op ziin pogingen. P a r Ij s, 18 Juni. (H. N.) Naar dc avond bladen melden, hcerscht in de kringen van de Kamer de indruk, dat ook Herriot geen succes zal hebben bij zijn pogingen, om een nieuw kabinet samen te stellen', niei zoozeer omdat hij daartoe niet de geschikte persoon is, doch omdat dc buitenlandschc wisselkoersen te zeer in zijn nod< el zijn cn hij T is op d •zelfde moei lijkheden als Briand zul .L».vn. Mén verwacht, dal, als Herriot voor dc op dracht bedankt, Doumergu< zich opnieuw* tot Briand zal wenden GENERAAL PERSHING IN FRANKRIJK. De Amcrikaanschc generaal Pershing is Ie Cherbourg aangekomen. Hij zal een bezoek gaan brengen aan de monumenten, Welke voor de Amerikanen, die op het Fransche front gesneuveld zijn, werden opgericht ENGELAND. HET LAGERHUISDEBAT OVER DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Het debat over Rusland in het Lagerhuis zul op 25 Juni plaals hebben. B e r 1 ij n, 18 Juni. (V D.) De ïndustricele groep van het Engelsche Lagerhuis heeft de- regeering verzocht de Russische handelsmaat schappij hare diplomatieke immuniteit te ont nemen. HET RUSSISCHE GELD. In ons telegram over het Lagerhuisdebat in zake dc Russische steungelden werd gemeld, dat de minister van binnenlandsche zaken zou gezegd hebben, dat de Britschc regeering niet geneigd was om het Russische geld aan de be trokkenen in industrieele geschillen gezonden als zoogenaamde liefdesgaven te beschouwen. Blijkens de verslagen in de Engelsche bladen heef* de minister evenwel gezegd, dat de re- geering niet geneigd was zoogenaamde lief desgaven aan degenen die betrokken zijn bij een industrieel geschil, te verbieden. HET MTJNCONFLICT. Geen stakingsuitkeering. Voor de eerste maal sedert de stopzetting van het werk heeft de mijnwerkersfederatie van Lancashire en Cheshire geen stakingsuit keering kunnen geven aan haar 80,000 leden Hard tegen hard. De stakers in Warwick en Staffordshire hebben gisteren besloten hun zoogenaamde „veiligheidsmannen" die de zorg hebben voor de machines, de pompen enz. in die graafschappen uit de andere mijnen naar bo ven te roepen els elf mijnen bij Dudley, waar het werk eergisteren is hervat, niet weer gesloten worden. Locomotieven met stookolie. De directie van de North Eastern Spoorweg maatschappij heeft gisteren besloten haar 4 grootste locomotieven, die de sneltreinen New castleEdinburg in NewcastleSunderland bedienen, voor gebruik met stookolie te laten verbouwen wegens kolengebrek In de vol gende weken zullen geleidelijk nog 20 a 50 kleinere locomotieven volgen. SPANJE. SPANJE EN DE VOLKENBOND Een interview met Primo dc Rivcru. Een speciule correspondent van het Ham burger Frcmdenblott heeft een onderhoud ge had met Primo de Rivera, die verklaarde, dat Spanje niet voornemens is het vraagstuk van Marokko aan den Volkenbond te ondcrwcr- pch. De jongste gebeurtenissen en dc daaruit voortvloeiende vroagstukken gnon alleen Span je cn Frankrijk aan. Spanjc's positie ten aanzien van dc uitbrei ding van den Rand van den Volkenbond is zeer eenvoudig. Spanje is een groote mogend heid en het eischl eer» vaste roadszctel of niets. ITALIË. EEN REDE VAN MUSSOLINI Dc Ducc denkt dikwijls met heimwee aan de loopgraven Mussolini heeft bij dc stichting van de na tionale verccnigïng van Itulioonsche resc-vc- officieren een redevoering gehouden, waarin hij o.n. zeidc Acht jaar geleden is dc definitieve slag in den wereldoorlog bevochten Alle krochten moeten thans verccnigd worden, waarop mis schien reeds morgen het vaderland moet kunn cnrekencn. Dc verceniging streeft een patriottisch en militair doel na. Ik denk dikwijls met heimwee aan de loop graven, en reken op een dergelijk heimwee, een discipline bij u. De reserve-officieren zijn het centrale ze nuwstelsel van het nationale leven. TS JECHO-SLOW AKI JE. EEN RUMOERIGE KAMERZITTING Prang, 18 Juni. (V.D) Dc gisteren tc 9 uur 's morgens oongevong» n zitting van het Huis van Afgevaardigden liep eerst heden morgen tc 6 uur ton einde. De stemming over dc beambtenwet, de leerua.swet en de dis- trictsartsenwet begon tc half vier; alle amen dementen van dc oppositie werden verworpen. Dc stemmenverhouding was gemiddeld 150-- 120 Het kwam meermalen tot heftige inci denten van de zijde der oppositie, waarbij de communisten scherpe aanvallen deden op de Tsjechische socialisten DE MILITAIRE DIENSTTIJD IN TSJECHO-SIX9WWKIJE Praag, 13 Juni. (V.D.) Door d«- regcc- ring is bij het Huis van Afgevaardigden in gediend een wetsontwerp, krachtens hetwelk de wettelijke militaire diensttijd met 4 maan den verlengd zal worden, zoodat hij dus in totaal 18 maanden zal bedragen. Als reden hiervoor wordt genoemd verkrijging van een geschikt africhtingsniveau en noodzakelijke grensbescherming. De Duitsche partij, agra riërs, christen-socialisten cn enkele andere groepen hebben hun steun aan dit ontwerp toegezegd. POLEN. BEZUINIGINGEN. Ontslag van generaal? Warschau, 17 Juni (V. D.) In den mi nisterraad van gisteren werden dc generaals Haller, Paszewski en Osinski ontslag gegeven als wapeninspecteurs om redenen van be zuiniging. GROOTE BRAND IN POLEN. Warschau, 17 Juni (V. D.) Het stadje Zalandi in Polen is bijna geheel door den brand yer woest. Ongeveer 200 huizen in hoofdzaak zakenhuizen zijn vernield. Ook dc groote synagoge is een prooi der valmmen geworden. Dc schade beloopt in dc millioenen ZUID-SLAVIE. DE CONFERENTIE DER KLEINE ENTENTE. Het resultaat der besprekingen. Aan het einde van dc gisteren te Veldes ge houden zitting van de conferentie der Kleine Entente werd het volgende communiqué gepit' bleccerd Dc ministers hebben hun besprekingen :r zake de betrekkingen hunner landen tegenover de buurstaten beëindigd. De toestand in Mid den-Europa en de Balkanstntcn werd in het bijzonder aan een diepgaand onderzoek onder worpen. Bij de bespreking van de met den Volkenbond samenhangende kwesties werden gemeenschappelijke richtsnoeren vastgesteld voor de houding van de vertegenwoordigen der drie staten van de Kleine Entente op de a.s. vergadering van den Volkenbond in Sep tember Ten opzichte van al deze quacsties werd volkomen overeenstemming bereikt. Deze gedachtenwisseling van de ministers der Kleine Entente toonde opnieuw het nut van dit regelmatig persoonlijk contact, waarbij de kwesties van internationale politiek, welke de drie staten der Kleine Entente belang inboe zemen, worden besproken in een geest van ver trouwen en nauwe vriendschap, welke door niets werd verstoord en sedert vijf jaren door niets verstoord kon worden. De twee volgende conferenties der kleine Entente zullen in September in Genève en in het voorjaar in Praag worden gehouden. TURKIJE. y EEN VERIJDELDE SAMENZWERING TEGEN MOESTAF A KEMAL. Dc samcnwzccrders aangehouden. Do politic- tc Smyrna heeft een sumenzwc- ring ontdekt tegen den president der republiek tijdens diens reis naar Smyrna De organisa toren werden gearresteerd ,oan den vooravond van dc aankomst van den president De be schuldigden hebben bekend. De onafhankelijke rechtbank van Angora is onmiddellijk naar Smyrna vertrokken om de zonk te onderzoeken. De ministerraad heeft een langdurige zitting gehouden. Het hoofd der samenzwering is een oud-nfgc- vpnrdigde Een bericht uit Konstantinopcl meldt nog. dat onder de aangehoudenen eenige bokendu persoonlijkheden zijn De politie heeft wapens en bommen in beslag genomen. BRITSCH-INDIE. MOHAMMEDANEN EN HINDOES. Berlijn, 18 J it n i. (V D.) Volgens de Daily Express hebben Mohammedanen bil Alahobad drie dorpen der Hindoes overvallen cn verbrand, vele mcnschen gedood en ge wond Troepen cn politie hebben dc orde her steld. ZUVP-AMEPJKA. HET TACNA-ARICA GESCHIL. Dc betoogingen tegen generaal Lnssiter. Een bericht uit Arico meldt nader, dot de Chilecnsche autoriteiten gisteren behalve de woning van den Amerikonnschcn voorzitter der plebiscictcommissic, generaal Lnssiter. ook de woning der Peruannsche gedelegeerden door militairen lu bben doen bewaken. De kruisi r ..Galveston" is aangekomen om Lassiter haar dc Vereenigde Staten te brengen Een nota der Chilecnsche regeering. De Chilecnsche ambassadeur to Washington moet aan Kellogg een nota ter hand hebben gesteld waarin verklaard ivordt dat Chit! van oerdeel is dot dé onderhandelingen nopens een regeling van het geschil inzake Tncno cn Arica automatisch zijn geëmdigd wegens het opge ven van het plebisciet. AUSTRALIË. HET 29. EUCHARISTISCH CONGRES. B c r 1 ij n, 1 8 J u n i. (V D.) Het 29c uch.i- ristisch congres zal vplgcns een beticht uit Chicago in 1928 in Sydney gehóuden worden. CHINA. DE VECHTENDE GENERAALS IN CHINA. Een hendel Een Japansch blud aldus een brief uit Pe king in de Frankf. Ztg. heeft onlangs een lijst gegeven van Chincesche generaals en po litici, die in het ofgeloopen jaar overleden zijn. Er waren er dertig. Vijftien zijn een gcweld- dadigen dood gestorven In dienst van het va derland In ieder geval heeft hun dood de belangen van het land gediend, merkt het blad zeer boosaardig op. De gouverneurs der verschillende provincies maken het land nog steeds onveilig en bren gen het volk onnoemlijk lijden toe. Hier cn daar hebben dc boeren een eigen verdediging georganiseerd. Woar zij ergens een soldaat al leen ontmoeten, wordt hij afgemaakt. De „noodlonscn" noemt men de boeren, die dit werk verrichten. De toestand d<%r bevolking is sinds dc over winning van Tsjang-Tso Lin en Woe Pei Foe over het leger van Féng nog slechter gewor den. Onder Feng zijn er zeer zeker ook heel erge dingen gebeurd, maar er hecrschte toch nog een zekere discipline in dit leger. De le gers von Tsjang en van Woc lijken nog veel meer op bandietenbenden. Onmiddellijk na dat zij zegevierend Peking waren binnen ge trokken begon er tusschen de officieren een strijd om de baantjes. Vooral die baantjes waar men dagelijks over flinke inkomsten kon beschikken werden zeer gewild. Gedurende een paar dugen is er een strijd gevoerd tusschen drie groepen van ieder zoowat vijftig man om het telegraafkantoor De eerste groep had di rect bezit genomen van de bureaux dc twee de lag in het voorhof en de derde op den toe gangsweg. Het publiek werd verhinderd tele grammen te verzenden. De groote generaals waren trouwens geen haar beter dan de officieren en soldaten. Zij decreteerden onmiddellijk den gedwopgen koers van het door hen uitgegeven geld.' Dat geld was feitelijk niets waard, maar de solda ten maakten er zeer goede zaakjes mee zij gingen ergens in een winkel een kleinigheid koopen, betaalden met een nietswaardig tien- dollarpapier van hun generaal en eischten goe de zilveren munt terug. De winkeliers gaven da verlangde waren liever heelemaal gratis. De soldaten kochten echter ook wel eens zeer dure dingen en don werd de situatie moeilijker. Na een paar dagen werden alle zaken gesloten. Da soldaten konden nergens nog wat koopen. Toen heeft het opperbevel ingegrepen cn eenvoudig geëischt, dat de Kamer van Koophandel zelf een flink bedrag van die legerbiljetten zou over* nemen eerst was er slechts sprake van een millioen later werd het echter 3 millioen dol lars Tegen dien prijs werd dan de gedwongen koers $ier waardeloozc biljetten opgeheven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1