Zomer-Uitverkoop. Edison-Toestel. BUITENLAND. FEUILLETON. MMMIS 7^7 DE EEMLANDER" CORSETTEN S. DUYKER Een Liefdesdroom. 24e Jaargang No. 297 per post x—, per weck (met qratis TcrzekcriBg tegen ongelukken) f 0.17* aizonderlijke nueam 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD BIRECTEUR-U4TQEVER: 4. VALKHOFF. ARNHEMSCHE"M£RTWAL 2 A POSTREKENING N*.47««. TEL. INT. BIS. Maandag 21 Juni 1926 PRIJS DER ADVERTENTIE! met inbegrip van eet» bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbic* dingen en Licidadigheidvadvc.tcnticn voorde belft der prijs Voor handel cn bedriji bestaan zeer vooidechgc bepalingen voor het advertccicn- hene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET REFERENDUM OVER DE VORSTENONTEIGENING. Geen overweldigende deelname. In de arbeiderswijken druk ge stemd. Bloedige botsingen. Berlijn, 2 0 Juni. (V. D.) Heden heeft in geheel Duitschland de volksstemming plaats gehad over de vraag of de Duitsche vorstelijke eigendommen onteigend dienen te worden of niet. Zooals te verwachten viel hebben zich op den dag der stemming verscheidene incidenten voorgedaan. Hedenmiddag om 5 uur werden de stembus sen gesloten. Volgens de eerste berichten is de deelname niet overweldigend geweest. De arbeiders echter schijnen het parool der socialisten over het algemeen gevolgd te heb ben, daar gemeld wordt, dat in de arbeiders wijken druk is gestemd. Uit verschillende plaatsen komen berichten van bloedige botsingen. Jn Leipzig en Holle schijnt het hevig to zijn toegegaan. In Ammersdorff bij Halle zouden zelfs slachtoffers te betreuren zijn. Verworpen. Om 1 uur hedennacht was het voorloopig eindresultaat it de 35 kiesdistricten bekend, j^r werden 14,889,703 stemmen voor, 542,311 tegen en meer dan een half millioen ongeldig uitgebracht. Uti enkele districten van sommige kieskrin gen ontbreken nog de resultaten, zoodat men kan aannemen, dat het aantal voor het refe rendum uitgebrachte stemmen 15 millioen be dragen, 36 der stemgerechtigden hebben dus voorgestemd. Daar het aantal voorstemmers 19J4 mil lioen mopt bedragen, kan dus de onteigening der vorsten zonder schadevergoeding als ver worpen worden beschouwd. Halle, TQJuni. (H.N.) Gisteravond maak ten stahlhelmlieden ou auto's een propaganda* tocht door de stad. Toen zij in de wijk Glau- gha aankwamen, stieten zij op een troep com munisten, die niet uit elkoar gingen en erin slaagden de laatste auto's van de overige te scheiden, waarop zij de inzittenden met stee- nen bgonnen te bestoken. Ook vrouwen en kinderen deden met de communisten mede. Vele vrouwen waren met keukenmessen ge wapend. De stahlhelmlieden, die niet gewa pend waren, moesten er zich toe beperken, de naar hen geworpen steenen weer terug te gooien. Een politie-afdeeling van 6 man, die op het tooneel van den strijd verscheen, stond machteloos tegen de menigte en eerst, toen versterkingen waren aangerukt, gelukte het de vechtenden te scheiden. In het geheel zijn 23 personen gewond, waaronder 5 stahlhelmlieden. ernstig. Bremen, 19 Juni. (H.N.) Bij het station Vogesack zijn twee arbeiders, die strooibil jetten uitdeelden, door 18 communisten over vallen. De communisten vielen een der ar beiders, Schmidt, genaamd aan, bewerkten hem met hun vuisten, sloegen hem met zijn hoofd tegen de straatsteenen en gaven hem daarop nog verscheidene schoppen. De strooibiljetten die hij bij zich had werden verscheurd, en voorts werd zijn portefeuille met verschillende papieren gestolen. Daarop wierpen de com munisten Schmidt in de Aue. Schmidt had nog zooveel tegenwoordigheid van geest om zich aan een paal van den oever vast te hou den, totdat hij ten slotte nog gered kon wor den, hoewel hij ernstig gewond was. De politie stelt een onderzoek in. DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN LÜBECK. Berlijn, 19 Juni. (V. D.) Tot burgemees ter van Lübeck is in do plaats van den ver- trekkenden burgemeester Dr. Neumann de voorzitter der Democratische gemeenteraads fractie Eckoldt met 36 tegen 34 stemmen ge kozen. FRANKRIJK. DE KABINETSCRISIS. Hcrrïot niet geslaagd. Briand opnieuw formateur. Herriot ging om negen uur Zaterdagavond naar het Elysee en had gedurende veertig mi nuten een onderhoud met Doumergue. Bij zijn vertrek van het Elysee antwoordde hij aan do journalisten dat hij Doumergue op de hoogia had gebracht van den stand der onderhande lingen. Later op den avond har Herriot een onderhoud met Camille Chautemps en Du- mesnil. Nader wordt gemeld dat Herriot het samen stellen van een kabinet heeft opgegeven. Doumergue heeft vervolgens opnieuw Briand ontboden. Deze heeft de opdracht tot kabinets formatie aanvaard. Hij heeft besloten heden een einde te maken aan de crisis en zou nagenoeg alle leden van het afgetreden kabinet behouden. Hedenoch tend zal hij een onderhoud hebben met Poin- caré die gisteren buiten Parijs vertoefde en hem de portefeuille van financiën aanbieden. HET FRANDSCH-DUITSCHE HANDELS VERDRAG. De Matin meldt dat de Duitsche delegatie voor de onderhandelingen inzake een handels verdrag aan Parijs de mededceling zond, dat het Duitsche rijkskabinet toestemt in het Fransche voorstel om een gedeeltelijk accoord te sluiten waarin verschillende categoriën van landbouw- en nijverheidsproducten van Frank rijk en Duitschland worden opgenomen. DE MAROKKO CONFERENTIE. Parijs, 19 Juni. (H. N.) Dc Marokko-con- ferentie heeft gistermiddag haar eerste vol tallige vergadering gehouden. In het over deze zitting door het Fransche ministerie van bui- tenlandsche zaken uitgegeven communiqué wordt gezegd, dot de toestand in de buide zones uitvoerig besproken is, en dnt bij een objectieve bestudeering gebleken is, dat de beide delegaties het geheel eens zijn m de be oordeeling van den toestand en van de doel» c-iden, die bereikt moeten worden De dele- gatis hebben besloten de werkzaamheden en verschillende vraagstukken tot opheldering :e brengen en onder de leden te verdeelen De rap porten der subcommissies zullen de volgende week in de voltallige vergadering worden uit gebracht. De Petit Parisien meent te weten, dat vanavond of Maandag de beslissing over het best uursstelsel in het Riffgebied zal vallen, evenals over de maatregelen, welke beide re geeringen noodzakelijk achten voor het hand haven van de veiligheid in beide zones. SNELTREIN ONTSPOORD. Vijf dooden en vele gewonden. De sneltrein ParijsBordeaux is gisteren om drie uur nabij Vouvray uit de rails geloopen Dc locomotief, de tender en twee wagons wer den omvergeworpen, terwijl drie volgende wa gons derailleerden. Er zijn in het geheel vijf dooden, twee ernstig en een 30-tal lichter ge wonden. ENGELAND. HET MIJNCONFLICT. Een brief van Chamberlain. In een brief aan zijn kiezers over het kolen- vraagstuk zegt Sir Austen Chamberlain, de Langestraat 36 Oeze week den geheelen voorraad met 40 korting. Do niouwste uitvindingen op Radio-gebied prnctisch toegepast PI AN O HA N DEL HATO' 29 TELEF. 773. Vraagt inlichtingen Accu's laden per keer en bij abonnement. minister van buitenlandsche zaken, dot harde economische feiten die geen enkele regcering kan veranderen, helaas ccnige opoffering zoo wel van de werklieden als van de werkgevers eischen. „Het is de regeering voorgekomen, dot het minste offer zou voortvloeien uit een voor- loopige aanvaarding van een verlenging van den werkdag, tot een maximum van acht uur. Dit zou waarborgen, dot geen werkman aan geld minder ontving dan hij in 1921 kreeg. Daar de koopkrocht van dit geld thans 30 pCt. meer bedraagt dan toen, zal ten minste drie vierden van de werklieden een hooger loon ontvangen en zou voor ongeveer de helft van het totaal het tegenwoordige loon bestendigd worden". Verklaringen van Haldone en Grey. Lord Haldane, die deel heeft uitgemaakt van het kabinet der arbeiderspartij, heeft in een vergadering dier partij, verklaard, dat zoowel de eigenaars als de arbeiders een politiek van negotie volgden, die gewijzigd diende te wor den. De eigenaars zouden heel wat moeten, toe geven. Hij wilde niet hebben, dat zij dit, waar het vermeden kon worden, zouden doen op het stuk der lo r.en. Hij zou ze liever een beetje langer zien werken een half uur of drie kwartier bijv. de uitreiking daarvan zou zijn, dat de mijnen op economischen grondslag konden worden geëxploiteerd, zoodat een standaardloon zou kunnen worden betaald in plaats van dat de mijnen gesloten werden en duizenden mijnwerkers werkloos werden. Hal done uitte twijfel omtrent de door tal van ar beidersleiders bepleitte nationalisatie der mij nen. Lord Grey, de liberale leider, heeft te Weston in een rede gezegd, dat de bestuurders van den mijnwerkersbond door een onverzoen lijke houding aan te nemen ingingen tegen de aanbevelingen van de kolencommissie, tegen het aanbod van den premier en tegen de aan bevelingen van den vakverbondsraad. De gevolgen der slaking. Te Hockley in Essex het woord voerende zeidc de minister van oorlog, sir Laming Worthington Evans, dat de werkloosheid aan zienlijk was toegenomen door de algemeene staking en de mijnstaking en dat zij zeker we kelijks zou toenemen tenzij er een eind kwam aan de mijnstaking. In de „zware" staalin dustrie was de werkgelegenheid zoo goed als geheel en er zouden nog honderdduizenden meer zonder werk komen als de mijnstaking nog twee of drie weken duurde. Nieuwe aanbiedingen der mijneigenaars In zijn rede te Hockley zeide minister Evans nog dat hij geloofde, dat de mijneigenaars in de eerstkomende dagen aanbiedingen zouden doen, die de werklieden, indien zij vrij waren, zoner eenigen twijfel zouden aanvaarden. DE BETREKKINGEN MET RUSLAND. Een waarschuwing van Churchill. Churchill heeft in een te Londen gehouden rede, sprekende over de betrekkingen mer Rusland gezegd, dat de toestand precair was en nauwlettend werd gadegeslagen. Hij wilde er een woord van waarschuwing aan toevoe gen tot personen, die geld wilden leenen aan Rusland, waartoe zij ten volle het recht had den. Zij moesten het risico beseffen dat zij lie pen en begrijpen dat de Britschc schatkist on der geen beding eenige verantwoordelijkheid zou aanvaarden als zij bedot werden. Nader wordt gemeld dat Churchill het vol gende zcide De Russische bolsjewisten ruïneerden hun eigen land, maar zij zijn niet bij machte het onze te rulneeren. Zij mcènden dat dezelfde bedriegerijen waarmede zij hun eigen moejiks om den tuin leidden ook voor Engeland ge* schikt waren. Het geld dat op aandrang der Russische regeering voor de Britsche mijnwer kers zonden is een bagatel in vergelijking met wat de Russen van ons hebben gestolen. Per soonlijk hoopte Churchill te beleven, dat et in Rusland een beschaafde regeèring zou zijn of dot cr een eind wos gemaakt aan den hui- digen schijn van vriendschappelijke betrek kingen met mannen die onzen ondergang zoe ken. Met het oog echter op de continuïteit der Britsche buitenlandsche politiek was besloten, dot het thans geen tijd was om de betrekkin gen te verbreken. ITALIË. UITLEVERINGSVERDRAG MET TURKIJE. Tursschen Turkije en Italië is een uitleverings verdrag geteekend. De delegaties der beide landen zetten de onderhandelingen voort no pens het sluiten van ondere overeenkomsten. POLEN. ONTSLAG VAN GENERAALS. De president der republiek heeft het ontslag van generaal Holler en van graaf Szeptycki aangenomen. DE MOORD OP DIRECTEUR-GENERAAL LINDE. Sergeant Trzemielewski, die in April Linde, den directeur-generaal van de postspaarbank heeft vermoord, is veroordeeld tot 10 jaar dwangarbeid. TURKIJE. DE SAMENZWERING TEGEN MOESTAFA KEMAL. In verband met de samenzwering tegen Moestafa Kemal zijn o.a. twee afgevaardigden, vijf oud-afgevaardigden der oppositie en eenige minder bekende leden der progrcssistischc partij aangehouden. De president der rechtbank te bescherming der onafhankelijkheid verklaarde, dat het com plot een samenzwering was van een geheime politieke groep met het doel de huidige regee ring omver te werpen. De leden van het diplomatieke corps te An gora hebben namens hun respectieve regee ringen hun leedwezen betuigd over den aanslag te Smyrna tegen den president der republiek gesmeed. Deze ontving ook uit alle deelen des lands duizenden telegrammen cn brieven van gelukwensch. Overal in het land hadden bc- toogingen plaats te zijner eer. Dc pers keurt algemeen den aanslag af. In een proclamatie aan het volk gericht, zegt do president, dat dc aanslag meer tegen do republiek dan tegen hem -was gericht cn hij voegt daarbijmijn nietig lichaam zal eenmaal worden begraven, maar do republiek zal eeuwig leven. Nader wordt gemeld Ruim veertig arrestqties vonden plaats in verband met dc samenzwering tegen Moestafa Kcmal. Onder de gearresteerden bevinden zioh tien leden van dc opposticn-partij. GRIEKENLAND. KONINGIN OLGA. f De oud-koningin-mocder van Griekenland, Olga, is tc Rome overleden. Olga Constantinovo, groot-hertogin van Rus land, cx-koningin-weduwo van Griekenland, werd 22 Augustus 1851 geboren te Pawlowsk, als dochter van groothertog Constantijn Nico- lajewitsj, zoon van keizer Nicolaos I en Alex andre Joseviovna, prinses ven Soksen-Alten- burg. In 1867 huwde zij met GeoTgo I, een Dcen- schen prins, die koning werd van Griekenland en 5 Maart 1913 werd vermoord. Zij wns de zuster van den in den wereldoorlog gesneuvel den groothertog Constantijn van Rusland Zij had zes kinderen dc prinsen, Constantijn, Geerge, Nicolans, de prinses Marie en de prinsen Andreas en Christoffel. Dc oudsto zoon Constantijn, hertog van Sparta, huwde met Sophie van Hohcnzollern en werd In 1913 koning van Griekenland. NOORD-AFRIKA. DE FRANSCHEN IN MAROKKO Ten Noord-Oosten von Wezzan hebben do Fransche troepen, naar een bericht uit Rabat meldt, hum opmarsch voortgezet. Het gebied van den stem van Rouno hebben zij weer ge heel bezet, twee dorpen aan hun aanhangers ontnomen, werden door hen hernomen; de vij and vluchtte en liet krijgsgevangenen en doo den in handen der Franschen. BRITSCH-IND1E. DE ONLUSTEN IN CALCUTTA. De politie deed verscheidene huiszoekingen in Calcuthta en in de omgeving. Er hadden negen arrestaties plaats. Eenige der gearres teerden zijn studenten. Een aantal boeken en geschriften werden in beslag genomen. VERFENICDF STATEN. HET EUCHARISTISCH CONGRES TE CHICAGO. De openingsplechtigheid. N e w-Y ork, 19 Juni. (H.N.) Het eucha ristisch congres is geopend met een plechtige zitting in het Colosseum, waaraan 14.000 per sonen deelnamen. Van president Coolidge was een telegram ontvangen, waarin hij de deel nemers aan het congres welkom heet en er zijn leedwezen over betuigt, dat hij verhin derd is persoonlijk tegenwoordig te zijn. Ver volgens werden door een groot aan-al verte genwoordigers van staats- en stedelijke over heden woorden van welkom tot het congres gericht. Kardinaal Bonzóno dankte uit n*am van den Paus voor de hartelijke woorden van welkom, tot het congres gericht. Onder do aanwezigen bevonden zich 8 kardinalen cn ruim 100 aartsbisschoppen. Met grooten luister, zooals nooit te voren in de Vereenigde Staten is gezien, is gistermor gen het Eugaristisch CongTes te Chicago geo pend. De plechtige hoogmis werd in de kathedraal van „de Heilige Naam" door mgr. Heylen, bis schop van Namen gecelebreerd in tegenwoor digheid van elf Europeesche en Amerikaan9che kardinalen. Kardinaal Bonzano werd te voren door kar dinaal Mundelein, den aartsbisschop van Chi cago, als pauselijk legaat begroet. Opvoeden is zichzelf overbodig maken. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. 60 De portier wist het niet. „Zij vertrok in een taxi," zeide hij. „Ik zag haar weggaan, maar kan niet zeggen, welk nummer het rijtuig had. Om de waarheid te zeggen, daar heb ik niet op gelet, meneer; ik heb een voorbijgaande taxi aangeroepen. Het adres heb ik niet ge hoord. Dat gaf zij den man zelf op. Ik denk, dat het het Victoria Hotel was, maar dat weet ik niet zeker, meneer." Hij vroeg den gérant te spreken en deze verscheen, vriendelijk glimlachend evenals Ma dame Brut in Algiers, maar hij wist oo«k niets. „Ik zou u niet kunnen zeggen, waarheen zij is gegaan. Ons hotel is nu tamelijk vol en wij letten niet zoo op het komen en gaan der gas ten. Zij zeide alleen, dat zij wegging. Gister avond kwam er eenige bagage voor haar, zoo als de portier zeide, en die heeft ze heden morgen in de taxi meegenomen." Tremayne knikte en wist niets meer te zeg gen. Hij belde Rutherford op, maar de dokter begreep er evenmin iets van. „Zij was gistermorgen heel kalm en be- deard," antwoordde hij. „En ik meende, dat zij zeide, dat ze je van morgen zou wachten." „Zij heeft ons beiden voor den gek gehou den," zeide Tremayne driftig en wierp de hoor buis neer. Hij liet zijn adres in het Queen Anne Hotel en ging terug naar het Hotel Cimric. Nu besefte hij eindelijk, dat Iris hun dit maal te slim was geweest. Zij had hem voor den gek gehouden cn Rutherford gebruikt om. haar naar huis te brengen en als een middel om beter te kunnen ontsnappen. De woestijn had haar eens verzwolgen, doch haar weer te ruggegeven. Maar nu had Londen haar gegre pen en zij was spoorloos verdwenen. HOOFDSTUK XXXVI. Iris was nog nooit van haar leven alleen in een schouwburg geweest en had nooit het Startheater van binnen gezien of een operette gehoord. Evenmin was zij ooit in aanraking gekomen met acteurs of actrices. Het was iets nieuws voor haar, toen Tremayne haar te Algiers ver telde, dat brieven aan Cassillis geadresseerd aan het Star-theater of de Troep van Calvey, hem altijd zouden bereiken. Hij had zeker niet gedacht, dat die inlichting haar nog eens te pas kon komen, maar het was zoo. Iris schreef een brief, nadat zij Rutherford het Queen Anna Hotel had zien verlaten „Lieve Julian," schreef zij, „ik heb Ge offrey verlaten en ben alleen in Londen; hij is nog buitenslands. Ik wensch onaf hankelijk te worden, en het tooneel lijkt mij het eenige, waarvoor ik geschikt ben. Kon en wil je mij helpen? Zou je me tenminste willen opzoeken en raad geven ter wille van vroeger Ik denk niet, dat je wrok jegens mij koestert. Daarvoor is geen re den en ik heb ebsoluut niemand anders. tot wien ik mij kon wenden en met wien ik ronduit kan spreken en die mij zou be grijpen. J ij zult dit wel kunnen, als ik je zeg, dat Geoffrey mij nooit heeft verge ven. Och, kom mij toch opzoeken. IRIS TREMAYNE. Zij bracht dezen brief zelf naar het theater en overhandigde hem aan een heel gedienstigen man in unifoim, die (kijkende naar Iris' rijke kleeding) zeide, dat hij er zeker voor zou zor gen, dat meneer Cossillis hem kreeg in de eer ste pauze, en als zij plaats wilde nemen, zou het antwoord haar worden gebracht. Iris nam een loge en ging zitten, maar zij genoot niet van de operette. Zij had nooit bij zonder veel gehouden van het tooneel, of schoon zij dacht, dat „haar uiterlijk haar for tuin zou maken", als zij op de planken ging. Zij had zooveel moeite in den voornaamsten speler den jongen te herkennen, dien zij zoo goed had gekend, dat zij wenschte het briefje nooit te hebben geschreven en haar opwelling betreurde, eer de operette uit was. In de tweede pauze werd haar het antwoord gebracht, en met bevende vingers scheurde zij het couvert open. „Lieve Iris," schroef hij. „Wacht mij als je blieft in de foyer .Ik zal bij je komen zoo gauw ik kan, en natuurlijk zal ik je helpen. JULIAN CASSILLIS." Zij stak het briefje in den zak en wachtte. Toen de operette uit was, ging zij naar de foyer, waar zij ging zitten en deed, alsof zij niet bemerkte, dat er naar haar werd gekeken, en zij niet zenuwachtig was. Het was een Woensdag-matinée, en de laat ste toeschouwers verdwenen langzamerhand, maar het kaartjesbureau was nog open en de menschen liepen heen en weer, zoodat zij niet alleen wasmaar de tijd viel haar lang en dikwijls was zij op het punt op tc staan en weg te loopen. Als zij niet had geweten, dot Tremayne dien avond in Londen zou aanko men, en het den volgenden morgen te laat zou zijn, dan zou zij het hebben gedaan, maar ditmaal was zij vastbesloten, dat zij niet naar Trelawn teruggebracht en beknord wilde wor den als een ondeugend kind. Cassillis had eigenlijk ook gedaan, wat zij wilde doen. Hij had zich vrijheid en onafhankelijkheid willen verwerven, en dat was hem gelukt. Waarom zou zij dat ook niet doen „Hallo daar ben ik 1" zeide een stem. Een oogenblik stond Iris verstomd, want zij herkende in den knappen jongen man met zijn nette, donkere overjas, slappen hoed en modieuze schoenen den acteur in zijn tooneel- kleeding niet weer. Hij leek niets op een too- neelspeler en zij zag hem half verschrikt en ontdaan aan. „Ik geloof, dat je mij niet eens herkent," zei de hij lachend. Toen deed zij het, want het was zijn stem, daaraan was geen twijfel. „O, Julian natuurlijk," antwoordde zij „Hoe dom van mij, want je bent werkelijk niets ver anderd. En hoe vriendelijk van je, hier te ko men." Zij gaven elkaar de hand, en in him oogen lag meer dan genoegen, toen zij elkaar aanza gen en het verleden hun weer voor den geest kwam. „Waar zullen wij heen gaan vroeg zij. „Hier kunnen wij niet praten, en ik heb je zoo veel te zeggen. Maar heb je tijd te luisteren bon je niet bezet?" „Neen, niet voor heden avond; laten wij er gens thee gaan drinken, wil je? Je bent ver anderd, Iris. Ik geloof, dat je iverkelijk bent ge groeid I Wij zullen gaan naar een rustig, aar dig plekje, dat ik weet, en waar wij onder de" thee kunnen praten. Ik krijg niet veel lunch op mntinée-dagen, en heb dus honger. Dezen kant uit, ik heb mijn auto hier." „Je auto I" „Wel, ik mag ze in elk geval gebruiken." Tot haar groote verlichting vroeg hij niet naar Tremayne, en zij gingen naar de kleine auto, die in de zijstraat voor den ingang naar het tooneel stond te wachten. Iris keek met belangstelling rond, en hij merkte dat op. „Ik heb je niet gevraagd mij hier op te woch- ten," zeide hij. „Het is hier altijd zoo vol en jij waart alleen. Ik hoop ,dat je het niet kwa lijk neemt." „Ik geloof niet, dat ik het ooit had dur ven doen," antwoordde zij, „daarom ben ik blij, dat je het niet deed. Wat een aardige, kleine auto ik heb de mijne in meer dan vief maanden niet gezien. Wij zijn den geheelen winter in het buitenland geweest." „Gelukkige menschen I Waar Iris vertelde het hem, luchtig heenloopend over Algiers en Biskra. „Ik heb Geoffrey in Biskra verlaten," zeide zij terloops en ben naar huis gegaan met een dokter, dien wij kenden. Zaterdag zijn wij aangekomen." „Is Tremayne daar nog steeds „Hij is nu in Parijs, geloof ik." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1