DE EEMLANDER" PRUS CES ADÏESTEKTlEK BUITENLAND. N.V. Handel-iMchaopij EERSTE BLAD. 24e Jaargang No. 302 per poet 1 V—, per wok (nel gntii -go» oagehikkca) f OU». lUWitt 1 CjOS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD MRECTEUR-MTOEVER: J. VM.KHORF. ^HEMSCHE'MORTWAL 2*. POSTREKENING M*. 47914. TEL. INT. sta. Zaterdag 26 Juni 1926 mei inbegrip van «em bewijsnommer. elke regel meer 0 25. dienriunbi». dingen en Lleldadigheidvrdveitcniiin Toorde Uk der prijs. Voor bundel cn bedrijf bestaan net voor deel ige bepalingen voor het advcrtccrcn. Eeoa circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE REGELING MET DE VROEGERE VORSTENHUIZEN. De voortgezetten behandeling in de juridische commissie van den rijksdag. Berlijn, 25 Juni (H.N. Draadloos). De juri dische commissie van den rijksdag heeft dc be raadslagingen over de wet betreffende de uit eenzetting met de vroegere Duitschc vorsten huizen vandaag voortgezet, en de artikelen 10 en 11, betreffende de schadevergoeding voor kastcelcn, parken, kunstschatten enz. aangeno men. Van Duitsch-notionale zijde was een amendement ingediend, om art. 10 te schrap pen, daar het niet geoorloofd is het particulier vermogen van de vorsten te onteigenen. Het moet voldoende zijn, indien de parken en ver zamelingen, die tot nu toe voor het publiek toegankelijk waren dit ook verder blijven. Er ontspon zich een uitvoerig debat, in den loop waarvan nog verschillende andere amende menten werden vastgesteld. Door de Duitsch- nationalen werd bijzonder nadruk gelged op het onrecht, dat door de laatste ab'nea van art. 10 staat te geschieden, waarin bepaald wordt dat voor kunstverzamelingen, die voor het pu bliek toegankelijk zijn, de schadevergoeding niet hooger mag zijn dan in overeenstemming met dc opbrengst der entreegelden is. Het door de Duitsch-nationalen ingediende amen dement werd verworpen, daarentegen werd een amendement van de Duitschc volkspartij aan genomen, volgens hetwelk de laatste alinea al leen van toepassing zal zijn op die kunstschat ten, welke reeds voor de revolutie van 1913 voor het publiek toegankelijk waren, het amen dement heef* vooral betrekking op dc Sulley- collcctie Art ut werd tenslotte met de stem ming der communisten togen en met stemont- houding van de sociaal-democraten, Duitsch- nationalen en volkischcn aangenomen. Art. 11 werd zonder debat aangenomen B e r 1 ij n. 2 5 Juni. (H. N )Dc juridische commissie van den rijksdag heeft ook artikel ip, waardoor een behoorlijk levensonderhoud aan de leden der vorstenhuizen wordt gewaar borgd, goedgekeurd, nadat met steun der mid denpartijen een sociaal-democratisch amende ment was aangenomen, waarbij deze waarborg bpperkt blijft tot de thane levende leden der vorstenhuizen. Ook art. 15 is door de com missie aangenomen. De juridische commissie van den Rijksdag zal heden de behandeling in eerste lezing van het wetsontwerp inzake de schadeloosstelling der gewezen vorsten ten einde voeren Of het in tweede lezing zal worden behandeld staat nog niet vast. Dc regecringspartijen zullen dit zeker niet doen en zij honen dat de sociaal democraten en Duitsch-nationalen er eveneens van af zullen zien. om dan te trachten even tueel in het plenum nog enkele wijzigingen van het ontwerp der regeering te verkrijgen. De regeeringspartijen zijn er momenteel vrij vast Van overtuigd dat de noodige meerderheid van 2/5 kan worden gevonden Reeds begin volgende weck zal het wetsont werp op de agenda prijken. ONTSLAG RIJ KRUPP. Naar de directie der firma Krupp te Essen meedeelt zal zij in de eerstvolgende maanden nog 5 a 4000 leden van haar personeel we gens slapte in zaken moeten ontslaan STAKING DER GEMEENTELIJKE ARBEI DERS TE THORH EN BROMBERG. B e r 1 ij n. 25 Juni (Wolff). Volgens een be richt uit Warschau zijn de gemeentelijke ar beiders van Thorn in staking gegaan. Zij eischen 50 pet. loonsverhooging Het electrisch bedrijf, de tram, bet gasbedrijf en de water leiding zijn stilgelegd. Tc Bromberg is na de verwerping van dë loonelschen der industrieele arbeiders (zij vragen TOO pet verhooging) een algemeen^ staking uitgebroken, waarbij de ge meentebedrijven ook betrokken zijn. HET PROCES-KUTISKER. Een nietrw bevel tot arrestatie Groot spektakel van Kutisker. De voorzitter van de rechtbank heeft Don derdag in overleg met den officier van justitie besloten een nieuw bevel tot inhechtenisne ming tegen Kutisker uit te vaardigen. Naar men weet, was hij indertijd in vrijheid gesteld, omdat hij „haftunfëhig" was. Donder dagavond verschenen de president en de offi cier met den bekenden geneeskundige prof. His, alsmede verscheidene rechercheurs ten huize van Kutisker, die ziek te bed lag. Toen de president zeide, dat Kutisker zijn arrestant was, geraakte deze in groote opwin ding. Hij sloeg als een bezetene van zich af toen de rechercheurs hem uit het bed wilden trekken. De familie waarschuwde de verdedi gers, die onmiddellijk kwamen en tegen de nieuwe arrestatie protesteerden. Zij beriepen zich op de attesten van verschillende bekende doctoren, waaronder prof. Krauss van de Cha- rité, inhoudende, dat Kutisker absoluut niet mocht worden vervoerd. De president stoorde zich hieraan niet en gaf den rechercheurs lest Kutisker mee te nemen. Opnieuw schopte deze een geweldig kabaal en ten slotte moest prof. His toegeven, dat Ku- tisker's gezondheidstoestand inderdaad var dien aard was, dat hij niet kon worden ver* voerd. Bovendien deelde de Charité, in ant woord op een vraag per telefoon mede, dat e geen enkel bed vrij was. Men besloot daarep Kutisker in zijn woning door een paar rechc- cheurs te laten bewaken. Nader wordt gemeld Na een conferentie van juridische en medi sche deskundigen aan Kutiskcrs ziekbed in do Charité is gistermorgen besloten den gevan gene uit de voorloopige hechtenis te ontslaan en hem toe te staon naar zijn woning in dé Budapester straat te vertrekken. In die wo ning zal Kutisker vrij zijn, maar hij mag ze niet verlaten en de uitgangen blijven bewaakt. LANDVERRAAD. Leipzig, 25 J u n i/ (H. N.) Het rijksge rechtshof heeft een zekeren Arthur Vogt uit Berlijn wegens landverraad tot 6 jaar tuchthuis en 10 jaar eerverlies veroordeeld. Hij stond te recht, omdot hij in dienst zijnde bij de Siemens en Shuckert Wcrke inlichtingen, die in het be lang van de landverdediging geheim moesten blijven, aan den Franschen spionagedienst had verraden. WEER EEN KINDERMOORD. Bij Duisburg zijn Donderdagmiddag aan den rand van een boschje de lijken van een 5-jarig meisje en een 6-jarige jongen gevonden. De twee kinderen waren vermoord; zij hadden messteken in de halsstreek en van beide wa ren de polsaderen doorgesneden Verdacht van den moord wordt een onge veer 25-jarige vrouw die in dc nabijheid is gezien en zich m een beek de honden heeft gewasschen. Zij is nog niet opgespoord. X. VALSCHE MUNTERS. Leipzig, 25 Juni (H. N.) De rcchercho heeft in een voorstod van Leipzig een werk plaats van valsche munters ontdekt, weor sedert een half jaar valsche stukken van I mark wor den vervaardigd De stempels en andere werk tuigen zijn in beslag genomen. EEN ONJUIST GERUCHT. Glogou, 25 Juni. (H. N.) Het gerucht, dat 7 soldaten door een bliksemstrual zouden zijn gedood, terwijl zij een toestel voor de ont vangst van draadloozc telegrafie bedienden, is onjuist. Van een dergelijk ongelul. is bij de bevoegde overheid niets bekend. HET HOOGE WATER. Frankfort a. d. Oder, 25 Juni. (H N.) Men is bevreesd dat ook de dijk bij Vischt zal doorbreken .De Warthe en de Netze voeren nog steeds veel water aan Genietroepen zijn uit Kustrin naar de plaatsen gezonden, waar het gevaar het meest dreigt. LUXEMBURG. DB KABINETSCRISIS Een origineel referendum der groothertogin. De groothertogin heeft dear tussehenkorrs» van het secretariaat tfan de Kamer een vragen lijst gericht aan de verscheiden groepen en aan enkele afgevaardigden, waarin zij inlich tingen vraagt omtrent hun standpunt tegenover ^en coalitieregeering en hun verzocht hunne meening te kennen te geven over eene evcn- tueele andere oplossing van de crisis. Dooi dit origineele referendum tracht zij zoo moge lijk ook de meest dringende vraagstukken te leeren kennen, welke dc grondslag moeten vor men voor het nieuwe regeeringsprogram. FRANKRIJK. HET NIEUWE MINISTERIE De eerste maatregelen van Cail laux. Ontslag van den gouver neur der Banque de Franco In den kabinetsraad 'heeft Caillaux de alge- meene lijnen van het finandeele probleem uit eengezet. Briond drong aan op de noodzake lijkheid om dringend over te gaan tot alle mo gelijke bezuinigingen in de openbare dienster» Hedenochtend komt de ministerraad bijeei». Gemeld wordt, dat Caillaux aan den minis terraad een decreet zal voorleggen om tot gouverneur der Banque de France te benoe men Moreau, gouverneur der Banque d'Algé- rie, ir de plaats van Robincau, die tot andere functias geroepen zal worden. Picard, vice- gouvtrneur der Banque de France zou Moreau opvolgen als directeur der Banque d'Algérie. REUSACHTIGE BRAND. B 11 e g a r d e, 2 5 Juni. (V. D.) Een enor me brand heeft een groote zagerij en vier ge bouwen in de asch gelegd. Zelfs uit Genèvo wa) de brandweer gekomen om het vuur te bevrijden. De schade bedraagt verscheidene milioenen Zwitsersche francs. ENGELAND. DE RUSSISCHE STEUNGELDEN De debatten in bet Lagerhuis. De motie van Locker Lampson. Londen, 25 Juni. (V. D.) Het debat in /iet Lagerhuis werd heden ingeleid door Loc ier Lampson, conservatief, die de volgen de motie indiende „dat dit Huis de propaganda tot de politiek van omverwerping in dit land veroordeelt, die gemaakt wordt door Sovjet-organisaties, welke zijn toegelaten voor handelsdoeleinden, en van meening is, dat de handelsovereenkomst met de Sovjet-regeering door de regeering van 7, M. behoort te worden beëindigd." Locker Lampson zeide in den loop eener heftige aanklacht aan het adres der Sovjet- politiek, dat Rusland alleen van onze bondge- nooten zijne schuld van 800 millioen pond heeft geweigerd te betalen. Het heeft ook de eigendommen geconfisceerd van alle Britsche kooplieden in Rusland. Het is 250 millioen schuldig aan deze ongelukkige lieden. Dit geld RECLAMES Van 11 roüols 4.05. ell;e rcccl meer 1- Geelt onmiddellijk een glans gelijk een spiegel aan meu belen en vloeren en is het behoud voor Uw Linoleum. Ovsral tferkcCigbsar Rottwdam. keert tot ons terug, om de constitutioneel© .orde in het Rijk omver te werpen. De Sovjets schij nen gcene gelegenheid verforen te laten gqun, om misbruik te maken van hunne diplomatieke rechten en ons onder het mom van vriend schap in den rug te treffen. Er zou in Erf land geenc communistische partij zijn, wclko dien naam waard was, indien zij niet door de Sovjetgelden gevoed werd. Hoe lang moet <-■' nog voortduren vroeg hij Llovd Gevorge. de.leider der liberaler, zeide, dat hij aan het debr! deelnam, deur h:j verantwoordelijk is voor dc handelsovereen komst, welke in T92T is gesleten. De vraag is niet, of men de Russische regeering, hare be ginselen. of hare methode goedkeurt, maar of men de handelsovereenkomst zol intrekken, waardoor de handel van dit land >s toegeno men met millioenen ponden. "Wanneer is er eene regecring in Rusland geweest, welke wij konden goedkeuren De huidige regcering ia eene vreeselijke tyrannie, maar zij is slechts in de plaats gekomen van een vreeselijke tyran nie. welke onbekwaafrn, corrupt en verraderlijk was. Gewagende van de correspondentie tusschen de Britsche communisten en de Sovjetorgani- saties, welke gisteren door de regeering is ge publiceerd, zeide Lloyd George, dat men heeft beweerd, dat in deze correspondentie voldoen de feiten aanwezig zijn om de diplomatieke betrekkingen met Rusland of te breken, op grond, dat het onbeperkte hoeveelheden goud zendt, om onze constitutie omver te werpen Moor hij wees er op, dot er in de geheelc correspondetie over geklaagd wordt, dat het goud zeer beperkt is. En in deze correspon dentie, welke beschouwd wordt als eene be dreiging voor de gemeenschap, worden noch deze eerste minister, noch de leden dezer re- geering bedreigd. Als een gevaar wordt daarin de regeering van Mac Denold beschouwd. Ei wordt verklaard, dat meedoogcnlcoze maatre gelen moeten worden genomen, om de arbei derspartij te bestrijden. Om die reden wordt ons verzocht don handel met Rusland weg te werpen, die tot 54 millioen per jaar inbrengt! Commander Hilton Yo ting, conservatie! zeide, dat op de regcering de dringende plicht rust, om Kot volk van dit land te beschermen tegen den verderfelijken invloed van buiten- landsch croud en geheime agenten. Men kan dit verderfelijk© goud en de geheime agenten bui ten het land houden, maar niet de gedachten Daar dit zoo is. zou het eene groote fout zijn, de rechtstrccksche betrekkingen met de regec ring van Rusland of te breken. Ramsay Mac Donald, de leider der arbeiderspartij, zeide: „Indien er door dc R; sische of eenige andere regeering propaganda wordt gevoerd, met haar geld en door hare agenten, heeft dit land niet het recht dit te gc- doogen. Maar, terwijl wij ons beschermen, moe ten wij ons gezond verstund gebruiken." De handelsovereenkomst is in werking, en wij kun nen die thans niet intrekken Indien wij de overeenkomst verbraken, zou de Russische re geering ongetwijfeld hare vijandigheid tegen over ons verscherpen. Indien er op de harw delsovercenkomst inbreuken gemaakt worden, kunnen deze op de gewone diplomatieke wijze worden behandeld Chambbrlaïn acn het woord. Sir Austen Chamberlain zeide in zijn antwoord, dot twee kwesties ter sprake zijn gebracht: Hebben de regeering van Z. M. en dit land goede reden om zich te beklagen over de handelwijze der Sovjet-overheden in Rusland, en ten tweede, indien dit het geval is, zouden zij dan verstandig handelen om hunne verontwaardiging te toonen of hun wrok, door alle diplomatieke betrekkingen af te breken en de handelsovereenkomst te beëindigen? Deze- twee kwesties moeten van elkaar worden ge scheiden. „Ik zou de eerste kwestie zonder aarzeling bevestigend willen beantwoorden. Dc tweede kwestie zou ik ontkennend willen beantwoorden, niet omdot ik geloof, dot dc Sovjctrcgeering het recht heeft ons iets te vragen, hetwelk be trekking heeft op hunne houding tegenover ons, maar omdat ik niet denk dat dc Britsch© belangen of dc belangen van den wereldvrede gediend zouden worden door het afbreken van alle betrekkingen met hen. Dc Sovjet-rcgoering is iets, hetwelk geheel op zichzelf staat. Zij gelijkt niet op de regeering van ccnig ander land. Het is niet gemakkelijk de betrekkingen met haar te handhuven. Het is onmogelijk om te zeggen, dat dc betrekkingen, die zij met an dere landen onderhoudt, vriendschappelijk of correct zijn. Indien het slechts de vraag was, of de han delsovereenkomst is nagekomen, zou hij ant woorden dat dit niet het geval is. Dé woorden in de handelsovereenkomst zijn duidelijk, en ik haalde die aan om te bewijzen dat zij voor schrijven, dat elke partij zich zou onthouden van elke vijandige actie of onderneming tegen de andere, eri van het voeren van officieel© propaganda buiten de grenzen, welke direct of indirect gericht is tegen de belangen van het Britsche Rijk of dc Sovjet-republiek. Verder houdt dc overeenkomst in, dat onder de woor den „het voeren van officiecle propaganda" verstaan rnoct worden: het verstrekken van hulp of aonmocdiging door eene der partijen aan propogondo, welke buiten hare grenzen ge voerd wordt. ,Hct is volkomen duidelijk voor dc regecring van Z. Al. en moot volkomen dui delijk zijn voor ieder, ook voor dc Sovjet overheden, dat zij zich niet gedragen volgons deze uitdrukkelijke verplichtingen dor handels overeenkomst." Men heeft voorgesteld dot dc regeering nieu we onderhandelingen zou aangaan, dat zij zou trachten eene nieuwe overeenkomst van handel en vriendschap te sluiten. Zooals zij den zaak gelastigde der Sovjet herhaaldelijk heeft ver klaard, acht dc regcering het nutteloos, onder handelingen over een nieuwe overeenkomst aan te gaan, zoolang dc oude overeenkomsten niet werden geëerbiedigd. Dc qunestie is '.hans, of de regcering de diplomatieke betrekkingen met Rusland zal afbreken. Maar de propaganda zou door zulk eene drastische actie niet buiten gehouden worden, Spr is lid van de coalitie- regeeringv van Lloyd George geweest, die de handelsovereenkomst heeft gesloten, cn hij ver zocht Lloyd George te erkennen, dat Hunne verwachtingen niet zijn vervuld. Maar dc han delsovereenkomst te beëindigen, die eenigen tijd in werking is geweest, en dc betrekkingen met Rusland af te bieken, zou ons, naar hij gelooft, geen wapen geven, om dc wonorde te bestrijden, af de ontrouw of dc revolutie bin nen onze grenzen Het zou tweedracht doen ontstaan waar wij eenheid zoeken, en het zou de onzekerheid en dc instabiliteit der Europce- schc toestanden doen toenemen, terwijl het ons voornaamste doel is, die te doen verdwijnen. Chamberlain besloot: „De regecring neemt eene middenpositie in tusschen de uiterst© meeningen, lie te kennen zijn gegeven. Wij gelooven niet, dat het mogelijk is nieuwe on derhandelingen aan te gaan, zoolang de ver bintenissen, welke de Sovjct-regcering op zich heeft genomen, voortdurend worden verbro ken HOT CONGRES OVER DE EMIGRATIE. Het te Londen vergaderde arbeiderscongres over de emigratie heeft gister in zijn slotzitting een instructie goedgekeurd aan het I.V.V. om de studie te bevorderen van de economische, sociale, ras- en kleurfactoren van hot emigro- ticprobleem, en het resultaat aan een toekom stig congres te onderwerpen. DE DOODSTRAF VOOR VROUWEN. Donderdagmorgen is te Manchester een 55- jarige vrouw, moeder van drie kinderen, opge hangen wegens moord te Leeds op haar kost- juffrouw. Zij is de tweede vrouw die na de exe cutie van mevrouw Thompson uit Ilford werd ter dood gebracht. Sedert werd nog aan een bewoonster van Dublin wegens moord op haar man de doodstraf'voltrokken. SPANJE. EEN COMPLOT TEGEN DE SPAANSCHE MONARCHIE. Tal van hooggeplaatste personen bij de samenzwering betrokken. De politie heeft gisteren een uitgebreid politiek complot ontdekt, dat zijn vertakkingen over het geheele land heeft. De beweging, die 's avonds zou ontketend worden,'was tegen het bestaan de regiem gericht en door vooruitstrevende li beralen en republikeinen op touw gezet. Tal rijke personen zijn gearresteerd, waaronder verschillende intellectucelen en republikeinsche oud-Kamerleden. Sommige zeer geziene leger- chefs steunden de beweging. Er zou een manifest aan het land worden ge richt, door generaal Weyler onderteekend, die op het oogenblik in Palma, op Majorca, ver blijf houdt en streng wordt bewaakt. Ook een oud-minister van oorlog zou zijn gecompromit teerd. Niet liberaad maar commu nistisch. Een beweging zonder belang Het complot, dat ontdekt werd, is, naar na der wordt gemeld, van geringe beteekenis en de aard ervan is niet zoozeer liberaal als communistisch. Bij de beweging waren indi vidueel eenige militairen aangesloten, die geen deel uitmaakten van de actieve kaders. De personen, die bij het complot betrokken wa ren, zijn gearresteerd en voor de bevoegde rechtbanken gedaagd. De poging kan als vol komen mislukt beschouwd worden. Het Staatsblad publiceert een besluit, vol gens hetwelk 't A thenaeum van Madrid afge- e':cn is van zijn zuiver artistieke en weten schappelijke doeleinden en opnieuw een haard I is geworden van rebellen en samenzwering te gen de openbare ordedc regecring heeft daarom een raad van bestuur van het Athe naeum benoemd, welks vergaderingen alle af geschaft zijn. DENEMARKEN. THOMAS GARDE t Te Kopenhagen is in den ouderdom von 66 jaar overleden de Deensche vice-ndmiranl Tho mas Wilhelm Garde, die in 1885 heeft deel genomen nnn de Holms-cxpeditic naar Groen land. In 1895 leidde hij een expeditie over het ijs in het binnenland,van Groenland. Later werd hij chef von hot Deensche departement van Marine en vervolgens chef van den Morine- stof. ÏTALIF INDUSTRIEELE CREDIETFN VOOR BESTELLINGEN IN ITALIË. Men overweegt, naar gemeld wordt, de ver- lecning door Italië vnn credicten aan zekere landen o.n. Pcrzic en Finlond, vooral voor de plaatsing van militaire bestellingen bij de Itali- aansche industrie. De katoenspinners hebben in een vergadering te Milaan besloten de productie te beperken. POLEN. RATAJ OPNIEUW VOORZITTER VAN DEN LANDDAG B c r 1 ij n, 25 Juli (V.D.). De voor eenige dopen afgetreden Scjm-voorziltcr Rataj is volgens een bericht uit Wurschnu opnieuw benoemd, en heeft zijne benoeming aangeno- EEN AANKLACHT TEGEN OUD MINISTER GRABSKI. Ir. de zitting van de begrootingscommissie stelde dc afgevaardigde Zykowski voor, den gewezen minister van financiën Ladislaus Grabski, voor het stnntsgcrcchtshof tc dagen, omdot hij door het verdrag met een Zwcedsch- ArKerikannsche groep over het lucifers-mono polie den Poolschen staat benadeeld heeft. RUSLAND. PEST IN HET OERALGERIED. Reeds 100 sterfgevallen. Uit Moskou wordt gemeld, dat in het gou vernement Oeral een pestepidemie heerscht. Er'zijn reeds over de 100 sterfgevallen. Het geheele district zal geïsoleerd worden. De verbinding van Rusland naar Siberic zal wor den omgelegd. Er is een commissie van genecshceren uit gezonden. OOSTENRIJK. PIN TELEN MINISTER VAN ONDERWIJS. Gister heeft de Centrale Commissie van den Nationalen Raad in een zitting, waar de soc.- democraten niet verschenen, besloten dr. Rin- telen voor te stellen als minister vnn onder wijs. Dr. Rintelen is daarna als minister van onderwijs gekozen. HONGARIJE. BFTHLEN'S POLITIEK. Boedapest, 25 Juni. (V D.) Het par lement werd na aanneming vnn alle regeerings- voorstellon tot den herfst verdaagd. Bij het af scheidsdiner van do regeeringspartij, verklaar de graaf Bethlen, dat de zes maanden lang» strijd, welke dikwijls met vergiftigde pijlen te gen de regeering is gestreden, en waardoor de leider van het kabinet bijna ziin prestige te genover het buitenlonad had verloren, toch zijn uitwerking heeft gemist Het was deze strijd, waardoor Hongarije werd belemmerd in do herkrijging van zijn finandeele souvereiniteit; als zoodanig is beëindiging daarvan ook te be schouwen als een schrede voorwaarts in do biritenlandsche politiek. Na de financieel© re constructie moet ook een tijdperk intreden van de particuliere zakenondernemingen. Do politiek van spr. was uitsluitend gericht op het herstel van de volkswelvaart, en wie ook na hem mocht komen, zou toch ollijd ter be reiking van dit doel zoo moeten handelen. HET HOOGWATER TE BOEDAPEST. Tengevolge van den was van den Donav staan verscheidene gedeelten der hoofdstaf onder water en zijn duizenden dakloos. SYRIË. DE TTOUW VAN EEN FRANSCH 4. OFFICIER VERMOORD. I Toen zij terugkeerde van Homs is de 25* jarige vrouw van den Franschen commandant te Palmyva vermoord en beroofd door haar in- landsch gevolg, dat ook den chauffeur doodde, ARABIE. DE ONGEREGELDHEDEN TE MEKKA, De Egyptische regeering ontving bericht, dat het incident, dat zich den 25.sten bij Mekkaf heeft voorgedaan tusschen de troepen, die het „heilig tapijt" begeleidden en een bende Ara bieren geregeld is. Thans is alles weer rustig^ CHINA. - DE TOESTAND IN CHINA. Peking, 25 Juni. (V D.) Naar gemeld wordt hebben Mandsjoerijsche soldaten de universiteit te Peking bezet omdat de rector ervan werd beschuldigd met de Sovjet in contact te staan, en zelfs al geldsommen hebben ontvangen, voor propagandistische doeleinden. Hij werd gearresteerd,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1