Zomer Uitverkoop Edison-Toestel. ÉiOMJSPRus rs :rr Arae" DE EEMLANDER" BUITENLAND. S. DUYKER FEUILLETON. Een Liefdesdroom. H. H. WINKELIERS PRINCESS ROOM 24e Jaargang Wo 303 P loort 2.10» idem imco per post X-, per week (met cratis verxekenag togen oageiukkea) 0.17* afzonderlijke nommart cj05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DfRECTEUR-UITQEVER: J. VALKHOPE. ARNHEMSCB„UE"^RTWAL aA. PO.T««N.M# N-. Maandag 28 Juni 1926 PRijsÖÊR~ADVERTEHTIÊH met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, dtenslaanb e- dingcn en Licidadigheidvadve tentiën voor de hdft der prijs. Voor handel cn bcdrijl bestaan xcci Toordsclige beoalineen voor het advertccicn hens circaiaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROE GERE DUITSCHE VORSTEN Het debat in de juridische com missie geëindigd. Berlijn, 26 Juni (VJD.). De juridische commissie van den Rijksdag beëindigde van daag hare beraadslagingen over de Wet op de schadeloosstelling der vorsten zonder eeni- ge wijzigingen van beteckenis in het wetsont werp aan te brengen. De Rijkskanselier antwoordde op de vraag, waarom men de geheele aangelegenheid niet tot het najaar verdaagde, om intusschen do landen in staat te stellen, een dading met do vorsten te sluiten, dat de Rijksregeering do grootste waarde hechtte aan een wettelijke re geling dezei quacstic door het Rijk nog vóór de zomervacantie. DE DUITSCHE POST. Berlijn, 26 Juni (V. D.) De Rijksdag nam het wetsontwerp aan, volgens hetwelk de Rijkspost na vorming van een reservefonds ten bedrage van 100 millioen Mark de te maken "meerdere winst zal moeten terugstorten in dc Rijkskas. GOEDERENCREDIETEN AAN RUSLAND. B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (H. N.) De Deutsche Bank maakt bekend, dat er voor het verstrek ken van goederencredieten aan Rusland een afzonderlijke organisatie in het leven zal wor den geroepen, zoodat de desbetreffende cre- dietcn zonder tusschenkomst van de groot* banken zullen worden verleend. De credieten zullen uitsluitend in dollars luiden. DE WERKLOOSHEID. De omvang. Berlijn, 2 7 Juni. (V. D.) Volgens mede- «leeling van den rijksminister van arbeid wa ren er midden Juni -.4 millioen steuntrekken de werkloozen. Jaarlijks worden gemiddeld 1.2 milliard mark voor steundoelcinden uitgege ven. Toeneming te Berlijn. Berlijn, 26 Juni (H. N.) Het aantal werk loozen tc Berlijn is in de afgcloopen week met 6000 toegenomen tot 266,000. HET PROCES-KUT1SKER. De eisch tegen Kutisker. In het proces-Kutisker zijn Zaterdag de drie vertegenwoordigers van het openbaar ministe rie aan het woord geweest. Zij hebben de vol gende straffen geëischt. Tegen Iwan Kutisker wegens valschheid in geschrifte en ophitsing van twee zijner medebeklaagden tot het ple gen van strafbare feiten, in.het geheel 5 jaar gevangenisstraf en 10 millioen mark boete of een dag gevangenisstraf voor elke 10,000 mark. Tegen Holzmann 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Tegen Strietcr, die in Egypte vertoeft, 2 jaar gevangenisstraf. Tegen alle overige beklaagden, o.a. tegen de beide zoons van "Kutisker, eischte het OM. gevangenis straffen van ten hoogste 9 maanden. De ver tegenwoordiger van het openbaar ministerie meende dat indien de rechtbank verzachtende omstandigheden voor Kutisker in aanmerking liet komen, zij zich belachelijk zou maken. NIEUWE MOORDEN IN S1LEZIË. In Silezië hebben zich alweer twee vreese- lijke drama's afgespeeld. Te Richenstein schoot een boekhouder zijn vrouw en twee kinderen dood en pleegde daarna zelfmoord. Men ver moedt dat de men in een aanval van ver standsverbijstering heeft gehandeld. Te Waltersdorf nabij Reichenstein heeft een teekenaar zijn beide kinderen 4 en 6 jaar den hals afgesneden en daarna zichzelf. De man deed dit uit wanhoop, daar hij sinds gcruimen tijd .verkloos was. De bevolking van Silezië schijnt door de misdaden der laatste weken ten zeerste opgewonden. Alle mogelijke fan tastische verhalen van nieuwe gruwelijke mis daden doen te Warschau en elders de ronde. DE WATERSNOOD. Een Elbcdijk doorgebroken. W i 11 e n b e r g, 2 7 Juni. Het water in de Elbe is nog 7 c.M. gestegen. De toestand in de omgeving is zeer gevaarlijk en men hoopt, dat het water den hoogsten stand heeft bereikt. Zeker zal het water binnen vier dogen niet val len. Erger is het in de omgeving van Schnacken- burg, waar een dijk is doorgebroken, waardoor de geheele arbeid der bewoners en der hulp troepen ongedaan is gemaakt, die den dijk over een afstond van 13 K.M. 70 c.M. hadden opgehoogd. Men verwacht, dat ook het overige deel van den dijk zal wegzakken. Het watei staat gelijk met de kruin van den dijk. Do hulptroepen zijn teruggetrokken en het gebied wordt aan het water overgelaten. Te Bnrby ten Z. van Maagdenburg), bedraagt de schade reeds anderhalf millioen mark. D* monding van de Havel in dc Elbe vormt een groot meer van 6—8000 meter 'breedte. De oogstvooruitzichten in dc Altmark zijn zeer ongunstig en uit het rapport van de ka mer van landbouw blijkt, dat dc eerste hooi oogst geheel vernield is. Een deel van den graan-, aardappel- en beetwortcloogst is ver loren. (Cour.) De leniging. B e r 1 ij n, 26 Juni. (H. N.) In den rijksdag hebben alle partijen moties ingediend tot le niging van den watersnood. BELGIE. BEZUINIGINGEN. De schatkistcommissie onder voorzitterschap van den minister van financiën heeft besloten, wat de subsidies betreft, den betrokken de partementen te verzoeken zich zooveel mo gelijk tc houden aan de richtsnoeren opge steld dooi de commissie, belast met dc be studeering van de werking der openbare dien sten. Zij besloot eveneens er op aan te drin gen bij de betrokken departementen, opdat zij de uitgaven, welke op de buitengewone bc- grooting voor 1927 moesten voorkomen, zeer ernstig zouden inkrimpen. Onder de bezuini gingen, waarvan de commissie kennis nam, moet o.a. vermeld worden de vermindering" met 7 millioen, d.i. 66 pet. der begrooting van koloniën en het moederland. Daarna werden de middelen in studie genomen om het geheel der staatsuitgaven ten minste met 15 pet. te verminderen. BRAND TE ANTWERPEN. Te Antwerpen brak Zaterdagavond in een pakhuis, waar 1500 balen wol en 1500 balen copra van een Antwerpschc firma lagen opge stapeld, brand uit. Ondanks de krachtige po gingen van de brandweer was het onmogelijk het vuur te blussohen. Dc hitte was zoo ge weldig, dat de ruiten van de omliggende hui zen sprongen. FRANKRIJK. DE SCHULDREGELING MET ENGELAND EN AMERIKA. Caillaux* plannen. In het financicele gedeelte der regeeringsver- kloring verklaart Caillaux, dat de regeling der Fransche schuld aan de Vcreenigde Staten en Groot-Britonnië beschouwd moet worden als de eerste stap in de richting der stabilisatie van de Fransche munteenheid. Hij zou 'derhalve willen aandringen op ratificatie der overeen komst van Washington, op voorwaarde, dat dc Fransche regcering formcelc toezeggingen verkrijgt wat betreft het verlecnen van buiten- landsche credieten. Het schijnt dus, dat ver moedelijk nieuwe onderhandelingen zullen wor den aangeknoopt. RECLAMES Van 14 regels 4.05. elke regel meer 1.— Langestraat 36 Zijden Tricot Onderjapcnnen fi 2.45 Diiectoir pantalons fl 1.95 Satinet Onder aponnen fl 1.90 Vooiradig In al;e modekleuren. behartigt Uw belangen en vergadert daarom niet enkelen per vereeniging, maar allen in de bovenzaal van Rustig en geisoleerd. De nieuwste uitvindingen op Radio-gebied practisch toegepast PIAN O HANDEL HAVII 29 TELEF. 773. Vraagt inlichtingen Accu's laden per koet en bij abonnement. HET SPAANSCHE KONINGSPAAR TE PARIJS. Het Spaansche koningspaar heeft gistermor gen een bezoek gebracht aan president Dou- mergue en werd op het Elysée met het ge bruikelijke ceremonieel ontvangen. De vorstelijke personen dejeuneerden ver volgens in de Spaansche ambassade en woon den des middags dc wedstrijden om den Grand Prix bij. ENGELAND. HET GESCHIL IN DE LIBERALE PARTIJ Een van dc liberale wihps legt zijn functie ncr. Sir Robert Hutchinson heeft lord Oxford zijn ontslag gezonden als een van de liberale whips. Hij is beu van het getwist in dc partij. Sir Godfrey Collins blijft chief whip. Onlangs, toen dc scheuring in de liberale partij dreigde, verzekerde men, dat Hutchinson waarschijnlijk chief whip' zou worden van Lloyd George's partij. HET MUNCONFLICT. Hei wetsontwerp inzake den achturendag. Londen, 27 Juni. (V.D.) Maandag zal het parlement het wetsontwerp inzake den 8-urendog in de mijnbedrijven in behandeling nemen. De Labour Party zal, naar vernomen wordt, al haar macht aanwenden om tegen dit ontwerp te opponeeren. In een te Saffron Walden gehouden rede heeft sir Arthur Steel Maitland, de minister van arbeid, de politiek der regeering met be trekking tot de indiening van dit ontwcrD ver dedigd. Spr. zeide, dot cr slechts een manier bestaat om uit de mijn-impasse te geraken en dit bestaat in tijdelijke verlenging van den arbeidsdag. Aangezien het achturen-ontwerp thans dc aandacht van het parlement zal hebben, wordt de noodige beteckenis toegekend aan dc be sprekingen in dc executieve van de mijnwer kersfederatie, die tegen Dinsdag a.s. tc Londen is bijeengeroepen. Ook wordt de noodige waarde gehecht aan dc verklaringen, afgelegd door den secretaris van de federatie. Cook, waarin hij o.m. voorsteltintrekking van het ontwerp cn terugkeer tot den arbeid op de voorwoorden, bestaande vóór dc stopzetting der mijnbedrijven. In dit verband stelt hij on derhandelingen met de vertegenwoordigers der arbeiders voor, waardoor z.i. onverwijld een regeling zou kunnen worden verkregen. Cook maakt geen gewag van wat indertijd zijn lijfspreuk was „Geen penny van ons loon, geen minuut van onzen arbeidstijd", maar dringt aan op een regeling, die aan de ar beiders recht zal doen wedervaren en uitein delijk, zonder gedwongen arbitrage, economi sche zekerheid zal verschaffen. SPANJE. HET SPAANSCHE KONINKLIJKE PAAR NAAR LONDEN. B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (V. D.) Volgens een bericht uit Madrid reisde het Spaansche ko ningspaar Zaterdag over Parijs naar Londen, waar het drie dagen denkt te vertocve?». DE SAMENZWERING IN SPANJE Barcelona en Vulcncia door revolutionairen bezet De Brusselsche Pcuple bericht dat, blijkens een telegram ontvangen door de Liga voor do rechten van den mcnsch (die op het oogen- blik te Brussel vergadert) dc steden Barcelona *n Valencia in handen der revolutionairen zouden zijn en dat het bericht mei gejuich ont vangen werd door het internationaal congres der Liga, dat' thans te Brussel zetelt. Generaal Aguilcra gearresteerd. B e r 1 ij n, 2 6 Juni. (V. D.) Volgens ccn bericht uit Madrid werd do vroegere Spaan sche minister van oorlog Aguilcra, die wordt beschouwd als de aanstichter van het onlangs onthulde complot tegen het directorium, in lorrogona georrestccrd cn naar Madrid over gebracht. De bestraffing der schuldigen. In een uitvoerige nota van den minister-pre sident wordt verklaard, dat een beperkt aantal lieden, ongetwijfeld verblind door ambitie of wraakzucht, sinds enkele weken hebben ge poogd een samenzwering op touw tc zetten onder voorwendsel, dat zij sedert langen tijd een zuiver constitutioneel regiem cn vrijheid missen. De veiligheidsdienst verijdelde de be weging. Dc somenzweerders vormden een he terogene groep, waarin onarchistisch-gctinte syndicalisten en intellectueelen samengingen met enkele personen, wier leeftijd cn positie niemand in den waan lieten, dat zij zich met hen konden vereenigen. Onder de samenzweer ders bevonden zich eveneens een twaalftal on tevreden militairen. De regecring heeft ten opzichte van elk dei somenzweerders aparte maatregelen genomen. Zij nam geen algcmcene maatregelen, daar zij volkomen vertrouwen heeft in het volk en het leger en in de organisaties, die belast zijn met het hondhaven van de orde. Zij zal op het ge schikte oogenblik dc administratieve maatre gelen kenbaar maken, die zij, onafhankelijk van het vonnis der rechtbank, ten opzichte der schuldigen zal toepassen. PORTUGAL. DE TOESTAND IN PORTUGAL. Gisteren werd een decreet ondertcckcnd, waarbij alle voorrechten van het staatshoofd in handen von den minister-president worden gesteld. Alle politieke gevangenen zullen uit het land worden gezet. De regeering heeft een vooraanstaand advo caat doen orrestecren, alsmede drie vroeger© premiers, n.l. generaal Sccardoso, José Domin- guo Santos, den leider der linksdhe partij en Alvaro Castro, den chef der rcpublikcinscho ofdecling. Zij zullen naar de Azorcn worden verbonnen. POLEN. ZALESKI DEFINITIEF MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN De voorloopigc leider van het ministerie van buitcnlandsche zoken Zoleski is tot minister van buitcnlandsche zoken benoemd. OVERSTROOMINGEN. Tengevolge van de voortdurende regens zijn de rivieren in Zuid-Polen buiten haar oevers getreden en hebben doardoor grootc schade aangericht. HONGARIJE. DIJKBREUKEN BIJ BOEDAPEST. Vrijdagmiddag heeft het hoog water van den Donau te Mipet en Mcgyer op verscheidene plaatsen den dijk doorbroken bij dc weterlei- dingswerken van Bocdopcst. BRITSCH-IND1E. DROOGTE IN ENGELSCH-INDIR. Gelukkig is het land Een bericht uit Bomboy meldt, dat do maand Juni de onaangenaamste is, die men in t;en jaar gekend heeft. Tot nog toe is cr minder don 4 inch regen gevollen, tegenover 22 het vorige jaar cn er bestaat geen aanwijzing dat dc moesson als gewoonlijk zal draaien. MEXICO. DE OVERSTROOMING VAN LEON. Uit de stad Leon in den stoat Guanajuato wordt gemeld, dat de overstroomingen, welke de stad verwoestten, talrijke slachtoffers heb ben veroorzaakt. Tot dusver bedraagt het aan tal dooden een honderdtal, maar men vreest dat het er wel een duizendtal zullen zijn. Een vierde deel der bevolking is dakloos en heeft al zijn bezittingen verloren. De schade wordt op 4 millioen pesos geraamd. Honderden ge zinnen zijn in do kerken ondergebracht Troc» pen en hulpbrigadcs begeven zich naar de gc- eisterde stad. VERSFREBDE BERICHTEN. AARDBEVINGEN. Ernstige berichten uit Zuid- en Zuid-Oost-Europa alsmede uit Egypte. Van het eiland Rhodos wordt gemeld, dat daar Zaterdagavond een aardschok werd ge voeld Er werd schode aangeridht in een aan tal dorpen.Verscheidene huizen benevens een vuurtoren zijn ingestort. De vuurtorenwachter werd gedood; eenigen werden gewond. De schok werd eveneens gevoeld op de eilanden van den Dodekanesos, maar schade werd daar niet aangericht. Te Napels, Ban, Catania en Avallino werd Zoterdagavond een lichte aardgolving gevoeld, bchade werd echter niet aangericht. Zaterdagavond heeft te Cairo een aardbe ving plaats gehad, die drie minuten duurde. Er werd geen schode aangericht, maar vele menschen werden angstig en snelden hun hui zen uit. Dc schok werd in de geheele Nijl-delta waargenomen. Nader wordt uit Athene gemeld, dat Zatcr» Gij moet de wijsheid dienen, °m tot de ware vrijheid te komen. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. 66 Iris zeide niets, en rij roeiden zwijgend de rivier op tot dicht bij de brug. „O, Julian, wees niet boos op mij," smeekte zij. „Het is niet om jou, dat ik aarzel, ik houd heel veel van jelaten wij toch kameraden blijven." „Ja, maar ingeval hij het doet, begrijp je mijn positie dan niet Zij was moe en droevig. „O, heel goed in dot geval zal ik bij je komen." „Je belooft, mij te willen trouwen? Op je eerewoord du V „Als het mocht gebeuren, ja, maar hij zal het nooit doen Ten minste, ik zou met nie mand anders dan jou willen trouwen, als dat een troost voor je is Ze reden zwijgend naar de stad terug in de avondkoelteIris was neerslachtig en droevig gestemd, en Julian nog stiller dan gewoon- lijk. „Waar zullen wij eten vroeg hij. „Wil je met mij meegaan en zullen we bij mij sou- pceren „Sylvia is immers niet bij ons." „Hindert dat „Mij niet. Je hebt het nooit gewild, maar nu je zegt, dat het voor Geoffrey geen verschil zal maken, als hij het ontdekt, waarom zou den we ons er dan over bekommeren Ik zal meegaan, als je het wilt." „Ik zou gaarne willen, dat jc van avond kwam ik heb in alle gevallen een souper be steld." „Waarom heb je mij niet eerder uitgenoo- digd Ik dacht, det je niet wilde, dat ik alleen kwam „Het is nu iets anders." Hij reed regelrecht naar zijn kamers, mooie kamers, zooals Iris had opgemerkt den eenigen keer, dat zij daar met Sylvia was gaan thee drinken. Cassillis wilde haar daar liever niet ontvan gen, had zij ontdekt, en zij was verbaasd over zijn plotselinge uitnoodiging. De zitkamer was geheel rood met grijs, en oveial stonden groote vazen met tulpen; eei. op do grootc piano, en een andere op de ron de tafel, waarop een souper voor twee perso nen gereed stond. „Rood is je lievelingskleur," zeide Iris, de tulpen bewonderend. „Dot was ze altijd. Jc kamer lijkt op een zomerdag, Julian, rood als de zonneschijn en grijs als de schaduwen. Ze lijkt niets op de kamers van ongetrouwde hoe ren, die er gewoonlijk zoo slordig uitzien. Mag ik een van je sigaretten, en hé, wie is dat Er stonden en hingen veel portretten een v8n haar zelf, een von Langley, en een van Sylvia in „Fancy Fair", waarin zij met hem had somengespeeld, maar dit eene kende zij niet. „Zij is mooi, hé „Vind je dot Hij keek over haai schouder. „Zij is heel mooi geweest Het is Lady Ham mond." „O!" Zij liet het portret los, alsof het haar brandde. „Geoffrey's eerste liefde Nu, ik be wonder zijn smaak in alle gevallen. Zij ging zitten met de onaangestoken sigaret in haar hand en Julian ging naar de tafel om te zien, of alles in orde was. „Julian, ik moet je iets zeggen," zeide zij. „Mevrouw Moddison v/ilde mij verleden zo mer kennis loten maken met Lady Hammond, moar Geoffrey wilde cr niet van hooren. Ik wist toen natuurlijk nog niets van hem, maar toen ik hem vroeg waarom niet, vertelde hij mij, det ik jou daar waarschijnlijk zou ont moeten, daar je bijzonder met haar waart be vriend. Was dat waar „Wie vertelde je dat van Tremayne en Lady Hammond Dezelfde persoon „Ja waarom Het is toch waar Hij kwam naar haar toe. „Ik denk het wel, ik heb er nooit naar gevraagd. Het is niet heelemaal waar in den zin, dien jij bedoelt. Ik heb altijd deze plaats gehad, sedert ik in de stad terugkwam, en zij heeft mij niet be zocht in de provincie. Het overige is natuur lijk waar." „Ik geloof het niet, niet van jou 1" Hij kromp ineen. „Het spijt mij." „Maar waarom Zij is immers getrouwd. Ik heb je hooren spreken van haar echtgenoot. Waarom, had je haar lief „Neen, niet zooals jij bedoelt. Zij is veel ouder dan ik, ongeveer twintig jaar denk ik maar zij is heel goed voor mij geweest." „Is dat don genoeg Je hebt dat ook ge zegd van juffrouw Hyrst en Lord Lennox, maar dat is het toch niet waard „Het komt op hetzelfde neer." Hij ging naast Kaar zitten, boog zich voorover om een sigaar aan te steken, zoodat zij zijn gezicht niet kon zien, cn ging haastig voort„Iris, lieve, jc bent nog heel jong, cn het leven van een acteur is moeilijk. Het is de gemakkelijk ste weg om vooruit te komen, naar wat ik heb geziencn ik weet, dot ik het nog niet zoo ver zou hebben gebracht, zelfs met mijn stem, zonder Molly Hammond. Zij bracht mij in kennis met Calvcy en leende mij geld om aan den gang te komen, niet alleen voldoende, moar ruim, totdat ik op eigen voeten kon stoon. Zij huurde deze knmers voor mij cn be taalde de huur. Zij leende mij de auto, waarin ik nu rijd. Het geld is terugbetaald en ik be taal zelf mijn huurmaar ik kan haar de rest nooit betalen in geld. „Van middag sprak je over Sylvia en het toonecl. Je zeide, dat zij nooit in de provincie had gespeeld en altijd de eerste rol had ver vuld, en je weet toch ook, dat Sylvia geen cent bezat. Zij stond als model in Rooul de Hercncourt's atelier in Parijs, toen Colvey haar ontdekte. Hij bracht haar hier in Londen kocht haar, als jc wilt en zij woonde iwec jaar in rijn woning, totdot zij ook naar dc pro vincie werd gezonden. Zoo heeft Sylvia haar roem behaald en er voor betaald. Daarom verliet rij het tooneel, omdat zij het niet lan ger kon uithouden. Zij gaf het op en verliet Calvey en gaf de voorkeur aan den winkel en de dames Deanc. Begrijp jc nu/ dat ik, weten de wat ik weet en ziende wot ik heb gezien, de gedachte verafschuwde, je actrice te zien worden? Je doet veel beter met van Tremayne te scheiden en met mij te trouwen. Ik kan je een gelukkiger leven geven don dat." Iris vroeg zich af, waai om hij zoo ruw de schellen van haor oogen had getrokken. „Het leven lijkt mij een warboel/' klaagde zij. „Gis teren was ik zoo gelukkig; waarom heb je'mij dat niet loten blijven „Je moet deze dingen onder de oogen zien, Irisdat heb ik jc vanmiddag verteld. Als je bij ons wilt blijven en met ons werken, is het beter, dot je het ergste kent, zoodat je jezelf kunt beschermen. Je moogt niet onwetend zijn op de planken, zoomin als ergens anders, in het werkelijke leven." „Maar het is heelemaal verkeerd want jij en Sylvia bent goed, door en door goed, en mevrouw Maddison is slecht, en toch zouden de menschen haar goed noemen 1 Het is hee lemaal verkeerd, cn ik had zoo gaarne gezien dat je met Sylvia waart getrouwd, moar ik veronderstel, dot jc dot nu niet zoudt willen, na alles wat je mij van haar hebt verteld." „Als ik Sylvia liefhad, zou ik met haar trou wen, omdat ik weet, dat het haar schuld niet was, evenmin als het andere mijn schuld was. De omstandigheden hebben haar er toe ge noodzaakt evenals mij ook. Doch ik denk niet, dot eenig man, of een man, die Sylvia woord is, hoor zou willen trouwen, natuurlijk niet. Zou Tremayne jou hebben gehuwd Iris schudde het hoofd. „Neen, hij zou mij met jou hebben laten trouwen en dan was alles in orde geweest." „Ik hoop, dot het nog in orde zal komen ik zal altijd goed voor je wezen en ik zal je ook trouw blijven. Zoo ik niet altijd goed heb ge leefd, don komt dot, omdat er niemand was, om wien ik het had moeten doen, maar voor jou had ik het zeker gpdaan." „Laten wij nu soupceren," stelde hij een oogenblik later voor. „Waartoe dient het, je maar onaangenaam te stemmen en je ziet er vanavond ellendig uitnog nooit heb ik je zoo gezien." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1