Zomer-Uitverkoop Edison-Toestel. MQNNEMUlSf'AUS mus om «inwin „DE EEMLANDER" BUITENLAND. ZIJDEN DAMESKOUSEN, S. DUYKER Willem Groenhuizen Fa. R. van den Burg Uitgebreide Muziekhandel EERSTE BLAD. Met dubbele hiel en zool fl 1.28 Amerika per radio F. H. LOMANS 24e ieiarg&ng No. 305 per a*xndcm voor Arnr» ioort t 210, idem unco per poet 1per week (met crati* verre ken ag legen oogeiukkca)» f 0.17* alzondetlijke qommen cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD (HRECTEURHIITOEVER: i. VALKHOPF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING M*. 47919. TEL INT 81». Woensdag so Juni 1926 >in I I reges L09 mei inbegrip van ccn bewijsnummer, elke icgci.mecr 0 25, d'enstaann e* dingen en Licldadigheids-advc tentien voor dc helft der prijs oor handel cn bedrijf bestaan ieci vooidecugc bcrvalin- cn voor het advci -ccicn bene ciicu aire, bevattende dc voorwaarJ-n wordt op aanvraag tocgczondcii. VOLKENBOND. DE VERMINDERING DER BEWAPENING. Een memcrondum van Jouhaux. Joufcoux, de vertegenwoordiger der arbei dersgroep in den raad van beheer van het Int. Arbeid.fcbureau, heeft aan de gemengde com missie van onderzoek inzake het economisch aspect van de beperking der bewapening eer memorandum voorgelegd, waarin hij verklaart det het mogelijk is een vergelijking te maken tusschen de legerbegrootingen en aldus ook tusschen de mate van bewapening der vel schillende - landen, Indien men de bijzondere omstandigheden zou kennen, waaronder de budgetten somtijds worden opgemaakt en in dien men door middel van nauwkeurig vast gestelde regels bij de opstelling dezer begroo tingen elke poging tot camouflage verhinder de. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTEN. De houding der sociaal-democraten. Berlijn, 29 Juni. (H..N.) In het Rijksdag gebouw hebben vanmorgen de onderhandelin gen plaats gehad tusschen de regeeringspar- tijen en de sociaal-democraten, over het wets ontwerp beti effende de regeling met de vroe gere worstenhuizen. Om 12 uur was de con ferentie nog niet ofgeloopen, hoewel de soci aal-democratische rijksdagfroctie tegen dien tijd bijeen kwam om het rapport vort de onderhandelaars in ontvangst te 'nemen. Ook de fractie der regeeringsportijen en van de Duksch nationnlen komen nog voor de vergadering van den rijksdag bijeen. Nader wordt bericht uit Berlijn d.d. 29 Juni, drtt de middagvergadering der soc.-dem<^rati- sc'he rijksdagfractie maar een uur duurde. Ver nomen wordt, dat slechts de moties besproken werden, die de fractie bij de behandeling in den rijksdag van het voorstel betreffende de schadevergoeding aan de vorsten zal doen. Aangaande de houding in het algemeen der fractie tegenover het ontwerp werd nog geen besluir genomen. Na het beëindigen der ple naire zitting zou, naar in 't voornemen lag, de fractiezitting voortgezet worden. Don zal er echter ook nog geen definitief besluit genomen worden, daar de fractie die eerst voor de der de lezing. Vrijdag, zal nemen. De regeeringspartijen tegen vcrdeie concessies. Naar nader wordt gemeld, hebben de so- daal-devnocraten bij de bespreking met da regeeringspartijen inzake de schadevergoeding aan de vorsten een aantal nieuwe eischen ge steld. Volgens het Nochrichtcnbureau des Ver- eins Deufscher Zeltungsverleger hebben de ref geeringspartijen geweigerd verdere concessies te doen. In verband hiermee werd gisteren in parlementaire kringen verwacht, dat bij do behandeling van het voorstel In de plenaire zitting van den rijksdog een reeks paragrafen verworpen zullen worden, omdat niet aan te nemen is, dat de soc.-dcmocraten zich van stemming zullen onthouden. Behandeling van" 't wetsont werp in den rijksdag. Zal de regeering eventueel of- treden B e r lij n. 2 9 Juni. (V. D.) De rijksdag begon heden met de behandeling in tweede lezing der wet betreffende de overeenkomst met de vorsten. Het algemeen debat zal eerst bij de derde lezing plaats hebben, eongezien de partijen eerst willen afwachten, hoe het wetsontwerp er uitzien zal na de beraadsla ging in tweede lezing. De rijksminister van binnenlandsche zaken, dr. Külz, had in een toe spraak verkloord, dat de regeering gesloten achter do huidige redactie van het ontwerp stondmen had rekening gehouden met den door millioenen te kennen gegeven vols wil» dat deze kwestie moet worden afgedaan. Daarbij moesten van beide zijden concessies gedaan worden. De regeering zou uit bet niet tot stand komen van het ontwerp hare gevolgtrekkingen maken. Aanvaarding en verwerping van verschi'Iende paragrafen. Het is niet waarschijnlijk, dat de wet in derde lezing zal worden aangenomen. In den rijksdag is bij de tweede lezing van het regeeringsoptwerp over de regeling met de vroegere vorstenhuizen par. 1 tegen de Stemmen van de communisten en de Völki- schen, onder onthouding der sociaal-democra ten en Duitsch-nationalen, aangenomen. Par. 2 werd tegen de stemmen der middenpartijen onder luidruchtig gejoel en gelach der com munisten verworpen. Tegen 'stemden sociaal democraten, Duitsch-nationalen, communisten en Völkischen. Par. 3 en 4 werden vervolgens met 142 stemmen tegen 138 van de sociaal democraten en de communisten en 79 onthou dingen van Duitsch-nationalen en Völkischen aangenomen. Par. 5 werd onder onthouding der soc.-dem. tegen de stemmen der D.-nationalen, Völki schen en communisten aangenomen. Par. 6 en 7 worden onder onthouding der soc.-dem aangenomen. Het debat werd om 7 uur tot heden I uur verdaagd. Nader wordt gemeld, dat in den rijksdag nog 22 paragrafen van de ontwerp-regeling met de vorsten moeienworden afgehandeld. Indien hc-t overleg tusschen de fractieleiders geen verandering brengt in het standpunt ten minste van de sociaal-democraten, zou de re geering niet kunnen rekenen op aanneming van de wet, want ook de tot nog toe goedgekeurde paragrafen zullen bij de beslissende derde stemming feitelijk verworpen worden, daar de vereischte meerderheid van 2/3 niet bereikt is. Komt er geen accoord tot stand vóór de derde lezing, dan zal men misschien ernstig het voorstel overwegen, dat gisteren in het debat geopperd werd en volgens hetwelk de rijks dag eenvoudig door een aanvulling der grond wet de bevoegdheid zou vaststellen om de re geling met dc vorsten door de rijkswetgeving tot stand te brengen, zoodat, wanneer vóór den herfst geen bevredigende overeenkomsten ge sloten zijn, de regeling met een eenvoudigs meerderheid zou kunnen getroffen worden. EEN SPARTACUS-BOND. B e r 1 ij n 2 9 Juni. (H. N.) Verschillende links-communistische organisaties hebben zich aaneengesloten tot den spartacus-bond, welke uan het oude spartacusprogramma van Karl Licbknecht en Rosn Luxemburg znl vasthouden. DE WATERSNOOD. B e r 1 ij n, 29 J u o i. (H. N.) Het is aan de vercenigde pogingen van het garnizoen te Stettin, van de brandweer en van de techni sche noodhulp gelukt den dijk bij Gartz aan dc Elbe voor een breuk te behoe den, doch elders hebben de overstroomingen nog grootere afmetingen aangenomen. De Oostenwind belemmert het snel afvloeien van het water naar dc Oostzee. Te Tangcrmunde zijn bij verschillende personen, die gebaad had den, huidontstekingen geconstateerd, welke men toeschrijft aan verontreiniging von het woter door lijken van dieren. Dc overheid heeft het baden verboden. Tengevolge van de overstroomingen staan alleen in bet Prignitzgebied (het N.W deel der mark Brandenburg) 45000 morgen land on der water. BELGIE. INT. RAAD VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. Deelneming van Duitschland enz. Uit Brussel wordt d.d. 29 Juni' gemeld, dat de Intern. Raad voor wetenschappelijk onder zoek met algemecne stemmen besloot' Duitsch land, Oostenrijk, Hongarije en Bulgarije uit to noodigen tot deelneming aan den Raad en aan de organisaties, die daarbij zullen worden aan gesloten. FRANKRIJK. DE REGEERINGSVERKLARJNG. Wat zij inhoudt. De regeringsverklaring, gisteren afgelegd, legt nadruk op de samenstelling van het kabi net en wijst er op, -dat de regeering alle poli tieke overwegingen naar het tweede plan vot- wijst en spreekt dc hoop uit, dat het parle ment aan de regeering dc noodzakelijke stabili teit zal verzekeren. Alle belangen, van da grooten en de kleinen, zijn solidair. De regee ring zal zeker slagen, als zij niet telkens in haar bestaan bedreigd wordt. De gelukkige be ëindiging van de operaties in Marokko cn Syrië, de verwezenlijking van het evenwicht in de begrooting, do strenge wil tot bezuiniging veroorloven de hoop, dat men van de belas tingbetalers geen nieuwe offers zal hebben te vragen; wel schijnt het echter noodzakelijk het belastingstelsel tc herzien en de uitwassen ervan te beperken. Maar de herziening van het fiscale stelsel zal niets beteekenen, wanneer men niet krachtig het herstel der munteenheid ter hand neemt. Om dit doel te bereiken zal de regeering geen enkel te kort schieten aan de heilige verbintenissen van den staat voorstellen. Dc regeering is besloten de stabilisatie van het geld ter hand te nemen, want het voortdurend zakken van den koers vein den frank moet tegengehouden worden. Hij moet op een i ede lijken voet van omrekening worden gebracht en de veiligheid bij het sluiten van conti acten moet worden hersteld. Dc regeering zal deze taak vervullen met de medewerking vol ver trouwen van de emissie-bank, welker onafhan kelijkheid nauwgezet geëerbiedigd zal worden. Zij zal internationalen steun zoeken, zonder de geringste aantasting van de souvereiniteit van het land te gedoogen. Zij zal mei allen spoed de noodige onderhandelingen voortzetten om binnenkort met een regeling der geallieerde schulden voor de Kamers te kunnen komen, opdat aan deze niet de goedkeuring van een overeenkomst met een schuldeischer voorgelegd zal worden, zonderdat zij tegelijkertijd de las ten zullen kennen, die de overeenkomst mei dien schuldeischer op de schatkist zullen laden. De welvaart van het land moet tegelijkertijd rusten op een vermeerderde productie en een verminderde consumptie. Dit dubbele doel zal dc regeering nastreven zonder buitensporige of overhaaste maatregelen. Zij zal de biritcnland- sche politiek van de vorige regeeringen voort zetten en op 't gebied der binnenlandsche poli tiek het arrondissementskiesrecht voorstellen. Er moet snel worden gehandeld en niet ge praat. De legeering zal aan het parlement de noodige macht en middelen tot handelen vra gen. De discussies. Een incident tus schen Briand en Tardicu. P a r ij s, 29 Juni (H.N.)* Na het voorlezen van de regeeringsverklaring werd door ver schillende afgevaardigden her woord gevoerd De afgevaardigde Cachin verzette zich te gen het verlecnen van volmachten aan de re- geering, daar anders de kamer voor een vol dongen feit kan worden gesteld Ook de socialistische afgevaardigde Blura verklaarde zich tegen het uitstellen van de in terpellatie over den financicelen toestand en merkte op, dat er voor de regeering geen aanleiding bestaat om "de tot haar gerichte vragen niet te beantwoorden. Men moet we ten, welke politiek de regeering wil volgen en of zij de inflatie in iederen vorm afwijst. Zijn partij zal niet alleen de overeenkomst van Langestraat 36 in alle modetinten. De nieuwste uitvindingen op Radio gebied practisch toegepast PI AN O HANDEL HAVn 29 TELEF. 773. Vraagt inlichtingen *9@ Accu's laden per koei en bi| abonnement. Lanqeslraat 43 - Tel. E52 - Amersfoort Groote sorteering Hangklokken, Schoorsteenklokken en Wekkers Reparatle-InrlcMinq aan huis «oor gewone en gecompliceerde uurwerken. Arnh straat Electro - Technisch - Bureau Utrechtschestraat 17 - Tel. 483. Washington in haar tegenwooraigen vorm be strijden, doch zich ook verzetten tegen iedere binnen- of buitenlandsche leening. Het land moet dc vGluta uit eigen kracht op peil hou den en dc daarvoor noodzakelijke offers bren gen. Afgevaardigde Daldiez verklaarde namens zijn partij, da hij de verdaging van het debat over de interpellatie goedkeurt, doch dat zijn partij in geen geval aan de tegenwoordige re- geering een blanco volmacht kan geven. Zijn partij wenscht niet gedwongen te worden om dc schuldoverccnkomst in het tempo van eer. sneltrein af tc doen. Toon Tardieu van dc regecring de bindende toezegging verlangde, dat tot Dinsdag a.s geen onderhandelingen over een buitenlandscho leening zouden worden gevoerd, kwam het tot een incident. Briand zeide nl. op snijdenden toon, det# indien tot Tardieu een zoodanige vraag gericht zou worden, waardoor zijn per soonlijke waardigheid in het gedrang zou ko men, hij hierop met neen zou antwoorden en dat dit ook zijn antwoord was. Tardieu merkte toen op, dat hij een vraag heeft gesteld, welke niets uitstaande heeft met de waardigheid van de regeering en dot hij als afgevaardigde het recht had te verlangen, dot de regcering zou verklaren, dut zij dc inge leide onderhandelingen over het opnemen van crediet in het buitenland niet zou afsluiten. Briand antwoordde daarop, dat, zoo hij ver daging van de interpellatie had gevraagd, hij dit niet heeft gedaan, teneinde de regeering tot werkeloosheid te doemen. Echter zeide hij toe, dat de regeering het parlement niet voor een voldongen feit zal stellen. Uitstel van de behandeling der financieele interpellaties tot 6 Juli. De Kamer heeft op verzoek van Briand met 290 tegen 130 stemmen besloten de behande ling van de interpellaties over de algemecne financieele politiek der regecring tot a.s. Dins dag uit te stellen. Daarna is dc Kamer op verzoek von Caill.iux terstond begonnen met de behandeling van de suppletoire credieten voor 1925. De rudicaal Queille, oud-minister van landbouw, stelde voor dot dc aangifte van den oogst verplichtend ge steld cn coniióle op den invoer van buiten- landsch graan ingesteld zou worden. Caillaux verklaarde daarop, dot er niets van dien aard geschieden kon, zoolang dc finan cieele instubilitcit zou voortduren. Dc minister van landbouw heeft maatregelen in overwe ging, waar hij weldra mcc voor het parlement zul komen, nopens den prijs von het graan en verdere voorstellen ten deze. De Kamer heeft met 512 tegen 24 stemmen een communistisch amendement verworpen, waarbij opheffing van Fronkrijks deelneming aan dc ksotcn von den Volkenbond voorge steld werd. Na eenige verdere communistische inter venties zonder resultaat werd de voortzetting van het debat naar morgen verwezen. DE FINANCIEELE CRISIS. Dc besprekingen van Morcnu. Dc gouverneur der Banque de France, Moreou, voerde gisteren besprekingen met dc directeuren van de Bank of England en dc Federal Reserve Bonk, die zich thans tc Parijs bevinden. De besprekingen zullen dc Banque de France in staat stellen over tc gaan tot het herstel van haar crcdiet, dat naar het oor deel van den minister en den onder-minister van de schatkist scherp gescheiden moet wor den gehouden van dat van den staat. ENGELAND. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNNUVERHEID Voortzetting van het Lagerhuis debat inzake den achturendug. Londen, 29 Juni. (V. D.) Het debat over het ontwerp betreffende den 8-urigen werk» dag in de mijnen werd heden in het Lagerhuis voortgezet. Kolonel Lane Fox, minister der mijnen, zei- d~, dat het ontwerp verschillchde regelingen veroorlooft en mogelijk maakt. Indiën het ont werp wordt aungenomen, zal aan geen enkelen mijnwerker iets worden opgelegd. Volgens het ontwerp zal het voor de meerderheid der man nen mogelijk zijn hun bestaande loonen tc ontvangen, terwijl voor een groot aantal der anderen slechts een geringe vermindering zal worden ingevoerd en niemand een verminde ring van meer dan 10 zal krijgen. De leden der arbeiderspartij hebben gezegd, dat de mijn werkers nooit een vermeerdering von het aan tal werkuren als oplossing zullen aanvaarden Indien deze leden inderdaad van deze meening zi.-n, waarom gaat die zaak hun don zoozeer ter harte? Hij is van oordeel, dat de reden daarvan is, dat zij gclooven, zooals inderdaad velen weten, dat onder een zekere klasse van mijnwerkers de meening heerscht, dut deze maatregelen bestendig in werking zou kunnen treden. Het is bekend, dat 'het aanbod, hetwelk gedaan kan worden op den grondslag van den 8-urigen dog, veel ^beter is dan dat, hetwelk is gedaan op den grondslag van den 7-urigen dag. Lane Fox zeide, dot het niet geheel zeker is, hoevele uren de mijnwerkers op het vaste land werken, maar hij weet, dat dc loonen, welke aan de Britsche mijnwerkers worden betaald, oneindig hooger zijn dan die, welke de mijn werkers in hel buitenland ontvangen. Het ge middelde loon van den Britschen mijnwerker is ongeveer 10 shilling 6 pence per dag, tegen over 6 shilling 7 pence met inbegrip van ge- zinstielage en overwerk in het Ruhrgebied, 5 shilling VA pence in Silezië en 4 shilling 10 pence in Beneden-Silezië. Indien dc mijnwer kers er op blijven aandringen, dut hun huidige loonen zonder wijziging voortduren, is het on vermijdelijk, dat een zeer groot aantal hunner wordt ontslagen en in sommige gevallen zou in groote gebieden het werk aanzienlijk /i-r- m.nderen, zoo niet geheel ophouden. De mijn- 'Vustrie hangt ook of van de metaal-indus trieën en tenzij deze laatste in staat ziin kolen te nemen, is het volkomen duidelijk, dat een g.oct aantal mijnen in dit land niet langer m^> werken zal kunnen voortgaan. Volgens dit ont werp is het voor het grootste deel der mijnen mogelijk open te bliiven. Hij wees er op, dav de leiders der arbeiderspartij, hoéwei zij het ontwerp sterk veroordeelen, in gebreke zijn geoleven cenig ander voorstel te doen. Wheatley, vroeger socialistisch minister, ver klaarde, dat de mijnwerkers zich voor de keus gesteld zien den 8-urigen werkdag te aanvaar den, of het gevaar te loopen met hun kinderen geheel of half te verhongeren. Hij vroeg den eersten minister, of hij nog wilde, dat het Huis zou gelooven, dat me/, de loonen in de andere industrieën ongewijzigd zou laten? Is de eerste minister bereid openlijk te gnrondeeren, dat vóór het einde van het jaar 1927, tot welk tijd stip hij waarschijnlijk de politieke macht in dit land zal bezitten, de loonen der werklieden niel zullen worden verminderd, afgescheiden van de voorstellen in het nu ingediende ontwerp? Het is volkomen redelijk dit verzoek te doen aan lieden, die ons vragen het ontwerp te aan vaarden on de verzekering, dat de loonen dei andere industrieën niet zullèn worden vermin derd. Whcotley beweerde, dat de rcgèering open lijk en definitief partij heeft gekozen in een industrieel geschil. Er is geen melding gemaakt van dit ontwerp bij dc nlgcmeerte verkiezingen of in eenige minisicricclc rede vóór dc afge- looj>cn week, maar het is het voornaamste voorstel der mijneigenaars geweest sedert vele maanden, vóórdot de moeilijkheden aanvingen. Hij voegde cr ^ij, dat, als het ontwerp wet werd, in aanzienlijke mate zou moeten worden bijgedrogen tot de werkloosheid in dc rijen der mijnwerkers. Ten minste 150,000 zouden on- middelijk tot werkloosheid gedoemd worden. Opgewonden tooncclen in t Lagerhuis. Nadat het debat in het Lagerhuis over het, regcerings-ontwerp betreffende den 8-uursdn in de mijnen zonder incidenten vcrloopen was, brok gisteravond tegen het einde der zitting een storm los, toen Bridgcman, de minister von marine, opstond om dc bespi ekinp^n tc slui ten. De arbridersafgevoardigden verwekten herrie en daagden den premier uit om dc aan vallen te beantwoorden, die in het debat waren gedaan op zijq belangeloosheid in verband me\ zijn aandeden in dc oude zaak zjjner familia Baldwin sprong op en noemde de beschuldi gingen laster Hij zeide, dot hij, indien hij var. den oorlog gebruik had gemaakt, nu rijk hod kunnen zijp met zijn geld, belegd in regee- ringsfondsen of in het buitenland. Doch hij gaf er de voorkeur aan zijn geld in de Ergelscho industrie te beleggen en vijf joor lang heeft hij er niets voor ontvangen cn hij verwacht niet veel in dc eerstvolgende jaren. Dc premier ontkende ook met nadruk, dat de regecring ccnigen in vloed op het rapport der kov>ncommissie zou uitgoefend hebben. Het slot van zijn rede word begroet door luid gejuich der arbeiderspartij. Een geweldige herrie kenmerkte het vervolg van het debat. Bridgcman slaagde er niet in zich verstaanbaar tc maken, waarop dc speaker het debat sloot. Het lobour-omendement op het ontwerp werd verworpen met 355 tegen 163 stemmen. Het ontwerp is in tweede lezing oongenomen. Het Lagerhuis ging in vertoornde stemming uiteen. Eenige arbeidorslcdcn begonnen dc Red Flog te zingen, terwijl er gestemd werd, doch daar werd gauw een einde aan gemaakt door den voorzitter. Dc mijnwerkers blijven zich konten tegen uitbreiding van den werktijd* Dc hoofdbesturen der mijnwerkers zijn gis teren weer te Londen bijeengekomen. Arthur Henderson bi acht verslag uit over den parle mentairen strijd, dien dc arbeiderspartij in het Logerhuis levert om de rcgccringsvoorstell^n verworpen te krijgen, waarop echter, zooals hij moest toegeven, niet veel kans bestaat. Het bestuur der mijnwerkcrsfcdcratie heeft daarop, na den toestand in dc mijnen overwo gen te hebben, met algemeene stemmen be sloten elke verhooging van het aantal uren t» bestrijden. De noodtoestand verlengd, Londen, 29 Juni. (V. D.) In het Hooger- huis is een boodschap van den koning voorge lezen, waarin verklaard wordt, dat de nood toestand nog bestaat ten aanzien von den staat van zaken in de mijnvelden en de regelingen, uitgevaardigd volgens de wet tot het verleenen van buitengwonc bevoegdheden, nog van krocht blijven. Een belangrijke fusie van mijnen. Londen, 29 Juni. (V D.) Een belang rijke fusie van mijnen in Zuid-7orkshire werd gisteren in het vooruitzicht gesteld door lord Aberconway, die geïnteresseerd is in verschei dene mijondernemingen in dit gebied cn die een dergelijke fusie bepleitte in het belang van de mijnindustrie. NOORWEGEN. ROODE-KRUIS-CONFERENTIE. Oslo, 29 Juni. (V. D.) De koning on de leden der ;egeering waren gistermiddag aan wezig bij de opening van de Internationale Roode-Kruis-conferentie, welke zich zal bezig houden met de gezondheid der zeelieden. De openingsrede werd uitgesproken door den president van het Noorsche Roodc Kruis. ZUID-SLAVIE. TEGEN ITALIË GERICHTE BETOOGINGEN. In verschillende plootsen, met name te Split (Spalato), Serejewo en Locbliana (Laibnch), hebben protcst-betoogingén plaats gehad tegen dc ratificatie van het Italiaonsch-Zuid-Slavische verdrug. Dc politic moest optreden om den deelnemers te beletten voor de Italiaanschc consulaten te demonstreeren. Bij de botsingen, die ontstonden, werden eenige politic-agentcr. en betoogers gewond. ERNSTIG AUTOBUS-ONGELUK. Tien dooden. Een autobus met 20 personen is tengevolge van de onbekwonmheid van den chauffeur nabij Cettinje in een ravijn gestort Tien per sonen kwamen om het leven alle onderen wer den gewond. TURKIJE. HET PROCES TEGEN DE SAMEN ZWEERDERS. Uit Angora werdt d.d 29 Juni gemeld, dat een groote menigte het proces tegen de sa menzweerders bijwoonde De ex-ofgevonrdigde Zia Hoersjid legde een belangrijke bekentenis af Hij zette in bizon- dc-rheden de toebereidselen tot den aanslag uit« een, die reeds eenige maanden geleden was bcroomd en onder leiding stond van Sjockri bey. Een andere beklaagde, Joessoef genaamd^ bevestigde deze verklaringen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1