T BUITENLAND. DE EEMLANDER .V. Handel-Maatschappij Reckitts Stations-Restauratie Zondag 4 Juli. Dinée f 1.75 Garn?feBF?.'ade, Asp rg*sopp, Versche Hoüandsche Zalm, met gesmolten boter of Ossentong met pikante saus, Pudding, Fruit. 25e laargang No 3 ■MIMIHHB-'— (■r rmm 1 V- per wk «mx pntt» oagehritaa) f 0J7» ateaadarigfe 1 cjas, AMERSFOORTSCH DAGBLAD MRECTEUK-tNTSEVE** i. VALKHOPF. ,RNhEMSCHE*POORTWAL 2A. POSTAEKCNIM K*. 4TM*. Zaterdag 3 Juli 1926 PRUSDER ADÏERTFKTlEd met inbegrip van «en bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen co UeidadigkcidMdTtitentca voor de lwKt der pt^i V-oor Kandel cn bedrijf bestaan neer vooidoelïge bepalingen voor het adverlccxea bene orcuiaure, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag Aoegeioodcn eerste^blad. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTEN. De regeering ziet op verzoek van Hindenburg van ontslag en kamer ontbinding af. Zij trekt het schade- loosstellingsontwerp in Uit Berlijn wordt d.d. 2 Juli aan de N. R. Ct. gemeld Kort voor het begin van de rijksdagvergade ring kwam hedennamiddag het kabinet bijeen. Algemeen werd verwacht, dat de ministers zouden besluiten hun ontslag in te dienen. Dix is echter niet geschied, daar kort voor het ein de van den kabinetsraad een brief kwam var. rijkspresident von Hindenburg, waarin deze verklaarde, dot hij noch van ontbinding vat den rijksdag noch van ontslag van het kabinet een oplossing van de kwestie van de schade loosstelling der vorsten verwachtte en het ka binet daarom verzocht af te zien van zijn voor nemen tot ontslag en van ontbinding der volks vertegenwoordiging. .rijkskanselier Marx heeft daarop in de ver gadering van den rijksdag een verklaring voor gelezen, waarin gezegd wordt, dat de regec- ring naar aanleiding van den brief van den rijkspresident besloten heeft aan het bewind te blijven, nadat zij eerst besloten had ontslag t* nemen. Zij zal trachten voor het najaar een oplossing der kwestie van de schadeloosstel ling tf vinden. Zij zal zich echter niet verzet* en tegen verlenging tot December van den geldig heidsduur van de wet, waardoor alle processen tusschen de bondsstaten en hun gewezen re- gcerende huizen worden geschorst. In de wandelgangen werd vooral de houding dei sociaal-democraten besproken. Tot de so ciaal-democraten, die gisteren in hun groep voor aanneming van de vorstenwet hebben ge stemd, maar in de minderheid bleven, behoor den voor het grootste deel de mees* bekende leiders der partij. Loe'be, president van den rijksdag, Hilferding, gewezen rijksminister van financiën, die toch zeker ntiet tot dc allergemn- tigdste elementen dient te worden gerekend, hebben zich o.a. voor de vorstenwet uitgespro ken De meerderheid der groep heeft intusschen tegengestemd, vermoedelijk omdat zij voldoe ning wenschte te schenken aan de 14 Vi millioen kiezers, die zich voor onteigening der vorsten hebben uitgesproken, en voor een zeer groot percentage uit aanhangers der sociaal-demo* craten bestaan. Wellicht hoopten verscheidene leden der sociaal-democratische groep door te gen te stemmen ontbinding van den rijksdag tr zullen verkrijgen. Deze leden hebben zich ech ter in hun berekening vergist, zooals blijkt uil het besluit, dat het rijkskabinet na ontvangst van den brief van Hindenburg genomen heef' Het staat echter volstrekt niet vast. dat de rijksdag anders zou zijn ontbonden. Dc regee» ring zou toch werkelijk niet tot ontbinding zijn overgegaan om een partij der oppisitie aan eer. overwinning te helpen. Dat blijkt ook hieruit,, dat de rijksregeering gisteravond niet meer aan d^ sociaal-democraten, toen dezr vergaderden, heeft doen weten, dot ze' bereid zou worder. gevonden den rijksdag te ontbinden, indien d* vorstenwet door de houding der Duitsch-natio- nalcn verworpen, m. o. w. dat de rijl sda& zou worden ontbonden, indien enkel de sociaal* r .ncraten i. i egeeringspartijen voor het ontwerp zouden hebben gestemd, dat dan ech- ter toch tengevolge van de oppositie der Duitsch-nationalen niet de noodige meerder heid zou hebben verkregen. In den verkiezings strijd, die da op gevolgd zou zijn, zou de po sitie der regeeringsportijen en sociaal-demo craten tegenover dc Duitsch-nationalen zeker hizonder gunstig zijn geweest en wellicht zou dan in den nieuwen rijksdog wel de meerder heid van' zijn verkregen. Van beteekenis is tenslotte nog, dat volgons enkele bladen de Duitsch-nationalen zouden willen trachten voordeel te trekken uit de hou ding der sociaal-democraten. Zij meenen weer een goede kans te hebben om in de regec- lingscoalitic te worden opgenomen, nu de po gingen der tegenwoordige regceringspartijeu cm de sociaal-democraten voor een samen werking tc winnen, schipbreuk hebber geleden. Voor de derde lezing hebben de Duitsch- nationalen nog enkele amendementen inge diend, die een belangrijke concessie aan de re- geeringspartijen beteekenen. Enkele kringen der rechterzijde schenen nog te verwachten dat door dit initiatief der Duitsch-nationalen rog een uitweg zou worden gevonden, hetgeen ecliter niet het geval geweest is. De rijkskanselier heeft hedenavond in dr*n rijksdag medegedeeld, dat de regeering het wetontwerp inzake de schadeloosstelling d?r gewezen vorsten ingetrokken heeft cn ver klaard, dat zij op een tijdstip, dat zich «t beter toe zou leenen, opnieuw het initiatief zou nemen tot een regeling met de gewezen vor sten. Hij legde deze verklaring af, nadat Bell en Graaf Westarp verklaard hadden, dat hun res pectieve groepen, namelijk de sociaal-demo cratische cn de Duitsch-nationale, tegen d< wet zouden stemmen. De rijksdag heeft besloten de wet, waardoor alle processen tusschen de bondsstaten en li"n gewezen vorstenhuizen tijdelijk worden ge schorst, te verlangen tot 31 December. Dit be sluit werd genomen met de noodige meerd hei van van alle stemmen, n.l. 333 voor, 97 tegen en T7 onthoudingen. De vergadering duurt nog voort en het ral zeer laat worden voor de talrijke punten, die. op de agenda stion, zullen zijn afgehandeld Dc communisten hebben nog een motie m wantrouwen ingediend. waarover in den loop van den nacht vermoedelijk zal worden ge stemd. De sociaal-democratische groep heeft haar houding ten opzichte van deze motie nog niet bepaald. Mocht zij echter, wat onder de tegenwoordige omstandigheden niet uitgeslo ten is, besluiten vóór de motie te stemmen, dan bestaat de mogelijkheid, dat deze aangenomen wordt DE OORZAKEN VAN DEN OORLOG. Een bericht van dc Figaro. De Parijschc Figaro publiceerde 28 Juni een bericht over een gesprek, dat kort voor den oorlog tusschen den koning van Spanje en den tocnmaligcn keizer Wilhelm gevoerd zou zijn en waaruit de koning den indruk zou gekregen hebben ,dat Duitschland er slechts aan dacht om Frankrijk den oorlog tb verklaren. Een zorgvuldig von offidcelc Duitsche zijde inge steld onderzoek heeft aldus wordt uit Berlijn gemeld positief uitgewezen, dat de laatste ontmoeting van beide vorsten in den winter van 1905 te Berlijn plaats had. De koning van Spanje is nadien nog in Berlijn geweest, doch heeft bij die gelegenheid den keizer niet ont moet. zoodat het bericht van de Figaro eiken grond mist. UITSTEL VAN DE VERHOOGDE BIERBELASTING. Toestemming van den com missaris-generaal voor de herstel-ontvangsten. Ten opzichte van de inwerkingtreding der verhoogde bierbclasting heeft de commissaris voor dc herstelontvongstcn erin toegestemd, dot deze verhooging vooreerst wordt uitge steld. Het sluiten van een accoord, over welks principieele grondslagen tusschen den commis saris en de administratie der rijksfinanciën overeenstemming bestaat, zal in den loop der eerstvolgende weken plaats vinden. Naar men zich zal herinneren, aldus teekent de Tel. hierbij aan, was indertijd in aansluiting aan den aan de wijnbouwers verleenden steun de inwerkingtreding der verhoogde bier belasting tot T October 1926 opgeschort. Te gen dit uitstel verzette zich echter do commis- saris-weneraal voor dc herstclinkomsten. Dc Duitsche regcering bracht daarop de aangele genheid voor het Hof van Arbitrage in Den Haag, doc'x zij werd door het Hof in het onge lijk gestald. Na het vallen der beslissing wend de de Duitsche regeering zich toen tot den commissaris met het verzoek aan een uitstel alsnog zijn goedkeuring ta willen hechten, waaraan deze blijkens bovenstaand telegram heeft voldaan. EEN VEROUDERD LEXICON Zoo noemt het Berl. Tngebl. Meyers Konver- sationslexicon, waorvon juist het vierde deel is verschenen. „In vollstandig neuer Bcorbci.ung 1926". Waarom verouderd? Slaat men het ïiii- kel „Plagge" op, don ziet men twee vlaggen- tabelien, waarop men de vlaggen van de ^ijt werelddeelen kon bestudeeren. Alle vlaggen vindt men er, slechts één niet: zwart-rood- goud, de rijkskleurrn van het land. Wel de zwart-wit-roode oorlogsvlag, ook de zwart-wit- roode handelsvlag en de zwart-wit-roode ambtsvlag, maar door blijft het bij. Is het een vergissing? Opzet? Houdt de geschiedenis van dit nieuwe lexicon met 1918 op? Of wil men alleen zwart-wit-roode ,-Konversation" toelaten? vraagt het Berl. Tagebl. OPZEGGING VAN ARBEIDSCONTRACTEN Berlijn, 1 Juli. (H. N.) Uit Gleiwitz woidt gemeld, dat de mijnwerkersbonden in de Opper- Silczische mijnnijverheid de overeenkomsten betreffende den arbeidstijd en de loontarie'ven tegen einde Juii hebben opgezegd. Daarop heeft ook de werkgeversbond het manteltarief met de aanvullingen tegen hetzelfde tijdstip on gezegd. DE WATERSNOOD. De leniging. B e r 1 ij n, 2 Juli. (H.N.) De Pruisische landdag heeft vandaag na een langdurig debat een voorstel van de commissie aangenomen, om omvangrijke hulpmaatregelen te treffen tot het ondersteunen van degenen, die door den watersnood zijn getroffen. Bij de directie dei spoorwegen zal cr op worden aangedrongen tijdelijk goedkoope tarieven vost tc stellen voor het vervoer van levensmiddelen en van vee. De staat zal de noodige middelen bij wijze van voorschot verstrekken en eventueel latei een aanvullend crediet vragen. Ook bij dc rijksregeering zal er op worden aangedrongen, dot aan de betrokken landen voldoende mid delen ter beschikking worden gesteld. VLEES CHVERGIFTIGING B e r 1 ij n, 2 Juli. (H.N.) In verschillende gemeenten in de buurt van Saalfeld hebben zich in een aantal huisgezinnen verschijnselen van vleeschvergiftiging voorgedaan. Ongeveer 40 personen zijn ziek geworden, meest leden van huisgezinnen van arbeiders, waar van een rondtrekkend koopman uit Saalfeld worst was gekocht. Tot nu toe is niemand overleden. ONTHOOFD. Erfurt, 2 Juli. (H. N.) Vanmoigen heeft de scherprechter op het plein van de gevan genis te Erfurt den tweevoudigen moordenaar Rudolf uit Leipzig, die in November 1925 bij Sonderhausen twee reizigers, die zich in een automobiel bevonden, had doodgeschoten en hiervoor tweemaal ter dood veroordeeld was, onthoofd. DE KINDERMOORD TE BRESLAU. Breslau, 2 Juli. (V. D.) Regierungsdi- rek'or Dr. Weiss, de» Chef van de Berlijnsche crimnieele politie is naar Breslau vertrokken om met de autoriteiten aldaar cn zijn der waarts gezonden employe's te beraodslagon over de opheldering van de kindermoordzaak. RECLAMES. Van I4 regels 4.05, elke regel meer Leeft op zoo n gemakke lijke wijze een glans gelijk een spiegel aan meubelen en geverfde of parkelvloeren en is hef behoud voor het linoleum. Overal verk ijgbaar Rotterdam. Alle sporen, welke men meende ontdekt te hebben, zijn achteraf foutief gebleken en thans is men vcernemens alle getuigen in deze zaok nogmaals te hooren om vervolgens het on derzoek van voren af aan te hervatten. EEN DRAMA. B e r 1 ij n, 2 Juli. (H.N.) Uit Sagon wordt gemeld, dat vanmorgen een vrouw, die in haar geestvermogens gekrenkt was, in dc Bober is gesprongen. Haar man sprong geheel gekleed te water om haar te redden Beiden kwamen in een draaikolk terecht en verdronken. TUNNEL INGESTORT. Stuttgart, 2 Juli. (H.N.) Vanmorgen heeft er een instorting plaats gehad in een tunnel tusschen Fichtclberg cn Goilsdorf, waar meft bezig was met herstellingswerken. Twee arbeiders konden zich niet tijdig bergen cn zijn door de neervallende aordmassa bedolven. Met het reddingswerk is terstond een aanvang gemaakt BELGIE. BELGISCHE PETROLEUMPOLITIEK. De Belgische minister van buitenlandsche za ken heeft de vertegenwoordigers der nationale petroleumindustrie bit elkaar gebrach' om sa men met hen de middelen tc overwogen om aan België een aandeel te verzekeren in de ontginning der petioleumvclden in Mesopotn- mië. De gedelegeerden der vertegenwoordigde maatschappijen.kwamen nu reeds tot overeen stemming over het beginsel eener nauwe sa* menwerking der geheele Belgische petroleum* industrie. In latere vergaderingen zullen dc bi- zonderhedon von dit accoord vastgelegd wor den. Nu reeds kon men vaststellen, dat de na tionale petroleumpolitiek in het stadium horer verwezenlijking getreden is. DE HAVENARBEIDERS TE ANTWERPEN ONTEVREDEN. Gedeeltelijke slaking Reeds eenigen tijd heerschte ontevredenheid onder de havenarbeiders te Antwerpen wegi ns het sleepend blijven van de besprekingen over loonsverhooging in verband met dc toenemen de levensduurte. Gisteren zijn verscheidene ontevreden havenarbeiders tot staking overge gaan, tegen het advies der leiders in. De stu king strekte zich uit tot een tiental schepen Ook op de postboot voor den Kongo werd het werk gestaakt, maar na een interventie van een vakvcrecnigingslcidcr werd het werk hervat op de volstrekte voorwaarde, dat des nachts nog een overeenstemming tot stond zou komen. Gisteren vergaderde dc pariteitscommisslc op het stadhuis. Tal van havenarbeiders heb ben verklaard, dot, wanneer zij niet dodelijk voldoening krijgen, dc staking vandaag alge meen zou zijn. Een verwarde toestond. In de vergadering der paritaire commissie, die gisterenavond bijeenkwam, besloten de pa troons, dot dc bestaande overeenkomsten ge ëerbiedigd moesten worden tot de herziening, waarvoor men Dinsdg o.s. bijeenkomen zal. Wat het buitengewone vervoer van steenkolen aangaat, veroorzuakt door de Engelsche sta king, besloten zij echter hun leden vrij te loten. Onmiddellijk na de vergadering der pari taire commissie kwamen de bootwerkers, die allen in staking gegaan waren, bijeen en be spraken het besluit der patroons. De vergode- ring was buitengewoon onstuimig. De meeste aanwezigen eischtcn een algemeeno staking, die onmiddellijk ingaan zou. Men nam echter het besluit, dot allen zich hedenochtend bij het werk zullen aanmelden, dot echter slechts ge werkt zal worden bij do werkgevers, die 5 fres. loonsverhooging per dag toesoan. Elders zal gestaakt worden. Reeds verscheidene patroons zouden 5 fres. toegestaan hebben. FRANKRIJK. HET F1NANCIEELE VRAAGSTUK. Dc daling van den franc. P n r ij s, 2 Juli. (H. N.) De nieuwe duling van den franc, die gisteren is ingetreden, heeft de tegenstellingen in den politiekcn toe stond nog meer verscherpt. Hoewel de bloden het doerr voorkomen, dut deze daling geheel onverwachts is gekomen en niet tc verklaren is, geeft een bestudcering van den gisteren verschenen bankstoot van de bonk van Frank rijk een voldoende verklaring van de flauwe houding van den frunc, daar hieruit blijkt, dat aan den staat nieuwe voorschotten tot een be drag van 750 millioen francs zijn verschaft Intusschen is cr rekening mede te houden, dat de bankstaat juist op T Jirli verscheen, zoodat de behoeften, welke zich bij do kwartaalswis seling steeds voordoen, zich' hierin ten volle weerspiegelen. Dc beweging van den franc geeft in zooverre aanleiding tot ongerustheid, daar de doling vooral aan de New Torksche beurs bijzonder scherp was, wat men te New Vork toeschrijft aan de» onzekerheid omtrent de ratificatie van de ^Schuldenovercenkomst. terwijl men in Frankrijk geneigd is daarin een druk te zien, welken de Vcrcenigde Staten op Frankrijk willen oefenen. Het rapport van de commissie van deskun digen is, naar gemeld wordt, gisteren gereed gekomen en zal dezer dagen, misschien Maan dag worden gepubliceerd, zoodat de kamei zich bij de beraadslagingen op Dinsdag a.s. op grond van dit rapport een duidelijk beeld von den finoncieelen toestand zal kunnen vormer*. Naar verzekerd wordt, zijn de tot nu toe in do pers verschenen berichten omtrent den in houd van het rapport niet in overeenstemming niet den wcrkelijken tekst. Zoo wordt in het bijzonder ontkend, dot in het rapport reeds een bepaalde koers genoemd is, waarop de franc gestobiliserd zou kunnen worden. Ove rigens zijn alle ochtendbladen onder den in druk van de tegenstrijdige inlichtingen over den financieelen toestand Coillnmc heeft zich tegenover oen medewerker van de Quotidicn in krachtige bewoordingen uitgelaten tegen het gisteren door het ministerie van financiSn uitgegeven communiqué, dot geenszins met zijn opvatting overeenstemt. De Quotidicn wijst er in een hoofdartikel op, dat deze te genstrijdige inlichtingen een noodlottigen ii vloed op het stoatscrediet moeten maken en dot daardoor de indruk wordt gewekt, dat de regeerïng zelf niet weet, wot zij wil,. Hoe kan men van een regeering verwachten, dot zij krachtig voor de stabilisatie van de valuta zal werken, indien rij niet eens de onjuiste mede- deelingen van haar medewerkers kan verhin deren Volgens de Echo de Paris zal Cailloux zich beslist verzetten tegen het gebruik maken van den goudvoorraad van de bonk van Frank' rijk voor de stabilisatie. De mogelijkheid, dat de nroudvoorrand van de bonk, de monopolies of dn spoorwegen als onderpond voor de sta bilisatie zouden moeten dienen, wordt door de bladen bij voorbaat veroordeeld cn men wijst daarbij op het waarschuwende voorbeeld von België. Intusschen bevinden rich te Parijs reeds vele Ameriknnnschc bankiers, die afwachten hoe de toestond zich zal ontwikkelen De New 7ork Herold deelt, klaarblijkelijk van deze rij de geïnspireerd, mede, dat men er naar streelt in ieder geval der goudvoorraad van de bank van Frankrijk niet bij dc operaties te betrek ken Slechts in dit geval zou men een beroep op d~n goudvoorraad willen doen, indien hei na de stabilisatie in verhand niet een ongun- stigen handelsbalans noodig zou blijken ot> de buitenlandsche markt steun vnor de wissel koersen te verleenen. Deze kwestie zal hef voornaamste punt zijn bij de onderhandelingen welke de gouverneur van de bank van Fronk- rijk met den gouverneur van de bonk van Engeland en den president van de federale re servebank zal voeren. Het verslag der commissie van deskundigen. Naar uit Parijs wordt gemeld, heeft het co mité von deskundigen Donderdag de laatste hand gelegd aan zijn rapport waarin zijn con clusies worden samengevat. Het rapnort is aan den minister van financiën overhandigd en zal hedenavond aan de pers worden meegedeeld. Reeds thans voorziet men, dat de plannen der regcering *n het rapport der deskundigen, wat de. groote lijnen betreft, met elkaar zullen over eenkomen. EEN ONGELDIG VERKLAARDE VERKIEZING. Dc Kamer heeft de verkiezing van dc Roth's schild in het departement der Hautes Alpcs ongeldig verklaard. Men verwijt hem sommen gelds te hebben uitgedeeld tijdens de verkie zingscampagne. Tevoren hod dc Rothschild zijn ontslag ingediend. Dr. E. COUÉ. f Dc mon der auto-suggeslic. Een telegram uit Nancy meldt het overlijden van dr. Emile Coué, die ook hier te lande be kend is door zijn pogingen tot genezing van zenuwstoringen door auto-suggestie. Emile Coué was afkomstig uit Troycs, waar zijn oudérs in zeer bescheiden omstundigheden leefden. Hij studeerde te Parijs in de pharma cologic en was daarna 30 jaar long apotheker in zijn geboortstad Troyes, tot hij voor ecniga jaren met zijn werk over de zclfbehcersching door outo-suggestic op den voorgrond trad en zijn leer door talrijke voordrachten in het bui tenland verbreidde. Hij had zich intusschen tc Nancy gevestigd. Algemeen bekend was zijn methode, waarbij de patiënt, zichzelf moest voorhouden dot hij iederen dog in elk opzicht beter word. BESPREKINGEN MET RUSLAND. De Frnnsch-Russische conferentie zal nog tweemaal vergaderen vóór dc vacnntie. Waar schijnlijk zullen de besprekingen hervat wor den in dc eerste helft van November. HET FRANSCHE POSTPERSONEEL ONTEVREDEN. Do neiging om tc staken wordt krochtiger. P a r ij s, 2 Juli. (H. N.) De stakingsbewe ging onder het Fransche postpersoneul nccipt ondanks alle pogingen van de regeering, om het personeel stil te houden, toe. De bond van die personeel heef een nieuw communqué uil- gegeven, waarin op het gevaar wordt gewezen, dat dezer dagen een stoking zol uitbreken. Aon de regecring wordt verweten, dat zij hoor belofte om een wet tot salorisverhooging bij de Kamer in te dienen, tot nu toe niet is na gekomen. Dc verantwoordelijkheid voor do toekomstige gebeurtenissen valt op de schouders der regecring. ENGELAND. HET GESCHIL IN DE MIJNNIJVERHEID Uiteenzettingen van Churchill in 't Lagerhuis Gisteren heeft het Lagerhuis bij dc behondc» ling von de verlenging vnn den noodtoestand met 256 tegen 95 stemmen een amendement der arbeiderspartij verworpen, waarbij de po litiek der regcering werd veroordeeld als zijn de een beletsel voor het herstel van den vrodo in de stcenkoolnijverheid cn een bedreiging van de openbare orde. Clynes, die het amendement indiende, be weerde, dat de regeering de partij gekozen had van de mijneigenaars, wat betreft de kwestio van den werktijd, en betoogde, dat dc politiek der regeering leidde tot ontbering voor hon derdduizenden mijnwerkers om hen te dwingen het werk te hervatten. De kanselier der schatkist Churchill ant woordde, dat de regeering alle aanbevelingen der kolencommissie op twee na uitvoerde. Hij verklaarde, dat onderhandelingen mogelijk wa ren als het wetsontwerp was aangenomen en de eigenaars hun loonaanbod hebben gepubli ceerd. Gexvogende van den toestand in de industrie, zeide Churchill, dat de loondaling sedert 1920 bijna geheel werd ongedaan gemaakt door do daling der kosten van levensonderhoud. Hij wees erop, dat het cenige alternatief voor on* derhandelingen als de wet was aangenomen was, dat er over het heele land districtsgewijze regelingen zouden worden gemaakt. Voorts zeide Churchill, dot men naast da op komst zijnde benoeming von commissies in zak^ verkoopsyndicaten en het steenkooltrnns- port per spoor, bezig was den voorgesteldcn raad voor brandstof en krocht te vormen en dat de regeering uit het bedrag van 3 millioen pond sterling reeds aanzienlijke sommen had afgezonderd voor een wetenschappelijk onder zoek der problemen, verband houdende met de carboniscering en de vervaardiging von stookolie uit steenkool. Met uitzondering van de mijn-„royalties", die, gezien den tcgenwoor- digen financieelen toestand, niet door dc re geering kónden worden afgekocht en do kwestie van gemeentelijken handel in steen kool, die nog in overweging was, voerde d» regeering in feite ieder deel van het rapport der commissie nopens dc reorganisatie uit* In den loop zijner rede herinnerde Churchill verder aan de mijnwerkersstaking van 1921, toen Lloyd George al zijn prestige, bekwaam heid, kunde en ervaring aanwedde om een be ëindiging van het conflict te bewerken. Dertien weken verliepen, vóór men tot eenigen uitweg uit die moeilijkheid kwam en tenslotte moest cr een subsidie van 10 millioen betaald worden. Menschen, aldus Churchill, die zelf hadden deelgenomen aan pogingen om aan dergelijke moeilijkheden een eind te maken en jammer lijk gefaald hadden cr een eind aan te maken behalve na een periode, langer dan de huidige regeering tot nu toe verbruikt had, hadden niet het recht critiek tc oefenen. Niemand wenscht meer dan de regeering een schikking. Niemand koestert ernstiger den wensoh om tot een schik king te komen dan de premier. Spr. beklaagde er zich over, dat de mijnwerkersleiders sedert verleden jaar om dezen tijd geen duimbreed van hun standpunt waren afgeweken. Voortgaande, betoogde Churchill de nood zakelijkheid van elasticiteit in het aantal werk uren en vroeg hij den leden der arbeiderspartij, of zij iv zeker van waren, dat het niet dc moei te waard was te overwegen of de zevenurenwet

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1