AMERSFGGRTSCH DAGBLAD Fa. R. van den Burg „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Zomer - Uitverkoop DE PRINCESS. ROOM PIANOSTEMMEN De Markies van Bardelys. uohui MuiisPRus r-?£■ r w' PRUS DER ADVERIENIlEH TERUG VAN DE VACANTIE! Vraagt ons tarief voor bij abonnement van vier of zes maal per jaar. FEUILLETON. 25e laargang No 10 toort 2 10, idem liane© per po«t 1per week (met gratis verzekering «•gen ongelukken) f 0J7* alzonderlijke nummers 1 CjOS. D.RECTEUR-UITQEVER: J. VALKHOPf. ^NHEMSCHE'POORTWAL 2A. TB., Maandag 12 Juli 1926 van 1 4 rege's LOf roet inbegrip van «es bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanb'w dingen en LieAdadighcidsadee tentiën voor dc beléi der prijs Voor handel cn bearijl bestaan xee> soordeeligc bepalinven to or het advericeicn henc draal aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag loegezooden. VOLKENBOND. BRAZILIË EN DE VOLKENBOND Terugkeer der Broziliaonschc delegatie van Genève. Volgens een bericht uit Genève gaf de president van Brazilië een bevel tot opheffing vw de Braziliaansche delegatie bij den Vol kenbond en verzocht don minister van buiten- londsche zaken de noodige maatregelen te tref fen voor den terugkeer van het Braziliaansche personeel. DUITSCHLAND. DE DAWES-BETALINGEN. Volgens mededeeling van den agent-generaal vcvor de schadeloosstellingsbetalingc-n betaalde Diritschland in het tweede Dawes-jaor in to taal M. 030.346.700. Daarvan kreeg Frankrijk bijna 444 millioen Engeland meer dan 183% millfoen, Italië bijna 50 millioen, België circa 04 millioen, Zuid-Slavië ongeveer 31% millioen Roemenië ongeveer 7 millioen mark, Japan circa 480.000, Portugal meer dan 5 millioen, Griekenland meer dan 2% millioen. Polen meer dan 07 000 M. Verder is nog bijna 103% millioen mork betaald. DE BETREKKINGEN MET ZWITSERLAND B e r 1 ij n, 10 Juli. (H. N.) Volgens een be richt uit Bern zijn de onderhandelingen tus- schen Duitschland en Zwitserland over het han delsverdrag vandaag definitief afgesloten en is op alle punten materieele overeenstemming be reikt. DE GESNEUVELDE STUDENTEN DER BERLIJNSCHE UNIVERSITEIT. In het bijzijn van den rijkspresident, den rijkskanselier, den rijksminister van Weerbaar heid en van vertegenwoordigers van Pruisische stedelijke autoriteiten werd Zaterdag in het universiteitsgebouw te Berlijn een gedenktee- ken onthuld ter eere van de in den wereldoor log gesneuvelde studenten van de universiteit. EEN AMERIKAAN DR. H. C. TE HEIDELBERG. De universiteit te Heidelberg benoemde den bankier Paul Warburg uit New York tot doc tor in de staatswetenschappen wegens zijn ver dienstelijke prestaties voor dc bevordering van het bankwezen ten dienste van het algemeene economische leven. EEN JAARGELD VOOR DE ZUSTER VAN NIETZSCHE. De rijkspresident heeft aan de zuster van Nietzsche, Elisabeth Förster—Nietzsche, ter «gelegenheid van haar tachtigsten verjaardag een levenslang handgeld toegekend. DE WERKLOOSHEID. In de tweede helft van Juni daalde het aan tal mannelijke steuntrekkende werkloozen in Duitschland von T.4T9.234 tot 1.409.724, dat der vrouwen steeg van 350.775 tot 332.843. In totaal had een vermindering plaats van 0.4 pet. EEN GEHEIMZINNIGE DIEFSTAL. De Berlijnsche letterkundige Erdmann, die met zijn vrouw te Binz op het eiland Rügen lo geerde, is in zijn hotel het slachtoffergeworden van een ge'heimzinnigen diefstal. Erdmann ont waakte 's ochtends met zware hoofdpijn en vond zijn vrouw bewusteloos naast zich liggen. Het echtpaar had met open vensters geslapen, 's Nachts schijnt een inbreker een bezoek in do kamer te hebben gebracht en na het echtpaar hebben verdoofd, te zijn verdwenen met hun juweelen ter waarde van 50.000 mark. Elk spoor van den dader ontbreekt. het noodweer. Nieuwe onheilsberichten. In geKeel Duitschland zijn Vrijdagavond en in den nacht daarop wolkbreuken voorgeko men, die overal groote schade hebben aange richt. Buitengewoon ernstig is de verwoesting geweest in het westelijk Folbinggebcrgte. Het Wipper-dal (Harz) werd opnieuw door een zware wolkbreuk geteisterd, die in hevig heid weinig onderdeed voor die, welke de vo rige week plaats had. De laaggelegen plaatsjes in het dal moesten opnieuw worden ontruimd. Het onweer woedde vooral boven de dorpen Ersdorf en Speckdinkel (Hessen), die totaal overstroomd werden, zoo dat het water allo huizen binnendrong. Vrijdagmiddag werden ook Hetzerach en Erden bij Trier door buitengewoon hevige wolkbreuken bezocht. Het station van Hetze rach en de spoorlijnen in dc omgeving staan over een afstand van VA K.M. blank. Het ver keer werd ernstig verstoord. Ook op het Eichsfeld, in Thüringen, en Zwa- ben is groote schade aangericht door den hoe vigen stroomenden regen. Tengevolge van de felle onweerregens in t Maindal is Vrijdag de groote spoorwegbrug bij Lichtenfcls ingestort. Even tc voren had een trein de brug nog gepasseerd. Te Coburg brak Zaterdagnacht een hevig onweer los over de stad, vergezeld gaande van een ongekendé wolkbreuk. In het oosten der stad stond het water een meter hoog in de straten. In vele huizen liepen de kelders en de bene denverdiepingen onder. Menig bewoner werd in zijn bed door het water verrast. De brandweet en de politie had den halven nacht druk werk. Veel stoornis in het verkeer werd teweeg ge bracht en groote waterschade aangericht. DE D-TREIN BERLIJN—MÜNCHEN ONTSPOORD. Geen slachtoffers. Zaterdagmorgen om half vier is op het sta tion in Plouen bij het binnenloopcn dc sneltrein 21 van Berlijn ontspoord. De beide zware locomotieven, dc postwagen en een gedeelte van den eersten slaapwagen geraakten uit dc rails. Door den ihevigen schok werden alle passagiers plotseling uit den slaap gewekt. Niemand werd gekwetst, terwijl naar verhouding de materieeje schade eveneens ge ring is. Na 80 minuten oponthoud kon de trein, van een andere machine voorzien, de reis naar Berlijn voortzetten. BELGIE. DE STAKINGSBEWEGING TE ANTWERPF.N De bemanningen van twee stoomschepen, che in den nacht van 9 op 10 Juli hadden ge werkt, staakten Zaterdagochtend den arbeid en eischten voor den nacht een salarisverhoo- ging, die evenredig zou zijn met het dagloon. De metaalarbeiders bij het havenbedrijf zet ten de staking voort. Bij cenige kleine pa troons is het werk hervat. EEN AMNESTIEBETOOGING. Naar de correspondent van het Vad. te Brus sel meldt, heeft het gemeentebestuur van Leu ven aan het Vlaumsch amnestie-comité verlof gegeven om een amnestie-bctooging te houden op 25 dezer. De optocht zal om 10 uur in be weging worden gesteld. Na afloop wordt oen volksvergadering gehouden. Aan de betooger* zal het evenwel niet vergund zijn in de nabij heid van de gevangenis te komen, waar dr. Aug. Borms nog altijd opgesloten zit. De ge vangenis zal door een sterke afdeeling bereden en onbereden gendarmen worden bewaakt. LUXEMBURG. DÈ KABINETSCRISIS. Loutsch heeft zijn opdracht tot kabinets formatie teruggegeven. De groothertogin heeft denr katholieken afgevaardigde Bcch, oud-lid van het kabinet-Reuter, ontvangen. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE CRISIS Een verklaring van Briond. Parijs, 10 Juli. (H. N.) In den heden ge houden ministerraad werd Caillnux door zijn collega's gelukgewenscht met zijn vastberaden houding in de Kamer cn het succes van zijn Langestraat 36 RECLAMES I Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer i.— Bad en Zwemtricots voor kinderen 90 ct. voor Dames fl.1.10 voor Hoeren f 1.1.25 Badmutsen vanaf 75 ct. thuis niets klaar. Beziet de Spijslijst in Arnhemschestraat 8. optreden. Na afloop van den kabinetsraad ver klaarde Briand tegenover vertegenwoordigers va. de pers, dat, zoo men thans eindelijk eens wilde ophouden de regeering met interpella ties lastig te vallen en haar in staat*wilde stel len om rustig tc arbeiden, doordien men de rcgecring de middelen toestaat, welke zij bin nenkort zal verlangen, de regeering gejooft tr kunnen verzekeren, dat het land uit dc tegen woordige moeilijke positie zal geraken. De ge stelde voorwaordc is echter een conditio sine qua non. De reis van Caillaux naar Londen P a r ij s, 10 Juli. (H. N.) Minister Caillnux zal zich Maandag per vliegtuig naar Londen begeven, teneinde de onderbroken onderhan delingen met Churchill te hervatten. Men ver wacht, dat het onderhoud tusschen beide mi nisters tot een spoedig cn definitie! resultoai zal leiden. Men acht het niet onmogelijk, dat Caillaux Dinsdag weer naar Parijs zal terug- kéeren. DE SULTAN VAN MAROKKO NAAR PARIJS. Por ij s, II Ju 1-i. (V.D.) De sultan van Marokko zal morgen te Parijs arriveeren. DE STAKING TE DUINKERKEN Zaterdagavond hebben stakers zich na een vergadering naar de haven begeven om hei personeel van twee booten te bewegen het werk neer te leggen. Het kwam tot handtaste lijkheden. De prefect van het Noorderdeporte- ment heeft zelf dc regeling van de orde op zich genomen. Er zijn extra-gendarmen naar Duinkerken gezonden HEVIGE BRAND TE BORDEAUX. Te Bordeaux heeft een hevige brand een groot winkclmagazijn en drie omliggende hui zijn verwoest. Er is aanzienlijke schade aange richt. ENGELAND HET GESCHIL IN DE MUNNIJVERHEID De voorwaarden der eigenaar» Vrijdagavond hebben de mijneigenaars van Lancashire hun loonvoorwoarden op grond van den achturendag openbaar gemaakt. Thans zijn de voorwaarden, waarop de arbeiders het werk kunnen hervatten, voor het hcele land bekend. De voorstellen van Lancashire zijn op twee belangrijke onderdcelen gelijk aan wol beschouwd kan worden als de standaard-voor stellen voor alle mijnen. De gemeenschappelijke kenmerken van dc voorwaarden in alle groote districten en ook in de meeste kleine zijn, dat de minimum percentsgewijze aanvullingen van de grondloonen die zijn van de overeenkomst van I92T en dat de verhouding van de ver deeling der opbrengst 87 voor de loonen en 13 voor de winsten blijft Om te beginnen, zullen alle districten op vier na de loonen betalen, die van kracht wa ren, vóór de stopzetting begon. De vier uit zonderingen zijn Northumberland en Durham, die onmiddellijk tcrugkeeren tot de tarieven van dc overeenkomst von 1921 en Somerset cn Warwickshire, die kleine verhoogingen aan bieden. Het oordeel van Mocdonold. In een rede te Birmingham heeft Ramsay Mac-Donald gezegd, dat hij juist in Northum berland en Yorkshire was geweest, waar de mijnwerkers en vooral hun vrouwen nog even standvastig waren als op den eersten dag dei staking. De regeering heeft door het verkeerd aanpakken van het ontwerp op den achturigen werkdag toestanden in 't leven geroepen, die onderhandelen zoo goed als onmogelijk maken. Amcrikaonschc kolen voor EngelancL Volgens de Washington Star werden twee millioen ton Amerikaenschc kolen door Brit- sche schepen voor rechtstreeksohe verscheping naar Engelscae havens besteld. DE VERHOUDING TUSSCHEN LONDEN EN MOSKOU. B c r 1 ij n, II Juli. (V.D.) Dc sovjet-regee ring heeft besloten Krassin naar Londen tc zenden, teneinde door middel van nieuwe on derhandelingen aan dc min of meer gespannen verhouding tusschcn Londen en Moskou een einde te maken. NOORWEGEN. DE KROONPRINS NAAR AMERIKA. Oslo, II Juli. (VD.) Naar Morgcnbla- det van gezaghebbende zijde verneemt, is de Noorsche kroonprins voornemens a.s. herfst als student naar de Vereenig^c Staten te ver trekken. Dc prins heeft onlangs zijn studiën aan de universiteit van Oxford voltooid en wil nu in de Vereenigde Staten zijn academische vorming voltooien. PORTUGAL. DE JONGSTE REVOLUTIE. Gomes Costa in een vesting opgesloten. Daar de nieuwe regeering niet kon bereiken, dat generaal Gomes Costa, dc vroegere voor zitter von den ministterrraaod, zijn volmachten van president der republiek neerlegde, besloot zij, aldus een bericht uit Lissabon, hem op te sluiten in een vesting op 25 K.M. van Lissa bon. Zijn odjudanten zijn is arrest gebracht aan boord van een oorlogschip. Een ideaal bezitten is ccn reden om te leven. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATANI. „Zij is de eenige bloedverwante die ik bezit, mijnheer. Maar er is nog iemand anders aan wie ik u graag een boodschap wou opdragen. Met pijnlijke inspanning hief hij dc hand op tot zijn borst Maar hij had er geen kracht voor en zonk weer terug op mijn arm. „Be kan niet mijnheer," zei hij op aandoenlijk veront schuldigenden toon. „Kijk, ik heb een kettinkje om mijn hals met een medaillon Neem mij dat af. Neem het mij af mijnheer. En ook de papieren Neem mij dat alles af Ik wou zoo graag dat het alles veilig was onder uw be rusting." Dc deed wat hij mij verzocht en haalde eenige losse papieren of brieven en een medaillon met een vrouwenportretje uit de hoist van zijn buis „Wilt u dat alles aan haar ter hand stellen, mijnheer". „Het zal geschieden", antwoordde ik diep ont roerd. „Ach. houd het even omhoog", smeekte hij met zwakke stem „Laat mij het gezichtje zien". Langen tijd bleven zijn oogen rusten op het portretje dat ik hem voorhield. Eindelijk zei hij met een droomerige slem „Mijn geliefde, mijn teeder geliefdeEn de tranen rolden langzaam over zijn bleeke wangen. „Vergeef mij deze zwakheid, mijn heer", fluisterde hij. „Wij zouden over een maand getrouwd zijn als ik in leven was ge bleven Hij snikte en toen hij weer trachtte te spreken kostte het hem veel meer moeite, het was of die snik hem de helft van zijn levensgeesten gekost had. „Zeg haar mijnheer dat mijn laatste gedachten aan haar waren Zeg zeg dat ik ,^Haar naam riep ik uit. Ik was bang dat hij stierf voordat ik dien te weten kwam. „Zeg mij haar naam". Hij zag mij aan met oogen die glazig be gonnen te worden en wazig. Toen scheen hij zich in te spannen en een oogenblik zijn krach ten te verzamelen. „Haar naam V fluisterde hij alsof hij reeds ver weg was. „Het is mademoiselle de Zijn hoofd zakte neer. Hij stortte neder in Rodenards armen. „Is hij dood?" vroeg ik. Rodenard knikte zwijgend. HOOFDSTUK IV. Het meisje in den maneschijn. Ik weet niet 'of het de invloed was yan het geen daar in een hoek van de schuur lag onder den mantel, die Rodenard er over heen had geworpen, of dat er misschien andere invloeden aan het werk waren die mij nood zaakten na verloop van een half uur op te staan en mijn besluit aan te kondigen te paard te stijgen en een geschikter nachtverblijf te zoeken. Toen /k op het punt was te vertrekken, zei ik tot Ganymedes„Morgen moet je met de anderen terugkcercn en den -weg naar Lavédan trachten tc vinden; dan kunt ge mij tot het kasteel volgen." „Maar u kunt er onmogelijk voor den nacht aankomen, monseigneur, de landstreek is u onbekend." „Daar hoop ik niet op. Ik rijd in zuidelijke richting en zal wel een gehucht bereiken, waar ik nachtverblijf kan vragen en waar men mij den volgenden morgen den weg kan wijzen." Dit zeggende reed ik in een stevigen draf weg. Het was donker geworden, maar de lucht was helder en de wassende maan verspreidde gelukkig ccn flauw licht. Ik verliet het open veld cn reed terug tot dat ik bij een zijweg kwam, ik sloeg rechtsaf in de richting van de Pyreneeën en reed ste vig door. Dat ik goed gekozen had bleek een minuut of twintig later, toen ik het dorpje Mi- repoix in reed en mijn paard inhield voor een herberg met een pauw in het uithangbord het leek wel een bespotting van zijn nede- rigen aanblik, want het was niet meer dan een kroegje aan den weg. Er was geen staljongen en ook geen paardenknecht en de vuile, uit zijn kracht gegroeide jongen, aan wien ik mijn paard toevertrouwde, kon niet zeggen of Va der Abdon, de herbergier, een kamer had waar ik kon slapen. Maar ik had dorst; daarom be sloot ik toch af te stijgen, al was het alleen om een kan wijn te drinken en inlichtingen te vragen omtrent de omgeving. Toen ik de herberg binnentrad, hoorde ik het kletteren van paardenhoeven op straat en vier dragonders, aangevoerd door een ser geant, maakten halt voor de deur van de „Pauw". Zij schenen van verre gekomen te zijn, want hun paarden waren totaal uitgeput Ik ging binnen en riep den waard en toen ik een flesch van den besten wijn gekregen had de hemel beware hen die zich met zijn ITALIË MUSSOLINI MINISTER VAN VAKVEREENIGINGSWEZEN. De koning van Italië heeft Mussolinibenocmd tot minister van vakverccnigingswezcn on groef Suardo tot onderstaatssecretaris van dit de partement, met behoud tfon diens functie al» onderstaatssecretaris van den minister-presi dent. TSJEG*-,r» OWAKUt SCHEEPSONGEVAL. Vijf dooden. Berlijn, II Juli. (V.D.) Op dc Hcrned- rivier is ter hoogte van Kaschau een vaartuig, oon boord waarvan zich 12 vrouwen bevon den, omgeslagen. Vijf harcr zijn verdronken. HONGARIJE. IRREDENTISTISCHE BEWEGING Vcroordcclingcn. Onlangs kwam de politie een groep jongelui op het spoor, die aanvallen tegen Roemenië on Tsjecho-Slawakije wilden organisecren, tenein de stukken grondgebied, die Hongarije aan beide landen heeft moeten afstaan, terug te krijgen. De rechtbank heeft thans de leiders tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld. MISLUKTE AANSLAG. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd een bom geworpen op het balkon der woning van den linksradicalcn journalist Persian. Zij ontplofte, doch richtte geen schade aan. De da ders zijn ontsnapt. RUSLAND. WRANGEL WIL ZICH IN BELGIE VESTIGEN Men meldt uit Belgrado, dot generoal Wran- gel zijn organisatie ontbonden heeft en in Bel gië wil gaan leven. GRIEKENLAND. DE APOLLO-TEMPEL VAN ATHENE. B e r 1 ij n, II Juli. (VD.) Naar de bladen melden, werden aan het strand van Zostir nabij Athene, waar onlangs spelende kinderen een aantal tempelzuilen ontdekten, bij opgravings werkzaamheden dc grondvesten van den tem pel van Apollo blootgelegd. NOORD-AFRIKA. DE FRANSCH-SPAANSCHE CONFERENTIE Parijs, 10 Juli. (H. N.) Do Fransch- Spaansche Morokko-conferentie hield vandaag haar laatste zitting. Naar medegedeeld wordt, is omtrent alle punten, zooals het statuut van het Riffgebied, de internecring van Abd-el- Krim op Madagascar, de vaststelling der zónes enz., volledige overeenstemming bereikt. De volgende weck zal dc overeenkomst op de Quai d'Orsay onderteckcnd worden. AANVAL OP EEN ITALIAANSCH CONVOOl IN TRIPOLIS. B e r I ij n, II Juli (V. D.) Uit Rome wordt ge meld, dat een uil vijf wagens bestaande automo- bielentrcin tusschcn Apollonio en Cyrenmka door opstandelingen werd aangevallen. Aan Itoliaansche zijde zouden 22 soldaten, 5 bur gers en T gendarme gedood zijn. Dc troepen, die ter assistentie aanrukten, slaagden er in de aanvallers gevoelige verliezen toe te brengen cn hen te verdrijven. CHINA. DE BURGEROORLOG. Opnieuw gevechten ontbrand bij Peking. De verbonden strijdkrachten onder generaal Tsjoe-joe-poe zijn den algemeenen aanval op het nationale leger begonnen bij Tsjangping Zaterdagochtend was het geschutvuur te Pe king hoorbaar. Men zegt, dat er hevig ge vechten wordt. Dc uitslag is nog niet bekend slechtsten wijn moesten tevreden stellen begon ik te informeeren naar de streek en naar den weg naar Lavédan. Ik hoorde dat het kasteel slechts drie of vier mijlen verwij derd was. Bij de andere tafel er waren er slechts twee in het vertrek, stonden de dragonders fluisterend tc praten, waarop ik had moeten letten, want het gesprek betrof mij meer dan ik had kunnen vermoeden. „Hij beantwoordt aan de beschrijving", zei de sergeant en ofschoon ik die woorden ver stond, dacht ik cr niet over, dat zij van mij sproken. „Drommels", riep een van zijn metgezellen, „ik wil wedden dat het onze man is." En terwijl ik juist opmerkte dat baas Ab don, die het gesprek ook gehoord had, mij nieuwsgierig aankeek, stapte de sergeant naar mij toe en zei„Hoe is uw naam, mijnheer?" Ik verwaardigde hem met een blik van ver bazing, voordat ik op mijn beurt vroeg „En wat hebt u daarmee te maken „Neem mij niet kwalijk ipijnheer, maar wij zijn op 't oogenblik in dienst van den koning." Toen herinnerde ik mij hem te hooren zeg gen, dat ik aan een beschrijving beantwoord de. En tevens sdhoot de gedachte door mijn brein, dat zij mij wel konden zijn nagezonden door zijn majesteit, om mij tot gehoorzaam heid aan zijn wenschen te dwingt en mij te verhinderen naar Lavédan te gaa*. En toen kwam de alles overheerschende begeerte bij mij op mijn identiteit te verbergen, soodat ik zonder beletsel mijn weg kon vervolgen. De eerste naam die mij te binnen schoot was die van den armen jongen man dien ik een half uur te voren in de schuur had achtergelaten en daarom zeide ik„Be ben monsieur de Lespéron, om u te dienen." Te Iaat zag ik de fout in die ik had begaan. Ik moet bekennen, het was een grove fout, die geen man met een gewoon verstand zich zou gepermitteerd hebben. Ik had mij het oproer in deze streek moeten herinneren en begrij pen, dat hun opdracht daarmee in verband stond. „Hij is tenminste brutaal", riep een der soldaten en barstte in lochen uit. Toen klonk de stem van den sergeant koud en vormelijk: „In naam van den koning, monsieur dc Les péron, arresteer ik u." Hij had zijn sabql getrokken, de punt was geen 2 cM. van mijn borst Verwijderd. Maar ik merkte op, dot rijn arm zoo ver gestrekt was als hij kon, zoodat hij mij onmogelijk plotseling kon treffen Een tafeltje tusschen ons beiden belette hem een uitval te doen. Gelukkig werkte mijn geest vlug in dezen wanhopigen toestand, ik begreep hoe hoogst noodzakelijk het was te trachten te ontsnap pen. Ik sprong dus plotseling achteruit, maar daar wachtten mij de soldaten. Ik greep het stoeltje waarop ik gezeten had bij een van de pooten en daarmede voorkwam ik hun aahval. Zij hadden mij wel reeds vastgegre pen, maar ik wrong mij los en liet den stoel met zulk een geweld op het hoofd van den eenen neerkomen, dat hij op zijn knieën viel. Weer hief ik het stoeltje met drie pooten om» hoog en sloeg als een donderslag den tweede neer. Dat maakte mij vrij in mijn bewegingen. Nu naderde de sergeant, maar zwaaiende met mijn wapen, joeg ik hun schrik aan, zoodat de twee overige soldaten naar hun zwaard grepen. Voordat zij tijd hadden er zich van te bedienen, was fle als een haas tusschen hen door gerend, de straat op. En ik werd op de hielen gevolgd door den sergeant, die mij een regen vloeken en scheldwoorden toe zond. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1