uomiw^i-^2w DE EEMLANDER BUITENLAND. BINNENLAND. De Markies van Bardelys, LINNENCOSTUMES. KOLONIËN. FEUILLETON. 25e Jaargang No 11 toort 2.10, idem inmco per poat f i.per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17G, Afzonderlijke 1 0j05. AMERSF90RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. ARN„EMSCH E^POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47919. TEL. INT. S1A. Dinsdag 13 JuSi 1926 prüTder adverientien met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Liefdadigheids-ad ve.tcntiën voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer ▼ooideeligc bepalingen voor het advericcrcn Eene circulaire; bevattende de voorwaardrn. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. EEN PRINS ADVOCAAT. Prins George van Saksen-Meiningen heeft zich te Meinir.gen als advocaat gevestigd. UITSLUITING BIJ DE MIJNEN. Een bericht uit Breslau meldt, dat na her haaldelijke onderhandelingen, zonder resultaat echter, gisteren de Breslauschc mijneigenaars hun personeel uitgesloten hebben. GRAVIN BOTHMER. Gravin Bothmer heeft een verzoek om gratie ingediend bij het „Amtsgericht" te Potsdam Dit verzoek wordt noch door het O. M., noch door de rechtbank ondersteund. DL VEEMMOORDEN. Het prOccs-Pannier. Een bericht uit Berlijn houdt in, dat de re visie van het proces-Punnier is verworpen. DE OVERSTROOMINGEN. Een groot aantal doodc visschen. Uit Dessau wordt bericht, dat tengevolge van de vele overstroomingen duizenden doodc visschen ronddrijven, die de atmosfeer ver pesten. Mannen met maskers werken dag in dag uit om de visschen te verwijderen. EEN ONTZETTEND FAMILIEDRAMA Tc Bcrlijn-Halensee'heeft Zondagochtend een vreeselijk familiedrama plaats gehad. Een be kende 38-garigc industrieel sloeg zijn vrov. i o\j het hoef-1 met een ijzeren staaf, schor" vr'rr,--o 7«j—'arif* z<-ontie dood en s' zich ten slotte een mes in de borst. De toe stand vfli de vrouw is ernstig. De industrial' zelf is buiten gevaar Overdreven jnlocrsrh- he'd van ziin vrouw schijnt de man tot deze daad te hebben bewogen. HET NOODWEER. Steeds nieuwe rampen T r o p p a u, 12 Juli (V D.) Gisteren wepdde in de omgeving van Troppnu een ont zettend onweer De wolkbreuk en de aanhou dende regen verwoestten den gehrelen oogst De hagelsteenen lagen op vrrsrh'-idene plaat sen 10 c.M. hoog Vele' dorpen ziin over stroomd Talrijke personen zijn_ dakloos De watermassa's drongen ook een miinschach' 'binnen Twee arheiders knnden annvnnkeliik niet meer bevrijd worden, doch drie uur wer den zij gered pr? r*f.. DE BELGISCHE FINANCIËN. De bankiers zeggen steun voor den franc toe. In het ministerie van financiën heeft een vergadering van bankiers plaats gehad, die bijgewoond werd door Franqui en Houtart. Men verzekert, dat de bankiers het eens wa ren orn hun steun te geven aan de regee- ring bij de maatregelen, die zij noodig znl oordeclen om den frank te herstellen. DE STAKING TE ANTWERPEN. De havenarbeiders neg niet aan 't werk. De stakerde metaalbewerkers in de havenbe drijven hebben met zeer groote meerderheid de werkgevers-voorstellen verworpen, die ge baseerd waren op het index-cijfer. De vakver- eeriigiog hnd eveneens een loonschaal vastge steld op den grondslag van het index-cijfer, maar dcze loónc-n waren hooger dan de door de patrons voorgesteld. De staking duurt dus voort. ENGELAND- DE FRANSCHE OORLOGSSCHULD AAN ENGELAND. Een regeling tot stand gekomen. Het departement van de schatkist deelt offi cieel mede, dat Caillaux gisteren volkomen overeenstemming heeft bereikt met Churchill over de hangende kwesties in verband met de fundeering van de Fransche oorlogsschuld aan Groot-Britannië. Een definitieve fundeerings- overeenkomst is door do beide ministers uit naam van hun wederzijdsche regeeringen on derteekend. PORTUGAL. DE JONGSTE STAATSGREEP. Waarom de regeering Gomez da Costa deporteerde. Generaal Gomez da Costa is aan koord van een kruiser naar Angra (Azoren) gezonden. Een mededeeling van de regeering zet uiteen, dat de generaal wordt gedeporteerd wegens den invloed, dien zekere politieke elementen uit zijn omgeving op hem oefenden, die hem steeds meer scheidden van zijn loyale mede werkers. BULGARIJE. KONIN BORES OP REIS. Streng incognito. B e r 1 ij n 12 Juli. (V. D Volgens eon telegram van het Bulganrsche telegraofagent- schap is koning Boris, vergezeld van prinses Eudoxia, streng incogito naar het buitenland gegaan. Hij zul eest het slot Ebenthal in Oos- lerrijk bezoeken, waar hij zijn vader zal ont moeten. De reis was sinds lang vastgesteld. Is hij gevlucht Het gerucht loopt, meldt de correspondent van het Hbl. te Berlijn, dot de koning zou zijn gevlucht. Volgens een bericht van de Wiener Ncueste Nachrichten had het vertrek onder ge heimzinnige omstandigheden plaats. Men maakt zich over het lot van de dynastie ernstig onge rust. In ingewijde politieke kringen is men er sedert lang van overtuigd, dat Bulgarije aan den vooravond vun een niéuwe revolutie staat. De correspondent van dc Times tc Sofia is rrinder alarmeerend en meldt aan zijn blad alleen, dat koning Boris, vergezeld van een aide-de-camp en een secretaris, me: zijn zustet een buitenlandsche reis is gaan maken. Hij zal Hongarije en Tsjecho-Slowakijc bezoeken, wao; hif landgoederen bezit en ten slotct Zwitserland Hij reist onder den naam van graaf Rilskü TURKIJE. HET COMPLOT TEGEN KEMAL PASJA. De eisch. Uit Constantinopel wordt nog bericht, dat zich onder de 12 beklaagden, tegen wie de doodstraf wordt gecischt, drie Kamerleden be vinden en onder de acht, die hij tot dwangar beid wenschte te zien veroordeeld, twee afge vaardigden. Voorts heeft het O.M. de vrij spraak voorgesteld van 20 personen. Verder stelde de procureur voor de beschul digden tegen negen afgevaardigden en pasja's van de oppositie-partijen in een afzonderlijk proces te behandelen. Dc rechtbank zal Don derdag uitspraak doen DE STRIJD IN MAROKKO. Nog steeds gevechten Dc dag van gisteren werd volgens een Fransch bericht uit Rabat gekenmerkt "door cenige aanvallen en tegenaanvallen van plaat- selijken aard. In den sector van Taza zijn cenige tegenaanvallen op de oprukkende troe pen der Franschci. algeslagen, die h'Jn op- mnrsch voortzetten. Op het Noordelijke front is de toestand goed, ondanks gemakkelijk afge slagen aanvallen van een paar vijandelijke troepjes, die door de Fransche vliegtuigen i'- de pan gehakt zijn. KLEERMAKERIJ Fa. E. L. J. LAMMERTS Amersfoort °""»asd Groningen Utrechlscheweq 36. Tel. 587 Bezoekt den theetuin „tTlmersfoortsche Berg SAiooiste uitzicht in Smeder/and lederen dag 9Hiddag= en Avondconcert Bij ongunstig weer in het Berghotel Ch. L. BÜCZACZER, ^Directeur ORIFVFB'I AND. DE POLITIEKE CRISIS Nadat Zavitsanos geweigerd had een kabi net te vormen, deed Pongolos een beroep op den voorzitter van het hof van cassatie Zili- inon, wien hij dc vorming van het nieuwe mi nisterie opdroeg. Hij zal ook nieuwe parlemen taire verkiezingen uitschrijven. BRITSCH-INDIE. ERNSTIG ONGELUK TE BOMBAY. Bombay, 12 Juli. (V. D.) Tengevolge van de hevige regens is een huis ingestort, waarbij 6 personen werden gedood en 9 ver wond. CHINA. ENGELAND EN DE POSITIE VAN KANTON. In antwoord op een vraag in het Lagerhuis heeft Chamberlain gezegd, dat het feit van een rechtstreeksche briefwisseling tusschen der. consul-generaal te Kanton en dc Chineesche overheid aldaar geen erkenning inhoudt van de plaatselijke regeering als iets anders dan aan provinciaal bestuurslichaam. STATEN. DE HERDENKING DER ONAFHANKELIJK HEIDSVERKLARING Hindenburg en Coolidgc wisselen telegrammen. Naar aanleiding der 150ste verjaring dei Amerikaansche onafhankelijkheidsverklaring zijn tusschen den rijkspresident en den pre sident der Ver. Staten hartelijke telegrammen gewisseld. DE ONTPLOFFINGSRAMP TE NEW JERSEY. Nadere bizonderheden. New- York, 12 Juli. (H N.) De deskun digen nemen aan, dat de ontploffingen in het arsenaal bij Lake Denmark nog tenminste drie dagen zullen duren. Het gehecle gebied is dooi een sterk militair cordon afgesloten en het is den inwoners verboden naar de ontruimde dor pen terug te keeren. Tot nu toe zijn 16 mogu- zijnen in de lucht gevlogen of afgebrand. Het reddingswerk is nog niet mogelijk, dani men niet dichter dan een halve miil tor de plaats des onheils kan naderen. Gisteren bewogen de vlammen zich in de riclfting van Picotiny-arsp' naai, waar 40,000 pond dynamiet opgeslagen ligt. Gelukkig keerde de wind, zoodat het ge vaar vgoor dit arsenaal voorloopig afgewend is. Boven de plaats des onheils waait nog steeds aan een mast dc Amerikaansche vlag Het ar- senool ligt in een dal, dat door drie honderd meter hooge bergen is omgeven. De ministers van oorlog en marine hebben de plaats van den ramp geïnspecteerd. Zij verklaarden, dat voort aan de magazijnen niet meer zoo dicht bij elkaar gebouwd zullen worden. De ontzaglijke paniek, die zich van de bevolking had meester gemaakt, begint langzamerhand te luwen. De laatste ramingen omtrent de aangerichte schade noemen een bedrag van 200 millioen. N e w-Y o r k, 12 Juli. (H. N.) Dc granaat- ontploffingen in het arsenaal bij Lake Denmark- hebben den geheclen nacht voortgeduurd. Toen vanmorgen de ontploffinge verminderden, drongen morinesoldaten op het terrein door, waar zij nog 14 dooden vonden. De meeste lijken waren verschrikkelijk verminkt Het om liggende gebied is nog steeds door troepen afgezet. Slechts aan de bewoners van de hui zen in de omgeving wordt toegestaan het ter rein te betreden, teneinde naar have en goed te zoeken en dit in veiligheid te brengen. En kcle plaatsjes, fn den omtrek van het arsenaal gelegen, zijn geheel van den aardbodem ver dwenen, terwijl andere dorpen tot volslagen puinhaopen zijn geworden. Het Roode Kruis verschaft aan ta' van personen onderdak cn heeft een actie georganiseerd en de kinderen d~r verschillende huisgezinnen weer bijeen t* brengen. Het aantal slachtoffers Bij de ontploffing in het munitiedepót te Lak* Denmark werden, volgens de jongste opgaaf, tien personen gedood en 200 gewond, terwijl er nog 29 worden vermist. De schade wordt geschat op 100 millioen dolla. Er is volgens een bericht uit Dover nog een kruitmagazijn in de lucht gevlogen,.doordat de wind plotseling draaide. Veertien andere kruit huizen in de buurt loopen gevaar. Volgens latere cijfers zijn er in het geheel 17 dooden. De oorzaak van de romp. Dc betrokken overheidspersonen hebben de ortploffing, hoar oorzaken en de maatregelen tegen herhaling van een dergelijke ramp be sroken, hoewel men aldus een bericht uit Washington algemeen van oordeel was, dot het .vernielde tuighuis van alle denkbare veilig heidsmiddelen was voorzien. Men neemt alge meen aan, dat de ontploffing veroorzaankt is. door het inslaan van den bliksem in loods 8. Davis, de minister van arbeid, die zelf ter plaatse is geweeest, was van meening, dot de regeering, hoewel het vernielde arsenaal met de uiterste zorg ontworpen was, voortaan een an dere weg zou moeten volgen en de verschil lende gebouwen voortaan zoo ver uit eiknor zou moeten plaatsen, dat een ontploffing in een ervan geen ontploffing in de andere kon ver oorzaken. Oost-ïndlë. TEGEN LEGER-PREDTKANTEN EN AALMOEZENIERS. De Volksraad verwierp met 19 tegen 9 stemmen den post "tot invoering van leger-prc- dikanten en aalmoezeniers. RESIDENT VAN BALI. Een ziekteverlof van één jaar is _met ingang van 20 Sept. verleend aan den resident van Bali, den heer P E. Moolenburgh. AUTO-ONGELUK. Een zoon van het Volksraadslid Van de* Weyden is tengevolge van een auto-óngcluk overleden. NIEUWE AARDSCHOKKEN. Te Padting Pandjung is Zondag een hevige aardschop gevoeld. Zaterdag is ook te Ternate een hevige aard schok waargenomen. SpoorwegCngeluk als van baonverzokking. gevolg Van den trein bij Piladang zijn tengevolge vun een bannverzakking acht wagens ontspoord en omgevallen. Twee inlanders ziin gedood, één werd zwoor cn drie werden licht gewond. UIT DE STAATSCOURANT. Toegekend dc gouden ecre-mcdnille der Oranje Nossau-ordc aan J. P. Ebben, chef de bureau bij de Firma van Rijckevorsel cn Til- man tc 's-Hertogcnbosch. AUDIËNTIES. Dc gewone audiëntie von den minister van oorlog zal op Donderdag 15 Juli 1926 niet plaats hebben. HET ONAANNEMELIJKE TR ACTA AT. Dc meening der Kamer. Het verdrag voor vele leden onaanne melijk. Nieuwe onderhandelin gen met België gevraagd. Geen enkel lid vóór het kanaal Antwer penMoerdijk. Op vele leden heeft de Memorie van Ant woord een onbevredigenden indruk gemankt. H. i. kunnen de Belgische desiderata moeilijk met meer warmte, talent, maar ook eenzijdig heid ter conferentie door dc Belgische regee ring zijn voorgestaan, dnn zc nu door onze regeering worden verdedigd. Vnn een Neder- landsch verweer is nauwelijks sprake. Niet Ne derland doch België heeft aanleiding gegeven tot wantrouwen en de politieke kwesties, welke buiten dit tractaat zijn gehouden, zijn nog geenszins van de baan. Geheel onverplicht wordt tegemoet geko men aan wenschen van Bolgic tot schade van Nederland, zonder dot dit doorvoor compen satie krijgt. De concessies op economisch gebied gaan te ver en ook na het protocol van 18 Mei is vooi deze leden het verdrag onaannemelijk. Vele leden evenwel, die het zwaartepunt meer in de politieke verhoudingen zien, zou den verwerping van het wetsontwerp betreu ren, omdat don in België een atmosfeer zou worden geschapen, waarin moeilijk tot een voor beide landen bevredigende oplossing zal worden gekomen. Algemeen werd de hoop uitgesproken, dut onze regeering opnieuw zal gaan onderhande len met de Belgische ter wegneming van de groote en voor talrijke leden onoverkomelijke bezworen. Volgens verscheiden leden is een nieuw Scheid-regime onnoodig en is de instelling van de gemengde commissie van beheer een ern stige aanranding vnn onze souvereiniteit. En vele leden willen de beslissing van een ge schil niet opdragen aan ee nnrbitrngccommis- sie, maar aan het Permanente Hof van Int. Justitie. Algemeen waardeert men dc beperking van de verplichting betreffende het onderhouds- boggerwerk; doch de regeling vnn de rechts positie der op Me Schelde varende schepen is volgens vele leden volmaakt onbevredigend en wordt voorgesteld als een inbreuk op onze sou vereiniteit, doordat we ons politierecht opge ven. Geen der leden acht den aanleg van een kanaal Antwerpen Moerdijk wenschelijk. De eisch van België dienaangaande is op niets gegrond en gaat geheel in tegen het belang van onze eigen havens Nederland doet groote concessies en er staat nagenoeg niets tegen over. Dit kqnaal moet uit het tractaat worden ge licht en tot een onderwerp van diepgaand onderzoek gemaakt. Over den aanleg van het Rijn-Mans-Schelde- kanaal zijn de meeningen verdeeld. Vogens eenigc leden heeft de aanleg van een kanaal NeroeterenMaasbrachtBelgisch Limburg geen nut meer. Vrij algemeen meent men, dat alsnog toe stemming moet worden verkregen tot verrui ming van de Zuid-Willemsvaart van Bocholt naar onze grens bii Loozen. Algemeen wordt betreurd, dot geen voor ziening is getroffen betreffende de spoorweg tarieven naar en van Terneuzen Over de wenschelijkheid om de Wielingen- kwestie buiten het tractaat te laten, zijn de mecningen verdeeld Eenige leden achten het De barmhartige Samaritaan is geen figuui om te bewonderen, maar om na te volgen. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATANI. 8 Ik liep zoo ver als ik kon den weg op, toen keerde ik om en mij wachtte een verwoede aanval van den kerel. Van den stoel gebruik makende als een schild, weerde ik den aan val van mij zc-lf af Hij kwam zoo geweldig aan, dat de punt in het hout bleef zitten en het lemmet brak, zoodat hij alleen het gevest met een klein stukje staal over had. Voor nadenken had ik geen tijd Ik sloeg hem neer juist op het oogenblik dat de twee nog on- gexwetste dragonders de herberg uitkwamen. Ik vloog naar mijn paard, sprong in het zadel, trok de teugels uit de handen van den staljongen, stak de sporen in de zijden van mijn paard en zoo galoppeerde ik in woeste vaart den straatweg op, mij stevig met mijn knieën vasthoudende, terwijl de stijgbeugels om mijn beenen zwaaiden: ik had mij geen tijd gegund er in te stappen. Achter^mij barstte een pistool los; toen nog een en een hevige pijn in mijn schouder waar schuwde mij, dat ik getroffen was. Maar daar lette ik niet op De wond kon niet ernstig zijn, ik zou dus wel kunnen wichten er naor te kij ken tot ik huiten bereik was van mijn ver volgers. Ik zeg mijn vervolgers, want ik hoor de reeds paardenhoeven achter mij, ik be greep dus dat de heeren te paard gestegen waren. Maar ge herinnert het u misschien, bij hun aankomst had ik reeds opgemerkt hoe afgemat hun paarden waren, terwijl mijn paard betrekkelijk frisch was, zoodat ik mij niet on gerust behoefde te maken. En toch hielden zij het langer uit en gaven mij meer last dan ik mij verbeeld had. Want het duurde wel bijna een half uur voordat ik van hen af was en zoover ik kon gissen, begreep ik dat zij mij nog vervolgen zouden al was het, door de zaak mee te deelen aan anderen, die ze op hun weg ontmoetten. Intusschen was ik bij de Garonne gekomen. Ik bleef staan naast de krachtige rivier, die als een vloed van schitterend zilver tusschen de donkere oevers stroomde Een oogenblik zat ik stil te luisteren en sloeg de oogen op naar het kasteel met zijn torens, dat als een grijs, statig gebouw boven het water uitstak. Ik vroeg mij af welk domein dit wezen zou en begreep dat het waarschijnlijk Lavédan zoti wezen. Nu overwoog ik wat mij te doen stond en kwam eindelijk tot het besluit de rivier over te zwemmen en aan het kasteel aan te kloppen Was het inderdaad Lavédan, dan behoefde ik mijr. naam maar te noemen en ik zou zeker gastvrijheid ontvangen. En was het een an dere bezitting, dan nog zou de naam van Marcel Bardelys voldoende waarborg zijn om mij welkom te heeten. Door hem aan tc sporen en vleiende woord jes toe te voegen, kreeg ik mijn paard de ri vier in. Een spreekwoord zegt „Al breng je een paard bij het water, je kunt hem niet laten drinken." Dat kon nu op mij worden toege past, want al had ik hem in het water gekre gen, ik kon hem niet tegen den stroom in krij gen. Tevergeefs sprak ik tot hem en trachtte hem te houden, maar hij sprong met de ach- terpooten omhoog en snoof en hoestte en deed moedig zijn best, maar de stroom voerde ons met snelheid mee en zijn pogingen brach ten ons niet dichter bij den tcgenovergestel- den oever Eindelijk liet ik mij 'van zijn rug afglijden en zwom naast hem voort, terwijl ik hem bij den teugel leidde. Maar zoo zelfs was hij niet in staat tegen den stroom op te wer ken, zoodat ik hem eindelijk maar aan zijn lot overliet en alleen naar den overkant zwom, hopende dat hij verder stroomafwaarts over de rivier heen zou tornen, zoodat ik hem weer grijpen kon. Toen ik echter de overzijde had bereikt en vlak bij het kasteel was aangeland, ontdekte ik dat het bange dier teruggekeerd was, dat hij uit het water gekrabbeld was en nu bezig was het pad op te loopen vanwaar wij gekomen waren. Daar ik niet van plan was hem na te loopen, berustte ik in het verlies en wijdde mijn aandacht aan het kasteel dat vooi mij stond. Op een afstand van ongeveer tweehonderd meter van de rivier verhief zich het groote, vierkante gebouw tegen een donkere lucht met sterren bezaaid op den achtergrond. Van den voorgevel tegenover mij tot de plek waar ik stond bij het water liep een zestal terras sen trapsgewijze omlaag, ieder van die ter rassen had een wit marmeren balustrade, ein digend in vierkante pilaren. De maan deed de uithecmsche bouworde van dit prachtige ge bouw duidelijk uitkomen en schitterde op de vensters Maar daar binnen was hoegenaamd geen beweging, geen gele gloed kwam in bot sing met de blanke zuiverheid van het maan licht; geen geluid van mensch of dier verbrak de stilte van den nacht, hoewel het nog niet laat kon wezen. De omgeving had iets van een reusachtig grof. Ik was een weinig uit het veld geslagen door deze volmaakte stilte; toch liep ik langs de terrassen en naderde het huis van de oost zijde. Hier vond ik een ouderwetsche ophaal brug nu natuurlijk in onbruik, dus neer gelaten over een gracht die gevoed werd door Me rivier. Ik liep de brug over en kwam op een groot binnenplein. Ook hier heerschte diepe stilte; geen enkel der vensters was ver licht. Ik bleef staan en wist waarlijk niet wat ik doen zou en leunende tegen het metselwerk van een poort dacht ik hierover na. Ik was flauw, want ik had in lang niets ge geten, doodmoe van het snelle rijden, wee van de wond aan mijn schouder, die mi] heel wat bloed had doen verliezen. Voeg hierbij dat ik huiverde van kou door mijn natte kleeren, over het algemeen moet ik er al heel weinig hebben uitgezien als die Bardelys, dien men, zooals ge u zult herinneren, de Luisterrijke noemde. Zoo ik aanklopte hoe zou ik de men- schen, wie het dan ook wezen mochten, kun nen overtuigen, dat ik die man was Ik had oneindig veel meer van een opstandeling op de vlucht, en het is meer dan waarschijnlijk, dat ik gevangen genomen zou worden, om te worden uitgeleverd aan mijn vrienden, de dragonders, indien zij dezen kant uit kwamen. Ik was gescheiden van hen die mij kenden en zooals de zaken nu stonden tenzij dit in derdaad Lavédan was kon het dagen duren voordat zij mij vonden. Ik begon mijn dwaasheid te betreuren, in dc eerste plaats mij te hebben verwijderd van mijn gevolg en in de tweede plaats mij dc sol daten tot vijanden te hebben gemaakt, en ik dacht er juist over een bijgebouwtje van ihet kasteel op te zpeken, waar ik zou kunnen uitrusten tot den morgen, toen zich plotse ling een breedc lichtstraal vertoonde, die uit een der vensters op de eerste verdieping kwam en schuin op het binnenplein viel. Onwille keurig trok ik mij terug in dc schaduw van mijn poort en ik keek omhoog. Dit plotseling verschenen licht kwam door een weggeschoven gordijn voor een venster. Aun dit venster, dot op een bolcon uitkwam, aanschouwde ik en het was een visioen als waarin Dante Beatrice had aanschouwd de witte gedaante van een vrouw. Zij was geheel overgoten door het maanlicht, zooals zij door stond, geleund op het hekje en op ziende naar den hemel. Een zocht, fijn ge~ zichtjc zag ik, misschien niet volkomen regel matig, het beantwoordde misschien niet ge heel aan de regels der schoonheid een schoon heid misschien meer in uitdrukking dan in vorm; want in dat lieve gezicht weerspiegel de zich dc teedere bevalligheid van een jong meisje, alles wat frisch is en rein en jeugdig. Ik hield mijn adem in, geloof ik, toen ik daar stond in verrukking over dit reine vi sioen. Als dit Lavédan was, en dit meisje de koele Roxalonne, die mijn onbeschaamden Chattellerault onverrichterzoke naar Parijs had teruggezonden, dan zou de taak, die ik op mi] genomen had, een zeer aangename wezen. Hoe weinig ik er over had nagedacht, dat ik naar Languedoc was gegaan om een vrouw het hof te maken, een vrouw Roxalanne de Lavé dan genaamd, heb ik reeds aangetoond Maar hier in dit zelfde Languedoc aanschouwde ik een vrouw, die ik zou kunnen beminnen, want in geen tien jaar neen in mijn heele leven had een gelaat zooveel indruk op mij ge maakt en zoo luid tot mij gesproken. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1