VOOR DE REIS BUITENLAND. Zomer - Uitverkoop AUNHEMEMISPIUS T1 "Tl" .7' A"a" PRIJS DER ADVERTENTIÊN „DÊ EtiJViLANDER" EERSTE BLAD. Sponsen Tandöorslels Haarkammen Sponsenzakjes Badhandschoenen A. VAN DE WEG Langestraat 23 RADIO EDISON TOESTEL I Fa. R. van den Burg Uitgebreide Muziekhandel 25e Jaargang No 12 loort 210, idem Uanco p*t past t iper week (met gratis Terrekenwg lepos oogelukkca) f 0.17* eixoadolijkc nuauners 1 CD5. DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOPF. BUREAU ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTNEKENINa N*. 479IP. TEL. I NT. 511. Woensdag 14 Juli 1926 van l 4 rc<el« LOf met inbegrip van cca bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstn.inbie- dingen en Licidadigheids-advc tenliën voor de Keilt der prijs^ Voor handel cn bcdrijt bestaan ree» vooidecligc bepalinecn voor het advcrtccicn bene circulaire, bevattende de voorwaardea wordt op aawvraag toegezooden DUITSCHLAND. DUITS CHLANDS MILITAIRE ORGANISATIE. De nota van den gezontenraad. In de rtf>ta van den gezantenraad, die de be voegdheden vnn den opperbevelhebber verdci wil beperiben, wordt gezegd, dat wel formeel generaal v wn Seeckt niet meer opperbevelheb- bre is, met*' dat hij in werkelijkheid nog het opperbevel woert. Aan de avondbladen wordt te dezen aanwen meegedeeld, dat de rijkspresi dent de werkelijke opperbevelhebber is. De rijksweer staat onder zijn bevel. Von Seeckt is van zijn functus als chef der legerleiding ont heven, zoonis .reeds bij een vroegere uitwisse ling van nota's te kennen werd gegeven. De internationale controle-commissie eischte thans, dat de afzonderlijke functie van generalissimus zou worden afgeschaft en een der beide troe- penbevelhobbers jmet die functie zou worden belast. HANDELSVERDRAG MET ZWEDEN. De ratificatie ven het Duitsch-Zweedscho handels- cn scheepvaartverdrag, dat op 1 Aug. in werking treedt, vond gisteren plaats. CUBA EN DE EIGENDOMMEN DER DU1TSCHE ONDERDANEN. De Cubaansohe regeering heeft volgens de bladen te Berlijn medegedeeld, dat zij de represaille-clausule van het Versnillcs-verdrug betieffende de eigendommen van Duitsche on derdanen niet wil toepassen. HANDHAVING VAN HET LOON IN DE BERLIJNSCHE MFI"AALINDUSTRIE. ftapr eer Berlijnsch nieuw bureau verneemt, heeft de officieele bemiddelaar voor Groot- Berlijn de door den bond van Berlijnsche me- ir.etanlfobrikanten verworpen arbitrale uitspraak bindend verklaard, zulks op verzoek van de personeel-organisaties, zoodat het huidige loon voorloopig blijft gehandhaafd. BOTSING TUSSCHEN POLITIE EN WERKLOOZBN. Te Berlijn is het gistermiddag in het gebouw van de Arbeidsbeurs in de Göhrmannst rosse tot ernstige incidenten gekomen. Verscheidene personen, die in de textielafdeeling stonden te wachten, zouden verwijderd worden wegens onbehoorlijk gedrag.»Zij gaven echter geen ge- hoor aan de orders der beambten. Tenslotte kwam het tot een handgemeen tusschen werk- loozen en politie, die versterking moest laten aanrukken. In de naburige lokalen der eerste hulp voor ongelukken werden 10 gewonden binnengedragen, Daarbij was ook een kapitein der Schupo, die door de menigte op den grond was geworpen en mishandeld. EEN COMMUNISTISCH BLAD IN BESLAG GENOMEN. Stuttgart, 13 Juli (H.N.). De communisti sche Süddeutsche Arbeiterztg. is vanmorgen in beslag genomen wegens een artikel, dat be- leedigend voor den rijkspresident wordt geacht. DE ONGELUKKEN OP DE AVUS-BAAN. Dc politie, dc officier van justitie en auto deskundigen hebben gisteren de toestanden op de Berlijnsche Avus-baan onderzocht. Men kwam overeen, dat aldaar voorloopig geen groote wedrennen mogen worden gehouden, die eerst weer toegestaan zullen zijn na om vangrijke verbeteringen, vooral wat de krom mingen der baan en de tribunes betreft. BELGIE. DE H NCIEELE CRISIS. Verklaringen van Jaspar in de Kamer. Jaspar heeft bij de Kamer het wetsontwerp ingediend, waarin den koning volmacht wordt verleend om den financieelen toestand te sa- neeren. Hij verzocht de Kamer de afdeelingen bijeen te roepen, teneinde terstond het ontwerp te onderzoeken en verklaarde voorts Niets rechtvaardigt de opwinding, die m het land heerscht. Wij hebben geen werkloozen, alle fabrieken werken. Nooit waren de oogsten zoo overvloedig Het evenwicht der begrooting is voor 1926 veizekerd, zelfs al rijst de wissel koers nog. In 1927 is het evenwicht nog ze- keider en wij rollen dan geen nieuwe bélastin- gei> meer noodig hebben. De reeds door de regoering genomen maatregelen hebben nog geen resultaten opgeleverd. De bevolking toont eer- gvoo'e solidariteit door giften te storten in het amoidsa'.iefonds. Het nationaal vertrouwen houdt stand en stelt ons in staat te verklaren, dat het Juno niet in gevaar is. Het parliment geeft, wai reer het gaat om groote nationale kwesties, steeds blijk van.wijsheid, door zich te verheffen boxen de politieke verdeeldheid. Er zijn verscheiden maatregelen genomen om de verdediging ian den franc te verzekeren. Een comité is xan heden af naast de Nationale Bank weiltzoom De uitvoer van Belgisch kapi taal kon niet langer worden geduld. Er zijn maatregelen genomen om den uitvoer van le vensmiddelen te beletten, waartegenover een verbruik ion luxe-artikelen staat. Om «lazen n^aatregelen meer uitwerking te geven moet de regeering kunnen handelen, maar binnen het kader der constitutie. De minister drong er op aan, dat de Kamer het ontwerp zonder discussie zal aannemen, daar de toestand ernstig is. In de Senaat heeft de minister van financiën een gelijkluidende verklaring afgelegd en *en beroep gedaan op het vertrouwen van allen. In de Kamer verklaarde Jaspar verder nog: JWanneer wij den franc stabiliseeren, dan zal dat wel beneden 200 fres. per pond sterling zijn. Spr. verzocht het parlement om zijn medewer king zonder vooi behouden en kondigde aan, dat er in het land een „campagne" zal worden ge houden ter vooi lichting der burgers. Vandervelde zeide, dot hij van de Kamer een spoedige beslissing verwachtte. De Kamer besloot daarna het ontwerp naar de afdeelingen te zenden. De soc. Kamergroep onderzocht het ont werp om den koning gedurende zes maanden speciale volmacht te verlcenen, waarover le vendig werd gedebatteerd De links-socialisten aanvaardden het regee- ringsontwerp nopens de spoorwegregie. Uitbreiding van dc bevoegdheden des konings. Het wetsontwerp nopens het verlcenen van volmacht aan den koning is door de regcering bij het bureau van de Kamer ingediend. Het houdt in, dat de koning, met het oog op het financieel herstel des lands en de voorberei ding der stabilisatie van de munteenheid, zoo danige maatregelen kan nemen, als hij gedu rende zes maanden daartoe noodig acht. Hij kan alle bestaande bepalingen nopens den omloop van pupieren geld wijzigen of oanvul len, alle maatregelen nemen om de inflatie te gen te gaan of te verzekeren, de liquidatie cn den verkoop te regelen van in beslag genomen bezittingen van voormalige vijanden en allo maatregelen ti effen, dienende om berichten of inlichtingen tc onderdrukken, die het crcdiet van den stoat onn het wonkelen kunnen bren gen, alsmede alle maatregelen nopens dc voed selvoorziening der bevolking. In de avondvergadering van den Senaat heeft de minister ven financiën meegedeeld, dat de stemming in de Kamer over dc buitengewone volmacht "oor den koning pas heden kan plaats vinden, daar er een wijziging moet xvorden aan gebracht, tengevolge van een vormgebrek inza ke het in werking treden van de wet, wat een tweede lezing noodig maakt. De Senaatsvergadering is daarop tot lieden ochtend verdaagd. LUXEMBURG. DE KABINETSCRISIS. Als medewerkers van den kabinetsformateur Bech noemt mep Clement (radicaal), Wagner (kath.) en Dumont, die ook reeds deel uitmaakt van het kabinet-Próm. Dc sofcinlisten hebben hun medewerking gexveigerd. De radicalen daarentegen hebben zich met eenparige stem men voor het ministerie-Bech uitgesproken. FRANKRIJK- DE FINANCIEELE CRISIS. Caillaux raadpleeg! bankdirec teuren. Caillaux heeft- gisterenochtend Moroau, den gouverneur van de Bank van Frankrijk, en de directeuren van de voornaamste crediétinstel- lingen ontboden, om met hen den fin&ncieclen toestand te bespreken. Dc verhouding tot Rusland. Briond en Rokofski hebben gisterenochtend een langdurig onderhoud gevoerd, waarbij zij vraagstukken behandeld hebben, die beider lan den raken. VON HOESCH BIJ DEN PREMIER. Briand beeft gisterenmiddag den Duitschen gezant ontvangen. HET BEZOEK VAN DEN SULTAN VAN MAROKKO. Ontxmngst ten stadhuize. Toen de sultan van Marokko, vergezeld door president Domergue, gisteren op het stadhuis te Parijs werd ontvangen, werd hij door eenigc communistische raadsleden uitgefloten het ge fluit werd echter dadelijk door de toejuichin gen overstemd. HET BEZOEK VAN PRIMO DE RIVERA. Een onderscheiding voor Dou- merguc. Par ij s, 13 Juli. (V. Dj) President Dou- mergue ontving hedenvoormiddag Primo de Rivera, die hem het Gouden Vlies overhandig de. FELLE BRAND. Het gebouw van de Ccrcle Industriel et Com- mcrciel en dat van het syndicaat der textiel arbeiders te Sedan ziin door brand vernield, De geleden schade bedraagt een millioen frs. ENGELAND. DE SCHULDENREGELING MET FRANKRIJK Een verklaring van Churchill over de Fransch-Engelsche overeen komst. Churchil verklaarde gisteren in het Lager huis, cat de Maandag door Caillaux en hem geteekende volledige rege'Jig niet alleen de Fransche oorlogsschuld bereft, maar feitelijk alle rekeningen tusschen beide landen. De stor- tingen van Frankrijk zullen bedragen viep mil lioen, acht millioen, tien millioen tot 12 H mii- lioen per jaar, welk laatste cijfer in 1930 zal worden bereikt, waarna de joailijksche storting tot 1956 zal bedragen 12 V* millioen en ver volgens 14 millioen gedurende de 31 laatste jaren. De conventie bevat geen enkele „clause ne sauvegarde" voor het geval van een staking der Duitsche herstelbetalingen, maar er zullen brieven worden gewisseld, waarin deze aan gelegenheid geheel wordt geregeld. Frankrijk zal in geval van Duitschlands ingebrekebliiven recht hebben op een herziening der bepalingen, maar Engeland zal wederkeering eveneens daarop recht hebben. Langestraat 36 RECLAMES Van 1—4 rogcis 1 4.05. elke regel meer 1.- voiie Costumes fl 4.90 voile Blouses fl 2.65 aardige kinderjurkjes fl 1.45 waschechte kruippakjes fi 1.10 nieuwste uitvind n op Radio-gebied practisch tceje ^Vpast Telef. 773 Vraagt inlicht,ngen N. Accu's laden per^S. keer en bij abonne- - - - - - - - ment Arnh straat Omtrent de verklaring van Churchill wordt neder gemeld, dat deze uiteenzette, dat de overeenkomst dé gedpeltelijke overeenkomst, in Augustus 11. met Caillaux gesloten, bevestigt, d.w.z., dat de oorlogsschulden van Frankrijk aan Engeland zullen worden voldaan in 62 annuïteiten van 12!:- millioen pond of hei equivalent daarvan. Er waren nog verscheiden punten onopgelost gebleven, waarvan enkele belangt ijk waren. Het voornaamste daarvan was de z.g „clause de sauvegaid-" De Fran sche regeering had gewenscht, dat deze in het verdrag zou zijn opgenomen, hetgeen de be taling der annuïteiten aan Engeland ofhanke- lijk zou hebben gesteld van de door Duitsch- land aan Frankrijk betaalde schadevergoeding De Engclsche regeering begreep, dot de aanuï- teiten alsdan uitsluitend zouden berusten od het crediet x'«n Frankrijk Sedert Caillaux hier de laatste maal was, was men te dien opzichte op het doode punt blijven staan. Men was ten slotte overeengekomen, dat er, daar er geen waarborg vervat was in de overeenkomst zelf, brieven zouden worden gewisseld tusschen de beide partijen, inhoudende, dat in geval van een volkomen of zeer ernstig ingebrekebliiven van de Duitsche betalingen, waartoe men geen reden zag. Frankrijk het recht zou hebben om een herziening te vragen met het oog op dc alsdan bestaande toestanden Wij zouden daar tegenover het recht hebben om tegen-argu menten te doen gelden, die zouden kunnen voortvloeien uit een gelijktijdig ntideci, dot wij zouden lijden door het achterwege blijven dei Duitsche betalingen> terwijl onze verplichtin gen aan de Ver. Staten zouden voortduren, als mede uit hetgeen billijk zou zijn onder natiën, die gedurende den oorlog xerbonden zijn ge weest, met betrekking tot de economische en financieele omstandigheden, waaronder één hu- rct zich zou bevinden Beide partijen zouden het recht hebben de zaak te onderzqeken er* op den uitslag daarvan zou niet worden voor- uitgeloopen Do „clause de transfer" voorziet in een uit stel der betalingen binnen redelijke grenzen met het ocg op evc-ntueele valuta-moeilijkheden en deze bepaling werd "vastgesteld in overeen stemming mot die in de Fransch-Amerikaan- sche schuldenregeling. Een andere bepaling is, dat ingeval de Brit- sche ontvangsten uit dc schadevergoeding tc eeniger tijd het bedrag te boven zouden gaan, dat sedert het einde van den oorlog door En geland aan de Ver. Staten is betaald, het sur plus zou worden verdeeld tusschen de verschil lende geallieerde debitceren, in mindering op hun toekomstige betalingen Deze bepaling is identiek aan die in de Italioansche schulden- regeling. Engeland had dus niet verzocht om de uit gifte van obligaties in een vorm, die ze voor verkoop ter beurze geschikt zou maken. Het was waar, dat Amerika in al zijn overeenkom sten de bevoegdheid had erlangd zulke obli gaties te verkrijgen, maar de verkoop van zulke obligaties zou niet gemakkelijk zijn en daar men nimmer dergelijke transacties had overwogen, had Churchill geen reden gezien om aan te dringen op»het verkrijgen eener be voegdheid, waarvan Engeland niet voornemens was gebruik te maken. Er bleef alleen de kwestie van een moratorium over, of wat ge noemd werd een „ladder van toenemende be- tulingen", waarbij een totaal van 12 XA millioen pond per jaar zou worden bereikt. De getroffen regeling was gelijk aan die, welke hij in Augustus 1.1. uan Caillaux had voorgesteld. De bedragen, afgetrokken van dc betalingen der eerste jaren, zouden worden te rugbetaald tegen een lager interest in de la tere jaren. In Augustus 1.1. hud hij voor 1925 een betaling van twee millioen voorgesteld. Dit jaar was nu voorbij en hij had niet getracht dc „sporten van de lodder", zoools die oor spronkelijk waren vastgesteld, tc wijzigen. Daar dc regeling evenwel ten doel had het maken van een volkomen schoonc lei tusschen Engeland en Frankrijk, zou het bedrag van twee millioen, dat reeds in Landen was, thans aan de Engelsche schatkist worden overgedra gen, waardoor de ontvangsten dit jaar van vier tot zes millioen zouden stijgen. Wot het Fransche goud in Engeland betreft, blijft Frankrijk buiten de thans getroffen rege ling 53/4 millioen pond schuldig als rente- loozc schuld, waartegenover Engeland Frunk- rijjf voor hetzelfde bedrag aan goud zal credi- teeren, eveneens zonder renteberekening. Do verrekening zal later het onderwerp van een nieuwe overeenkomst uitmaken. Tegelijk met de regeling dezer aangelegen heid zijn afzonderlijke overeenkomsten geslo ten met dc Fransche regeering met het oog op de z.g. „sinistrés", Britsche onderdanen of za kenlieden in Frankrijk, wier bezittingen schade hadden geleden in dc handen van den vijand of dc strijdende legers. De Britsche regeering was steeds van oordeel geweest, dat de onder danen in Frankrijk, die belasting betalen, recht hebben op dezelfde compensaties als voor de Fransche onderdanen door de Fransche wet zijn vastgesteld. De Fransche regeering had op zich genomen deze personen te behandelen op dezelfde wijze als de eigen staatsburgers wer den bchundeld en Engeland zal dc wederkee- rigc behandeling uitstrekken tot de Fransche onderdanen, die in Engeland schade hebben ge leden. Aon het slot sprak Churchill de hoop uit, dat de regeling von dc moeilijke kwestie der oorlogsschulden algemeen zou worden goedge keurd. Dc regeering was van meening, dat het de beste en meest proctischc regeling was, die mogelijk was en dat zij in overeenstemming was met de troditioneele politiek des lands ten opzichte van de schulden, door de geallieerden voor de gemeenschappelijke zaak aangegaan. HET GESCHIL IN DE MIJNNIJVERHEID Zal loopsverlaging worden aanvaard De voorzitter van den mijnwerkersbond heeft Maandag vaag gezinspeeld op de mogelijkheid dat de mijnwerkers loonsverlaging zouden aanvaarden, maar ten aanzien van den arbeids tijd was hij onverzettelijk. DE HITTE Gistermiddag 2 uur was het te Londen 82 9 in dc schaduw en 1220 in de zon, xvoormee de warmste temperatuur des jaars bereikt werd; er-woei echter een verfrisschende wind. zoodat men zelfs in de stad minder last van de warmte had dan eergisteren, toen het 80 w in de schaduw was. SPANJE. BESTUDEERING DER SPAANSCHE KLASSIEKEN Samenwerking tusschen Spanje en Spoansch-Amcrika. De Spaansche minister van buitenlandschc zaken heeft een langdurig onderhoud gevoerd met den minister van onderwijs en den Uru- guuyschen gezant te Madrid over de vorming van een internationale verecniging ter' bcstu- deering van de Spaansche klassieken, wier werken gezamenlijk gepubliceerd zullen wor den. Voorts zal de verecniging een analytische studie van deze werken uitgeven met mede werking van de groote Spaansch-Amerikaon- sche internationalisten. EEN HITTEGOLF. Madrid, 13 Juli (H.N.) Oxer heel Spanje gaat een hittegolf, zooals sedert jaren niet is gekend. De temperatuur in de schaduxy is 34 graden Celsius. De huizen stralen een zoodani ge hitte uit, dat het op straat bijna niet is uit te houden. PORTUGAL. DE JpNGSTE STAATSGREEP, De landing x'an generaal Gomcz da Coste te Oporto tegenge sproken. De minister van marine deelt mee, dat do kruiser, die Gomez da Costa wegbrengt, zijn reis kalm vervolgt. In het heelc land heerscht volkomen rust. ITALIË. DE KONING TE BOZEN. Bozen, 13 Juli. (H. N.). Tc Boaen is ccn „overwinningsfeest" gevierd, bij welke gelegen heid koning Victor Emanuel naar Bozen is ge komen. Van dc zijde dor bevolking was dc ortvangst echter zeer koel. Verscheidene Duit sche afvaardigingen, die min of meer gedwon gen oan hot feest deelnamen, defileerden voor den koning zonder cenigen bijval te betuigen. DE ITALIAANSCHE VLOOT Naar uit Rome bericht wordt, heeft de Itali- aansche marine in Juli 4 nieuwe torpedoboo ten in dienst gesteld;' 16 zijn voor ccn deel nog in aanbouw of zullen binnenkort van sta pel loopen. COMMUNISTISCH BUREAU ONTDEKT. Naar de Italioansche bladen uit Rome mel den, heeft de politic huiszockingon gedaan in een geheim bureau van de communistische pur- tij, die ccn i evolutionnnirc propaganda had georganiseerd in midden-Italië. Er zijn talrijke documenten in beslug genomen, ledenlijsten der pertij cn propagandamateriaal, terwijl ver scheidene personen aangehouden zouden zijn. NOODWEER. Rome, 13 Juli. (V. D.) Sedert eenige dagen woeden op Sicilië, in Colabrië cn t«? Napels hevige wervel-stormen, gepaard gaande met zware wolkbreuken. Ook uit Noord-Itolië. inzonderheid de omgeving von Florence, wor den hevige wolkbreuken gemeld. OOSTENRIJK- DE DONAU VALT. Naar uit Wccncn wordt bericht, heeft de hoogwaterstand van den Donau Maandag avond zijn hoogtepunt bereikt. Alle zijrivieren van den Donau in Boven- cn Beneden-Oosten rijk vallen. BULGARIJE. DE REIS VAN KONING BORIS. Een tegensprouk der geruchten. De reis van koning Boris heeft, aldus wordt van officieuze Bulgaarschc zijde meegedeeld, als voorwendsel gediend om fantastische ge< ruchten over den toestond in Bulgarije te ver spreiden. De vorst doet een ontspanningsreis. Alle andere lezingen betreffende de motieven d i reis zijn van alle xvaarheid ontbloot Het feit zelf, dat de koning een reis onder neemt, wijst voldoende op de overtuiging van den vorst, dat de binnenlnndsche toestand olie waarborgen van veiligheid biedt cn dot niets •dezen kan bedreigen. NOORD-AFRIKA. DE FRANSCH-SPAANSCHE OVEREEN KOMST INZAKE MAROKKO. Wat overeengekomen is. De gisteren tc Parijs geteekende overeen komst inzake Marokko behelst ten eerste dc afbakening van twee invloedsferen, welker gren zen door een commissie ter plaatse nader vast gesteld zullen worden Het verdrag zal dien tengevolge niet gewijzigd behoeven te worden, maar men zal later de thans nog onbepaald gebleven gedeelten aanvullen. Ten tweede wordt het toezicht ter zee weer aan iedere mogend heid vrijgelaten, behalve op het deel van do Atlantische kust tusschen de rixdeten Boesedra en Draa, waar een gemeenschappelijk toezicht zal worden uitgeoefend, voornamelijk ter voor koming van 't smokkelen van wapens. Ten derdo worden de sectoren, die een rechtstrceksch ver bond vormen tusschen de Fransche en dc Spearschc bezetting, afgebakend Ten aanzien van het stelsel in deze sectoren ziin de noodige maotregelen in het verdrag voorzien, zoodat er voortaan geen moeilijkhe den meer re verwachten zijn tengevolge van het contact met afvallige stammen. Er zullen maat- legelen genomen worden om de pacificatie to voltooien. Het vliegen over en vervolging op eikaars gebied is toegestaan, teneinde in een dergelijk geval geen wijziging in de politieke grens noo dig tc maken. Beide rogeeringen zullen ieder in hun gebied afzonderlijk optreden, .maar in overleg met elkaar, om zoodoende het beoogd', doel te bereiken Op die wijze zal op de mili taire samenwerking een politieke samenwrking volgen zonder dat do onafhankelijkheid van beide landen er door wordt aangetast ABD EL KRIM OP REUNION GEÏNTER NEERD. Uit Parijs wordt thans officieel gemeld, dat Abd-el-Krim op het eiland Reunion zal worden geïnterneerd. CHINA. SUCCESSEN VAN HET KOEO-JÏIN-TSJOEN. Levendige gevecht#*. Uit Sjanghai wordt d.d. 13 Juli gemeld: Terwijl de gevechten in de omgeving van dtSv Nankou-pas en in Noord-Sjansi tusschen dc geallieerde legers en het Koeo-min-tsjoen (na tionale leger) voortduren, zonder tot een be slissing te hebben geleid, blijkt uit vertraagde berichten, dat de burgeroorlog ook woedt in de Westelijke, provincie Sjoensi, waar Woc- Pei-Foe en de Koeo-min-tsjoen strijden om het bezit van de hoofdstad Sjanfoe, die tot nu toe door het Koeo-min-tsjoen met succes werd verdedigd Veixler worden gevechten gemeld uit Hoe- nan, waar de goed uitgeruste roode troepen van Kanton, onder leiding van Russische ad*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1