MoiiifiiiüiïspRi]^1-^:00'^' DE EEMLANDER BUITENLAND. Willem Groenhuizen BINNENLAND. EERSTE BLAD. 25e Jaargang No. 13 loert 2 IQ» idem üanco per post I per week (met gratis YctrekenBg tegen ongelukken) f 0.17* atzondetlijke nommen CD5. a AMERSFOQRTSCH DAGBLAD 91 MRECTCUR-OITaSVER: J. VALKHOPF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. mT.UUiNa*.4TM Td.iMT.na. Donderdag 15 Juli 1926 PRIJS DEK ADVERTEKTIEN mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Lleidadigheids-adve. tentiën voor de helft der prijs Voor handel co bcdriji bestaan zcci woordceiige bepalingen voor het advcricetcn Lene areola ire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag tocgexoodcn. DUITSCHLAND. ONTSLAG VAN SEVERING? Nieuwe geruchten. Er is sinds ecnSgen tijd in dc Berlijnsche pers. aldus mpldt hot Vnd., steeds weer sprnka van hel aanslaand ontslag van Severing, den Pruisischen minister van binnenlandschc zaken. Severing is onlangs van een lang verblijf in Zwitserland naar Berlijn teruggekeerd. Daar hij nog overwerkt bleek te zijn, moest hij wcdeT vertrekken en zich doen opnemen in een sana torium. Hij zal nu dezer dagen naar Berlijn te- rugkeeren en dan eerst een bespreking hebben met minister-president Brnun. alvorens zelf een definitief besluit te vatten Hij heeft tot nu toe nog niet te kennen gegeven van plan te zijn ontslag te nemen. Severing is thans ruim zes jaar Pruisisch minister van binnenlandschc zaken. De mi nister, die zeer werkzaam is, heeft zich zoo overwerkt, dat hij maandenlang aan slapeloos heid heeft geleden. De sociaal-democraten zou den zijn heengaan betreuren. Ook de niet so ciaal-democratische pers ziet in, dat deze be windsman moeilijk te vervangen zal zijn. De Vossische Zeitung schrijft, dat nauwelijks de beste der besten nis op'volger van Severing in aanmerking kan komen. AFSCHAFFING VI?UM. Gisteren is overeengekomen den visum- dwang tusschen Duitschland en Zweden van 1 October af op tè heffen EEN NIEUWE LAMP. Ter herkenning van vervalschipgcn. Men meldt uit Berlijn aan de N R. C. De Quartzlampen Gesellschaft te Hanau heeft een apparsat vervaardigd, waarmede het mogelijk is valsche bankbiljetten, postzegels, aandeelen en andere papieren van waarde vrijwel terstond te herkennen, daar verschil lende soorten van papier bij daglicht alle de zelfde kleur schijnen te hebben, terwijl ze ver schillend blijken te zijn, als ze met de nieuwe lamp bestraald worden Hetzeflde geschiedt ook met verschillende soorten inkt, zoodat elke schriftvervalsching vanzelf zal kunnen worden geconstateerd. Men begrijpt, dat deze ontdekking van groote beteekenis is voor de criminaliteitbovendien kunnen met de lamp ook vlekken van bloed, urine, sperma en vet gpmakkelijk worden onderzocht, waardoor het minder moeilijk wordt dan tot nu toe den oor sprong vast te stelleïY Echte paarlen zullen zonder moeite van valsche kunnen worden onderscheiden Hetzelfde geldt ook voor echte en valsche tanden. DE HITTE. Gisteren was het de warmste dag te Berlijn. Berlijn, 14 Juli. (V.D.). Heden was het de warmste dag, welke tot nu toe in dit jaar is voorgekomen, in de middaguren was de tem peratuur 85 gr de schaduw. Ook in Zuid- Duitschland was het zeer warm. Door het Met Instituut wordt medegedeeld, dat geen verdere stijging van de temperatuur is te verwachten, doch dat het mooie zomer weder voorloopig nog wel zal aanhouden. HOOGWATERSCHADE. De schade, die dezen zomer in Duitschland door overstrooiping is aangericht, wordt vol gens een Berlijnsch bericht op ongeveer 150 millioen mark geschat. AANVARING MET NOODLOTTIGEN AFLOOP. Op den Oder werd gisteren volgens een bericht uit Stettin oen boot met arbeiders door een motorboot geramd Veertien mannen vie len in het water; drie van hen, arbeiders uit Stettin, verdronken. BFT CTE- DE FINANCIEELE CRISIS. De houding der socialisten. De algemeene raad van de socialistische partij heeft gisteren het ontwerp nopens de spoorwegregie goedgekeurd onder voorbe houd, dat er zekere verbeteringen in worden aangebracht en met 38 tegen 10 stemmen en 4 onthoudingen zijn toestemming gegeven tot het stemma voor het wetsontwerp ter verlee ning van 1 ~nrlere volmachten. HET EINDE VAN DE STAKING TE ANT WERPEN. De metaalbewerkers der Antwerpsche ha ven hebben de voorwaarden der patroons aan vaard, waarmee de stakjng is geëindigd. Het werk wordt heden hervat. VERHOOGING VAN MIJNWERKERS- LOONEN. Brussel, 14 Juli. (H. N.) Alle mijnwer kers zullen met ingang van de volgende week een loonsverhooging van 5 ontvangen. LUXEMBURG. HET NIEUWE KABINET. Het kabinet-Bech schijnt thans definitief tc zijn samengesteld. FRANKRIJK. 'DE FINANCIEELE CRISIS. Controle op de geldmarkt. Op de bijeenkomst. Dinsdagavond door Caillaux belegd met den gouverneur van do Banque de France en de vertegenwoordigers van de voornaamste credietinstellingen ter be spreking van den tegenwoordigen toestand van de geldmarkt, verklaarden t dc vertegen woordigers der banken zich bereid hun mede werking tc verleencn tot alle maatregelen, dienstig voor het algemeen herstel. Caillaux besloot een permanent comité te vormen, be stand» uit vertegenwoordigers der voornaam ste huizen en van de vereeniging van effecten makelaars, onder voorzitterschap van den gouverneur van de Banque de France, teneinde voortdurend een wakend oog tc houden op de geldmarkt. DE SCHULD AAN AMERIKA. Zullen de Ver. St. ook over de brug komen P a r ij s14 Juli. (N. N.). Naar de Intransi- geant verneemt, is de stemming in Amerika voor Frankrijk gunstiger geworden. Het blad gelooft, dot aan de o.s. reis van Mellorf, den secretaris van het departement van de schat kist, bijzondere beteekenis moet worden ge hecht. Churchill heeft in zijn antwoord aan Caillaux duidelijk te kennen gegeven, dat het thans van de Ver. Staten afhangt om verdere concessies te doen. DE REVUE VAN 14 JULI. De revue van 14 Juli heeft plaats gehad bij het grof van den onbekenden soldaat in tegen woordigheid van Doumergue, den sultan van Marokko, Primo de Rivera, alle autoriteiten, het corps diplomatique en een reusachtige, geest driftige menigte. Eenig gefluit van communisten wekte dc verontwaardiging der menigte en gaf tot klei ne relletjes aanleiding. Er hadden een 20-tal aanhoudingen plaats, waarvan dc meeste niet gehandhaafd werden. P a r ij s, 14 Juli. (H. N.) Bij de parad* voor den narionalen feestdag zijn, naar de In- transigeant meldt, ongeveer 100 personen ge arresteerd, w.o. twee communistische gemeen teraadsleden die, nadat hun identiteit was vast gesteld, weer op vrije voeten zijn gesteld. Onder de gearresteerden bevond zich een tè Parijs wonende Spanjaard, die strooibiljetten uitdeelde, waarvan de inhoud beleedigend voor Primo de Rivera wordt geacht. Overigens hadden nog verschillende arresta ties plaats wegens ophitsende uitroepen en Het verspreiden von strooibiljetten. Zoo werd een 18-jarig jongmensch in hechtenis genomen, «li» beleedigende uitdrukkingen tegen den presi dent der republiek bezigde. Onder de gearresteerden bevinden zich, vol gens .het genoemde blad, veel buitenlanders. ENGELAND DE JONGSTE RELLETJES IN HET HOOGERHUIS. Een verworpen en een aangeno men motie. Graaf Russell, een labour-pair, heeft Dins dag in het Hoogerhuis een motie voorgesteld waarin gezegd wordt naar aanleiding van de gebeurtenissen der vorige week, „dat het te gen de tradities van dit Huis indruischt, wan neer de eene lord den ander in de rede valt. zoodat het ontnemen van het woord bij motie aan lord Arnold een onrechtmatige daad is geweest". Lord Fitz-Allan stelde daartegenover een andere motie, zeggende „dat het Hoogerhuis het onomstootelijk recht moet blijven behou den zorg te dragen, dat zijn debatten worden gehouden overeenkomstig de aloude traditiën en dat dus de motie tot sluiting van het debat terecht is ingediend, omdat den lord-kanse- lier geen andere uitweg was overgebleven om die tradities te handhaven." De motie van lord Russell werd met groot» meerderheid verworpen, waarna die van lord Fitz-Allan zonder stemming werd aangeno men. DE SCHULDREGELING MET FRANKRIJK. Een verklaring von Churchill. In een rede, te Londen uitgesproken over de regeling der geallieerde oorlogsschulden, zeide Churchill Ik ben gelukkig, wanneer ik denk, dat de regeling van onze schulden met Frankrijk over het algemeen ontvangen is met een klaarblij kelijke mate van openbare goedkeuring. Zon der twijfel zouden wij heel wat lof geoogst hebben van zekere zijde, indien wij tegenover onze debiteurs dezelfde gestrengheid aan den dag gelegd hadden als ons is toegemeten Doch ik ben zeker, dat het geen wijze, noch vérziende politiek van de Engelsche regeering geweest zou zijl», om goedkoope toejuichin gen en een magere en waggelende Teputatie van vastberadenheid te verdienen door eischen te stellen, die nooit ingewilligd konden wor den. Het gejuich van één oogenblik is een armzalige vergoeding voor den wrok, vooral den verborgen smeulenden wrok van naties gedurende gehcelc geslachten. Engelsche opvattingen. De Engelsch-Fransche overeenkomst behoeft niet door het Engelsche parlement goedge keurd te worden, maar Maandag zal zij in het Lagerhuis ter sprake gebracht worden. Het debat wordt dan geopend door Lloyd George. De liberale pers legt nadruk op de edelmoe digheid van Engeland's concessies en op den zwaren last, die den Engelschen belastingbeta lers wordt opgelegd. De Daily Chronicle zegt, na deze meening verkondigd te hebben Wij willen Frenkrijk's crediet hersteld, het Fransche ruilmiddel gestabiliseerd en een be gin gemaakt zien in de richting van het terzij destellen van het vervelend vraagstuk van de schuld in onze onderlinge betrekkingen. Vooi onzen veel beproefden vriend en buurman voe len wij niets dan welwillendheid. Het oordeel der Fransche pers. P a r ij s, 14 Juli. (V. D.) De Frensch-En- gelsche schuldenovereenkomst wordt in de Fransche bladen nog niet uitvoerig besproken. De bladen beperken zich in het algemeen tot het publiceeren vaan den tekst der overeen komst. RECLAMES Van 1—4 rebels 4.05. elke regel meor 1.— Langestr. 43 - Tel, (52 Postrek, 75821 Gevestigd 1885 Gedipl. Horlogemaker Goud- Zilver en Uurwerken. Complete Sorteering Tafelzilver in voorraad. De Echo de Paris is van mcening, dat de groote waarde ven de aan Churchill gegeven garantie bestaat in het feit, dat het Britsche kabinet van 1 Mei af formeel de afhankelijk heid der Fransche schuldbetalingen aan Enge- lond en Amerika van de Duitsche herstelbeta lingen erkend heeft Het politiek resultaat is niet zoo groot. Engeland verbindt zich met Frankrijk het rechtvaardige principe der waar- borg-clnusule te hondhaven Dc Volonté meent, dat de voordeelen der Londcnsch'e overeenkomst bereikt zijn door do sterke persoonlijkheid van den Fronschen mi nister. De Figaro schrijft Het eenige voordeel der overeenkomst is, dat Het debat over de waar- borgclausule onder de geallieerden met toe stemming van Engeland geopend is. De Quotidien zegt De overeenkomst is een nieuw argument voor de stelling om de onder- teekening van een overeenkomst te weigeren, welke Frankrijk onder zekere omstandigheden niet houden kan. Meer don ooit is daarom overcensteiqmipg met Amerika zonder een wnorborgclausulc onmogelijk. HET GESCHIL IN DE MIJNNIJVERHEID. Op zoek naar een oplossing Uit Londen wordt d.d. 14 Juli bericht: Er is veel belangstelling gewekt door het be richt, dot hedenavond vertegenwoordigers van de mijnwerkersfederatie zouden samenkomen met eenige bisschoppen en hoofden van vrije kerken op de bureaux van de Industriecle christenbroederschap. Vanwege deze vereeni ging werd heden medegedeeld, dat de broe derschap gaarne alles wil doen wat zij kon om het geschil in de mijnen tot een oplossing te brengen. Enkele dagen geleden hebben ver tegenwoordigers van de mijneigenaars hun i standpunt uiteengezet en de vergadering met j de mijnwerkersafgevaardigden is bedoeld als parallel. Het minste, wat wij kunnen doen, zoo moent de broederschap, is de moeilijkheden van beide partijen na te gaan. Het i$ nog niet mogelijk te zeggen, wat de broederschap zal doen, nadat zij zich van het wederzijdsche standpunt op de hoogte heeft gesteld. Vakvercenigingscongres en mijn- werkersbestuur zullen conferee- von de cultuur van graan- cn tuinbouwproduc ten, steun aan de textiel- en katoenindustrie, maatregelen ter bescherming ven do metaal industrie en verhooging van de invoerrechten op zekere producten. ITALIË- LAVA UIT DE VESUVIUS. Een paniekstemming. Omtrent het noodweer te Napels wordt nog gemeld, dat groote schade is aangericht door overstroomingen. Als gevolg van een aardverschuiving bij den Vesuvius is er lava uitgestroomd, waardoot een straatwpg is versperd en boerderijen wor den bedreigd. Er hecrscht een panieksteming. ROEMENIE. GRENSINCIDENTEN. Nieuwe gevechten met Bul- gaarsche komitadji's. Volgens berichten uit Roemcensche bron duren de invallen van Bulgaarsche komitadji s aan de grens voort. On'angs nog had een inval plaats in het dorp Satulvechut, waar het hoofd van den militairen post gedood werd. D» komitedji's werden door Roemcensche troepen gevangen genomen, mpar dit convooi werd door andere komitadji s, die uit Bulgarije warer» gekomen, aangevallen. Het gevecht had plaats op Rocmccnsch gebied, aan beide zijden waren verscheidene dooden en gewonden. UITWIJZING VAN DU1TSCHERS. B e r 1 ij n, 1 5 J u 1 i. (V. D.) Uit Czernowitz wordt gemeld, dat op grond van dc gedurende de laatste weken uitgeoefende controle op de verblijfsvergunningen der vreemdelingen in dc Boekowina van 300 Duitschers de vergunning werd ingetrokkenhen werd aangezegd het land zoo spoedig mogelijk te ontruimen. Deze maatregel betreft hoofdzakelijk Oostenrijkers en Duitsche staatsburgers. De uitgewezenen dringen aan op diplomatieke stappen. OOSTENRIJK. Een belangrijke gebeurtenis voor den toe stand van de mijnwerkersstaking is het besluit van den algemeenen raod van het vakvereeni- gingscongres om het mijnwerkersbestuur uit te noodigen hedenochtend te confereeren. Het be langrijke bestaat hierin dat, als de uitnoodi- ging wordt aangenomen, die de eerste confe rentie tusschen mijnwerkers en algemeenen raad sinds het eind van de algemeene staking zal zijn. DE STRIJD TEGEN DEN KANKER. Verklaringen van Neville Chamberlain. Bij zijn overzicht van de werkzaamheden van het ministerie van volksgezondheid. Dinsdag avond in het Lagerhuis gegeven, zeide Ne ville Chamberlain Voor verschillende ziekten bestaat groote angst bij het publiek. Vooral de wijze, waarop kanker toeneemt, baart onrust. Met het onder zoek naar die ziekte gaat men steeds voort. Dr. Gye en de heer Barnard hebben merkwaar dige ontdekkingen gedaan, 't Is nog te vroeg om te kunnen zeggen, of cr al een middel is gevonden om immuun te maken tegen kan ker, maar het staat wel vast, dat het eens zal worden gevonden. Intusschen is het van het grootste belang om vroeg de diagnose te ma ken, omdat, wanneer deze is gesteld, voor dc ziekte zich over 't geheele lichaam heeft ver spreid, deze geheel genezen kan. DE WERKLOOSHEID. Toeneming. Het aantal werkloozen bedroeg op 8 dezer 1.645.100, hetgeen 5324 meer is dan de vorige week en 344.750 meer dan verleden jaar. DE WARMTE. Gisteren is het te Londen weer 3 graad war mer geweest dan Dinsdag. De thermometer steeg van 72 gr. om 9 uur tot 81 op het middaguur en bereikte zijn hoogsten stand om 2 uur 10 met 85J-3 graad in de schaduw. De temperatuur in de zon bedroeg toen 125 gr. Er zijn eenige gevallen van zonnesteek ge meld en een groot aantal presonen is in de ondergrondsche treinen en op straat flauw ge vallen. Doodelijkc gevolgen zijn er tot nu too niet gemeld. DE POTEMKINFILM OOK IN ENGELAND VERBODEN. Naar uit Londen bericht wordt, is de Potemkin-film eveneens in Engeland verboden. SPANJE. BESCHERMING DER NIJVERHEID. De staatscourant publiceert een lang decreet betreffende de bescherming der nationale in dustrie. Het decreet beoogt de bevordering GRAAF LERCHENFELD DUITSCH GEZANT TE WEENEN. De gewezen Beiersche minister-president Lerchenfcld is tot Duitsch gezant te Weenen benoemd. GROOTE DIEFSTAL. Te Kufsteón is uit de „Sparkasse" 330 mil lioen Kr. baar geld gestolen. De effecten heeft men echter niet meegenomen. RUSLAND. EEN NOTA AAN BULGARIJE. Tsjitsjcrin heeft aan Bulgarije een telegram gericht, waarin krachtig verzet wordt aangc- teekend tegen de houding der Bulgaarsche re geering wegens de overbrenging dezerzijds naar sovjet-gebied van terugkeerendc Russi sche vluchtelingen zonder visum van de sov jet-Russische overheid. De sovjet-regeering laadt op Bulgarije de verantwoordelijkheid voor de vergeldingsmaatregelen, waartoe zij genoopt mocht zijn. EEN ZEVENVOUDIGE MOORD VOOR EEN ROEBEL. Berlijn, 14 Juli. Uit Moskou wordt gemeld dot op een boerderij bij Wladiwostock het ge zin door een landlooper is vermoord. De on verlaat doodde den man, de vrouw, vier kin deren en een zestigjarigen wachter. De ge heele buit, die hem door dezen zevenvoudigen moord in handen viel, bedroeg slechts een roebel. Het gelukte de politie met behulp van een politiehond den dader in handen te krijgen. (Tel.). TURKIJE. HET COMPLOT TEGEN KEMAL PASJA. De veroordeelden terechtgesteld. De in verband met het complot tegen Kemai ter dood veroordeelden zijn gisteren bij het aonbreken van den dag opgehangen NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Fransche opmarsch. Uit Rabat wordt d.d. 14 Juli van Fransche zijde gemeld, dat de Fransche troepen giste renochtend nabij Taza werden samengetrok ken. Zij voerden een gezamenlijke operatie uit in de richting van den centralen sector. De troepen blijven gestadig oprukken. De gevechten, die in den morgen geleverd zijn dooT de Fransche troepen tegen eenige opstandige groepen in de streek van Taza, hebben voor de Franschen zeer gunstige re< sultaten gehad. Voor den middag hadden drie colonnes reeds aanzienlijke vorderingen ge maakt, waarbij hun twee-derden van het ge bied in handen viel. Gemeld wordt, dat de vijand door de plotselinge aanvallen verrast werd en zich aan alle zijden door de Fran sche troepen zag'omsingeld, zoodat zij hun heil zochten in de vlucht naar dc Fransche linies. De stammen hebben hun kudden mee gebracht, om deze al eersten waarborg te ge ven voor hun onderwerping. De Franschen hebben de Djebel-Benidra en de Djebel Isjril bezet cn hun opmarsch in het hooggebergte duurt voort. Een nieuw Riffijnsch minister gevangen genomen. Berlijn, 14 Juli. (V. D.) Gemeld wordt, dat de minister van oorlog van Abd-el-Krim, Hamer Budra, tijdens de hernieuwde operaties in het Riffgebied door de Spanjaarden gevan gen is genomen. IRAK. DE ONGEKROONDE KONINGIN VAN MESOPOTAMIA Uit Bagdad woidt het overlijden gemeld van juffrouw Gertrude Bell, secretaresse voor Oos- tersche aangelegenheden van Sir Henry Dobbs. den Britschen hoogen commissaris voor Meso- potamië. Zij was een der grootste autoriteiten op het gebied van de gewoonten der Arabieren in Mesopotamia en het Midden-Oosten. Vóór den oorlog had zij veel door de woestijn ge reisd cn haar kennis kwam den Britschen mili tairen autoriteiten tijdens den oorlog zeer te stade. Toen Groot-Britannië het mandaat ovot Mesopotamia aanvaardde en koning Fnisoel te Bagdad op den troon zette, werd zij de raads vrouw van den koning cn do Arabische lei ders. Zij vertrouwden haar meer dan eenigen anderen Europeaan. Een vooraanstaand regeeringsombtenoor in Irak gaf haar eens den naom van „de onge kroonde koningin ven Mesopotamia". Zij was dc oudste dochter van Sir Hugh Bell, den be kenden ijzerfabrikant cn mijneigenaar uit Noord-Engelond. CHINA. DE B07C0T VAN HONGKONG. Sir Austen Chamberlain heeft in het Lager huis medegedeeld, dot hef begin der onder handelingen ter beëindiging van den boycot van Hongkong is vastgesteld op 15 dezer. VEREENIGDE STATEN. DE STAKING BIJ DE ONDERGRONDSCHE. Een gerechtelijke vervolging. De ondergrondsche spoorwegmaatschappij is voornemens tegen zes cmployé's, leden van vakvercenigingen, die nog stoken, een vervol ging in te stellen en van hen betaling tc eischen cener som von 239.000 dollar, volgens hoar het bedrog, dat zij door de staking aan ontvangsten heeft moeten derven. De maat schappij verzoekt de rechtbank voerts dc vnh- vereeniging te verbieden de staking voort te zetten en zich met de onngelegenhcden der maatschappij te bemoeien. Er zullen 52 perso nen voor de rechtbank worden gedaagd, o.w. dc president d^r vokvereeniging, waartoe d« stakers behooren. HOTELBRAND Verschillende slachtoffers. In de nabijheid van Tonncrsvülc (New 7ork) zijn bij een hotelbrand drié personen gedood en elf gewond, terwijl er nog negen worden vermist. Er waren 48 gasten en 40 geëm ployeerden. Een ander bericht houdt in, dat het aantal dooden tot 12 is gestegen De lijken zijn ech ter dermate verkoold, dat zij niet meer her kend kunnen worden. In een ander bericht wordt gewaagd van 23 vermisten. CANADA DE A S. VERKIEZINGEN. De conservatieve leider en nieuwe prem! r Meighen heeft de samenst ;llibg van zijn ka binet aangekondigd Sir Henry Drayton zal den premier vertegenwoordigen tijdens die s ufwezigheid gedurende de yerki^Z'ngscampug no Op 14 September worden de verkiezingen gehouden. VERSPREIDE BERICHTEN. DE VERHOUDING DER OOSTZEE- STATEN TOT RUSLAND. Re al, 13 Juli. (VD.) Heden werd tc Rc« val een conferentie van ministers van buiten- lundsche zaken der Oostzcestaten ffeopend. Het voornaamste punt der agenda is het aan bod van sovjet-Rusland in zake het aangaan van een verdrag, In politieke kringen te Reval wordt aan deze bijeenkomst zeer veel betee kenis toegekend. Naar uit Warschau wordt gemeld, zou ook Polen den wensch koesteren, zich bij het ge meenschappelijk antwoord der drie Oostzce staten aan te sluiten. GROOTE FABRIEKSBRAND. Riga, 14 J u 1 i. (V. D.) In het district Dünaburg is de groote fabriek Burburla tot den grond toe afgebrand. De brand is ontstaan tengevolge van een defect aan den schoorsteen in één der gebouwen. De schade is zeer gTOOt Eerste Kamer. In de vergadering d«"- Eerste Kamer van Woensdagochtend werden zonder stemming aangenomen de wetsontwerpen tot wijziging d-r middelbare onderwijswet en de Luchtvaartwet. Bij het wetsontwerp tot wijziging der wei be treffende openbare middelen van vervoer mot uitzondering der spoorwegdiensten komt de heer Van den Bergh (v.b.) op tegen de belemmering van het intercommunaal autobus- verkeer, waardoor zooveel beter dan tot dus verre wordt voorzien in het buurtverkeer van centrum tot centrum De Minisfer van Waterstaat den heer Van der Vegtc, betwist, dat het ontwerp strekt om spoorweg te bevoordeelen boven autobus. Het strekt tot regeling van autobus»» verkeer. Het wetsontwerp wordt aangenomen zonder hoofdelijke stemming, evenals de wetsontwer pen tot onteigening van den aanleg van scheep vaartwegen in Zuid-Limburg, ontwerpen voor eenige wegverbeteringen in Oss, goedkeuring van het handelsverdrag met Sinm, intrekking van verschillende crisiswcttcn cn wijziging In validiteitswet. De vergadering wordt verdaagd tot 27 Juli 2 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1