A. VAN DE WEG - Langestraat 23 MMWMHIISrRUS DE EEMLANDER BUITENLAND. U LSTERS FEUILLETON. Een Speelbal der Fortuin. PRIIS DER ADVERIENIIEH Emserwater - Emserzout - Ertiserpastilles mmm Wyberf-tabletten - Valdapastilles mm KOLONIËN. 25 Jaargang No 158 Idem franco per post f Z.—. per week (met gratia tettekering tegen ongelukken) f 0.176, ahonderllj^e nummers 1 0 JX, AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^RTWAL SA. POST AeKBNINO N*. 47910. TEL. INT. StS. Dinsdag 4 Januari 1927 van 1 —4 regels f 1.05 met inbegrip van cea bewijsnummer, elke regel meer 1 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadighelds-adveitentlEn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan seer voordeeligc bepalingen voor het adverteeren. Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Een draadloos bericht uit Berlijn meldt, dat volgens socialistisohe persstemmen de socialis ten, ingeval er een kabinet, bestaande uit de middenpartijen, tot stand kwam, tot onderhan delen geneigd zouden zijn. Zij stellen echtei den eisch, dat dit nieuwe kabinet een program zal hebben, dat de socialisten tot medewerking in staat stelt; voorts dat de vroegere minister van de rijksweer er geen deel van uitmaakt DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND Generaal Pawels en gezantschapsraad Förster gaan tegen het eind van de week naar Parijs ter voortzetting van de besprekingen over de kwestie van de vestingen in het Oos ten, die op de jongste vergaderingen van den Volkenbondsraad onbeslist is gebleven. DE INCIDENTEN IN HET BEZETTE GEBIED. Volgens de Mainzer Anzeiger zou een Fransoh vliegerofficier Zaterdagmiddag een tramconducteur een klap in zijn gezicht heb ben gegeven, omdat deze weigerde hem een ander kaartje te geven Dc Fransche militaire overheid, die niets van de zaak afwist, heeft een onderzoek ingesteld. De Engelsche bezettingsoverheid heeft dc sluiting gelast tot IS Januari van een koffie huis te Worsdorf in den Taunus, waar een dronken Engelsche soldaat cenige dagen gele den door andere bezoekers na een redetwist uit de deur gegooid is. RUSLAND EN DE LEIPZIGER MESSE. De jaarbeursafdeeling van de sovjetrepu bliek deelt mede, dat gedurende 1927 alleen aan de Jaarbeurs te Leipzig zal worden deelge nomen. Dat zal de negende maal zijn, dat het geschiedt. DIEFSTALLEN. MülKeim, 3 Jan. (H. N.) Den lantsten tijd hadden er voortdurend diefstallen van metaal in de reparatiewcrkplaatsen der spoor wegen te Miihlheim en te Stelldorf plaats Thans heeft de politie T9 man van het perso neel verhoord. Nu afloop van het verhoor zijn 8 hunner voorloopig op vrije voeten gesteld, doch II zijn er in voorloopige hechtenis ge houden. De waarde van het gestolene wordt op ca. Mk 40.000 geschat. ENGELAND. BELASTINGVERHOOG1NG Londen, 3 Jan. (H. N.) De toestand van de Engelsche staatsfinanciën wekt in bevoegde kringen te Londen in vrij hooge mate bezorgd heid. Men vreest, dat een. verhooging der be lastingen in het volgende begrootingsjanr niet vermeden zal kunnen worden. ZWEDEN. GROOTE D7N A M1ETO NTPLOF FIN G B e r 1 ij n, 3 Jan. (VD.) Naor gemeld wordt, is gisteravond te Grangesberg in Zweden het depot van een dynamietfabriek, waarin 1200 Kg. dynamiet lag opgeslagen, in de lucht ge vlogen Ten gevolge van dc geweldige ont ploffing werden de dichtstbijzijnde gebouwen verwoest, terwijl in den geheelen omtrek de ruiten sprongen. Dat er geen menschenlevens te betreuren zijn geweest, is slechts te danken aan het feit, dat in verband met de feestdagen geen arbeiders aanwezig waren. De mogelijk heid bestaat, dat de ontploffing door zelfont branding is ontstaan. De thans verwoeste hui zen waren pas onlangs herbouwd, nadat in Mei van het vorige jaar een dergelijke ont ploffing ook reeds groote verwoestingen had aangericht. De aangerichte schade is zeer groot. SPANJE. ERNSTIGE BRAND. Madrid, 3 Jan. (VD.) Hedenmorgen heeft in het ministerie van oorlog een ernstige brand gewoed. De topografische afdeeling is totaal uitgebrand. De oorzaak van den brand is on bekend. OOSTENRIJK. DE MOEILIJKE POSITIE DER OOSTENRIJKSCHE NIJVERHEID. W e e n e n, 3 Jan. (H. N.) Bij de nieuwjaars receptie heeft bondspresident Hainisch een toe spraak gehouden, waarin hij erop wees, dat de Oostenrijksche industrie zeer lijdt, doordien het oude gebied van dc monarchie uit elkaar is gerukt en dc naburige staten door hooge irv voerrechten hun gebied voor den afzet van Oostenrijksche producten hebben gesloten. De president sprak echter de hoop uit, dat birtnen- kort, een groot ccoomisch gebied zal ontstaan en dat de Oostenrijksche industrie dan weer zal opbloeien. ROEMENIE. HET ANTI-SEMIETISME. Eon Amerikaansch protest. Londen, 3 J an (H. N.) Volgens een be richt uit Washington heeft dc bondscommissie van Christelijke burgers irf Amerika een me morandum overhandigd aar. het Roemeensche gezantschoD te Washington, waarin geprotes teerd wordt tegen dc antisemitische uitspattin gen iri Roemenië. TREINONGEVAL. Acht dooden. De sneltrein van Boekarest naar Constanza, de z.g. Zwarte Zee-express, is* nabij Trajan ont spoord. Er zijn acht dooden en vele gewonden Het ongeluk zou aan een aanslag zijn te wij ten. JAPAN. DE NIEUWEKEIZER ONGESTELD. Keizer Hiro-hito moet het bed houden; hij lijdt aan koorts en heeft geen eetlust. Zijn ziekte moet door vermoeidheid zijn veroor zaakt en wordt van niet ernstigen nnrd ge noemd. DE BEGRAFENIS VAN DEN MIKADO. Tokio, 3 Jan. (V. D.) Officieel is bekend gemaakt, dat de teraardebestelling van den kei zer van Japan op 7 Februari zal plaats hebben. Do plechtigheden zullen tweo dogen duren. VEREENIGDE STATEN. DE MARINE-BEGROOTING. Gisteren is bij het Huis van Afgevaardigden het wetsonvverp betreffende dc marinebcgroo- ting ingediend; het totaal bedraagt 314.552.680 dollar. De marine wordt ongeveer op haar gewone sterkte gehandhaafd; er wordt echter T.950.000 dolltar minder gevraagd voor kruisers. De vlootcommissie keurt den wensch van den president inzake een nieuwe beperking der bewapening goed. Echter wijst het rap port er op, dot do commissie bereid is met den aanbouw van nieuwe kruisers te begin nen, zoodra do president dit zal aanbevelen. HET KANAAL TUSSCHEN DE GROOTE MEREN EN DEN ATLANTISCHEN OCEAAN. De door Coolidge benoemde commissie-Hoo- ver om advies uit te brengen over een kanaal van de Groote Meren naar den Atlontischen Oceaan, heeft een verslag uitgebracht, waarin zij zich vóór de route langs dc Sint Laurens verklaart en tegen twee andere projecten nL een geheel over het gebied der Ver. Staten loopend kanaal naar de Hudson en een route KLEERMAKERIJ Fa. E, L. J, LAMMERTS Amersfoort Q*Ï8Ót3,!d Groningen Uliechtsche weg 3B. Tel. 587 S\.*V. Middenslands=Bank voor Amersfoort en Omstreken. Lange Gracht No. Telefoon No. 304 Amersfoort SHandelscredieten {Rekenine°courant met rentevergoeding Deposito's ffneassee ringen Cfiroverkeer Aan> en verkoop van effecten Verzilveren van Soupons Ontario MeerHudson via het Wellondkanoal, Dc commissie verklaart, dat een kanaal, diep genoeg om zeeschepen van den Atlontischen Oceaan naar de Groote Meren te brengen, een economische noodzakelijkheid voor het Mid den-Westen is. MIDDEN-AMERIKA. DE OPSTANDIGE BEWEGING IN NICARAGUA Een verklaring van Dioz. President Dioz, dc leider der conservatieve regeering, heeft een verklaring gepubliceerd, waarin hij bevestigt, dat dc Mexicaansche re- gceririg een nieuwe expeditie heeft georgani seerd om in Nicaragua wapenen, munitie, vlieg tuigen en Mexicaansche militairen in te voeren. Tegelijkertijd legt Diaz er den nadruk op, dat de ontscheping van Amerikaanschc fuseliers en mariniers ten doel hebben het leven en de eigendommen van Amerikaanschc onderdanen cn vreemdelingen te beschermen, geenszins ten voordeelc is van zijn rcgcering. ZUID-AMERIKA. DE OPSTAND IN BRAZILIË. Volgens een bericht d.d. 5 Jan. uit Monte video (Uruguay) moeten meer dan 400 Bra- zilioonsche revolutionairen dc grens overschre den hebben en op het gebied van Uruguay zijn gekomen, waar zij door de autoriteiten zouden zijn ontwapend. 400 ARGENTIJNSCHE REBELLEN GEVANGEN GENOMEN. Buenos Ayres, 3 Jan. (VD.) Vier hon derd Argentijnschc rebellen, die een poging deden om naar den liberalen leider Zecca Netto over te loopen, zijn door de troepen gevangen genomen, nadat zij eerst tot de grens van Uru guay waren vervolgd. VERSPREIDE BERICHTTEN. DE ONBEWAAKTE OVERWEG. Slachtoffers. Een bericht uit Olmütz meldt, dat bij Maeh risch-Weisskirchen een auto op een overweg in botsing is gekomen met een sneltrein. De auto werd geheel vernield; van do vijftien per sonen in de auto werden er drie zwaar en acht licht gewond. DE OVERSTROOMINGEN IN DE MALEISCHE STATEN. Een tindistrict ondergeloopen. Uit Singapore wordt d.d. 3 Jan. gemeld Het lot van het meerendeel der steden ii het binnenland der Maleische staten, die door de overstroomingen zijn geteisterd, is onbe kend, maar volgens berichten, die van de kust zijn medegebracht door een uit Pahang ko mende inlnndschen boodschapper, die snel do rivier afzakte op een vlot van dertig boomen, dot een afstand van 18000 mijl aflegde, zou Soengei Lembing, het belangrijkste tinmijnen district in het gebied van Pahang, ondergeloo pen zijn. De Europeanen zouden in de boomen zijn gevlucht. HET LAWINEONGELUK IN VORARLBERG. Nadere bizonderheden, B c r 1 ij n, 3 Jan. (H. N.) Volgens nadere berichten omtrent het lawine-ongeluk in Vor- arlberg is opperregeeringsraod dr. Lchr, die aan het Hamburgsche gezantschap te Berlijn was verbonden, niet gered, zoools aanvankelijk was gemeld, doch eveneens om het leven ge komen. We! is zijn broeder gered, de kunst historicus dr. Lehr uit Marburg. VERDRONKEN. Uit Nelson (Britsch Columbia) wordt gemeld, dot door het omslaan vnn een bootje, dot terugkeerde von een danspartij op Oudejaars avond te Arrow Make, drie vrouwen, een man en een kind zijn verdronken. Oost-lndië. COMMUNISTENOPROER TER SUMATRA'S WESTKUST. Hel station Siloengkang aangeval- len. Kamponghoofd vermenrd. Paden g, 3 Jan. (Aneta). Communisten vielen het station te Silocngkang aan met de bedoeling de kas te rooven. De chef en het personeel zijn gevlucht Het kamponghoofd werd vermoord. De spoorbaan en de telegraaf draden naar Sawahloento en Solok zijn bescha digd. In de bovenlanden is er vertraging in het verkeer. Batoetabal en Singkarak verzochten militaire assistentie. Een ïstc luitenant gedood. Padang, 3 Jan. (Aneta). (Later). De eerste-luitenant der infanterie W. F. H. L. Simons is hedennacht bij een treffen met de bende in het Sawohloentosoho door vijandelijk geweervuur gesneuveld. Twee inheemsche mili tairen werden niet levensgevaarlijk gewond. Het district vrijwel geheel in opstond. Padang, 3 Jan. (Aneta). Het district Siloengkang ter Sumatra's Westkust is vrijwel geheel in opstond. De wegopzichter Leurs en vier Goeros (inlandsche onderwijzers) zijn te Sliocngkang vermoord. Een aanval op SowaK* loento is afgeslagen. Auto's, waarin militairen, die uit Padang Pandjong te hulp waren geko men, zijn bij Pudangsiboesock aangevallen. Bij dezen aanval sneyvclde dc reeds gemeldo Te luti. der inf. Simons; 30 opstandelingen zijrt neergelegd en talrijke arrestaties geschiedden. Een stille oudejaarsnacht te Batavia. Batavia, 3 Jan. (Aneta). De oudejaars nacht is tegen alle traditie in gewoon stil ge weest tengevolge van het bestuursverbod tot het afsteken van vuurwerk in verband met do mogelijkheid van herhaling van de woelingen. Het bestuur behcerscht den toestand. Palembang, 3 Jan. (Aneta). Een organic satie voor een verzetsbeweging in Zuid-Su* matra is ontdekt. Tien personen ziin gearres* teerd, waaronder een gemeenteraadslid. Het be stuur behecrscht den toestond. Een relaas der gebeurtenissen. Batavia, 3 Jan. (Aneta). Uit Padang wordt het volgende relaas van de gebcurtenii geseind: In den nacht von 1 op 2 Januari werd het kampement veldpolitie te Mocaraklaban aangevallen door vijftig rooden, die een deel waren van <jen bende von 200 man, dio hetj voornemen hadden Sawah Loento af to loopen* De aanval werd afgeslagen. Versterking Ift outo's uit Sawah Loento kreeg aanraking met een ander deel der bende van veertig man, dio langs een ravijn optrokken. De bende werd aangevallen en vluchtte met achterlating van 2 dooden en een gevangene, 's Morgens vroeg rukte dc assistent-resident von Sawah Loento op met dc 53c brigade veldpolitie naar Siloen- kang, waar 60 man op het stotionscmplaccmcot werden oongetroffen. 20 deden een aanval met blanke wapens. Onzerzijds zijn er twee man* nen van dc veldpolitie niet levensgevaarlijk' gewond. De tegenpartij kreeg 7 dooden. Dol rest is gedeeltelijk gevlucht, gedeeltelijk gear* icsteerd. Tc Silocnhang is de spoorbaon ver* sperd. Een trein werd gedwongen terug tc koe* ren. Een omnibus uit Tandjong Ampoloe, waarop een roode vlag, is door het kampement von de veldpolitie te Oroeora Klabang gedwon* gen te stoppen. De inzittenden, de hoofdaan- leggers, allen gewapend, werden gearresteerd. De verbinding met Sidjocngjocn is verbroken, waarop de assistent-resident van Sawah Loento trachtte met den trein Moeorn tc bereiken. Bij den tunnel is hij gestuit op 20 met klewangs gewopenden, waarvan er 12 werden gearres teerd. De rest is gevlucht. Twee kilometer ver der bleken alle Jeschplatcn van do rails los. Het kamponghoofd tc Pndong Siboessode Is vermoord. Nadere bijzonderheden. Padang, 3 Jon. (Aneta). Het volgendo wordt nog medegedeeld De zoon von den stationchef te Siloeng kang is zwaar gewond. Toen de ass.-rcsidcnt van Sawah Loentoe na het wegbrengen von de gewonden en gevan genen tc Siloengkang terugkeerde, trof hij bij de grens circa dertig personen aan, die ge sommeerd werden met opgeheven handen stuk voor stuk naderbij te komen. Toen de eerste halverwcgen genaderd was, maakte hij een be weging vén aanvallen, waarop hij werd neer gelegd. Op zijn lijk werden een browning en een zak kogels gevonden. De Europeesche wegopzichter Lcurs is op beestachtige wijze in zijn huis vermoord. Zijn vrouw en kihderen bleven ongedeerd. De Negri-schrijver is stervende in zijn wo ning aangetroffen, tusschen drie dooden. Vier onderwijzers van dc igouvemements- school zijn vermoord, hun gezinnen werden In veiligheid gebracht, de vrouw van een der on derwijzers is in het gelaat gewond. Geheel Siloengkang is door de manlijke be volking verlaten. Tot Zondagmiddag 3 uur had de tegenpartij zeventien dooden. De geheele streek van Soen- gailassie tot Sidjocngdjoeng is in opstand. Zondagmiddag vertrokken drie brigades ml- litairen uit Padang-Pandjang in auto's naar Sa- De daad is ten slotte alles, do onuitgevoerde niets. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATINI. Geautoriseerde vertaling van A. T. 45 Zij namen den kolonel tusschen zich in, en gearmd ging het drietal naar de kleine he-berg op den hoek van Portugal Row. De kolonel was spraakzamer dan ooit en zeer vertrouwelijk. Hij had een vriend ontmoet, vertelde h>j hun een vroegeren wapenbroeder, wien het goed gegaan was, en van wien hij een mooie, ron de som geleend had. Zijn vertrouwelijkheid nog verder uitstrekkend, vertelde hij hun, dat het waarschijnlijk verscheidene dagen zou duren, voordat hij weer geheel nuchter was. Daarna verzekerde hij hun opnieuw, dat hij ze beiden heel goede kerels vond, vroolijke makkers in deze dagen van de pest, nu de stad zoo »aai als een nonnenklooster was, en hij zwoer, dat hij niet dan door geweld van hen gescheiden zou worden. Zij kwamen de herberg binnen, en werden door den kolonel handig naar een stil hoekje geloodst ver weg van de ramen en het licht. Hij riep lawaaierig, dronken, om de waardin, op de tafel slaande met het gevest van zijn de gen. En toen zij kwam, maakte hij een eind aan haar aanmerkingen door zijn bestelling „Drie kan Kanarischen wijn, goed vermengd met brandewijn." Toen zij heenging, trok hij een dric.pootigen stoel bij en zag naar de dragers, die al likke baarden in het vooruitzicht van het genot. „Het gebeurt niet iederen dag, dat wij een wapenbroeder ontmoeten, wien het goed gaat, en die anderen in zijn geluk laat deelen. Dc wijn, juffrouw I En van den besten". „Goed gesproken, oude oorlogsheldl" zei Nat goedkeurend, waarop het tweetal uitbun dig ging lachen. De wijn werd gebracht, en het grappige tweetal dronk dien gulzig, waarna zij hem pre zen door met hun oogen te rollen en.met hun lippen te smakken; zij bespotten den schenker van den nectar zelfs niet meer. Toen hij een tweeden beker aanbood, werden zij zelfs ern stig; en toen hij daarna om een derden riep, wilden zij hem bijna met eerbied behandelen. Er lag iets dwalends in de oogen, waarmede hij hen aankeek, terwijl hij even op zijn drie- pootigen stoel waggelde. „Waaromkijk jelui me zoo aan vroeg hij hen. Zij keken op van de opnieuw gevulde, maar nog niet aangeraakte bekers. Hij werd op eens heftig. „Misschien denk jelui, dat ik geen geld hebom voor dit alles te betalen Een groote schrik overviel hen beiden. Hij scheen hfct in hun blikken te hebben gelezen. „Nu, schelmen, durf je... te twijfelen.... aan een edelman Denk je dat een edelman wijn bestelt, en het niet kan betalen Hier heb je iets, om jullie laag gemoed gerust te stellen. Driftig haalde 'hij zijn hand uit zijn zak, en driftig hield hij die hun voor den neus, terwijl hij ze opende. Een half dozijn goudstukken viel er uit, die over de vettige tafel en nog vettiger vloer rolden. In een oogenblik bukte het tweetal er naar, en kropen zij op handen en voeten rond, om de verspreide geldstukken op te zoeken. Toen zij eindelijk weer boven water kwamen, legden zij elk twee goudstukken voor den kolonel, neder. „Uw edelheid moet voorzichtiger zijn met goud," zei Jake. „U hadt wel een paar stukken kunnen ver liezen," voegde Nat er aan toe. „Dat had ik in sommig gezelschap kunnen doen," zei de kolonel, zeer verstandig kijkend. Maar ik ken eerlijke lui, ik weet, hoe ik mijn vrienden kiezen moet. Dat is een gelukzoeker wel toevertrouwd." Hij nam de goudstukken met onhandige vingers op. „Dank je," zei hij, en hij stak ze weer in den zak. Jake knipoogde tegen Nat, en Nat borg zijn gezicht in zijn beker, opdat de glimlach, dien hij niet kon onderdrukken, niet door den kolo nel opgemerkt zou worden. Het tweetal bracht een heel prettigen en voordeeligen avond met dezen zwervenden en dorstigen pochhans door. Zij dronken luidruchtig. Jake smakte her haaldelijk en luide met zijn lippen, en fronste het voorhoofd even, toen hij den drank proefde. „Ik geloof niet, dat de wijn even goed is als daar straks," klaagde hij. De kolonel nam zijn eigen beker zorgvuldig op cn nam er een slok uit. „Ik heb beteren gedronken," blufte hij. „Maar hij is tooh goed, en dezelfde van daar straks. Precies dezelfde." „Misschien verbeeld ik het mij," zei Jake, waarop zijn makker knikte. Toen begon de kolonel druk en blufferig te praten. De waardin, die hen wat vreemd begon te vinden, kwam dichter bij. De kolonel wenkte haar nog nader te komen, en drukte haar een goudstuk in de hand. „Daarmee is de rekening betaald," zei hij, zeer royaal. Zij was verstomd over zulk een verkwisting, maakte een buiging voor hem, en ging dade lijk heen, er over peinzende, hoe de schijn be driegen kan. De kolonel vatte het gesprek weer op. Hetzij door de slaapwekkende eentonigheid hiervan of door de kracht van den dronk, Jake's oog leden werden zoo zwaar, dat hij moeite scheen te hebben, om ze open te houden, terwijl Nat er niet beter aan toe was. Eindelijk gaf Jake zich over aan de slaperigheid, die hem over viel, hij legde zijn armen op tafel en zijn sla perig hoofd daar boven op. Dit maakte zijn ka meraad bang, en deze leunde voorover, om hem te wekken. „He I Jake I We moeten meesteres thuis brengen." „De drommel hale de meesteres," bromde Jake, terwijl hij in slaap viel. Met glazige oogen keek Nat hulpeloos naar den kolonel en hij spande zich in, om iets te zeggen. „Te veel... gedronken," zei hij met dikke tong. „Niet gewend aanwijn." Hij deed een zwakke poging om op te staan, het mislukte, en toen gaf hij zich over. Evenals Jake, die al snurkte, maakte hij op de tafel een kussen van zijn armen, en legde er zijn hoofd op neer. In een oogenblik waren de beide dragers in diepen slaap. Kolonel Holles duwde zacht zijn stoel achter uit, en stond op. Een oogenblik dacht hij er over, de twee of drie goudstukken terug te nemen, die hij zeker wist, dat de kerels hem ontnomen hadden. Maar hij besloot, dat dit een nbodeloozc wreedheid zou zijn, die bij het andere gevoegd werd. Hij sloop uit den hoek, en de waardin, die hem hoorde bewegen, kwam te voorschijn. Hij nam haar met een hand bij den arm, terwijl hij, tot haar groote verbazing, een tweede goudstuk in haar hand drukte. Hij sloot een oog plechtig, en wees op het slapende tweetal. „Heel goede kerelsvrienden van me," zei hij tot haar. „Erg dronken. Niet gewend... aan wijn. Laat ze rustig slapen." Zij lachte gemaakt, en hield dat tweede, kostbare geldstuk stevig vast. „Goed, uwe edel heid, zij kunnen rustig slapen. U hebt voor hun logies betaald." Holles bekeek haar opmerkzaam. „Goede vrouw. Ge zijt een goede vrouw." Hij keelc haar scherper aan. „Een mooie vrouw I Laat zo rustig slapen. God zegenc u." Zij dacht, dat er een kus kwam. Maar hij stelde haar teleur. Hij liet haar arm los, wan kelde even, keerde zich om en slofte het huis uit en de straat op. Toen hij een eindje weg was, bleef hij staan en keek om. Hij werd niet opgemerkt. Hiervan zeker, ging hij weer ver der, en het is merkwaardig, dat hij niet meer wankelde. Zijn gang was nu vlug en zeker. Hij gooide onder het gaan iets weg, en er klonk een licht gerinkel als een brekend glas. Het was het fleschje, dat het kiechtige slaapmiddel h'ad bevat, dat hij in den wijn van zijn gasten had gedaan, toen zij grabbelden naor het geld, dat hij ha<3 laten vallen. „Beesten." hij verachtelijk, en verder docht hij niet meer aan hen. (Wordt vervolgd)*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1