11 m r h J „DE EESVilANDER" ABONNEMENïSPRUS r™;ndcn voor PRI1S DER ADVERTENTIE met inbegrip van een EERSTE BLm. BUITENLAND, Electro- en Radio Technisch Bureau 25 Jaargang Wo Sl»o toort 2.10, per maand ƒ0.75. idem franco per post f 3.—, per wee', (met i itis verzekering legen ongelukken) 0.175. afzonde nummers f C.05. .-?n| J 'J 1' ia w BUREA 0 .XicUR-UiTG-VcK J. VALKHCFF. arnhemsCH6 POOSTWAl. 2A. postrekening n°. 47910. TEL.INT.6I3. Donderdag 8 Januari 1827 bewijsnummer, elke repel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucfdadigheids-advc.tenticn voor de helH der prijs. Voor handel en bbdrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het adverteeren. bene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS Dr. Curtius kabincts!..rnoteur Met stelligheid houdt men er, v olgens een bericht uit Berlijn, rekening mede, dat dr. Cur tius, de rijksminister van economische zaken, die tot de Duitsche Volkspartij behoort, direct na zijn terugkeer van zijn vacontie-rcis naar Wiesbaden door den rijkspresident met de vorming van een nieuw kabinet zal worden be last. Hij zou moeten trachten een coalitie kabinet te vormen op den meest uitgebrciden grondslag. Zal Curtius voor dc opdracht bedanken Berlijn, 5 Jan. (H. N.) In het correspon dentieblad der Duitsche volkspartij wordt ver klaard, clot tengevolge van den tegenstand van het centrum van een combinatie der kleine rechtsche partijen bij de vorming van het nieu we kabinet geen sprake kan zijn. In verbond met den verworden toestand zal thans slechts een kabinet uit de middenpartijen mogelijk zijn. Dc bloden vermoeden, dat onder deze omstan digheden Curtius voor de opdracht tot vor ming" van een kabinet zal bedanken. DREIGEND GESCHIL IN DE CHEMISCHE NIJVERHEID. Dc arbeiders cischcn loons- verhooging. Er dreigt een ernstig geschil in de chemi sche nijverheid. De arbeiders hebben het loon» tarief opgezegd ep verlangen loonsverhooging. Zij meenen, dat, aangezien de chemische nij verheid in het afgeloopen jaar groote winsten heeft gemaakt, zeer goed lot loonsverbetering kon worden overgegaan. •Frankfort a. d. %I a i n, 5 Jan (H. N.) De arbeiders in de chemische industrie in het Maingcbied hebben de bestaande loonsover cenkomst opgezegd cn nieuwe looneischen ge steld. Alle fabrieken van de L. G. Farbenin dustrie te Frankfort en to Hoechst zijn hierbij hel rokken DE CHANTAGEZAAK-HIMMELSBACH. B or lijn, 5* jan. (H N.) Naar de B. Z. <- meldt, is de koopman Martin Breslam-r, valsche beschuldigingen tegen den Freiburg- schen grootindustrieel Himmelsbach had ge daan, voortvluchtig. Een bevel tot aanhouding is tegen hem uitgebracht. EEN CELLULOïDFABRIEK AFGEBRAND. Berlijn, 5 Jan. (V. D.) Naar uit Zerbst wordt gemeld, is door onbekende oorzaak brand uitgebroken in de celluloïdfabriek aldaar, ten gevolge waarvan dc geheclc fabriek een proci der vlammen werd. Een arbeider ver brandde; twee anderen werden zwaar gewond., ALBANIË. HET VERDRAG MET ITALIË. Een protest. Berlijn, 5 Jan. (V. D.) De Albancesche nationale emigranten hebben bij den Volken bond tegen het verdrag van Tirana geprotes teerd, dat tot strekking zou hebben dat Alba nië onder protectoraat van Italië komt te staan. RUSLAND. EEN LAWINE. 22 dooden. Een lawine kwam Dinsdag tercoht op barak ken, die werden bewoond door employés van «ie goudmijnen in het gebied van Khakassky in de provincie Jenissei. Twee en twintig levens gingen verloren. SNEEUWSTORMEN EN CYCLONEN. Slachtoffers cn groote schade. Uit den Kaukasus wordt gemold, dat daar geweldige sneeuwstormen en cyclonen woeden Volgens deze zelfde berichten zou bij Bakoe een 140-tal boortorens vernield zijn. Ook is een trein uit de rails gelicht. Vier persoren werden gedood en zestig gewond. Twintig worden nog vermist. Men vreest voor het lot van de sche pen op de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. SYRIË. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN SYRIË. Het einde van dc bende van Ali Attrasj. Het overschot van de bende van Ali -Attrasj, dat zich na de nederlaag van Donderdag op weg begeven had naar Èzrak, dat buiten het mandaatgebied is gelegen, om zich daar ts herstellen, is bij het overschrijden van de grens in de pan gehakt. Ali Attrasj, die met andere leden van de bende gevangen is genomen, is op drie plaatsen gewond Dit succes werd be haald door drie escadrons Drusen, die de zijde der Franschen hadden gekozen, onder bevel van Fransch kader. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De toestond te Hankau. Londen, 5 Jan. (H. N.) De telegrammen uit Hankau wijzen er op, dat de toestand deli caat blijft. De marinesoldaten en matrozen zijn, ten einde allen schijn vein uittarting te vermijden cn den Chinccschen overheden gelegenheid te geven om haar belofte, dót zij de orde zullen handhaven, uit te voeren, uit dc Engelsche concessie op dc schepen in dc rivier terugge trokken Sedert hebben, naar gezegd wordt, de koelies dc concessies ovcrompcld cn dc barricaden gesloopt. Tot de Chinceschc ambtenaren zijn opnieuw verzoeken gericht om dc onordelijke elemen ten in bedwang tc houden. De marinc-strijd- kr ach ten bij Hankau worden verstrekt. Tijdens de opstootjes op Maandag is geen enkele Chinees gedood en slechts twee heb ben er, naar men weet, letsel opgelcopen. De gewonde manschappen van de vloot maken het goed. Van andere Britsche zijde wordt vernomen, dat de toestand, in Hankau ongetwijfeld min der gevaarlijk is geworden. De Chinceschc matrozen kunnen, zoo noo- dig, versterkingen krijgen om zonder moeite een Chinecsche menigte uiteen te drijven. Men wijst cr op, dat de matrozen alleen terugge trokken zijn om een gevecht tc vermijden. Betreffende de onti-Britsche beweging wordt opgemerkt, dat deze gericht is 'tegen de natie, die de grootste belangen heeft, maar waar schijnlijk wordt het geacht, dat de onder- grondsche bolsjewistische beweging ten doel heeft de Chjncezcn tegen de Engelschen op te zetten. Een onbevestigd gerucht. Volgens tc Sjanghai ontvangen geruchten zouden alle vrouwen en kinderen te Hankau last hebben gekregen zich in te schepen als voorbereidende maatregel tot 'het verloten van die havenstad de Britsche autoriteiten te Sjanghai hebben echter het gerucht tot dus ver niet bevestigd. Engelsche versterkingen. De Engelsche admiraliteit deelt mede, dat dc achtste flottilje torpedobooten op volledige sterkte is gebracht voor het geval van mogc- lijkcn dienst in hot Verre Oosten. De flottilje bestaat uit acht eenheden. Ontruiming der Britsche con cessie te Hankau? Wegens den uiterst .ernstigen toestand heb ben de zokcngT-botiwcn in dc Engelsche con cessie te Hankau hun deuren voor onb paal den tijd gesloten De mogelijkheid van een ontruiming van de concessie wordt niet uit gesloten geacht. RECLAMES Van 1l rosels 4.05. elke regel meer t t.— Laat uw Radio aansluiten op het elecitische licht door het Utreohtschestr. It - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bond van Radio Handelaren. GOUD-LU ZILVERWERKEN 'J UURWERKEN. DE LAWINE RAMP OP DEN ARLBERG. Wij geven hierbij een afbeelding van den Arlbcrcr in de sneeuw. Zooals wij reeds hebben medegedeeld, zijn in dit gebied in den lantscen tijd een aantal skilooners door lawines overvallen en gedood. Gediplomeerd Horlogemaker Tel 852 VE RrrMir.ny IGDE STATEN. DB UITBREIDING VAN DE AMERIKA A NSCHE VLOOT. Coolidgc ertegen gekant. Hoewel het congres voor uitbreiding var. do vloot is, blijft Coolidge, volgens een bericht uit Washington, zich tegen den bouw van nieuwe kruisers verzetten. MEXICO. DE OPSTANDIGE BEWEGING De rebellen nemen een stnd bi Mexicaanse he handelskringen verzekert men, dat de stad Zacatecas, hel centrum van de zilvermijnen, ingenomen is door 2000 op standelingen onder bevel van generaal Golle- gos. Er loopen geruchten over verscheidene opstanden in andere deelen des lands, welke ook geteisterd zouden zijn door rooverbenden, die dag aan dag de afschuwelijkste misdrijven plegen. MEXIGAANSCHE 1 REGEER IN GS AM B TE NA - REN OVERROMPELD. N e w-Y o r k, 5 Jan. (V. D.) Naar uit Mexi- co-City wordt gemeld, hebben een 50-tal bc- .vapende katholieken verscheidene regeerings- ambtcnaren aangevallen fcn overrompeld. MIDDEN-AMERIKA. DE OPSTANDIGE BEWEGING IN NICARAGUA. Dc Amcrikacnsohe tusschenkomst. Thans deelt het Amerikaansche departement van buitenlandsche zaken mee, dot de diploma tieke vertegenwoordigers van Engeland cn Ita lië verzocht hebben om bescherming van hun landgenooten cn dat daarom Amerikaanschc mariniers naar Managua zijn gezonden, waar gevaar dreigt. De correspondent van de Associated Press te Managua meldt, dat hetzelfde departement president Diaz heeft gemachtigd 1000 gewe ren, 160 mitrailleurs en enkele millioenén pa- treneh aan tc koopen. N o w Yo r k5 Jan. (H. N.) De Amerikaan schc vloot heeft opnieuw in Nicaragua een afdeling van 160 matrozen geland, dio zich naar do hoofdstad zal begeven om het gezant schap lo beschermen. NEDERLAND EN BELGIË. Een anti-Nedcrlandsch artikel in dc Nation Beige. De correspondent te Brussel der N. R. Ct meldt: Onder den titel: La Hollonde ct nous, publi ceert de Nation Beige in haar avondeditie een innig anti-Nederlandsch artikel van haar hoofdredacteur, die zich voor deze gelegen heid achter den schuilnaam Lc Hurvon ver schuilt. Aanleiding tot het schrijven van dit artikel vond de steller in den onlangs ook in sommige Belgische bladen verschenen brief van de vereeniging Nederland in den Vreemde, waarin aangedrongen werd op het weren van onjuiste of onvolledige- voorstellingen omtrent Nederland in het heden en verleden uit' Bel gische schoolboeken, en in welken brief ter verbetering van do wedcrzijdsche betrekkingen werd uiting gegeven aun den wensch, dn1 schrijvers van dergelijke boeken voortaan mee nadruk zouden leggen op wat Nederland en België vercenigt dan op wat deze landen scheidt. Le Hurvon zegt, dut men, om de N derlunders genoegen te doen, de geschiedenis, welke sedert ecuwen spreekt van pogingen van de Noordelijke Nederlanden om het. Zuiden on der economische voogdij te brengen en militaire servituten op tc leggen, loch niet op haar kop kan zetten, en senrijft verder, na te hebben herinnerd aan Munster, borricretrnctoten 18501859, woordelijk: Dc Nederlanders het is wel het juiste woord, aan de andere zijde der barrière; Dit realistische cn commcrcieelc volk, steeds door het egoïsme sacré geleid, dut dc wet dei sterke staten is, vindt een politiek, waaruit het ul de voordcelen haalt, en waarvan wij al dft kosten hebben betaald, heel natuurlijk. Een eenigszins scherp beeld gebruikend, kun men zeggen, dat in het geval van den mcnschcn- eter van persoonlijken haat tegen het slacht offer geen sprake is, hij leent geen andere wet dan de bevrediging van zijn honger. Maar het slachtoffer? Nu, wij willen het slachtoffer ni' zijn, en het verwondert ons, dat de Nederlan ders, trots hun zin voor reulismc cn vonk zelfs hun goeden wil, .een zoo gewettigde als nutuur' lijke verzuchting niet willen of niet kunnen be grijpen. Verder stelt Le Hurvon, doelend op dc Wie lingen, nog de vraag, uit naam van welke Gothische privilegiën het land van Grotius, den schrijver van dc Vrije Zee, aan België zelfs de souvereiniteit over zijn eigen territoriale wateren binnen het kader van het hedenduag- sche positief internationale recht ontzegt. Hij zegt, dat dit doode punt, beter don wat ook, het bestaan bewijst van dc kloof, welke niet tusschen de beide naties, maar tusschen de mentaliteit dezer noties bestaat. Zijn slotwoord is, dat als de barrièregeest, die onlangs nog bij de discussie en de stemming over het Ni derlondsch-Belgische verdrag in dc Tweede Kamer tot uiting kwam, een groot deel der in- lellcctueele elite cn dc meerderheid der cou ranten bezielt, verdwenen zal zijn, met vrucht aan het verzoek van Nederland in den Vreemde gevolg zal kunnen worden gegeven. DE SCHEEPVAARTBEWEGING DOOR HET NOORDZEEKANAAL. Statistfck over 1926. Gedurende het jaar 1926 zijn to IJmuidcn door do Noordzecsluizen geschut uit zee 3302 zeeschepen met een inhoud van 20.970.006 kub. M. (v. j. 3136 met 19.560.043) en naar zee 5316 zeeschepen met 21.327.120 lcu-b. M. inhoud (v. j. 5088 met 19.466.546). In totaal werden in 1926 geschut 6618 zeeschepen met 42.297.126 kub. M. inhoud (v. j. 6224 met 39.026.589). DE ZEELAND NAAR HARWICH. Leedwezen tc Folkestone. Dc Folkestone Herald heeft dc verlegging van den dienst van de Zeeland .naar Harwich met leedwezen gezien. De vertegenwoordiger van de Zeeland, de heer Noest, die deze be trekking jaren heeft vervuld, is gehuldigd voor de wijze waarop hij tc Folkestone heeft ge werkt De heer Jeffcry, havenmeester te Fol kestone, heeft den heer en mevrouw Noest het beste toegewcnscht op hun nieuwe standplaats Harwich. In den gemeenteraad van Folkestone heeft de burgemeester gezegd, dat getracht moet worden, een nieuwe goederendienst op Fol kestone te openen. DE ZILVERVOSSIjNTEELT in HOLLAND. Een tweede farm in Nederland. Te Rodenrijs (Zuid-Holland) is, naar Het Volk meldt, thans de tweede Nederlandscho fnrm van zilvervossen door de heercn Piet Havenaar en A. Klapwijk geopend. AMSTERDAMSCHE KAMER VAN KOOPHANDEL Nieuwjaarsrede vOn den voorzittc». Een beschouwing over den ol- gcmcenen ccfonomischen toestond van ons land. Door don voorzitter van dc Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam is evenals alle jaren, ook nu weer een nieuw jaarsrede samengesteld Door ongesteldheid van den heer E. Heldring kon die rede heden niet worden uitgesproken Thans is die rede echter in druk verschenen. In dit uitvoerig overzicht van den wereld handel in het algemeen en van Nederland in het bijzonder wordt allereerst geconstateerd, dot in het afgeloopen jaar voortgegaan is op den weg naar verder herstel van rust. Men moet zich verheugen over dc voortgezette vermindering van het gevaarlijk antagonisme» in ons werelddeel, dot tusschen Frankrijk en Duitschlaqd. Ecnigc vordering muakte ook de strijd tegen economische belemmeringen, dien anderen hinderpaal voor werkelijken vre de- en bloei. Een overzicht wordt voorts gegeven over do finuncieele en economische toestanden in ver schillende groote Europcesche rijken, Ame rika en onze koloniën, om dan te komen tot ons eigen land Omtrent den nlgcmccncn toestond van ons land wordt gezegd „Ik waagde het een jaar geleden niet het voortschrijden van het herstel no de crisis van 1021,22 voor Nederland, met zekerheid te voorspellen; inderdaad kunnen wij thans ook niet met volle tevredenheid op den gong van zaken terugzien. Onze uitvoer vun tuinbnuwgewassen naar Duilschland is afgenomen, gevolg van de ge ringe koopkracht aldaar in de eerste 6 maan den en de mededinging van andere landen in sommige producten De fruitoogst was slecht Het invoerverbod van versch vleesch in Enge land beteekende een zwaró slag voor onze vee teelt ten deele wi$t men zich non den nieuwen toestand aan le passen (uitvoer van gezouten in plaats van vcrsch vorkcnsvleesch) en aldus schadeloos te stellen, doch dc schapenfokkerij had dezen uitweg niet. Dc bloembollenteelt vond een vrij bevredigenden afzet, evenzoo ae kweekerijen van Bcskoop en Aalsmeerterwijl dc graanoogsten bij goede prijzen matig uit vielen, was die van aardappelen g'oed wat hor^ danigheid betreft, vooral bij dc fobrieksanrd appelen. Het zuivelbedrijf heeft met lage prijzen te kampen de toestand van onze londbedrij- ven is dientengevolge voor een groot deel ge drukt, doch na een reeks goede jaren ontbreekt t niet aan weerstandsvermogen. Dc nijverheid is zeer welvarend in enkele takken, doch heeft het moeilijk in de meeste branches, gevolg van de hooge productiekosten en de vele belemmeringen, welke andere lan1 den, in het bijzonder Duitschlond, aan den in voer in den weg leggen. Desondanks gelukte het honr een toericmonden afzet in den vreemde te brengen. Zij ken zich, evenals het bedrijfs leven in het algemeen, financieel beter bewe gen. De tijdelijke Belgische en Fransche valuta- concurrentie heeft zich ilï sommige artikelen, zoowel op dc binnenlandsche als op de buiten landsche markt, doen gevoelen, doch is van geen overgroote beteckenis geweest. Menig groot industrieel bedrijf hier te lande heeft in de laatste jaren belangrijke kapitalen gestoken in nieuwe fabrieken, welke zijn arti kel, onder zijn invloed, in andere landen ver vaardigen, omdat dc elders aangeboden be scherming daartoe aanlokte en invoer van hier uit zeer bemoeilijkte. De met elders opgebrachte belastingpennin gen behualde winsten komen door deze maat regelen aan Nederlanders in zekere mate ook aan de Ncderlandsche gemcenschop ten goede; doch het is niettemin een zich allerwegt» voordoend verschijnsel van onnoodige kapitaal vastlegging en verspilling van arbeid cn orga nisatievermogen. De groothandel was, als.gevolg van dalende prijzen in dc voornaamste producten op onze beurzen verhandeld, minder fortuinlijk dan in vorige jaren. Het indexcijfer van de groot- handclsprijzen van 48 artikelen, berekend door het Centraal Bureau van Statistiek, daalde van 154 in November 1925 tot 147 in November j.h, waarbij het cijfer voor 1913 op 100 is ge steld. Voor dc voedingsmiddelen alleen was het verhoudingsgetal onderscheidenlijk 156 en 150. Het vervoer van Duitsche kolen tijdens de Engelsche kolenstaking heeft een gouden regen op Rotterdam doen nederdalen. De scheep vaart heeft, dank zij de gedurende de kolen- staking sterk gestegen vrachten, l*ïter gewerkt don in 1925. In dc vissoherij waren dc ont vangsten beter, de prijzen laag. Dc banken pro fiteerden van een levendig cmissiebedrijf. Alles tc zamen genomen heeft men den indruk, dat dc stijgendo lijn van do vorigo jnren, onder den invloed van bijzondere omstandigheden in het afgeloopen jaar horizontaal heeft geloopen, doch dat zij, behoudens onvoorziene nieuwe hinderpalen, honr zwak opgaande richting zal hervatten, naar moto dc internationale omzet ten toenemen cn onze voornaamste koopcr, Duitschlond, aon koopkracht wint. Groot op- timismo kan men echter niet voeden, zoolang het protectionisme vnn andere stoten hoogtij blijft vieren." Het verslog behandelt verder uitvoerig do verschillende tokken vun handel en industrio en hun betrekking met het buitenland. Uitvoerig wordt daarna stilgestaan bij het Belgische verdrag. De nadeclcn van dit verdrog worden naar voren gebracht en de wensch wordt uitgesproken, dot do Eerste Kamer ons lnnd zal behoeden voor het onheil der ver wezenlijking van dit noodlottig verdrop. Het slot van dit verslag is geheel gewijd aan Amsterdam in het algemeen en van den hondc-l en do nijverheid in het bijzonder. De heer Heldring met algcntccne stemmen nl9 voorzitter der K?*'v. K« herkozen. D«.- gisteren gehouden Nieuwjaarszitting van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, werd gepresideerd door den vice- president den heer H. Rud. du Mosch. Overgegaan werd tot de verkiezing van eon' voorzitter voor het joar 1927. Do stemming had tot resultaat, dot de aftredende voorzitter, de heer E. Heldring met algemecne (26) stem men werd herkozen. Medegedeeld werd dat do afdceling Grootbedrijf tot horen president voor het joar 1927 heeft gekozen den heer H. Rud. du Mosch en de afdccling Kleinbedrijf den heer J C A. M. Lousbergh. UIT OUDE PAPIEREN. Het schiereiland Labrador en de familie do Ia Penha. Men meldt ons uit Amsterdam: Men herinnert zich het geval, hetgeen ver meld werd omtrent de rechten, welke de heer Isaac de lo Pcnho to Montreal doet gelden op het schiereiland Labrador, hetwelk in het jaar 1697 zijnen voorvader Jozef de la Penha, een voornaam Rottcrdamsoh koopman van Portugceschen bloede door Koning-Stadhouder Willem II uit dankbaarheid voor zijn redding door genoemden de Ia Penha zou zijn ge schonken. Naar aanleiding van verschillende publicaties heeft de heer Tob Groen Jr. te Amsterdam, die als familielid van den proccdecrendcn heer de la Penha te Montreal zich met deze zaak ernstig bezig houdt, thans een afschrift gekre gen, hem verstrekt door een Hoarlemsch inge zetene, hetwelk bevat een exploit, gedaan in het jaar 1734 door notaris Jongwoert te West- zunn namens Dovid de la Penha Jozefzn. non Klaas Hendrikzn. Groot te Wcstzoan. In dit exploit wordt genoemde Groot aangezegd, dat ter kennis van Dovid de la Penha Jozefzn. is gekomen, dat Groot wederom schepen naar Labrador wil uitrusten, gelijk hij het vorig joar ook gedaan heeft, en dat hij verwijzende naar bijgaande lcenocte aan zijn vader in 1697 ver leend, zulks genoemden Groot verbiedt, en welke acte in 1732 hernieuwd werd door stad houder Johon Willem Friso, prins van Oronjc cn Nassau NEDERLANDERS IN BELGIË. Do behandeling vnn een Amster- damschen koopman. Naar aanleiding van het démenti van het eerste vcrhaél hierover schrijft het Hbld.: Onze zegsman hield zijn lezing staande; hij geeft echter toe, dot hij indertijd voor smok kelarij in België veroordeeld is. Ook had hij koperen horloges bij zich, maar hij betwist dat hij die voor gouden trachtte te verkoopen. De zakenbelosting, die hij in België betaald heeft, loopt over 1926. De Duitsche brief uit Nizza, door dc gendarmen op hem bevonden en dien hij ons ter lezing verstrekt heeft han delt niet over horloges en bevat geen bedrei ging met vervolging bij niet-betaling, maar ia niets anders dan een aanbieding van een bloe- menfirma met een begeleidende prijsopgaaf, voor zijn zoons bestemd Onze stadgenoot noemde zich koopman in tapijten. Hij gaf nog maals een uitvoerige uiteenzetting van zijn op sluiting in den kelder, zijn geboeide overbren ging enz. en protesteerde ertegen, dot hij be titeld werd als te zijn zonder middel van be staan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1