M'ém f' /L'/vf"1 DE EEMLANDER" BUITENLAND. LOUIS KLEIN PRINCESS ROOM F. HL Lomms Een Speelbal dei Fortuin. ABOHHEMENTSPRIJS5 °-"nden voor ATIERSFÖORT 's Ochtends Uw kopje koffie 's Middags Uw aperitiefie, Electro- en Radio Technisch Bureau FEUILLETON. 25 Jaargang No loS toort/ 2 .10, per maand 0,75, Idem franco per post f 3.~. per week (met «ralis verzekering tegen ongelukken) f 0.175. afzondeilijke nummers f C.05. AMEHSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR*UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHETO&TWAL 2A. POSTREKENING N-.^O. TEL INT Maandag 10 Januari 1527 PRIJS DER ADVERTENTIE mei Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ücfdadigheids-adveitentiën voor dc helft der prijs* Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordceligc bepalingen voor het advoriccrcn. bent circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS- B e r l ij n, 9 J«n. (V. D.) Bij dc bespreking van dc binnenkort plaatshebbende onderhande lingen aangaande de kabinetsvorming schrijft de Gcrmonia, dot uil het verloop van dc crisis tot dusverre ten duidelijkste blijkt* dat voor Duitschlund nog niet het oogenblik is aangeko men, waarop het kun.kiezen tusschcn rechts cn links cn dut vooralsnog de middenpartijen d,x leidende rol toekomt. Ook dc sociaal-demo cratisch© persdienst is van een dergelijk ge voelen. HET POLITIEKE STANDPUNT DER DUITSCH-NATIONALEN. Berlijn, 8 Jan. (H. N.) Naar aanleiding van de opmerkingen in de linkscho bladen over het standpunt der Duitsch nationalo partij schrijft de Deutsche Tageszeitung, dat de Duitsch-nationolen reeds sedert geruimen tijd ondubbelzinnig hebben verklaard, dat zij aan het tegenwoordige staatsbestuur op den grond slag van do constitutie willen meewerken. Zoo wel in dc officicele propaganda-redevoering van graaf Westarp, den voorzitter van do par tij, tc Keulen als in alle overige verantwoor delijke uitlatingen van de partij is ten opzithtes van de buitenlondsche politiek duidelijk en on dubbelzinnig verklaard, dat de Duitsch-natio- nalcn Locarno en Gcnèvc als voldongen feiten erkennen, evenals de richting in de buitenland- sche politiek, die door den dwang wordt voor geschreven. EEN REDACTEUR VAN DE VORWARTS VEROORDEELD. B o r lijn 8 Jan. (H. N.) De schepenrecht bank tc Berlijn heeft den vroegeren redacteur van do Vorwarts, het socialistische gemeen teraadslid Ernst Reuter, wegens belecdiging in het openbaar van het officierencorps der ma rine en in het bijzonder van de officieren van den kruiser Hamburg tot 500 Mk. boete ver oordeeld. Beklaagde had op grond van mcdc- dcclingen, in den Korlsruhcr Volksfreund gc- duan, een artikel gepubliceerd, waarin beweerd werd, dat do officieren van den kruiser Ham burg bij dc officicele redevoering van den bur gemeester van San Francisco telkens hadden gehoest, als deze van dc Duitsche republiek sprak. EEN FILM IN HET BEZETTE GEBIED VERBODEN. Coblenz, 8 Jan. (H. N.) De ïntcrgeal- lieerde Rijnlandcommissio heeft de vertooning van do film „Onze Emden" voor het bezette gebied verboden. GRIEP. Keulen, 8 Jan. (H. N.) Dc griep heeft zich de laatste dagen ook tc Keulen uanmer- kelijk uitgebreid. Bij de „Krankcnkassen" zijn ongeveer 1000 griepgevallen aangemeld. Ook te Coblenz cn in dc omgeving van deze stad treedt de griep op. FRANKRIJK. DE SENAATSVERKIEZINGEN. Na de eerste stemming over dc bezetting van 108 zetels voor den Fianscher senaat zijn 63 senatoren gekomen, waarvan 2 conserva tieven, 17 republikeinen, 14 links-republikei nen, 6 onafhankelijke radicalen, 20 radicalen en radicaal-socialisten, 1 republikeinsch socia list en 5 socialisten. Er moeten 44 herstem mingen plaats hebben; een uitslag is nog on bekend. Onder de ge- of herkozenen bevinden zich Guy do Wendel, de minister van justitie Bar- thou, dc" voorzitter der Kamer Péret, Léon Bérard, Caillaux, Pierre Laval, Jourdain, Clé- •tnentel, Bienvenu Martin, Victor Boret, Jon- nort, Dalbiez, Fernand Dovid en Rerié jRcnoult, allen oud-ministers. Onder do verslagen condidoten bevinden zich o. m. do oud-minister Francois Albert en do president van den senaat, De Selves. In do herstemmingen komen o. m. de oud-presi dent Millerand en de oud-ministers Steeg, Klotz, Dariac en Pams. Bij de eerste stemming hebben de republi keinen 5 zetels gewonnen, do links-republikel- nen I verloren; do onafhankelijke radicalen wonnen er 2, de radicalen en radicaal-socialis ten verloren 5 zetels, de republikeinsch socia listen wonnen er I, evenals dc socialisten. Nader wordt gemeld: Bij de eerste herstem ming werden gekozen 2 links-republikeinen, 1 onafhankelijke radicaal, 18 radicalen en radi caal-socialisten, 1 republikeinsch socialist, 6 socialisten en 1 communist. Voor 15 zetels moet opnieuw worden gestemd. Onder do ge- of hcikozcnen zijn Pams, Go- dard, Steeg, onder de verslagen candidaten Israël, die kabinetschef was van Heriot. Mil lerand komt opnieuw in herstemming. DE TERUGKEER VAN BRIAND. P a r ij s, 9 J a n. (V. D.) Briand is heden uit Cannes alhier teruggekeerd. DE MILITAIRE DIENSTTIJD. B e r 1 ij n, 9 Jan. (V. D.) Naar de Times meldt, heeft dc Franschc minister van oorlog verklaard, dat op zijn vroegst pas in 1950 de een-jarige militaire diensttijd in Frankrijk kon worden ingevoerd. ITALIË. RECLAMES Vin 11 rcwcls f 4.05. elko reeel moer I.— UTRECHTSCMESTRAAT MM KenriafrÉiiiiattteMi JKOOlMAh in Laat uw Radio aansluiten op het eiectrische licht door het Utrechtschestr. 15 - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bond van Radio Handelaren. MUSSOLINI. De moderne Cesar. Dc beroemde Italiaansche beeldhouwer Manen di Cagliari heeft een buste vervaar digd van Mussolini, die vrij veel gelijkt op dien van Cesar. DE GROOTE RAAD VAN DE FASCISTISCHE PARTIJ BIJEEN. De verhouding tusschcn kapitaal cn ai beid. Stichting ccncr fascistische universiteit. Rome, 8 Jan. (V. D.) Dc groote raad van do fascistische partij, die Donderdagavond zijn werkzaamheden is begonnen, zal deze waar schijnlijk niet voor Zondagmorgen vroeg be ëindigen. In de slotzitting von den road zal df» „Carta del Lavoro", waarbij de verhouding tusschen kapitaal en arbeid in Italië zal wor den vastgesteld, worden besproken en goed gekeurd. De groote raad heeft in zijn eerste zitting dc regeling vastgesteld voor het lidmaatschap van dc fascistische partij, terwijl gisteicn de "oprichting van een fascistische universiteit be handeld werd. Op den top van de Monte Mario, waar oorspronkelijk een kathedraal zou worden gebouwd, doch waarvan de bouw niet is door gegaan tengevolge van voorbarige publicatie der plannen, zal de Italiaansche regeering thans de fascistische universiteit oprichten. Het plan daartoe is uitgegaan van Mussolini. Het is weer een stap in de richting van de opvoeding der jeugd in fascistische richting. Dc school zal geen militair karakter drogen. Zij heeft ten doel jongens, die daarvoor geschikt geacht worden, op te leiden voor diplomatieke cn an dere officicele posten. Men hoopt, dot in de toekomst alle hooge staotsfunctionarisscn aar» deze universiteit zullen hebben gestudeerd. Directeur van de universiteit zal vermoedelijk worden de afgevaardigde Bodrcro, thans onder staatssecretaris van het ministerie van onder wijs. Dc sterkte der fascistische partij. R o mc, 9 Jan. (H. N.) In de vergadering von den grooten raad der fascistische partij is gisteren meegedeeld, dat het aantal ingeschre ven leden der partij 940.000 bedraagt. LITAUEN. UITZETTING VAN POLEN. Berlijn, 9 Jan. (V. D.) Naar uit Wilna wordt gemeld, heeft de regeering van Litouen 150 Polen uitgewezen. RUSLAND. DE TRANSSIBERISCHE EXPRES ONTSPOORD. Zestien dooden; 26 gewonden. De sneltrein van Irkoctsk naar Moskou is bij het station Arsaki op 95 K.M. afstand var» Moskou ontspoord. Zestien personen werden gedood cn 26 gewond, van wie 19 ernstig. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De toestand (e Hanknu. De Cour. bevat over den toestand nog de volgende "ricr telegrammen Hankau, 9 Jan. Hedenmorgen hebben dc Britsche autoriteiten willen probeeren, hoe dt stemming onder de bevolking is door kleine groepen Engelschen op te drogen, door de voornaamste straten van dc concessie te wan.* delen. De nationalistische minister van buitenlond sche zaken, de minister van verkeer en Je minister van financiën, hebben dc volgende proclamatie uitgevaardigd „Ingevolge de op dracht van het centraal executief comité van de Koeomintang, zijn wij op 9 Jan. in functie getreden van „Raad voor het voorloopig be wind van dc Britsche concessie". Wij zullen zorg drogen voor dc openbare veiligheid en de aangelegenheden van den ge meenteraad behandelen." De nationalistische regeering heeft een pro clamatie uitgevaardigd, waarbij zij ook de Sikhs onder haar bescherming stelt, die ln dienst waren van dc Britsche gemeentelijke autoriteiten, daar „ook de Indiërs tot een on derdrukt ras bchooren, zoodat zij op geen ei- kelc wijze lastig gevallen mogen worden." Dc Chinceschc troepen hebben nu het hoofd kwartier van dc Engelsche vrijwilligers ont ruimd. In dc straten wordt door Chinecsche troepen niet meer gepatrouilleerd, dc bewa kingsdienst wordt door een klein aantal gewa pende politie-beambten uitgeoefend. De Brit sche agenten, die ook weer dienst doen, zijn niet gewapend. Gisteravond werd een conferentie van dc lei ders der Kanton-rcgecring gehouden, waarbij bovengenoemd comité voor de Britsche con cessie werd benoemd. Dit comité stelt krach tige pogingen in het werk om gedaan te krij gen, dat dc banken Maandag weer zullen ope nen, omdat men vreest, dat, als deze gesloten blijven, zware verliezen zullen worden geleden en dat dc Chinecsche kooplieden Kanton vij andig gezind zullen worden. Dc Engelsche zaakgelastigde wordt liier mor gen uit Peking verwacht voor onderhandolin* gen met Tsjen. Men neemt aan, dut een mo- dus-vivendi bereikt zal worden. Intusschcn blijft het vaste personeel van den Engelschen gemeenteraad op zijn post in de verwachting, dat het zijn gewone werkzaam heden mettertijd weer zal kunnen hervatten. Dc vreemdelingen, die zich op straat bege ven, worden niet vijandig bejegend, doch hier bij moet rekening gehouden worden ;nct het feit, dut de zware regens een groot deel der bevolking binnenshuis houdt. Reuter meldt nog, dat dc Chinecsche politie gelast heeft, de anti-Britschc aanplakbiljetten af te scheuren en openbare samenscholingen heeft verboden. Sjanghai, 9 Jan. Driehonderd vrouwen en kinderen uit Hankau zijn Zaterdag in vier Engelsche schepen hier aangekomen. Zij heb ben Hankau moeten verlaten zonder iets an ders te kunnen medenemen dan hun hand bagage. De huizen, die zij verlaten hebben, worden niet bewaakt en in vele gevallen zijn deze geplunderd. De huisbedienden werden, zooals gemeld, gewongen in staking te gaan en alle leveran ciers werden verhinderd hun waren of tc leve- n. De Chineezen hebben te Kioekiong onder scheid gemaakt tusschen Engelschen en Rus sen, door op dc huizen der Russen een speciaal tecken te plaatsen, waardoor voorkomen werd, dat de Russen gemolesteerd, werden. Naar draadloos wordt gemeld, heeft dc Brit sche consul zijn vlag doen hijschcn op een marine-vaartuig, dat vóór dc concessie voor anker ligt. Hij heeft een schriftelijke garantie van dc Chineezen gekregen, dat cr in de con cessie niet meer zal worden geplunderd. L o n d e n, 9 J a n. (V. D.) Volgens de laatste berichten uit' Hankau zou de toestand rustig zijn; desniettemin blijft er toch nog altijd on zekerheid. De Chinec-sthe autoriteiten mcenen, dot thans dc handel weer kon worden hervat; anderzijds schijnt evenwel de neiging te be staan het verdere verloop der gebeurtenissen af te wachten, aleer hiertoe over te gaan. Morgen wordt te Hankau de Britsche legatie- raad te Peking, mr. Smalley, verwacht, die een onderzoek naar den toestand zal instellen. Dc kleine Britsche concessie te Kiockiang is tijdelijk ontruimd, dit met het doei om verder bloedgieten te voorkomen en de Chinecsche autoriteiten gelegenheid te geven de orde tc herstellen. De Engelsche bladen, die commentaar leve ren op de gebeurtenissen in do Yangsc-vallei, mcenen, dat hieruit ten duidelijkste valt op te maken, wat men van de politiek van de natio nale rcgecring von Kanton heeft tc verwachten. Onverdeeld zijn de bladen in hun lof voor de groote zclfbeheersching der Britten, die bij de sterke provocatie toch nog het gebruik van vuurwapenen hebben vermeden. Dc bloden constatceren, dat juist deze terughouding een groote teleurstelling is geweest voor dc extre mistische elementen, die daardoor een krach tig agitatiemiddcl verloren zagen gaan. De positie der Engelschen te Hankau. Londen, 10 Jan. (V. D.) De bizondere correspondent van de Daily lViail seint uit Han kau Ofschoon zij enorme verliezen lijden, heb ben tien Britsche firma's een manifest getec- kend, waarin zij weigeren, in afwachting van de aankomst te Hankau van een Britschen di- plomatieken vertegenwoordiger op Dinsdag a.s., hun zaken tc openen Intusschen verblijven alle leden van de Britsche concessie nog steeds in het gebouw van de 'Asiatic Petroleum Compa ny op last van den commandeerenden marine officier van dc Britsche schepen op de Yangtse, daar dc toestand nog steeds een zeer ernstig karakter draagt. Admiraal Cameron waarschuwde dc Britsche zakenlieden, dat ieder, die zonder toestemming het gebouw verlaat, alle rechten op bescher ming of vervoer naar dc Britsche schepen, in dien tot algcheelc ontruiming wordt overge- goon, verspeelt. Toestemming om het gebouw tc verlaten wordt slechts in bizondcro gevallen verleend. De opgeslotencn zijn sinds Woens dagavond niet in de frisschc lucht geweest De meeste van hen slapen op den vloer onder een enkele deken. De sterkte der Kantonnce- sche troepen tc Hankau wordt op 40.000 man geschat. Japon onzijdig. Londen, 8 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Tokio heeft de Japansche regeering besloten voorloopig geen verdere oorlogssche pen naar China tc zenden, daar zij het leven an dc Japansche onderdanen in China niet in gevaar acht. Zij zal in China een politiek van de strengste neutraliteit blijven volgen. Kanton protesteert tegen de ver sterking der Amcrikoonsche vloot. B e r 1 ij n, 9 Jan. (V. D.) Naar dc bladen melden, heeft de Kantonregeering tc Washing ton geprotesteerd tegen dc vermeerdering van het aantal Amcrikaonschc oorlogsschepen in de Chinecsche wateren. De geldwaarden in veiligheid. Uit Sjar^hai wordt d.d. 8 Jan. bericht: De van Hankau aankomende schepen zijn vol Engelsche vluchtelingen. Uit particuliere bron te Hankau wordt ver nomen, dat alle geldswaarden en geldswaardige stukken der Hongkong ond Shanghai Banking Corporation op de schepen zijn overgebracht. Tot nu toe functionnecrt dc douane-dienst te Hankau normaal. Heb lief cn zeg dan wat ge wilt. Naai het Engelsch van RAFAEL SABATINI. Geautoriseerde vertaling van A. T. 50 „Uw Genade, ik verlang een vertrouwelijk woord met u, veilig voor de onaangename tusschcnkomst van uw lakeien." De Hertog richtte zich zeer stijf en strak op, niet weinig verwonderd over dit alles, maar volkomen zich zelf meester. Zooals ik reeds gezegd heb was vrees een aandoening, die hij niet kende. Was hij in andere opzichten ook slechts in stoot geweest tot zulk een zclfbe heersching, dan had hij de grootste man van Engeland kunnen worden. Hij uitte nu geen kreet, stelde geen vragen, die afbreuk konden doen aan dc waardigheid, waarin hij het noo- dig vond, 2ich te hullen. „Ga voort mijnheer," zei hij koel. „Laat ons dc verklaring van deze onbeschaamdheid hoo- ren, zoodat wij er een eind aan maken kun nen." „Dip is gauw gegeven." Holles sprak ook frtistig. „Deze dame, uw Genode, is een vrien din van mij een oude vriendin. Ik wist ftet niet voordat ik haar hierheen hod ge bracht Toen ik het ontdekte, wilde ik haar Weer wegbrengen, en ik was op het punt, het te doen, toen uw Genade kwam. Ik vraag nu, of u uw eerewoord wilt geven, dat ge niets zult doen, om ons kalm vertrek"* te verhinde ren dat ge geen verhindering zult zijn noch in uw eigen persoon of in die van uw bedien den." Eenigen tijd bleef Buckingham hem aankij ken, zonder zich te bewegen van dc plek, waar hij stond, halfweg tusschen Holles en het meisje, met zijn schouder naar deze laatste gekeerd. Behalve meer kleur bij zijn oogen en op zijn wangen, gaf hij geen tecken van aan doening. Hij glimlachte zelfs, ofschoon niet zeer aangenaam „Maar hoe eenvoudig," zei hij met een lach je. „Niets, inderdaad, kon eenvoudiger zijn. En wat een aandoenlijke toestand, wot romantisch. Een oude vriendin van u, zegt ge. En natuur lijk, daarom moet de wereld stil staan." Toen werd zijn stem harder. „En als ik weiger, mijn v/oord te geven? Wat is kolonel Holles dan van plan „Het zal heel slecht voor uw Genode zijn," zei Holles. „Ik geloof bijna, dat ge me bedreigt!" Buc kingham verried lichte verwondering. „Zoo kunt u het noemen." De geheele houding van den Hertog veran derde. Hij legde zijn masker van aanmati gende kalmte af. „Bij God," riep hij uit, en zijn stem klonk scherp als mes. „Nu heb ik genoeg van je onbeschaamdheid, vriend. Jc zult dadelijk die deur opensluitcn en weg gaan, of ik roep mijn knechts, om je tot moes te slaan." „Het was voor 't geval uw Genade tot zulke onedele maatregelen verleidt mocht worden, dat ik de voorzorg nam, de deur te sluiten." Holles sprak zoo zAcht a's fluweel. „Ik vraag uw Genade, op te merken, dut het een zeer Stevige deur en dat het slot uitstekend is. Ga kunt uw lakeien roepen. Maar, voordat zij u bereiken kunnen, is het zeer waarschijnlijk dat uw Genade in dc hel zal zijn." Buckingham lachte, en terwijl hij dit deed, haalde hij het lichte rapier uit de schede, en deed een uitval over den afstand, dien hij met zijn zeer geoefend schermersoog gemeten had. Met was een bliksemsnelle beweging en van doodelijke juistheid, slim er op berekend den ander bij verrassing te nemen cn hem te door steken, voordat hij een beweging kon maken, om zich tc dekken. Maar snel als hij was, cn geoefend als de behendigheid van den Hertog was, hij stond tegenover iemand, die even snel en geoefend was, een, die al tc dikwijls zijn leven met zijn handen had moeten verdedigen. Holles had dan ook dien berekenenden blik gezien in de oogen von den Hertog, toen zij den afstand tusschen hen moten, en omdat hij meer dan eens juist zulk een berekenenden blik in de oogen van anderen gezien had en wist, wat volgen zou, hod hij het voornemen van den Hertog geraden en was hij voorbe reid geweest. Terwijl de Hertog met één be weging trok en uitviel, trok Holles en stelde hij zich in positie, om dien verraderlijken snellen steek tc ontwijken. Nan's gil van schrik cn het gekletter der beide degens, klonk op hetzelfde oogenblik. Het pareeren van den kolonel werd gevolgd door dc beweging van een tegenstoot, die recht op het gezicht van den Hertog gericht was, op de hoogte, waar in dit door den uitval gekomen was. Om hem te ontwijken was Buckingham gedwongen, zich te herstellen, en even snel terug te gaan als hij vooruit gekomen was. Weer recht op, ging zijn Genade terug, zijn adem ging wat sncllei, en een oogenhlik stonden de twee mannen zwijgend, de degens met de punt omlaag', el kander met dc oogen metend. Toen sprak Holles „Uw Genade, dit is een spel, waarbij dc kansen sterk tegen u zijn," zei hij ernstig. „Het is beter, dat u doet, zooals ik heb voor gesteld." Buckingham stiet een spotlach uit. Hij had dc bedoeling van den kqjonel geheel misver staan. „Kom, bluffende kapitein, jammerlijke Ba- bodil, denk je me met woorden cn gruppen bang tc maken Tegen je zelf zijn de kansen gekeerd. Doe die deur open cn maak dat je weg komt, of ik scheur je in flarden." „Oho I En wie is nu dc bluffende kapitein Wie Babadil Wie de slachter van een zijden knoop," riep Holles, tot woede geprikkeld Hij zou er misschien nog meer bijgevoegd heb ben, maar de Hertog hield hem tegen. „Genoeg gepraat," snauwde hij. „De sleu tel, schurk, of ik doorsteek je, waar je staat." Holles lachte hem uit. „Ik dacht niet, toen ik uw leven redde dien avond te Worcester, dot ik in de noodzakelijkheid zou komen, het op deze manier weer te nemen." „Je denkt me te treffen met die herinnering, hè zei dc Hertog cn viel op hem aan. „Neer». Ik zal je op een andere manicj treffen, jou verliefde sukkel." En toen troffen dc degens weer somen cn het was in doodclijken ernst. Hoofdstuk XIX. Het gevecht. Ik geloof niet, det ooit twee mannen met gr color vertrouwen samen gevochten hebben Geen van beiden twijfelde aan den afloop. Ieder beschouwde den ander met halve min achting, als een gek, die zijn noodlot tegemoet snelt. Holles was een man van de daad, geoefend in de moeilijkste school van alle, en ofschoon hij nu eenige maanden zich niet met het zwaard geoefend had, kwam het toch niet ^bij hem op, dat hij emstigen tegenstand zou ont moeten bij iemand, die beter thuis was aan het Hof dar. in het legerkamp Ofschoon de Hertog van Buckingham geen drukte maakte over het feit, was hij waarschijnlijk dc beste schermer van zijn tijd in Engeland. Hij had ook jaren gekend vol tegenspoed en avontuur lijk omzwerven, jaren, waarin hij druk gebruik gemaakt had van het zwaard, waarvoor hij van nature een groote begaafdheid had. Met groote kalmte in gevaar, krachtig en vlug, kon hij zeer ver uitvallen, wat hem in hot voordcel bracht bij die zeldzame gelegenheden, waar al het andere gelijk was. Hij beschouwde de zaak van nu slechts als een vervelende storing, die zoo spoedig mogelijk von dc baan moest ge bracht worden. Daarom viel hij krachtig aan, en zijn minachting voor zijn tegenstander maakte hem zorgeloos. Het was goed voor hem in de eerste oogcnblikkcn von dat gevecht, dot Holles bedacht had, dat het dooden van den Hertog veel te ernstig zou zijn in zijn ver dere gevolgen en mogelijk ook in zijn onmid dellijke. Want Buckingham's lakeien waren bij de hand, en na met hun meester afgerekend te hebben, moc-st hij door de spitsroeden loo- pen van die kerels, voordot hij met Nan in vrijheid zou zijn. Zijn doel moest daarom zijn den Hertog te ontwapenen of buiten gevecht te stellen, en als hij dan aan zijn genade was overgeleverd, hem de gelofte af te dwingen, hen ongehinderd tc loten heengaan, wat dé Hertog thans weigerde. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1