ABONNEMENISPRIJS f 5,Zndcn voor ^7 „DE EEMLANDER" BUITENLAND. fyn SpeeSbaS der Fortuin. PRIIS DER ADVERTENTIE» EERSTE BLAD. FEUILLETON. 25 Jaargang No 164 toort/2.10, per maand ƒ0,75. Idem franco per post 3.—per weck (met gratis verzekering legen ongc'ukkcn) f 0.175, afzonderlijke nummers f C.O5. SFOORTSCH DAGBLAD Dinsdag 11 Januari 1627 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERRoiRTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT. 513. van 1 - i regels 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het «dvcaJcercn. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE GRIEP-EPIDEM1E. Hem Onderzoek vonwege den Vol' kenbond. Het bureau van den Volkenbond le Gcnèv beeft gisteren bekend gemaakt dat het een en quête heeft geopend naar dt influenza- en gricp-epidémiën die in verschillende landen heerschen, cn voortaan een wekelijksch rap port zal uitbrengen. Een commissie van deskundigen zal maat regelen van afweer in studie nemen. HET GEBRUIK VAN LOODWIT Genêve, 10 Jan. (V.D.) De Griekschc regeering he«rit de internationale conventie in zake het gcbiuik vnn loodv.it, vastgesteld door de Internationale Arbeidsconfercntie, geratifi ceerd. Dc'ticn landen hebben thans deze con ventie geratificeerd. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS Dr. Curtius kabinetsformateur. Berlijn TO Jan. (H. N.) De hoofdcom missie van den rijksdag hervat vandaag haar werkzaamheden. Ook do begrootingscommissie van den rijksdag komt weer bijeen, om de be raadslagingen over de ontv/erp-bcgrooting vopr 1927 te hervatten. De verschillende partijen zullen eveneens vandaag weer een aanvang mej dc werkzaam heden maken, hoewel er voor heden nog geen fractievergaderingen op het program staan. Dc centrumsfractie znl morgen haar eerste ver gadering na de Kerstvacantic houden. Dc rijkspresident ontving vanmorgen den Tijksdagpresident I^ocbe en vervolgens eenige fractievoorzitters. In parlementaire kringen verwacht men nog steeds, dat de opdracht tot vorming van het kabinet aan ar Curtius zal worden gegeven. Echter, zooals men weet, wordt ook de leider der christelijk-sociale vakvercenigingen, de af gevaardigde Stegerwald, als een ernstig candi- daat beschouwd. Nader wordt gemeld, dat Hindenburg na zijn onderhoud met rijksdagpresident Locbe den leider der Duitsch-nalionalen graaf Vcstarp en den centrums'cider Guerurd bij zich ont bood. Men verwacht, dot dc opdracht tot vorming van hot kabinet vanavond of morgenochtend zal worden gegeven, Het partijbestuur der sociaal-democraten hield gisteren in verband met den politieken toestand, een vergadering in het gebouw der Vorwarts ter vaststelling van de houding der partij inzake de kabinetsformatie. De sociaal-democratische partijcommissie nam een motie aan, waarin dc partij zich be reid verklaart om met de andere partijen, die op den grondslag van de republiek staan, een regeering te vormen. De politiek van Gcnève en van Thoiry moet worden voortgezet, waarbij het naaste doel de bevrijding van het Rijnland moet zijn. De rijksvecr moet in haar eigen belang van politieken invloeden worden bevrijd. Verder moet het werk op het gebied van sociale poli tiek worden voortgezet, waarbij, vooral door afdoening van de noodwet betreffende den ar beidstijd, de 8-urige werkdag verzekerd moet worden. Berlijn, 10 Jan. (H N.) Rijkspresident von Hindenburg heeft vanavond den minister van economische aangelegenheden dr. Curtius opdracht gegeven tot vorming van oen' kabinet. Dr, Curtius heeft zich zijn definitieve beslis sing voorbehouden, totdat hij den uitslag van 1 de onderhandelingen met de rijksdagfractie zal kunnen overzien. Dr Curtius liet zich over het doel van zijn onderhandelingen met de verschillende fract als volgt uit Het plan van de groote coalitie is weliswaar mislukt, maar het is in het belang van de con tinuïteit der Duitschc politiek, dat er een re geringsmeerderheid tot stand komt. Dienten gevolge is het noodig een brug naar rechts te slaan cn op den grondslag van de tot nu toe gevolgde politiek een arbeidsgemeenschap van de middenpartijen met dc Duitsch-notionalc volkspartij mogelijk te maken. De crisis maakt het noodig, dat cr onderhan delingen met dc verantwoordelijke erganen der partijen worden gevoerd. Ik heb von den rijkspresident opdracht ge kregen dergelijke onderhandelingen tusschen de middenpartijen en rechts te voeren. Moch ten deze onderhandelingen gelukken, dan zul len zij niet leiden tot de vorming von een bur gerlijk blok, dat alleen op het behoud van het particulier bezit is bedecht Ook een re- •roering met dc Duitsch-nationalen zal, even als de oude regeering der middenpartijen, be dacht zijn op het gemeenschappelijk welzijn en de sociale cischen. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Een conferentie der Duitschers met Jules Cumbon. Generaal Von Pawels en Forstcr begaven zich gistermiddag naar het secretariaat der ge- znntcnconfercntie te Parijs, waar zij een lang durige conferentie hadden met den voorzitter Jules Combon Er zullen nog andere bespre kingen plaats hebben voordat dc conferentie bijeenkomt Het eerste contact ging niet ver gezeld van het overhandigen von schriftelijke documenten. P o r ij s, TO Jan. (H.N De stemming ten opzichte van de onderhandelingen tusschen generaal Pawels en gezantschapsraad Forstcr aan dc eene en den raad van gezanten en het militair comité te Versailles aan dc andere zijde is eenigszins optimistisch geworden, zoodat men thans vertrouwt, dat gccen beroep zal be hoeven te worden gedaan op het internatio nale gerechtshof te 's Gravenhagc Het schijnt, dat men de onderhandelingen zooveel moge lijk wil geheim houden. Dc roud von gezanten zal de vooi stellen der Duitsche regcering ter kennis van het militair comité tc Versailles brengen, dat daarover dan rapport zal uit brengen. Ten opzichte van de instructie der Duitsche onderhandelaars is nog niets bekend geworden. Ook is op het oogenblik nog niet bekend, wonneer de Raad van gezante zal vergaderen. DUITSCHLAND EN SAN MARINO. P a r ij s, 10 Jan. (H. N.) De zaakgelastigde van de republiek San Marino tc Parijs maakt bekend, dot het bericht, als zou cr nog steeds staat van oorlog tusschen Duitschland en de republiek bestaan, onjuist is. Duitsche onder danen kunnen evennis die van alle andere sta ten het gebied van de republiek San Marino rij en ongehinderd betreden. DR. STRESEMANN ALS TWEEDE TENOR. Dr. Stresemann is Zondag de gast geweest van de Dresdner Liedertafel, die hem als eere lid heeft benoemd, daar hij 25 jaar lang als tweede tenor lid van deze zongvereeniging is geweest. DE GRIEP. Het Berl. Tagcbl. verneemt, dat de griep zich dc 1ïatste dagen te Berlijn sterk uitbreidt. Meer dan COC personen zijn in de ziekenhui zen opgenoii on, van wie reeds vijl zijn over leden. Karlsruhe, 10 Jan. (H.N.) De griep breidt zich in Baden steeds meer uit. Het za kenleven heeft daaronder zeer te lijden. In ommige ondernc ningen is meer dan het der de gedeelte der arbeiders cn van het kantooi» personeel ziek. Tc Kch! is het ziekenhuis zoo vol, dat geen nieuwe zieken meer opgenomen kunnen worden. Te Straatsbuig heeft de griep reeds talrijke sterfgevallen ten gevolge gehad. RECLAMES Von 1—4 regels 4 05, clko regel meer 1.- S)iiddenslands=Bank voor Amersfoort en Omstreken. Lnngc Gracht No. 4. Telefoon No. 304 Amersfoort Aandelscredieten Aekenmz'courant met rentevergoeding 'Deposito's Jncasseeringen iroverkeer Aan> en verkoop van effecten 1Verzilveren van Coupons EEN POOL VEROORDEELD. Te Dresden is een Pool wegens het verroden van militaire geheimen aan Polen tot drie jaar gevangenisstruf veroordeeld. I JOURNALIST VEROORDEELD. De redacteur Hauswiit von de „Rot Fahne" is wegens belccdiging van den rijkspresident in hooger bcroi p veroordeeld tot vier maan den gevangenisstraf. GOEDERENTREIN ONTSPOORD. Stuttgart, 10 Jan. (H.N.) Vanmiddag bij het station Denaucschingen een goede rentrein van den Schwurzwaldspoorweg ont spoord. De mntericele schade is vrij belangrijk. Het verkeer stond verscheidene uren stil. FRANKRIJK. DE SENAATSVERKIEZINGEN. Het oordeel der pers. Dc pers stelt vast, dat dc meerderheid in den Senaat voor Poincaré onveranderd is, on danks het feit, dat thons dc socialisten een fractie vormen, hetgeen nog niet het geval is geweest. De gematigde bloden merken op, dat, ge zien de samenstelling der kies-colleges, dc zwenking naar links nog scherper hod kunnen zijn. Dc pers brengt diverse feiten naar vo ren, die zonder precedent rijn, zooals dc ne derlaag van den oud-president der republiek, Millerand. Voorts wordt er op gewezen, dal de Rijn- en Mocsel-departementen een ver heffend voorbeeld van patriottische discipline hebben gegeven, door met verpletterende meerderheid dc candidaten der nationale unie te doen zegevieren. P a r ij s, 10 Jan. (H. N.) De bladen zijn algemeen van oordeel, dot door de senaats- erkiezingen de machtsverhoudingen in dit lichaam niet belangrijk gewijzigd zijn. Echter wordt erkend, dat de partijen van hcï kartel zich door het samengaan bij de tweede stem ming weer tot samenwerking hebben verplicht. HET VOORZITTERSCHAP VAN DEN SENAAT. P a r ij s, 10 Jan. (H.N.) Als candidaten voor het voorzitterschap van den senaat wor den de vice-president Lebrun cn oud-minister Clémentel genoemd. GARIBALDI C.S. VOOR HET GERECHT. B c r 1 ij n, TO Jan. (V. D.) Naor uit Parijs wordt gemeld, begint den 20en Januari de zaak tegen Garibaldi cn de Catalaansche sepa ratisten terzake van overtreding van dc wet betreffende het dragen van vuurwapenen. HANKAU. In den laatsten lijd wordt in onze telegra mmenrubriek dikwijls dc plaats Hankau genoemd. Onze afbeelding geeft eenig denk beeld van het levendige scheepsverkeer op do Jangtsc-rivier bij Hankau. EEN NOODLOTTIG SCHOT, De meesterknecht cn teekenaor van do So- ciétc Rudio-Electriquo te Suresncss, Lafosse, die don I2cn October 1925 tijdens communis- lische relletjes een communistische betoogcr doodschoot, is vrijgesproken. Hij cn zijn maat schappij zijn echter veroordeeld om 40,000 francs schadevergoeding te betalen aan de we duwe vnn het slachtoffer en aan haar zoontje tot zijn T8e jaar een jaargeld van 30C0 fres. tc geven. ENGELAND. DE REIS VAN DEN HERTOG VAN YORK. De Renown, met den hertog en dc hertogin van York aan boord, is op reis naar Australië, gisteren te Las Pnlmns aangekomen. SIR FRANCIS FOX. f Tc Wimbledon is op 83-jarigen leeftijd sir Fruncis Fox, één der grootste Engelsche inge nieurs, overleden. Hij behoorde tot dc drie internationale deskundigen, die het plan voor de Simplon-tunncl ontwierpen. Later deed hij van zich spreken door een reusachtige brug over dc Zambcsi-rivicr to slaan. Tusschen 1905 en 1912 gelukte het hem een reeds door velen onvermijdelijk geachte instor ting van de kathedraal van Winchester te voor komen. Met behulp van een werktuig met saomgeperste lucht spoot hij alle scheuren en gevaarlijke tusschcnruimten van het gebouw met vloeibare cement vol en herstelde zoo doende het verband en de hechtheid van het metselwerk. In 1912 ontdekte hij dc gevaar lijke beweeglijke zandlaag op 12 tot 15 M. onder dc St. Paul te Londen. DE STRIJD TEGf=J"J DEN KANKER. L o n d e n, 1 0 J a n. (H. N. Drl.) Dr. Thomas Lumsden, die twee jaor geleden zijn rijko praktijk in het Westend heeft opgegeven, ten einde zich uitsluitend aan het kankeronderzoek te wijden,heeft ontdekkingen gedaan die veel beloven. Tot nu toe zijn geen officieelo bijzonderheden beschikbaar, aangezien Lums den zich er vooral voor wil wachten aanspraak erop te maken, alsof hij kanker kan genezen. Noor echter verluidt, is hij er in geslaagd een krachtig serum te produceeren, dat niet alleen kanker bij ratten heeft genezen, doch hen ook immuun voor dc ziekte heeft gemaakt. Lums- den's taak is thans tc wachten dezelfde resul taten bij menschcn te behalen. Enkele dagen geleden heeft hij een lezing over dit onder werp voor dc Londcnschc pathologische ver- eeniging gehouden, die voel indruk heeft gemaakt. EEN KRANIG POLITIEMAN. Vrijdagavond werd bij de politic te East Stoke, bij Newark, aangifte gedaan, dat een I5-jarig meisje tusschen beide plaatsen door een automobilist was aangerand. Op het na deren van een wielrijder was dc aanrander heengegaan. Een politieagent ging cr aan stonds op de fiets op uit en haalde een auto in, welke bestuurder hij vun het misdrijf ver dacht. Het word een verwoed gevecht tusschgn dezen cn den man der wet, waarbij de agent vier revolverschoten opliep, zonder dat hij in- tusschcn ernstig gewond werd. Dc agent riep de assistentie van een anderen automobilist in maar toen deze gewaarschuwd werd, dat dc ander een revolver bij zich had, reed hij ver der. Ten slotte moest de gewonde ugent den automobilist laten gaan. Op de plaats van dc onnrnnding werd een veertje gevonden, dat blijkbaar als sierond van een heerenhocd heeft gediend en op dc plek der worsteling een bosje grijachtig hoor, dut den nutomobiist bij het gevecht door den agent uit het hoofd moet ge rukt zijn. Ondanks ijverige nasporingen was de aanrander Zaterdag nog niet gevonden. DRAMA IN EEN LEEUWENKOOI. Een temmer, bchoorend tot een rcizenJ cir cus te Leicester, was gistermiddag bezig een leeuwin met hoor zes jongen te voeden, toon uit een andere niet goed gesloten kooi een grooto Afrikoonsche leeuw binnendrong, die zich op den temmer wierp. De veel kleinere leeuwin liet haar jongen een oogenblik in den steek cn viel den grooten leeuw met zulk een moed cn onverschrokkenheid non, dat do leeuw den temmer los moest laten en zich te gen dc leeuwin verdedigen. De temmer, die zwaar gewond was, had gelegenheid zich uit de kooi te laten vollen, waarna dc leeuwin, dapper geholpen door haar 6 vijf weken oude jongen, erin slaagde den indringer tc doen af deinzen. Ander personeel kon den door bloed verlies woedenden leeuw in een naderbij ge schoven kooi lokken. Een eigenaardigheid is nog, dot dezelfde temmer voor drie jaar in Dundee nagenoeg op dezelfde wijze aan den dood is ontsnapt, toen hij een ziek leeuwenjong melk te drinken gaf, en ook door een anderen leeuw aangeval len werd. Dc man zal er waarschijnlijk het leven af brengen. Alle troost uit menschcn is kortstondig en ijdel, moor <lc innerlijke troost, die uil de waarheid voortkomt, is zalig en waarachtig. TH. a KEMPIS. Naar het Engelsch van RAFAEL SABAT1N1. Geautoriseerde vertaling van A T. 51 Zoo gebeurde het, dat hij in de eerste oogenblikken van het gevecht de kansen verwaarloosde, die de roekeloosheid van den Hertog hem verschufte, omdat hij er op bedacht was den rechter arm van den Her tog te bereiken en te kwetsen. Twee van die pogingen echter, die beide gemaakt werden, toen de Hertog zich voor een aanval dekte, openbaarden Buckingham niet alleen het plan, maar ook iets van de sterkte ven zijn tegen partij, terwijl het gemak, waarmede de Her tog die pogingen voorkwam, Holles het ver moeden waarmede hij begonnen was, deed wij zigen. De volgende oogenblikken toonden aan beiden de onvoorzichtigheid, om een tegen partij te onderschatten, en daar hun weder- zijdschc waardcering vermeerderde, begonnen zij nu ernstiger en voorzichtiger te vechten. Op den achtergrond, in een grooten arm stoel, waarin zij neergevallen wes, zonder pracht meer, bleek van schrik, haar polsen kloppend, haar adem zoo stokkend, dat zij het gevoe) had, of zij stikken zou, zat Nancy Syl vester dc ecnige, angstige getuige van dien strijd, waarvan zij zelf het voorwerp was. Eerst was de Hertog met zijn rug naar haar toegekeerd, terwijl Holles tegenover haar stond, zoodat zij hem vol in het gezicht kon zien. Het was heel kalm en vastberaden, en er lag een vaste, onverzettelijke bedoeling in de grijze oogen, die nooit schenen af te wijken van den vasten blik op zijn tegenpartij. Zij merkte de elastische, half gebogen houding von zijn lichaam op, en het gemak, waarmede zijn degen in verschillende richtingen ging, en zij zag de geoefende behendigheid en krach tige lenigheH van zijn pols. Zij begon moed te scheppen. Terwijl zij hem gadesloeg, zog zij het vertrouwen, waarmee hij vocht, een vertrouwen, dat langzamerhand op haar zelf overging en de engst deed bedaren, die haar verstand beneveld had Opeens kwam er verandering in de tactiek. Buckingham ging snel naar linkshet was bijna een sprong; en onder het bewegen deed hij eon uitval in de nieuwe richting, een uit val, die berekend was op de zijde van Holles Maat Holles verplaatste zich met dc vlugge snelheid van een danser, en keerde zich tegen zijn tegenstander in deze nieuwe richting, ge reed don harden stoot op te vangen, als dio gegeven wetd. Als gevolg van deze verandering, zag zij nu beiden en profiel, en nu pas, nu het te laat v.as, zag zij, welke kans zij gemist had, om ren slag te slaan voor haar eigen verdediging. Zij had het moeten doen, terwijl de Hertog met zijn onfceschcrmden rug naar haar toege keerd stord. Als zij iels anders' was geweest, zei ze tot zich zelf, dan het verbijsterde, ver doofde, domme schepsel, dat zij was, zou zij een mes van dc tafel gegrepen en het hem tusschen de schouderbladen gesloken hebben. Misschien is het gevoel voor zulk een ge vaar, de instinctmatige angst van een strijder voor oen bloot gegeven rug, die den Hertog er tcc geleid had, van plaats te veranderen, zooals hij gedaan had. Hij herhaalde de bewe ging telkens weer, en dwong Holles daar door steeds te koeren, om de nieuwe richting van den aanvol op tc vangen, totdat de Hertog ein delijk de deur achter zich en zoowel Holles als het meisje tegenover zich^ had. Intusschen had het geluid van een gevecht in die gesloten kamer het stampen vsn zich verplaatsende voeten cn het gekletter van de gens de aandacht getrokken van de man nen in dc vestibule. Er klonk een hard geklop tegen de deur, vergezeld door stemmen. Het geluid was een groote opluchting voor Buc kingham, die merkte, dat zijn tegenstander veel moeilijker van kant te maken was, don hij verwacht had. Dit niet alleen, maar hoewel hij onbevreesd was, ging hij begrijpen, dat het gevecht niet zonder gevaar voor hem zelf was. Die schurk van een Holles was ongewoor. sterk. Hij verhief plotseling zijn stem „Help Francois I Antoinc I Help I" „Heer," klonk dc stem van Francois, vel schrik builen de deur. „Breek dc deur open," riep Buckingham terug. Er klonken zware slagen in antwoord op dat bevel toen stilte en geschuifel van voeten, terwijl dc dienaren hun schouders tegen de deur drukten. Maar het stevige hout was te gen die pogingen bestond. De voetstappen dor mannen trokken nf, cn cr volgde stilte, waar van dc beteckcnis voor beide strijders zeer duidelijk was. De dienaren waren gereedschup gaan halen, om de deur open te breken. Dat maakte een einde aan de verwachtingen van den kolonel, om den Hertog weerloos to mnken, een taak, die hij begon te bemerken, dat onoverkomelijk was. Hij begon dus met andere pionnen tc vechten. Hij had nu geen andeic keus, dan Buckingham te dooden, voordat de dienaren de deur binnen kwamen, of olies zou verloren zijn. De daad zou zekei gevolgd worden door zijn eigen dood door middel ven Buckingham's dienuren of door de wet, maar Nancv zou ten minste verlost zijn van haar vervolger. Vol van dit voorneirrm, veranderde hij zijn tactiek; cn van het ver dedigen, dut ten doel had dc kracht van den Hertog uit tc putten, ging hij plotseling tot dep aanval over. De eenc aanval volgde nu op den onderen met bliksemsnelheid, en enkele oogenblikken zag dc Hertog den punt van den degen overal tegelijk. Hard aangevallen, was zijn Genade gedwongen te wijken. Maar toen hij de deur bereikte, ging hij op zijde, omdut hij zich niet den terugtocht wilde afsnijden, met er tegen te leunen, waardoor de onder gelegenheid zou hebben hem te doorsteken Het was dc eerste schok in zijn vertrouwen, dit instinctmatig zoeken naar ruimte, achter zich, om te wijken Tot dusver had Holles volgens de regelen gevochten, 'omdat er ook niet meer noodig was voor het doel, dat ïiij zich gesteld had. Moor nu dit doel vernndeid was, en hij be merkte, dot alleen vlugheid cn kracht den Hertog niet weerloos kon maken, nam hij zijn toevlucht tot vrijer optreden. Er was een hand greep een docdelijkc nooit falende hand greep dien hiji jaren geleden van een Ita- liaansch meester "geleerd had, een vrijbuiter, die, evenals hijzelf, bij de Hollanders in dienst was getreden. Hij zou dien nu aanwenden. Hij ging even naar links, en richtte zijn de gen op de keel van zijn tegenpartij. Het doel hiefvun was niets efiders dan den Hertog te doen keeren, om te pareeren. De uitvol was niet in ernst bedoeldhij was slechts een schijnbeweging. Zonder den anderen degen te roken, die naar de bedreigde richting ging, liet Holles zijn degen en lichaam tegelijk zok- ken, tot ihij met zijn linkerhand op den grond steunde. Hij zwaaide zijn degen naar boven, en dc Herlog, die zooals Holles reeds be rekend Ir.d wat ver gekeerd was, gal zoo zijn linkerzijde bloot, cn merkte, dnt de degen recht op zijn hart gemunt wns. Hij ha'1 maar juist tijd, den stoot met zijn linkerhand af te slaan, en nog" drong hij door dc mouw vnn zijn wambuis en wondde hem boven dep elleboog. Zonder die wond had het wel gedaan kunnen zijn met Holles. Want deze handgreep moest gelukken, of anders hing hij een ocgen- blik van de genade vnn zijn tegenstander o!. Dat oogenblik was er numaar was alweer voorbij, voordat de Hertog zich hersteld had van dc trekking, veroorzaakt door de wond oon zijn arm. Zijn herstel en benedenwoartsche uitval waren snel, moor een halven hartslag tc loat Holles was er niet meer om doorboord tc worden.. Zij glimlachten grimmig tegen elkandei, toen zij tegenover elkander stonden, een se conde wachtend, nadat zij beiden aan den dood ontsnapt waren. Toen klonken harde slagen te gen de deur, cn Holles viel weer met verdub belde woede aon. Naar den klank te oordeelen, hadden de dienaren een bijl en waren zij be zig, het slot open tc hakken. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1