■■■■■cisssas DE EEMLANDER F. H. LOMANS Verhuring van FEUILLETON. Een Speelbal der Fortuin. 25 laargang No 157 PRIIS DER ADVERTENTlEK met Inbegrip van ces EERSTE BLAD. BUITENLAND. Electro- en Radio Technisch Bureau N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Lips Safe -Loketten LOUIS KLEBN ATIERSFPORT [JHaN. 'ij' Idem franco per post f J.-—. per week (met era til verzekering tegen ongelukken) f 0.17s, afzonderlijke nummers 1 0,05. IBMTSCH DAGBLAD ff DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCTPO^TWAL 2A. POSTREKENING N®. 47910. TEL. INT. SIS. Vrijdag 14 Januari 1827 bewijsnummer, elke regel meer I 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadigbeids-adve. tentien voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordeeligc bepalingen voor het advcrtceren bent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- VOLKENBOND. DE DUITSCKE ONDER-SECRETARIS GENERAAL. Genève, 13 Jan. (V. D.) De nieuwe Duitsche onder-sccreteris-generaal van den Volkenbond Dufour-Feronce is gisteravond te Genève aangekomen. Hedenmorgen heeft hij de werkzaamheden in het secretariaat-generaal van den Volkenbond aangevangen. Hij heeft de leidingr op zich genomen van de nfdeeling voor-, intellectueele samenwerking. DUITSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. B er lijn, I 3 J a n. (H. N.) De centrumfractie heeft tegen vanavond 6 uur een nieuwe ver gadering uitgeschteven, waarin verslag zal wor den uitgebracht over de besprekingen van het bestuur met dr. Curtius en dr. Stresemonn. Berlijn, 14 Jan. (V. D.) In politieke klin gen verluidt, dat wanneer dr. Curtius zijn po gingen om een kabinet te vormen moet opge ven, president Hindenburg aan Stegcrwald zal opdragen een kabinet van de grootp coalitie ronder de Duitsch-nationalen en met medewer king der sociaal-democraten te vormen. Ver zekerd wordt, dat president Hindenburg den rijksdag zal doen ontbinden, indien het te vor men kabinet niet de vereischtc meerderheid in den rijksdag verkrijgt. -EEN ROERIGE VERGADERING. Hamburg, 13 J'an. (H. N.) De vergade ring van de Hamburgsche Bürgerschaft is gis teren tengevolge van het optreden der commu nisten zeer rumoerig geweest. De zitting moest worden geschorst en 2 communisten werden uit zaal gezet. ERNSTIG ARBEIDSGESCHIL. K o 11 b u s, 13 Jan. (H. N.) Aangezien da vakvereenigingen niet voldaan hebben aan de voorwaarde der werkgevers, om de strijd- maotregclen in te trekken, zal het besluit van den bond van werkgevers, om tot opzegging tegen 20 Januari over te gaan in de Lausitzer lakenindustrie, vandaag ten uitvoer worden gebracht. Hierdoor worden ongeveer 30.000 arbeiders getroffen. FRANKRIJK. DE NIEUWE FRANSOHE KAMER PRESIDENT PERIDNAND BUISSON. voor dc verkiezingen worden bedreigd. Onder deze omstandigheden zal do regeering zich met dc vraag moeten bezig houden op welke wijze een oplossing zal moeten worden gezocht, door Kamerontbinding of door het doen verlengen van de volmachten met twee jaar, teneinde het werk van de saneering van den franc, dat den grondslag vormt voor den vrede tusschen de partijen, te kunnen voltooien. ENGELAND. DE BR1ÏSCHE MARÏNEBEGROOTING Londen, 13 Jan. (H. N.) De Engelsche morinebcgrooting voor het volgende dienst jaar zal waarschijnlijk het bedrog van het vo rige jaar ten beloope van 58.100.000 nog DE VERKIEZINGEN IN 1028. Zij werpen reeds haar schaduwen vooruit. Parijs, 13 Jan. (H. N.) In de Echo dc Paris wijst Hutin, dc rapporteur van de Kamer, erop, dat dc Komerverkiezinger., die in 1928 moeten plaats hebben, reeds thans hun scha duwen beginnen af te werpen. Het kabinet der nationalo eenheid zal daarom misschien bin nenkort door de voorbereidende propaganda overtreffen, aangezien behalve voor dc reeds in aanbouw zijnde schepen nog gelden aan gevraagd zullen worden voor den bouw van 3 nieuwe kruisers, 9 torpedojagers cn 6 duik- booten. Voor het tijdvak van 1924, toen het bouwprogramma door de arbeidersregeering aangenomer werd, tot einde 1930, wanneer dc thans voorgestelde schepen voltooid zullen zijn, zal Engeland dan niet minder dón 64 millioen, dus gemiddeld per jaar 9.150.000, voor den bouw van nieuwe oorlogsschepen hebben uitgegeven. Het regeeringsprogromma houdt verder voor de jaren 1928—1930 nog rekening met het op stapel zetten van nieu we schepen, waarvan dc kosten 23 millioer, zullen bedrogen. BRITSCH-FRANSCHE INDUSTRIEELF SAMENWERKING. Londen, 13 Jan. (H. N.) Dc bond van Engelsche indUstrieclen heeft den bond der Franscho industrie tot een conferentie uitge noodigd, die begin Maart te Londen zal wor den gehouden. Men verwacht, dat deze confe rentie zich met dezelfde vraagstukken zal b«»- zig houden als de Duitsch-Engclschc confc rentie, die onlangs gehouden is en dat in het bizonder over de mogelijkheid tot samenwer king tusschen de industrieën van beide lan den zal worden beraadslaagd. DE PQRTUGBESCHE OORIOGSSCHULD. Londen, 13 Jan. (H. N.) De overen- komst tot regeling van de Portugeesche oor logsschuld aan Engeland is vandaag bekend gemaakt. Engeland heeft van zijn vordering i "bV» millioen laten vollen ter erkenning van de verdiensten, welke Portugal tijdens den oor log aan het Engelsche rijk heeft bewezen. HERZIENING VAN HET ENGELSCHE GEBEDENBOEK. Londen, 13 Jan. (H. N.) Ter beraadsla ging over een herziening van het Engelsche gebedenboek wordt een conferentie gehouden, waaraan 37 Engelsche bisschoppen deel ne men. NA DE MIJNWERKERSSTAKING. Het niet weer in dienst nemen van bepaalde mijnwerkers. Londen, 13 Jan. (H. N.) In dc vergade ring der executieve commissie van den En- gelschen mijnwerkersbond, die gisteren te Londen is gehouden, zijn talrijke klachten uit verschillende districten behandeld over het niet weder in dienst stellen door de mijneige naars van mijnwerkers, die tijdens de staking op den voorgrond waren gekomen. In een dis trict is de toestand zoo gespannen, dat de steun van het bestuur voor een plaatselijke staking is ingeroepen, indien dc mijneigenaars bij hun houding volharden. RECLAMES Van 1—4 regels f 4.05. elke regul meer f 1.— Laat uw Radio aansluiten op het electrische licht door het Utrechtschestr. 15 - Amersfoort Aangesloten bij den Ned. bood van Radio Hande'aren. voor Amersfoort on Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 UTR0CHT3CHESTRAAT l\ II lil Hl'/11 iJlh/1 'J.ftlWt y" JKÜOIMAN J»- HONGARIJE. DE REIS VAN BETHLEN NAAR ROME. De kwestie van den uitgang naar zee. Boedapest, 13 Jan. (H. N.) De Hon- gaarsche pers toont zich verwonderd over de fantastische gissingen, welke in sommige bul- tenlandsche bladen over het voorgenomen be zoek van den minister-president aan Romo worden gemaakt en waarbij verband wordt ge legd tusschen deze rei? en verschillende vraag stukken, zooals de toenadering tot Roemenië, het aan de orde stellen van het koningsvraag stuk, enz. De bladen wijzen erop, dot, zoonis bekend, tusschen de Hongaarsche en de Zuid- RECHTSPRAAK OP DE PUBLIEKE STRAAT TE KANTON. Stakingbreeksters te Kanton, die niet aan den boycot deelnamen, welke gericht is tegen dc Engelsche, Amerikaansche cn Ja panschc waren, worden op dc publieke straat veroordeeld. Slavische regeering onderhandeld is over een uitgang naar dc zee voor Hongarije. Aange zien ook Italië bij dit vraagstuk belangen heeft, in verband met Fiume, is dc mogelijk heid van een bezoek van den minister-presi dent aan Romo in verband met dezo onder handelingen in overweging genomen, ten ein de door directe onderhandelingen te Rome een oplossing van het vraagstuk dc haven van Fiume te verkrijgen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Onderhandelingen tusschen Tsjang Tso Lin cn dc Kantonncezcn Engelsche cn Amerikaansche ver sterkingen. Londen, 13 Jan. (H. N.) Volgens be richten uit Peking vermoedt men aldaar, dat maarschalk Tsjang Tso Lin plannen heeft om met de regecring van Kanton tot een accoord te komen op den grondslag van eën program ma, dat den voornaamstcn cisch der nationalis ten, de bevrijding van China van dc buiten landers, bevat. Uit Sjanghai wordt gemeld, dat daor 1000 man Engelsche en Amerikaansche troepen worden verwacht cn dat de Engelschen vast besloten zijn eventueele aanvallen van de zijde der bevolking met geweld van wapenen te keer te gaan. Do algemeene toestond. Londen, 13 Jan. (H. N.) Volgens be richten uit Hanknu heeft O'Malley, dc verte genwoordiger van het Engelsche gezantschap te Peking, een long onderhoud gehad met Tsjen, den minister van buitenlondsche fcaker. der Kantonrcgcering. Sedert zijn aankomst heeft O'Malley, die vergezeld werd door Teichmann, den secretaris van het Engelsche gezantschap, ook de opvattingen van de En gelsche kolonie gehoord, zooals die tot uit drukking zijn gebrocht door individueelo per sonen en door vertegenwoordigers van de plaatselijke kamer van koophandel. Berichten uit andere plaatsen melden, dat de zendelingen cn andere leden v<\n afgelegen buitenlandscho koloniën in Szetjoean en an dere provincies in de havensteden van de Jangtse blijven aankomen. Zij ondervonden op hun re ij; veel moeilijkheden door dc stokin gen en h«»t lage water in de rivier. Uit Sjanghai worden stakingsonlusten van geringe beteekenis gemeld en de politie heeft blijkbaar zonder veel moeite dc orde kunnen herstellen. Dc regecring tc'Peking dringt aan op tcruggoaf aan China van dc buitcnlandschc concessies. Vertegenwoordigers van dc rcgcering tc Pe king brachten Woensdag een bezoek aan be paalde legaties en gaven hoor in overweging dc buitenlondsche concessies aan dc Chineezen terug te geven. Deze démarche wekt geen ver wondering, omdat het gebeurde tc Hanknu wordt beschouwd ols een precedent, dot de Chincczcn zoo goed ols zeker zullen volgen. Een studiecommissie von Jnpnnsche Eerste Kamerleden. De partijleiders in dë Jopansche Eerste Ka mer kwamen gisteren bijeen tot het bespreken vnn den toestand in China. Zij benoemden een commissie von vijftien leden tot het bcstudee- ren van de politiek, door dc Eersto Kamer aan te nemen. Dc houding dor Ver. Staten- Dc gezant der Vcrccnigdc Stoten in Chino heeft het departement von buitenlandse!^ zaken medegedeeld, dat de regecring te Peking is overgegaan tot het heffen von de douane- surtoxes, gestipuleerd in het verdrag van Washington. Tot nog toe is er geen enkele aan wijzing, dot dc Verecnigdc Stoten zich tegen dezen maatregel zullen verzetten. Een protest van Japon tegen dc surtaxes. De Jopansche minister van buitenlondsche zaken heeft den Japonschcn gezant te Peking opgedragen tc protcsteercn tegen het besluit dor Chinccschc regecring daar ter stede om surtaxes te heffen Het wordt echter onwaar schijnlijk geocht, dot Japon geweld zal gebrui ken, tenzij China mocht pogen deze surtaxes met geweld te Tsingtao en Daircn in tc voeren. Men gelooft, dot het doel,van de verklaring der Chinccschc regeering is den weg voor een binnenlondschc leening te effenen, eerder dan over tc gaan tot het heffen von dc belasting zelf. Relletjes te Sjanghai Uit Sjanghai wordt d.d. 13 Januari bericht: De eerste onlusten zijn hier begonnen in den vorm van een oproer in twee Engelsche wove- rijen. Dc oproermakers ten getale van onge veer 1000, onder wie vele vrouwen, werden na een vechtpartij door de politie uiteengedreven. De oorzaok van het oproer is niet Bekend. Zoele in het verleden al het schoone en edele, en schep daaruit uw toekomst. PAUL KRUGER. Naai het Engelsch van RAFAEL SABATINL Geautoriseerde vertaling van A. T. Holles, die tot bewustzijn teruggekeerd was, verhief zich even, het haar achteroverwerpend, dat door bloed op zijn voorhoofd kleefde, keek versuft rond, om de bevende, wijzende hand van den Hertog te zien de trillende stem van den Hertog nog eens te hooren zeggen De teekensl" Zijn Genade week terug, stap voor stap, hij gend van vrees, tot dat hij zich plotseling om draaide naar zijn dienaren. „Terug," beval hij hun met schrille stem. „Terug I weg I Hier vandaan I Zij is besmet I Mijn God f Zij heeft de pest De teekens zijn bij haar te zien.' Een oogenblik stonden zij het vreeselijke aan te zien in den angst dien zij met hem deelden. Zij bogen zich voorover, om naar juffrouw Farquharson te zien, die zwak en bleek tegen den muur leunde, haar blanke hals en schou ders staker» prachtig af tegen den donkerbrui nen achtergrond, en vanwaar zij stonden, kon den zij duidelijk op die blcnke schoonheid deh purperen buil zien, die het kenmerk van de pest was. Toen de Hertog bij hen kwam, keerden zij om in plotselinge vrees voor hem. Kon hij zelf niet reeds de vreeselijke besmetting bij zich dragen Met woeste angstkreten vluchtten zij voor hem de kamer en het huis uit, en zij let ten niet op de bevelen, die hij "hun, onder het haastig vluchten, toeriep. HOOFDSTUK XXI. Onder het roode kruis. De groote deur sloeg dicht achter deze haas tig vluchter.de mannen. Hun snelle schreden klonken op de ongelijke straatstecnen, en waren weldra buiten het gehoor. Kolonel Holles en de vrouw, die hij jaren geleden zoo hartstochtelijk gezocht had, totdat hij in wanhoop het zoeken had opgegeven, waren eindelijk samen in dit huis, waarheen zijn ironisch noodlot hem gebracht hod, in vree selijke omstandigheden, die nog vreeselijker geworden waren. De daad, waardoor hij haar eindelijk gevonden had, deed haar onherroepe lijk voor hem verloren zijn. Het toeval, dat hen na al die jaren samengebracht had, wierp zc tegelijkertijd verder uiteen dan zij .ooit ge weest waren; en dit nog zonder het feit er bij gerekend, dat zij nu een vrouw was, daor de dood zijn stempel op gezet had Was hij niet inderdaad een ongeluksvogel Het harde dicht slaan van de deur scheen hem verder tot be wustzijn te brengen Hij stond pijnlijk op en keek met versufte oogen de kamer rond. Weer sloeg hij zijn haar terug, en daarna bekeek hij zijn hand, die nat en met bloed bedekt was, De nevel, die over zijn hersens had gehangen en dc geestelijke blik verduisterd en verward had, van dc gebeurtenissen, die hadden plaats ge had, voordat hij neergeslagen was, en sedert zijn bewustzijn begon weer te keeren, verdween nu langzamerhand. Eindelijk werd het hem duidelijk, waar hij was en hoe hij hier gekomen was. Hij stond op, wankelde even, en keek rond met doffe oogen als die van een dronkaard. Hij zag Nancy, haar schouders naar hem toe gekeerd, zich bekijkende in een langwerpigcn> Vcnetiaanschen spiegel, die den muur achtei de tafel versierde, en in den spiegel zelf- zag hij de weerkaatsing van haar gelaat. Het was aschgrauw, en er log een vreeselijke angst in haar blik. Toen begon hij zich te herinneren en bijeen te voegen de voorvollen van het verwarde tooneel, waarop zijn blik was gevallen, toen zijn geest weer begon wakker te worden. Hij zag weer Buckingham, kruipend en sidderend van Nancy weggaan, naar haar wijzend met een als 't ware verlamde hand cn weer hoorde hij de sidderende stem van den Hertog en de vreese lijke woorden die hij sprak. Hij begreep het nu. Nancy was veilig vooi Buckingham Zij was den Hertog ter elfder ure ontroofd door een overweldiger, die nog mec- doogcnloozer, en nog veel lager was. Dit begreep zij- zelf, toen zij zich in dien kleinen spiegel bekeek en het tecken der pest op hoor blanke borst zag. Ofschoon zij dien verraderlijken, purperen buil nooit te voren ge zien had,, had zij d? beschrijving er van ge hoord, en zij had niet aan de beteekenis kunnen twijfelen zelfs zonder de uitlegging, die Buckingham gegeven had. Hetzij uit afschuw voor hetgeen zij zog of door dc uitwerking der wreedc ziekte die misschien ook de oorzaak was geweest von die oogenblikkcn van duize ligheid, die haar overvaller» hadden, en die zij aan zenuwachtigheid had toegeschreven zij meende nu, dot haar beeld zich samentrok cn uitzette voor hoor oogen; zij voelde de^ kamer op en neer gaan om haar heen, den grond on der haar voelen bewegen, alsof deze het on vaste dek van een schip was. Zij wankelde ach teruit, en wist, zonder mocht, om zich op te houden, dat zij viel, toen zij zich opeens opge vangen en gesteund voelde. Zij keek op en zog het doodsblccke, met bloed bevlekte gezicht van Randal Holles, die haar te hulp gekomen was. Een lang oogenblik bleef zij hem aanstaren, met sombere oogen en even samengetrokken wenkbrauwen. Dof sprak zij „Raak me niet aan. Hebt ge het niet ge hoord Ik heb de* pest." „Ja ik heb het gehoord," antwoordde hij. „Ge zult besmet worden," waarschuwde zij hem. „Dal is zeer waarschijnlijk," zei hij. „Maar dot komt er niet op aan." Daarop nam hij hoor op in zijn armer, zoo als hij haar dien avond nl eens had opgenomen. Ondanks zijn ongunstigen toestand kostte hem dit maar weinig inspanning, want zij was heel tenger en licht. Zonder weerstand te bieden want zij was nu tc versuft en zwak voor ecnig lichamelijk verzet liet zij zich door hem naar het rustbed dragen. Daar legde hij haar languit op, en schikte zorgvuldig de wijnkleu- rige kussens, om het haar gemakkelijk te ma ken Toen ging hij naar de vensters, maakte de blinden los en liet de zuivere koele nachtlucht in die benauwde kamer binnenkomen. Dat ge daan hebbende, keerde hij zich om en bleef naast det rustbed staan, op haar neerziende met oogen, die op die van eer. arm stem dier ir nood geleken. De frisschc lucht bracht haar wat bii, deed haar pols regelmatiger kloppen, _cn ontnam, haar geest wat van de verdooving, die over haar was gekomen. Even log zij zoo, een beetje hijgend, den staat van zaken en haar eigen toe stand zich herinnerend en begrijpend. Toen sloeg zij haar oogen op, om naar het doods- bleeke, magere gelaat boven haar te zien en dien angstigen blik te ontmoeten. Een kort oogenblik keek zij hem aan terwijl haar eigen gezicht zonder uitdrukking was. „Waarom blijft ge," vroeg zij hem eindelijk met doffe stem. „Ga ga heen mijnheer, en laat mij hier sterven. Dat is geloof ik, het ceni- ge wat overblijft. En cn ik geloof, dot ik gemakkelijker zal sterven zonder uw gezel schap Hij trad achteruit, alsof zij hem geslagen hod. Hij scheen haar te willen antwoorden; toen sloten zijn lippen zich weer op elkander,, zijn kin zonk tot op zijn borst. Hij keerde om en met slepende voeten ging hij langzaam de ka mer uit en sloot zacht de deur. Zij lag daar, plotseling ten prooi aan groote vrees. Zij spande haar ooren in, om den klank van zijn voetstappen in de gang te hooren tot dat eindelijk het dichtslaan der straatdeur haar zeide, dat hij haar bij haar woord genomen hod, cn inderdaad heengegaan was. Zij ging met schrik rechtop zitten, hield haar adem in, en luisterde naar zijn schreden, die nu bijna in draf op de straat klonken. Eindelijk kon zij ze niet langer hooren. Haar angst steeg. Want ondanks haar dappere woorden, vulde de ge dachte van alleen, verlaten, in dit ledige huis te sterven, haar met schrik; zoodat het haar scheen, dat zelfs het gezelschep van dien lafaard beter zou geweest zijp don deze schrik van eenzaamheid in het uur van den dood» \JWordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1